Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik"

Transkript

1 Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

2 Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Nationalt Center for Erhvervspædagogik Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol

3 Indhold Introduktion 4 Gennemførsel Kort opsummering af hovedtendenser Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer 6 2: Modul 1 - Undervisning og læring Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer : Modul 2 Undervisningsplanlægning og didaktik Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer : Modul 3 Pædagogisk videnskabsteori Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer : Valgfag 1 Praksisrelateret undervisning Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer : Valgfag 2 - Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer : Valgfag 3 Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer : Afgangsprojekt Undervisningen De studerendes udbytte Service, IT og fysiske rammer Bilag - Gennemførsel 37 3

4 Introduktion Denne evalueringsrapport vedrører Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP). Rapporten bygger på data fra NCE s elektroniske modulevaluering, som sendes ud til alle studerende dagen inden deres sidste undervisningsgang. Evalueringen er udarbejdet på tværs af efter- og videreuddannelser på Metropol og derefter tilpasset Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Rapporten er en opsummering af de studerendes besvarelser fra åbne moduler udbudt i efteråret I rapporten behandles tre temaer: Undervisningen De studerendes udbytte Studiemiljø (service, IT og fysiske rammer) Evalueringskonceptet er revideret i Det betyder, at der for evalueringen af modulet Deltagere i erhvervsrettede uddannelser fremgår to forskellige evalueringer. De studerende har haft mulighed for dels at angive, hvor enige de er i udsagn omhandlende de tre temaer og dels at komme med uddybende kommentarer til hvert tema. Spørgsmålene til de tre temaer lyder: Om undervisningen: Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende kvaliteten af dit læringsforløb? Om de studerendes udbytte: Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende udbyttet af dit læringsforløb? Om studiemiljøet (service, IT og fysiske rammer): Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende kvaliteten af studiemiljøet? Afsluttende har de studerende haft mulighed for at komme med ændringsforslag til undervisningen, beskrive deres største udbytte af forløbet samt beskrive, hvordan de fremadrettet kan bruge det, de har lært på modulet. I denne rapport medtages ikke ændringsforslag til de specifikke moduler, som derimod medtænkes af underviserne på modulerne i den fremtidige undervisningsudvikling. Rapporten indledes med en kort opsummering af gennemførselsgrundlaget og hovedtendenser i besvarelserne. Derefter gennemgås besvarelserne fra hvert modul. 4

5 Gennemførsel Nedenstående tabel illustrerer, at svarprocenten for den elektroniske modulevaluering varierer en del fra modul til modul. Den højeste svarprocent ses ved det valgfri modul Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser, hvor 60% har svaret på den elektroniske modulevaluering. I alt har 92 ud af 227 studerende gennemført spørgeskemaet. Evalueringerne er ikke repræsentativ, men vurderes til at kunne give et brugbart indblik i en stor gruppe studerendes opfattelse af uddannelsen samt et perspektiv på, hvordan vi kan forbedre uddannelsen. Afgangsprojektet skiller sig ud med en lavere gennemførselsprocent end de andre moduler. Den samlede svarprocent er faldet fra 45,8% i foråret 2016 til 40,5% i efteråret Modul 1 Undervisning og læring Modul 2 Undervisningsplanlægning og didaktik Modul 3 Pædagogisk videnskabsteori Valgfag 1 Praksisrelateret undervisning Valgfag 2 Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Valgfag 3 Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Afgangsprojekt 51 har været igennem modulet, 18 (35%) har gennemført evalueringen 53 har været igennem modulet, 25 (47%) har gennemført evalueringen 36 har været igennem modulet, 13 (36%) har gennemført evalueringen 10 har været igennem modulet, 5 (50%) har gennemført evalueringen 20 har været igennem modulet, 12 (60%) har gennemført evalueringen 24 har været igennem modulet, 11 (46%) har gennemført evalueringen 33 har været igennem modulet, 8 (24%) har gennemført evalueringen Se bilag Gennemførsel for flere detaljer om gennemførsel på de enkelte moduler. 5

6 1.2 Kort opsummering af hovedtendenser I dette afsnit opsummeres hovedtendenser fra evalueringerne fra efteråret Undervisningen De studerende er enige i, at undervisningen på modulerne generelt har været god. På samtlige moduler er flest studerende enige i, at undervisernes faglige niveau har været højt. På Undervisningsplanlægning og didaktik, Pædagogisk videnskabsteori og Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser er de studerende mindst enige i, at den pædagogiske form har understøttet deres læring. På Undervisning og læring og Afgangsprojektet er de studerende mindst enige i, at sammenhængen i undervisningsformen har været god. På Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser er de studerende mest uenige i, at underviserne har været gode til at sætte de studerendes praksiserfaring i spil De studerendes udbytte Ligeledes er de studerende overordnet positive i forhold til deres udbytte af undervisningen. På Undervisning og læring, Undervisningsplanlægning og didaktik, Pædagogisk videnskabsteori og Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser er de studerende mest enige i, at de har opnået læringsudbyttet for modulet. På Praksisrelateret undervisning, Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser og Afgangsprojektet er flest studerende enige i, at de har fået øget deres evner til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med en øget kvalitet. På de fleste moduler er de studerende mest uenige i, at de har fået udvidet deres faglige netværk Service, IT og fysiske rammer På Undervisning og læring, Pædagogisk videnskabsteori, Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser og Afgangsprojektet er der flest studerende der er enige i, at den service de har fået fra administrative medarbejdere har været god. På de restende hold er der flest studerende der er enige i, at IntraPol har fungeret godt som redskab. Der er flest studerende der er uenige i, at de fysiskske rammer om studiet har været gode og en stor del af dem er uenige i at eller finder det irrelevant om adgangen til IT-support har været god. 6

7 2: Modul 1 - Undervisning og læring NCE har i efteråret 2016 udbudt og afviklet to moduler i Undervisning og læring. Samlet har 51 studerende været igennem modulet, hvilket gør det til et af de største moduler i efteråret % af de studerende har besvaret evalueringen. 2.1 Undervisningen Tabel 1 og 2 viser, at størstedelen af de studerende oplever, at den anvendte litteratur i høj eller meget høj grad har været relevant (75% og 90%). Ligeledes er størstedelen af de studerende i høj eller meget høj grad enige i, at undervisernes faglige niveau har været højt (100% og 80%). Tilfredsheden med sammenhængen i undervisningsforløbet varierer betydeligt. Et hold har oplevet, at sammenhængen i høj grad har være god (87,5 %), hvorimod halvdelen af de studerende på det andet hold, i mindre grad eller slet ikke har oplevet en god sammenhæng i undervisningsforløbet. Den samme tendens gør sig gældende ift. undervisernes evne til at formidle på de to hold. Tabel 1: Undervisningen på modul 1 7

8 Tabel 2: Undervisningen på modul De studerendes udbytte Tabel 3 og 4 viser, at henholdsvis 100 % og 80 % af de studerende er enige i, at de har opnået læringsudbyttet for modulet. Derudover er størstedelen af samtlige studerende på modulet i høj eller meget høj grad enige i, at de har fået øget evner til at løse opgaver på deres arbejdsplads med en højere kvalitet. (62,5% og 70%). I tabel 3 svarer 25% af de studerende, at de slet ikke eller i mindre grad er enige. 10% af de studerende i tabel 4 er i mindre grad enige i, at de har fået øget deres evner til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med øget kvalitet. Halvdelen af de studerende på det ene hold svarer, at de slet ikke eller i mindre grad er enige i, at de har fået udvidet deres faglige netværk. Alle studerende på det andet hold oplever, at de i nogen, høj eller meget høj grad har fået udvidet deres faglige netværk. 8

9 Tabel 3: De studerendes udbytte på mod Tabel 4: De studerendes udbytte på modul 1 9

10 2.3 Service, IT og fysiske rammer Overordnet er de studerende, både i tabel 5 og 6, tilfredse med de fysiske rammer om studiet Størstedelen af de studerende er ligeledes enige i, at den service, de har fået fra administrative medarbejdere, har været god. 75% af de studerende i tabel 5 er i høj eller meget høj grad enige. I tabel 6 er 80% af de studerende i nogen, høj eller meget høj grad enige. På trods af, at henholdsvis 25% (tabel 5) og 20% (tabel 6) af de studerende i høj grad er enige i, at adgangen til IT-support har været god, er det også her, der er største uenighed i udsagnet. 25% af de studerende i tabel 5 er slet ikke enige og 30% af de studerende i tabel 6 er i mindre grad enige i, at adgangen til IT-support har været god. Generelt er der på begge hold enighed om, at IntraPol har fungeret godt som redskab. Tabel 5: Service, IT og fysiske rammer på modul 1 10

11 Tabel 6: Service, IT og fysiske rammer på modul 1 11

12 3: Modul 2 Undervisningsplanlægning og didaktik I efteråret 2016 har der været tre hold i Undervisningsplanlægning og didaktik. I alt har 53 studerende været igennem modul 2, hvilket gør modulet til det største modul i efteråret. Ud af de 53 studerende har 47% gennemført den elektroniske modulevaluering. 3.1 Undervisningen På tværs af de tre hold er samtlige studerende i nogen, høj eller meget høj grad enige i, at undervisernes faglige niveau har været højt. Ligeledes har samtlige studerende i nogen, høj eller meget høj grad oplevet, at sammenhængen i undervisningsforløbet har været god. Tabel 8 og 9 viser, at størstedelen af samtlige studerende i nogen, høj eller meget høj grad har været tilfredse med den anvendte pædagogiske form. Tabel 7 viser, at 27,3 % af de studerende på dette hold i mindre grad er enige i, at den pædagogiske form har understøttet deres læring Der er derudover generelt tilfredshed med undervisernes inddragelse af de studerendes praksiserfaringer. Tabel 8 og 9 viser, at henholdsvis 44,4 % og 60 % oplever, at underviserne har været gode til at sætte de studerendes praksiserfaringer i spil. I tabel 7 er 18,2% af de studerende dog i mindre grad er enige i udsagnet. Tabel 7: Undervisningen på modul 2 12

13 Tabel 8: Undervisningen på modul 2 Tabel 9: Undervisningen på modul 2 13

14 3.2 De studerendes udbytte Stort set samtlige studerende oplever, at de i nogen, høj eller meget høj grad har opnået læringsudbyttet for modulet. Dog viser tabel 10, at 9,1 % af de studerende på dette hold i mindre grad er enige i, at de har opnået læringsmålene for modulet. Ligeledes er de fleste studerende på modul 2 enige i, at de har fået øget deres evner til at løse opgaver på deres arbejdsplads med højere kvalitet. Tabel 11 og 12 viser, at samtlige studerende i nogen, høj eller meget høj grad er enige i udsagnet. Tabel 10 viser, at 18,2 % af de studerende på holdet slet ikke eller i mindre grad enige i, at de har fået øget deres evner til at løse opgaverne på deres arbejdsplads. En betydelig del af de studerende oplever ikke, at de har fået udvidet deres faglige netværk. Henholdsvis 45,5 %, 22,2 % og 60 % har slet ikke eller i mindre grad fået udvidet deres faglige netværk. Tabel 10: De studerendes udbytte på modul 2 Tabel 11: De studerendes udbytte på modul 2 14

15 Tabel 12: De studerendes udbytte på modul 3.3 Service, IT og fysiske rammer De studerende på modul 2 er, på tværs af de tre hold, i høj eller meget høj grad enige i, at IntraPol har fungeret som et godt redskab. Det gælder for 81,8% af de studerende i tabel 13, 55,5% i tabel 14 og 80% i tabel 15. Generelt er de studerende også enige i, at de fysiske rammer om studiet har været gode. Dog viser tabel 15, at 20% af de studerende på dette hold i mindre grad er enige i, at de fysiske rammer om studier har været gode. De fleste studerende har svaret at de i høj eller meget høj grad enige i, at den service, de har fået fra de administrative medarbejdere, har været god. I tabel 13 gælder det for 63,6% af de studerende, i tabel 14 er det 44,4% og for tabel 15 er det 60% af de studerende. En stor del af de studerende finder det ikke relevant om adgangen til IT-support har været god. Det gælder for 81,8% af de studerende i tabel 13, 55,6% i tabel 14 og 40% i tabel 15. De øvrige studerende er enten i nogen eller meget høj grad enige i, at adgangen til ITsupport har været god. 15

16 Tabel 13: Service, IT og fysiske rammer på modul 2 Tabel 14: Service, IT og fysiske rammer på modul 2 16

17 Tabel 15: Service, IT og fysiske rammer på modul 2 17

18 4: Modul 3 Pædagogisk videnskabsteori 36 studerende har, fordelt på to hold, været igennem modul 3. 36% af de studerende har gennemført den elektroniske modulevaluering. 4.1 Undervisningen Tabel 16 og 17 viser, at langt de fleste studerende (100% og 77,8%) i høj eller meget høj grad er enige i, at deres undervisere har et højt fagligt niveau. Ligeledes oplever de fleste i høj eller meget høj grad, at undervisernes evne til at formidle har været god (83,3% og 88,9%) Den største udfordring på modulet er den anvendte pædagogiske form, hvor henholdsvis 33,3% og 11,1% af de studerende i mindre grad er enige i, at den anvendte pædagogiske form har været understøttende for deres læring. Blandt de studerende er der stor enighed om, at den anvendte litteratur har været relevant. 83,3% af de studerende i tabel 16 og 77,8% i tabel 17 er i høj eller meget høj grad enige i at den anvendte litteratur har været relevant. Tabel 16: Undervisningen på modul 3 18

19 Tabel 17: Undervisningen på modul De studerendes udbytte Tabel 18 og 19 viser, at der på modul 3 er flest studerende (67,7 % og 75 %) der i høj eller meget høj grad er enige i, at de har opnået læringsudbyttet for modulet. Tabel 18 viser, at 83,3% af de studerende i nogen eller høj grad er enige i, at de har fået øget evnen til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med en højere kvalitet. I tabel 19 er 62,5% af de studerende i høj eller meget høj grad enige i udsagnet. 25% af de studerende i tabel 19 svarer dog, at de i mindre grad er enige i udsagnet. En del studerende (25 % og 33,4 %) mener ikke eller er i mindre grad enige i, at de har fået udvidet deres faglige netværk 19

20 Tabel 18: De studerendes udbytte på modul 3 Tabel 19: De studerendes udbytte på modul Service, IT og fysiske rammer Tabel 20 og 21 viser, at de studerende overordnet er enige i, at den service fra de administrative medarbejdere har været god (83,3% og 66,6%). Derudover er de studerende generelt enige i, at IntraPol har fungeret som et godt redskab. 83,3 % af de studerende på det ene hold svarer, at de i nogen eller høj grad er enige (tabel 20). 88,9 % af de studerende på det andet hold er i nogen, høj eller meget høj grad enige (tabel 21). Dog er henholdsvis 16,7% og 11,1% af de studerende i mindre grad enige i, at IntraPol har fungeret godt som redskab. Langt de fleste studerende er enige i, at de fysiske rammer om studiet har været gode. Alligevel oplever 33,3% af de studerende på det ene hold, at de i mindre grad er tilfredse med de fysiske rammer. 20

21 Tabel 20: Service, It og fysiske rammer på modul 3 Tabel 21: Service, It og fysiske rammer på modul 3 21

22 5: Valgfag 1 Praksisrelateret undervisning 10 studerende har være igennem Praksisrelateret undervisning i efteråret 2016, hvilket gør modulet til det mindste. 50 % har besvaret evalueringsskemaet. 5.1 Undervisningen Samtlige studerende svarer, at de i nogen, i høj eller i meget høj grad har været tilfredse med de parametre, der bliver evalueret; den anvendte pædagogiske form, litteraturen, sammenhængen i forløbet samt undervisernes faglige niveau, evne til at formidle og evne til at sætte praksiserfaringer i spil. Tabel 22: Undervisningen på Praksisrelateret undervisning 5.2 De studerendes udbytte Samtlige studerende er i nogen, høj eller meget høj grad tilfredse med deres udbytte af undervisningen. Tabel 23: De studerendes udbytte på Erhvervspædagogisk systemudvikling 22

23 5.3 Service, IT og fysiske rammer Tabel 24 viser, at samtlige de studerende i nogen eller høj grad er enige i, at IntraPol har fungeret godt som redskab. De fleste studerende finder ikke service fra de administrative medarbejdere og adgangen til IT-support relevant. Størstedelen af de studerende er enige i, at de fysiske rammer om studiet har været gode. Her svarer 60% at de i høj grad eller nogen grad enige. 20% finder det ikke relevant og de sidste 20% er slet ikke enige. Tabel 24: Service, IT og fysiske rammer på Erhvervspædagogisk systemudvikling 23

24 6: Valgfag 2 - Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 20 studerende har været igennem modulet, fordelt på to hold, og heraf har 60% af de studerende udfyldt den elektroniske modulevaluering, hvilket er den højeste svarprocent i evalueringen. 6.1 Undervisningen Tabel 25 og 26 viser, at de fleste studerende (88,9% og 75%) i høj eller meget høj grad er enige i, at undervisernes faglige niveau har været højt. Ligeledes er de fleste studerende i høj eller meget høj grad enige i at underviserens evne til at formidle har været god (77,8% og 75%). Dog svarer henholdsvis 11,1% og 25% af de studerende at de i mindre grad enige i, at undervisernes evne til at formidle har været god. Både tabel 25 og 26 viser, at størstedelen (88,9% og 75%) af de studerende i høj eller meget høj grad er enige i, at underviserne har været gode til at sætte de studerendes praksiserfaringer i spil. Tabel 25: Undervisningen på Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 24

25 Tabel 26: Undervisningen på Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 6.2 De studerendes udbytte Tabel 27 og 28 viser, at de fleste studerende er enige i, at de har opnået læringsudbyttet. I tabel 27 er alle de studerende enige, hvoraf 33,3% i høj grad er enige. I tabel 28 er de fleste (50%) i høj grad enige. De fleste studerende mener, at de i nogen eller høj grad har fået øget deres evne til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med en øget kvalitet. Dog svarer 22,2% i tabel 27, at de i mindre grad er enige og 25% af de studerende i tabel 28 er slet ikke enige i udsagnet. Flest studerende er enige i, at de har fået udvidet deres faglige netværk (55,6% og 75%), dog er der stadig henholdsvis 25% og 33,3%, der i slet ikke eller mindre grad er enige i udsagnet. 25

26 Tabel 27: De studerendes udbytte på Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Tabel 28: De studerendes udbytte på Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 26

27 6.3 Service, IT og fysiske rammer Tabel 29 og 30 viser, at samtlige studerende i nogen, høj eller meget høj grad er enige i, at IntraPol har fungeret godt som redskab. Ligeledes er størstedelen af de studerende enige i, at den service de har fået fra de administrative medarbejdere har været god. 55,5% af de studerende i tabel 29 er i høj eller meget høj grad enige og 50% i tabel 30 er i høj grad enige. Der hvor der samlet set er størst uenighed er i forhold til om de studerende er enige i, at de fysiske rammer på Metropol har været gode. Henholdsvis 22,2% og 25% af de studerende svarer, at de i mindre grad er enige. Størstedelen af de studerende (77,8% og 75%) finder det ikke relevant om adgangen til ITsupport har været god. Tabel 29: Service, IT og fysiske rammer på Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 27

28 Tabel 30: Service, IT og fysiske rammer på Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser 28

29 7: Valgfag 3 Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 35 studerende har været igennem Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser, hvilket gør det til det største valgfag i efteråret ,4% af de studerende har besvaret modulevalueringen. 7.1 Undervisningen Samtlige studerende oplever i nogen, høj eller meget høj grad, at undervisernes faglige niveau har været højt. Endvidere viser tabellerne at langt størstedelen af de studerende oplevede, at undervisernes formidlingsevne var god, at den anvendte litteratur var relevant og at sammenhængen i forløbet var god. På holdet illustreret i tabel 31 har nogle studerende kun i mindre grad oplevet, at underviserne har sat de studerendes praksiserfaringer i spil i undervisningen. Overordnet er de studerende dog tilfredse med praksisinddragelsen. Tabel 31: Undervisningen på Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 29

30 Tabel 32: Undervisningen på Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 7.2 De studerendes udbytte De fleste oplever i nogen, høj eller meget høj grad, at de har fået øget deres evner til at løse deres arbejdsopgaver med en øget kvalitet. Kun 9,1 % i tabel 33 oplever i mindre grad dette. Færreste er enige i, at de har fået udvidet deres faglige netværk. 18,2 % 14,3 % har svaret, at de i mindre grad har fået udvidet deres netværk. En betydelig del af de studerende oplever kun i nogen grad, at de har opnået læringsudbyttet (45,5 % og 42,9 %). 30

31 Tabel 33: De studerendes udbytte på Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser Tabel 34: De studerendes udbytte på Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 7.3 Service, IT og fysiske rammer Samtlige studerende har svaret, at de i nogen, høj eller meget høj grad er enige i, at Intrapol har fungeret som et godt redskab. En betydelig del af de studerende oplever ikke, at den administrative service og IT-support har været relevant for dem. Størstedelen af dem, der har brugt funktionerne, har dog i nogen, høj eller meget høj grad været tilfredse med servicefunktionerne. Henholdsvis 18,2 % og 57,2 % af de studerende mener slet ikke eller er i mindre grad enige i, at de fysiske rammer om studiet er gode. Tabel 35: Service, IT og fysiske rammer på Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 31

32 Tabel 36: Service, IT og fysiske rammer på Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 32

33 8: Afgangsprojekt 33 studerende, fordelt på to hold, har været igennem modulet. Heraf har 8 (24%) gennemført evalueringen, hvilket gør Afgangsprojekt til det modul med den laveste svarprocent i evalueringen. 8.1 Undervisningen Tabel 34 og 35 viser, at flest studerende (75%% og 83,3%) i høj eller meget høj grad er enige er i, at undervisernes faglige niveau har været højt. Halvdelen af de studerende, i tabel 34, er 75% af de studerende i høj eller meget høj enige i, at undervisernes evne til at formidle har været god. I tabel 34 er 100% af de studerende i høj eller meget høj grad enige i, at underviserne har været gode til at sætte de studerendes praksiserfaringer i spil. I Tabel 35 er 33,4% af de studerende i nogen eller høj grad enige og 33,4% er i mindre grad enige. I tabel 34 er 50% af de studerende ligeledes i høj eller meget høj grad enige i, at den anvendte litteratur har været relevant. I tabel 35 svarer 33,4% af de studerende, at de slet ikke eller i mindre grad er enige i, at litteraturen har været relevant. Tabel 37: Undervisningen på Afgangsprojekt 33

34 Tabel 38: Undervisningen på Afgangsprojekt 8.2 De studerendes udbytte Der er betydelig forskel på evalueringerne af de to afholdte moduler. Tabel 36 viser, at samtlige studerende i høj eller meget høj grad oplever, at de har opnået læringsudbyttet, og at har fået øget deres evne til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med en højere kvalitet. I tabel 37 svarer 60% af de studerende, at de kun i nogen grad er enige, og 20% er i mindre grad enige i, at de har opnået læringsudbyttet for modulet. Derudover svarer 40 %, at de kun i nogen grad er enige og 40 % er i høj grad er enige i, at de har fået øget deres evne til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med en højere kvalitet. Tabel 39: De studerendes udbytte af Afgangsprojekt 34

35 Tabel 40: De studerendes udbytte af Afgangsprojekt 8.3 Service, IT og fysiske rammer Tabel 38 og 39 viser, at de fleste studerende (75% og 83,3%) i høj eller meget høj grad er enige i, at de har modtaget en god service fra de administrative medarbejdere på Metropol. Samtlige studerende er ligeledes enige i, at IntraPol har fungeret som et godt redskab. 50% af de studerende i begge tabeller har ikke fundet adgangen til IT-support relevant. De fleste elever (75% og 66,7%) er i høj eller meget høj grad enige i at, de fysiske rammer omkring studiet har været gode. Tabel 41: Service, IT og fysiske rammer på Afgangsprojektet 35

36 Tabel 42: Service, IT og fysiske rammer på Afgangsprojektet 36

37 Bilag - Gennemførsel I dette bilag kan du se de mere detaljerede data omkring de studerende der har gennemført den elektroniske modulevaluering på de enkelte moduler. Modul 1 Undervisning og læring Svarprocent: 37

38 Års undervisningserfaring: Års erhvervserfaring: 38

39 39

40 Modul 2 Undervisningsplanlægning og didaktik Svarprocent: 40

41 Års undervisningserfaring: 41

42 Års erhvervserfaring: 42

43 Modul 3 Pædagogisk videnskabsteori Svarprocent: Års undervisningserfaring: 43

44 Års erhvervserfaring: 44

45 Valgfag 1 Praksisrelateret undervisning Svarprocent: Års undervisningserfaring: Års erhvervserfaring: 45

46 Valgfag 2 Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Svarprocent: Års undervisningserfaring: 46

47 Års erhvervserfaring: 47

48 Valgfag 3 Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser Svarprocent: Års uddannelseserfaring: 48

49 Års erhvervserfaring: 49

50 Afgangsprojekt Svarprocent: 50

51 Års undervisningserfaring: Års erhvervserfaring: 51

52 52

53

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSF17 Dato for evaluering: 4. september 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier: Meget

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Ledelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)...

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Uddannelsesberetning Den pædagogiske Diplomuddannelse

Uddannelsesberetning Den pædagogiske Diplomuddannelse Uddannelsesberetning 2016 Den pædagogiske Diplomuddannelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE16 Dato for evaluering: 13. februar 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 26.04.2017 Helhedsvurdering Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opfølgning... 3 2.

Læs mere

Hold: bose14 J.nr. 4071

Hold: bose14 J.nr. 4071 Hold: bose14 J.nr. 4071 Modul: 9 Dato: 16. november 2016 Status: 11 ud af 16 har besvaret evalueringen (68,75%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 81 studerende den 22. juni 2018. Der

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 6 BSE15 Dato for evaluering: maj / juli 2017 (Holdet er delt i 2 derfor er der 2 statistikmålinger der samles i notatet).

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet. Modul Evaluering Spørgeskema til studerende Evaluering af modul: For hold: Kære studerende på hold xxxx. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSF15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed Dato for evaluering: juni/juli 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE17 Dato for evaluering: 12. februar 2019 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 93 studerende den 25. juni 2018.

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 4 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 4 1.2 Uddannelsens rammer og

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014. Spørgeskemaet er sendt til 3 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere to gange

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 4 BSE16 Dato for evaluering: 11-06-2018 Semesteransvarlig: Martin Tengberg Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 18 har svaret, hvilket

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Status NB! Spørgeskemaet er sendt til seks studerende og heraf har 2 studerende besvaret hele skemaet, hvilket giver en svarprocent på 33. Modul 8:

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 3. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

Evaluering af semestret generelt:

Evaluering af semestret generelt: SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 44 studerende den 1. september 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab?

Hold: bosf15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab? Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 6 Dato: 07. februar 2017 Status: 9 ud af 11 har besvaret evalueringen (82%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5%

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 9 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester. Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU.

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester. Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, Master i Læreprocesser 3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere