Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og produktansvarsforsikring"

Transkript

1 Specialforsikring for erhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra juni 2015

2 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 6 Erhvervs- og produktansvarsdækning 7 Ingrediens- og komponentskadedækning 11 Ingrediens- og komponenttabsdækning 12 Behandlings- og bearbejdningsdækning 13 Forureningsdækning 14 Fareafværgelsesdækning 15 Ordforklaring 17 side 2/18

3 Erhvervs- og produktansvarsforsikring Fællesbetingelser Betingelsesnr Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Først indeholder forsikringsbetingelserne fælles regler, som er gældende for hele forsikringen uanset det valgte dækningsomfang, herefter benævnt Fællesbetingelser. Dernæst følger Risikobetingelserne. Disse beskriver bl.a. forsikringstagers forpligtelser over for (herefter kaldet selskabet) ved ændring af den forsikrede risiko. Herefter følger Dækningsbetingelserne, som redegør for det konkrete indhold af de valgte forsikringsdækninger. Slutteligt indeholder forsikringsbetingelserne en Ordforklaring, hvori særlige begreber (markeret med *) er defineret. 1 Forsikringstid 1.1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden*. 1.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, det tidspunkt, hvor forsikringstager* eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, 1. at der er indtrådt en skade eller et tab, eller 2. at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. 1.3 Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden*, men som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til afsnit 1.2 nr. 2 er rejst mod sikrede i forsikringstiden*, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning, som anført i afsnit 1.2 nr. 1, og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. 1.4 Forsikringen dækker ikke skade eller tab, konstateret før den i policen herom angivne dato. 2 Præmiens betaling 2.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentlige fastsatte afgifter. Forsikringstageren* betaler de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 2.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 2.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 2.4 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 2.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 2.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 2.4 opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 2.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 2.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 2.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 3 Præmieregulering 3.1 Er forsikringen tegnet med præmieregulering, betragtes den anførte præmie som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag. 3.2 Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstager* er pligtig side 3/18

4 til at returnere fremsendte reguleringsskema, påført de nødvendige oplysninger, inden 30 dage efter hovedforfald. 3.3 Efterkommer forsikringstager* ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien efter et skøn. 3.4 På forlangende af selskabet er forsikringstager* pligtig at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmieregulering. 4 Gebyrer 4.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forhold til police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel. 4.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager* med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 6 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 6.1 Selskabet kan ændre forsikringsbetingelser, ændre præmietarif samt ændre præmie/vilkår for forsikringen i forsikringstiden*. Dette forudsætter, at ændringerne gennemføres med mindst 1 måneds skriftlig varsel forud for policens hovedforfald Ønsker forsikringstager* ikke at acceptere ændringerne, skal det meddeles selskabet skriftligt inden forsikringsårets* udløb, at forsikringen ikke ønskes fortsat i selskabet. 6.2 Efter enhver anmeldt skade kan selskabet i indtil 14 dage efter, at sidste udbetaling eller afvisning af skaden har fundet sted, ændre præmien og/eller vilkårene for forsikringen med 14 dages varsel Ønsker forsikringstager* ikke at acceptere ændringerne, skal det meddeles selskabet skriftligt inden varslets udløb, at forsikringen ikke ønskes fortsat i selskabet. 6.3 Betales opkrævningen ikke, er der ingen forsikringsdækning. 7 Moms Forsikringstagers* oplysninger om momsregistrering er anført i policen. 7.1 Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af forsikringstager* i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med SKAT. 7.2 I tilfælde, hvor forsikringstager* ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med SKAT, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen, at forsikringstager* ikke er momsregistreret. 5 Forsikringens varighed og opsigelse 5.1 Forsikringen er fortløbende og kan af forsikringstager* og selskabet opsiges med mindst 1 måneds varsel til den aftalte forsikringsperiodes* udløb. 5.2 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og forsikringen ophører på et tidligere tidspunkt end forudsat, og der har været ydet reduktion i præmien på grund af en flerårig aftale, kan selskabet opkræve 20 % af den årspræmie, som var gældende umiddelbart før ophørsdagen. En forsikringsaftale, der er indgået for en flerårig periode, kan tidligst opsiges til udløb efter det andet forsikringsår* se dog afsnit 5.3 om opsigelse i forbindelse med skader. 5.3 Efter enhver anmeldt skade kan selskabet i indtil 14 dage efter, at sidste udbetaling eller afvisning af skaden har fundet sted, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 8 Indeksregulering 8.1 Præmien bliver reguleret hvert år den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor for januar kvartal, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Præmieindeks pr. 1. januar 2003 = 126,6 (lig med lønindeks i 1. kvartal i 2002). Lønindekset beregnes af Danmarks Statistik som den gennemsnitlige timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. 8.2 Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden. 8.3 Ophører udgivelse af lønindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. side 4/18

5 9 Forsikring i andet selskab 9.1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse 9.2 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 10 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 10.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturkatastrofer Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 11 Skadeanmeldelse 13.1 Klageansvarlig enhed Vil du klage over vores afgørelse, den måde vi har behandlet din sag på, eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller det center, der har behandlet din sag Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os Finder du det nødvendigt at gå videre, er du velkommen til at tage kontakt til vores klageansvarlige enhed Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 14 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Dækningen efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af Skadeforsikringsforeningen (Forsikring & Pension) og Industrirådet i fællesskab udarbejdede kommentarer hertil. Hvis du ønsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gøre det ved at ringe til os på telefon Du kan hele døgnet anmelde en forsikringsskade på selskabets hjemmeside. Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på telefon Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive rejst, skal det uden ophold anmeldes til selskabet Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav, må kun ske med selskabets samtykke. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 12 Afværgelse af skade I skadetilfælde er sikrede forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtede foranstaltninger. 13 Hvis du er utilfreds med selskabet Der er mulighed for at rette henvendelse til selskabet, eller indsende en klage til vores klageansvarlige enhed. Herefter kan sagen evt. indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller for en voldgift. side 5/18

6 Risikobetingelser Betingelsesnr. R De sikrede Forsikringen dækker forsikringstager* og de i forsikringstagers* tjeneste værende personer. 2 Anmeldelse og forandringer 2.1 Sker der ændringer i den risiko, der er nævnt i policen, skal det uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsættes. 2.2 Såfremt forsikringstager* afhænder den forsikrede virksomhed og i stedet overtager en anden virksomhed af nøjagtig samme risiko, skal forsikringstager* også give selskabet meddelelse om overtagelsen, så selskabet kan træffe bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsættes 2.3 Selskabet hæfter dog ikke for skade, omfattet af afsnit 2 i erhvervs- og produktansvarsdækningen, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne, jf. afsnit 2 i erhvervs- og produktansvarsdækningen, eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jf. afsnit 6 i erhvervs- og produktansvarsdækningen. side 6/18

7 Erhvervs- og produktansvarsdækning Betingelsesnr. R Erhvervsansvar 1.1 Hvilket ansvar dækker forsikringen Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, tilføjet personer eller ting under udøvelse af den virksomhed, der er nævnt i policen samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 1.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting tilhørende forsikringstager*, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt, forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer, forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v., som nævnt i afsnit 1.2.5, og sådanne arbejder, udført af andre end sikrede. Endvidere dækker forsikringen ikke ansvar for skade på person eller ting ved forurening, ansvar for skade på person eller ting efter Færdselslovens regler, ansvar for skade på person eller ting efter Sølovens regler, ansvar for formuetab, med mindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade, bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". 1.3 Selvrisiko for erhvervsansvarsdækningen Sikrede bærer en selvrisiko på kr af enhver tingskade Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde* på skadestidspunktet, skal sikrede bevise, at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde Ved brandskader som følge heraf gælder en særlig selvrisiko på kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. Fællesbetingelsernes afsnit 8. Denne selvrisiko opkræves ud over en eventuel generel selvrisiko gældende for policen Bortfald af selvrisiko Der skal ikke betales selvrisiko, hvis: 1 sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde* påbegyndes, og 2 sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde*. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i Varmt arbejde*, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 2 Produktansvar 2.1 Hvilket ansvar dækker forsikringen Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting, forvoldt af sikredes produkter og/eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i policen. 2.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen, skade eller tab, forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor, side 7/18

8 2.2.3 skade eller tab, forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til "offshore"- installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor, skade på ting tilhørende forsikringstager*, skade på ting, som sikrede har i sin varetægt m.v., som anført i afsnit 1.2.2, skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette, skade på ting, forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v., som anført i afsnit 1.2.5, skade på ting, forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer. Endvidere dækker forsikringen ikke ansvar for skade på person eller ting efter Færdselslovens regler, ansvar for skade på person eller ting efter Sølovens regler, ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade tab, udgifter eller omkostninger, forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jfr. dog afsnit 4.3, bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages" Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting, herunder bygninger, som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af, eller foder for, som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 2.3 Selvrisiko for produktansvarsdækningen Sikrede bærer en selvrisiko på 10 % af enhver skade, minimum kr pr. skadelidt, maksimalt kr pr. forsikringsår* Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* Bestemmelsen vedr. varmt arbejde* i erhvervsansvarsdækningens afsnit finder tilsvarende anvendelse. 3 Afværgelse af skade 3.1 Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. 3.2 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade, omfattet af denne dækning, vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger. Dette gælder, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en trediemand, over for hvem sikrede er ansvarlig, dog højst med kr pr. forsikringsår*, inden for policens maksimale forsikringssum. 3.3 For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en skade, der er omfattet af produktansvarsdækningen, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab, forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som nævnt i afsnit nr. 1, selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare, som anført i afsnit 3.2, eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes. 3.4 Selvrisiko ved fareafværgelse Sikrede bærer en selvrisiko på 10 %, minimum kr af disse udgifter Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* Bestemmelsen vedr. varmt arbejde* i erhvervsansvarsdækningens afsnit finder tilsvarende anvendelse. 4 Aftaler om ansvar og erstatning 4.1 Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagers* almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har selskabet godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket. 4.2 Har forsikringstager* ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det side 8/18

9 omfang selskabets regresret herved begrænses, medmindre fraskrivelsen findes i forsikringstagers* almindelige indkøbsbetingelser, og selskabet har godkendt fraskrivelsen, fraskrivelsen findes i de af forsikringstagers* leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende. 4.3 Har forsikringstager* i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab, omfattet af afsnit nr. 2, og har selskabet godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af afsnit dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede uanset fraskrivelsen er ansvarlig herfor. 5 Geografisk dækningsområde 5.1 Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område. 5.2 Skade, omfattet af afsnit 2, som er sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser - er bragt uden for det i policen angivne geografiske område enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil. 5.3 Anden skade end sådan, omfattet af afsnit 2, sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold, der ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 6 Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for 6.1 skade, forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab, 6.2 skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, 6.3 skade forvoldt af sikredes hund, 6.4 skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, 6.5 nuklear skade, som defineret i 1 i Lov om Erstatning for atomskader (nukleare skader). 7 Generelle undtagelser 7.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. 7.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, omfattet af afsnit 1 (erhvervsansvar) på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 7.3 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, omfattet af afsnit 2 (produktansvar), såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, forsikringstager* eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt eller har hidført en sådan med forsæt, skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning. 8 Forsikringssummer 8.1 Forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, rejst inden for det enkelte forsikringsår*. Forsikringssummen er anført i policen. 8.2 Fremgår det af policen, at forsikringen omfatter andre dækninger end erhvervs- og produktansvarsdækningen, skal forsikringssummen for disse dækninger betragtes som en delsum, indeholdt i forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. selskabets højeste erstatningspligt er under alle omstændigheder, som anført i afsnit Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb, henhørende under dækningen, dækkes i øvrigt ved skade, sket uden for Norden: kun i det omfang, forsikringssummerne ikke derved overskrides, ved skade, sket i Norden: fuldt ud, selv om forsikringssummerne derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes side 9/18

10 alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen. 8.4 Den fastsatte selvrisiko beregnes af erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte, fareafværgelsesudgifter, jf. pkt. 3.2, omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side. 9 Maksimumdækning for serieskader 9.1 Erstatningskrav, som efter afsnit 1 i policebetingelserne er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 9.2 Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, som anført i afsnit 1 i policebetingelserne. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. 9.3 I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen angivne dato, som anført i afsnit 1.4 i policebetingelserne, dækker policen ikke disse skader eller tab. side 10/18

11 Ingrediens- og komponentskadedækning Betingelsesnr. R Dækningen for ingrediens- og komponentskade er en udvidelse af den tegnede erhvervs- og produktansvarsdækning. Udvidelsen betyder, at produktansvarsdækningens afsnit udgår og erstattes af nedennævnte afsnit 1 til 1.5. De øvrige bestemmelser i erhvervs- og produktansvarsdækningen gælder uændret, med mindre andet fremgår af denne dækning. 3 Selvrisiko for ingrediens- og komponentskade 3.1 Sikrede bærer en selvrisiko på 10 % af enhver skade, minimum kr pr. skadelidt, maksimalt kr pr. forsikringsår*. 3.2 Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde*. 1 Forsikringen dækker ansvar for 1.1 Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting, Bestemmelsen vedr. varmt arbejde* i erhvervsansvarsdækningens afsnit finder tilsvarende anvendelse. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 1.2 Dækning ydes i de i afsnit 1.1 nr. 1 til nr. 3 nævnte tilfælde kun, hvis der foreligger en fysisk skade, som angivet i produktansvarsdækningen. Se afsnit til i erhvervs- og produktansvarsdækningen. 1.3 Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab, forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres eller repareres. 1.4 Andre omkostninger, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke. 1.5 I de tilfælde, hvor den fremstillede eller bearbejdede ting må kasseres, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt. 2 Forsikringssum 2.1 Den maksimale forsikringssum for denne dækning andrager pr. forsikringsår* det i policen anførte beløb. 2.2 Forsikringssummen skal betragtes som en delsum, der er indeholdt i forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. selskabets højeste erstatningspligt, rejst inden for det enkelte forsikringsår*, kan således i intet tilfælde overstige forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. side 11/18

12 Ingrediens- og komponenttabsdækning Betingelsesnr. R Dækningen for ingrediens- og komponenttab er en udvidelse af den tegnede erhvervs- og produktansvarsdækning. Udvidelsen betyder, at produktansvarsdækningens afsnit udgår og erstattes af nedennævnte afsnit 1 til 1.6. De øvrige bestemmelser i erhvervs- og produktansvarsdækningen gælder uændret, med mindre andet fremgår af denne dækning. 1 Forsikringen dækker ansvar for 1.1 Forsikringen dækker sikredes ansvar for tab vedrørende ting, som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, tilfælde overstige forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. 3 Selvrisiko for ingrediens- og komponenttab 3.1 Sikrede bærer en selvrisiko på 10 % af enhver skade, minimum kr pr. skadelidt, maksimalt kr pr. forsikringsår*. 3.2 Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* Bestemmelsen vedr. varmt arbejde* i erhvervsansvarsdækningens afsnit finder tilsvarende anvendelse. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 1.2 Dækning ydes i de i afsnit 1.1 nr. 1 til nr. 3 nævnte tilfælde kun, hvis der foreligger et formuetab, der er en følge af en af produktansvarsdækningen dækket person- eller tingskade. 1.3 Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab, forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. 1.4 Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger. 1.5 Andre tab, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke. 1.6 I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt tab vedrørende ting, som nævnt i afsnit 1.1 nr. 1 og nr. 2, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt. 2 Forsikringssum 2.1 Den maksimale forsikringssum for denne dækning andrager pr. forsikringsår* det i policen anførte beløb. 2.2 Forsikringssummen skal betragtes som en delsum, der er indeholdt i forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. Selskabets højeste erstatningspligt, rejst inden for det enkelte forsikringsår*, kan således i intet side 12/18

13 Behandlings- og bearbejdningsdækning Betingelsesnr. R Dækningen for behandling og bearbejdning er en udvidelse af den tegnede erhvervs- og produktansvarsdækning. Udvidelsen betyder, at produktansvarsdækningens afsnit udgår og erstattes af nedennævnte afsnit 1. De øvrige bestemmelser i erhvervs- og produktansvarsdækningen gælder uændret, med mindre andet fremgår af denne dækning. 1 Forsikringen dækker ansvar for 1.1 Skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette. 1.2 Forsikringen dækker ikke, hvis skaden sker under hvervets udførelse. I sådant tilfælde vil der være tale om en erhvervsansvarsskade, der ikke er dækket efter erhvervsansvarsdækningens afsnit Forsikringssum 2.1 Den maksimale forsikringssum for denne dækning andrager pr. forsikringsår* det i policen anførte beløb. 2.2 Forsikringssummen skal betragtes som en delsum, der er indeholdt i forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. Selskabets højeste erstatningspligt, rejst inden for det enkelte forsikringsår*, kan således i intet tilfælde overstige forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. 3 Selvrisiko for bearbejdning og behandling 3.1 Sikrede bærer en selvrisiko på 10 % af enhver skade, minimum kr pr. skadelidt, maksimalt kr pr. forsikringsår*. 3.2 Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* Bestemmelsen vedr. varmt arbejde* i erhvervsansvarsdækningens afsnit finder tilsvarende anvendelse. side 13/18

14 Forureningsdækning Betingelsesnr. R Dækningen for forurening er en udvidelse af den tegnede erhvervs- og produktansvarsdækning. Udvidelsen betyder, at erhvervsansvarsdækningens afsnit udgår og erstattes af nedennævnte afsnit 1.1 til 1.3. De øvrige bestemmelser i erhvervs- og produktansvarsdækningen gælder uændret, med mindre andet fremgår af denne dækning. 1 Forsikringen dækker ansvar for 1.1 Forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting. Det er dog en betingelse, at skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 1.2 Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til Miljøloven til enhver tid udarbejdede oversigt over "Særlige forurenende virksomheder", er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. 1.3 Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun efter reglerne i afsnit 1.1 og Forsikringssum 2.1 Den maksimale forsikringssum for denne dækning andrager pr. forsikringsår* det i policen anførte beløb. 2.2 Forsikringssummen skal betragtes som en delsum, der er indeholdt i forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. Selskabets højeste erstatningspligt, rejst inden for det enkelte forsikringsår*, kan således i intet tilfælde overstige forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. 3 Selvrisiko for forurening 3.1 Sikrede bærer en selvrisiko på 10 % af enhver skade, minimum kr pr. skadelidt, maksimalt kr pr. forsikringsår*. 3.2 Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* Bestemmelsen vedr. varmt arbejde* i erhvervsansvarsdækningens afsnit finder tilsvarende anvendelse. side 14/18

15 Fareafværgelsesdækning Betingelsesnr. R Hvad omfatter forsikringen 1.1 Ud over det beløb, der er gældende for fareafværgelse i henhold til afsnit 3.2 i erhvervsog produktansvarsdækningen, dækker forsikringen med yderligere det beløb, der er anført i policen. 1.2 Dækningen sker i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om fareafværgelse i afsnit 3 til 3.3 i erhvervs- og produktansvarsdækningen. De øvrige bestemmelser i erhvervs- og produktansvarsdækningen gælder i det omfang, de kan finde anvendelse herfor, og med mindre andet fremgår af denne dækning. 2 Forsikringssum Den samlede forsikringssum for fareafværgelse skal betragtes som en delsum, der er indeholdt i forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. Selskabets højeste erstatningspligt, rejst inden for det enkelte forsikringsår*, kan således i intet tilfælde overstige forsikringssummen for erhvervs- og produktansvarsdækningen. 3 Selvrisiko for fareafværgelse 3.1 Bestemmelsen i afsnit 3.4 til i erhvervs- og produktansvarsdækningen om selvrisiko udgår og erstattes af følgende: 3.2 Sikrede bærer en selvrisiko på 10 % af enhver skade, minimum kr pr. skadelidt, maksimalt kr pr. forsikringsår*. side 15/18

16 Ordforklaring Forsikringsperioden Det tidsrum, forsikringen er tegnet for. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. Forsikringstiden Det tidsrum, hvori selskabet dækker en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed (skade). Forsikringstiden begynder den dag, hvor forsikringen ifølge policen træder i kraft, og varer indtil forsikringen endeligt ophører. Forsikringsår Perioden fra hovedforfald til hovedforfald. Varmt arbejde Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdses, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser m.v. side 16/18

17 side 17/18

18 A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf Fax CVR-nr dansk filial af ASA, Norge ORG-nr

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige betingelser nr. 55-05:1 Indholdsfortegnelse If Skadeforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1/7 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte Betingelser nr. 501902 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring - generelle vilkår 1. Generelle vilkår 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Ansvar plejeanbragte forsikring

Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser R359 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Plejeanbragte Afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra 01.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 1 DE SIKREDE 2 ERHVERVSANSVAR 3 PRODUKTANSVAR 4 AFVÆRGELSE AF SKADE 5 AFTALER

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser /R350181

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser /R350181 Patientforsikring Forsikringsbetingelser 3503181/R350181 Gælder fra juni 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Patient Side 7 3. Erstatningsregler Side 8 Kontakt Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for Ingrediens- og komponenttabsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Ingrediens- og komponenttabsforsikring. Bet. nr Betingelser for Ingrediens- og komponenttabsforsikring Bet. nr. 2201.04.01 Tillæg til forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvilke skader er dækket...

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alm. betingelser for transport af egne varer

Alm. betingelser for transport af egne varer Forsikringsbetingelser af juni 2012 Alm. betingelser for transport af egne varer Forsikringsbetingelser R336 12X Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Alm. betingelser for transport

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171 Ansvarsforsikring for droner Forsikringsbetingelser 3504161/R399171 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Fællesbetingelser punkt 1-14 3 2 Ansvarsforsikring for droner punkt 15-16 6 3 Erstatningsregler

Læs mere

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser R

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser R Patientforsikring Forsikringsbetingelser R350 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Patient afsnit 13-14 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 15-16 Side

Læs mere

Ansvar plejeanbragte. Forsikringsbetingelser R

Ansvar plejeanbragte. Forsikringsbetingelser R Ansvar plejeanbragte Forsikringsbetingelser R359 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Plejeanbragte afsnit 13-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17-19

Læs mere

Bedding. Forsikringsbetingelser R

Bedding. Forsikringsbetingelser R Bedding Forsikringsbetingelser R348 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Bedding kasko afsnit 15-17 Side 6 4. Bedding brand afsnit 18-20 Side 7 5. Bedding

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R418181

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R418181 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R418181 Gælder fra september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 7 3. Ordforklaringer Side 8 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Ansvar plejeanbragte. Forsikringsbetingelser /R359181

Ansvar plejeanbragte. Forsikringsbetingelser /R359181 Ansvar plejeanbragte Forsikringsbetingelser 3504181/R359181 Gælder fra juni 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Plejeanbragte Side 7 3. Erstatningsregler Side 9 4. Ordforklaring Side

Læs mere

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395161

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395161 Ansvar Forsikringsbetingelser 3504161/R395161 Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 side 3 2. Erhvervs- og produktansvar afsnit 13-24 side 6 3. Ingrediens- og komponent,

Læs mere

Landsforeningen LEV Att.: Jens-Kristian M Hansen Blekinge Boulevard 2 Høje Taastr Taastrup. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Landsforeningen LEV Att.: Jens-Kristian M Hansen Blekinge Boulevard 2 Høje Taastr Taastrup. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 247 7707 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Landsforeningen LEV Att.: Jens-Kristian M Hansen Blekinge Boulevard 2 Høje Taastr. 2630 Taastrup

Læs mere

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399181

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399181 Ansvarsforsikring for droner Forsikringsbetingelser 3504181/R399181 Gælder fra juni 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser side 3 2. Ansvarsforsikring for droner side 7 3. Erstatningsregler side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Handicapformidlingen ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Handicapformidlingen ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Handicapformidlingen ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Læs mere

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 271 1963 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Handicapformidling ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395181

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395181 Ansvar Forsikringsbetingelser 3504181/R395181 Gælder fra maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser side 3 2. Erhvervs- og produktansvar side 7 3. Ingrediens- og komponent, skadedækning side 12

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskade Stop Loss Forsikringsbetingelser R368 131 Gælder fra september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Stop Loss - Selvforsikret afsnit 12-14 Side 6 3. Stop Loss

Læs mere

Alm. betingelser for transport af egne varer. Forsikringsbetingelser R335 13X

Alm. betingelser for transport af egne varer. Forsikringsbetingelser R335 13X Alm. betingelser for transport af egne varer Forsikringsbetingelser R335 13X Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for transport af egne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Netbankforsikring. Forsikringsbetingelser /R396161

Netbankforsikring. Forsikringsbetingelser /R396161 Netbankforsikring Forsikringsbetingelser 3504161/R396161 Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er sikret Side 3 2. Hvor dækkes Side 3 3. Ikrafttrædelse Side 3 4. Præmiebetaling Side 3 5. Gebyrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Tyveriforsikring for knallert. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Tyveriforsikring for knallert. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr Betingelser for Grundejeransvarsforsikring Bet. nr. 2201.07.01 Aftalegrundlaget Din Grundejeransvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr. 2201.10.15 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlaget... 3 1. Hvem er forsikret?... 3 2. Hvad omfatter forsikringen?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere