ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30 % stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Folkepension Der var næsten 1,1 mio. folkepensionister i Danmark i januar Antallet af folkepensionister er vokset med godt i løbet af det sidste år, og antallet fortsætter med at vokse i 2018, men fra 2019 begynder antallet af folkepensionister at falde, fordi folkepensionsalderen sættes op. Selv om der er flere og flere, der har en arbejdsmarkedspension og selv sparer op til pension, slår det kun langsomt igennem på folkepensionen. Andelen af folkepensionister, der får pensionstillæg og ældrecheck, er næsten den samme i 2018 som sidste år. Antallet af folkepensionister er steget I januar 2018 boede der folkepensionister i Danmark, jf. tabel 1. Herudover bor der knap folkepensionister i udlandet 1. Antallet af folkepensionister i Danmark er steget med godt på et år, hvilket er lidt mindre end stigningen fra 2016 til Fra 2008 til 2018 er antallet af folkepensionister i Danmark steget med knap svarende til en stigning på 30 % på 10 år. Set i forhold til hele befolkningen er andelen af folkepensionister steget fra 15,3 % i 2008 til knap 18,9 % i Stigningen i antallet af folkepensionister skyldes, at vi lever længere, men ikke mindst at de store årgange fra 1940 erne er gået på pension. De store årgange afspejler sig tydeligt i væksten i antallet af folkepensionister. Fra steg antallet af årige folkepensionister med 32 %. Fra , hvor årgang 1946 nu ligger i gruppen af årige, faldt antallet af årige pensionister med 10 %, mens gruppen af årige voksede med 33 %, så der nu er flere folkepensionister mellem 70 og 74 år end i den yngste aldersgruppe mellem 65 og 69 år. Stigningen i antallet af folkepensionister stopper næste år. Fra 2019 hæves folkepensionsalderen gradvist til 67 år. Det betyder, at det kun er en halv årgang, der kan gå på folkepension hvert af årene fra 2019 til Herefter vil antallet af folkepensionister begynde at vokse igen, indtil folkepensionsalderen stiger til 68 år i Forudsat at Folketinget fortsat hæver pensionsalderen i takt med stigningen i levetiden efter de principper, der blev indført med velfærdsreformen i 2006, vil andelen af folkepensionister i forhold til hele befolkningen ikke stige væsentligt i forhold til niveauet i 2018, fordi folkepensionsalderen stiger, og fordi den samlede befolkning vokser. På længere sigt falder andelen af folkepensionister, jf. figur 1. 1 Folkepensionister i udlandet indgår ikke i analysen. De er relativt dårligt statistisk belyst, og antal folkepensionister, indkomst mm. måles i forhold til befolkning og indkomst i Danmark, ligesom pensionister i udlandet ikke indgår i fremskrivningen af antallet af folkepensionister. 1

3 Folkepensionens sammensætning 2 Langt de fleste folkepensionister får det fulde grundbeløb, mens det kun er lidt over halvdelen, der får fuldt pensionstillæg, og kun 16 % får den fulde ældrecheck. Det betyder, at mere end 40 % af folkepensionisterne har en sammensat marginalskat 3, der er højere end en topskatteyders, jf. figur 2. Da pensionstillægget afhænger af indkomsten, giver andelen af folkepensionister, der modtager fuldt pensionstillæg, et billede af pensionisternes indkomstforhold. 4 Andelen, der får fuldt pensionstillæg, har været faldende over de sidste 10 år, jf. figur 3. Men der er tale om et meget svagt fald fra år til år. Inddrages også ældrechecken i opgørelsen af antallet af pensionister med reduceret tillæg, er andelen, der modtager reduceret pension, steget med ca. 1 pct. point om året siden 2008, jf. figur 3.B. Stigningen i antallet med en pension, der reduceres på grund af indkomstaftrapningen, er stort set ligeligt fordelt mellem flere med reduceret ældrecheck og flere med reduceret pensionstillæg. Det afspejler, at stigningen i pensionsopsparingen, der også gradvist giver højere pensionsudbetalinger, kun slår langsomt igennem for pensionistgruppen som helhed. Mange af de nuværende pensionister er først begyndt at indbetale til en pensionsordning i en sen alder, så udbetalingen er lille, og den øgede pensionsopsparing for de erhvervsaktive giver ikke højere indkomst for de, der allerede er gået på pension. Faldet i andelen af folkepensionister, der får fuldt pensionstillæg, afspejler også en ændret sammensætning af pensionistgruppen. Enlige får i langt højere grad end par fuldt pensionstillæg, jf. figur 4, og når andelen af enlige folkepensionister falder, mens andelen af par stiger, er det med til at forklare, at færre folkepensionister får fuldt pensionstillæg, jf. tabel 2. Den høje andel kvinder med fuldt pensionstillæg afspejler også i et vist omfang, at en større del af de kvindelige folkepensionister er enlige. Enlige kvinder udgør 28 % af folkepensionisterne, mens enlige mænd kun udgør 13 %, jf. figur 6. Andelen med fuldt pensionstillæg stiger med alderen fra 42,8 % af de årige til 64,4 % af de 80+årige mens andelen, der ikke får pensionstillæg, tilsvarende falder fra 21,8 % til 6,5 %. Der er flere kvinder end mænd, der får fuldt pensionstillæg, og tilsvarende færre, der ikke får pensionstillæg, men når man ser på samme aldersgruppe og civilstand er forskellene i andelen af mænd og kvinder, der får fuldt pensionstillæg hhv. ikke får pensionstillæg, mindre, jf. tabel 3. 2 Siden 2016 har Danmarks Statistik ikke offentliggjort tal for antal pensionister fordelt på beløbsart i statistikbanken (PEN33). Derfor er opdelingen af folkepensionen på beløbsart foretaget på grundlag af en 30 % stikprøve af pensionsregistret (SOCP), men efter samme metode, som Danmarks Statistik har anvendt indtil Se Folkepensionister med samspilsproblem I figur 2 indgår også personer, der modtager reduceret pension, fordi de ikke har opholdt sig i Danmark tilstrækkelig længe til at være berettiget til fuld pension. Godt pensionister med brøkpension modtager en reduceret ældrecheck, fordi de er brøkpensionister, ligesom lidt over der modtager reduceret pensionstillæg er brøkpensionister. For denne gruppe er det reducerede tillæg ikke udtryk for en høj sammensat marginalskat. 4 En enlig folkepensionist med fuldt pensionstillæg har i 2018 en skattepligtig indkomst inklusiv folkepension på mellem kr. ( kr. hvis den likvide formue er over kr.) og kr., svarende til mellem kr. og kr. efter skat (med en gennemsnitlig kommune- og kirkeskat på 25,596 % og forudsat, at den supplerende indkomst består af ATP, privat pension og renteindtægter). 2

4 Regler og satser i 2018 Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg samt en ældrecheck (supplerende pensionsydelse), der er et tillæg til folkepensionen. Betingelsen for at få folkepension er, at man har opholdt sig 40 år 5 i Danmark mellem 15 og folkepensionsalderen. Hvis man har opholdt sig kortere tid i Danmark, nedsættes folkepensionen forholdsmæssigt (brøkpension). Grundbeløbet er på kr. årligt. Det nedsættes kun, hvis man har indkomst ved personligt arbejde på mere end kr. Pensionstillægget er på kr. årligt for enlige og kr. til hver for par. Pensionstillægget nedsættes, hvis den personlige indkomst (bortset fra folkepension) tillagt positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst (med et bundfradrag for udbytte, hvori der er indeholdt udbytteskat) og fratrukket op til kr. for indkomst ved personlig arbejde, overstiger kr. for enlige og kr. tilsammen for par. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af den overskydende indkomst for enlige og 32 % af den overskydende indkomst for par. Ældrechecken er på kr. Ældrechecken bortfalder, hvis den likvide formue er over kr., og den nedsættes, hvis den personlige tillægsprocent er under 100 %. Den personlige tillægsprocent aftrappes, når indkomsten er over kr. for enlige og kr. tilsammen for par. Særligt om ældrechecken Ældrechecken udbetales til folkepensionister med lav indkomst, som samtidig har lav likvid formue. Ca personer, svarende til godt 27 % af folkepensionisterne i Danmark, var berettiget til at modtage fuld eller reduceret ældrecheck i januar Det er ca flere end i , men da det samlede antal folkepensionister også er steget, er andelen, der modtager ældrecheck faldet lidt. Selvom der ikke er den store ændring i andelen af folkepensionister, der modtager ældrecheck, sker der gradvist et fald i andelen, der får den fulde check, mens andelen, der får en reduceret check stiger. Fra 2008 til 2018 er andelen med reduceret ældrecheck steget fra 5 % til 11 % af folkepensionisterne, mens andelen, der får den fuld check, er faldet fra 20 % 7 til 16 %. Kombinationen af en indkomstgrænse og en formuegrænse har stor betydning for, hvor mange der kan få ældrecheck. Hvis ældrechecken alene afhang af indkomsten, ville antallet af modtagere have været betydeligt højere. 52 % af folkepensionisterne ville kunne få fuld eller reduceret ældrecheck, hvis ældrechecken alene afhang af indkomsten. Loftet over den likvide formue begrænser antallet af ældrecheckmodtagere langt mere end indkomstgrænsen. 25 % af folkepensionisterne har så stor en likvid formue, at de ikke kan få ældrecheck, selv om deres indkomst ligger under grænsen for at få ældrecheck. Omvendt er det kun 10 % af de pensionister, der har en likvid formue under grænsen for at få ældrecheck, der mister ældrecheck- 5 Hvis man når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere, er kravet, at man har opholdt sig i Danmark i mindst 90 % af tiden, fra man fyldte 15 år til folkepensionsalderen. 6 Opgørelsen bygger på en 30 % stikprøve og vedrører januar Det betyder, at der er en stikprøveusikkerhed, ligesom der kan være pensionister, der får ældrecheck i januar, som viser sig ikke at være berettiget, fx fordi den likvide formue viser sig at være højere end forudsat, ligesom der omvendt er pensionister, der ikke får ældrechecken i januar, selv om det senere viser sig, at de er berettigede. Det kan give afvigelser i forhold til opgørelser af ældrecheck på et andet tidspunkt. 7 Opgørelsen af antallet af ældrecheckmodtagere bygger på flere kilder tal er opgjort på en anden måde end 2018 tallet, hvilket kan betyde, at antallet af ældrecheckmodtagere i 2008 er undervurderet. 3

5 en, fordi de har for høj indkomst. De resterende 37 % af folkepensionisterne, der ikke får ældrecheck, har både for høj indkomst og for høj formue til at kunne få ældrecheck, jf. figur 5. Andelen af pensionister, der får ældrecheck, stiger med alderen, fordi andelen af enlige stiger med alderen. Andelen af enlige, der får ældrecheck, er næsten dobbelt så høj som for par. 39 % af de enlige folkepensionister får ældrecheck, mod kun 21 % af de ikke-enlige, jf. tabel 4. 8 Der er dog tale om en modsatrettet udvikling for enlige og par. Isoleret set stiger andelen af enlige pensionister, der får ældrecheck ikke med alderen, fordi andelen af enlige, der har for høj likvid formue til at få ældrecheck, stiger, mens andelen med for høj indkomst falder. Andelen af pensionistpar, der får ældrecheck, stiger derimod lidt med alderen, fordi andelen af par, der har en indkomst under indkomstgrænsen for ældrecheck, stiger med alderen, jf. tabel 4. Den sammensatte marginalskat Indkomstaftrapningen af ældrechecken og pensionstillægget virker som en ekstra skat på ekstra indkomst som fx udbetalingen fra ATP eller en arbejdsmarkedspension, når indkomsten udover folkepensionen overstiger grænsen for modregning, jf. Regler og satser Marginal henviser til, at man ser på virkningen af en lille ændring, fx hvor meget staten tager, når udbetalingen fra den private pension stiger med kr. om året. Sammensat henviser til, at man ser på den samlede virkning af skat og modregning i ældrecheck/pensionstillæg. Når lønnen stiger, skal man også betale mere i skat, dvs. man får ikke lov til at beholde hele lønstigningen selv. På samme måde skal en pensionist betale mere i skat, hvis udbetalingen fra den private pensionsordning stiger (udbetalingen er personlig indkomst), men herudover sker der ofte modregning i enten ældrechecken eller folkepensionens pensionstillæg. Den sammensatte marginalskat viser den samlede virkning på det beløb, pensionisten har tilbage. I denne analyse indgår alene folkepension og ældrecheck, men der kan også være andre ydelser, der indkomstaftrappes, fx boligstøtte, varmetillæg, helbredstillæg, grøn check og nedslag i ejendomsværdiskat. Hvis disse ydelser inddrages, kan den sammensatte marginalskat være højere end vist her, og der kan være flere pensionister, der har en høj sammensat marginalskat, jf. fx Bilag 5A i For en enlig, der modtager en reduceret ældrecheck, er den sammensatte marginalskat ca. 58,9 %, mens den er ca. 57 % for en enlig, der modtager reduceret pensionstillæg. 9 Til sammenligning er topskatten ca. 52,7 %. 8 Beregningen af ældrecheck bygger på oplysninger i pensionsregistret for januar Ved beregningen af ældrechecken til folkepensionister, der er samlevende med ikke-folkepensionister, er parrets samlede likvide formue muligvis ikke opgjort korrekt, fordi ikke-folkepensionisters likvide formue ikke indgår i parrets samlede likvide formue. Det kan betyde, at det beregnede antal modtagere af ældrecheck bliver lidt for højt. Da andelen af denne gruppe, der får ældrecheck, er lille (under 10 %), og da andelen af folkepensionister, der er samlevende med ikke-folkepensionister er relativt lille (under 10 % af alle folkepensionister), har fejlen begrænset betydning for beregningen af andelen af alle pensionister, der får ældrecheck. 9 Den sammensatte marginalsket er beregnet med en gennemsnitlig skatteprocent på ca. 37,7 %. For en enlig nedsættes ældrechecken med ca. 34,0 % og pensionstillægget med 30,9 %. Den sammensatte marginalskat for en enlig med ældrecheck under aftrapning er: 1-(1-0.34)*( )=58,9 % (skatte- og aftrapningsprocenter er afrundet), og for en 4

6 I 2018 modtager ca. 44 % af folkepensionisterne enten reduceret ældrecheck eller reduceret pensionstillæg, men da en mindre del er brøkpensionister, er det kun ca. 42 %, der har således en sammensat marginalskat, der er højere end topskatten, pga. indkomstaftrapningen af den sociale pension, jf. figur 2 og note 3. Folkepensionister i kommunerne Folkepensionisterne er ikke jævnt fordelt på kommuner, men da langt den største del af de 65+årige er gået på folkepension (i gennemsnit 97,7 %), skyldes forskellen i pensionistandelen i forhold til det samlede indbyggertal hovedsagelig alderssammensætningen i de enkelte kommuner. Kun i Gentofte, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbækligger andelen af 65+årige, der er gået på folkepension, under 95 %. Hvis man alene ser på den yngste del af folkepensionisterne, dvs. de årige, er forskellen i andelen af folkepensionister noget større, jf. kort 2. I Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Furesø, Fredensborg og Hillerød er mere end 10 % af indbyggerne i alderen år ikke folkepensionister. På Langeland er andelen af årige, der ikke er folkepensionister kun lidt over 2 %. Udover forskel i andelen af folkepensionister er der betydelig forskel i pensionisternes indkomstforhold fra kommune til kommune. Det afspejler sig fx i andelen af 65+årige, der modtager fuldt pensionstillæg, hvor Langeland med 67 % er den kommune, hvor der er relativt flest 65+årige, der modtager fuldt pensionstillæg, mens Gentofte med ca. 24 % har den laveste andel med fuldt pensionstillæg, jf. kort Det er fortrinsvis kommunerne vest for Storebælt og i Vest- og Sydsjælland, der har en høj andel af pensionister med fuldt pensionstillæg, mens kommunerne i hovedstadsregionen har en lavere andel med fuldt pensionstillæg, jf. kort 1. Hvis man i stedet ser på andelen med ældrecheck, ændres billedet, selv om indkomstgrænsen for fuldt pensionstillæg og (reduceret) ældrecheck er den samme. Det skyldes, at den likvide formue også indgår ved beregningen af ældrecheck. Andelen af ældrecheckmodtagere er relativt lav i mange jyske kommuner, mens andelen af ældrecheckmodtagere i forhold til andelen med fuldt pensionstillæg er relativt høj i København og en del kommuner på vestegnen, fordi andelen af pensionister med likvid formue varierer betydeligt fra kommune til kommune. Der er dog også kommuner, der både har høj andel af pensionister med ældrecheck og fuldt pensionstillæg. Andelen med ældrecheck er højest på Lolland, mens Langeland, der har relativt flest pensionister med fuldt pensionstillæg, kun er nummer 4 med hensyn til ældrecheck, jf. kort 3. enlig med pensionstillæg under aftrapning er marginalskatten: 1-(1-0,309)*(1-0,377)=57 % (skatte- og aftrapningsprocenter er afrundet). Der er regnet med gennemsnitlig kommuneskat og med kirkeskat som gennemsnit for medlemmer og ikke-medlemmer. 10 Bemærk, at andelene i kort 2 og kort 3 er opgjort i forhold til det samlede antal indbyggere på 65 år og derover i kommunen, og ikke kun i forhold til antallet af folkepensionister. 5

7 Tabeller og figurer Tabel 1. Folkepensionister opdelt på køn Køn Antal i alt Procent af befolkningen Ændring I alt ,2% 15,3% 18,6% 18,9% 30,0% Mænd ,9% 13,4% 16,9% 17,2% 36,0% Kvinder ,5% 17,2% 20,3% 20,5% 25,5% Køn Antal 67 årige og derover Procent af befolkningen Ændring I alt ,2% 13,3% 16,5% 16,8% 33,5% Mænd ,9% 11,4% 14,9% 15,2% 41,3% Kvinder ,5% 15,1% 18,1% 18,3% 27,7% Kilde: PEN3 og PEN11 (opgjort pr. 1. januar) Anm.: Vedrører kun folkepensionister bosat i Danmark Figur 1. Udviklingen i antal folkepensionister i forhold til hele befolkningen % 20% 15% 13% 16% 19% 18% 19% 19% 17% 16% 15% 15% 15% 14% 10% 5% 0% Kilde: PEN1, FOLK2, samt DREAM, befolkningsfremskrivning og foreløbig arbejdsstyrkefremskrivning Tal er medioficeret. 6

8 Tabel 2. Folkepensionister opdelt på alder Alder I alt 100% 100% 100% 100% 100% år 0% 13% 14% 11% 11% år 18% 18% 20% 18% 17% år 29% 24% 24% 29% 29% år 24% 19% 18% 19% 19% år 16% 14% 12% 12% 12% år 9% 8% 7% 7% 7% år 3% 3% 3% 3% 3% 95+ år 1% 1% 1% 1% 1% Andel under 75 år 47% 55% 59% 58% 57% Andel af enlige 53% 46% 42% 42% 41% Kilde: PEN1, PEN33 og PEN3 samt egne beregninger for 2018 på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Anm.: Der er usikkerhed i udviklingen af enlige, da data fra 2015 og før kommer fra statistikbanken og altså indeholder den fulde population, mens data i 2016 og frem kommer fra en 30 % stikprøve, jf. note 2 Figur 2. Folkepensionister med fuld, reduceret eller ingen udbetaling Ældrecheck 16% 11% 73% Pensionstillæg 52% 33% 15% Grundbeløb 96% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuldt Reduceret Ingen udbetaling Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Anm.: Da stikprøven er en simpelt tilfældig udvælgelse af den samlede population, er der en vis usikkerhed der, hvor antallet af observation er lille, fx udgør det reducerede grundbeløb kun knap 4 % af den samlede stikprøve. 7

9 33% 35% 38% 37% 37% 38% 40% 41% 42% 43% 44% Figur 3. Udviklingen i pensionstillægget % 13% 14% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 80% 28% 29% 29% 30% 30% 30% 31% 31% 32% 32% 33% 60% 40% 20% 58% 58% 57% 57% 56% 55% 55% 55% 54% 53% 52% 0% Fuldt pensionstillæg Reduceret pensionstillæg Intet pensionstillæg udbetalt Kilde: og fra 2016 egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Figur 3.B. Udviklingen i andelen med reduceret ældrecheck eller pensionstillæg % 13% 14% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 80% 60% 40% 20% 54% 51% 49% 49% 49% 48% 46% 45% 44% 43% 41% 0% Ingen modregning - høj indkomst Ingen modregning - lav indkomst/ stor likvid formue Modregning i pensionstillæg eller ældrecheck Kilde: Diverse opgørelser fra Socialministeriet, Danmark Statistik og egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP). Anm.: Opgørelserne for de første år i serien er behæftet med nogen usikkerhed mht. andelen med ældrecheck, da kilderne ikke er de samme. 8

10 Figur 4. Pensionstillæg opdelt på samliv og køn % 5% 21% 18% 12% 80% 60% 33% 33% 33% 33% 40% 20% 62% 46% 49% 55% 0% Enlige Ikke-enlige Mænd Kvinder Samliv Køn Fuldt pensionstillæg Reduceret pensionstillæg Intet pensionstillæg udbetalt Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Tabel 3. Pensionstillæg opdelt på køn, alder og samliv Mænd Fuld Enlige Par med to folkepensionister Reduceret Intet Fuld Reduceret Intet Fuld Folkepensionist sammenlevende med ikke-folkepensionist Reduceret år 62% 32% 6% 41% 39% 20% 22% 30% 47% år 58% 35% 8% 46% 36% 18% 22% 28% 50% år 61% 32% 8% 52% 33% 15% 22% 30% 48% 80+ år 63% 30% 7% 61% 29% 10% 24% 29% 47% Gennemsnit 61% 32% 7% 50% 34% 16% 22% 30% 48% Kvinder år 56% 38% 5% 43% 38% 19% 16% 23% 61% år 59% 36% 6% 48% 34% 17% 18% 24% 57% år 64% 32% 4% 56% 31% 13% 23% 24% 52% 80+ år 68% 29% 3% 61% 29% 10% Gennemsnit 63% 33% 4% 50% 34% 16% 17% 24% 60% Kilde: Egne beregninger på 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Anm.: Vedrører kun folkepensionister bosat i Danmark Intet 9

11 Tabel 4. Ældrecheck opdelt på samliv og alder år år år 80+ år I alt Enlige Får ældrecheck 40% 40% 41% 38% 39% Får ikke ældrecheck, fordi den likvide formue er for høj 19% 21% 24% 31% 25% Får ikke ældrecheck, fordi indkomsten er for høj 15% 11% 8% 5% 9% Får ikke ældrecheck, fordi både indkomst og likvid formue er for høj 27% 28% 27% 26% 27% Par med to folkepensionister Får ældrecheck 16% 21% 24% 24% 21% Får ikke ældrecheck, fordi den likvide formue er for høj 24% 26% 31% 38% 29% Får ikke ældrecheck, fordi indkomsten er for høj 9% 7% 5% 3% 6% Får ikke ældrecheck, fordi både indkomst og likvid formue er for høj 51% 46% 41% 35% 44% Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Figur 5. Ældrecheck opdelt på alder % 90% 80% 43% 40% 35% 29% 37% 70% 60% 50% 40% 30% 17% 18% 10% 23% 7% 28% 5% 34% 10% 25% 20% 10% 22% 26% 31% 33% 27% 0% år år år 80+ år I alt Får ikke ældrecheck, fordi både indkomst og likvid formue er for høj Får ikke ældrecheck, fordi indkomsten er for høj Får ikke ældrecheck, fordi den likvide formue er for høj Får ældrecheck Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) 10

12 Figur 6. Pensionstillæg opdelt på køn og samliv % 13% Mænd - enlige 25% Mænd - par hvor begge er folkepensionister 25% Mænd - sammenlevende med ikke-folkepensionist Kvinder - enlige 28% 7% Kvinder - par hvor begge er folkepensionister Kvinder - sammenlevende med ikke-folkepensionist Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) 11

13 Kort 1. Andel 65+årige med fuldt pensionstillæg Kilde: samt egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Anm.: Kommuner markeret med grøn er kommuner, hvor andelen med fuldt pensionstillæg ligger omkring gennemsnittet på 51,1 %

14 Kort 2. Andelen af folkepensionister blandt de årige Kilde: Anm.: Kommuner markeret med grønt er kommuner, hvor andelen af folkepensionister blandt de årige er omkring gennemsnittet på 93,7 % 1

15 Kort 3. Andel modtagere af ældrecheck blandt de 65+ årige Kilde: samt egne beregninger på baggrund af en 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) Anm.: Kommuner markeret med grønt er kommuner, hvor andelen af modtagere af ældrecheck ligger omkring gennemsnittet på 26,6 % 2

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold 2018 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension 22. marts 2018 2018:06 Rettet 22. marts 2018 kl. 9:40 Fejl i tal i tabel 5 samt tal i teksten over tabellen. Rettelser er markeret med rødt. Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension Af Jarl

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 ÆLDRE I TAL 2017 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 Ældre Sagen September 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 ÆLDRE I TAL 2018 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Folkepension Folkepension

Folkepension Folkepension 72 72 Folkepension Folkepension Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 10143 af 16/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 149 Bilag 2 Offentligt Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg 16. marts 2010 Vedrørende L 149 Skatteministeren har fremsat lovforslag om digital kommunikation, køretøjsregistrering,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Pensionsmeddelelse - folkepension

Pensionsmeddelelse - folkepension Afsender Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Modtager Kasper BarsteX SkomagerloddeX 70 65 DannemarX Pensionsmeddelelse - folkepension Du får udbetalt 5.97 kr. for januar 208. Udbetalingen sker den 29. december

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 6 Folke- og førtidspensionister, 2-6 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 11284 af 17/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13953

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere