Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013"

Transkript

1 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast eller vælger selvbudgettering, hvor skatter, tilskud og udligning vil blive efterreguleret i 2016 ud fra gevinst/tab ved selv at skønne over udskrivningsgrundlag, befolkningsudvikling mv.. Formålet med dette notat er at kvalificere Byrådets beslutning. Notatet består af følgende afsnit: 1. Beregninger på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 2. Skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget 3. De centrale begreber i udligningen og deres sammenhænge 4. Følsomhedsanalyser i forhold til statsgarantien 5. Afhængigheden med andre kommuner 6. Historik skatteårerne er opgjort og hvad viser det? 7. Konklusion og anbefaling 1. Beregninger på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering I basisbudgettet er det forudsat, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Valget af statsgaranti indebærer altså både et fastlagt udskrivningsgrundlag og samtidigt også fastlagte tilskuds- og udligningsbeløb. Ved statsgaranti vælges hele pakken. For budgettering af overslagsår benyttes i basisbudgettet KL`s skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning. På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste skøn (Økonomisk Redegørelse, august 2012) for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2013, har forvaltningen regnet på gevinst eller tab ved at vælge selvbudgettering i stedet for statsgarantien. De nyeste skøn fra ministeriet er på landsplan og en vigtig forudsætning i beregningerne er, at Viborg Kommune følger væksten på landsplan. Resultatet af beregningerne giver en gevinst i forhold til statsgarantien på 7,3 mio.kr, hvis kommunen vælger selvbudgettering. De overordnede tal i beregningen kan læses i tabel 1. Tabel 1. Statsgaranti 2013 og selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning 2013 i mio. kr. Statsgaranti 2013 Selvbudgettering* 2013 Forskel Det samlede skatteprovenu 3.903, ,8-53,0 Tilskud vedr. landsudligningen 928,5 899,0 29,4 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 44,3 28,1 16,2 Øvrige tilskuds- og udligningsbeløb 285,4 285,4 0,0 I alt 5.162, ,3-7,3 - = merindtægt * Ny beregning ud fra nye vækstskøn fra regeringen (Økonomisk redegørelse, august 2012) og KL pr. 3. september 2012.

2 Det er en alt andet lige beregning, idet det kun er muligt at regne på Viborg-forhold hvilket kan være svært nok at skønne på. Ved beregning på skatter, tilskud og udligning er Viborg ikke kun afhængig af, hvordan det går i Viborg Kommune, men også i høj grad afhængig af, hvordan udviklingen i udskrivningsgrundlag, befolkningstal, udgiftsbehov mv. bliver i landets øvrige kommuner. Der er således ikke noget enkelt svar på, om den beregnede gevinst ved at vælge selvbudgettering er stor nok til at sige, at selvbudgettering er det rigtige valg. 2. Skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget Centralt i forvaltningens beregninger på selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning er skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget. I tabel 2 nedenfor angives KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget juli 2012 (økonomiaftalen/statsgarantien) og ministeriets korrigerede skøn udsendt 3. september 2012 (Økonomisk Redegørelse, august 2012). KL har valgt ikke at udsende nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Tabel 2. Skønnet vækst i det kommunale udskrivningsgrundlag KL prognose Vækst i procent KL skøn pr. juli ,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5 ØR*/KL skøn pr. sept ,1 3,4 6,5 3,2 2,8 2,5 Forskel KL juni 2012 og ØR/KL august 2012 * ØR = Økonomisk Redegørelse august 2012, udsendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. -1,6 0,6 0,9 0,0 0,0 0,0 I forhold til grundlaget for statsgarantien, har regeringen i sin august-redegørelse nedjusteret vækstskønnet for udskrivningsgrundlaget i 2011, men samtidig hævet skønnet for 2012 og Korrektionen indebærer, at ministeriets nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra er lavere end det skøn, der ligger til grund for statsgarantien for Beregninger på udskrivningsgrundlaget for 2011 (skatteår under optælling) indikerer også, at både Viborg Kommune og landet ligger under den skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget udmeldt i juni Med nedjusteringen på 1,6 procentpoint for vækstskønnet ser Viborg Kommune på nuværende tidspunkt ud til stadig at ligge ca. 0,5 procentpoint under regeringens skøn for Tilsvarende beregninger for hele landet viser, at udskrivningsgrundlaget for hele landet samlet ligger ca. 0,2 procent under væksten fra 2010 til Selv nedjusteringen på 1,6 procent ser ikke ud til at holde skønnet på 2,1 procent er stadig for højt. Den faktiske vækst i udskrivningsgrundlaget er gengivet i tabel 3 nedenfor. Endvidere forvaltningens egen prognose for væksten i udskrivningsgrundlaget Tabel 3. Den faktiske udviklingen i udskrivningsgrundlaget , samt egen prognose for 2011 Endelig opgjort Egen prognose Vækst i procent Vækst i Viborg Kommune 0,8-1,8 8,5 1,6 Vækst på landsplan 0,9-1,1 8,6 1,9 Forskel mellem Viborg og landet -0,1-0,7-0,1-0,3 * baseret på KL s vækstskøn pr. juni 2012, samt egne beregninger i.f.t. SKAT s nyeste opgørelse for

3 Historisk viser tabel 3, at Viborg Kommune for 2007 til 2010 ligger under væksten på landsplan og værst ser det ud for , hvor den nuværende finansielle og økonomiske krise satte ind. De nyeste beregninger på 2011 viser som sagt også, at Viborg Kommune ikke når samme vækst i udskrivningsgrundlaget som gennemsnitlig for hele landet. Endvidere er der også tvivl om vækstskønnet holder for hele landet. KL påpeger i skrivelse til kommunerne, at det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt man i kommunerne skønner, at ministeriets opjusterede forventninger til væksten i udskrivningsgrundlaget slår igennem i den enkelte kommune. Delkonklusionen er, at beregninger baseret på nyeste vækstskøn giver en gevinst ved at vælge selvbudgettering på 7,3 mio. kr., men der er usikkerhed om dette resultat blandt andet er der tvivl om ministeriets vækstskøn for udskrivningsgrundlaget er for højt. I Nationalbankens nyeste kvartalsoversigt (3. kvartal 2012) har Nationalbanken har også sat spørgsmål ved, om de nye vækstskøn holder. Dette giver anledning til en følsomhedsanalyse gengivet i afsnit De centrale begreber i udligningen og deres sammenhænge I beregningen af kommunens tilskud og udligning er følgende tre parametre vigtige: - Landsudligningen - Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud - Bloktilskud og særlige tilskuds- og udligningsordninger Kommunerne udlignes efter fastlagte fordelingsnøgler, der gør, at i landsudligningen udlignes med 58 procent og i tilskuddet til kommunerne med højt strukturelt underskud udlignes med 32 procent i alt udlignes således med 90 procent. Dette har betydning for beregningen af nettogevinst eller tab ved stigende eller faldende udskrivningsgrundlag, som er et af elementerne for beregningerne i følsomhedsanalysen i afsnit 4. For øvrige tilskuds- og udligningsbeløb er indbyggertallet den typiske fordelingsnøgle. I nedenstående afsnit gives en kort forklaring på beregningerne af de tre parametre beregnet på statsgarantien for For en detaljeret beskrivelse kan henvises til Rapport- analyse af udligningsordningen, der blev udleveret på plankonferencen i april Landsudligningen Landsudligningen omfatter alle landets kommuner. I landsudligningen beregnes kommunernes strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle over/eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og de beregnede skatteindtægter og heraf bliver kommunen udlignet med 58 procent. Viborg kommunes udgiftsbehov er opgjort til kr. pr. indbygger, mens den beregnede skatteindtægt er opgjort til kr. pr. indbygger altså et strukturelt underskud på kr. pr. indbygger. Beregningen af landsudligningen er som følger: Formel: Strukturelt underskud pr. indbygger * betalingskommunefolketallet * udligningsniveau * * 0,58= 928,4 mio.kr. 3

4 3.2. Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Højt strukturelt underskud defineres som et underskud, der er større end det landsgennemsnitlige strukturelle underskud (= kr. pr. indbygger i 2013). Det strukturelle underskud over kr. pr. indbygger bliver yderligere udlignet med 32 %. Viborg Kommune har et strukturelt underskud på kr. pr. indbygger og beregningen af tilskuddet er som følger: Formel: Strukturelt underskud pr. indbygger* betalingskommunefolketal*udligningsniveau kr. * * 0,32 = 44,3 mio. kr Bloktilskud og særlige tilskuds- og udligningsordninger Staten yder et generelt tilskud til kommunerne også kaldet bloktilskuddet. Bloktilskuddet er ved aktstykke 114 af den 13. juni 2012 fastsat til 70,2 mio. kr. Hovedparten af bloktilskuddet går til finansieringen af landsudligningen, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, samt til andre mindre tilskudsordninger. Rest- bloktilskuddet fordeles til kommunerne efter kommunens andel af det samlede befolkningstal. Viborg kommunes andel af befolkningstallet er i 2013 beregnet til 1,677 procent, hvilket giver følgende beregning på Viborg kommunes andel af rest-bloktilskuddet: Formel: Andel af befolkningstallet * bloktilskud til fordeling 0,01677 * mio. kr. = 235,5 mio. kr. 4. Følsomhedsanalyser i forhold til statsgarantien I afsnit 3 blev de vigtigste parametre i udligningsordningen gennemgået. I dette afsnit gives nogle konkrete eksempler på, hvad der sker med beløbene i indtægtsprognosen, når der ændres på forudsætningerne. I alle beregningseksemplerne er det alt andet lige betragtninger, idet der kun ændres på en af variablene ad gangen og der kan kun regnes på Viborg-forhold. I eksemplerne sammenlignes med statsgarantien i 2013 (basisbudgettet). Følgende variable påvirker i høj grad skatteprovenu og/eller tilskuds- og udligningsbeløb: 1. Kommunens udskrivningsgrundlag 2. Kommunens folketal Ad 1. Kommunens eget udskrivningsgrundlag I udligningsordningen har vi et udligningsniveau på 90 procent (58 % på landsudligningen + 32 % på udligning til kommuner med højt strukturelt underskud). Det betyder, at kommunen kun beholder ca. 10 procent af stigningen i udskrivningsgrundlaget Omvendt betyder et fald i udskrivningsgrundlaget kun et tab på omkring 10 % - resten af tabet dækkes ind i øgede udligningsbeløb igen en alt andet lige betragtning. Denne mekanisme i udligningsordningen er vigtig at holde sig for øje, når der udarbejdes følsomhedsanalyser. I afsnit 2 viste egne beregninger på vækstskønnet for udskrivningsgrundlaget 2011, at Viborg Kommune ligger under ministeriets vækstskøn for hele landet, og samtidig er vurderingen, at mini- 4

5 steriets vækstskøn er for højt i forhold til det nuværende datagrundlag på udskrivningsgrundlaget for 2011 (skatteår under optælling). Nedenfor i tabel 4 gengives vækstskønnene fra tabel 2, samt forvaltningens alternative skøn, hvor forvaltningen skønner over væksten for 2010 til 2011, mens vækstskønnene for 2011 til 2013 er enslydende med KL s skøn, budgetvejledningen juli Tabel 4. Skønnet vækst i det kommunale udskrivningsgrundlag Prognose Vækst i procent ØR*/KL skøn pr. sept ,1 3,4 6,5 Eget skøn pr. sept ,6 2,8 5,6 Forskel ØR/KL sept og alt. skøn pr. sept ,5-0,6-0,9 * ØR = Økonomisk Redegørelse august 2012, udsendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forvaltningens beregninger udarbejdet med det alternative skøn for udskrivningsgrundlaget viser, at Viborg Kommune ligger 63,6 mio.kr. under udskrivningsgrundlaget for statsgarantien for Beregningerne er gengivet i tabel 5 nedenfor. Tabel 5. Statsgaranti 2013 og den alternative beregning af skatter, tilskud og udligning 2013 i mio. kr. Statsgaranti 2013 Selvbudgettering* 2013 Forskel Det samlede skatteprovenu 3.903, ,4 16,4 Tilskud vedr. landsudligningen 928,5 937,9-9,4 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 44,3 49,5-5,2 Øvrige tilskuds- og udligningsbeløb 285,4 285,4 0,0 I alt 5.162, ,2 1,8 - = merindtægt Med skatteprocenten 25,8 procent giver et udskrivningsgrundlag på 63,6 mio. kr. under statsgarantien et skatteprovenutab på 16,4 mio.kr.. Et lavere udskrivningsgrundlag giver Viborg et højere strukturelt underskud og dermed en større andel af landsudligningen, samt et højere tilskud fra puljen tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. De øvrige tilskuds- og udligningsbeløb beregnes ikke i forhold til en kommunes skatteprovenu men fordeles ud fra en fastlagt fordelingsnøgle (eksempelvis indbyggertallet). Et fald i udskrivningsgrundlaget på 63,6 mio. kr. giver Viborg Kommune alt andet lige et samlet tab på 1,8 mio. kr. i forhold til statsgarantien. Delkonklusionen er, at ændringer i kommunens udskrivningsgrundlag alt andet lige ikke har den store effekt for den samlede indtægtsprognose, da udligningen mellem kommunerne æder ca. 90 % af tabet (eller gevinsten). Erfaringer viser dog, at ændringer i konjunkturerne hurtig kan forvandle en forventet gevinst til et tab det bedste eksempel herpå er stadig

6 Ad 2. Kommunes folketal I Økonomi- og indenrigsministeriets beregning af statsgarantien indgår et folketal (betalingskommuneopgørelse), som er Danmarks Statistiks befolkningsprognose pr. 1. januar. Ved opgørelsen af betalingskommunefolketallet medtages eller fratrækkes personer, som kommunen i henhold til lov om retssikkerhed på det sociale område har/ikke har den generelle betalingsforpligtelse overfor. Denne korrektion af folketallet har for Viborg Kommune, ligget mellem 145 og 171 indbyggere. Højere eller lavere betalingskommunefolketal påvirker både skatteindtægterne og de tilskuds- og udligningsbeløb, der fordeles efter indbyggertal. I nedenstående tabel 6 ses dels det pågældende års betalingskommunefolketallet, der var gældende i statsgarantien, og det faktisk opgjorte betalingskommunefolketal. Det ses, at der er betydelige forskelle, dog med en tendens til, at statsgarantiens befolkningsprognose ligger for høj. Det er svært at spå om udviklingen i folketallet og om korrektionsfaktoren kommunens betalingsforpligtigelse. Tabel 6. Betalingskommunefolketallet både i statsgarantien og faktisk opgjort ( ) Viborg Kommunes folketal Ved statsgaranien Faktisk opgjort* Forskel = faldende folketal i forhold til statsgarantiens befolkningsprognose * folketal pr. 1. januar det pågældende år. Ved beregning af gevinst/tab ved at vælge selvbudgettering er det vigtigt at se på følsomheden ved en stigende eller faldende befolkningsprognose. I det følgende er dog kun regnet på effekten på udligningssiden. Effekten på skattesiden er svær at spå om. Et fald i kommunens folketal på 100 indbyggere giver følgende ændringer: Tabel 7. Fald i Viborg Kommunes befolkningstal på 100 indbyggere i mio. kr. Statsgaranti 2013 Selvbudgettering* 2013 Forskel Det samlede skatteprovenu 3.903, ,8 0,0 Tilskud vedr. landsudligningen 928,5 925,4 3,0 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 44,3 43,1 1,2 Øvrige tilskuds- og udligningsbeløb 285,4 285,2 0,2 I alt 5.162, ,5 4,4 - = merindtægt * Egen beregning af skatter, tilskud og udligning Faldet på 100 indbyggere giver et tab i udligning på 4,4 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger. Færre indbyggere giver en lavere udgiftsbehov og dermed mindre i landsudligningen. Tilskudsbeløbene, der beregnes pr. kommune efter indbyggertal falder også. I statsgarantien er Viborg Kommunes andel af folketallet for hele landet på 1,6772 og i den nye beregning falder denne faktor til 1,6754. Samlet givet det et tab på disse tilskud på 0,2 mio.kr. 6

7 Delkonklusionen er, at en mistet indbygger betyder alt andet lige - et tab på ca kr. i udligning. Det er således af stor betydning for beregningen af gevinst/tab ved selvbudgettering kontra statsgaranti, at betalingskommunetallet er troværdigt. 4. Historik er opgjort, og hvad viser det? I budget valgte Viborg kommune at selvbudgettere skatter, tilskud og udligning, mens statsgarantien, og dermed fastlagt beløb for skatter, tilskud og udligning, blev valgt ved budgetlægningen for Det er interessant at se, hvordan det faktisk er gået for budgetårerne 2007, 2008,2009 og 2010, der nu er opgjorte. I tabel 8 nedenfor vises opgørelsen af netto tab/gevinst ved den valgte metode. Tabel 8. Opgjort tab eller gevinst i forhold til statsgarantien Opgjort netto- indtægtsgrundlag (mio. kr.) Det rigtige valg -96,7-28,4 Det forkerte valg 25,8 145,5 - = gevinst ved den valgte metode I årerne med selvbudgettering var det kun i 2007, at dette valg var et rigtigt valg med en gevinst på 96,7 mio. kr og 2009 gav et samlet tab på 171,3 mio.kr.. I 2010 besluttede byrådet at vælge statsgaranti hvilket var et rigtigt valg, idet et valg af selvbudgettering ville have givet kommunen et tab på 28,4 mio. kr. gengivet med et minus ud fra holdningen, at det der ikke er tabt er tjent. Hovedforklaringen er, at statsgarantiens befolkningstal lå 159 indbyggere højere end det faktiske opgjorte befolkningstal for Vælges selvbudgettering må kommunen løbe risikoen, at den endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget, samt tilskud- og udligningsbeløb enten kan give flere eller færre indtægter end forventet ved budgetlægningen, idet kommunen afregnes 3 år efter tilskudsåret for tab/gevinst ved selvbudgettering. 5. Afhængigheden med andre kommuner I de foregående afsnit er begrebet alt andet lige blevet brugt til at forklare, at det kun er muligt isoleret set at regne på Viborg-forhold, når der ændres på forudsætninger og variable i beregningerne. Så enkelt er virkeligheden ikke. De faktiske tilskuds- og udligningsbeløb påvirkes af de øvrige kommuners økonomiske situation og af kommunernes handlinger og beslutninger. Hvis Viborg Kommune vælger selvbudgettering i 2013 og det viser sig, at statsgarantiens forudsætninger ikke holder, vil størrelsen af efterreguleringen i 2016 afhænge af, hvor mange kommuner, der vælger selvbudgettering i I tabel 9 nedenfor gengives historikken omkring antal af kommuner, der siden 2007 har valgt selvbudgettering. 7

8 Tabel 9. Antal kommuner, der har valgt selvbudgettering ( ) Antal i alt Antal selvbudgetteringskommuner Hvis stort set alle kommuner vælger selvbudgettering og alle får en negativ efterregulering, vil denne efterregulering samtidigt hæve balancetilskuddet og dermed bloktilskuddet tilsvarende. Det vil tilgodese alle kommuner og dermed alt andet lige formindske effekten af en negativ efterregulering. Erfaringer fra den negative efterregulering af 2009 i 2012, hvor 19 kommuner havde valgt selvbudgettering, viser, at der i år med store negative efterreguleringsbeløb kræves flere selvbudgetteringskommuner eller flere storkommuner for at minimere nettoeffekten af efterreguleringen. Afhængigheden med andre kommuner viser blot, at beslutningen om selvbudgettering er en kompleks beslutning. 6 Konklusion og anbefaling Ovenstående afsnit giver et billede af, at der er stor usikkerhed forbundet med valget af selvbudgettering. Følsomhedsanalyserne på de to vigtigste parametre udskrivningsgrundlaget og befolkningsudviklingen giver også indtryk af, at tab eller gevinst ved selvbudgettering hurtigt kan ændre sig. Fakta er, at de seneste opgjorte skatteår 2007 til 2010 viser, at Viborg Kommunens udskrivningsgrundlag konstant har ligget under landets. Det nyeste datagrundlag for Viborg Kommune fra SKAT indikerer, at udviklingen for 2011 fortsætter i det samme mønster Viborg Kommunes udskrivningsgrundlag ligger under landets. Opgjort udskrivningsgrundlag 2010 opregnet til et udskrivningsgrundlag i 2013 er derfor behæftet med stor usikkerhed. KL udsender ikke nye skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse, udsendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i august 2012, men påpeger, at det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt man i kommunerne skønner, at ministeriets opjusterede forventninger til væksten i udskrivningsgrundlaget slår igennem i den enkelte kommune. Det er forvaltningens opfattelse, at den seneste beregning på 2013, der giver en merindtægt på 7,3 mio.kr. er meget optimistisk og ikke af en størrelsesorden, der gør, at selvbudgettering i 2013 kan anbefales. 8

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. september 2017 Bilag - Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling Sagsnr. 2017-0290272 Dokumentnr. 2017-0290272-5 Sagsbehandler Lene

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. september 2018 Bilag 1 Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomisk

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere