Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder"

Transkript

1 Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: S Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra Økonomisk redegørelse, KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. I modsætning til tidligere budgetperioder, er der ikke tale om eller udsigt til større lovændringer på beskæftigelsesområdet. Generelt er der positiv udvikling i beskæftigelsen og ledigheden og i 2017 og frem fortsatter fokus på den virksomhedsrettede indsats. De foregående år, fra 2013 og frem, er der implementeret mange vidtgående initiativer på arbejdsmarkedsområdet: Refusionsomlægning, Beskæftigelsesreform, Sygedagpengereform, Kontanthjælpsreform og Reform af førtidspension og fleksjob. Staten har stærkt fokus på at følge op på reformerne. De store variationer, i både skøn og faktiske antal flygtninge der kommer til Danmark, har betydet en del tilpasninger af budgetter og indsats. Det er et vilkår der må forventes også at gælde de kommende år, og derfor er det et område, der også vil være fokus på fremover. Refusionsomlægningen trådte i kraft januar 2016, og kommunernes refusionsbeløb og medfinansiering af forsikrede ledige er afregnet for 2016 og 6 måneder af Det betyder, at det nu er muligt at sammenligne udviklingen i refusionsprocenter og medfinansiering, og det er integreret i budgetarbejdet på beskæftigelsesområdet i 2017 og budget Efter planen får kommunerne adgang til et nyt IT-system fra 2018, og indtil da er det STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering), der har ansvaret for at opgøre refusion og medfinansiering for alle kommuner Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 27,2 mio. kr. i 2018, 31,4 mio. kr. i 2019, 30,1 mio. kr. i 2020 og 35,3 mio. kr. i Nedjusteringen i 2018 skyldes hovedsageligt at grundtilskuddet vedr. flygtninge flyttes ind i budgetgarantien og et lavere skøn for udgifter til kontanthjælp mv. Samtidig med at grundtilskuddet indregnes i budgetgarantien indgår der en forøgelse af budgettet til danskuddannelsen, som følge af finansieringsomlægningen af ordningen. Tabel 1.1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for

2 Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -12,9-12,6-11,3-12,6 Ressourceforløb 3,0 3,1 3,2 3,2 Ledighedsydelse -3,8-3,9-3,9-3,9 Førtidspension -3,7-6,7-7,0-10,9 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 6,3 4,8 4,5 4,5 Danskuddannelse for voksne udlændinge -16,2-16,0-15,6-15,6 I alt for de budgetgaranterede områder -27,2-31,4-30,1-35,3 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 9,4 9,4 9,5 9,5 Boligsikring/ -ydelse 0,5 0,5 0,5 0,5 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 1,8 1,8 1,9 7,2 Integration 25,9 25,1 24,0 24,0 Seniorjob 0,9 0,9 0,9 0,9 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder 38,6 37,7 36,8 42,1 Forsikrede ledige, forsørgelse -5,3-5,3-5,3-5,3 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -4,9-4,9-4,9-4,9 I alt forsikrede ledige -10,2-10,2-10,2-10,2 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 1,3-3,8-3,4-3,3 Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, som ikke er budgetgaranterede, foreslås en opjustering af budgettet med i alt 38,6 mio. kr. i 2018, 37,7 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020 og 42,1 mio. kr. i Merudgiften på 25,9 mio. kr. på Integration skyldes, at grundtilskuddet flyttes over i budgetgarantien og med det nye skøn for sygedagpenge foreslås budgettet løftet med 9,4 mio. kr. Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2018, korrigeret for effekt af tidligere politiske vedtagne investeringstiltag, viser en budgetreduktion på 10,2 mio. kr. De enkelte budgetændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 5 og Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse 2

3 Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven. Fra 2018 er grundtilskuddet også omfattet af budgetgarantien. Det er kommunernes nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og inden for landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2018 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2018 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,69 pct. for Tabel 3.1 Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2018 for hele landet og Frederiksbergs andel Mio. kr. Budgetgaranti 2018 Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune 4,3 Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til -1,461 mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2018) og det endelige regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den negative regulering skyldes primært, at grundtilskuddet flyttes ind i budgetgarantien, statsrefusionen på danskuddannelse til voksne udlændinge nedsættes og en lavere flygtningetilgang. Derudover forventes flere udgifter til ressourceforløb og lavere udgifter til kontanthjælp som følge af regelændringer. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2018 er efterreguleringen opgjort til mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem den foreløbige budgetgaranti for og væksten i udgifterne fra regnskab 2014 til regnskab Den negative efterregulering skyldes, at hovedparten af områderne i den foreløbige budgetgaranti har været skønnet for højt. Det gælder hovedsageligt for udgifterne til førtidspension, kontanthjælp og på integrationsområdet. Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2015 til regnskab Stigningen skyldes primært en stigning i udgifterne som følge af refusionsomlægningen. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med 255 mio. kr. i 2018 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 4,3 mio. kr. 3

4 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan KL s skøn over udviklingen i udgifterne på de enkelte budgetgaranterede områder og samlede overførsler ses i tabel 4.1. Tabel 4.1 Skøn over de budgetgaranterede og øvrige overførselsudgifter for hele landet, Regnskab 2016 Midtvurd Aftale Aftale Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (løbende priser) Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforl. og jobafkl Kontantydelse EGU Integration Kontanthj. (integr.) Integrationsydelse (integr.) Løntilskud (integr.) Driftsudgifter (integr.) Resultattilskud (integr.) Grundtilskud Ledighedsydelse Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Boligsikring/-ydelse Fleksjob Seniorjob Grundtilskud Residual mm Konjunkturregulerede i alt BG og øvr. overførsler i alt Af tabel 4.1 fremgår, at det samlede skøn for alle overførselsudgifter i 2018 ligger 2,7 mia. kr. over den midtvejsvurderede aftale for Når der korrigeres for løbende priser, er der en vækst på ca. 1,8 mia. kr. i de samlede overførsler. Væksten skyldes hovedsageligt udgifter forbundet med tilgangen af flygtninge, der medfører øgede udgifter til integrationsydelse, og øgede udgifter til ressourceforløb og førtidspension. Derudover er der indregnet nyt skøn for borgere på de forskellige ydelser, effekt af kontanthjælpsloft og andre mindre ændringer og korrektioner af tidligere reformer. Samlet forventes mindreudgifter på 0,2 mia. kr. på de budgetgaranterede udgifter, når der korrigeres for løbende priser. Grundtilskuddet flyttes ind i budgetgarantien, hvilket sænker de budgetgaranterede udgifter, mens den ændrede finansiering af danskundervisning til udenlandske borgere og højere skøn for udgifter til ressourceforløbsydelse, øger de budgetgaranterede udgifter. For de konjunkturregulerede overførsler forventes der samlet set merudgifter, hvilket hovedsageligt skyldes at indtægten fra grundtilskud er flyttet til det budgetgaranterede område. Derudover er der en marginal vækst i udgifterne til sygedagpenge og løntilskud. 4

5 Tabel 4.2 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2018 p/l) (1) Budget 2018 (2) 1. FO 2018 Andel af bloktilskud (3) 2. FO Andel af bloktilskud Kontanthjælp og aktivering ,81 0,77 Ressourceforløb ,86 0,87 Førtidspension ,70 0,70 EGU ,05 2,71 Integration ,53 3,09 Ledighedsydelse ,58 0,47 I alt ,74 0,81 Residual og øvr ,64 0,55 I alt ,71 0,72 Tabel 4.2 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2018, kolonne (2) og (3). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Kolonnerne (2) og (3) viser forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2018 i 1. finansielle orientering og 2018 i 2. finansielle orientering Samlet set udgør budgettet i Budget 2018 en højere andel (72 pct.) af bloktilskuddet, når der sammenlignes med 2018 i 1. finansielle orientering (71 pct.) når man kigger på de samlede overførsler ekskl. A-dagpenge. Forskellen skyldes hovedsageligt, at budgettet på Frederiksberg til Budget 2018 er fremskrevet med forvaltningens eget skøn for de forventede udgifter og finansieringsomlægning af danskundervisning på integrationsområdet. Budgettet til kontanthjælp og aktivering, ledighedsydelse og øvrige overførsler udgør en lavere andel af niveauet på landsplan der indgår i kommunernes bloktilskud, og forbedrer dermed kommunens samlede økonomi. Omvendt udgør ressourceforløb, EGU og integration en højere andel af skønnet på landsplan, og dermed forværrer det kommunens økonomi. 5. Ændringsforslag på de budgetgaranterede områder I det følgende beskrives ændringen mellem 1. finansielle orientering 2018 og budgetforslag 2018 (2. finasielle orientering B2018) på de enkelte budgetgaranterede områder. 5.1 Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering reduceres med 12,9 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019, 11,3 mio. kr. i 2020 og 12,6 mio. kr. i Nedjusteringen er baseret på forventningen til 2017 fremskrevet med forventningen i Økonomisk redegørelse til udviklingen på landsplan. Der forventes samlet set et fald i antallet af helårspersoner. Ved 2. finansielle orientering forventes ca helårspersoner på Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Revalidering mv. Tidligere har niveauet ligget på ca helårspersoner. Tabel 5.1 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budgetforslag ,2 249,9 249,9 249,9 Seneste skøn 237,3 237,3 238,6 237,3 Forskel -12,9-12,6-11,3-12,6 5

6 5.2 Ressourceforløb På baggrund af forvaltningens nye skøn for udgifterne til ressourceforløb for 2018 og frem foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 3,0 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 3,2 i 2020 og frem. Der forventes 320 borgere i Ressourceforløb og 200 helårspersoner i Jobafklaringsforløb. Tabel 5.2 Udgifter til ressourceforløb Budgetforslag ,7 70,7 70,6 70,6 Seneste skøn 73,8 73,8 73,8 73,8 Forskel 3,0 3,1 3,2 3,2 5.3 Ledighedsydelse Det foreslås at nedjustere budgettet med 3,8 mio. kr. fra 2018 og frem. På baggrund af udviklingen på landsplan og forvaltningens forventning til 2017, foreslås det at nedjustere budgettet med den samme forventning fra 2018 og frem. Tabel 5.3 Udgifter til ledighedsydelse Budgetforslag ,8 20,8 20,8 20,8 Seneste skøn 16,9 16,9 16,9 16,9 Forskel -3,8-3,9-3,9-3,9 Det forventes 70 helårspersoner på ledighedsydelse. 5.4 Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 3,7 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 7,0 mio. kr. i 2020 og 10,9 mio. kr. i Tabel 5.4 Udgifter til førtidspension Budgetforslag ,5 258,9 256,2 253,4 Seneste skøn 258,8 252,2 249,1 242,4 Forskel -3,7-6,7-7,0-10,9 Forvaltningens skøn er baseret på den faktiske til- og afgang af borgere på førtidspension de seneste 12 måneder, med udgangspunkt i budgetstøttelister fra KMD. Tabel 5.5 Helårspersoner på førtidspension Helårspersoner Pensioner tilkendt efter 1. juli Pensioner tilkendt før 1. juli I alt

7 5.5 EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse holdes uændret. Tabel 5.6 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budgetforslag ,8 2,8 2,8 2,8 Seneste skøn 2,8 2,8 2,8 2,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 5.6 Integration og danskundervisning Den foreslåede opjustering af udgifterne til integration under budgetgarantien på 6,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. fra 2020 og frem, indeholder flere modsatrettede effekter. Den ændrede finansiering af danskundervisning på integrationsområdet betyder at hele budgettet under Danskundervisning flyttes til Introduktionsprogram. Det er ikke muligt at adskille aktiveringsudgifter fra danskuddannelsesudgifter, når refusionerne skal beregnes under samme rådighedsloft, og derfor er det nødvendigt at lægge budgetterne sammen. Finansieringsomlægningen af danskundervisning, hvor kommunerne samlet kompenseres for udgifterne over budgetgarantien i stedet for 50 pct. refusion af udgifterne, betyder merudgifter for Frederiksberg. Ændringen rammer kommuner med mange studerende og vandrende arbejdstagere hårdt, fordi finansieringen fra 2018 fordeles efter befolkningsandele, som de øvrige ydelser på det budgetgaranterede område. I den forslåede ændring er der indarbejdet merudgifter på ca. 14,8 mio. kr. i 2018 faldende til 13,3 mio. kr. i Grundtilskuddet flyttes ind i budgetgarantien og øger indtægtsbudgettet under Introduktionsprogram, og reducerer tilsvarende den samlede ændring til Integration under budgetgarantien. Tabel 5.7 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budgetforslag ,0 25,3 24,1 24,1 Seneste skøn 32,3 30,0 28,6 28,6 Forskel 6,3 4,8 4,5 4,5 Ændringen skal ses i sammenhæng med tabel 6.3 nedenfor. Tabel 5.8 Udgifter til danskundervisning Budgetforslag ,2 16,0 15,6 15,6 Seneste skøn 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel -16,2-16,0-15,6-15,6 Der indgår ikke ændret skøn for antallet af flygtninge i de foreslåede ændringer. 7

8 6. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet. 6.1 Sygedagpenge Det foreslås, at budgetrammen opjusteres med 9,4 mio. kr. i 2018 og frem som følge af forvaltningens skøn for antallet af helårspersoner. Tabel 6.1 Udgifter til sygedagpenge Budgetforslag ,6 86,7 86,6 86,6 Seneste skøn 96,1 96,1 96,1 96,1 Forskel 9,4 9,4 9,5 9,5 Opjusteringen er baseret på forventningen til 2017 og udviklingen på landsplan. Der forventes 923 helårspersoner på sygedagpenge i 2018 og frem. 6.2 Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen løftes med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Tabel 6.2 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budgetforslag ,0 55,9 54,8 49,4 Seneste skøn 57,8 57,7 56,6 56,6 Forskel 1,8 1,8 1,9 7,2 6.3 Integration Grundtilskuddet for flygtninge er flyttet over i budgetgarantien og forklarer hovedparten af den realtivt store afvigelse. Ændringen skal derfor ses i sammenhæng med ændringen i tabel 5.8. Tabel 6.3 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budgetforslag ,9-4,0-3,7-3,7 Seneste skøn 15,0 21,1 20,3 20,3 Forskel 25,9 25,1 24,0 24,0 6.4 Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob nedjusteres med 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem på baggrund af forvaltningens seneste skøn på 49 helårspersoner. 8

9 Tabel 6.4 Udgifter til seniorjob Budgetforslag ,6 9,6 9,6 9,6 Seneste skøn 10,5 10,5 10,5 10,5 Forskel 0,9 0,9 0,9 0,9 6.5 Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at den samlede budgetrammer for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister opjusteres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af KL s skøn for udviklingen i de samlede udgifter på landsplan. Tabel 6.5 Udgifter til boligsikring og -ydelse Budgetforslag ,9 69,9 70,0 70,0 Seneste skøn 70,4 70,4 70,4 70,4 Forskel 0,5 0,5 0,5 0,5 6.6 Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2018 og frem videreføres på samme niveau som i budget Tabel 6.6 Udgifter til daghøjskoler Budgetforslag ,0 4,0 4,0 4,0 Seneste skøn 4,0 4,0 4,0 4,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 6.7 Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning holdes uændret. Med sag af 19. juni 2017 pkt. 274 Virksomhedsrettede indsats, blev der omplaceret i alt 0,9 mio. kr. fra Jobtræning til Beskæftigelsesordninger på AUU (0,450 mio. kr.) og SSA staben under Magistraten (0,450 mio. kr.) fra 2017 og frem. Tabel 6.7 Udgifter til jobtræning Budgetforslag ,2 1,2 1,2 1,2 Seneste skøn 1,2 1,2 1,2 1,2 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 6.8 Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) fastlægges ud fra Frederiksberg kommunes beskæftigelsestilskud for budgetåret, fratrukket effekter af nye og tidligere politisk vedtagne investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet. 9

10 Frederiksberg har fået udmeldt et beskæftigelsestilskud på 229 mio. kr. i I budgetforlig 2015 og 2017 er der i alt bevilget 12,8 mio. kr. i effekt af investeringer i Det samlede budget til forsikrede ledige (ydelse og beskæftigelsesindsats) udgør 216,2 mio. kr. i 2018 og frem. Budgettet forventes at kunne finansiere helårspersoner på dagpenge. Tabel 6.8 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budgetforslag ,4 210,4 210,4 210,4 Seneste skøn 205,1 205,1 205,1 205,1 Forskel -5,3-5,3-5,3-5,3 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. Tabel 6.9 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgetforslag ,0 16,0 16,0 16,0 Seneste skøn 11,0 11,0 11,0 11,0 Forskel -4,9-4,9-4,9-4,9 Til de finansielle orienteringer for budget 2019 undersøger forvaltningen muligheden for at ændre på budgetlægningsprincippet til forsikrede ledige. 6.9 Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til Ungdommens Uddannelsesvejledning løftes med 0,1 mio. kr. ift. budget 2017 som følge af en lovændring der betyder lidt flere vejledningsopgaver i folkeskolen. Tabel 6.10 Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning Budgetforslag ,3 8,8 8,8 8,8 Seneste skøn 9,5 9,0 9,0 9,0 Forskel 0,1 0,1 0,1 0,1 10

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019 Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget. 17. april 2018

Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget. 17. april 2018 Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget 17. april 2018 Økonomien for beskæftigelsesområdet AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 20 73,4 mio. kr. FORSØRGELSE Serviceområde 17 1.135,9 mio. kr. AKTIV

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere