KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegning af centrale kontaktpunkter for udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester og med bestemmelser vedrørende deres funktioner (EØS-relevant tekst)

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som har hovedsæde i én medlemsstat, kan drive virksomheder etableret i andre (værts)medlemsstater. Disse virksomheder skal opfylde de bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ("AML/CFT"), som gælder i den medlemsstat, de er etableret i, selv om de ikke selv er en forpligtet enhed. For at lette AML/CFT-tilsynet med disse virksomheder kræver adskillige medlemsstater, at udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge udpeger et "centralt kontaktpunkt" ("CCP"). Et CCP fungerer som kontaktled mellem udbyderen af betalingstjenester eller udstederen af elektroniske penge og den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten. Manglen på en fælles europæisk tilgang til sådanne CCP'er risikerer imidlertid at føre til regelarbitrage, hvilket kan undergrave Europas forsvar mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Der er også en risiko for, at den manglende retssikkerhed skaber urimelige hindringer for udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som ønsker at tilbyde deres tjenester på tværs af grænserne. Formålet med direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme er bl.a. at afstemme EU-lovgivningen med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben. I henhold til artikel 45, stk. 10, i direktiv (EU) 2015/849 skal de europæiske tilsynsmyndigheder ("ESA'erne") udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, som medlemsstaterne bør lægge til grund ved fastlæggelse af, hvorvidt udenlandske institutter, som driver andre virksomheder end filialer på deres område, bør udpege et CCP, samt hvilke funktioner dette CCP bør have. ESA'erne skulle forelægge deres udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. juni 2017, således at Kommissionen kunne vedtage dem i form af en delegeret retsakt efter proceduren i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010 1, (EU) nr. 1094/ og (EU) nr. 1095/ I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal Kommissionen senest tre måneder efter modtagelsen af udkastet til standarder beslutte, om den vil godkende det forelagte udkast. Kommissionen har besluttet at godkende det forelagte udkast til reguleringsmæssige standarder og vedtage det i form af en delegeret retsakt. Denne delegerede forordning: skaber retssikkerhed om, hvilke kriterier medlemsstaterne vil lægge til grund, når de skal fastslå, om der skal udpeges et CCP, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af , s. 48). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

3 fastsætter klare funktioner, som et CCP skal varetage for at opfylde sin opgave. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE ESA'erne afholdt en offentlig høring om udkastet til reguleringsmæssige standarder fra februar til maj Oversigten over spørgsmål i høringen, besvarelser og feedback herpå, sammendraget af de vigtigste punkter og andre modtagne bemærkninger, ESA'ernes reaktion herpå og de foranstaltninger, de har truffet i forbindelse med disse bemærkninger, er alle offentliggjort på Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds websted på Derudover er EBA's interessentgruppe for banker blevet konsulteret direkte med henblik på udarbejdelsen af de reguleringsmæssige tekniske standarder. Der blev også udarbejdet en konsekvensanalyse forud for de reguleringsmæssige tekniske standarder. Heri blev der set på fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder såvel som på de konsekvenser, de foretrukne løsninger vil få for udbydere af betalingstjenester, udstedere af elektroniske penge og de kompetente myndigheder. Resultatet af analysen kan findes på 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Denne delegerede forordning fastsætter de kriterier, der skal lægges til grund ved beslutningen om en eventuel udpegning af et CCP, og hvilke funktioner, det skal tillægges. Hvad angår disse kriterier bør beslutningen om, hvorvidt der bør udpeges et CCP, følge en tostrenget tilgang. En værtsmedlemsstat kan kræve, at institutter med hovedsæde i en anden medlemsstat udpeger et CCP, hvis bestemte kvantitative kriterier er opfyldt: a) antallet af andre virksomheder end filialer, som instituttet driver på værtsmedlemsstatens område, er lig med eller overstiger 10, eller b) beløbet for de elektroniske penge, der distribueres eller indløses, eller værdien af de betalingstransaktioner, der gennemføres af disse virksomheder, ventes at overstige 3 mio. EUR pr. regnskabsår eller har oversteget 3 mio. EUR i det foregående regnskabsår, eller c) de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af, om kriterie a) eller b) er opfyldt, stilles ikke til rådighed for værtsmedlemsstatens kompetente myndighed på dennes anmodning og i rette tid. En værtsmedlemsstat kan også kræve, at institutter med hovedsæde i en anden medlemsstat udpeger et CCP, hvis deres virksomheders aktivitet (andre end filialer) indebærer en sådan risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, at det er rimeligt at udpege et CCP, selv om kriterierne i a), b) og c) ikke er opfyldt. Hensigten er at skabe retssikkerhed og sørge for en konsekvent fortolkning af bestemmelserne om CCP'er i hele EU og samtidig give medlemsstaterne mulighed for at kræve, at der udpeges et CCP, når dette er nødvendigt i lyset af og står mål med den risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er knyttet til den aktivitet, der udføres af de udenlandske institutters virksomheder på medlemsstaternes område.

4 Med hensyn til de funktioner, der kan tillægges et CCP, fastslås det allerede klart i artikel 45, stk. 9, i direktiv (EU) 2015/849, at et CCP har to hovedfunktioner: a) på vegne af det udpegende institut at sikre, at AML/CFT-bestemmelserne i værtsmedlemsstaten overholdes, og b) at lette tilsynsopgaven for værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder. Det indebærer bl.a., at de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten på anmodning gives dokumenter og oplysninger. Et CCP vil derfor som minimum skulle oplyse det udpegende institut om gældende AML/CFT-bestemmelser, og hvordan de kan påvirke instituttets AML/CFT-politik og - processer, og samtidig skulle overvåge, at andre virksomheder end filialer overholder gældende AML/CFT-bestemmelser og træffer afhjælpende foranstaltninger, når det er nødvendigt. Som led i dette arbejde skal CCP'erne også som minimum kunne tilgå oplysninger, som disse andre virksomheder end filialer ligger inde med, repræsentere det udpegende institut i al kontakt med medlemsstatens kompetente myndigheder og finansielle efterretningsenhed ("FIU") og facilitere kontrolbesøg på stedet i virksomhederne, hvis det er nødvendigt. Selv om dette ikke er et eksplicit krav, indebærer det, at CCP'et bør råde over passende teknisk viden om gældende AML/CFT-forskrifter såvel som tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer for at kunne varetage sine funktioner. Medlemsstaterne kan også på grundlag af deres vurdering af risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fastslå, at CCP'erne som led i deres opgave med at sikre overholdelsen af de lokale AML/CFT-forpligtelser skal udføre visse yderligere funktioner. Det kunne navnlig være relevant for medlemsstaterne at kræve, at CCP'et indberetter alle mistænkelige transaktioner til FIU'en i værtsmedlemsstaten. Det fremgår endvidere tydeligt af artikel 48, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849, at de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten skal føre tilsyn med de udenlandske udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som driver andre virksomheder end filialer på deres område, for at sikre overholdelse af de nationale AML/CFT-forpligtelser. Det kan bl.a. bestå i at træffe midlertidige foranstaltninger for at slå ned på alvorlige overtrædelser begået af disse virksomheder, forudsat at arten af overtrædelsen gør det nødvendigt at træffe øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger. De kompetente myndigheders mulighed for at straffe overtrædelser begået af udenlandske institutters virksomheder etableret på deres område ligger uden for de beføjelser, der er indeholdt i artikel 45, stk. 10, i direktiv (EU) 2015/849.

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegning af centrale kontaktpunkter for udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester og med bestemmelser vedrørende deres funktioner (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF 4, særlig artikel 45, stk. 11, og ud fra følgende betragtninger: (1) Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester kan udpege centrale kontaktpunkter til, på vegne af de udpegende institutter, at sikre overholdelsen af bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og lette de kompetente myndigheders tilsyn. Medlemsstaterne kan kræve, at der udpeges et centralt kontaktpunkt, når udbydere af betalingstjenester eller udstedere af elektroniske penge leverer tjenester gennem virksomheder etableret på deres område i en anden form end filialer, men ikke når disse leverer tjenester uden at have en etableret virksomhed. (2) Udpegning af et centralt kontaktpunkt til at sikre overholdelse af bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme synes begrundet i de tilfælde, hvor størrelsen og omfanget af den aktivitet, der udøves af udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge gennem virksomheder etableret i en anden form end filialer, når eller overstiger visse tærskler. Disse tærskler bør fastsættes på et niveau, der står i et rimeligt forhold til målet med direktiv (EU) 2015/849, med henblik på at lette de kompetente myndigheders tilsyn med sådanne virksomheders overholdelse, på vegne af det udpegende institut, af lokale forpligtelser vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og samtidig undgå, at udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge pålægges en urimelig regelbyrde. (3) Kravet om at udpege et centralt kontaktpunkt forekommer også begrundet i de tilfælde, hvor en medlemsstat eksempelvis med udgangspunkt i en vurdering af den risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til visse kategorier af udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, finder, at de pågældende virksomheders aktivitet indebærer en øget risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Medlemsstaterne bør ikke pålægges en pligt til at udarbejde en risikovurdering af individuelle institutter med henblik herpå. 4 EUT L 141 af , s. 73.

6 (4) I særlige undtagelsestilfælde når medlemsstaterne har rimelig grund til at antage, at der knytter sig en særlig høj risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme til en bestemt udbyder af betalingstjenester eller udsteder af elektroniske penge, som driver virksomheder etableret på deres område, bør de kunne kræve, at denne udbyder eller udsteder udpeger et centralt kontaktpunkt, selv om den ikke overskrider tærsklerne i denne forordning eller tilhører en kategori af institutter, som har pligt til at udpege et centralt kontaktpunkt på grundlag af medlemsstatens vurdering at risikoen for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. (5) Når der udpeges et centralt kontaktpunkt, bør dette på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester sikre, at den pågældende udbyders eller udsteders virksomheder overholder de gældende bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Med henblik herpå bør det centrale kontaktpunkt have et indgående kendskab til de gældende bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og bistå med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og procedurer på området. (6) Det centrale kontaktpunkt bør bl.a. fungere som centralt bindeled mellem den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester og dennes virksomheder samt mellem udstederen af elektroniske penge eller udbyderen af betalingstjenester og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som virksomhederne er etableret i, med henblik på at lette tilsynet hermed. (7) Medlemsstaterne bør på grundlag af deres overordnede vurdering af den risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til aktiviteten for de udbydere af betalingstjenester eller udstedere af elektroniske penge, som er etableret på deres område i en anden form end filialer, have mulighed for at fastslå, at de centrale kontaktpunkter skal udføre yderligere funktioner som led i deres opgave med at sikre overholdelse af de lokale bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det kunne navnlig være relevant for medlemsstaterne at kræve, at de centrale kontaktpunkter på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester indberetter alle mistænkelige transaktioner til den finansielle efterretningsenhed i den værtsmedlemsstat, virksomheden er etableret i. (8) Det er op til hver medlemsstat at fastslå, hvorvidt de centrale kontaktpunkter bør antage en bestemt form. Hvis en medlemsstat har fastslået, hvilken form de centrale kontaktpunkter skal antage, bør den sikre, at kravene er forholdsmæssige og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet om overholdelse af bestemmelserne om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og lette tilsynet. (9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som de europæiske tilsynsmyndigheder (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) har forelagt Kommissionen. (10) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, den har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat efter artikel 37 i henholdsvis

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 5, (EU) nr. 1094/ og (EU) nr. 1095/2010 7, om en udtalelse VEDTAGET DENNE FORORDNING: Ved denne forordning fastsættes der: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde kriterier til at fastslå, under hvilke omstændigheder der bør udpeges et centralt kontaktpunkt efter artikel 45, stk. 9, i direktiv (EU) 2015/849 regler om de centrale kontaktpunkters funktioner. I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner (1) "kompetent myndighed": den myndighed i en medlemsstat, som har ansvar for at sikre, at de udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester, som er etableret på medlemsstatens område i en anden form end en filial, og som har hovedsæde i en anden medlemsstat, overholder kravene i direktiv (EU) 2015/849 som gennemført i national ret (2) "værtsmedlemsstat": den medlemsstat, på hvis område udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester, som har hovedsæde i en anden medlemsstat, er etableret i en anden form end en filial (3) "udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester": udstedere af elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF 8 og udbydere af betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 9), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af , s. 48). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af , s. 7). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (EUT L 319 af , s. 1).

8 Artikel 3 Kriterier for udpegning af et centralt kontaktpunkt 1. En værtsmedlemsstat kan kræve, at udstedere af elektroniske penge eller udbydere af betalingstjenester, som driver virksomheder etableret på dens område i en anden form end en filial, og som har hovedsæde i en anden medlemsstat, udpeger et centralt kontaktpunkt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: (c) antallet af disse virksomheder er lig med 10 eller derover det samlede beløb for elektroniske penge, der distribueres eller indløses, eller den samlede værdi af de betalingstransaktioner, der gennemføres af disse virksomheder, ventes at overstige 3 mio. EUR pr. regnskabsår eller har oversteget 3 mio. EUR i det foregående regnskabsår de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af, om kriteriet i litra a) eller b) er opfyldt, stilles ikke til rådighed for værtsmedlemsstatens kompetente myndighed på dennes anmodning og i rette tid. 2. Uanset kriterierne i stk. 1 kan værtsmedlemsstaten kræve, at visse kategorier af udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester, som driver virksomheder etableret på dens område i en anden form end en filial, og som har hovedsæde i en anden medlemsstat, udpeger et centralt kontaktpunkt, når dette krav står i et rimeligt forhold til den risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til disse virksomheders aktivitet. 3. Værtsmedlemsstatens vurdering af den risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til disse virksomheders aktivitet, skal baseres på resultatet af de risikovurderinger, der foretages efter artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, samt på andre troværdige kilder, som den har adgang til. Som led i denne vurdering skal værtsmedlemsstaten som minimum tage følgende kriterier i betragtning: (c) (d) risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til den type produkter og tjenester, der tilbydes, og de distributionskanaler, der anvendes risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til typen af kunder risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som følge af at aktiviteten fortrinsvis beror på lejlighedsvise transaktioner frem for forretningsforbindelser risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til de lande og geografiske områder, der betjenes. 3. Uanset kriterierne i stk. 1 og 2 kan en værtsmedlemsstat i særlige undtagelsestilfælde give sin kompetente myndighed beføjelse til at kræve, at en udsteder af elektroniske penge eller en udbyder af betalingstjenester, som driver virksomheder etableret på dens område i en anden form end en filial, og som har hovedsæde i en anden medlemsstat, udpeger et centralt kontaktpunkt, forudsat at værtsmedlemsstaten har rimelig grund til at antage, at der knytter sig en høj risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme til den aktivitet, der udøves af de virksomheder, som

9 tilhører de pågældende udstedere af elektroniske penge eller udbydere af betalingstjenester. Artikel 4 Sikring af overholdelsen af bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme Det centrale kontaktpunkt sikrer, at de virksomheder, der er nævnt i artikel 45, stk. 9, i direktiv (EU) 2015/849, overholder værtsmedlemsstatens bestemmelser om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Med henblik herpå skal det centrale kontaktpunkt: (c) (d) (e) (f) bistå i udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og procedurer til forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, i direktiv (EU) 2015/849, ved at underrette den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester om de gældende krav vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i værtsmedlemsstaten på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester overvåge, at disse virksomheder overholder de gældende krav vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i værtsmedlemsstaten og de politikker, kontroller og procedurer, som den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester har vedtaget efter artikel 8, stk. 3 og 4, i direktiv (EU) 2015/849 underrette hovedsædet for den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester om eventuelle overtrædelser i disse virksomheder, herunder alle oplysninger der kan påvirke virksomhedens muligheder for effektivt at overholde de politikker og procedurer til forebyggelse af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der er vedtaget af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester, eller på anden måde påvirke den risikovurdering, den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester skal foretage på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester sikre, at der træffes afbødende foranstaltninger, hvis disse virksomheder ikke overholder eller risikerer ikke at overholde de gældende bestemmelser om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester sikre, at disse virksomheder og deres personale deltager i de uddannelsesprogrammer, der er nævnt i artikel 46, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 repræsenterer den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester i al kontakt med de kompetente myndigheder og den finansielle efterretningsenhed i værtsmedlemsstaten. Artikel 5 Facilitering af tilsynet blandt de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten Det centrale kontaktpunkt faciliterer det tilsyn, de kompetente myndigheder i

10 værtsmedlemsstaten fører med de virksomheder, der er nævnt i artikel 45, stk. 9, i direktiv (EU) 2015/849. Med henblik herpå skal det centrale kontaktpunkt på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester: (c) (d) repræsentere den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester i al kontakt med de kompetente myndigheder kunne tilgå oplysninger, som disse virksomheder ligger inde med reagere på enhver anmodning fra de kompetente myndigheder vedrørende disse virksomheders aktivitet, videregive relevante oplysninger, som den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester og disse virksomheder ligger inde med til de kompetente myndigheder og eventuelt regelmæssigt foretager indberetning sørge for, at de kompetente myndigheder kan foretage kontrolbesøg på stedet i disse virksomheder, når det er nødvendigt. Artikel 6 Yderligere funktioner, der kan varetages af et centralt kontaktpunkt 1. Foruden de funktioner, der er anført i artikel 4 og 5, kan værtsmedlemsstaten kræve, at det centrale kontaktpunkt på vegne af den udpegende udsteder af elektroniske penge eller udbyder af betalingstjenester varetager en eller flere af følgende funktioner: (c) udarbejder indberetninger efter artikel 33, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 som gennemført i værtsmedlemsstatens nationale ret imødekommer enhver anmodning fra den finansielle efterretningsenhed vedrørende de i artikel 45, stk. 9, i direktiv (EU) 2015/849 nævnte virksomheders aktivitet og forelægger relevante oplysninger vedrørende disse virksomheder for den finansielle efterretningsenhed gransker transaktioner med henblik på at afsløre eventuelle mistænkelige transaktioner på baggrund af omfanget og kompleksiteten af den aktivitet, som udstederen af elektroniske penge eller udbyderen af betalingsydelser udøver i værtsmedlemsstaten. 2. Værtsmedlemsstaten kan kræve, at de centrale kontaktpunkter varetager en eller flere af de yderligere funktioner, der er nævnt i stk. 1, hvor disse yderligere funktioner står i et rimeligt forhold til den overordnede risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til aktiviteten for de udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som har virksomheder etableret på dens område i en anden form end en filial. 3. Værtsmedlemsstatens vurdering af den risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der knytter sig til disse virksomheders aktivitet, skal baseres på resultatet af de risikovurderinger, der foretages efter artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 og eventuelt efter artikel 3, stk. 2, i nærværende forordning, samt på andre troværdige kilder, som den har adgang til.

11 Artikel 7 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2019 C(2019) 3785 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2018 COM(2018) 683 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere