Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed"

Transkript

1 Finanstilsynet Arhusgade København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medfør af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstås ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter 11 i lov om finansiel virksomhed. Brevdato 29. december2017 Livsforsikringsselskabets navn PEA Pension Overskrift Livsforsikringsselskabet skal angive en præcis og sigende titel på anmeldelsen. PFA Plus KundeKapital i Du Investerer Resumé Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resumé, der giver et fyldestgørende billede af anmeldelsen. Anmeldelsen vedrører alene PEA Plus. Muligheden for KundeKapital udvides til også at omfatte Du Investerer. Lovgrundlaget Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilket/hvilke nr. i lovens 20, stk. 1, anmeldelsen vedrører. Anmeldelsen sker i henhold til 20, stk. 1, nr. i lov om finansiel virksomhed. I krafttrædelse Livsforsikringsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttrædelse. 1.januar 2018 Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser denne anmeldelse ophæver eller ændrer. Denne anmeldelse ændrer anmeldelsen "Teknisk grundlag for PFA Plus" af 8. oktober 2009 Angivelse af forsikringsklasse Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedrører forsikringsklasse Ill. Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens indhold med analyser, beregninger mv. på en så klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 3. Muligheden for at indbetale til KundeKapital udvides til at omfatte investeringskonceptet Du Investerer. Dette medfører nedenstående ændringer til det tekniske grundlag for PEA Plus.

2 Ændring 1: Afsnit 1.15 ændres: Tidligere afsnit: 1.15 KundeKapital Pensionskunder med investeringskonceptet "PFA Investerer" har mulighed for at få tilknyttet KundeKapital. Nyt afsnit: 1.15 KundeKapital På alle pensionsordninger i PFA Plus med undtagelse af ordninger, der er overført fra det tidligere PFA Invest eller PEA Unit Link, er der mulighed for at tilknytte KundeKapital. Dog gælder, at aldersopsparing ikke er omfattet, og at aftalen med virksomheden eller organisationen, som er styrende for den enkelte ordning, kan forhindre tilknytning af KundeKapital. Ændring 2: Afsnit 2.8 ændres: Tidligere afsnit: 2.8 KundeKapital Se afsnit 3.16 i Teknisk Grundlag for PFA Pension vedr. KundeKapital i PEA Plus. Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat i PFA Plus for profil A, B, C og D fremgår af Bilag 7. Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat i PFA Plus med gennemsnitsrente fremgår af Bilag 8. Nyt afsnit: 2.8 KundeKapital Se afsnit 3.16 i Teknisk Grundlag for PFA Pension vedr. KundeKapital i PFA Plus. Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat i PEA Plus for investeringskonceptet PFA Investerer, profil A, B, C og D, og investeringskonceptet Du Investerer fremgår af Bilag 7. Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat i PFA Plus med gennemsnitsrente fremgår af Bilag 8. Ændring 3: Bilag 7 ændres: Tidligere tekst: 7 Bilag: Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til pensionsordninger i PEA Plus med investeringskonceptet PEA Investerer og investeringsprofil A, B, C eller D 1. Lovgrundlag mv. Dette regulativ beskriver, hvorledes PEA Pension beregner og fordeler realiseret resultat til pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer i henhold til 20, stk. 1, nr. 3 i lov om finansiel virksomhed. Dette regulativ gælder ikke for PEA Plus med gennemsnitsrente. 2. Anmeldelse og løbende ændringer PFA Pension skal til Finanstilsynet anmelde regler for beregning og fordeling af det realiserede resultat

3 Pensionsafkastskat til de forsikrede og andre berettigede i henhold til pensionsordninger. Dette regulativ angiver hovedtrækkene i disse regler. PFA Pension kan uden varsel ændre disse regler og dette regulativ og PFA Pension anmelder løbende ændringer af reglerne til Finanstilsynet. Adgangen til løbende at ændre reglerne følger af pensionsvilkårene for pensionsordningerne. 3. Realiseret resultat Det realiserede resultat for pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer beregnes for hver pensionsordning som 5 pct. af indbetalingen til opsparingen i investeringskonceptet PFA Investerer. Satsen anvendes på løbende indbetalinger, engangsindbetalinger samt overførsler fra anden pensionsleverandør. PFA Pension kan uden varsel ændre den nævnte procentsats, herunder sætte den til nul, ved anmeldelse til Finanstilsynet. For policer med investeringskonceptet PFA Investerer, der er omfattet af KundeKapital, og som fra og med 1. juli 2011 har modtaget overførsel i løbet af året fra PFA gennemsnitsrente eller fra en anden police med investeringskonceptet PFA Investerer, defineres et yderligere realiseret resultat på 5 pct. af det samlede indestående på konceptet PFA Investerer og på Individuel KundeKapital fratrukket det aktuelle indestående på Individuel KundeKapital. Dette realiserede resultat opgøres i løbet af det kvartal, hvor overførslen er foretaget, og kan ikke blive negativt. Det samlede realiserede resultat overføres fuldt ud til Individuel KundeKapital for hver pensionsordning i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer, som er omfattet af Individuel KundeKapital. For pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer, som ikke er omfattet af Individuel KundeKapital, indgår det samlede realiserede resultat fuldt ud i pensionsordningens opsparing. 4. Definition af Kundekapital KundeKapital er særlige bonushensættelser af type B i henhold til 32 i Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. KundeKapital består af Individuel KundeKapital (se nærmere nedenfor i 6), og Kollektiv KundeKapital (se nærmere nedenfor i 8). KundeKapital indgår på lige fod med egenkapital i basiskapitalen, som er den ansvarlige kapital et forsikringsselskab skal have ifølge lovgivningen. KundeKapital skal dække dels de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels de samme tab, som egenkapitalen skal dække. KundeKapital kan derfor blive reduceret blandt andet ved dækning af tab på forsikringsdriften og andre negative poster. Risikoen for reduktion af Individuel KundeKapital er begrænset, så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, som nævnt nedenfor i 8. En pensionsordning er omfattet af KundeKapital, hvis det fremgår af pensionsbeviset. 5. Opgørelse af Individuel KundeKapital Individuel KundeKapital opgøres på følgende måde: + Individuel KundeKapital ved periodens start + Overførsel ( 6) + Forrentning mv. ( 7) Dækning af tab mv. ( 4) Udbetaling ( 9 og 10) ( 12) = Individuel KundeKapital ved periodens slutning

4 6. Overførsel til Individuel Kundekapital Individuel KundeKapital opbygges ved overførsel af pensionsordningernes realiserede resultater, som nævnt ovenfor i 3. Der kan alene opbygges Individuel KundeKapital for opsparing i investeringskonceptet PFA Investerer. Ind betalinger til forsikringsdækning deltager ikke i opbygningen af Individuel KundeKapital. Allerede opbygget Individuel KundeKapital på en pensionsordning, der er omfattet af KundeKapital, overføres til Individuel KundeKapital i PFA Plus ved en intern overførsel til PFA Plus. 7. Forrentning mv. af Individuel KundeKapital I løbet af et kalenderår bliver Individuel KundeKapital forrentet med en foreløbig rente før fradrag af pensionsafkastskat, som fastsættes månedligt forud. Forrentning af Individuel KundeKapital før fradrag af pensionsafkastskat opgøres årligt og svarer som minimum til den årlige forrentning af egenkapitalen før selskabsskat. Ved godkendelse af årsrapporten for PEA Pension på selskabets generalforsamling sker samtidig godkendelse af årets egenkapitalforrentning, og der foretages en korrektion af forrentningen af Individuel KundeKapital, hvis egenkapitalforrentningen afviger fra den foreløbige rente, der er tilskrevet Individuel KundeKapital i løbet af året. Forrentningen af egenkapitalen kan være positiv eller negativ. Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de pensionsordninger, der er i kraft, når korrektionen sker. Individuel KundeKapital knyttet til tidsbegrænset eller livsvarig livspension tilskrives endvidere løbende såkaldt overlevelsesgevinst. Denne overlevelsesgevinst beregnes ud fra den andel af den pågældende individuelle KundeKapital, der bortfalder ved pensionsmodtagerens eller dennes eventuelle begunstigedes død, samt en foreløbig dødelighed, som fastsættes månedligt forud. I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for PFA Pension på selskabets generalforsamling kan PFA's bestyrelse beslutte, at overlevelsesgevinsterne hørende til Individuel KundeKapital skal reguleres, hvis risikoregnskabet vedrørende Individuel KundeKapital som Iivspension tilsiger dette. Overlevelsesgevinsten kan dog ikke blive negativ. Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de pensionsordninger, der er i kraft, når korrektionen sker. Så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, står denne som sikkerhed for Individuel KundeKapital og dennes forrentning mv., herunder en negativ korrektion af forrentningen, som nævnt nedenfor i Kollektiv KundeKapital I forbindelse med indførsel af KundeKapital har PFA Pension overført beløb fra egenkapitalen til Kollektiv KundeKapital. Kollektiv KundeKapital, inklusive forrentning og eventuelle nye overførsler fra egenkapitalen, fordeles til de pensionsordninger, der er omfattet af Individuel KundeKapital. Det sker ved: sikring af, at Individuel KundeKapital mindst forrentes med den foreløbige rente, der tilskrives i løbet af året, og dækning af Individuel KundeKapitals forholdsmæssige andel dels af de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels af de samme tab, som egenkapitalen skal dække, som nævnt ovenfor i 4.

5 Den foreløbige rente fastsættes således, at Kollektiv KundeKapital forventes at blive udloddet over en årrække. PFA Pension kan beslutte en endelig fordeling af Kollektiv KundeKapital. 9. Udbetaling af Individuel Kundekapital Individuel KundeKapital udbetales i takt med udbetaling af en pensionsordnings opsparing i investeringskonceptet PEA Investerer. Se dog 10 om udbetaling ved ophævelse af en pensionsordning, Individuel KundeKapital udbetales også, hvis en pensionsordning ophører uden udbetaling af opsparing. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning. PFA Pension fastsætter nærmere regler for udbetaling af Individuel KundeKapital i forbindelse med udbetaling fra en pensionsordning og i forbindelse med ophør af en pensionsordning, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i Ophævelse af en pensionsordning Ved ophævelse af en pensionsordning udbetales Individuel KundeKapital sammen med pensionsordningens værdi ved ophævelse, såfremt PFA Pension på tidspunktet for ophævelsen opfylder solvenskravet i 32, stk. 1, nr. 6 i Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning. PFA Pension fastsætter, hvor stor en procentdel Individuel KundeKapital maksimalt kan udgøre af den resterende opsparing i forbindelse med delvist tilbagekøb, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i 2. Eventuel overskydende Individuel KundeKapital bliver overført til opsparingen. Der kan ikke disponeres særskilt over Individuel KundeKapital. 11. Flytning til andet investeringskoncept i PFA Plus Ved flytning af opsparing og/eller fremtidige indbetalinger til et andet investeringskoncept, hvor der ikke opbygges Individuel KundeKapital, vil en allerede opbygget Individuel KundeKapital blive bevaret. Dette gælder dog ikke, hvis værdien af den Individuelle KundeKapital er mindre end 500 kr., når opbygning af Individuel KundeKapital fravælges. I så fald vil værdien i stedet blive overført til opsparingen. 12. Pensionsafkastskat KundeKapital reduceres med pensionsafkastskat i henhold til lovgivningen. 13. lkrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. juni Ny tekst (der er ændringer i overskriften og i 1, 3, 4, 6, 10 og 13: 7 Bilag: Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer, investeringsprofil A, B, C eller 0, og/eller investeringskonceptet Du Investerer. 1. Lovgrundlag mv.

6 Dette regulativ beskriver, hvorledes PFA Pension beregner og fordeler realiseret resultat til pensionsordninger i PEA Plus med investeringskonceptet PEA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer i henhold til 20, stk. 1, nr. i lov om finansiel virksomhed. Dette regulativ gælder ikke for PEA Plus med gennemsnitsrente. 2. Anmeldelse og løbende ændringer PFA Pension skal til Finanstilsynet anmelde regler for beregning og fordeling af det realiserede resultat til de forsikrede og andre berettigede i henhold til pensionsordninger. Dette regulativ angiver hovedtrækkene i disse regler. PFA Pension kan uden varsel ændre disse regler og dette regulativ og PFA Pension anmelder løbende ændringer af reglerne til Einanstilsynet. Adgangen til løbende at ændre reglerne følger af pensionsvilkårene for pensionsordningerne. 3. Realiseret resultat Det realiserede resultat for pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PEA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer beregnes for hver pensionsordning som 5 pct. af indbetalingen til opsparingen i investeringskonceptet PEA Investerer hhv. 5 pct. af indbetalingen til opsparingen i investeringskonceptet Du Investerer. Satsen anvendes på løbende indbetalinger, engangsindbetalinger samt overførsler fra anden pensionsleverandør. PFA Pension kan uden varsel ændre den nævnte procentsats, herunder sætte den til nul, ved anmeldelse til Finanstilsynet. For pensionsordninger med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer, der er omfattet af KundeKapital, og som fra og med 1. juli 2011 har modtaget overførsel i løbet af året fra PEA gennemsnitsrente eller fra en anden police med investeringskonceptet PEA Investerer og/eller Du Investerer, defineres et yderligere realiseret resultat på 5 pct. af det samlede indestående på konceptet PFA Investerer og/eller konceptet Du Investerer og på Individuel KundeKapital fratrukket det aktuelle indestående på Individuel KundeKapital. Dette realiserede resultat opgøres i løbet af det kvartal, hvor overførslen er foretaget, og kan ikke blive negativt. Det samlede realiserede resultat overføres fuldt ud til Individuel KundeKapital for hver pensionsordning i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer, som er omfattet af Individuel KundeKapital. For pensionsordninger i PEA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer, som ikke er omfattet af Individuel KundeKapital, indgår det samlede realiserede resultat fuldt ud i pensionsordningens opsparing. 4. Definition af Kundekapital KundeKapital er særlige bonushensættelser af type B i henhold til 2, stk. 2 i Bekendtgørelse om opgørelse af kapitaigrundlag for gruppe 1 forsikringsselskaber m.v. KundeKapital består af Individuel KundeKapital (se nærmere nedenfor i 6), og Kollektiv KundeKapital (se nærmere nedenfor i 8). KundeKapital indgår på lige fod med egenkapital i kapitaigrundlaget, som er den ansvarlige kapital et forsikringsselskab skal have ifølge lovgivningen. KundeKapital skal dække dels de samme positive og negative poster, som PEA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels de samme tab, som egenkapitalen skal dække. KundeKapital kan derfor blive reduceret blandt andet ved dækning af tab på forsikringsdriften og andre negative poster. Risikoen for reduktion af Individuel KundeKapital er begrænset, så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, som nævnt nedenfor i 8. En pensionsordning er omfattet af KundeKapital, hvis det fremgår af pensionsbeviset 5. Opgørelse af Individuel KundeKapital

7 Dækning Pensionsafkastskat Individuel KundeKapital opgøres på følgende måde: + Individuel KundeKapital ved periodens start + Overførsel ( 6) + Forrentning mv. ( 7) af tab mv. ( 4) Udbetaling ( 9 og 10) ( 12) = Individuel KundeKapital ved periodens slutning 6. Overførsel til Individuel Kundekapital Individuel KundeKapital opbygges ved overførsel af pensionsordningernes realiserede resultater, som nævnt ovenfor i 3. Der kan alene opbygges Individuel KundeKapital for opsparing i investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer. Indbetalinger til forsikringsdækning deltager ikke i opbygningen af Individuel KundeKapital. Allerede opbygget Individuel KundeKapital på en pensionsordning, der er omfattet af KundeKapital, overføres til Individuel KundeKapital i PFA Plus ved en intern overførsel til PFA Plus. 7. Forrentning mv. at Individuel KundeKapital I løbet af et kalenderår bliver Individuel KundeKapital forrentet med en foreløbig rente før fradrag af pensionsafkastskat, som fastsættes månedligt forud. Forrentning af Individuel KundeKapital før fradrag af pensionsafkastskat opgøres årligt og svarer som minimum til den årlige forrentning af egenkapitalen før selskabsskat. Ved godkendelse af årsrapporten for PFA Pension på selskabets generalforsamling sker samtidig godkendelse af årets egenkapitalforrentning, og der foretages en korrektion af forrentningen af Individuel KundeKapital, hvis egenkapitalforrentningen afviger fra den foreløbige rente, der er tilskrevet Individuel KundeKapital i løbet af året. Forrentningen af egenkapitalen kan være positiv eller negativ. Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de pensionsordninger, der er i kraft, når korrektionen sker. Individuel KundeKapital knyttet til tidsbegrænset eller livsvarig Iivspension tilskrives endvidere løbende såkaldt overlevelsesgevinst. Denne overlevelsesgevinst beregnes ud fra den andel af den pågældende individuelle KundeKapital, der bortfalder ved pensionsmodtagerens eller dennes eventuelle begunstigedes død, samt en foreløbig dødelighed, som fastsættes månedligt forud. I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for PEA Pension på selskabets generalforsamling kan PEA's bestyrelse beslutte, at overlevelsesgevinsterne hørende til Individuel KundeKapital skal reguleres, hvis risikoregnskabet vedrørende Individuel KundeKapital som livspension tilsiger dette. Overlevelsesgevinsten kan dog ikke blive negativ. Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de pensionsordninger, der er i kraft, når korrektionen sker. Så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, står denne som sikkerhed for Individuel KundeKapital og dennes forrentning mv., herunder en negativ korrektion af forrentningen, som nævnt nedenfor i Kollektiv KundeKapital I forbindelse med indførsel af KundeKapital har PFA Pension overført beløb fra egenkapitalen til

8 Kollektiv KundeKapital. Kollektiv KundeKapital, inklusive forrentning og eventuelle nye overførsler fra egenkapitalen, fordeles til de pensionsordninger, der er omfattet af Individuel KundeKapital. Det sker ved: sikring af, at Individuel KundeKapital mindst forrentes med den foreløbige rente, der tilskrives i løbet af året, og dækning af Individuel KundeKapitals forholdsmæssige andel dels af de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels af de samme tab, som egenkapitalen skal dække, som nævnt ovenfor i 4. Den foreløbige rente fastsættes således, at Kollektiv KundeKapital forventes at blive udloddet over en årrække. PEA Pension kan beslutte en endelig fordeling af Kollektiv KundeKapital. 9. Udbetaling af Individuel Kundekapital Individuel KundeKapital udbetales i takt med udbetaling af en pensionsordnings opsparing i investeringskonceptet PEA Investerer. Se dog loom udbetaling ved ophævelse af en pensionsordning. Individuel KundeKapital udbetales også, hvis en pensionsordning ophører uden udbetaling af opsparing. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning PFA Pension fastsætter nærmere regler for udbetaling af Individuel KundeKapital i forbindelse med udbetaling fra en pensionsordning og i forbindelse med ophør af en pensionsordning, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i Ophævelse af en pensionsordning Ved ophævelse af en pensionsordning udbetales Individuel KundeKapital sammen med pensionsordningens værdi ved ophævelse, såfremt kravet i 2, stk., i Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1 forsikringsselskaber m.v er opfyldt på tidspunktet for ophævelsen. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning. PFA Pension fastsætter, hvor stor en procentdel Individuel KundeKapital maksimalt kan udgøre af den resterende opsparing i forbindelse med delvist tilbagekøb, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i 2. Eventuel overskydende Individuel KundeKapital bliver overført til opsparingen. Der kan ikke disponeres særskilt over Individuel KundeKapital. 11. Flytning til andet investeringskoncept i PFA Plus Ved flytning af opsparing og/eller fremtidige indbetalinger til et andet investeringskoncept, hvor der ikke opbygges Individuel KundeKapital, vil en allerede opbygget Individuel KundeKapital blive bevaret. Dette gælder dog ikke, hvis værdien af den Individuelle KundeKapital er mindre end 500 kr., når opbygning af Individuel KundeKapital fravælges. I så fald vil værdien i stedet blive overført til opsparingen. 12. Pensionsafkastskat KundeKapital reduceres med pensionsafkastskat i henhold til lovgivningen. 13. IkrafttrædeIse

9 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2018 og erstatter det tidligere gældende regulativ af 1. juni Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Kunder med Du Investerer vil fra også få mulighed for at opbygge Individuel KundeKapital af indbetalinger til opsparing i Du Investerer. Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsse!skabet redegøre herfor. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 1, og stk. 35. Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. Indbetaling til Individuel KundeKapital vil over tid have økonomiske konsekvenser for den enkelte kunde, idet forrentningen af Individuel KundeKapital givetvis vil være forskellig fra den forrentning, kunden ellers ville have opnået på sine investeringer. Den kan både være højere og lavere. De anmeldte forhold er rimelige og betryggende. Der henvises i øvrigt til redegørelse i henhold til 6, stk. 1. Redegørelse for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Redegørelsen kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til 6 stk. I.", jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1. Der er ingen juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet i forbindelse med de beskrevne ændringer. Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 2, og stk. 67. Redegørelsen kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til 6, stk. i.', jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1. Se redegørelse i henhold til 6, stk. 1. Navn Angivelse af navn ft I I) Allan Polack JJJ Dato og underskrift 29. december 2017 Navn Angivelse af navn Peter Holm Nielsen Dato og underskrift // / / 29. december2017 /( P E N S 10 i

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 I medfør af 126 b, stk. 5, 126 c, stk. 6, 126 d, stk. 7, 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Aftale af 1. oktober 2018

Aftale af 1. oktober 2018 Aftale af 1. oktober 2018 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 5.1 med investering - februar 2017 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får livsvarig

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 7 21. december 2011 BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tenise grundlag m.v. for livsforsiringsvirsomhed I henhold til 20, st. 1, i lov om finansiel virsomhed sal det tenise grundlag mv. for livsforsiringsvirsomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer.

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. PFA Plus En komplet ordning med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. 1 Indhold Komplet ordning 4 Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 2 Hvorfor

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Traditionel

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

AFKAST - LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. Ultimo april 2019

AFKAST - LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. Ultimo april 2019 AFKAST - LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION Ultimo april 2019 07-05-2019 1 ÅTD ultimo april 2019 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast PFA uden KundeKapital År til pensionering Afkast på PFA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. Ultimo december 2018

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. Ultimo december 2018 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION Ultimo december 2018 10 01 2019 1 ÅTD ultimo december 2018 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Uden KundeKapital År til pensionering Afkast ÅTD

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere