SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2012 og forventet regnskab 2012 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 30. juni 2012 og forventet regnskab 2012 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr. 30. juni 2012 og forventet regnskab 2012 Side 10 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 2012 for udvalgenes driftsrammer Side 11 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 2012 Side 14 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2012 (side 17) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2010 til 30. juni 2012 (side 18) Bilag C: Kassebeholdning 2011, 2012 og forventet 2012 (side 19) Økonomirapport 30. juni

3 I. Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Som led i udmøntning af aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010 og Regeringens og KLs aftale om kommunernes økonomi for 2011 er der indført halvårsregnskaber fra Formålet med dette er at understøtte en god regnskabsmæssig adfærd i kommunerne, såvel på det administrative som det politiske niveau. Det er blevet obligatorisk for kommunerne at udarbejde et halvårsregnskab for perioden 1. januar til 30. juni, der ligeledes skal indeholde det forventede årsregnskab for 2012 med en forklaring til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. Halvårsregnskabet skal indeholde det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Halvårsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2012 i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012, herunder skøn over overførslerne til Direktionen har endvidere bedt lederne om at medvirke til, at der samlet set bliver overført det samme fra 2012 til 2013 som fra 2011 til 2012, så en strafafgift for manglende overholdelse af servicerammen for 2012 undgås. Af hensyn til det samlede overblik over økonomien har administrationen valgt at udarbejde halvårsregnskab for hele budgettet, da dette fastholder den røde tråd fra budgetlægningen, de 2 årlige budgetopfølgninger pr. 31.marts og 30. september og regnskabsaflæggelsen. Økonomirapport 30.juni 2012 side 3

4 II A. Økonomisk råderum 2012 og prognose over regnskabsresultat for 2012 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 30. juni 2012 (1000 kr.). Økonomisk råderum Forbrug 30.6 Opr. Budget Korr. budget Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Prognose regnskab 1000 kr ex. overfør Regnskab Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Sociale overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen I forbindelse med budgetrevisionen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler til 2013, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -15,4 mio. kr. (heraf 3,6 mio. kr. på serviceudgifter). Det forventede regnskab 2012 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 2011 overførsler til Resultatet af budgetopfølgningen ved halvårsregnskabet er en mindreudgift på serviceudgifter på 2,3 mio. kr., en mindreudgift til sociale overførselsudgifter på 0,1 mio. kr., en merudgift på det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr., en merindtægt på tilskud og udligning på 3,3 mio. kr. samt en merindtægt på finansieringssiden på 0,4 mio. kr. I alt en netto mindreudgift / merindtægt på 5,9 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Resultatet af budgetrevisionen på skattefinansieret anlæg er p.t. ingen ændring i bevillingerne. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på10,4 mio. kr. i anlægsudgifter og 22,7 mio.kr. i anlægsindtægter dvs. -12,3 mio. kr. i netto anlægsudgifter til Økonomirapport 30.juni 2012 side 4

5 II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 30. juni 2012 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 2012 på 1.018,5 mio. kr. Der er ved halvårsregnskabet indløbet 573,7 mio. kr. i indtægter, hvilket skyldes periodiseringer. Det oprindelige skøn over forventet regnskab for 2012 forventes overholdt totalt set. Det bemærkes, at der pt. ikke er viden om evt. indtægt fra forskerskat, der udbetales til kommunerne i november Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 83,2 mio. kr. i det oprindelige budget for Der forventes en nettoindtægt på 3,5 mio. kr. i forventet regnskab Hvilket er en mindreindtægt på 0,3 mio.kr. på midtvejsregulering af tilskud og udligning, en merindtægt på 3,7 mio.kr. på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Der ansøges om tillægsbevilling til midtvejsreguleringen på i alt 3,252 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen. Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2011 et nettobudget til serviceudgifter på 875,3 mio. kr. for I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3,0 mia.kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 2012 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i Sanktionen på budget 2012 fordeles med 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Det fremgår af Aftale om budget , at der skal ske en konstant og tæt styring af kommunens økonomi. De enkelte politiske udvalg vil fortsat være ansvarlige for styring og overholdelse af egen bevilling. Der holdes endvidere fast i princippet om, at der ikke besluttes tillægsbevillinger finansieret af Kassebeholdningen. Omdisponeringer indenfor budgettet skal derfor ske inden for eget udvalg eller mellem udvalgene. Prognosen for regnskab 2012 i Solrød er serviceudgifter på 876,6 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget ( serviceramme for 2012). Forskellen skyldes primært en ubalance på 13,2 mio. kr. mellem overførslerne fra 2011 til 2012 (15,5 mio. kr.) og fra 2012 til 2013 (3,6 mio. kr.), hvortil kommer tillægsbevillinger på -0,8 mio. kr. Økonomirapport 30.juni 2012 side 5

6 Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 2012 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU Beredskab FU SU Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer 1 875,3 171,6 2,9 394,2 306,5 + tillægsbevillinger givet pr. 30. juni ,8-6,7 0,0 2,8 3,2 overførsel fra ,5 8,9 0,0 0,3 6,3 = Korrigeret budget ,0 173,8 2,9 397,3 316,0 Bevillinger halvårsregnskab ,3-0,0 0,0-0,7-1,6 Forventet overførsel til ,6-3,4 0,0 4,1-4,3 Forventet regnskab ,1 170,4 2,9 400,7 310,1 Reserver (puljer + demografi) 8-7,5-4,1 0,0 0,0-3,4 Forventet regnskab 2012 reserver ubrugt 9 = ,6 166,3 2,9 400,7 306,7 Underskud serviceramme -1,3 5,4 0,0-6,5-0,2 * Beløbet er inkl. refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager der er udenfor rammen der anvendes ved vurdering af aftaleoverholdelse Det er forudsat at kommunen ikke bruger den afsatte en pulje til økonomisk risikodækning og lov- og cirkulæreprogram på 4,1 mio. kr., samt puljer til demografi på 3,4 mio. kr. i alt 7,5 mio. kr. (beløbene er i tabel 2 benævnt reserver ). Samlet set er der altså en forventning om en mindre overskridelse af servicerammen (underskud på 1,3 mio. kr.). Med henvisning til at tilbagemeldingerne vedr. overførslerne af uforbrugte driftsmidler fra år til år traditionelt er forsigtige, er det administrationens vurdering at servicerammen vil blive overholdt i Tabel 3 Reserver, mio. kr. Demografi: Opr. budget inkl. omplaceringer Anvendt af puljer Restbudget Træning 0,3 0,0 0,3 Frit valg området 0,3 0,0 0,3 Hjemmesygepleje 0,3 0,0 0,3 Plejeboliger 2,1 0,0 2,1 Hjælpemidler 0,4 0,0 0,4 I alt 3,4 0,0 3,4 Øvrige puljer: Risikopulje, aftaleoverholdelse 3,3 0,0 3,3 Lov- og cirkulæreprogram ,0-1,2 0,7 Lov- og cirkulæreprogram ,0-2,0 0,1 I alt 7,3-3,2 4,1 Total 10,7 7,5 Økonomirapport 30.juni 2012 side 6

7 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2011 et nettobudget 2012 til overførselsudgifter på 190,4 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 183,1 mio. kr. i Der er således en mindreudgift på 7,3 mio. kr., der primært skyldes mindreudgifter på beskæftigelsesområdet. Tabel 3 Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,4 128,0 6,1 56,3 + tillægsbevillinger pr. 30. juni ,2-7,0 0,0-0,2 = Korrigeret budget ,3 121,0 6,1 56,1 Bevillinger halvårsregnskab ,1 0,4-0,5-0,0 Forventet regnskab ,1 121,4 5,7 56,1 Ændring i forhold til oprindeligt budget 6 = 5-1 7,3 6,6 0,4 0,2 Skattefinansierede anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 2011 anlæg svarende til en netto anlægsudgift i 2012 på 34,6 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 3,5 mio. kr., og der er overført 4,2 mio. kr. fra 2011 til Der forventes en overførsel til 2013 på -12,3 mio. kr. Prognosen over regnskab 2012 er på 54,5 mio. kr. Tabel 4 De skattefinansierede anlæg Nr. Skattefinansierede anlæg, mio. kr. Samlet Kv. fond Udgift Kv. fond Indtægt Andre Udgift Andre Indtægt Udstykning Udstykning Udgift Indtægt Oprindeligt budget ,6 19,9-18,4-18,0-21,7 + tillægsbevillinger pr. 30. juni ,5 5,6-2,1-0,5-0,5 overførsel fra ,2 17,5 7,7-10,7 5,3-15,7 = Korrigeret budget ,2 43,0-23,9-10,7 23,8-37,9 Bevillinger halvårsregnskab Forventet overførsel til , ,7 1,6-4,7 21,1 Forventet regnskab ,5 43,0-18,2-9,1 19,2-16,8 Overskud i forhold til oprindeligt budget 8 = ,9-23,1-0,2 9,1-1,2-4,9 Økonomirapport 30.juni 2012 side 7

8 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 2011 driftsudgifter på 0, 6 mio. kr. og netto anlægsudgifter på 0,7 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for -1,4 mio. kr. på driften, og der er overført 0,1 mio. kr. fra 2011 til 2012 på anlæg. Der forventes en overførsel til 2013 på 0 mio. kr. Prognosen over regnskab 2012 er på 1,4 mio. kr. efter en bevilling på 0,2 mio. kr. ved halvårsregnskabet. Tabel 5 Det brugerfinansierede område (kun ØU) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget ,3 0,6 0,7 + tillægsbevillinger pr. 30. juni ,3-1,4 1,2 overførsel fra ,1 0,0 0,1 = Korrigeret budget ,2-0,8 2,0 Bevillinger halvårsregnskab ,2 0,2 0,0 Forventet overførsel til ,0 0,0 0,0 Forventet regnskab ,4-0,6 2,0 Overskud i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 -0,1 1,2-1,3 På det brugerfinansierede område søges om en bevilling på 0,2 mio. kr. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på -0,6 mio.kr. på driften hvilket er en merindtægt / mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Omvendt er der på anlæg et forventet regnskab på 2,0 mio. kr.- hvilket er 1,3 mio.kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Tabel 6 Finansiering (kun ØU) Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget , ,7 5,3 10,2 6,6 + tillægsbevillinger pr. 30. juni ,1 0,0-48,0-0,1-1,0 overførsel fra ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = Korrigeret budget , ,3-42,7 10,1 5,6 Bevillinger halvårsregnskab ,7-3,3 1,4-1,8 0,0 Forventet overførsel til ,7 0,0-6,7 0,0 0,0 Forventet regnskab , ,5-34,6 8,3 5,6 Overskud i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 46,6 3,8 39,9 1,9 1,0 Økonomirapport 30.juni 2012 side 8

9 Der søges om en bevilling på -3,7 mio. kr. kr. til midtvejsregulering af tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud og tilskud til kommuner med særlig negativ udvikling i ledigheden, renteindtægter af kassebeholdningen og renter og afdrag på lån. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på ,3 mio.kr. på finansieringssiden hvilket er en merindtægt / mindreudgift på 46,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Omvendt er der på anlæg et forventet regnskab på 2,0 mio. kr.- hvilket er 1,3 mio.kr. mere end det oprindelige budget inkl. omplaceringer. Som det fremgår af tabel 6, er der væsentlige ændringer på lån, og det skyldes hjemtagelse af lån vedr. regnskab 2011 først skete i Der søges ved halvårsregnskabet 30.juni 2012 om merudgifter på 1,4 mio.kr., der skyldes genberegning af lån. Endvidere forventes lånoptagelse vedr. regnskab 2012 på 6,7 mio.kr. først hjemtaget i 1. kvartal 2013 (overføres). Økonomirapport 30.juni 2012 side 9

10 III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 30. juni 2012 og forventet regnskab 2012 TABEL 6: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper (service, overførsel, brugerfinansieret) og Politikområder Økonomirapport Forbrug pr Oprindeligt budget 2012 Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer Korrigeret budget 2012 Korrigeret budget 2012, eksl. overførsler Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Forventet regnskab 2012 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Plan, erhverv og trafik Administration og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Overførselsudgifter Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Miljø og forsyning Økonomirapport 30.juni 2012 side 10

11 III B. Bemærkninger til forventet regnskab 2012 for udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat svarer til det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om bevilling til halvårsregnskabet den 30. juni 2012, hvilket er en merudgift på 34 t.kr. til Rammeaftale sekretariatet. Det forventede regnskab 2012 ligger 3,8 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket skyldes at der stadig er puljer på området, der formodes ikke at blive brugt. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat ligger 1,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket primært skyldes overførsel af ikke forbrugte midler fra Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat ligger 1,0 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Det skyldes opnormering på området (0,3 mio. kr.), overførsel af uforbrugte midler fra 2011 (0,3 mio. kr.), nyberegning af gennemsnitsløn (0,2 mio. kr.) samt merudgifter til produktionsskoler (0,2 mio.kr.). Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat ligger 6,6 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Det skyldes diverse mindreudgifter på området bl.a. til kontanthjælp, Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. administrativ hjælp til opkrævning af renovationsudgifter. Udgiften er ved en fejl ikke medtaget i budget Det forventede regnskabsresultat ligger 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Hvilket skyldes 2 revideringer af renovationsbudgettet der samlet set har resulteret i en mirindtægt på 1,4 mio. kr. Økonomirapport 30.juni 2012 side 11

12 Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat svarer til det oprindelige budget efter omplaceringer. Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat ligger 1,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Det skyldes flere ændringer, men overordnet skyldes det en overførsel af uforbrugte driftsmidler på 1,8 mio. kr. fra 2011 til Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der er en forventet merudgift på 0,2 mio. kr. til halvårsregnskabet 30. juni 2012, heraf merudgift til forældrebetaling på 0,1 mio. kr., samt en merudgift på 0,1 mio.kr. der er flyttet fra politikområde 10 (hvor den er tilsvarende mindreudgift). Det forventede regnskabsresultat ligger 3,9 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket primært skyldes den fortsatte afvikling af gælden på skoleområdet. Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der er en forventet mindreudgift på 1,0 mio.kr. til halvårsregnskabet 30. juni 2012, heraf mindreudgifter på 1,1 mio.kr. til aflastning, mindreudgifter på 1,2 mio.kr. til egne værelser / kollegier samt mindreudgifter på 1,0 mio.kr. til plejefamilier. Omvendt er der en merudgift på 2,2 mio.kr. til døgninstitutioner for børn og unge. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket primært skyldes at der overføres færre uforbrugte midler til 2012 ende der blev overført til Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der overføres 0,05 mio. kr. til Marte Meo projektet fra politikområde 10. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til halvårsregnskabet 30. juni 2012, heraf en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og en merudgift på 0,6 mio. kr. vedr. børn med nedsat funktionsevne. Det forventede regnskabsresultat ligger hermed 0,5 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer Økonomirapport 30.juni 2012 side 12

13 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om bevilling til halvårsregnskabet den 30. juni 2012 på 1,2 mio.kr., hvilket er en merudgift til genoptræningen, hvor der er sket en stor stigning i aktiviteten i forhold til 2011 (ca. 30 %). Det forventede regnskabsresultat ligger 1,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket skyldes bevillingen vedr. halvårsregnskabet samt overførsel af uforbrugte midler fra Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges om bevilling til halvårsregnskabet den 30. juni 2012, hvor der flyttes 4 t.kr. mellem politikområde 13 og 14. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges om bevilling til halvårsregnskabet den 30. juni 2012, heraf en merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager m.v. Det forventede regnskabsresultat ligger 4,0 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket skyldes merudgift til botilbud (2,5 mio. kr.), en merudgift til STU (0,7 mio.kr.) samt flere andre poster (0,9 mio. kr.). Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges om bevilling til halvårsregnskabet den 30. juni 2012 på -3,1 mio. kr., heraf forventes en merindtægt på 6,5 mio. kr. vedr. salg af pladser på plejehjem til andre kommuner, omvendt forventes en merudgift på1,2 mio. kr. på afholdelse af udgifter til botilbud, dertil 1,7 mio. kr. til ejendomsbudget Chr. Have samt 1,3 mio. kr. til hjælpemidler. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket fortrinsvis skyldes bevillingerne ved halvårsregnskabet. Politikområde 16 Kultur og fritid Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat ligger 1,0 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket primært skyldes en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2011 til 2012 (0,9 mio.kr.), samt en genberegning af gennemsnitslønnen (0,5 mio. kr.). Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der er ingen bevillinger til halvårsregnskabet 30. juni Det forventede regnskabsresultat er 0,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer, hvilket skyldes mindreudgifter til førtidspension (0,2 mio. kr.) og boligstøtte (0,3 mio.kr.) samt merudgifter til personlige tillæg (0,2 mio. kr.). Økonomirapport 30.juni 2012 side 13

14 IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 31. december Generelle forudsætninger for den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2012, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 21. juni I likviditetsbudgettet er udarbejdet ud fra skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2012 til 2013 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2012 i supplementsperioden i 2013 er af samme størrelse som i januar/februar 2012, samt at lånefinansiering vedr. regnskabsår 2012 først hjemtages i 1. kvartal Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,5 mio. kr. 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 12. december 2011 Pkt. 183 Overførsel uforbrugte driftsmidler ØU Pkt Overførsel uforbrugte driftsmidler FU Byrådets møde den 30. januar 2012 Pkt. 6 Etablering af værestedslignende tilbud og personalebase Pkt. 9 Godkendelse af anskaffelsessum 70 familieboliger Pkt. 12 Puljemidler Hjernen på sporet Byrådets møde den 27. februar 2012 Pkt. 25 Frivilligt socialt arbejde, overførsel Byrådets møde den 26. marts 2012 Pkt. 36 Omdannelse af stationspladsen i Solrød Center Pkt Besparelse gennem øget indsats forsikrede ledige Byrådets møde den 29. maj 2012 Pkt. 77 Regnskab 2011 ØU Pkt. 78 Regnskab 2011 SU Pkt. 79 Regnskab 2011 FU Pkt. 80 Regnskab 2011 BK Pkt. 82 Budgetopfølgning 31.3 ØU Pkt. 83 Budgetopfølgning 31.3 SU Pkt. 84 Budgetopfølgning 31.3 FU Pkt. 95 Tildelingsmodel 10. klasse Byrådets møde den 18. juni 2012 Pkt. 110 Renovering af legeplads Birkebo Nettoforbrug af kassebeholdningen -6,1 Økonomirapport 30.juni 2012 side 14

15 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 21.november 2011 Pkt. 168 Projekt Trylleskov Strand tillæg til anlægsbevilling Byrådets møde den 30. januar 2012 Pkt. 6 Etablering af værestedslignende tilbud og personalebase Byrådets møde den 26. marts 2012 Pkt. 36 Omdannelse af stationspladsen i Solrød Center Pkt. 40 Rådighedsbeløb overføres fra 2011 til ØU Pkt. 41 Rådighedsbeløb overføres fra 2011 til SU Pkt. 42 Rådighedsbeløb overføres fra 2011 til FU Byrådets møde den 18. juni 2012 Pkt. 100 EU støtte til biogasprojekt Pkt. 104 Hal i Havdrup Pkt. 108 Trylleskov Strand - Støjvold Pkt. 110 Renovering af legeplads Birkebo Pkt. 111 Niels Juuls Alle Nettoforbrug af kassebeholdningen -9,0 3. Finansiering Byrådets møde den 30. januar 2012 Pkt. 7 Kommunegaranti til Solrød Fjernvarme Pkt. 9 - Godkendelse af anskaffelsessum 70 familieboliger Byrådets møde den 29. maj 2012 Pkt. 82 Budgetopfølgning 31.3 ØU Byrådets møde den 18. juni 2012 Pkt. 103 Kommunegaranti til Solrød Fjernvarme Nettoforøgelse af kassebeholdningen 49,6 4. Bevillinger halvårsregnskab Drift - Serviceudgifter Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,9 Økonomirapport 30.juni 2012 side 15

16 5. Skønnet overførsel til 2013 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Låneoptagelse Nettoforbrug af kassebeholdningen ,6 6. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober ,0 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december ,5 Økonomirapport 30.juni 2012 side 16

17 Likviditetsbudget 2012 Pr. 30. juni 2012 Bilag A kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Økonomirapport 30.juni 2012 side 17

18 Kassebeholdning Bilag B Økonomirapport 30.juni 2012 side 18

19 Kassebeholdning 2011,2012 og forventet 2012 Bilag C Økonomirapport 30.juni 2012 side 19

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. september 213 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. september 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere