Branchevejledning. distribution. af bageri. produkter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning. distribution. af bageri. produkter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 Branchevejledning distribution af bageri produkter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Indhold Indledning... 1 Formål... 1 Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen i virksomhederne... 1 Ideelle forhold til aflæsning og levering af bagerivarer Gode leveringsveje hvorfor og hvordan 3 Parkering... 4 Vejen ind... 4 Døråbninger... 5 Hældninger og niveauspring i kørevejen 5 Vareelevator/elevator... 5 Belysning... 6 Lageret og gangarealer... 6 Arbejdstilsynets regler for manuel håndtering... 7 Vurdering af løft... 8 Vurdering af træk og skub Instruktion og oplæring Et godt og sikkert arbejdsmiljø Checkliste for leveringsforhold Adresser

3 distribution Indledning Branchevejledningen illustrerer og beskriver, hvad der er en forudsætning for at tale om gode og ideelle leveringsveje i forhold til levering af bagerivarer. Der er set på forhold med betydning for aflæsning af bageriprodukter, adgangsvejen frem til kunden, vejen inde hos kunden frem til lageret og leveringsforholdene på lageret hos kunden, som er bagerier og konditorier. Gode og ideelle adgangsforhold skal medvirke til at sikre, at arbejdsmiljøloven kan efterleves og overholdes af distributører/vognmænd af bageriprodukter og af bagerier og konditorier, som modtager disse varer. Udviklingen af gode og ideelle adgangsforhold skal i henhold til arbejdsmiljøloven ske i et samarbejde mellem distributør/vognmand og kunde. Formål Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden: Formålet er, at reducere chaufførens samlede daglige løftemængde, antallet af tunge løft, tunge træk og skub, forebygge ulykker, skader og nedslidning og således skabe trivsel, sikkerhed og sundhed og fastholde arbejdskraft. Branchevejledningen skal inspirere til at skabe gode og ideelle forhold for distribution og aflæsning af bageriprodukter til bagerier og konditorer såvel i eksisterende bygninger som i nybygninger. Det er ejeren af bygningen, der i samarbejde med brugerne skal sørge for, at forholdene bringes i orden og det er distributøren/vognmanden, der er ansvarlig for at planlægge chaufførens arbejde, så det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen i virksomhederne Branchevejledningen tager fat på en række forhold, der kan være med til at forbedre de ansattes arbejdsmiljø og forhindre nedslidning og ulykker. Den udtrykker branchens anbefalinger til et godt arbejdsmiljø. BAR transport og engros opfordrer ansatte og virksomheder til at bruge branchevejledningen som inspiration i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne. Se flere materialer på hjemmesiden 1

4 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Ideelle forhold til aflæsning og levering af bagerivarer Ideelle forhold til aflæsning og levering af bagerivarer hos samtlige modtagere af disse varer er en forudsætning for, at dette arbejde kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. I forbindelse med nybyggeri eller ved ombygning skal der tages højde for, hvad bygningen skal anvendes til og hvordan adgangen til bygningen skal være. Dette gælder også for lagerforhold og adgang hertil. I ældre ejendomme kan ændring af adgangen til lageret eller ændring af lagerets placering blive en nødvendighed for fortsat at få leveret og bragt bagerivarerne ind på lageret. Gode og ideelle forhold til aflæsning og levering af bagerivarer muliggør, at chaufføren kan køre bagerivarerne hele vejen fra lastbilen og ind på lageret til afsætning. Leveringen skal kunne foregå ved, at chaufføren kan bruge egnede vogne og andre tekniske hjælpemidler, så unødige manuelle tunge løft og stor samlet daglig løftemængde kan undgås. En rundspørge i 2008 har vist, at der hos en række bagerier er behov for bedre leveringsveje. Der er behov for at ændre på, at leveringen n sker gennem vinduer og lyskasser n sker til loft eller kælder uden elevator n sker gennem butik eller produktion n hindres af bomme eller andre forhindringer. Hvis lageret til mel oprindeligt har været på loftet eller i kælderen, kan en løsning være at etablere lagerplads i niveau med bageriet og med terrænet. Direkte adgang til lageret udefra og fra bageriet forbedrer forholdene for såvel distributøren af varerne som for de ansatte i bageriet. Et nyt lager skal have den fornødne kapacitet, tilstrækkelig højde til loft og i døråbninger og tilstrækkelig bredde i gange og døråbninger til, at varerne kan køres frem til afsætningsstedet. Hvis pladsen i og omkring ejendommen ikke muliggør etablering af lager i niveau med terrænet, kan løsningen være at etablere en bedre adgang til lageret. Levering til lagre placeret i kældre eller et andet niveau end terrænet kan ske ved brug af elevatorer, vareelevatorer, godslifte eller trappelifte. 2

5 distribution Gode leveringsveje hvorfor og hvordan Målet med gode og ideelle leveringsveje og lagerforhold er således at gøre det muligt for chaufførerne at kunne køre uhindret med varerne fra lastbilen og helt ind til afsætning hos kunden. Kørsel med palleteret eller pakket gods i samlede enheder er en nødvendighed for at undgå at løfte og bære godset stykvis og over lange afstande. Bagerivarer er som oftest sække, der vejer 10, 15 eller 25 kg. eller kasser og dunke, der vejer fra 10 til 20 kg. Foruden tørvarer kan varerne bestå af æg, margarine og andet, som skal fragtes på køl og afleveres i kølerum. Langt de fleste varer er pakket på paller og en palle med melsække kan veje op til 800 kg. Lastbiler med bagerivarer kan rumme op til 36 paller, så den samlede mængde gods på lastbilen pr. dag kan veje op til 28 ton. Den samlede daglige løftemængde for chaufførerne kan således blive for stor på de ruter, hvor en stor del af varerne skal løftes og bæres ind på lageret som følge af dårlige adgangsveje og dårlige lagerforhold. Stor daglig løftemængde udsætter chaufføren for en stor belastning og for øget risiko for skader og nedslidning. Løft af bagerivarer, der foregår i dårlige arbejdsstillinger og bæres over længere afstande eller på trapper, kan ligeledes være et problem for chaufførerne og for de ansatte i bagerier og konditorier, hvor der er dårlige adgangsveje og dårlige lagerforhold. Se i øvrigt afsnittet om Arbejdstilsynets retningslinjer for løft, træk og skub. 3

6 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Parkering Det er ideelt, når lastbilen kan parkeres tæt ved indgangen til lageret, eksempelvis ved en rampe eller ved en vareindlevering, hvor varerne uhindret kan køres direkte fra lastbil via en bagsmæklift og ind hos kunden, uden at skulle forcere kanter, ujævnheder eller andre niveauforskelle. I tilfælde, hvor der skal parkeres på offentlig vej og hvor fortov, cykelsti eller vej skal krydses, øges risikoen for uheld for chauffører og folk, som færdes på gaden. Parkering og aflæsning skal tilrettelægges, så færdselsloven kan overholdes og ulykker kan forebygges. Færdselsloven er også gældende på virksomheders udendørsområder, hvor der er adgang for uvedkommende. Har virksomheden afstribninger og skiltning, skal chaufføren være opmærksom herpå og følge de anvisninger, som skal sikre, at gående og kørende færdsel kan ske med mindst mulig risiko. Hvor der er vanskelige eller trange tilkørselsforhold, kan kørsel med mindre biler være en mulighed i visse tilfælde. Vejen ind En optimal udendørs transportvej har fast belægning, er plan og jævn og uden markante stigninger og fald. Belægningen kan være asfalt, beton, fliser eller lignende. Vejen skal være ryddelig og uden forhindringer. Den skal være rengjort for sne, våde blade, sten, grus og andet og være vedligeholdt således, at den er uden huller og revner. Transportvejen skal have gode pladsforhold med passende bredde og højde. Der skal være plads til, at chaufføren kan gå oprejst og køre og manøvrere på sikker vis med transportvogn og de varer, der skal leveres. Dette gælder for køreflader, portåbninger, indgange og døråbninger. Bredden af transportvejen skal være således, at der som minimum er 10 cm. friplads på begge sider af transportvogn med gods. Højden af transportvejen skal være således, at der som minimum er 10 cm. fri højde over chaufføren. Mere friplads end minimumskravene gør transporten lettere og mere sikker. Transportveje uden sving og drejninger skal tilstræbes, så kørslen kan ske uden unødige start og stop. Der er behov for særligt gode pladsforhold der, hvor transportvejen drejer og hvor vogn og gods skal manøvreres i sving eller i forbindelse med døråbninger og elevatorer. 4

7 distribution Døråbninger En døråbning skal som minimum være 1 m. bred og 2 m. høj for at give passage for kørsel med en fyldt pallevogn. Hældninger og niveauspring i kørevejen Transportveje uden niveauspring - trin, kanter og hældninger - er at foretrække. Ved mindre niveauspring kan en køreplade muligvis anvendes. Køreplader, ramper og hældninger i kørevejen skal være fladest muligt. Dette gælder såvel til kørsel med selvkørende pallevogne som til kørsel med vogne, der skubbes eller trækkes manuelt. Ved manuel træk og skub af pallevogne må hældningen ikke overstige 1:50, hvilket vil sige, at rampen skal være 1m., når højdeforskellen er 2 cm. Vareelevator/elevator Hvor lageret ligger i et andet niveau (kælder eller loft) end aflæsseniveauet, er den optimale løsning at anvende en vareelevator/elevator eller lift til transporten. Eksisterende elevatorer kan anvendes, hvor dette er muligt og hvor elevatoren opfylder Arbejdstilsynets krav, herunder løbende eftersyn. Hvor elevatorer ikke findes, kan der være gode muligheder for at etablere en udvendig eller indvendig vareelevator på eller i bygningen. 5

8 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Belysning Der skal altid være tilstrækkeligt med lys på hele transportvejen og på lageret. Lyset skal være placeret, så det ikke blænder eller giver generende reflekser. Især ved niveauforskydninger og i mørke områder er det naturligt at placere lysarmaturer. Lysniveauet skal ifølge Dansk Standard 700 være 50 lux på læsseramper og i gangarealer. I lagerlokaler skal lysniveauet være 200 lux. Lageret og gangarealer Lageret skal være indrettet, så varerne uhindret kan køres ind på lageret og afsættes på den anviste plads. Der skal således være fri højde, fri bredde og tilstrækkelig plads til kørsel og til at manøvrere vogne med gods. Generelt skal der være fri loftshøjde på minimum 2,1 m. Kørevejen skal være ryddet og fri, så chauffør med transportvogn kan passere uhindret. Gulvet skal være plant, kørefast og skridsikkert. Gulvet skal være renholdt og vedligeholdt. Det er optimalt, når chaufføren kan køre såvel tørvarer som køle- og frostvarer helt frem til afsætningsstedet og her afsætte varerne uden yderligere håndtering. I tilfælde, hvor varerne skal håndteres manuelt, skal det sikres, at løft og bæring kan ske forsvarligt og efter Arbejdstilsynets retningslinjer for manuel håndtering (løft, træk og skub). Dette gælder i forhold til såvel enkelte løft og i forhold til den samlede løftemængde. Egnede tekniske hjælpemidler skal være til rådighed og bruges, hvor der er behov og hvor det er muligt. 6

9 distribution Arbejdstilsynets regler for manuel håndtering Hvor medarbejderne løfter, bærer, trækker eller skubber, kan der være en risiko for ulykker og for overbelastning af kroppen. Overbelastning kan ske som følge af det enkelte løft, som måtte være tunge eller belastende og som følge af stor daglig løftemængde. Overbelastning kan også ske som følge af tunge træk og skub. Arbejdstilsynet stiller i Bekendtgørelsen nr af 16. december 1992 om manuel håndtering krav om, at: 3. Arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Stk. 3. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 Løft, træk og skub angiver retningslinier for, hvordan manuel håndtering vurderes og hvordan, sundhedsskadelige risici kan undgås. 7

10 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Vurdering af løft Udgangspunktet for vurdering af om et løft er forsvarligt, er byrdens vægt og dens afstand fra ryggen under løftet (rækkeafstanden). Vurderingsskemaet kan bruges til støtte for vurderingen. Rødt område: Løft i det røde område anses for sundhedsskadelige. Der skal træffes foranstaltninger for at imødegå risikoen. Gult område: Løft i det gule område betyder, at der skal foretages en vurdering af de øvrige faktorer (se nedenfor) for at afgøre, om de forværrer belastningen og dermed gør løftet sundhedsskadeligt. 50 kg Tæt ved krop Underarmsafstand ca. 30 cm. 3/4 armsafstand ca. 45 cm. Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige. 30 kg Hvis der i stedet for løft er tale om, at personen bærer byrden, ændres grænsen mellem rødt og gult område til 20 kg., 12 kg. og 6 kg. (hvor grænsen ved løft er 50 kg., 30 kg. og 15 kg.). 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Ved vurderingen skal der endvidere tages højde for en række faktorer, som enkeltvis eller i kombination øger risikoen for sundhedsskadelig belastning. 8

11 distribution Forværrende faktorer kan være, når: n løftet foregår under knæhøjde n løftet foregår over skulderhøjde n løftet foregår skævt i forhold til kroppen n der bæres langt n der bæres på trapper n den samlede daglige løftemængde er stor n indretning af lageret er uhensigtsmæssig n der er risiko for uventede belastninger, f.eks. ved snublen og fald n genstanden har en uhåndterlig størrelse, form eller emballage n løftet foregår i kulde eller træk. Løft af kasse på kg., der løftes under knæhøjde eller over skulderhøjde, i foroverbøjet stilling eller med ¾ arms rækkeafstand, anses for at være sundhedsskadelig. En stabler kan give mulighed for, at løft kan ske i god arbejdshøjde og med kort rækkestand. Stableren kan således medvirke til at mindske belastningen ved løft og anden manuel håndtering. Sække, kasser og dunke med bageriråvarer vejer typisk kg. og manuel håndtering af disse skal ske tæt ved kroppen, i god arbejdshøjde og god arbejdsstilling. Varerne bør ikke bæres på trapper eller over lange afstande, da risikoen for sundhedsskadelig belastning herved øges. Endelig er det vigtigt, at der ikke er for mange løft i løbet af dagen og at den samlede daglige løftemængde begrænses. Uhensigtsmæssig aflevering af bageriprodukter. Den samlede daglige løftemængde bør ikke overstige: n 10 ton ved løft, hvor byrderne håndteres tæt på kroppen n 6 ton ved løft, hvor byrderne håndteres i underarmsafstand fra kroppen n 3 ton ved løft, hvor byrderne håndteres i ¾ arms afstand fra kroppen. 9

12 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Vurdering af træk og skub Træk og skub med forskellige tekniske hjælpemidler er en hensigtsmæssig foranstaltning i stedet for at løfte og bære tunge og mange byrder. Manuelt træk og skub af vogne med en totalvægt over 500 kg. er som oftest for belastende. Vogne med en totalvægt på kg. kan være for belastende at trække eller skubbe manuelt. Dette afhænger eksempelvis af: n om transportvejen er lang n om transportvejen er ujævn med huller og kanter n om transportvejen har stigninger og fald n om transportvejen har mange drejninger og om der hyppigt skal stoppes og startes n om vognen er vedligeholdt n om vognen kan skubbes eller trækkes i gode arbejdsstillinger n om vognen og godset er stabilt. Kørsel med paller, der vejer over 500 kg., forudsætter som oftest brug af en selvkørende pallevogn for at undgå sundhedsskadelig belastning på personen, der kører med pallen. 10

13 distribution Instruktion og oplæring Det er distributørens/vognmandens pligt og ansvar som arbejdsgiver for chaufførerne at sørge for, at hver enkelt ansat får instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde. Oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen og om nødvendigt gentages regelmæssigt. Chaufføren skal instrueres i at arbejde i gode arbejdsstillinger og uden unødige fysiske belastninger. Chaufføren skal være oplært i at bruge de tekniske hjælpemidler og den rette arbejdsteknik ved skub og træk og anden manuel håndtering af varerne. Chaufføren skal være oplært i betjening af de egnede tekniske hjælpemidler og i retningslinierne for eftersyn og vedligehold af udstyret. Chaufføren skal være udstyret med personlige værnemidler som f.eks. sikkerhedssko og advarselsklæder og være instrueret i brug af disse. Et godt og sikkert arbejdsmiljø Et godt og sikkert arbejdsmiljø under distribution af bagerivarer skal sikres ved, at de involverede (distributør, vognmand, kunde, chauffør og sikkerhedsorganisation) samarbejder om og medvirker til: n at nedbringe den samlede daglige løftemængde for chaufførerne n at planlægge og tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt n at muliggøre brug af egnede og effektive tekniske hjælpemidler n at udforme de fysiske rammer, så varerne kan køres på vogne helt frem til afsætningsstedet n at instruere og oplære chaufførerne i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Et godt og sikkert arbejdsmiljø ved distribution af bagerivarer skal skabes i et samarbejde og i en dialog mellem vognmand, sikkerhedsorganisation og kunde. Brug eventuelt nedenstående checkliste som redskab til vurdering af og forslag til forbedringer af leveringsforholdene. 11

14 branchevejledning om distribution af bageriprodukter Checkliste for leveringsforhold Kunde: Dato: Skemaet er udfyldt af: Parkering Parkering tæt ved lageret Parkering tilladt Sikker adgang i forhold til øvrig trafik (krydsning af vej, cykelsti, fortov) Vejen ind Fast/plan belægning egnet tilkørsel med stabler/pallevogne Adgangsforhold uden niveauspring trin, kanter eller hældninger Adgangsforhold med køre-plade/ rampe, der giver mulighed for kørsel med stabler/pallevogn Elevator eller trappelift til lageret Gode pladsforhold på transportvejen tilstrækkelig højde og tilstrækkelig bredde til chauffør, vogn og gods Døråbningen min. 100 cm. bred og 200 cm. høj Rengjort og ryddelig transportvej God belysning Lagerforhold Plan, kørefast og skridsikker gulvbelægning God frihøjde (min 210 cm.) Gode pladsforhold, der giver mulighed for at køre varerne direkte til afsætningspladsen på tørlager og køl/frost Rengjort og ryddeligt God belysning Hvis varer lægges manuelt på plads Kan varerne håndteres i god højde, tæt ved kroppen og i gode arbejdsstillinger? Bæres varerne mindre end 2 m. Kan Arbejdstilsynets regler for samlet daglig løftemængde overholdes? Tekniske hjælpemidler Passer bil og tekniske hjælpemidler til leveringsstedet? Ikke Kommentarer og forslag til forbedringer relevant 12

15 distribution adresser Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller via Fællessekretariatet for Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: eller Branchevejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøButikken, Lersø Parkallé København Ø eller via Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2009 ISBN nummer Vare nr Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.:

16

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder Løft og bæring af tunge byrder Film om tunge løft og bæring Vi har her samlet fem instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder. Filmene giver gode råd om løfteteknik og brug af

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Belastninger på muskler og led ved løft, træk og skub kan mindskes ved korrekt arbejdsteknik.

Belastninger på muskler og led ved løft, træk og skub kan mindskes ved korrekt arbejdsteknik. Belastninger på muskler og led ved løft, træk og skub kan mindskes ved korrekt arbejdsteknik. For at kunne anvende en korrekt arbejdsteknik skal arbejdsstedet være hensigtsmæssigt indrettet, de nødvendige

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

Supplerende viden: Arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Supplerende viden: Arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren har ansvaret for at skabe rammerne herfor. Det kan være ved planlægning og

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Tunge løft og bæring Vi har her samlet seks instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder.

Tunge løft og bæring Vi har her samlet seks instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder. Forsvar, politi, fængsler og vagt Instruktionsfilm om MSB Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær Instruktionsfilm om MSB Instruktionsfilm og dialogmateriale om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

Læs mere

Oplæg om ulykkesfarerne ved Vejgodstransport Transporterhvervets Uddannelser 8. maj Holger Delfs - Arbejdstilsynet

Oplæg om ulykkesfarerne ved Vejgodstransport Transporterhvervets Uddannelser 8. maj Holger Delfs - Arbejdstilsynet Oplæg om ulykkesfarerne ved Vejgodstransport Transporterhvervets Uddannelser 8. maj 2018 Holger Delfs - Arbejdstilsynet Derfor fokus på Godstransport Årligt antal anmeldte arbejdsulykker i forhold til

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE

TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE BRANCHEVEJLEDNING TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Om vejledningen................... 1 Indhold og opbygning.............. 1 Chaufførens arbejdsmiljø............

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Indhold Forord.... 1 Belastning i jobbet... 2 Besigtigelse og planlægning...

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af mad Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelsen af udbudsmateriale for madtransport. Checklisten indeholder vejledende retningslinjer

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: Mail:

Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: Mail: Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: 26 300 544 Mail: sh@amcentret.dk Dagen i dag Ryggens opbygning Kroppens reaktioner på slid eller løft Hvornår er det sundhedsskadeligt at løfte?

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Vurdering af tunge løft

Vurdering af tunge løft Vurdering af tunge løft 1. Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at understøtte Arbejdstilsynets muligheder for ensartede vurderinger og reaktioner overfor tunge løft. Baggrunden for instruksen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere