Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere"

Transkript

1 D. 30. november 2018 Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere Danskernes pensioner hviler solidt på tre søjler. Først og fremmest på folkepensionen og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Dertil kommer for det andet, at de fleste danskere har arbejdsmarkedspensioner, og for det tredje har mange også frivillige pensionsopsparinger. Kombinationen af folkepension og opsparingsbaseret pension gør pensionssystemet robust, og sikrer som udgangspunkt gode og trygge indkomster i seniorlivet. Gennem tiden er pensionssystemet blevet udbygget og gjort endnu bedre. Regeringen og Dansk Folkeparti har som en del af dette i de senere år indgået en række aftaler, der kommer nuværende og kommende pensionister til gode. Regeringen og Dansk Folkeparti har med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger og Aftale om flere år på arbejdsmarkedet taget hånd om det såkaldte samspilsproblem for personer med indbetalinger svarende til en almindelig arbejdsmarkedspension. Samspilsproblemet betød, at nogle havde begrænset tilskyndelse til selv at spare op til pensionen fordi egen opsparing førte til modregning i de offentlige ydelser. De to reformer betyder tilsammen, at alle får styrket tilskyndelsen til både at fortsætte på arbejdsmarkedet og til at spare op til egen forsørgelse i pensionisttilværelsen. Dermed er fundamentet under det danske pensionssystem styrket betydeligt. Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere enige om at styrke både folkepensionen og den opsparingsbaserede pension yderligere. Regeringen og Dansk Folkeparti vil fremover lade folkepensionen følge lønudviklingen, så alle folkepensionister får større del i den generelle velstandsfremgang i samfundet. Med den nye regulering af folkepensionen vil folkepensionisterne generelt og særligt også folkepensionister uden betydelig supplerende indkomst få udsigt til større indkomstfremgang. Folkepensionisterne kan herudover se frem til en fremgang i den disponible indkomst, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den øgede udbredelse af arbejdsmarkedspensioner, der gradvist slår igennem på ældres indkomster, og at stadig flere arbejder efter folkepensionsalderen. Regeringen og Dansk Folkeparti finder, at det er vigtigt for hvert enkelt individ at bidrage til at sikre sin egen indkomst i seniorlivet. Derfor vil regeringen og Dansk Folkeparti sikre, at de opsparingsbaserede pensioner styrkes, så den enkelte også i perioder med overførselsindkomst sparer op til egen alderdom. Beskeden pensionsopsparing kan være et problem for den enkelte, der risikerer at få en lavere levestandard i seniorlivet. Og det er svært at rette op på, når man først har nået pensionsalderen. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at indføre en obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere. Førtidspensionister omfattes også af obligatorisk opsparing for at sikre, at alle førtidspensionister har en opsparing - og for at bidrage til en mere jævn indkomstudvikling ved overgang til folkepension. De midler, der i dag i kraft af satsreguleringen overføres til satspuljen, skal frem mod 2030 gå til overførselsmodtagerenes egen pensionsopsparing. Målet er, at en større del af befolkningen indbetaler til egen pension i alderdommen, og at restgruppen af borgere, som ikke eller i ringe omfang sparer op til pension, reduceres. Regeringen og Dansk Folkeparti er med henblik på at øge pensionisternes rådighedsbeløb og sikre, at overførselsmodtagere har tilstrækkelig opsparing til pensionisttilværelsen, enige om følgende:

2 Fra 2020 reguleres folkepensionen med lønudviklingen (dvs. 2,0 pct. + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. Lov om en satsreguleringsprocent) fremfor med satsreguleringsprocenten. Det gælder både satser og satsregulerede grænser efter gældende regler. Fra 2020 indføres en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomsterstattende ydelser, jf. bilag 1, der i dag bidrager til satspuljen. Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen på en obligatorisk fradragsberettiget livsvarig pensionsordning i I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct. Senest i 2029 tager parterne stilling til eventuelle yderligere forhøjelser i indbetalingsprocenten. De indkomsterstattende ydelser omfattet af obligatorisk opsparing (jf. bilag 1) reguleres fra 2020 med 1,7 pct. + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, fremfor med satsreguleringsprocenten. Det svarer til en regulering på 2,0 pct. + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. Lov om en satsreguleringsprocent, fratrukket et fast fradrag på 0,3 pct. point. Det gælder både satser og satsregulerede grænser efter gældende regler. Dog gælder for førtidspensionister med tilkendelser efter gældende regler før 2003 (gammel ordning), at de satsregulerede grænser efter gældende regler også fremover følger grænserne for folkepension. Andre ydelser, der i dag indgår i grundlaget for satspuljen, men som ikke omfattes af den obligatoriske opsparing, reguleres fortsat med satsreguleringsprocenten. Eventuel forskel mellem satsreguleringsprocenten og lønudviklingen (2,0 pct. + tilpasningsprocenten) vil ved ophør af nytilførsler til satspuljen fra 2020 (jf. nedenfor) bidrage til finansieringen af obligatorisk opsparing. Dog gælder, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen (tidligere integrationsydelse) reguleres med 1,7 pct. + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, fremfor med satsreguleringsprocenten, men selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen (tidligere integrationsydelse) omfattes ikke af obligatorisk opsparing. Alle øvrige ydelser og ordninger, der enten er reguleret med satsreguleringsprocenten eller hvis regulering er koblet til denne, herunder fx regulering af beløbsgrænserne i personskatteloven 20, fortsætter efter gældende regler. Den obligatoriske pensionsopsparing administreres af ATP. De fleste danskere har allerede i dag indbetalinger til ATP i løbet af arbejdslivet, så herved kan de administrative konsekvenser minimeres. I forlængelse af Aftale om principperne for satspuljens tilvejebringelse og udmøntning mv. fra 2015 er parterne enige om, at den allerede aftalte regulering af visse indkomstoverførsler i som følge af Aftale om skattereform 2012 fastholdes. Parterne kan ikke uden at opsige aftalen fremsætte eller stemme for forslag i Folketinget om at fjerne eller ændre satsreguleringen, reguleringen af folkepensionen, reguleringen af ydelser omfattet af den obligatoriske opsparing samt den allerede aftalte regulering af visse overførsler som følge af Aftale om skattereform Nytilførsler til satspuljen ophører fra Parterne vil invitere de øvrige nuværende satspuljeforligspartier (S, SF, RV, ALT) til en årlig udmøntning af en reserve svarende til de resterende frigivne midler i fremtidige finansår, der

3 følger af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019, samt et beløb svarende til niveauet for den gennemsnitlige årlige tilførsel til satspuljen som følge af uforbrugte midler og omprioritering af opsparing i perioden Reserven anvendes fortsat til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområde m.v., men der gives helt særlig prioritet til socialområdet, som dermed vil modtage langt hovedparten af midlerne. Herudover vil det blive prioriteret at understøtte et velfungerende civilsamfund. Samtidig ophører aktuelle forligsbindinger på eksisterende satspuljebevillinger. Derfor og for at forenkle administrationen følges der ikke særskilt op på uforbrugte midler, der således ikke genudmøntes i regi af satspuljen. Parterne er enige om at opsige forliget om satspuljen fra 2015 med virkning fra næste folketingsvalg. Øvrige forlig og aftaler, der helt eller delvist er finansieret af satspuljebevillinger, gælder fortsat uagtet opsigelsen af satspuljeforliget. Aftalen har karakter af et politisk forlig med virkning fra næste folketingsvalg. Andre partier fra det hidtidige satspuljeforlig kan tilslutte sig. De gældende regler om, at finansministeren fastsætter nærmere regler om selve beregningen af satsreguleringsprocenten mv. er fortsat gældende, jf. Lov om en Satsreguleringsprocent ( 7). Parterne noterer sig i forlængelse heraf, at Finansministeriet iværksætter et arbejde om et statistisk grundlag for opgørelse af den procentvise ændring i årslønnen, som ligger til grund for beregningen af satsreguleringsprocenten mv., jf Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. Dette statistiske grundlag vil i videst muligt omfang korrigere for såkaldte sammensætningseffekter i lønudviklingen. Dette arbejde vil danne grundlag for den fremtidige regulering af indkomstoverførsler mv., som afhænger af satsreguleringsprocenten mv. Statistikudvalget med deltagelse af arbejdsmarkedets parter vil fungere som følgegruppe i dette arbejde. Det nye grundlag forventes at kunne blive anvendt fra Indtil der foreligger et nyt grundlag vil opgørelsen af den procentvise ændring i årslønnen, som ligger til grund for satsreguleringsprocenten mv., fortsætte som hidtil. Bilag Bilag 1. Ydelser omfattet af obligatorisk pensionsindbetaling Bilag 2: Sammenhæng mellem årsløn og regulering ved gældende og nye regler (pct.) Bilag 3. Administrative konsekvenser Bilag 4. Reserve til frigivne midler fra satspuljen

4 Bilag 1: Ydelser omfattet af obligatorisk pensionsindbetaling Med indførelsen af en obligatorisk opsparing for en række overførselsindkomster indbetales i ,3 mia. kr. til ATP stigende til 2,0 mia. kr. i 2025 og 3,8 mia. kr. i 2030 (2019-niveau). De fradragsberettigede indbetalinger medfører en gradvis svækkelse af den offentlige saldo (inkl. adfærd) med ca. 0,2 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 1,0 mia. kr. i 2025 stigende til ca. 1,7 mia. kr. i 2030, på grund af udskydelse af skat og tilbageløb af indbetalingerne. Saldovirkningen vil indebære et finansieringsbidrag fra det finanspolitiske råderum inden for målet om strukturel balance i Saldovirkningen er målt i forhold til grundforløbet i de mellemfristede fremskrivninger, hvor de tidligere fradrag til satspuljen beregningsteknisk indgår som overførselsindkomst fra Efterhånden som pensionsopsparingen giver anledning til pensionsudbetalinger, vil øgede skatteindtægter og aftrapning af offentlige pensionsydelser i stigende omfang modvirke den svækkelse af den offentlige saldo, som udskydelsen af skat og tilbageløb af indbetalingerne isoleret set medfører på kort sigt. Følgende indkomsterstattende overførselsindkomster omfattes af den obligatoriske opsparing: Arbejdsløshedsdagpenge Barselsdagpenge Efterløn Feriedagpenge Fleksydelse Førtidspension Kontanthjælp Uddannelseshjælp Flekslønstilskud Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Revalideringsydelse Statens voksenuddannelsesstøtte Sygedagpenge

5 Bilag 2: Sammenhæng mellem årsløn og regulering ved gældende og nye regler (pct.) Tabel 1 Sammenhæng mellem årsløn og regulering ved gældende og nye regler (pct.) Stigning i årsløn (tilpasningsprocent + 2,0) Folkepension Gældende regler (satsreguleringsprocent) Nye regler (2,0 + tilpasningsprocent) Gældende regler (satsreguleringsprocent) Ydelser omfattet af obligatorisk opsparing Nye regler (1,7 + tilpasningsprocent) Nye regler inkl. opsparing til pension Ydelser der ikke omfattes af obligatorisk opsparing 1) Gældende regler (satsreguleringsprocent) Nye regler (uændret regulering) A B C = A D = B E = A - 0,3 F = E + 0,3 G = B H = G = B 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,8 2,1 2,0 2,0 2,2 2,0 2,2 2,0 1,9 2,2 2,0 2,0 2,3 2,0 2,3 2,0 2,0 2,3 2,0 2,0 2,4 2,1 2,4 2,1 2,1 2,4 2,1 2,1 2,5 2,2 2,5 2,2 2,2 2,5 2,2 2,2 2,6 2,3 2,6 2,3 2,3 2,6 2,3 2,3 2,7 2,4 2,7 2,4 2,4 2,7 2,4 2,4 2,8 2,5 2,8 2,5 2,5 2,8 2,5 2,5 2,9 2,6 2,9 2,6 2,6 2,9 2,6 2,6 3,0 2,7 3,0 2,7 2,7 3,0 2,7 2,7 Anm.: Satsreguleringsprocenten for et givent finansår fastsættes på baggrund af lønudviklingen to år forud (lønåret). Fx er satsreguleringsprocenten for finansåret 2019 beregnet med udgangspunkt i lønstigningen for 2017 opgjort efter metoden beskrevet i Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. Tabellen viser den generelle sammenhæng mellem udviklingen i årslønnen i lønåret og reguleringen ved gældende og nye regler. De nye regler træder i kraft fra Hertil kommer oveni virkningen af den aftalte regulering i årene fra Aftale om skattereform ) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen (tidligere integrationsydelse) reguleres med 1,7 + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, fremfor med satsreguleringsprocenten, men omfattes ikke af obligatorisk opsparing. Kilde: Lov om en satsreguleringsprocent mv. og egne beregninger.

6 Bilag 3. Administrative konsekvenser Regeringen fremlægger i 2019 lovforslag med henblik på at etablere lovgrundlaget for de obligatoriske pensionsordninger for overførselsmodtagere (ændringer af ATP-loven, ændringer af lovgivningen for de omfattede ydelser mv.) samt justeringer af lov om satsregulering. Parterne er enige om at stemme for lovforslagene med henblik på ikrafttræden i Lovforslagene kan, som følge af forligsbindingen på satsreguleringen, først træde i kraft efter det kommende folketingsvalg. Med henblik på at holde administrationsomkostningerne nede er parterne enige om at knytte de obligatoriske opsparinger til ATP s eksisterende Livslang Pension. Parterne er enige om at reservere et beløb til dækning af eventuelle statslige udgifter til administration af de obligatoriske pensionsordninger mv. i Parterne er enige om at udmønte midlerne i 2019 ved aktstykke, når beløbets størrelse er endeligt fastlagt.

7 Bilag 4. Reserve til frigivne midler fra satspuljen Satspuljen betegner de midler, der i medfør af Lov om en satsreguleringsprocent mv. anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper. Den eksisterende akkumulerede satspulje udgør 15,7 mia. kr. (2019-pl). En del af den akkumulerede satspuljeramme er bundet i eksisterende projekter, der i dag er omfattet af satspuljeforliget, ligesom en del af satspuljen som følge af udløb af eksisterende projekter og reserver afsat til senere års udmøntning ikke endnu er disponeret af satspuljepartierne (frigivne midler). I praksis betegner frigivne midler forskellen mellem den akkumulerede satspulje (summen af tilførte puljebeløb) og omfanget af satspuljemidler bundet i eksisterende prioriteter. Det nye forlig, som træder i stedet for det hidtidige satspuljeforlig, indebærer, at der fremover ikke tilføres nye midler til satspuljen (puljebeløb). Samtidig afsættes en særskilt reserve svarende til de frigivne, dvs. ikke-disponerede, midler i satspuljen i fremtidige finansår, som er opgjort på baggrund af Aftale om udmøntning af satspuljen for Herudover tilkendegiver parterne, at de på finanslovsforslaget for 2020 vil tillægge reserven et beløb på 70,0 mio. kr. årligt svarende til niveauet for den gennemsnitlige årlige tilførsel til satspuljen som følge af uforbrugte midler og omprioritering af opsparing i perioden , som vil blive reserveret til socialområdet. Det nye forlig indebærer samlet set, at der afsættes og udmøntes en reserve på 90,0 mio. kr. i 2020, 141,1 mio. kr. i 2021, 544,2 mio. kr. i 2022, 858,5 mio. kr. i 2023, 843,7 mio. kr. i 2024, 737,1 mio. kr. i 2025 og så fremdeles, jf. tabel 2. Tabel 2 Opgørelse af frigivne midler Mio. kr., 2019-pl Satspulje til udmøntning , , , , , ,6 Samlet udmøntning , , , , , ,5 Rest til udmøntning (frigivne midler) - 51,1 454,2 788,5 773,7 667,1 Tilbageførsel sfa. svindelsag i Socialstyrelsen 20,0 20,0 20, Ekstra tilførsel af midler 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Total, rest til udmøntning 90,0 141,1 544,2 858,5 843,7 737,1 Anm.: Endelig konsolidering af tallene foretages i forbindelse med valideringen af projektoversigten for satspuljen for 2019 efter finanslovens vedtagelse. Det kan medføre mindre afvigelser i 2023 og frem. Kilde: Satspuljedatabasen samt egne beregninger. Reserven udmøntes årligt fra 2020 og frem og anvendes fortsat til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet mv. samt til at understøtte et velfungerende civilsamfund. Der gives helt særlig prioritet til socialområdet, som dermed vil modtage langt hovedparten af midlerne. Reserven anvendes som altovervejende udgangspunkt til midlertidige initiativer. Udmøntning aftales af partierne bag det nye forlig (V, LA, K og DF), ligesom de øvrige nuværende satspuljeforligspartier (S, SF, RV, ALT) inviteres til at deltage i udmøntningen. Reserven sikrer, at de resterende frigivne midler, som følger af den gamle satspuljeordning, disponeres af satspuljepartierne. Der gøres status i 2022.

8 Samtidig ophører den hidtidige satspuljeordning. Den eneste kobling til den nuværende satspuljeordning er, at reservens størrelse svarer til de frigivne midler i fremtidige finansår, der følger af Aftale om udmøntning af satspuljen for Ovenstående indebærer, at den aktuelle satspuljeforligsbinding på eksisterende satspuljebevillinger ophører. Som følge heraf og for at forenkle den nuværende omfattende administration af satspuljen føres der ikke særskilt, løbende status for de eksisterende over 700 satspuljeprojekter, herunder heller ikke i forhold til uforbrugte midler, der således ikke administreres og genudmøntes som led i de årlige forhandlinger om den nye reserve. Aftalen påvirker ikke de regnskabsregler mv., som de enkelte ministerier skal efterleve. De eksisterende regler og krav til bevillingskontrol og regnskabsopfølgning, som gælder for alle finanslovsbevillinger, er således fortsat gældende. Øvrige forlig og aftaler, der helt eller delvist er finansieret af satspuljebevillinger, gælder fortsat uagtet opsigelsen af satspuljeforliget.

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 176 Offentligt Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 1 Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Med Jobreformens fase

Læs mere

Loftskorrektioner på FL19

Loftskorrektioner på FL19 Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018),

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Frigivne midler - 51,1 454,2 788,5 773,7 667,1 Tilbageførsel sfa. svindelsag i Socialstyrelsen 20,0 20,0 20,

Frigivne midler - 51,1 454,2 788,5 773,7 667,1 Tilbageførsel sfa. svindelsag i Socialstyrelsen 20,0 20,0 20, 3. november 218 Fortsat prioritering af socialområdet Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere medfører, at nytilførsler til satspuljen

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om en satsreguleringsprocent

Forslag. Lov om en satsreguleringsprocent 82 (som fremsat): Forslag til lov om en satsreguleringsprocent. Fremsat den 7. november 2002 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til Lov om en satsreguleringsprocent 1. Som grundlag for en årlig

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019 Teknisk briefing om pensionsalder Februar 19 Aftale om levetidsindeksering af folkepensionsalderen () Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Salamimetoden. Pensions- og efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Salamimetoden. Pensions- og efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Verner Sand Kirk / Michel Klos Salamimetoden 28. marts 2019 Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a-kasse. Danske A-kasser har i denne oversigt

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Betænkning afgivet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg den 30. april Betænkning over

Betænkning afgivet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg den 30. april Betænkning over Til lovforslag nr. L 82 Folketinget 2002-03 Det Politisk- Økonomiske Udvalg (L 82 - bilag 26) (Offentligt) Betænkning afgivet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg den 30. april 2003 Betænkning over Forslag

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet Forord Når jeg bli r gammel Når jeg bliver gammel, så vil jeg i modsætning til Gnags sang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende L 143:

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende L 143: Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 143 Bilag 1 Offentligt NOTAT Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende L 143: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 488 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte Maj 2019 Aftale om ret til seniorpension for nedslidte Pensionsreglerne spiller en afgørende rolle for danskernes fremtid og tryghed. Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev der udvist rettidig omhu. Principperne

Læs mere

2018/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts Betænkning.

2018/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts Betænkning. 2018/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges

Læs mere

Loftskorrektioner på FL18

Loftskorrektioner på FL18 Loftskorrektioner på FL18 December 2017 I forlængelse af regeringens 2025-plan Vækst og Velstand 2025 og de indgåede reformaftaler i foråret 2017 om Tryghed om boligskatten, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Udkast. Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Udkast. Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Udkast Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dokumentation af loftskorrektioner FL15

Dokumentation af loftskorrektioner FL15 Dokumentation af loftskorrektioner FL15 12. december 2014 I forbindelse med ændringsforlagene til finansloven for 2015 er der foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne i medfør

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere