Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014"

Transkript

1 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jacobsen, B. H., (2014). Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet, 16 s., mar. 13, IFRO Udredning, Nr. 2014/8 Download date: 12. Dec. 2018

2 Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Brian H. Jacobsen 2014 / 8

3 IFRO Udredning 2014 / 8 Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet for Naturstyrelsen Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 13. marts 2014 Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Brian H. Jacobsen Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet 1. Introduktion Naturstyrelsen har i januar 2014 anmodet om en genberegning af omkostningerne ved en række vandløbsvirkemidler med udgangspunkt i notat udarbejdet af DCE (Kristensen et al., 2013). Vurderingen kan herefter indgå i arbejdet med fastlæggelse af indsatsprogrammet for i relation til implementering af vandrammedirektivet. Ændret vandløbsvedligeholdelse indgik i vandplanerne fra 2011 som det vigtigste virkemiddel til at sikre vandløbenes fysiske kvalitet. Omkostningen ved reduceret eller ændret vandløbsvedligeholdelse blev i vandplanerne anslået til ca kr. pr. km. Disse omkostninger omfattede lodsejerkompensation og de blev anslået med udgangspunkt i et relativt groft skøn over arealpåvirkningen. Notatet her kan ses som en opdatering af tidligere notater om omkostningerne ved alternativer til ændret vandløbsvedligeholdelse udarbejdet af IFRO pr. 21. november 2011 (Jacobsen, 2011). Analysen blev dengang foretaget for at vurdere omkostningerne ved alternativer til ændret vandløbsvedligeholdelse, mens denne analyse indeholder langt flere alternativer. Der er siden beregningerne i 2011 gennemført en række projekter i kommunerne og det er erfaringer herfra, der indgår i de følgende analyser. Formålet er således, at beregne omkostningerne pr. km vandløb pr. år for en række forskellige virkemidler baseret på et nyt datagrundlag. Det er herved muligt at vurdere omkostningseffektiviteten ved målt som de årlige omkostninger pr. km vandløb. Analysen vurderer usikkerhed omkring de opgivne estimater, ligesom der gennemføres følsomhedsanalyser i forhold til projekterne levetid og administrationsomkostninger. Endelig søger notatet også at sammenholde resultater med de tidligere opgivne omkostninger for at vurdere udviklingen i omkostningsniveauet. 2. Økonomisk analyse af virkemidler I det nye notat fra DCA indgår flere virkemidler end tidligere og de økonomiske grunddata er angivet i Kristensen et al., (2014). Der indgår i alt 17 virkemidler inkl. reduceret grødeskæring baseret på indberetninger fra nogle af de 99 kommuner som er blevet spurgt. Der er for hvert virkemiddel angivet investeringsomkostninger og engangskompensation i kr. pr. km samt løbende omkostninger i kroner pr. km pr., år. Analysen er foretaget for 3 vandløbsbredder, nemlig 0-2 meter, 2-10 meter og over 10 meter. Opgaven er på den baggrund, at beregne de årlige omkostninger for hvert virkemiddel (Kristensen et al., 2011).

5 I beregningen af de årlige omkostninger kan følgende elementer indgå: 1. Anlægsinvestering (kr./km) (Køb af jord, gravearbejde, undersøgelser m.m.) 2. Engangskompensation i relation til de arealer der påvirkes (kr./km) (Er erstatning for afgrødetab, inddragelse af vandindvindingsret m.m.) 3. Driftsomkostninger og løbende omkostninger (kr./km/år) (Den daglige drift til pleje af arealer m.m.) 4. Administrative omkostninger (kr./km) (Planlægning og myndighedsbetjening) Investeringer i form af anlægsinvestering og engangskompensation omregnes til årlige omkostninger over 20 år med en rente på 4 %. De 4 % rente følger Finansministeriets retningslinjer (Energistyrelsen, 2013). Hvad angår levetiden vil en del af disse tiltag måske have en levetid der reelt er længere end 20 år, hvorfor omkostningerne kan fordeles over flere år. Omvendt vil en længere levetid (fx 40 år) kræve at der i driftsomkostninger for nogle tiltag indgår bl.a. reetablering af træer m.m. Der er derfor valgt en levetid på 20 år i grundanalysen, men der er også gennemført følsomhedsanalyse for en levetid på 40 år. Der er som udgangspunkt anvendt middelværdien for de angivne investeringer og omkostninger, men usikkerhed omkring estimaterne diskuteres også, idet middelværdien i nogle tilfælde er baseret på få observationer. For at belyse variationen, er der i samletabellen indføjet data for minimums- og maksimumsværdier af de enkelte omkostningskomponenter, for at belyse hvor stor usikkerheden kan være på omkostningen pr. km pr. år. Der indgår 107 observationer i analysen fra DCE, men der er virkemidler, hvor der kun er en observation. De enkelte virkemidlers arealpåvirkning er angivet ud fra 5 typer af påvirkning af arealanvendelsen. De 5 typer af påvirkning fremgår af DCE notat og omkostningen indgår under engangskompensation og beregnes derfor ikke separat i dette notat. Det har ikke været muligt at skaffe opgørelser over de administrative omkostninger for alle virkemidler og alle vandløbsbredder. Naturstyrelsen har derfor ønsket, at omkostningerne som udgangspunkt opgøres uden de administrative omkostninger. For at belyse omfanget af de administrative omkostninger og deres indvirkning på de samlede omkostninger er disse anført i appendiks A og B. Der vil ved ændring i grødeskæring sandsynligvis være en reduktion i kommunernes omkostninger til vedligehold. Dette beløb blev i forarbejdet til vandplanerne anslået til ca kr. pr. km, men beløbet indgår ikke i omkostningsanalysen i vandplanerne og indregnes heller ikke her. Naturstyrelsen har efterfølgende indhentet nye og flere data fra en række kilder (DHI, NIRAS og Naturstyrelsens egen database (NPS), samt oplysninger fra Brancheforeningen for miljøteknologi i regi af Vandløbsforum. Disse oplysninger omfatter anlægsinvesteringer og i nogle tilfælde engangskompensationer, men ikke opgørelser af de løbende omkostninger eller administrative omkostninger. I den analyse indgår i alt 194 observationer. I afsnit 4 i notatet sammenlignes disse nye resultater (benævnt DCE+NST) med resultaterne baseret alene på DCE notatet. De angivne værdier er opskrevet til 2014 værdier, hvorfor det forventes at de ligger lidt højere end analyser baseret på DCE tal fra

6 3. Omkostninger ved vandløbsvirkemidler baseret på DCE notat I tabel 1 er anlægsudgifterne ved de forskellige tiltag angivet. Det fremgår af DCE rapporten, at der kan være tale om relativt bredde intervaller. Hvor der ikke er nogle observationer er feltet tomt, men et 0 angiver at der ikke er anlægsinvesteringer koblet til dette virkemiddel. Tabel 1: De samlede anlægsudgifter. Alle priser er kr./km * Kr. /km Kr. /km Kr. /km Nr. Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale 16 Udplantning af vandplanter 0 0 Note: Analysen er baseret på middelværdien * For sandfang og spærringer er omkostningen opgjort pr. stk. 1 Værdien er baseret på gennemsnit af 10 observationer Kilde: Kristensen et al.,

7 Det er tydeligt at anlægsinvesteringen er noget højere for virkemidler som, udlægning af groft materiale og åbning af rørlagte strækninger end flere af de andre virkemidler. I tabel 2 er de løbende omkostninger angivet. Det er kun ændret grødeskæringspraksis, etablering af træer og sandfang der har løbende omkostninger. Tabel 2: De løbende omkostninger. Alle priser er kr./km/år * Nr. Kr. /km/år Kr. /km/år Kr. /km/år Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med 0 4b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med 0 11 Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale 16 Udplantning af vandplanter 0 0 Note: Analysen er baseret på middelværdien * For sandfang og spærringer er omkostningen opgjort pr. stk. Kilde: Kristensen et al., Engangskompensationen er opgjort i tabel 3 og udgør erstatninger til lodsejere m.m. 4

8 Tabel 3: Engangskompensation. Alle priser er kr./km * Nr. Kr. /km Kr. /km Kr. /km Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med 0 11 Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale 16 Udplantning af vandplanter 0 0 Note: Analysen er baseret på middelværdien * For sandfang og spærringer er omkostningen opgjort pr. stk. Kilde: Kristensen et al., Som det fremgår af tabel 3, er der en betydelig forskel på kompensationen pr. km i forhold til de forskellige virkemidler. På baggrund af tabel 1-3 er det nu muligt at beregne de årlige omkostninger pr. km som angivet i tabel 4. Endvidere er der for hvert virkemiddel angivet antallet af observationer (n) og de årlige omkostninger pr. km baseret på henholdsvis minimums- og maksimumsværdierne. 5

9 Tabel 4. De samlede årlige omkostninger (kr./km/år) * ekskl. administrative omkostninger baseret på notat fra DCE (levetid er 20 år) Nr. Kr. /km/år Kr. /km/år Kr. /km/år 1 Ændret grødeskæringspraksis (n = 0,7,2) ( ) ( ) 3 Genslyngning (n=6,5,0) ( ) ( ) 4 Genslyngning i kombination med (n=1) 4b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale (n= 10, 10, 3) ( ) ( ) ( ) 6 Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden (n=1,1,0) 8a Åbning af rørlagte strækninger inkl. hævning af bunden (n=10,0,0) 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning (n=8,0,0) 9 Fjernelse af fysiske spærringer (n=12,16,0) 10 Miniådale med (N= 3,0,0) 11 Etablering af træer langs vandløb (n = 1,10,0) 13 Uddybning af vandløb 14 Sandfang (n= 6,1,0) 15 Restaurering af hele ådale ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Udplantning af vandplanter 0 0 Bem.: Der er anvendt en rente på 4 % og en levetid på 20 år. * For sandfang og spærringer er omkostningen opgjort pr. stk. n = antal observationer 1 Er baseret på observationer fra 10 projekter (Kristensen et al., 2011), men min. og max. værdier er ikke angivet. 6

10 Generelt gælder, at de billigste virkemidler er ændret grødeskæringspraksis, hævning af vandløbsbunden, etablering af træer og udplantning af vandplanter, der har omkostninger på under kr. pr. km. Pr. år Omvendt har virkemidler som og rørlægning typisk omkostninger på over kr. pr. km pr. år selv for smalle vandløb under 2 meter. For de bredde vandløb er der ikke mange observationer og derfor ikke helt så mange virkemidler, hvor omkostningerne er beregnet. I materialet fra DCE indgår således alene ændret afgrødepraksis og udlægning af groft materiale. For de smalle vandløb er der flere observationer og udlægning af groft materiale, etablering af træer, samt udplantning af vandplanter er her de billigste. 4. Omkostninger ved vandløbsvirkemidler baseret data fra DCE og NST I tabel 5 er de årlige omkostninger for virkemidlerne baseret på DCE s og DCE+NST s tal sammenholdt. Det er dog kun for virkemidler hvor der er nye data at begge omkostninger er opgjort. Tabellen omfatter således ikke alle virkemidler. Generelt er de årlige omkostninger højere når de ekstra data indgår i beregningen af middelomkostningen pr. km. pr. år. Det er kun for og udlægning af groft materiale at de nye oplysninger betyder at gennemsnitsomkostningen er lavere. Endvidere betyder de nye data at der for en række kombinationer af vandløbsbredde og virkemidler nu forefindes observationer. For nogle virkemidler så som åbning af rørlagte strækninger (bredde 2-10 meter) og fjernelse af fysiske spærringer (over 10 meter) så er omkostningerne over kr. pr. stk. De er således meget dyre i forhold til omkostningerne ved de andre virkemidler. 7

11 Tabel 5. De samlede årlige omkostninger (kr./km/år) a inklusive nye data fra NST for udvalgte virkemidler (ekskl. administrative omkostninger) Nr. Data Kr. /km/år Kr. /km/år Kr. /km/år 3 Genslyngning DCE data (n=11) Genslyngning i forbindelse med afværge 5 Udlæg af groft materiale 6 Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbund uden 8a Åbning af rørlagte strækninger inkl. Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende 9 Fjernelse af fysiske spærringer 10 Miniådale med 15 Restaurering af hele ådale DCE+NST data (n= 15) DCE data (n=1) DCE+NST data (n=4) DCE data (n=27) DCE+NST data (n=35) DCE data (n=0) DCE+NST data (n=3) DCE data (n=2) DCE+NST data (n=5) DCE data (n=10) DCE+NST data (n=13) DCE data (n=8) DCE+NST data (n=14) DCE data (n=28) DCE+NST data (n=69) DCE data (n=0/1) DCE+NST data (n=2) DCE data (n=0) * * DCE+NST data (n=4) Okker DCE data (n=0) DCE+NST data (n=7) * Bem: der er anvendt en rente på 4 % og en levetid på 20 år. a For sandfang og spærringer er omkostningen opgjort pr. stk. * Kun en observation, hvorfor opgørelsen skal tages med forsigtighed. 5. Følsomhedsanalyse i forhold til levetid og administrative omkostninger. For virkemidler der i høj grad er baseret på anlægsinvesteringer bliver de årlige omkostninger i høj grad påvirket af hvor mange år der indgår som levetid for investeringen. Nogle vil argumentere for at etablering af fx vandløb skal ses over en tidshorisont på år, mens andre vil argumentere 8

12 for en kortere tidshorisont på 5-10 for at det belyser den periode, hvor vi reelt kan planlægge investeringer og vedligeholdelsesomfang. Formålet med følsomhedsanalysen i forhold til levetid er at vurdere, hvad en fordobling af levetiden fra 20 år til 40 år betyder for de årlige omkostninger og rangordningen af virkemidlerne. Generelt betyder det for langt de fleste virkemidler at omkostningerne falder med ca. 33 %, hvilket i kr. pr. km vil være højest for de dyreste virkemidler, men det ændre ikke ved rangordningen. Det betyder dog at virkemidler, som fx ændret grødeskæring der er baseret på årlige omkostninger forbliver uændret og dermed taber i forhold til nogle af de andre virkemidler som bliver billigere pr. år hvis de ses over en længere tidshorisont. Hvad angår de administrative omkostninger har følsomhedsanalysen til formål at belyse hvilken betydning de administrative omkostninger har for de årlige omkostninger og rangordningen af virkemidlerne. De administrative omkostninger udgør mellem kr. pr. km pr. år og øger de samlede omkostninger med omkring 20 % (6-37 %) alt efter virkemiddel og vandløbsbredde. For nogle virkemidler er der ikke angivet administrative omkostninger hvorfor sammenligningen ikke er komplet. Generelt har virkemidler som åbning af rørlagte strækninger, udlægning af groft materiale og etablering af fysiske spærringer de højeste administrative omkostninger på ca kr. pr. km pr. år hvilket svarer til en stigning på % i de årlige omkostninger pr. km. pr. år. 6. Konklusion De analyserede virkemidler er i tabel 6 opdelt i 3 grupper som angiver henholdsvis de billigste, en mellemgruppe og de dyreste virkemidler målt på omkostningerne pr. km vandløb pr. år excl. administrationsomkostninger. De billigste virkemidler er herefter: udplantning af vandplanter, ændret grødeskæringspraksis, etablering af træer, udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale. Som det fremgår af tabellen er rangordningen næsten den samme i de tre vandløbsbredder. Som anført tidligere betyder anvendelsen af supplerende 2014 data fra en række kilder, at der er estimater for flere kombinationer. Anvendelse af 2014 NST-data betyder endvidere, at gennemsnitsomkostningerne øges for langt de fleste virkemidler. Ændring i grødeskæring koster ifølge vandplanerne ca kr. pr. km pr. år, hvilket omfatter den forventede kompensation til lodsejere svarende til den angivne engangskompensation. I 2013 analysen angiver DCE, at der ikke var anlægsomkostninger eller engangserstatninger forbundet med implementeringen af dette virkemiddel i 9 projekter, hvorfor omkostningerne alene er driftsudgifter. I vandplanerne var virkemidlet ingen grødeskæring, hvorfor der ikke var nogen løbende omkostninger. Samlet betyder dette, at der med skift fra ingen grødeskæring i vandplanerne til reduceret grødeskæring vil være nogle løbende omkostninger, men hvad niveauet er i forhold til den nuværende praksis er ukendt. Endvidere vil der være betydelige forskelle i den nødvendige engangskompensation, som følge af arealpåvirkningen og omkostningerne kan således i nogle tilfælde være noget højere end de omkostninger knyttet til grødeskæring som er angivet i tabel 6. 9

13 Set i forhold til analysen i 2011 viser den nye analyse for nogle virkemidler så som hævning af vandløbsbund noget højere omkostninger, men generelt er det svært at drage sikre konklusioner om udviklingen, idet engangskompensationen indgår på forskellig måde og fordi detaljeringsgraden i data og opdeling på vandløbsbredder er forskellig. Åbning af rørlagte strækninger, udlægning af groft materiale og fjernelse af fysiske spærringer har de højeste administrative omkostninger. De administrative omkostninger er ca kr. pr. km pr. år hvilket svarer til en stigning på % i de samlede årlige omkostninger pr. km. pr. år for disse virkemidler. I gennemsnit udgør de administrative omkostninger ca. 20 %. Nogle af de virkemidler der har de højeste administrative omkostninger var allerede inden indregning af de administrative omkostninger blandt de dyreste. For nogle virkemidler så som sandfang og spærringer er omkostningerne opgjort pr. enhed, hvorfor de ikke helt kan sammenlignes med de andre virkemidler. Tilsvarende er virkemidlet i relation til okker heller ikke direkte sammenligneligt. Tabel 6. Opsamling på omkostninger (ekskl. adm. omkostninger) (kr. pr. km pr. år * ) Virkemiddel < >10 De billige Udplantning af vandplanter Ændret grødeskæringspraksis Etablering af træer Udskiftning af bundmateriale Udlægning af groft materiale Mellemgruppen Hævning af vandløbsbunden Fjernelse af fysiske spærringer (pr. enhed) Sandfang (pr. enhed) De dyre Genslyngning Åbning af rørlagte strækninger Miniådale Okker Note: For sandfang, spærringer og okker er omkostningen opgjort pr. stk. 10

14 Kilder: Energistyrelsen (2013). Kalkulationsrente Jacobsen, B.H. (2011). Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse. Notat af Jørgensen, H.L. (2014). Data fra andre projekter i relation til andre virkemidler knyttet til andre vandløbsvirkemidler. Naturstyrelsen. Kristensen, E.A., Jensen, P.N., Baatrup-Andersen, A. og Friberg, N. (2011). Vurdering af alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse med henblik på forbedring af de fysiske forhold: beskrivelse og prissætning. Notat. DMU. Århus Universitet Kristensen, E.A., Jepsen, N., Nielsen, J. og Koed, A. (2013). Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Notat. DCE. Århus Universitet. December

15 Appendix A: De administrative omkostninger. Alle priser er kr./km * Nr. Kr. /km Kr. /km Kr. /km Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med 0 11 Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale 16 Udplantning af vandplanter Note: Analysen er baseret på middelværdien * For sandfang er omkostningen opgjort pr. sandfang, mens den for spærringer er opgjort pr. spærring. Kilde : Kristensen et al., 2013 og egne beregninger. 12

16 Appendix B: Samlede omkostninger inkl. administrative omkostninger Alle priser er kr./km/år Nr. Kr. /km/år Kr. /km/år Kr. /km/år Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale 16 Udplantning af vandplanter Note: Analysen er baseret på middelværdien og de administrative omkostninger fremgår af appendix A. Levetid er 20 år og rente 4 %. * For sandfang er omkostningen opgjort pr. sandfang, mens den for spærringer er opgjort pr. spærring. Kilde: Kristensen et al., 2013 og egne beregninger. 13

17 Appendix C: Samlede omkostninger (DCE data) ekskl. administrative omkostninger (levetid er 40 år og rente 4 %) Alle priser er kr./km/år* Nr. Kr. /km/år Kr. /km/år Kr. /km/år Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale 7 Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale 16 Udplantning af vandplanter Note: Analysen er baseret på middelværdien og levetiden er øget fra 20 til 40 år (rente er 4 %) * For sandfang er omkostningen opgjort pr. sandfang, mens den for spærringer er opgjort pr. spærring. Kilde: Kristensen et al., 2013 og egne beregninger. 14

18 Appendix D: De samlede anlægsudgifter med data fra DCE + NST. Alle priser er kr./km Kr. /km Kr. /km Kr. /km Nr. Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger inkl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale Udplantning af vandplanter Okker Note: Analysen er baseret på middelværdien * For sandfang er omkostningen opgjort pr. sandfang, mens den for spærringer er opgjort pr. spærring. Fed skrift angiver nye data i forhold til tidligere tabel. Kilde: Kristensen et al., 2013, Jørgensen, 2014 og egne beregninger. 15

19 Appendix E. De samlede årlige omkostninger (kr./km/år*) inklusive nye data fra NST for udvalgte virkemidler (ekskl. administrative omkostninger) (levetid er 20 år) Nr. Kr. /km/år Kr. /km/år Kr. /km/år Virkemiddel 1 Ændret grødeskæringspraksis Genslyngning Genslyngning i kombination med b Genslyngning uden 5 Udlæg af groft materiale Udskiftning af bundmateriale Hævning af vandløbsbunden uden a Åbning af rørlagte strækninger incl Hævning af bunden 8b Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning 9 Fjernelse af fysiske spærringer Miniådale med Etablering af træer langs vandløb Uddybning af vandløb 14 Sandfang Restaurering af hele ådale Udplantning af vandplanter 20 Okker Note: Analysen er baseret på middelværdien og levetiden er 20 år (rente er 4 %) * For sandfang er omkostningen opgjort pr. sandfang, mens den for spærringer er opgjort pr. spærring. Kilde: Kristensen et al., 2013 og egne beregninger. 16

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Notat om validering af tilskudsordninger for: Særlige levesteder for bilag IV-arter, Natura 2000 samt Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Schou,

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H.

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2012 Document

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Behandlingshyppighed og pesticidbelastning 2007-2014 Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

3. Vandrådsmøde. Dagsorden

3. Vandrådsmøde. Dagsorden 3. Vandrådsmøde Dagsorden Velkomst Sidste referat Præsentation af indsatser i Nissum Fjord Diskussion af vandrådets holdninger til indsatser Holdningspapir - hvor vandrådets holdninger præsenteres i samlet

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2 Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 UDFORDRING - Sikre realisme i vandområdeplaner - I første omgang statens problem at betale for opnå miljømål (restaureringer

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla university of copenhagen Københavns Universitet Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering UDKAST Januar 2019 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 5, i lov om vandløb, jf. lovebekendtgørelse nr. 127 af 26. januar

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 386 af 09/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 2018-11783 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: qkf Den 27. november 2013

Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST Ref.: qkf Den 27. november 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00058 Ref.: qkf Den 27. november 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2019

Læs mere

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Fremskrivning af minkbestanden Hansen, Henning Otte. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fremskrivning af minkbestanden Hansen, Henning Otte. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af minkbestanden Hansen, Henning Otte Publication date: 2019 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark. Publication date: 2018

Københavns Universitet. Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark. Publication date: 2018 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark Publication date: 2018 Document Version Også kaldet

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Til organisationer, myndigheder m.fl., jf. vedlagte oversigt Landbrug Ref. AMM Den 28. januar 2019 Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering./.

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date:

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011

Københavns Universitet. Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011 university of copenhagen Københavns Universitet Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011).,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus

3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det Sydfynske Øhav. Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus 3. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav Den 18. juni 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden for 3. vandrådsmøde i DSØ 1. Godkendelse af referat, v. Birger Jensen (5 min) 2. Præsentation af forslag

Læs mere

Virkemidler og omkostninger for landbruget?

Virkemidler og omkostninger for landbruget? Virkemidler og omkostninger for landbruget? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Konference om vandplanernes faglige grundlag 30.5.2011 Indhold De enkelte virkemidler og

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Olsen, Jakob Vesterlund

Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Olsen, Jakob Vesterlund university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2018 Document Version

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2018

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens Publication date: 2004 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - journal nr.: SVANA Styrelsen Naturstyrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø svana@svana.dk Axeltorv 3 DK 1609 København V T +45 33 39 49 90 E dv@danskevandloeb.dk W www.danskevandloeb.dk CVR

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vejle 18. januar 2011 Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Proces frem mod de endelige planer Forhøring Offentlig høring G.V. 2.0

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Københavns Universitet. Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2017

Københavns Universitet. Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2017 university of copenhagen Københavns Universitet Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Notat. 1 Indledning Omkostninger for de enkelte virkemidler... 4

Notat. 1 Indledning Omkostninger for de enkelte virkemidler... 4 Notat Naturstyrelsen PRISOVERSLAG FOR VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Prisoverslag for virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb INDHOLD 10. February 2014 Projekt

Læs mere