Trivselsundersøgelse Kulturforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen"

Transkript

1 26. juni 2009

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet 10 Involvering i arbejdspladsen 11 Forudsigelighed 12 Belønning 13 Rolleklarhed 14 Rollekonflikt 15 Ledelseskvalitet 16 Social støtte og feedback fra overordnede 17 Social støtte og feedback fra kolleger 18 Socialt fællesskab i arbejdet 19 Tilfredshed med arbejdet 20 Arbejde-familie konflikt 21 Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 22 Tillid og troværdighed mellem de ansatte 23 Retfærdighed og respekt 24 Selvvurderet helbred 25 Udbrændthed 26 Stress 27 Søvnbesvær 28 Sexchikane 29 Trusler om vold 29 Fysisk vold 30 Mobning 30 Side 1 af 30

3 Metodiske overvejelser Alle ansatte i som har været ansat pr. 1. januar 2009 del-tager i trivselsundersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt i perioden den 30. april 7. maj 2009 og har været til besvarelse hos respondenterne indtil dead-line den 4. juni Trivselsundersøgelsen i består af tre elementer: Doku-mentation, dialog og læring mål, økonomi og planlægning metode og hand-ling. Rapporterne om trivselsundersøgelse hører under dokumentationselemen-tet. Rapporten kan suppleres med anden dokumentation om trivsel, f.eks. sygefraværsstatistik og nye medarbejderes refleksioner om arbejdspladsen. Der kan hentes yderligere inspiration til anden dokumentation i Idékatalog til trivselsun-dersøgelsen. Den samlede oversigt forrest i rapporten viser resultaterne for den enhed, rap-porten handler om benchmarket med landsgennemsnittet. Hvis enheden lig-ger mindst 5 point bedre end landsgennemsnittet, er dette vist med en mellem-grå farve i en sort/hvid udgave (svarende til grøn i den elektroniske rapport). Hvis man ligger mindst 5 point lavere end landsgennemsnittet, er der anvendt en mørkegrå farve i en sort/hvid udgave (svarende til rød). I alle andre tilfælde er der brugt en lysegrå farve i en sort/hvid udgave (svarende til gul). Af miljø-mæssige og økonomiske opfordres der til at rapporterne trykkes i sort/hvid. I rapporterne vises resultatet for den aktuelle arbejdsplads øverst, hvorefter re-sultatet fra det overliggende niveau og er angivet. En undtagelse er dog resultaterne de fire dimensioner vedrørende krænkende ad-færd, hvor kun resultatet for den aktuelle arbejdsplads vises. En kunstigt lav svarprocent I trivselsundersøgelsen 2009 er svarprocenten lavere end det reelt er tilfældet. Dette er der en række årsager til. De ansatte, der har afsluttet deres ansættelse i perioden fra udtræksdatoen 1. januar 2009 til udsendelsen af spørgeskemaundersøgelsen, står som respon-denter uden at besvare spørgeskemaet. For at opfylde kravene til en psykisk arbejdspladsvurdering har trivselsundersø-gelsen 2009 har i modsætning til i 2007 også omfattet timelønnede medarbej-dere. De timelønnede, der ikke har haft timer i svarperioden, har som udgangs-punkt ikke svaret. De ansatte, der har været sygemeldt eller haft ferie i hele svarperioden, har som udgangspunkt heller ikke svaret. For nogle af de sygemeldte medarbejde-re, som havde postal svarmulighed, har lederne valgt at sende spørgeskemaet hjem til sygemeldte. Sygdom er dog lovligt forfald, hvorfor medarbejderne ikke er forpligtede til at svare. På hvert papirspørgeskema er angivet et brugernavn (nummer), så svar fra den enkelte medarbejder kan inddateres og placeres på den rette arbejdsplads. 40 medarbejdere har fjernet brugernavn, eller erstattet det med nyt brugernavn. Disse besvarelser indgår derfor ikke i undersøgelsen. Desuden har der været problemer med datagrundlaget, der desværre har bety-det, at perioden, mellem udtræk

4 af datagrundlag og svarfrist, har været længere end ønsket, og generelt har forsinket og besværliggjort afviklingen af undersø-gelsen. Den enkelte arbejdsplads og i forhold til danske kommuner generelt For dem, der ønsker at se, hvor arbejdspladsen eller som helhed ligger i forhold til de kommunale arbejdspladser i Danmark generelt, er der i Idékataloget en oversigt over trivselsundersøgelsens dimensioner. Tallene for de kommunale arbejdspladser i Danmark er fra Det Nationale Forskningscenters samlede undersøgelse for lønmodtager på det danske ar-bejdsmarked fra Respondentgruppen med ansatte i den kommunale sek-tor er på 735 lønmodtagere, og udgør et repræsentativt udsnit. Side 2 af 30

5 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet, for eksempel indflydelse i arbejdet. I de fleste tilfælde er der stillet 4 spørgsmål om hver dimension, men i nogle tilfælde er der kun anvendt 1-3 spørgsmål. Besvarelserne på spørgsmålene er sammenlignet med gennemsnittet for danske lønmodtagere. Disse tal er baseret på en repræsentativ undersøgelse fra 2005 af lønmodtagere. For hver dimension er svarmønsteret illustreret ved hjælp af en eller flere søjler. På større arbejdspladser er der flere søjler, hvilket gør det muligt at foretage interne sammenligninger. I alle tilfælde kan man sammenligne sine egne tal med landsgennemsnittet. Allerforrest i rapporten er der en samlet oversigt, hvor man kan se resultaterne for den afdeling eller gruppe, som rapporten handler om. Her er der også sammenlignet med landsgennemsnittet. I de tilfælde, hvor man ligger mindst 5 point bedre end landsgennemsnittet, er dette vist ved hjælp af en grøn farve. Hvis man ligger mindst 5 point dårligere end landsgennemsnittet, er der anvendt en rød farve. I alle andre tilfælde er der brugt en gul farve. De nederste fire søjler i oversigten handler om krænkende adfærd: Sex-chikane, trusler om vold, vold og mobning. På denne måde skulle man ved hjælp af et enkelt blik kunne danne sig et første indtryk af resultaterne. De nærmere resultater om de enkelte dimensioner fremgår så af de følgende sider. Her kan man også se, hvilke spørgsmål de enkelte dimensioner er baseret på samt besvarelserne på de enkelte spørgsmål sammenlignet med de landsdækkende tal. Det er vigtigt at være klar over, at der ikke er tale om nogen karakterbog eller dom over arbejdsmiljøet. Rapporten bør anvendes til inspiration og som basis for dialog og udvikling. Det er ikke rapporten, der kan afgøre, om en rød farve faktisk signalerer et problem. Det kan kun afgøres af virksomhedens ansatte. Side 3 af 30

6 Overordnet sammenligning Dimension Difference Krav i arbejdet point (0-100) point (0-100) point (0-100) Kvantitative krav 35,8 40,2 4,4 Arbejdstempo 52,8 59,4 6,5 Følelsesmæssige krav 30,5 40,7 10,2 Arbejdets organisering og indhold Indflydelse 60 49,8 10,2 Udviklingsmuligheder 70,5 65,9 4,6 Mening i arbejdet 78,8 73,8 5 Involvering i arbejdspladsen 73,5 60,9 12,5 Ledelse og samarbejde Forudsigelighed 66,5 57,7 8,8 Belønning 75,1 66,2 8,9 Rolleklarhed 76,3 73,5 2,7 Rollekonflikt 32,2 42 9,7 Ledelseskvalitet 70,5 55,3 15,3 Social støtte og feedback fra overordnede 74,1 61,6 12,5 Social støtte og feedback fra kolleger 66,2 57,3 8,9 Socialt fællesskab i arbejdet 84,4 78,7 5,7 Person-arbejde Tilfredshed med arbejdet 72,3 65,3 7 Arbejde-familie konflikt 28,5 33,5 4,9 Værdier Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 77, ,8 Tillid og troværdighed mellem de ansatte 78,7 68,6 10,2 Retfærdighed og respekt 68,2 59,2 9 Helbred og velbefindende Selvvurderet helbred 67,5 66 1,6 Udbrændthed 26,7 34,1 7,4 Stress 20,4 26,7 6,3 Søvnbesvær 20,4 21,3 0,9 Krænkende adfærd procent (0-100%) procent (0-100%) procent (0-100%) Sexchikane 2,9 % 1,9 % Trusler om vold 2, 7,8 % 5,6 % Fysisk vold 2, 3,9 % 1,8 % Mobning 2 % 8,3 % 6,3 % Forklaring: De røde rækker indikerer punkter, virksomheden bør tillægge ekstra opmærksomhed. De gule rækker indikerer, at virksomheden her ligger omkring benchmark (). De grønne rækker indikerer virksomhedens ressourcer. Side 4 af 30

7 Kvantitative krav 40,2 35,8 43,5 35, ,3% 43, ,6% Kvantitative krav handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de fire spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? Altid Ofte Sommetider Sjældent 2 % 15 % 45 % 18 % (3,9 %) (21,9 %) (39 %) (19,) Aldrig / næsten aldrig 2 (16,2 %) Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 17 % (10,6 %) 46 % (33,5 %) 23 % (31,4 %) 14 % (19,7 %) (4,8 %) Kommer du bagud med dit arbejde? (2,4 %) 1 (13,7 %) 35 % (37,6 %) 32 % (29,6 %) 22 % (16,8 %) Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? (1,3 %) 10,2 % (12,) 33,7 % (26,3 %) 39,8 % (4) 15,3 % (19,2 %) Side 5 af 30

8 Arbejdstempo 59,4 52,8 58,6 52, ,3% 58, ,4% I AMI s skema har vi valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at der i en række jobs lægges entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet, og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har vi set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering fx hjemmehjælp og forskellige serviceydelser. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo? Altid Ofte Sommetider Sjældent 3 % (13 %) 22 % (36,2 %) 59 % (39,3 %) 14 % (8,8 %) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad (8,8 %) 42 % (35,6 %) 42 % (45,9 %) 1 (8 %) Aldrig / næsten aldrig 2 % (2,7 %) I meget ringe grad 5 % (1,7 %) Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? 5,2 % (8,6 %) 25 % (26,7 %) 39,6 % (47 %) 25 % (15 %) 5,2 % (2,6 %) Side 6 af 30

9 Følelsesmæssige krav 40,7 30,5 47,7 30, ,9% 47, ,6% Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er klædt på til at tackle de følelsesmæssige krav. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Altid Ofte Sommetider Sjældent 28,3 % 39,4 % (2 %) (16 %) (33,8 %) (28,9 %) Aldrig / næsten aldrig 32,3 % (19,3 %) Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? (12,3 %) 13 % (22 %) 39 % (20,2 %) 34 % (19,) 14 % (26,3 %) Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad (6,4 %) (15,) 31,6 % (30,4 %) 38,8 % (31,7 %) I meget ringe grad 29,6 % (16,5 %) Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 4 % (4,4 %) 10, (15,9 %) 31,3 % (33,8 %) 30,3 % (28,5 %) 24,2 % (17,5 %) Side 7 af 30

10 Indflydelse 49, ,3% ,6% Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om indflydelse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Altid Ofte Sommetider Sjældent 17 % 48 % 2 13 % (18,) (41,) (24,7 %) (11,4 %) Aldrig / næsten aldrig 2 % (4,7 %) Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 6 % (5,) 42 % (17,8 %) 32 % (26 %) 18 % (30,2 %) 2 % (20,9 %) Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? 6, (5,9 %) 27,3 % (16,) 26,3 % (24,7 %) 25,3 % (24,9 %) 15,2 % (28,4 %) Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? 2 (15,5 %) 46 % (35,7 %) 25 % (26,9 %) 6 % (14,9 %) 2 % (7,) Side 8 af 30

11 Udviklingsmuligheder 65,9 70,5 72,5 70, ,3% 72, ,3% Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 19 % (14,) 5 (44,5 %) 26 % (32,9 %) 4 % (6,5 %) I meget ringe grad (2 %) Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 16,5 % (16,5 %) 56,7 % (37,2 %) 21,6 % (32,) 2, (10,5 %) 3, (3,6 %) Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner? 16,5 % (10,6 %) 37, (35,7 %) 35, (37,2 %) 8,2 % (12,6 %) 3, (3,9 %) Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? 4 (26,2 %) 38 % (55,2 %) 15 % (14,8 %) 4 % (2,4 %) 3 % (1,3 %) Side 9 af 30

12 Mening i arbejdet 73,8 78,8 78,9 78, ,3% 78, ,3% Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er lodret, dvs at arbejdet eller produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er vandret, dvs at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 3 (22,9 %) 49 % (53,4 %) 17 % (20,6 %) (2,5 %) I meget ringe grad 2 % (0,7 %) Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 38,4 % (20,8 %) 47,5 % (50,2 %) 13, (23,2 %) (4,2 %) (1,5 %) Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 26 % (25,9 %) 65 % (56,6 %) 9 % (15,5 %) (1,7 %) (0,3 %) Side 10 af 30

13 Involvering i arbejdspladsen 60,9 73,5 67,3 73, ,9% 67, ,3% Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på. Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? Altid Ofte Sommetider Sjældent (4,4 %) 2 % (11,7 %) 14,3 % (22,8 %) 29,6 % (30,) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 26 % (15,4 %) 39,6 % (35,8 %) 30,2 % (29,9 %) 3, (9,7 %) Aldrig / næsten aldrig 53, (3) I meget ringe grad (9,2 %) Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 23,5 % (13,) 49 % (38,4 %) 20,4 % (33,) 6, (11,3 %) (4,2 %) Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? 21,4 % (7,8 %) 36,7 % (28,2 %) 33,7 % (44 %) 7, (16 %) (4 %) Side 11 af 30

14 Forudsigelighed 57,7 66,5 60,6 66, ,3% 60, ,4% Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Tværtimod det er de store linier, der betyder noget. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 2 (10,2 %) 3 (25,4 %) 4 (41,) 9 % (16,9 %) I meget ringe grad (6,5 %) Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 17 % (9,) 44 % (39,5 %) 3 (41,4 %) 7 % (8 %) (2 %) Side 12 af 30

15 Belønning 66,2 75,1 69,4 75, ,9% 69, ,2% De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 24,7 % (15 %) 58,8 % (50,5 %) 15,5 % (28,) (4,4 %) I meget ringe grad (2,) Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 19,2 % (13 %) 47,5 % (37,6 %) 27,3 % (34 %) 6, (11,) (4,3 %) Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads? 36,7 % (21,6 %) 44,9 % (45,9 %) 14,3 % (24,7 %) 4, (5,2 %) (2,6 %) Side 13 af 30

16 Rolleklarhed 73,5 76,3 72,9 76, ,9% 72, ,3% Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 18,4 % (21,8 %) 58,2 % (57,4 %) 23,5 % (18,3 %) (2,3 %) I meget ringe grad (0,4 %) Er der klare mål for dit eget arbejde? 23,2 % (15,2 %) 47,5 % (47,6 %) 27,3 % (29,7 %) 2 % (6,3 %) (1,3 %) Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? 42,9 % (35,2 %) 42,9 % (48,6 %) 14,3 % (13,4 %) (2,2 %) (0,7 %) Side 14 af 30

17 Rollekonflikt 42 32,2 41,5 32, ,9% 41, % Rollekonflikter handler om to ting: 1. Forskellige forventninger fra forskellige mennesker. 2. Modstrid mellem den ansattes egne og andres forventninger. Rollekonflikter kan give stress hos den enkelte og konflikter med andre. Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad (3,5 %) 9,2 % (14,4 %) 33,7 % (41,8 %) 27,6 % (26,7 %) I meget ringe grad 29,6 % (13,6 %) Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? 2, (3,6 %) 11,5 % (16,9 %) 40,6 % (47,8 %) 34,4 % (25 %) 11,5 % (6,7 %) Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? (2,8 %) 6, (13,5 %) 32,7 % (47,) 44,9 % (3) 15,3 % (6,6 %) Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? (2,6 %) 4 % (8,9 %) 19 % (33,) 46 % (38,8 %) 3 (16,6 %) Side 15 af 30

18 Ledelseskvalitet 55,3 70,5 63,8 70, ,9% 63, ,5% Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads: - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 18,4 % (7,2 %) 41,8 % (32,8 %) 33,7 % (39,5 %) 5, (16,6 %) I meget ringe grad (3,9 %) - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 38,4 % (12 %) 43,4 % (36,4 %) 17,2 % (34,4 %) (12,8 %) (4,4 %) - er god til at planlægge arbejdet? 20,2 % (5,8 %) 43,4 % (30,9 %) 28,3 % (42,3 %) 6, (15,2 %) 2 % (5,8 %) - er god til at løse konflikter? 19,2 % (6,7 %) 38,4 % (27,2 %) 33,3 % (40,7 %) 5, (17,2 %) 4 % (8,3 %) Side 16 af 30

19 Social støtte og feedback fra overordnede 61,6 74,1 65,1 74, ,9% 65, ,8% Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (Kommer støtten, når der er brug for den?) og form (Er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Altid Ofte Sommetider Sjældent 68,4 % 22,4 % 6, 2 % (45,2 %) (30,3 %) (16,5 %) (6,2 %) Aldrig / næsten aldrig (1,8 %) Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 44,4 % (21,5 %) 27,3 % (28,2 %) 22,2 % (29,4 %) 4 % (16,6 %) 2 % (4,4 %) Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 9, (5,3 %) 35,4 % (21,4 %) 33,3 % (34,7 %) 18,2 % (27 %) 4 % (11,5 %) Side 17 af 30

20 Social støtte og feedback fra kolleger 57,3 66,2 63,3 66, ,3% 63, ,2% Denne dimension har samme indhold som den foranstående vedrørende lederstøtte, blot er der her tale om støtte og feedback fra kolleger. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? Altid Ofte Sommetider Sjældent 19 % 49 % 26 % 5 % (11,) (33,2 %) (38,) (12,6 %) Aldrig / næsten aldrig (5 %) Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? 36 % (26 %) 54 % (40,3 %) 8 % (24,) 2 % (6,2 %) (3,4 %) Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 2 % (3,3 %) 21,4 % (19,8 %) 44,9 % (37,4 %) 25,5 % (26 %) 6, (13,5 %) Side 18 af 30

21 Socialt fællesskab i arbejdet 78,7 84,4 80,2 84, ,3% 80, ,4% Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Altid Ofte Sommetider Sjældent 52 % 38 % 8 % 2 % (46,2 %) (34,) (12,8 %) (4,5 %) Aldrig / næsten aldrig (2,3 %) Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? 55 % (41,4 %) 43 % (46,5 %) 2 % (1) (1,3 %) (0,7 %) Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 33 % (29 %) 56 % (45,9 %) 1 (19,3 %) (4 %) (1,8 %) Side 19 af 30

22 Tilfredshed med arbejdet 65,3 72,3 69,2 72, ,5% 69, ,9% De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Hvor tilfreds er du med: Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds - dine fremtidsudsigter i arbejdet? 21,6 % (17,) 72,2 % (61,5 %) 6,2 % (15,2 %) (6,3 %) - arbejdsmiljøet? 24,7 % (13,4 %) 63,9 % (63,6 %) 9,3 % (17,) 2, (5,9 %) - måden, dine evner bruges på? 21,6 % (16,8 %) 69, (66,6 %) 7,2 % (12,9 %) 2, (3,7 %) - dit job som helhed, alt taget i betragtning? 32,7 % (22,7 %) 65,3 % (65,8 %) 2 % (9,3 %) (2,2 %) Side 20 af 30

23 Arbejde-familie konflikt 33,5 28,5 34,8 28, ,9% 34, ,9% Disse tre spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være "begge steder på én gang"? 5,8 % (7,4 %) 23,3 % (21,6 %) 5 (47,) 20,9 % (24 %) Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 6, (9,8 %) 15,2 % (24 %) 46,5 % (39,5 %) 32,3 % (26,7 %) Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 2 % (6,8 %) 14, (18,6 %) 36,4 % (34,5 %) 47,5 % (40,2 %) Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? 6, (8,) 11, (15,8 %) 26,3 % (24,) 56,6 % (52 %) Side 21 af 30

24 Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 67 77,8 73,5 77, ,7% 73, ,7% Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 28, (20,) 56,3 % (53,6 %) 13,5 % (21,3 %) 2, (3,9 %) I meget ringe grad (1,) Kan man stole på de udmeldninger, der kommer fra ledelsen? 26 % (13,8 %) 5 (40,4 %) 20,8 % (35,4 %) 2, (7,7 %) (2,7 %) Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne? 1, (2,4 %) 3,3 % (8,) 12, (31,3 %) 40,7 % (38,9 %) 42,9 % (19,3 %) Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? 28,4 % (13,) 6 (49 %) 9,5 % (29,5 %) 1, (6,2 %) 1, (2,2 %) Side 22 af 30

25 Tillid og troværdighed mellem de ansatte 68,6 78,7 72,9 78, ,3% 72, ,6% På en moderne arbejdsplads med løse netværk og stadigt ændrede markedsforhold er det afgørende, at alle har fornemmelsen af at kunne stole på hinanden i det daglige. Denne dimension handler om, hvordan de ansatte oplever den gensidige tillid, og om de holder informationer skjult for ledelsen. Holder de ansatte informationer skjult for hinanden? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad (1,3 %) 1, (6,6 %) 11,7 % (31,2 %) 53,2 % (42,4 %) I meget ringe grad 34 % (18,6 %) Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? () 3,2 % (5,8 %) 11,7 % (29,4 %) 46,8 % (44,2 %) 38,3 % (19,6 %) Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 27, (11,6 %) 5 (56,7 %) 20,8 % (29,3 %) (1,9 %) (0,4 %) Side 23 af 30

26 Retfærdighed og respekt 59,2 68,2 63,5 68, ,7% 63, ,6% Retfærdighed og respekt er centrale værdier på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 2 (7,4 %) 38,9 % (36,) 34,7 % (42,7 %) 4,2 % (10,4 %) I meget ringe grad 2, (3,4 %) Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 15,6 % (10,5 %) 49 % (37 %) 31,3 % (37,2 %) 4,2 % (12,3 %) (3 %) Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? 15,8 % (7 %) 46,3 % (35,2 %) 32,6 % (44,) 4,2 % (10,9 %) 1, (2,9 %) Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 17,7 % (6,3 %) 42,7 % (39,) 35,4 % (46,4 %) 4,2 % (6,9 %) (1,3 %) Side 24 af 30

27 Selvvurderet helbred 66 67,5 61,9 67, ,1% 61, ,2% Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 12,4 % (14,8 %) 51,5 % (42,3 %) 32 % (35,8 %) 2, (6,4 %) 2, (0,8 %) Side 25 af 30

28 Udbrændthed 34,1 26,7 35,1 26, ,5% 35, ,6% Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. Vi har valgt fire spørgsmål ud fra Copenhagen Burnout Inventory. En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du følt dig udkørt? (1,5 %) 6,2 % (12,6 %) 16,5 % (27,5 %) 53,6 % (47,3 %) 22,7 % (11,) Hvor tit har du været fysisk udmattet? () 6, (8,9 %) 16,3 % (25,2 %) 46,9 % (49,2 %) 30,6 % (15,6 %) Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? (0,9 %) (7,5 %) 13,3 % (15,5 %) 44,9 % (42,9 %) 39,8 % (33,) Hvor tit har du været træt? 2 % (2,8 %) 10,2 % (15,6 %) 21,4 % (32,2 %) 60,2 % (45,5 %) 6, (3,9 %) Side 26 af 30

29 Stress 26,7 20,4 27,5 20, ,5% 27, ,6% Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? (1,2 %) (6,7 %) 10,2 % (15 %) 43,9 % (39,7 %) 43,9 % (37,4 %) Hvor tit har du været irritabel? (0,3 %) (5 %) 7, (17,2 %) 65,3 % (61,3 %) 27,6 % (16,2 %) Hvor tit har du været anspændt? (0,8 %) 3, (5,5 %) 8,3 % (15,8 %) 54,2 % (49,2 %) 34,4 % (28,8 %) Hvor tit har du været stresset? (1,7 %) 4, (10,8 %) 13,3 % (18,3 %) 52 % (44,2 %) 29,6 % (25 %) Side 27 af 30

30 Søvnbesvær 21,3 20,4 25,8 20, ,5% 25, ,6% Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: Man sover for lidt, og man sover for dårligt. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution, så at man ikke kører ned over en længere periode. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver blandt andet øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen giver søvnbesvær større risiko for arbejdsulykker samt lav kvalitet og produktivitet i arbejdet. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? (1,) 3, (7,7 %) 17,3 % (19,4 %) 46,9 % (47,) 31,6 % (24,8 %) Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? (0,9 %) (5,) 10,2 % (10,5 %) 41,8 % (35,2 %) 45,9 % (48,3 %) Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? (0,6 %) 6, (6,4 %) 16,3 % (13,) 35,7 % (31,9 %) 40,8 % (48 %) Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? (0,6 %) 7, (5,2 %) 9,2 % (10,8 %) 31,6 % (33,3 %) 52 % (5) Side 28 af 30

31 Sexchikane Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? (0,) (0,4 %) (0,) (2,4 %) 99 % (97,) Kolleger En leder Underordnede Hvis ja, fra hvem? Klienter / kunder / patienter Trusler om vold Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? (0,3 %) (0,7 %) (0,6 %) 2, (6,3 %) 97,9 % (92,2 %) Kolleger En leder Underordnede Hvis ja, fra hvem? Klienter / kunder / patienter Side 29 af 30

32 Fysisk vold Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? () (0,3 %) (0,3 %) 2, (3,3 %) 97,9 % (96,) Kolleger En leder Underordnede Hvis ja, fra hvem? Klienter / kunder / patienter Mobning Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? (0,5 %) (1,) (0,5 %) 2 % (6,2 %) 98 % (91,7 %) Kolleger En leder Underordnede Hvis ja, fra hvem? Klienter / kunder / patienter Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. Side 30 af 30

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af:

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af: THY-MORS HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Administration AVU-lærer HF-lærer Ledelse TAP aaa Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af:

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af: 31. oktober 2016 Campus Bornholm Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - AVU/FVU/OBU - Chefgruppe - EUD håndværkerafd. - EUD kontor-handel - EUD mad - HF lærere - HHX/HTX lærere

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøgruppen på Sct. Knuds Gymnasium har i 2018 valgt at anvende GLs Professionel Kapital som APV. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen - en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte beskæftiget med pleje og vedligeholdelse af golfbaner. September 2008 Arbejds- og organisationspsykologerne Tina

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE RESULTATER TRVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE DAGTLBUD NR. 1206 ÅRHUS KOMMUNE 25. november 2009 1 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Cockpit: Overblik over temaer... 5 4. Resultater

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere