ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER Strategisk rapport Svarprocent: 65% (1741/2695) 2017

2 Indhold Del 1 Introduktion Temaoversigt Største positive og negative forskelle i forhold til organisatorisk benchmark Største positive og negative forskelle i forhold til historik Undersøgelsens temaer Krænkende adfærd Social kapital Del 2 Plotdiagram af Trivsel og motivation Baggrundsresultater Svarfordelinger Enheders resultater på temaer Forord Kære alle Trivselsundersøgelsen 2017 ligger nu klar, og den giver et øjebliksbillede af, hvordan det går på arbejdspladserne i BUF. Rapporten er ikke en karakterbog, men snarere et afsæt til en dialog om, hvilke forhold der betyder noget for trivslen, og hvordan man kan arbejde for at forbedre den. Gode, stærke arbejdsfællesskaber og høj trivsel blandt medarbejdere er forudsætningen for, at vi lykkes med vores arbejde med byens børn. Rapporten er et vigtigt redskab til de lokale MED-udvalg. De har opgaven med at sætte gang i dialogen om, hvordan man kan bruge resultaterne i rapporten og løfte dem ind i APV erne, som skal opdateres til sommer. Som jeg ser det, er det mellem undersøgelserne, at det vigtige arbejde med trivslen skal foregå, og vi i direktionen og i HovedMED forventer naturligvis, at den viden organisationen får med trivselsundersøgelsen, bliver omsat til konkrete handlinger. Det er vigtigt både for medarbejderne og for børnene at vi er i stand til både at udvikle vores arbejdspladser og samtidig øge medarbejdernes trivsel. God arbejdslyst. Tobias Børner Stax 2

3 Indledning Formål Formålet med trivselsundersøgelsen er at bevare og styrke trivslen blandt de ansatte i Københavns Kommune og bidrage til, at kommunen er en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Trivselsundersøgelse 2017 skal give et billede af de ansattes vurdering af forholdene på arbejdspladserne og være et udgangspunkt for en fremadrettet dialog. Resultatet af undersøgelsen for er sammenfattet i denne rapport. Rapporten er med til at give enheden mulighed for at identificere styrker, og hvor der er plads til forbedringer. Hvis det er muligt, sammenlignes med resultaterne fra Om undersøgelsen Trivselsundersøgelsen er gennemført i perioden 22. februar 2017 til 14. marts I alt har 2695 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 1741 valgt at svare. Alle selvejende institutioner har således opnået en svarprocent på 65 %. Trivselsundersøgelsen består af et fælles spørgeskema med 24 spørgsmål for Københavns Kommune suppleret med op til 20 forvaltningsspecifikke spørgsmål. Kun spørgsmål fra det fælles spørgeskema for Københavns Kommune indgår i beregningen af temagennemsnit. De forvaltningsspecifikke spørgsmål indgår altså ikke i temagennemsnittene. Fælles spørgsmål er nummereret 1, 2 mv. Forvaltningsspecifikke spørgsmål er ligeledes nummeret, med forkortelsen for forvaltningen. Spørgeskemaet er forkortet og rapporterne er ændret siden Det er sket for at højne kvaliteten og brugbarheden af resultaterne samt at styrke fokus på opfølgningen. I denne rapport er de spørgsmål, som er medtaget i temascorerne for 2015 og 2017 ens, og resultaterne er således sammenlignelige. Bemærk således, at det ikke er muligt at sammenligne temascorerne fra denne rapport med temascorerne fra en rapport fra Hovedparten er spørgsmålene er besvaret på en grad-skala gående fra 1 til 7. Alle spørgsmål er stillet, så en høj score er positivt. Medarbejdernes anonymitet sikres ved, at der på intet tidspunkt udleveres besvarelser fra enkeltpersoner eller udarbejdes rapporter, hvor svar fra enkeltpersoner kan identificeres eller beregnes. Der udarbejdes kun rapporter, hvor der indgår mindst fem besvarelser. I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: - Enhedens samlede resultater for Trivselsundersøgelse Udviklingen i forhold til Trivselsundersøgelse 2015, hvis muligt. - Overliggende enheders resultater, som kan bruges til at se, hvor enheden adskiller sig fra gennemsnittet. 3

4 Opfølgning Det er oplagt at bruge trivselsundersøgelsen som en del af det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde APV-arbejdet, så det ikke bliver to uafhængige, parallelle forløb. Trivselsundersøgelsen og den efterfølgende opfølgning bidrager til en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet med at udvikle jeres arbejdsmiljø kræver ejerskab. Når medarbejderne involveres i arbejdet med at vurdere og prioritere resultaterne, kan det skabe ejerskab og ansvarlighed i forhold til de handlinger, som iværksættes. Inspiration til dialogen omkring opfølgningen på trivselsundersøgelsen findes blandt andet på KKintra eller via MED-sekretariatet. Konkrete eksempler på opfølgende spørgsmål til dialogen omkring undersøgelsen findes på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside Fra denne hjemmeside kan udgivelsen "Guide til en god trivselsundersøgelse" også downloades. 4

5 Temaoversigt Oversigten viser de gennemsnitlige scorer for temaerne i trivselsundersøgelsen, der kan beregnes gennemsnit for. Resultatet for er om muligt sammenlignet med enhedens resultat i 2015 samt organisatoriske benchmarks. Evt. forvaltningsspecifikke spørgsmål indgår ikke i temagennemsnit. Trivsel og motivation Indhold i arbejdet Samarbejde om den fælles opgave Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Fysisk arbejdsmiljø Sundhedsfremme 5,7 5,7 5,8 5,7 5,7 5,3 5,2 4,9 4,8 5,8 5,8 5,3 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,5 4, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

6 Største positive og negative forskelle i forhold til Børneog Ungdomsforvaltningen I figuren vises de op til 5 spørgsmål, som afviger mest positivt i forhold til det samlede resultat for Børne- og Ungdomsforvaltningen (grå søjle), og de op til 5 spørgsmål, som afviger mest negativt i forhold til det samlede resultat for Børne- og Ungdomsforvaltningen (lysegrå søjle). Figuren viser differencen i score mellem enheden og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hvis der ikke er fem spørgsmål, der afviger positivt ift. Børne- og Ungdomsforvaltningen, vises færre end fem søjler. Tilsvarende med de negative afvigelser. Enhed Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? BUF4. Sætter din nærmeste leder tydelig retning for den faglige kvalitet? * 8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? 0,3 0,4 0,5 5,1 13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 20. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? 0,3 0,3 4,

7 Største positive og negative forskelle i forhold til historik I figuren vises de op til 5 spørgsmål, som afviger mest positivt i forhold til enhedens resultat for 2015 (grå søjle), og de op til 5 spørgsmål, som afviger mest negativt i forhold til enhedens resultat for 2015 (lysegrå søjle). Figuren viser differencen i score mellem 2017 og Hvis der ikke er fem spørgsmål, der afviger positivt ift. 2015, vises færre end fem søjler. Tilsvarende med de negative afvigelser. Enhed 2017 BUF1. Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige fremtid? * 0,5 5,2 9. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 0,2 5,1 BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj?* 0,2 4,1 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 0,1 3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 0,1 6,0 18. Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde? -0,1 5,3 17. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde? -0,1 5,7 12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? -0,1 5,7 6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? BUF5. Har du mulighed for at få hjælp og støtte, hvis du bliver følelsesmæssigt overbelastet... -0,1-0, ,2 7

8 Tema: Trivsel og motivation Temaet "Trivsel og motivation" måler den generelle tilfredshed, motivation og engagement i arbejdet. Trivsel kan være et tegn på, at man oplever balance mellem kravene i arbejdet og egne resurser samt gode muligheder for at udvikle sig. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 1 og spørgsmål 2. 5,7 TEMAGENNEMSNIT: Trivsel og motivation 5,7 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 5,7 2. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 5,8 5,2 BUF1. Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige fremtid? * 4,7 5,0 5, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

9 Tema: Indhold i arbejdet Temaet "Indhold i arbejdet" måler, i hvor høj grad man oplever arbejdet som meningsfuldt og er tilfreds med kvaliteten af arbejdet. "Indhold i arbejdet" kan hænge sammen med oplevelsen af at yde en god arbejdsindsats og at kunne bidrage engageret og tilfredsstillende til løsningen af kerneopgaven. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 3 og spørgsmål 4. TEMAGENNEMSNIT: Indhold i arbejdet 3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,8 5,7 5,7 6,0 5,9 5,8 5,8 BUF2. Bruges din viden og dine evner godt i dit arbejde?* Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune 2017 * Forvaltningsspecifikke spørgsmål er i figuren angivet med en (*). Spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet. 9

10 Tema: Samarbejde om den fælles opgave Temaet "Samarbejde om den fælles opgave" måler, hvordan man oplever samarbejdet med kolleger og andre grupper/afdelinger. Et godt samarbejde er typisk kendetegnet ved, at der er klarhed om roller, opgavefordeling og ansvarsområder mellem kolleger. Et godt samarbejde er også kendetegnet ved relationer, hvor faglig sparring og kollegial støtte er til stede. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 5, spørgsmål 6 og spørgsmål 7. TEMAGENNEMSNIT: Samarbejde om den fælles opgave 5,9 5. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 6,0 5,9 5,9 6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? 5,2 5,3 5,1 5,1 5,3 7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 5,2 5,1 5, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

11 Tema: Indflydelse Temaet "Indflydelse" måler i hvor høj grad, man oplever at have indflydelse på sit arbejde. Høj indflydelse kan give en bedre trivsel hos den enkelte og en mindre risiko for stress, fordi indflydelse gør, at man oplever høje krav som mindre belastende. For meget indflydelse kan omvendt give en kompleksitet, der kan være vanskelig for den enkelte at håndtere. Det kan medføre risiko for stress. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 8 og spørgsmål 9. 5,3 TEMAGENNEMSNIT: Indflydelse 4,9 4,8 5,2 8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? 5,2 5,1 5,1 9. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 4,4 4,6 4, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

12 Tema: Nærmeste leder Temaet "Nærmeste leder" måler, i hvilken grad medarbejderne oplever, at deres nærmeste leder prioriterer trivsel på arbejdspladsen. Temaet måler desuden, hvordan medarbejderne oplever anerkendelse og samarbejde i forhold til nærmeste leder. Medarbejdernes oplevelse kan hænge sammen med, hvordan lederen støtter sine medarbejdere og organiserer arbejdet. Temaet kan være påvirket af aktuelle begivenheder for den enkelte og for arbejdspladsen. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 10, spørgsmål 11 og spørgsmål 12. TEMAGENNEMSNIT: Nærmeste leder 10. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 11. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 5,3 5,3 5,7 12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 5,8 BUF3. Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder?* 5,1 5,1 5,3 BUF4. Sætter din nærmeste leder tydelig retning for den faglige kvalitet? * 5,1 5, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune 2017 * Forvaltningsspecifikke spørgsmål er i figuren angivet med en (*). Spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet. 12

13 Tema: Ledelsen Temaet "Ledelsen" måler, hvordan medarbejderne på arbejdspladsen oplever ledelsen. Det vil sige den eller de personer, som træffer de overordnede beslutninger. Tillid fra ledelsen kan have betydning for trivslen og kan styrke troen på egne evner. Gensidig tillid mellem ledelsen og medarbejderne har betydning for løsningen af kerneopgaven på arbejdspladsen. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 13, spørgsmål 14 og spørgsmål 15. 5,8 TEMAGENNEMSNIT: Ledelsen 5,8 13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 5,3 5,2 5,9 14. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 5,7 5,7 5,9 15. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 5,9 5,8 5, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

14 Tema: Læring og udvikling Temaet "Læring og udvikling" måler, hvordan man oplever mulighederne for at lære nyt og udvikle sig på arbejdet. Det kan have positiv betydning for trivslen, at man løbende kan udvikle sig, udnytte sine evner og at man bliver udfordret i passende grad. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 16. Vær opmærksom på, at temagennemsnittet kun indeholder et spørgsmål. TEMAGENNEMSNIT: Læring og udvikling 16. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

15 Tema: Håndtering af krav i arbejdet Temaet "Håndtering af krav i arbejdet" måler indirekte, hvordan man kan håndtere mængde, tempo og sværhedsgrad af arbejdet. Den enkelte har forskelligt udgangspunkt for at håndtere kravene i arbejdet. Forhold som tid, færdigheder og støtte har betydning for oplevelsen af at kunne håndtere krav i arbejdet. Høje følelsesmæssige krav kan være et vilkår. Hvis ikke man føler sig klædt på til at tackle disse krav, kan det føre til overbelastning. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 17 og spørgsmål 18. TEMAGENNEMSNIT: Håndtering af krav i arbejdet 5,3 5,7 17. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde? 5,8 18. Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde? 5,3 5,1 5,3 BUF5. Har du mulighed for at få hjælp og støtte, hvis du bliver følelsesmæssigt overbelastet i arbejdet?* 5, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

16 Tema: Fysisk arbejdsmiljø Temaet "Fysisk arbejdsmiljø" måler, hvordan man oplever de fysiske forhold på arbejdspladsen. Et godt fysisk arbejdsmiljø kan være med til at understøtte løsningen af kerneopgaven samt at øge trivslen. Gode fysiske rammer er vigtige for at mindske fysiske og psykiske belastninger, der kan være forbundet med arbejdet. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 19. Vær opmærksom på, at temagennemsnittet kun indeholder et spørgsmål. 4,8 TEMAGENNEMSNIT: Fysisk arbejdsmiljø 4,8 4,7 4,7 4,8 19. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 4,8 4,7 4,7 4,1 BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj?* 3,9 4,1 4, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

17 Tema: Sundhedsfremme Temaet "Sundhedsfremme" måler, i hvor høj grad medarbejderne er tilfredse med arbejdspladsens sundhedsfremmetilbud. Sundhed kan forstås på mange måder. Det kan bl.a. handle om initiativer vedrørende kost, rygning, alkohol og motion. Men sundhedsfremme kan også handle om tilbud, der eksempelvis forebygger stress. Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 20. Vær opmærksom på, at temagennemsnittet kun indeholder et spørgsmål. 4,8 TEMAGENNEMSNIT: Sundhedsfremme 4,5 4,8 4,6 20. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? 4,8 4,8 4,5 4, Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Københavns Kommune

18 Krænkende adfærd på arbejdspladsen Trivselsundersøgelsens spørgsmål afdækker, om der er krænkende adfærd i forbindelse med arbejdet i form af vold, trusler, mobning og chikane. I undersøgelsen i 2015 blev der udelukkende spurgt til krænkende adfærd på arbejdspladsen. I år er spørgsmålet udvidet til at omfatte arbejdsrelateret vold eller trusler om vold både i og udenfor arbejdstiden. Krænkende adfærd kan have psykiske konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt, at krænkende adfærd bliver håndteret. Fravær af krænkende adfærd, eller en hensigtsmæssig håndtering af krænkende adfærd, er afgørende for arbejdspladsens overskud til at fokusere på kerneopgaven. Nultolerance Københavns Kommune har "nultolerance" over for krænkende adfærd. "Nultolerance" betyder, at arbejdspladsen skal reagere, hvis en eller flere medarbejdere udsættes for vold, trusler, mobning eller chikane enten fra kolleger, leder eller borgere. Københavns Kommune tolererer ikke vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt at gå på arbejde. Kilde: "Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen" Københavns Kommunes politik om krænkende adfærd stiller i det hele taget krav om, at arbejdspladsen arbejder systematisk og målrettet med at forhindre krænkende adfærd. Her kan I få støtte Hvis trivselsundersøgelsen viser, at krænkende adfærd forekommer, er det vigtigt, at der bliver reageret hurtigt og effektivt både fra ledelse og medarbejderrepræsentanter. I Københavns Kommune er der hjælp at hente, hvis man har været udsat for krænkende adfærd. Kontakt hotlinen i Tidlig Indsats/SYFO på tlf Det er vigtigt, at det er tydeligt for medarbejderne, hvor de i øvrigt kan få støtte fx fra den lokale leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og HR-medarbejderne i forvaltningen. Krænkende adfærd kan være vanskeligt selv at arbejde med på arbejdspladsen, og det kan være nødvendigt at få professionel støtte til dette. Arbejdsmiljø København tilbyder sparring til ledere på tlf Ved arbejdsrelaterede hændelser, hvor der er behov for akut krisehjælp eller psykologisk bistand, har Københavns Kommune også en ekstern leverandør hertil. Du kan finde mere om ordningen på søg på krisehjælp. 18

19 Fysisk vold Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for fysisk vold i forbindelse med arbejdet og fra hvem. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Ja, dagligt 4 0% 0 0% Ja, ugentligt 15 1% 9 1% Ja, månedligt 9 1% 1 0% Ja, af og til 85 5% 54 4% Nej % % Total % % Total ja 113 6% 64 5% Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for fysisk vold inden for de sidste 12 måneder på arbejdspladsen. Antal svar i figuren kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der er nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet. Hvis ja, fra hvem har du været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Kolleger 0 0% 0 0% En leder 1 1% 0 0% Underordnede 1 1% 0 0% Borgere/Brugere/Pårørende % 63 98% Ønsker ikke at uddybe 5 4% 1 2% Antal svar Har den fysiske vold fundet sted på dit nuværende job? 97% 113 Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? 92% 8% 113 Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? 85% 15% 113 Finder den fysiske vold stadig sted? 60% 40% 113 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Hvor har den fysiske vold fundet sted? Antal svar På arbejdspladsen 100% 113 Uden for arbejdstid 0% 0 0% 25% 50% 75% 100% 19

20 Trusler om vold Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler om vold i forbindelse med arbejdet og fra hvem. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Ja, dagligt 4 0% 0 0% Ja, ugentligt 8 0% 7 1% Ja, månedligt 8 0% 5 0% Ja, af og til 62 4% 44 3% Nej % % Total % % Total ja 82 5% 56 4% Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for trusler om vold inden for de sidste 12 måneder. Antal svar kan afvige fra Total ja i tabellen herover. Afvigelsen skyldes, at der er nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet. Hvis ja, fra hvem har du været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Kolleger 2 2% 0 0% En leder 1 1% 0 0% Underordnede 1 1% 0 0% Borgere/Brugere/Pårørende 72 88% 54 96% Ønsker ikke at uddybe 7 9% 2 4% Antal svar Har truslerne om vold fundet sted på dit nuværende job? 96% 82 Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? 85% 15% 82 Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? 80% 20% 82 Finder truslerne om vold stadig sted? 46% 54% 82 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Hvor har truslerne om vold fundet sted? Antal svar På arbejdspladsen 98% 80 Uden for arbejdstid 2% 2 0% 25% 50% 75% 100% 20

21 Mobning Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen og fra hvem. Mobning omfatter i Københavns Kommune situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være bekendt med eller gjort bekendt med, at handlingerne opleves som krænkende. I denne undersøgelse kan mobning også være situationer, hvor borgere, brugere eller pårørende udsætter ansatte for handlinger, som opleves krænkende. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Ja, dagligt 7 0% 2 0% Ja, ugentligt 14 1% 5 0% Ja, månedligt 6 0% 3 0% Ja, af og til 82 5% 70 5% Nej % % Total % % Total ja 109 6% 80 6% Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for mobning inden for de sidste 12 måneder. Antal svar i figuren kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der er nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet. Hvis ja, fra hvem har du været udsat for mobning på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Kolleger 74 69% 52 65% En leder 24 22% 17 21% Underordnede 3 3% 1 1% Borgere/Brugere/Pårørende 6 6% 4 5% Ønsker ikke at uddybe 18 17% 15 19% Antal svar Har mobningen fundet sted på dit nuværende job? 95% 107 Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? 59% 41% 107 Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? 44% 56% 107 Finder mobningen stadig sted? 49% 51% 107 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej 21

22 Uønsket seksuel opmærksomhed Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen og fra hvem. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Ja, dagligt 0 0% 1 0% Ja, ugentligt 2 0% 5 0% Ja, månedligt 2 0% 1 0% Ja, af og til 13 1% 14 1% Nej % % Total % % Total ja 17 1% 21 2% Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for de sidste 12 måneder. Antal svar i figuren kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der er nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet. Hvis ja, fra hvem har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Antal 2017 Pct Antal 2015 Pct Kolleger 6 35% 8 38% En leder 2 12% 4 19% Underordnede 0 0% 0 0% Borgere/Brugere/Pårørende 6 35% 6 29% Ønsker ikke at uddybe 4 24% 5 24% Antal svar Har den uønskede seksuelle opmærksomhed fundet sted på dit nuværende job? Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? 71% 29% 59% 41% Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? 53% 47% 17 Finder den uønskede seksuelle opmærksomhed stadig sted? 24% 76% 17 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej 22

23 Social Kapital på Arbejdspladsen Begrebet "social kapital" stammer fra arbejdsmiljøforskningen. På arbejdspladser med en høj social kapital oplever medarbejderne en høj grad af retfærdighed, og medarbejdere og ledelse arbejder godt sammen og har tillid til hinanden. Det gør, at de ofte i fællesskab kan finde løsninger, som kan øge produktivitet og kvalitet samtidigt med, at der er et godt arbejdsmiljø. Desto mere social kapital, desto bedre arbejdsmiljø og mere tilfredsstillende opgaveløsning. Social kapital afdækkes i trivselsundersøgelsen ved at måle i hvor høj grad de sociale relationer på arbejdspladsen er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Arbejdet med social kapital i organisationer kan ikke løsrives fra kerneopgaven, og arbejdet med social kapital handler derfor også om at udvikle den fælles forståelse af den kerneopgave, som enheden skal løse. For at forbedre den sociale kapital på arbejdspladsen kan man sætte ind i forhold til fire forskellige former for social kapital: 1. Social kapital mellem kolleger i egen gruppe / afdeling 2. Social kapital mellem grupper / afdelinger 3. Social kapital mellem ledelse og medarbejdere 4. Social kapital på arbejdspladsen i almindelighed Nedenfor er resultaterne vedrørende social kapital præsenteret. For hver af de fire former for social kapital er der beregnet et gennemsnit baseret på alle besvarelserne af de spørgsmål, som er vist under søjlerne. Der er tale om spørgsmål, som er afrapporteret tidligere i rapporten. Arbejdsmiljø København kan give støtte, inspiration og konsulentbistand til arbejdet med social kapital. Konsulentbistand kan bl.a. være i form af input, sparring med ledere, arbejdsmiljøgruppen, Trioen, MEDorganisationen eller andre. 23

24 Social kapital i egen gruppe / afdeling 5,9 5. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? (5,9) Social kapital mellem grupper / afdelinger 5,2 6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? (5,2) Social kapital mellem ledelse og medarbejdere 11. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? () 12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? (5,7) BUF3. Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder?* () 13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? () 15. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? (5,9) Social kapital på arbejdspladsen i almindelighed 8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? () 14. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (5,9) BUF5. Har du mulighed for at få hjælp og støtte, hvis du bliver følelsesmæssigt overbelastet i arbejdet?* () 7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? (5,3) 24

25 Temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med øvrige temaer Temaet "Trivsel og motivation" er undersøgelsens hovedtema og giver en pejling af, hvordan medarbejderne oplever arbejdet, arbejdsmiljøet, og om medarbejderne er motiverede og engagerede i arbejdet. I figuren ses enhedernes gennemsnit for temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med enhedernes gennemsnit for de øvrige temaer i undersøgelsen. Antallet af spørgsmål i temaerne varierer, men hvert tema vægter lige meget. Det betyder, at spørgsmålene i temaer med få spørgsmål vægter forholdsvis mere i beregningen. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under. De sorte linjer i figuren viser gennemsnittet for Københavns Kommune. 7 Trivsel og motivation Alle selvejende instit utioner 2. Børne- og Ungdomsforva ltningen 3. Københavns Kommune 4. Område Amager 5. Område Brønshøj/Vanløs e 6. Område Indre By/Østerb ro 7. Område Nørrebro/Bispeb jerg 8. Område Valby/Vesterbro /Kgs. Enghave Øvrige enheder Øvrige temaer 25

26 Temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med temaet "Nærmeste leder" I figuren ses enhedernes gennemsnit for temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med enhedernes gennemsnit for temaet "Nærmeste leder". De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under. De sorte linjer i figuren viser gennemsnittet for Københavns Kommune. 7 Trivsel og motivation Alle selvejende instit utioner 2. Børne- og Ungdomsforva ltningen 3. Københavns Kommune 4. Område Amager 5. Område Brønshøj/Vanløs e 6. Område Indre By/Østerb ro 7. Område Nørrebro/Bispeb jerg 8. Område Valby/Vesterbro /Kgs. Enghave Øvrige enheder Nærmeste leder 26

27 Baggrundsresultater - opdelt på alder 60 år og over (7%) Under 30 år (23%) år (19%) Fordeling af alder år (23%) år (28%) Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på alder. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er minimum 5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe. Alder Total Under 30 år år år år 60 år og over Antal svar Trivsel og motivation 5,7 5,7 5,8 5,8 5,7 Indhold i arbejdet 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 Samarbejde om den fælles opgave 5,3 Indflydelse 5,3 5,2 5,3 5,3 5,2 Nærmeste leder 5,7 5,7 5,7 Ledelsen 5,8 5,8 5,7 5,9 5,8 5,8 Læring og udvikling 5,8 Håndtering af krav i arbejdet 5,7 Fysisk arbejdsmiljø 4,8 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 Sundhedsfremme 4,8 4,8 4,5 4,9 4,8 4,9 27

28 Baggrundsresultater - opdelt på anciennitet Under 1 år (25%) Over 5 år (36%) Fordeling af anciennitet 1-2 år (23%) 3-5 år (16%) Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på anciennitet. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er minimum 5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe. Anciennitet Total Under 1 år 1-2 år 3-5 år Over 5 år Antal svar Trivsel og motivation 5,7 5,7 5,8 Indhold i arbejdet 5,8 5,7 5,7 5,7 5,9 Samarbejde om den fælles opgave Indflydelse 5,3 5,2 5,2 5,2 Nærmeste leder 5,7 5,7 Ledelsen 5,8 5,8 5,7 5,7 5,9 Læring og udvikling 5,8 Håndtering af krav i arbejdet 5,7 Fysisk arbejdsmiljø 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 Sundhedsfremme 4,8 4,8 4,6 4,6 5,0 28

29 Baggrundsresultater - opdelt på køn Mand (26%) Fordeling af køn Kvinde (74%) Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på køn. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er minimum 5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe. Køn Total Kvinde Mand Antal svar Trivsel og motivation 5,7 5,7 Indhold i arbejdet 5,8 5,8 5,7 Samarbejde om den fælles opgave Indflydelse 5,3 5,3 5,3 Nærmeste leder 5,7 Ledelsen 5,8 5,8 5,7 Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Fysisk arbejdsmiljø 4,8 4,8 4,9 Sundhedsfremme 4,8 4,7 4,8 29

30 Baggrundsresultater - opdelt på faggruppe Fordeling af faggruppe Administration og IT (HK) 0% Akademikere 0% Chefer og ledere 1% Ernærings- og husholdningsøkonom, økonoma mv. 3% Håndværkere 0% Køkken- og rengøringsområdet 3% Omsorgs-, pæd.medhj. samt pæd. ass. 33% Pædagogisk personale 57% Sosu, ikke uddannede 0% Specialarbejdere mv. 0% Teknisk service 1% Øvrige faggrupper 2% 0% 25% 50% 75% 100% 30

31 Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på faggruppe. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er minimum 5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe. Faggruppe Total Chefer og ledere Ernærings- og husholdningsøkonom, økonoma mv. Køkken- og rengøringsområdet Omsorgs-, pæd.medhj. samt pæd. ass. Pædagogisk personale Teknisk service Øvrige faggrupper Øvrige Antal svar Trivsel og motivation 5,7 5,9 6,0 6,0 5,7 5,8 6,0 Indhold i arbejdet 5,8 6,2 6,4 6,3 5,9 5,7 5,7 6,3 Samarbejde om den fælles opgave 6,1 5,9 5,8 5,7 5,8 Indflydelse 5,3 6,1 5,7 5,3 5,2 5,3 4,6 5,3 Nærmeste leder 6,1 5,9 6,1 5,7 6,0 Ledelsen 5,8 5,9 6,1 6,2 5,8 5,7 6,3 Læring og udvikling 5,3 5,0 4,6 5,2 Håndtering af krav i arbejdet 6,1 6,0 6,0 5,8 Fysisk arbejdsmiljø 4,8 5,3 4,4 5,9 4,8 4,8 4,8 4,9 Sundhedsfremme 4,8 5,1 5,1 4,8 4,6 5,2 31

32 Resultattabeller - svarfordeling Antal svar Gns Gns Trivsel og motivation 5,7 5,7 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? % 2% 4% 9% 25% 33% 26% 2. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? % 2% 3% 8% 20% 36% 30% 5,7 5,8 BUF1. Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige fremtid? * % 5% 6% 14% 20% 26% 25% 5,2 4,7 Indhold i arbejdet 5,8 5,7 3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? % 1% 2% 7% 18% 37% 36% 6,0 5,9 4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? BUF2. Bruges din viden og dine evner godt i dit arbejde?* % 1% 4% 9% 26% 38% 22% % 2% 4% 9% 22% 37% 26% Samarbejde om den fælles opgave 5. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? 7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? % 1% 3% 7% 17% 36% 36% 5,9 6, % 4% 7% 16% 26% 28% 18% 5,2 5, % 3% 6% 11% 25% 32% 20% 5,3 5,2 Indflydelse 5,3 5,2 8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? 9. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? % 2% 4% 10% 22% 34% 26% % 5% 7% 15% 24% 29% 17% 5,1 4,9 Nærmeste leder 10. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 11. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? BUF3. Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder?* BUF4. Sætter din nærmeste leder tydelig retning for den faglige kvalitet?* % 3% 5% 9% 16% 30% 35% % 4% 5% 9% 17% 29% 34% % 3% 4% 8% 14% 32% 38% 5,7 5, % 4% 6% 10% 17% 28% 31% 5, % 4% 6% 9% 19% 29% 31% Ledelsen 5,8 5,8 13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? % 3% 4% 8% 19% 33% 31% 32

33 Antal svar Gns Gns Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? % 1% 2% 6% 16% 38% 35% 5,9 5,9 15. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? % 3% 3% 6% 14% 32% 41% 5,9 5,8 Læring og udvikling 16. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? % 3% 5% 11% 22% 32% 26% Håndtering af krav i arbejdet 17. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde? % 1% 3% 8% 21% 44% 23% 5,7 5,8 18. Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde? BUF5. Har du mulighed for at få hjælp og støtte, hvis du bliver følelsesmæssigt overbelastet i arbejdet?* % 3% 5% 13% 28% 36% 15% 5, % 3% 4% 9% 18% 34% 30% 5,8 Fysisk arbejdsmiljø 4,8 4,8 19. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj?* % 6% 9% 18% 28% 24% 12% 4,8 4, % 12% 14% 20% 22% 16% 7% 4,1 3,9 Sundhedsfremme 4,8 4,8 20. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? % 6% 10% 19% 26% 24% 12% 4,8 4,8 Øvrige forvaltningsspørgsmål 33

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER. Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER. Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655) 2017 Indhold Del 1 Introduktion Temaoversigt Største positive

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 80% (13398/16817) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 85% (14925/17491) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 96% (1632/1697) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 91% (5468/6028) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 ØVRIGE INTERN REVISION Strategisk rapport Svarprocent: 92% (12/13) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt Svarfordelinger

Læs mere

Tak for din henvendelse af 24. januar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr.

Tak for din henvendelse af 24. januar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til Badar Shah E-mail: Badar_shah@kk.dk Kære Badar Shah 29. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-20 Tak for

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0

Læs mere

Et stigende antal lærere og pædagoger udsættes for vold på arbejdspladsen

Et stigende antal lærere og pædagoger udsættes for vold på arbejdspladsen PRESSEMEDDELELSE Et stigende antal lærere og pædagoger udsættes for vold på arbejdspladsen Ny undersøgelse i viser en positiv udvikling i medarbejdernes trivsel, men desværre en markant stigning i antallet

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0 (Top

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 80% (13398/16817) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 00% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Undersøgelsens temaer 0 Krænkende

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 89% (5604/6298) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 88% (32923/37212) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 85% (14925/17491) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 96% (1324/1378) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 96% (1843/1911) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram

Læs mere

Formålet med dette notat er at orientere om de overordnede resultater og tendenser fra Trivselsundersøgelsen 2019 (TU19).

Formålet med dette notat er at orientere om de overordnede resultater og tendenser fra Trivselsundersøgelsen 2019 (TU19). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT 8. april 2019 Til Økonomiudvalget Orientering om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2019 i Formålet med dette notat er at orientere om de

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 88% (5276/6014) 02 INDHOLD 3 Introduktion 4 Temaoversigt 5 Trivsel og tilfredshed i Socialforvaltningen 6 Størst positiv

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse Svarprocent Svarprocenten er steget fra 9 % i 2015 til 80 % i

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (98/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Kultur- og Fritidsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Størst

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere