Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport"

Transkript

1 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport

2 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i Børn og Unge. Rapporten er lavet på baggrund af de beelser, du og dine kollegaer har givet på det spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, som I blev inviteret til at bee i september måned Trivselsundersøgelsen er en del af jeres Arbejdspladsvurdering (APV) for det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladserne i Børn og Unge arbejder løbende og aktivt med initiativer for at fremme trivslen. Den seneste trivselsundersøgelse blandt Børn og Unges medarbejdere blev gennemført i Nærværende rapport med fra 2013 giver mulighed for at se en i trivslen siden da. Arbejdspladsvurden og trivselsundersøgelsen er vigtige elementer i disse bestræbelser. Det er vores håb, at denne rapport bliver et nyttigt redskab i det fortsatte arbejde med at gøre din arbejdsplads endnu mere attraktiv. Vi takker for din deltagelse i undersøgelsen, og ønsker held og lykke med det videre arbejde. Med venlig hilsen Kristian Würtz Marianne Gilbert Nielsen Som medarbejder i Børn og Unge er du hver dag med til at yde en stor indsats for, at børn og unge i Aarhus Kommune har en god hverdag. En god faglig indsats begynder med medarbejdere, der er glade for deres arbejde, og som trives på deres arbejdsplads. Det kræver en fælles indsats at udvikle attraktive arbejdspladser, hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. En fælles indsats mellem ledere og medarbejdere. Rådmand og formand for HMU Konstitueret næstformand for HMU

3 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 3 Trivselsrapport 2013 LÆSEVEJLEDNING Denne trivselsrapport er arbejdspladsens resultat af Børn og Unges trivselsundersøgelse i Trivselsundersøgelsen er en del af arbejdspladsvurden (APV en), hvor trivselsundersøgelsen kortlægger det psykiske arbejdsmiljø ud fra et spørgeskema. Trivselsrapporten er lavet på baggrund af de beelser, medarbejderne på arbejdspladsen har givet på spørgeskemaet. SVARPROCENT Svarprocenten fortæller hvor mange af medarbejderne på arbejdspladsen, der har beet spørgeskemaet. Hvis procenten er høj, giver ne et repræsentativt billede af trivslen på arbejdspladsen. En lav procent betyder ikke, at resultatet er forkert, men at man kun kender til en del af medarbejdernes og derfor må tilpasse det videre arbejde herefter. På små arbejdspladser skal ne selv med en høj procent tolkes med forsigtighed, eftersom de enkelte beelser kan give store udsving i gennemsnittet. Svarprocenten i hele Børn og Unge er på 84 %. Arbejdsplads Magistratsafdelingen for Børn og Unge respondenter Svarprocent 84% RESULTATER OG SAMMENLIGNINGER Af oversigten på den næste side fremgår arbejdspladsens som et gennemsnitligt antal point for hver af de 27 dimensioner. Ligeledes sammenlignes arbejdspladsens for 2013 med: - egne i gennemsnittet for tilende arbejdspladser i gennemsnittet for hele Børn og Unge i 2013 Nogle arbejdspladser har ikke egne fra 2011, fx fordi de er blevet fusioneret. De vil derfor kun have de to sidste sammenligningsmuligheder. Farverne grøn, gul og rød viser, om arbejdspladsens i 2013 ligger henholdsvis over, omkring eller under arbejdspladsens i Farverne angiver altså arbejdspladsens egen fra 2011 til Farverne siger ikke, om arbejdspladsen har en god eller dårlig trivsel sammenlignet med tilende arbejdspladser eller i forhold til gennemsnittet i Børn og Unge. Her må pointene sammenlignes. En forskel på 5 point eller mere siges at være en mærkbar forskel. RAPPORTENS ØVRIGE INDHOLD På siderne efter oversigten uddybes ne for de forskellige dimensioner. Hver dimension består af en række beslægtede spørgsmål, hvor den konkrete fordeling er angivet. Hver dimension er kort beskrevet. Hvis arbejdspladsen har valgt at lave lokale spørgsmål vil ene på disse fremgå på den sidste side med dimensioner. Bagerst i rapporten er en beskrivelse af den anvendte metode, herunder hvordan point mv. er opgjort. KOMMENTARER OG KRÆNKENDE ADFÆRD I spørgeskemaet var der mulighed for at e skriftligt på to spørgsmål samt at give uddybende kommentarer. De skriftlige og kommentarer er afrapporteret særskilt i en Kommentarrapport. Resultaterne for krænkende adfærd fremgår ikke af rapporterne for de enkelte arbejdspladser. De summeres i rapporterne på niveauet over. DET VIDERE ARBEJDE Med trivselsrapporten er lavet en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Herefter følger arbejdet med at vurdere, prioritere og udarbejde handlingsplaner for eventuelle indsatser i det psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejde gennemføres af arbejdsmiljøgruppen sammen med medarbejderne. For yderligere råd og vejledning henvises til Vejledning om opfølgning på trivselsundersøgelsen, som kan findes på BUportalen under Arbejdsmiljø og APV. Trivselsrapporten er dermed et udgangspunkt for en dialog om arbejdspladsens trivsel.

4 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 4 Trivselsrapport 2013 OVERBLIK Krav i arbejdet Arbejdets organisering og indhold Samarbejde og ledelse Forholdet mellem person og arbejde Social kapital Helbred og velbefindende Fokusområder i Børn og Unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Kvantitative krav* Arbejdstempo* Følelsesmæssige krav* Indflydelse Udviklingsmuligheder Mening i arbejdet Involvering i arbejdspladsen Forudsigelighed Belønning i arbejdet Rolleklarhed Rollekonflikter* Ledelseskvalitet Social støtte fra overordnede Social støtte fra kolleger Socialt fællesskab Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt* 'Lodret' tillid og troværdighed 'Vandret' tillid og troværdighed Retfærdighed Selvvurderet helbred Udbrændthed* Stress* Søvnbesvær* Ytringsfrihed Attraktive arbejdspladser Trivsel Arbejdspladsens har været positiv på den konkrete dimension, og det må forventes at kunne mærkes. Arbejdspladsen ligger tæt på samme niveau som i Altså status quo. Arbejdspladsens har været negativ på den konkrete dimension, og det må forventes at kunne mærkes. * For dimensioner mærket med en stjerne er et lavt pointtal positivt. Tallene er beregnede gennemsnit jf. metodeafsnittet bagerst i rapporten. Det vil som regel være sådan, at en forskel på 5 point eller mere er en forskel, der 'kan mærkes'. Det er igennem dialog, at det kan afgøres, om og hvordan en positiv eller negativ ændring kan mærkes. Sammenligning af egne for 2013 med 'Tilende arbejdspladser' og 'Børn og Unge' giver en indikation af, hvordan enheden klarer sig i forhold til andre. En arbejdsplads kan således godt have en 'grøn' egen og stadigvæk være et stykke fra gennemsnittet for 'Tilende arbejdspladser', og dermed have et spotentiale. Tilende kan en arbejdsplads have en 'rød' egen og samtidig ligge et godt stykke over gennemsnittet for 'Tilende arbejdspladser', og dermed ikke nødvendigvis se den 'røde' som et krisetegn.

5 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5 Trivselsrapport 2013 RESULTATER Kvantitative krav* Kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres) handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. Om der er et misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver % 27% 47% 15% 8% % 18% 41% 29% 10% 43 Kommer du bagud med dit arbejde % 17% 46% 25% 10% 44 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver % 31% 35% 24% 5% 48 Arbejdstempo* Et højt arbejdstempo kan have andre konsekvenser for medarbejderne end fx en stor arbejdsmængde. Derfor er nendenstående tre spørgsmål adskilt fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt % 42% 42% 5% 1% 63 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo % 34% 43% 10% 2% % 43% 42% 4% 1% 64

6 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 6 Trivselsrapport 2013 Følelsesmæssige krav* Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Særligt hvis man arbejder med mennesker med problemer eller som er voldelige. Følelsesmæssige krav kan også opstå, når man arbejder med problematikker, som er vanskelige at løse. Når følelsesmæssige krav opstår, er det vigtigt at medarbejderen er 'klædt på' til at tackle de følelsesmæssige krav. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Br dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde % 21% 47% 22% 9% % 33% 36% 14% 7% 56 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde % 22% 45% 19% 7% % 27% 44% 16% 5% 53

7 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 7 Trivselsrapport 2013 Indflydelse Indflydelse i arbejdet handler om medarbejderens egen arbejdssituation - ikke indflydelse gennem MEDudvalg eller lignende. Indflydelse handler f.eks. om indflydelse på arbejdsstedets indretning, pauser, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelsen af arbejdet og valget af arbejdsredskaber. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med Har du indflydelse på mængden af dit arbejde Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde % 49% 31% 9% 2% % 24% 36% 22% 15% % 25% 41% 23% 7% % 58% 25% 3% 1% 69 Udviklingsmuligheder Et udviklende arbejde indeholder nogle krav til medarbejderen, der er 'lidt for store' - også kaldet udfordr. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos medarbejderne. For få smuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig % 57% 12% 1% 0% 79 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner % 46% 31% 6% 1% % 55% 12% 1% 0% % 40% 39% 8% 2% 63

8 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 8 Trivselsrapport 2013 Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver medarbejderen en oplevelse af formål og sammenhæng. Formål handler om, at arbejdet har relation til nogle almene positive værdier, f.eks. at bidrage til børn og unges. Sammenhæng handler om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til løsning af arbejdspladsens samlede kerneopgave. Et meningsfuldt arbejde skaber engagement. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde % 54% 18% 1% 0% 77 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde % 52% 9% 1% 0% % 51% 21% 3% 1% 73 Involvering i arbejdspladsen Involvering i arbejdspladsen handler om den enkeltes tilfredshed og identifikation med arbejdspladsen - ikke med faget, jobbet eller det team man er en del af - men med arbejdspladsen som helhed. Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads % 34% 38% 11% 4% % 49% 25% 5% 1% % 35% 33% 9% 7% 61 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted % 13% 28% 25% 32% 68

9 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 9 Trivselsrapport 2013 Forudsigelighed Forudsigelighed handler om at undgå uvished og usikkerhed - at få relevante informationer på det rette tidspunkt, hvilket er en central ledelsesopgave. Der menes ikke forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige samtlige detaljer i hverdagen. Det er 'de store linier', der betyder noget. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændr og fremtidsplaner i god tid Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt % 29% 45% 13% 6% % 39% 46% 7% 2% 60 Belønning i arbejdet Medarbejderne kan belønnes på en række måder for deres indsats, fx med løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Særligt den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde er vigtig for medarbejdernes trivsel. Belønning medvirker til oplevelsen af retfærdighed, og dermed medarbejdernes engagement i arbejdet. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads % 36% 34% 11% 6% % 47% 24% 4% 2% % 52% 27% 3% 2% 69

10 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 10 Trivselsrapport 2013 Rolleklarhed Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Rolleklarhed er både 'lodret' (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og 'vandret' (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Er der klare mål for dit eget arbejde % 48% 35% 5% 1% 65 Ved du helt klart, hvad der er dine ansområder Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde % 56% 21% 2% 1% % 56% 28% 2% 1% 69 Rolle-konflikter* Rollekonflikter handler om to ting: 1) Forskellige forventninger til medarbejderen fra forskellige personer. 2) Modstrid mellem medarbejderens egne forventninger og andres forventninger. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige % 15% 42% 25% 14% % 10% 38% 33% 15% % 20% 52% 19% 5% % 16% 48% 24% 8% 46

11 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 11 Trivselsrapport 2013 Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som det opleves af medarbejderne. Ledelseskvalitet anses for at være en meget central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Din nærmeste leder sørger for, at den enkelte medarbejder har gode smuligheder Din nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt Din nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet Din nærmeste leder er god til at løse konflikter % 38% 36% 11% 4% % 43% 25% 8% 4% % 36% 37% 10% 5% % 36% 34% 11% 5% 61 Social støtte fra overordnede Social støtte fra den nærmeste leder omhandler lederens villighed til at hjælpe, give feedback og lytte til medarbejderen. Vigtige egenskaber ved social støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/næ sten aldrig Hvor ofte er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder Hvor ofte taler din nærmeste leder med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde % 31% 16% 4% 1% % 27% 33% 14% 4% % 21% 36% 25% 13% 45

12 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 12 Trivselsrapport 2013 Social støtte fra kolleger Social støtte fra kolleger har samme indhold som den ovenstående vedrørende social støtte fra nærmeste leder, blot er der her tale om støtte og feedback fra kolleger. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/næ sten aldrig Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde % 46% 32% 5% 1% % 46% 17% 3% 0% % 21% 44% 26% 7% 46 Socialt fællesskab Socialt fællesskab handler om, hvorvidt medarbejderne indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/næ sten aldrig Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads % 53% 9% 1% 0% % 57% 16% 2% 0% % 41% 14% 3% 1% 80

13 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 13 Trivselsrapport 2013 Tilfredshed med arbejdet Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde er en meget vigtig dimension. Der kan dog godt være stor tilfredshed og samtidig mange udfordr i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Den samlede tilfredshed er udtryk for en overordnet vurdering, hvor alle plusser og minusser tages i betragtning. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dine fremtidsudsigter i arbejdet % 57% 20% 8% 59 Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet % 58% 20% 6% 61 Hvor tilfreds er du med måden, dine evner bruges på Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning % 69% 11% 2% % 64% 10% 2% 70 Arbejde-familie konflikt* Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familie-/privatliv, som kan have betydning for både medarbejderens energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Konflikter mellem arbejde og familieliv kan have negative konsekvenser for såvel medarbejderne som for deres familier. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig "Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være "begge steder på én gang"" % 23% 48% 19% 41 Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget % 30% 36% 19% % 22% 35% 35% % 18% 24% 49% 30

14 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 14 Trivselsrapport 2013 'Lodret' tillid og troværdighed Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man stoler på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man føler, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Tillid er en vigtig faktor i virksomhedens sociale kapital. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser % 53% 20% 3% 1% % 48% 29% 5% 2% % 6% 26% 34% 33% % 47% 27% 6% 3% 67 'Vandret' tillid og troværdighed På en arbejdsplads er det et afgørende forhold for det psykiske arbejdsmiljø, at alle føler at de kan stole på hinanden i det daglige. 'Vandret' tillid handler om, hvordan medarbejderne oplever en af tillid hinanden imellem, og om de holder informationer skjult for ledelsen. Tillid er en vigtig faktor i virksomhedens sociale kapital. Holder de ansatte informationer skjult for hinanden Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden % 4% 22% 37% 36% % 5% 24% 35% 35% % 59% 22% 2% 1% 72

15 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 15 Trivselsrapport 2013 Retfærdighed Retfærdighed handler både om proces (den måde, tingene bliver besluttet) og resultat (det resultat, der kommer ud af det). Hvis medarbejderne føler sig uretfærdigt behandlet, har det en lang række negative virkninger for både arbejdspladsen og medarbejderne. Retfærdighed er en hjørnesten i arbejdspladsens sociale kapital. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde % 42% 37% 8% 3% % 36% 36% 11% 4% % 41% 36% 9% 4% % 41% 42% 7% 3% 61 Selvvurderet helbred Personens egen vurdering af sin helbredstilstand hænger kraftigt sammen med f.eks. et højt fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og dødelighed. I reglen er personer selv bedre i stand til at vurdere egen helbredstilstand end eksempelvis læger. Fremrage nde Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt % 33% 43% 13% 2% 59

16 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 16 Trivselsrapport 2013 Udbrændthed* Udbrændthed handler om en af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos medarbejderne. En høj af udbrændthed hænger samme med et højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidsounkt Hvor tit har du følt dig udkørt % 15% 27% 42% 14% 38 Hvor tit har du været fysisk udmattet % 11% 24% 43% 20% 33 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet % 12% 22% 40% 24% 32 Hvor tit har du været træt % 19% 31% 41% 6% 43 Stress* Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Stress i kortere perioder kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidsounkt Hvor tit har du haft problemer med at slappe af % 8% 18% 37% 36% 26 Hvor tit har du været irritabel % 7% 19% 51% 23% 28 Hvor tit har du været anspændt % 9% 20% 43% 27% 29 Hvor tit har du været stresset % 10% 21% 41% 27% 30

17 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 17 Trivselsrapport 2013 Søvnbesvær* Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: For lidt søvn og for dårlig søvn. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver bl.a. øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen kan søvnbesvær give lav kvalitet og produktivitet. Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidsounkt Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt % 10% 20% 43% 26% 30 Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen % 7% 13% 37% 42% % 10% 15% 35% 38% % 8% 14% 34% 43% 23 Ytringsfrihed Ytringsfrihed er et særligt fokusområde i Børn og Unge. Er du tryg ved at udtale dig kritisk om forhold på arbejdspladsen overfor din nærmeste leder Føler du dig hørt af din nærmeste leder, når du siger din mening Er du tryg ved at udtale dig kritisk om forhold på arbejdspladsen i offentligheden % 38% 31% 10% 6% % 44% 27% 7% 3% % 25% 39% 19% 11% 49

18 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 18 Trivselsrapport 2013 Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser er et særligt fokusområde i Børn og Unge. Synes du, at din arbejdsplads er attraktiv % 38% 36% 8% 3% 64 Trivsel Trivsel er et særligt fokusområde i Børn og Unge. Trives du med dit arbejde % 44% 30% 4% 1% 70

19 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 19 Trivselsrapport 2013 Trusler om vold 10% 11% Trusler om vold kan være verbale fx at blive råbt ad eller at blive kaldt nedværdigende ting. Truslerne kan være direkte fx at blive truet med bank eller de kan være indirekte som trusler mod ens familie. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Fra hvem? : : 933 Ja, dagligt 1% Kolleger 1% Ja, ugentligt 2% En leder 1% Ja, månedligt 1% Underordnede 0% Ja, af og til 8% Børn/unge 92% Nej 89% Forældre 12% Andre 2% Hvilken form for trusler om vold har du været udsat for? : 933 At blive truet med bank/tæsk, slag el. lign. 50% At blive truet med genstande 40% At blive råbt ad/skældt ud på truende facon 78% At blive kaldt ubehagelige/nedværdigende ting på truende vis 64% At få indirekte trusler mod familie, venner mv. eller trusler om at ødelægge personlige ejendele At blive truet med at ledelse, rådmand eller borgmester vil blive inddraget At blive truet med at blive udstillet i medier, fx facebook, internet, avis, tv 9% 4% 2% At få skriftlige trusler i form af brev el. lign. 1% At få trusler over telefonen 2% Andet 6%

20 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 20 Trivselsrapport 2013 Vold 10% 10% Vold er fysiske handlinger, der har til hensigt at skade medarbejderen. Fysisk vold dækker over eksempelvis slag, krads, niv, at blive spyttet på, skub mv. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Fra hvem? : : 850 Ja, dagligt 0% Kolleger 0% Ja, ugentligt 1% En leder 0% Ja, månedligt 1% Underordnede 0% Ja, af og til 8% Børn/unge 100% Nej 90% Forældre 0% Andre 0% Hvilken form for fysisk vold har du været udsat for? : 850 At blive slået med eller slået efter med knyttet næve el. tilende 62% At blive slået med eller slået efter med genstand 36% At blive sparket på eller sparket efter 71% At blive revet/kradset/nappet el. lign. 56% At blive bidt 23% At blive holdt fast /skubbet til 25% At blive spyttet på eller spyttet efter 34% Andet 5%

21 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 21 Trivselsrapport 2013 Mobning 7% 6% Mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som det er svært at fore sig imod. Fx at vigtig information tilbageholdes eller at der spredes rygter om en medarbejder. Udstødelse fra det sociale fællesskab, latterliggørelse og grove drillerier er også eksempler på mobning. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Fra hvem? : : 512 Ja, dagligt 0% Kolleger 61% Ja, ugentligt 0% En leder 27% Ja, månedligt 0% Underordnede 4% Ja, af og til 5% Børn/unge 18% Nej 94% Forældre 5% Andre 4% Seksuel chikane 2% 2% Seksuel chikane dækker overordnet over uønskede seksuelle tilnærmelser og berør af både fysisk og verbal karakter. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Fra hvem? : : 131 Ja, dagligt 0% Kolleger 35% Ja, ugentligt 0% En leder 2% Ja, månedligt 0% Underordnede 2% Ja, af og til 1% Børn/unge 52% Nej 98% Forældre 11% Andre 8%

22 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 22 Trivselsrapport 2013 METODE Børn og unges trivselsundersøgelse blev gennemført i efteråret Der blev indledningsvist gennemført en validering, hvor de enkelte ledere på arbejdspladserne i Børn og Unge godkendte oplysninger om deres medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper. Trivslen i Børn og Unge blev kortlagt ved hjælp af et spørgeskema; Det mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Personlige log-in breve med link til spørgeskemaet blev uddelt via arbejdspladsen eller via (kun ansatte med dk-mailadresse) til samtlige månedslønnede ansatte, som var ansat i Børn og Unge den 1. august Denne trivselsrapport er baseret på beelserne af spørgeskemaet. Dataindsamlingen foregik i perioden 16. september til 13. oktober Rambøll Management Consulting har foretaget dataindsamling, databearbejdning og rapportering for Børn og Unge. Der er som udgangspunkt lavet en rapport pr. arbejdsmiljøgruppe (arbejdsplads) samt summerede rapporter opad i MEDorganisationen. I disse rapporter indgår kun fra medarbejdere. Derudover er der lavet lederrapporter ende til lederhierarkiet, tværgående rapporter og en hovedrapport for hele Børn og Unge. 0, 33 1/3, 66 2/3 eller 100 point. Altså lige stor afstand mellem mulighederne og altid fra 0 til 100. Svarmuligheden Ved ikke medregnes ikke. I enkelte tilfælde vender et spørgsmål forkert, således at et lavt pointtal er positivt. En dimensions resultat er et gennemsnit af resultatet for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. let for en dimension fås således ved at tage gennemsnittet af pointtallene for spørgsmålene i dimensionen. Hvis fx en dimension indeholder tre spørgsmål, der har pointtal 52, 64 og 70, så er pointtallet for dimensionen gennemsnittet af de tre tal, 62. Bemærk, at dette er en mindre ændring i beregningen af dimensionernes pointtal i forhold til De historiske 2011-dimensions kan derfor afvige lidt i forhold til 2011-rapporterne. ANONYMITET Resultaterne rapporteres i en selvstændig trivselsrapport, hvis minimum fem personer har beet spørgeskemaet. Dette gøres for at sikre den enkelte respondents anonymitet. Spørgsmålene om krænkende adfærd kan være personfølsomme. Resultaterne vises derfor kun i rapporter, der omfatter flere arbejdspladser og samtidig indeholder beelser fra mindst 15 personer, fx et dagtilbud eller en skole. BEREGNING AF POINT De fleste spørgsmål giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem kategorier. Hvis der er fire muligheder, gives der

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Lisbjergskolen Medarbejderrapport

Lisbjergskolen Medarbejderrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge Lisbjergskolen Medarbejderrapport Lisbjergskolen 2 SOCIAL KAPITAL - 2017 FORORD Kære medarbejdere i Børn og Unge I Børn og Unge arbejder vi med Stærkere fællesskaber,

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Skovvangen dagtilbud Medarbejderrapport Skovvangen dagtilbud 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Riisvangen Medarbejderrapport Riisvangen 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Bjørnbakhus Medarbejderrapport Børnehaven Bjørnbakhus 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Skovparken Medarbejderrapport Børnehaven Skovparken 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af:

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af: THY-MORS HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Administration AVU-lærer HF-lærer Ledelse TAP aaa Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE RESULTATER TRVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE DAGTLBUD NR. 1206 ÅRHUS KOMMUNE 25. november 2009 1 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Cockpit: Overblik over temaer... 5 4. Resultater

Læs mere

P302 Odense. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapport 2011

P302 Odense. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapport 2011 Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på P302 Odense 08-06-2011 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning T: +45 9927 2470 W: amkherning.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere