Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige"

Transkript

1 Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2 3. Forberedelse 2 4. Jura Indførelse af forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kørekortet Krav til den 17-årige fører efter forsøgsordningen Krav til ledsageren efter forsøgsordningen 4 5. Straf og andre retsfølger Sanktionspåstande ved en 17-årig førers overtrædelse af reglerne for forsøgsordningen 5.2. Sanktionspåstande ved ledsagerens overtrædelse af betingelser efter forsøgsordningen Beregning af frakendelsestid Frakendelse af førerretten efter forsøgsordningen og udskydelse af retten til at erhverve førerret efter forsøgsordningen som følge af ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert 5.5. Kørselsforbud, frakendelsestider, gentagelsesvirkning og konfiskation efter færdselslovens 133 a Efter dom Domme til Vidensbasen 9 7. Love og forarbejder

3 Færdsel forsøgsordning med kørekort til 17-årige 1. januar Overblik og tjekliste Fra den 1. januar 2017 er det som led i en forsøgsordning muligt for 17-årige at erhverve kørekort til kategori B (almindelig bil). Efter ordningen må den 17-årige indtil vedkommende fylder 18 år kun køre bil under ledsagelse af en erfaren bilist (ledsageren). Efter forsøgsordningen stilles en række krav til både den 17-årige fører og til ledsageren. Kravene er beskrevet nærmere nedenfor i pkt og pkt Hvis den 17-årige eller ledsageren overtræder betingelserne for forsøgsordningen, straffes overtrædelsen med bøde. Der er ikke knyttet gentagelsesvirkning eller anden retsvirkning, herunder f.eks. frakendelse af førerretten, til en sådan overtrædelse, jf. nærmere pkt. 5.2.og pkt Det er den 17-årige fører, der har ansvaret for kørslen. Se nærmere under pkt Færdselslovens almindelige sanktionsbestemmelser for førere af motorkøretøjer finder i øvrigt på helt sædvanlig vis anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort efter forsøgsordningen. 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling Politiet kan standse et køretøj og undersøge det for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet, jf. færdselslovens 77, stk. 1, 1. pkt. Forsøgsordningen med kørekort til 17-årige indebærer, at en 17-årig skal ledsages af en person, som opfylder en række betingelser, jf. nærmere nedenfor i pkt Politiet vil kunne standse køretøjet med henblik på at kontrollere, at ledsageren opfylder betingelserne for ledsagelse, jf. 12 i bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige. Ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler, herunder 53 og 54. Bestemmelserne i færdselslovens 55, stk. 1 og 2, og bestemmelser fastsat i medfør af 55, stk. 4, 1. pkt., om udåndings-, spyt- og blodprøve mv. finder på den baggrund tilsvarende anvendelse for ledsageren, jf. bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17- årige 11, stk Forberedelse Anklagemyndigheden skal i forbindelse med tiltalerejsning være opmærksom på, at det ved kørsel omfattet af forsøgsordningen er den 17-årige, der har ansvaret for kørslen (lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) L 161 af 30. marts 2016). Ledsageren har ikke ansvaret for den 17-åriges kørsel, og forsøgsordningen med kørekort til 17-årige medfører ikke ændringer i, hvornår ledsageren på samme måde som andre passagerer kan anses for at blive selvstændig fører af køretøjet som følge af sin direkte indgriben i kørslen

4 Forsøgsordningen indebærer heller ikke ændring i forhold til betingelserne for eventuelt at pålægge ledsageren et medvirkensansvar efter straffelovens 23 for den 17-åriges færdselsforseelser i øvrigt. 4. Jura 4.1. Indførelse af forsøgsordning med kørekort til 17-årige Med lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) er der i færdselsloven indsat en bemyndigelsesbestemmelse, som giver transport- og bygningsministeren hjemmel til at etablere en forsøgsordning, hvorefter 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort i kategori B (almindelig bil), forudsat at den 17-årige indtil det 18. år kun kører bil under ledsagelse af en erfaren bilist (lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) L 161 af 30. marts 2016). Den 17-årige erhverver kørekortet på sædvanlig vis, og køreuddannelsen adskiller sig ikke fra den uddannelse, der gennemføres, når der uden for forsøgsordningen erhverves kørekort som 18-årig eller senere. Forsøgsordningen indebærer, at tilsidesættelse af de betingelser, der gælder for ordningen, straffes med bøde, uanset om det er den 17-årige fører og/eller ledsageren, der er ansvarlig for tilsidesættelsen. Bøden har ikke gentagelsesvirkning og udløser heller ikke andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten eller konfiskation. Hvis den 17-årige fører eller ledsageren i øvrigt begår færdselsforseelser under eller i forbindelse med kørslen, bedømmes disse efter færdselslovens almindelige regler, herunder i relation til gentagelsesvirkning, frakendelse mv. Indholdet af forsøgsordningen er nærmere udmøntet i bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige. Forsøgsordningen træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder indtil videre i 3 år Kørekortet Den 17-åriges erhvervelse af kørekort sker efter de samme regler i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen, som gælder for personer, der er fyldt 18 år, jf. bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige

5 Førerret erhvervet under forsøgsordningen er begrænset til Danmark, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2. Kørekort omfattet af forsøgsordningen giver den 17-årige ret til under nærmere angivne betingelser at føre: lille knallert almindelig bil personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over kg varebil med en tilladt totalvægt på ikke over kg vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg traktor/motorredskab Kørsel på lille knallert og kørsel med traktor/motorredskab må som de eneste kørsler foregå uden ledsager, jf. bekendtgørelsens 6, stk Krav til den 17-årige fører efter forsøgsordningen En 17-årig, der har erhvervet kørekort efter forsøgsordningen, må kun køre bil med en ledsager, der opfylder betingelserne til ledsagere. Den 17-årige fører har pligt til inden kørslen påbegyndes at oplyse ledsageren om, at vedkommende fungerer som ledsager. Den 17-årige har endvidere pligt til at oplyse ledsageren om de betingelser, der stilles til ledsagere, jf. bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17- årige 7. Hvis den 17-årige fører overtræder disse forpligtelser, straffes vedkommende med bøde, jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige. Den 17-årige fører straffes også med bøde, hvis vedkommende har kendskab til, at ledsageren ikke opfylder betingelserne for ledsagelse, jf. 14, stk. 2, i bekendtgørelsen. Den 17-årige førers strafansvar i disse situationer kræver dermed direkte forsæt. Se nedenfor under pkt om bødepåstande for den 17-årige førers overtrædelse af bekendtgørelsen Krav til ledsageren efter forsøgsordningen Efter forsøgsordningen kan alle, der lever op til en række minimumskrav, ledsage den 17-årige under dennes kørsel. Ledsageren skal ikke godkendes eller registreres som ledsager, og politiet skal i forbindelse med kontrol blot kunne fastslå, om ledsageren lever op til de fastsatte krav

6 Minimumskravene, der fremgår af 8-11 i bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige er følgende: ledsageren skal mindst være 30 år, jf. 8, stk. 1, nr. 1, ledsageren skal have haft førerret (til almindelig bil) de seneste 10 år på baggrund af kørekort udstedt i Danmark, jf. 8, stk. 1, nr. 2, ledsageren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til almindelig bil, der er udstedt i Danmark, jf. 8, stk. 1, nr. 3, ledsageren må ikke have været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år, regnet fra udløbet af frakendelsen ved ubetinget frakendelse af førerretten og fra endelige dom eller vedtagelse ved betinget frakendelse af førerretten, jf. 8, stk. 1, nr. 4 og stk. 2, ledsageren skal sidde på forreste passagersæde under kørslen, jf. 9, stk. 1, ledsageren skal under kørslen have sit kørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet, jf. 9, stk. 2, ledsageren skal på alle tidspunkter under den 17-årige førers kørsel være opmærksom på omkringværende trafikale forhold og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning, jf. 10, og ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler, herunder færdselslovens 53 og 54, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 1. Det følger af bekendtgørelsens 14, stk. 1, at ledsagerens overtrædelse af 8-9 og 11 straffes med bøde. Se nedenfor under pkt om bødepåstande ved ledsagerens overtrædelse af bekendtgørelsen. 5. Straf og andre retsfølger 5.1. Sanktionspåstande ved en 17-årig førers overtrædelse af reglerne for forsøgsordningen Den 17-årige fører straffes med bøde, hvis vedkommende: kører uden ledsager, eller undlader at orientere ledsageren om, at vedkommende fungerer som ledsager, herunder hvilke betingelser der gælder for ledsagelse. Det er forudsat i forarbejderne til forsøgsordningen (lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) L 161 af 30. marts 2016) at en 17-årig, som kører uden ledsager, skal idømmes en bøde udmålt efter samme principper som ved udmåling af bøder til 17-årige, der kører uden at have erhvervet kørekort. Det er også forudsat, at bøden ikke bør nedsættes yderligere. Anklagemyndigheden skal derfor som udgangspunkt i sager, hvor en 17-årig, som har erhvervet kørekort efter forsøgsordningen, kører uden ledsager, nedlægge påstand om en bøde på kr., svarende til den bøde, der udmåles til en 17-årig, der ikke er omfattet af forsøgsordningen, men som har gennemført et ikke uvæsentligt - 5 -

7 antal køretimer. Der henvises i den forbindelse til Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56). Det er Rigsadvokatens opfattelse, at anklagemyndigheden tilsvarende skal nedlægge påstand om en bøde på kr., hvis den 17-årige fører ikke orienterer ledsageren om, at vedkommende fungerer som ledsager, og hvilke betingelser der gælder for ledsagelse. Hvis ledsageren overtræder 8-9 eller 11 om betingelserne for ledsagelse, jf. ovenfor under pkt. 4.4., straffes den 17-årige også herfor, hvis der kan føres bevis for, at den 17-årige har kendskab til de forhold, der begrunder overtrædelsen, dvs. hvis der foreligger direkte forsæt hos den 17-årige, jf. bekendtgørelsens 14, stk. 2. I tilfælde, hvor der er grundlag for at pålægge den 17-årige et sådant strafansvar, forudsættes det i forarbejderne, at bøden til den 17-årige udmåles efter et gradueret bødesystem under hensyn til karakteren af den betingelse, som ledsageren har tilsidesat. Hvis ledsageren ikke opfylder en formel betingelse for ordningen, f.eks. hvis ledsageren har undladt at medbringe et gyldigt kørekort under kørslen, straffes den 17-årige som udgangspunkt med en bøde på kr. svarende til bødetaksten for en tilsvarende formel overtrædelse begået af en fører over 18 år. Det forudsættes i forarbejderne, at anklagemyndigheden i forbindelse med en straffesag for denne type overtrædelse søger bøden nedsat til det halve beløb i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer om sanktionspåstande i færdselssager vedrørende personer mellem 15 og 18 år. I disse situationer skal anklagemyndigheden derfor som udgangspunkt nedlægge påstand om en bøde på 500 kr. Opfylder ledsageren ikke de materielle betingelser for ordningen f.eks. hvis ledsageren er spirituspåvirket i et omfang, der overskrider grænsen for lovlig kørsel i medfør af færdselslovens 53 forudsættes det i forarbejderne til forsøgsordningen, at den 17-årige straffes med en bøde på kr. svarende til bøden til en 17-årig, som kører uden ledsager. Det forudsættes også, at der ikke skal ske yderligere nedsættelse af bøden. Bortset fra ovennævnte eksempler omtaler forarbejderne til forsøgsordningen ikke, hvilke betingelser for ledsagelse der skal betragtes som henholdsvis formelle og materielle betingelser. Henset til indholdet af betingelserne er det imidlertid Rigsadvokatens opfattelse, at alle øvrige strafbelagte betingelser for ledsagelse må betragtes som materielle betingelser. Anklagemyndigheden skal derfor også ved overtrædelse af disse øvrige betingelser for ledsagelse som udgangspunkt nedlægge påstand om en bøde på kr. til den 17-årige fører. For alle overtrædelser af bekendtgørelsen om forsøgsordning med kørekort til 17-årige gælder, at bøden ikke tillægges gentagelsesvirkning og heller ikke udløser andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten eller konfiskation. Ved flere overtrædelser af bekendtgørelsen til samtidig pådømmelse vil færdselslovens 118 a, stk. 2 og 4, om absolut kumulation finde anvendelse, jf. bekendtgørelsens

8 Hvis den 17-årige under eller i forbindelse med kørslen begår færdselsforseelser, som ikke vedrører betingelserne for forsøgsordningen om kørekort til 17-årige, bedømmes disse efter færdselslovens almindelige regler, herunder i relation til gentagelsesvirkning, frakendelse mv Sanktionspåstande ved ledsagerens overtrædelse af betingelser efter forsøgsordningen Ledsagerens ansvar efter forsøgsordningen indebærer, at ledsageren ifalder selvstændigt ansvar, hvis vedkommende ikke opfylder kravene i bekendtgørelsens 8-9 og 11, jf. ovenfor under pkt Det følger af forarbejderne til forsøgsordningen, at et strafansvar for ledsageren forudsætter, at vedkommende er vidende om og har indvilliget i at være ledsager. Det påhviler den 17-årige fører at sikre dette (lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) L 161 af 30. marts 2016). Ledsagerens tilsidesættelse af betingelserne for at være ledsager i forsøgsordningens forstand straffes med bøde. Det er forudsat i bemærkningerne til lovforslaget om forsøgsordningen, at ledsagerens overtrædelse af en formel betingelse for ordningen f.eks. ved ikke at medbringe sit kørekort under kørslen straffes med en bøde på kr. Anklagemyndigheden skal derfor nedlægge påstand om en bøde på kr. til ledsageren, hvis denne overtræder betingelsen i bekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 3. Hvis ledsageren ikke opfylder en materiel betingelse for ordningen f.eks. ved at være spirituspåvirket i et omfang, der overskrider grænsen for lovlig kørsel i medfør af færdselslovens 53 er det i forarbejderne forudsat, at bødepåstanden er kr. (lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) L 161 af 30. marts 2016). Bortset fra ovennævnte eksempler omtaler forarbejderne til forsøgsordningen ikke, hvilke betingelser for ledsagelse der skal betragtes som henholdsvis formelle og materielle betingelser. Henset til indholdet af betingelserne er det imidlertid Rigsadvokatens opfattelse, at alle øvrige strafbelagte betingelser for ledsagelse må betragtes som materielle betingelser. Anklagemyndigheden skal derfor også ved overtrædelse af disse øvrige betingelser for ledsagelse som udgangspunkt nedlægge påstand om en bøde på kr. til ledsageren. Der er ikke knyttet gentagelsesvirkning til en ledsagers overtrædelse af betingelserne for ledsagelse, og overtrædelsen udløser heller ikke andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten eller konfiskation. Ved flere overtrædelser af bekendtgørelsen til samtidig pådømmelse vil færdselslovens 118 a, stk. 2 og 4, om absolut kumulation finde anvendelse, jf. bekendtgørelsens

9 Hvis ledsageren under eller i forbindelse med kørslen begår færdselsforseelser, som ikke vedrører betingelserne for forsøgsordningen om kørekort til 17-årige, bedømmes disse efter færdselslovens almindelige regler, herunder i relation til gentagelsesvirkning, frakendelse mv Beregning af frakendelsestid Som nævnt ovenfor under pkt og pkt. 5.2., skal der ved overtrædelse af bekendtgørelsen om forsøgsordning med kørekort til 17-årige fastsættes en bødestraf uden gentagelsesvirkning og uden udløsning af andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten. Hvis en 17-årig fører eller en ledsager tilsidesætter betingelserne i bekendtgørelsen, har det dermed ingen frakendelsesmæssige konsekvenser. Hvis en 17-årig fører i øvrigt overtræder færdselsloven, bedømmes disse overtrædelser efter de almindelige bestemmelser i færdselsloven. Dette gælder også for så vidt angår frakendelse af førerretten, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 1, som angiver, at færdselslovens almindelige bestemmelser om frakendelse af førerretten som udgangspunkt finder anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til almindelig bil efter reglerne i forsøgsordningen om kørekort til 17-årige. Med bekendtgørelsens 15, stk. 2 og 3, gøres imidlertid en undtagelse til færdselslovens almindelige bestemmelser i 128, stk. 4, om beregning af frakendelsestiden for unge under 18 år. Hvis en fører er under 18 år på det tidspunkt, hvor vedkommende vedtager eller idømmes en ubetinget frakendelse af førerretten, regnes frakendelsestiden således fra afgørelsestidspunktet uanset om pågældende har erhvervet kørekort efter forsøgsordningen, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 3. Er personen under 17 år, regnes frakendelsestiden dog fra den dag, hvor personen fylder 17 år. Frakendelsestiden for en 17-årig fører, der har erhvervet kørekort efter forsøgsordningen, regnes fra afgørelsestidspunktet, medmindre førerretten forud herfor har været inddraget af politiet. I så fald regnes frakendelsestiden fra inddragelsen af førerretten, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 2. Hvis en person, der er fyldt 17 år og ikke har erhvervet førerret efter bekendtgørelsen, ved dom bliver ubetinget frakendt retten til at erhverve førerret, har anke ikke opsættende virkning for dommens bestemmelse om frakendelse, medmindre byretten ved kendelse bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens 15, stk

10 5.4. Frakendelse af førerretten efter forsøgsordningen og udskydelse af retten til at erhverve førerret efter forsøgsordningen som følge af ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert Hvis en person ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert, kan det have betydning for erhvervelse af førerret efter bekendtgørelsen om forsøgsordning med kørekort til 17-årige og for frakendelse af en eventuel allerede erhvervet førerret efter forsøgsordningen. Hvis en knallertfører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter færdselslovens 129, stk. 3, er under 17 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende kan erhverve førerret til almindelig bil efter forsøgsordningen, i 6 måneder, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 4, 1. pkt. I de tilfælde, hvor føreren af en lille knallert er under 17 år på gerningstidspunktet, men hvor sagen først afgøres efter, at føreren er fyldt 17 år og allerede har erhvervet førerret i medfør af forsøgsordningen, skal der ske ubetinget frakendelse af førerretten til almindelig bil i 6 måneder regnet fra den endelige afgørelse om ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 4, 2. pkt. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten i disse tilfælde dog undlades Kørselsforbud, frakendelsestider, gentagelsesvirkning og konfiskation efter færdselslovens 133 a Færdselslovens almindelige regler finder anvendelse for 17-årige førere, medmindre andet er angivet i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens 3, og færdselslovens almindelige sanktionsbestemmelser finder som udgangspunkt anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til almindelig bil efter reglerne i forsøgsordningen, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 1. Færdselslovens regler om kørselsforbud i 127, frakendelsestiderne i færdselslovens , reglerne om gentagelsesvirkning og reglerne om konfiskation finder dermed anvendelse ved bedømmelsen af den 17-årige førers færdselsforseelser, medmindre andet er angivet i bekendtgørelsen og beskrevet ovenfor. 6. Efter dom 6.1. Domme til Vidensbasen Det skal overvejes, om dommen er egnet til at indgå i anklagemyndighedens Vidensbase. En dom kan være egnet til Vidensbasen, hvis den belyser standard strafniveauet eller praksis for rettighedsfrakendelse mv. inden for et sagsområde, eller hvis dommen belyser problemstillinger af - 9 -

11 generel/principiel betydning for retstilstanden. Samtidig kan en dom være egnet, hvis den vedrører et område, som ikke allerede er dækket på Vidensbasen. Kun endelige domme må indsendes til Vidensbasen. Skemaer til indsendelse af domme til Vidensbasen findes under Viden på AnklagerNet. 7. Love og forarbejder Forarbejderne til lov nr. 659 af 8. juni 2016 om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel frem til det 18. år m.v.) (L 161 af 30. marts 2016) Bekendtgørelsen nr af 15. december 2016 om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17- årige

Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56)

Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: kørsel uden kørekort; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2017 Status: Gældende Udskrevet: 2.12.2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager

Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager Færdsel - Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Historisk Udskrevet: 29.11.2018

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven)

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold;butikstid;detail; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.12.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Freds- og æreskrænkelser ( a)

Freds- og æreskrænkelser ( a) Freds- og æreskrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.11.2017 Status: Historisk Udskrevet: 9.1.2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2015/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsministeriet Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Lovafdelingen Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Carsten Madsen Sagsnr.: 2006-730-0435

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 185 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 185 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 185 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning, hvorefter 17-årige kan erhverve kørekort til almindelig

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 227 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) I

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads

Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads Overtrædelser i forbindelse med fritidssejlads Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: bødestraffe;søfart; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.5.2018 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. april 2019 af Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt RIGSADVOKATEN J.nr. RA 2008-1410-0145 NOTAT om sanktionerne for overtrædelse af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Fyrværkeri Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Fyrværkeri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017 Indholdsfortegnelse 1.Overblik og tjekliste 3 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 5.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Dyreværn Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dyreværn Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dyreværn Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.11.2017 Status: Gældende Udskrevet: 30.1.2019 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 642 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 153 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0025 Dok.: DSS40070 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-9

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-9 Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-9 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2009 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr.

Læs mere

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-15

Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-15 Færdsel - Sanktionspåstande mv. i færdselssager-15 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 4.2.2014 Status: Historisk Udskrevet: 21.1.2019 RIGSADVOKATEN Meddelelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 4.1.2016 Status: Historisk Udskrevet: 25.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LOV nr 1540 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2018-4000-0098 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Arbejdsmiljø-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 28.1.2017 ARBEJDSMILJØ RM 8/2006 REVIDERET 8. JULI 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdsels- og våbenkontoret Andreas Emil Christensen Sagsnr.: 2010-801-0031 Dok.: AEC41093 Udkast

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 Sanktionspåstande mv. i færdselssager Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere