Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen"

Transkript

1 Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1

2 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed og trivsel... 8 Bundne prøvefag... 8 Andelen der fik under 4 i dansk og matematik... 9 Udviklingen i de enkelte fag... 9 Trivsel... 1 Kompetencedækning... 1 Chancelighed Forældrenes baggrund Tosprogede elevers faglige resultater Overgangen til ungdomsuddannelse Skole data Bagsværd Skole Buddinge Skole Enghavegaard Skole Gladsaxe Skole Grønnemose Skole... 2 Mørkhøj Skole Skovbrynet Skole Stengård Skole Søborg Skole Vadgård Skole

3 Indledning I år er det ikke obligatorisk at udarbejde en kvalitetsrapport på skoleområdet. Derfor har skoleafdelingen i stedet samlet relevant data i denne statusrapport. Rapporten indeholder ikke helt de samme data som kvalitetsrapporten og skal ikke forveksles med den. Der bliver i efteråret/vinteren 217 udarbejdet en obligatorisk kvalitetsrapport, som lovgivningen foreskriver, der skal godkendes i Byrådet senest 31. marts 218. Helhedsvurdering Konklusionerne af følgende statusrapport er, at skolerne i Gladsaxe Kommune som helhed opnår tilfredsstillende resultater i forhold til børn og unges faglige resultater og deres trivsel Faglige resultater Resultaterne i de bundne prøvefag viser på kommunalt niveau en forbedring i karaktergennemsnit i forhold til forrige år. Resultatet er også bedre end landsgennemsnittet. Frem for udelukkende at fokusere på karaktergennemsnit er fokus på den progression, den enkelte skole opnår. I forhold til sidste år er det de skoler med de dårligste resultater, der har haft den største fremgang mens nogle af de skoler, der havde de bedste resultater sidste år er faldet lidt. Dermed er forskellene mellem skolerne blevet mindre end sidste år. Den socioøkonomiske reference vurderer resultaterne ved afgangsprøven i forhold til elevernes sociale baggrund og bliver ofte brugt til at beskrive skolernes undervisningseffekt. Fem skoler ligger lidt over deres socioøkonomiske reference, to ligger lige på deres socioøkonomiske reference og tre ligger lidt under. Der er ingen skoler, der ligger signifikant over eller under deres socioøkonomiske reference. Det betyder, at skolernes resultater ligger på det niveau man kunne forvente. Monitoreringsdel vedtaget i forbindelse med folkeskolereformen I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen blev det i Gladsaxe Kommune vedtaget at følge udviklingen på fem udvalgte parametre. I statusrapporten er disse parametre placeret under de relevante afsnit. Men opsummerende kan siges: 1. Tosprogede elevers resultater ligger stabilt, hvor kommunes gennemsnit er steget som helhed, og derved øges forskellen. 2. Andelen af elever i 2. klasse, der er dygtige til at læse er steget på baggrund af nationale test % inklusions målsætningen er ikke udgangspunktet for den nationale eller kommunale inklusionsindsats længere. Men flere elever bliver i inkluderet Gladsaxe Kommunes folkeskoler, der ligeledes ligger over landsgennemsnit. 4. Det har ikke været muligt at udarbejde et retvisende opgørelse, af hvor mange samarbejder den enkelte skole har med det omkringliggende samfund via anvendte lønmidler. Fra næste skoleår vil der blive udarbejdet en læseplan for den Åbne Skole. 5. Gladsaxe Kommune opfylder ikke folkeskolereformens målsætning om at opnå en kompetencedækning på 85% i 216/17. 3

4 Chancelighed Statusrapporten viser, at forældres uddannelsesmæssige baggrund har stor betydning for, hvor godt deres børn klarer sig i de nationale test. Dette gjorde sig også gældende sidste år og kan også ses i de nationale gennemsnit. Skolerne lykkes således ikke med at give børn og unge de samme chancer for gode faglige resultater. Dette billede gælder også for tosprogede elevers resultater. Således er forskellen mellem de tosprogedes elevers resultater og kommunens gennemsnit steget. Trivsel Det er anden gang trivselsmålingen bliver foretaget i folkeskolen. Gladsaxe kommune ligger tæt på landsgennemsnittet på alle fire parametre. Resultatet af trivselsmålingen er ligeledes meget tæt på sidste års trivselsmåling. Inklusion Med en inklusionsprocent i Gladsaxe på 95,7 i skoleåret 215/16 bliver en stadig større del af børn og unge en del af inkluderende fællesskaber, på trods af at den landspolitiske målsætning på 96 % ikke længere er gældende Nationale målsætninger Med vedtagelsen af folkeskolereformen blev der opstillet tre overordnede mål på nationalt plan. Hvorvidt målene nås vurderes ud fra elevernes præstationer i dansk og matematik i nationale test og deres besvarelser i de årlige trivselsundersøgelser. Generelt opfylder Gladsaxe Kommune ikke de nationale mål i indeværende år. Det er endnu er for tidligt at måle den fulde effekt af folkeskolereformen, herunder det kompetenceløft der er i gang i forhold til lærere og pædagoger. Resultaterne i de nationale test viser ikke et entydigt billede, da der er fremgang på nogle årgange og tilbagegange på andre. Målet om at 8 % af eleverne skal være gode til at læse og regne opnås kun på 2. klasseniveau i læsning. Elevernes trivsel er øget i forhold til første gang der blev gennemført en national obligatorisk trivselsmåling. De nationale målsætninger Mål 1: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Mindst 8 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Mål 2: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Mål 3: Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Undervisningsministeriet Disciplin/klassetrin Læsning i 2. klasse Læsning i 4. klasse Læsning i 6. klasse Læsning i 8. klasse Matematik i 3. klasse Matematik i 6. klasse Udvikling fra 214 til 215 Udvikling fra 215 til 216 Klarer 8 % sig godt? ja nej nej nej nej nej 4

5 Mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 8 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Som nedenstående tabel viser lever Gladsaxe Kommune kun op til det mål, når det drejer sig om læsning i 2. klasse. Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal Disciplin/klassetrin reduceres år for år. reduceret i 215? Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Som tabellen viser, tegner der sig her lidt et blandet billede, hvor der kan ses både negativ udvikling (tilbagegangen i læsning i 6. klasse og matematik i 3. klasse) og positiv udvikling (læsning i 8. klasse). Det samme gør gældende, når man ser på andelen af dygtige elever. Her er der en negativ udvikling, hvad angår læsning i 6. klasse og matematik i 3. klasse. Og en positiv udvikling i læsning i 2. klasse. Mål 3: Elevernes trivsel skal øges. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. På to parametre er der sket en stigning i trivslen på,1 faglig trivsel og social trivsel. Gladsaxe Kommune ligger i 216,1 under landsgennemsnittet på parametrene Støtte og inspiration samt ro og orden. Er andelen af dygtige elever steget i 215? Er andelen af dygtige elever steget i 216? Læsning i 2. klasse nej Ja Læsning i 4. klasse nej Nej Læsning i 6. klasse ja Nej Læsning i 8. klasse nej Ja Matematik i 3. klasse ja nej Matematik i 6. klasse ja Ja Er andelen af elever med dårlige resultater Er andelen af elever med dårlige resultater reduceret i 216? Læsning i 2. klasse ja Ja Læsning i 4. klasse nej Nej Læsning i 6. klasse ja Nej Læsning i 8. klasse nej Ja Matematik i 3. klasse ja nej Matematik i 6. klasse ja Ja 5

6 Lokale målsætninger Kommunestrategien har fire mål, der direkte knytter sig til resultaterne i folkeskolen. De tre mål, der alle vurderes ud fra resultater opnået ved afgangsprøven er alle opfyldt i 216. Det er således lykkes både at løfte resultaterne i toppen og i bunden af karakterskalaen. Derudover er andelen, der får minimum 4 i dansk og matematik også steget, hvilket betyder at målet om flere unge skal være uddannelsesparate også er opfyldt. På trods af at trivsels resultaterne samlet set er steget fra 215 til 216 er målsætningen ikke opfyldt på dette punkt. Effektmål 215 Resultat Resultat 216 Andelen af elever med gode resultater skal stige 38% 38% 39% 39*% Andelen af karakterer på 1 og 12 ved 9. klasses afgangsprøve skal stige. I 213 var den gennemsnitlige andel på 34%. Andelen af elever med dårlige resultater skal 12% 12% 11,5% 11,5% falde Andelen af karakterer, der ligger mellem -3 og 2 ved 9. klasses afgangsprøve skal falde. I 213 var den gennemsnitlige andel 13%. Øget trivsel i folkeskolen Trivslen i folkeskolen 3,65 3,65 3,75 3,7 skal stige. I skoleåret 214/215 havde Gladsaxe Kommune følgende gennemsnit i fire indikatorer, hvor der scores mellem og 5.:3,7 i Faglig trivsel, 3,7 i Ro og orden, 4, i Social trivsel og 3,2 i Støtte og inspiration i undervisningen. Et gennemsnit af de fire indikatorer giver 3,65 (landsgennemsnittet er 3,7), som vil udgøre baseline for kommunens overordnede effektmål for trivsel i folkeskolen. Flere unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen Andelen af unge, der afslutter grundskolen med en gennemsnitlig karakter på minimum 4 i dansk og matematik skal stige. I 213 var andelen 83%. 85% 86% 86% 89% Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet Der er en lang række indsatser i gang, i forhold til udviklingen af Gladsaxe Skolevæsen, både på de enkelte skoler og på tværs af skolerne. Følgende afsnit beskriver udvalgte indsatser. Synlig læring Skolerne på tværs af de fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk og Rudersdal har de seneste to år arbejdet systematik med synlig læring. Der er lagt op til at udviklingsprocessen samlet set skal vare fire år. Den 12. juni blev der afholdt midtvejsseminar, hvor skolerne præsenterede flere af de elementer de har arbejdet med, som kan opdeles i fire kategorier Den synligt lærende elev, Feedback, Inspirerende og passioneret undervisning og Kend din virkning (målrettet især medarbejdere). I efteråret 216 blev der i 4K regi foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedrørende synlig læring blandt ledere, medarbejdere og elever (fra 4. til 1. klasse). Undersøgelsen lægger sig i hælene på baselineundersøgelsen om synlig læring foretaget i ledere og 555 medarbejdere (lærere og pædagoger) deltog i undersøgelsen det var for begge gruppers vedkommende lidt færre end sidste år. Derimod deltog elever en stigning på 579 i forhold til

7 Undersøgelsen viser, at skolerne i Gladsaxe Kommune har især haft fokus på Den synligt lærende elev. Man kan da også spore en vis fremgang specielt når det kommer til medarbejder- og lederbesvarelser. I forhold til elevbesvarelserne er det næsten de samme svar som i 215. Nogle steder er svarene lidt mere positive andre steder er de lidt mere negative. Der er ligeledes gennemført skolebesøg på alle skoler, hvor elever, pædagogiske medarbejdere og ledere er blevet interviewet Samlet set tegner sig et billede af at der er sket store forandringer på skolerne, men at der er behov for et fortsat fokus for at sikre forankring dybdeforståelse på alle niveauer i organisationen. Den åbne skole Den åbne skole er en del af folkeskolereformen og sætter fokus på et samarbejde mellem skoler og det omkringliggende samfund. Det omhandler både samarbejde med erhvervslivet, foreningslivet, sportsforeninger. Børne- og Kulturforvaltningen har tidligere opgjort lister over hvem skolerne har samarbejdet med. Listerne giver dog ikke et indblik i det kvalitative del af samarbejdet. En opgørelse i forhold til lønsum som oprindeligt foreslået giver heller ikke et retvisende billede af hvor meget elever kommer ud af skolerne og i kontakt med forskellige typer af foreninger, kulturinstitutioner, virksomheder med videre. Der er blandt skolerne en oplevelse af at der er mange åben skole tiltag i gang, men at det ofte er for afhængigt af den enkelte lærer eller pædagogs fokus på den åbne skole. I det kommende skoleår vil der derfor blive udarbejdet en læseplan for den åbne skole. Det skal sikre at alle elever får glæde af de muligheder den åbne skole giver. Status - skoler på handlingsplan På baggrund af resultaterne i sidste års kvalitetsrapport, blev der iværksat en handleplan for henholdsvis Vadgård Skole og Mørkhøj Skole, da skolernes faglige resultater viste en negativ udvikling og lå under niveauet på tilsvarende skoler. Begge skoler har sidenhen arbejdet systematisk med deres handleplaner. På Vadgård Skole har der særligt været fokus på udskolingen og på Mørkhøj Skole har der været arbejdet på tværs af alle årgangene. Mørkhøj Skole har undervejs i processen skiftet skoleleder og en del af den faglige ledelse. Begge skoler har vist en fremgang i deres faglige resultater fra sidste år til i år. Dette gælder både i karaktergennemsnit og i forhold til skolernes undervisningseffekt. Således ligger skolerne ikke længere signifikant under skoler med tilsvarende elevgrundlag. Vadgård Skole viser samtidig meget positive resultater i de nationale test. 7

8 Faglighed og trivsel Bundne prøvefag Over de sidste tre år er gennemsnittet i de bundne prøvefag steget fra 7 til 7,3 og ligger således over landsgennemsnittet. Søjlediagrammet viser gennemsnittet i bundne prøvefag på tværs af skolerne. For begge grafer er inklusiv gruppeordninger. Sidst i rapporten uddybes skolernes resultater i de enkelte bundne prøvefag, og undervisningseffekt opgøres ligeledes. Elever med mindst 2 i dansk og matematik Graf 2 viser andelen af elever, der får mindst 2 i både dansk og matematik i afgangsprøven set over tre år, som er adgangsgivende til at læse videre på en erhvervsuddannelse. For alle tre år ligger Gladsaxe Kommune over landsgennemsnittet. Dog kan der ses et fald fra 214/15 til 215/16. 8

9 Andelen der fik under 4 i dansk og matematik Tabellen viser, hvor mange elever der fik under 4 i henholdsvis dansk og matematik i 215/16. Som det kan ses, er der store forskelle skolerne imellem. Gladsaxe Kommune kender ikke landsgennemsnittet på dette område Procent % Antal elever Bagsværd 15,5 11 Buddinge 18,2 8 Enghavegård 26,2 16 Gladsaxe 22, 13 Grønnemose 29,4 32 Mørkhøj 47,2 17 Stengård 11,6 5 Søborg 23,1 9 Vadgård 17,4 8 Skovbrynet 29,2 7 Gladsaxe Kommune 23,7 126 (ud af 532 elever) Udviklingen i de enkelte fag Afgangsprøvernes sværhedsgrad er ikke helt ens fra år til år, hvilket blandt andet betyder, at karaktergennemsnittet i selv ikke giver en indikation om årgangen klarede sig bedre år fra år 1. Derfor skal den enkelte årgangs resultat vurderes i forhold til landsgennemsnittet. Følgende afsnit viser gennemsnittet af afgangsprøverne over de sidste fem år i henholdsvis dansk, matematik, engelsk og fysikkemi. I dansk ligger Gladsaxe Kommune på eller over landsgennemsnittet i alle fem år. Det samme gør sig gældende i fysik-kemi. I engelsk ligger Gladsaxe markant over landsgennemsnittet. Matematik adskiller sig ved, at Gladsaxe Kommune skiftevis ligger over og under landsgennemsnittet, men de sidste to år viser en tendens til, at Gladsaxe klare sig dårligere end landsgennemsnittet. 1 Derfor vurderes de nationale mål i forbindelse med folkeskolereformen på baggrund af de nationale test 9

10 Hvis resultaterne fra nationale test medtages, kan der ses den sammen tendens til, at Gladsaxe klarer sig bedre i engelsk og fysikkemi. I dansk klarer Gladsaxe sig generelt bedre end det øvrige Danmark i udskolingen (8. klasse) mens der i matematik er ikke et entydigt billede. Trivsel Trivsel måles på fire parametre social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. I ovenstående tabel er de fire tal lagt sammen til et enkelt trivselstal for den enkelte skole. Begyndende på side 16 i denne rapport præsenteres data for de enkelte skoler. Her kan også ses trivselstal fordelt på de fore indikatorer. Samlet trivselstal Bagsværd 3,73 3,75 Buddinge 3,65 3,7 Enghavegård 3,63 3,7 Gladsaxe 3,63 3,73 Grønnemose 3,65 3,65 Mørkhøj 3,6 3,6 Stengård 3,73 3,78 Søborg 3,6 3,68 Vadgård 3,63 3,6 Skovbrynet 3,83 3,73 Gladsaxe Kommune 3,65 3,7 Kompetencedækning Som led i reformen skal andelen af timer, der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer i det pågældende fag være 95% i 22. Målet er at nå 85% i 216/17 samt 9% i 218/19. Som det kan ses i grafen ligger Gladsaxe Kommune noget fra målet samt også underlandsgennemsnittet. 1

11 Chancelighed Et centralt begreb i udviklingen af skolevæsnet er chancelighed. Begrebet dækker over, om de alle elever har lige muligheder får at klare sig godt og i sidste ende fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Jo mindre betydning elevernes baggrund og valg af skole har, jo større er chanceligheden og i sidste ende den sociale mobilitet i skolevæsnet Forældrenes baggrund Forældrenes baggrund har meget stor betydning for elevernes faglige resultater i dansk og matematik. Jo længere uddannelse forældrene har jo bedre resultater får eleverne viser data fra nationale test. Dette gælder både for Gladsaxe og for landet generelt. Således er der på tværs af årgange ofte ingen elever, hvor forældrene har folkeskolen som uddannelsesbaggrund blandt de allerdygtigste elever. Omvendt er der meget få elever med forældre, der har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, der ender i kategorien dårlige resultater dansk og matematik. Tosprogede elevers faglige resultater Tabellen sammenligner tosprogedes karakterer med kommune gennemsnittet for de seneste tre år. De tosprogedes karakterer ligger stabilt alle tre år og under kommunegennemsnittet. Da karaktergennemsnittet stiger generelt er afstanden blevet større i de seneste år, hvilket betyder at tosprogede elever i gennemsnit fik 1,3 karakter under det kommunale gennemsnit i 216. Skolen for alle I aftalen om kommunernes økonomi 213 blev det besluttet, at andelen af elever, der inkluderes I den almindelige undervisning skulle øges. Målet var, at andelen af elever i den almindelige undervisning skulle være 96%af det samlede elevtal i folkeskolen i 215. Målet er således ikke længere aktuelt. Men nedenstående graf viser udviklingen i inklusion over en treårig periode på landsplan og i Gladsaxe Kommune. Således ligger Gladsaxe Kommune i 215/216 på en 95,7% inklusionsgrad mod landsgennemsnittets 95,3%. 11

12 Overgangen til ungdomsuddannelse De to første grafer viser, hvor mange elever der er i gang med en ungdomsuddannelse efter henholdsvis tre og 15 måneder efter endt grunduddannelse. I Gladsaxe Kommune ligger andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 måneder over landsgennemsnittet. Og der ses en stigning fra 214 til 215 Til gengæld ligger andelen, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 15 måneder under landsgennemsnittet og, der ses desuden et markant fald fra 213 til 214. Det har ikke været muligt at finde ud af hvorfor andelen falder så relativt meget i for de elever der forlod skolen i 214. Da den forrige graf viser at samme årgang ligger over landsgennemsnittet efter tre måneder, kunne det se ud som om der var sket en registreringsfejl. Det har Børne- og Kulturforvaltningen dog ikke kunne få bekræftet. Den tredje graf viser, andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse fordelt på skolerne. Grundlaget for grafen er elever, der færdiggjorde 9. klasse i ,% 95,% 9,% 85,% 8,% 75,% 7,% Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse (årgang 214) 12

13 Skole data De nedenstående tabeller og grafer viser resultater for de enkelte skoler. Der er medtaget fire målinger på skoleniveau: 1. Tabellen viser det opnåede karaktergennemsnit sat overfor den socioøkonomiske reference fra sommeren 216. Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra årgangens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst altså faktorer, som skolen ikke har indflydelse på. Den første kolonne viser de opnåede karakterer i de enkelte discipliner. Den anden kolonne er den socioøkonomiske reference. Og den tredje kolonne viser forskellen mellem de to. En negativ forskel viser, at eleverne klarer sig dårligere end elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrund. Omvendt viser en positiv forskel, at eleverne klarer sig bedre end elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrund. En *markering viser, at resultatet er statistisk signifikant. 2. Grafen viser udviklingen i forholdet mellem skolens karakterer og den socioøkonomiske reference set over en periode på tre år. Den blå linje skal således ligge over den røde linje, hvis skolen skal have en positiv undervisningseffekt. I 216 lå fem skoler over deres socioøkonomiske reference, 2 skoler lå på deres socioøkonomiske reference og 3 skoler lå under. Ingen skoler havde dog et resultater, der lå statistisk signifikant over eller under. 3. Grafen viser fordelingen i karakterer givet i de bunde prøvefag på den enkelte skole både i 214/15 og 215/16. Grafen viser således om skolen har stor spredning i resultaterne og giver en indikation af, om skolen både kan løfte i top og i bund. Konkret viser graferne, at der ikke blev givet karakteren i Grafen viser resultatet fra trivselsmålingen foretaget i henholdsvis 215, 216 og

14 Bagsværd Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Bagsværd Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 7,6 7,6, Mundtlig 9,4 8,8,6 Retskrivning 8,3 7,9,4 Skriftlig 8,1 7,2,9* Engelsk Mundtlig 9,2 8,8,4 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 8,1 7,6,5 Matematik Matematisk problemløsning 7,3 7,6 -,3 Matematiske færdigheder 7,7 7,8 -,1 Gennemsnit 8,2 7,9,3 Sammenligning mellem Bagsværd Skole og dens socioøkonomsiek referencegruppe 1,5 -, Bagsværd Soc.øko. ref Bagsværd Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve,4,3,2,1 23,9 % 31, % 21,5 % 19,4 % 4,2 % 2,8 % 14,9 % 29,2 % 214/15 215/16 3,2 % 21,7 %

15 Bagsværd Skole Trivselsmåling 4,5 4 3, ,7 3,7 3,8 3,8 3 3,2 3,2 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Buddinge Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Buddinge Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 7,5 7,2,3 Mundtlig 9,5 8,6,9* Retskrivning 7,5 7,3,2 Skriftlig 6,2 6,6 -,4 Engelsk Mundtlig 1,4 9, 1,4* Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 7,6 7,2,4 Matematik Matematisk problemløsning 7, 7,, Matematiske færdigheder 7, 7,3 -,3 Gennemsnit 7,8 7,5,3 15

16 Sammenligning mellem Budinge Skole og dens socioøkoniske referencegruppe 1, ,5-1 Buddinge Soc.øko. ref Buddinge Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve,5,4,3,2,1 29, % 39,8 % 17, % 1,8 % 3,4 % 4, % 17, % 37,5 % 24,4 % 15,3 % 214/15 215/ Buddinge Skole Trivselsmåling 4,5 4 3, ,7 3,7 3,8 3,8 3 3,2 3,2 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 16

17 Enghavegaard Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Enghavegård Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 6,8 6,6,2 Mundtlig 8,4 8,,4 Retskrivning 7,3 6,9,4 Skriftlig 6,6 6,4,2 Engelsk Mundtlig 8,3 8,,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 7,4 6,8,6 Matematik Matematisk problemløsning 7,1 6,6,5 Matematiske færdigheder 7,1 7,,1 Gennemsnit 7,4 7,1,3 1,8,6,4,2 Sammenligning mellem Enghavegård Skole og dens socioøkonomiske referencegruppe -,2 -,4 -,6 -, Enghavegård Soc.øko. ref Enghavegaard Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve,4 37,5 % 33,3 %,3 26,8 % 25, %,2,1 6,6 % 17,6 % 17,5 % 1,7 % 9,6 % 13,3 % 214/15 215/

18 Enghavegaard Skole Trivselsmåling 4,5 4 3,5 4 3,7 3,6 4,1 3,8 3,7 3 3,2 3,2 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Gladsaxe Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Gladsaxe Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 7,1 6,7,4 Mundtlig 8,4 7,9,5 Retskrivning 7,6 7,,6 Skriftlig 6,7 6,3,4 Engelsk Mundtlig 8,7 8,1,6 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,4 6,4, Matematik Matematisk problemløsning 5,6 6,1 -,5 Matematiske færdigheder 7,1 6,7,4 Gennemsnit 7,2 6,9,3 18

19 Sammenligning mellem Gladsaxe Skole og dens socioøkonomiske referencegruppe 1,5 -, Gladsaxe Soc.øko. ref Gladsaxe Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve,4,3,2,1 1,2 % 31,9 % 19,9 % 2,8 % 19,8 % 16,7 % 6,5 % 34,9 % 23,7 % 14,2 % 214/15 215/

20 Grønnemose Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Grønnemose Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 6,3 7,1 -,8* Mundtlig 8, 8,5 -,5 Retskrivning 6,2 7,6-1,4* Skriftlig 6,3 6,9 -,6* Engelsk Mundtlig 9,1 8,7,4 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 8, 7,4,6 Matematik Matematisk problemløsning 7,2 7,3 -,1 Matematiske færdigheder 6,6 7,6-1,* Gennemsnit 7,2 7,6 -,4 1 Sammenligning mellem Grønnemose Skole og dens socioøkonomiske referencegruppe, ,5-1 Grønnemose Soc.øko. ref Grønnemose Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve 35, % 3, % 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % 1,9 % 9,3 % 27,1 % 28,7 % 26, % 2,2 % 31,2 % 18,1 % 12,8 % 11,7 % 12,1 % 214/15 215/

21 Grønnemose Skole Trivselsmåling 4,5 4 3, ,7 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Mørkhøj Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Mørkhøj Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 6,1 6,2 -,1 Mundtlig 6,8 7,5 -,7 Retskrivning 5,8 6,5 -,7 Skriftlig 5,5 6,1 -,6 Engelsk Mundtlig 8,1 7,9,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,3 6,5 -,2 Matematik Matematisk problemløsning 5,1 5,9 -,8 Matematiske færdigheder 6,1 6,4 -,3 Gennemsnit 6,2 6,5 -,3 21

22 Sammenligning mellem Mørkhøj Skole og dens socoøkonomiske referencegruppe 1, ,5-1 Mørkhøj Soc.øko. ref,35,3,25,2,15,1,5 16,9 % Mørkhøj Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve 31,1 % 29,1 % 1,8 % 15,3 % 27,8 % 3,6 % 17,4 % 7,4 % 6,3 % 214/15 215/ Mørkhøj Skole Trivselsmåling 4 3,5 3,9 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 3 2,5 3,2 3, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 22

23 Skovbrynet Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Skovbrynet Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 5,9 5,9 Mundtlig 7,8 7,5,3 Retskrivning 6,5 6,3,2 Skriftlig 6,6 6,6 Engelsk Mundtlig 8,5 8,1,4 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,5 5,9 -,4 Matematik Matematisk problemløsning 7,3 6,2 1,1* Matematiske færdigheder 5,1 5,8 -,7 Gennemsnit 6,7 6,5,2 1, Sammenligning mellem Skovbrynet Skole og dens socioøkonomiske referencegruppe,5, ,5-1, Skovbrynet Soc.øko. ref Skovbrynet Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve,35,3,25,2,15,1,5 15,2 % 32,6 % 32,3 % 29,3 % 3,2 % 1,9 % 9,8 % 6,3 % 214/15 215/16 15,6 % 13,5 %

24 Skovbrynet Skole Trivselsmåling 4,5 4 3, ,8 3,5 3,7 3,4 3,8 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Stengård Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Stengård Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 6,8 7,2 -,4 Mundtlig 8,8 8,5,3 Retskrivning 6,8 7,5 -,7 Skriftlig 6 6,7 -,7 Engelsk Mundtlig 8,7 8,7, Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,9 7,1-1,2* Matematik Matematisk problemløsning 7,9 7,8,1 Matematiske færdigheder 8,3 8,2,1 Gennemsnit 7,4 7,7 -,3 24

25 Sammenligning mellem Stengård Skole og dens socioøkonomiske referencegruppe 1, ,5-1 Stengård Soc.øko. ref,4 Stengård Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve 36,3 % 37,8 %,3,2,1 3,7 % 18,4 % 23,6 % 17,6 % 6,4 % 22,7 % 2,9 % 11, % 214/15 215/ Stengård Skole Trivselsmåling 4,5 4 4,2 4,2 3,5 3,8 3,7 3,8 3,8 3 3,2 3,3 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 25

26 Søborg Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Søborg Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 6,8 7, -,2 Mundtlig 8,5 8,3,2 Retskrivning 6,8 7,4 -,6 Skriftlig 8,2 7, 1,2* Engelsk Mundtlig 7,6 8,1 -,5 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,6 6,6-1,* Matematik Matematisk problemløsning 7,5 7,2,3 Matematiske færdigheder 7,8 7,6,2 Gennemsnit 7,3 7,3, Sammenligning mellem Søborg Skole og dens socioøkonomiske referencegruppe 1,5 -, Søborg Soc.øko. ref,35,3,25,2,15,1,5 4, % Søborg Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve 33,1 % 23,2 % 24,4 % 22,5 % 16,6 % 17,9 % 16,7 % 8,3 % 31,4 % 214/15 215/

27 Søborg Skole Trivselsmåling 4,5 4 3,5 3,9 3,7 3,6 4 3,8 3,7 3 3,2 3,2 2, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Vadgård Skole Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer 9. klasse, Vadgård Skole Skoleår Fag Fagdiciplin Karakterer Socioøk. reference Forskel Dansk Læsning 6,9 6,8,1 Mundtlig 8,8 8,2,6 Retskrivning 6,8 7, -,2 Skriftlig 7, 6,5,5 Engelsk Mundtlig 8,4 8,1,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 4,9 6,3-1,4* Matematik Matematisk problemløsning 6,1 6,4 -,3 Matematiske færdigheder 7,5 7,1,4 Gennemsnit 7, 7,, 27

28 Sammenligning mellem Vadgård Skole og dens socioøkonomikse referencegruppe 1,5 -, Vadgård Soc.øko. ref Vadgård Skole Karakterer givet til folkeskolens afgangsprøve 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 5,9 % 16,7 % 26,5 % 25, % 41,1 % 2,6 % 23,9 % 13,2 % 12,7 % 1, % 4,4 % 214/15 215/ Vadgård Skole Trivselsmåling 4,5 4 3,5 3 2, ,7 3,7 3,7 3,1 3, Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 3,6 28

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen Kvalitetsrapport 2015-2016 - Lynghøjskolen Skolelederen skal på baggrund af rådata, som vil indgå i den kommunale kvalitetsrapport besvare nedenstående spørgsmål og sende sine svar til skolens udviklingskonsulent.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2016/2017 Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 3. Resultater... 7 3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1)... 7 3.2 Nationale

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Petersmindeskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.7 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere