Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov"

Transkript

1 DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 4. december 2015 Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med bestilling af 26. november 2015 bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om at foretage beregninger af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFOelementerne, randzoner, brak og lavskov. Som baggrund for bestillingen oplyser NAER, at regeringen skal tage en beslutning om, hvordan kvælstofindsatsbehovet skal håndteres, hvis randzoneloven ophæves og de reducerede kvælstofnormer udfases og ønsker i den forbindelse beregninger fra DCA af de kvælstofeffekter ved MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov. Bestillingen fra NAER var vedlagt et notat, der uddyber problemstillingen. [1] I bestillingen beder NAER DCA om at besvare følgende punkter: 1. Beregninger af kvælstofeffekt, ved opfyldelse af det MFO-krav, som hidtil er blevet opfyldt af randzoner, ved brug af henholdsvis brak, frivillige randzoner, lavskov og (er der forskellig effekt af græsudlæg og blandinger, bør dette fremgå). 2. Et/flere scenarier for, hvordan det vurderes, at landmanden vil sammensætte ovenstående MFOelementer for at opfylde MFO-kravet, og beregning af den samlede kvælstofeffekt for hvert scenarie. Der skal herunder også vurderes i hvilket omfang landmanden vil udlægge en sikkerhedsbuffer for sin MFO-opfyldelse. Idet MFO-elementerne brak og lavskov i dag også kan anvendes som alternativer til ønskes desuden besvaret: 3. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-brak som alternativ til? 4. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-lavskov som alternativ til? [1] NaturErhvervstyrelsen (2015). Kvælstofeffekt af grønne krav. Notat dateret 24. november. 3 sider. 1

2 Besvarelse Baggrund Miljøfokusområder (MFO) indgik fra 2015 som en del af den direkte landbrugsstøtte til ejendomme med et omdriftsareal over 15 ha (Anonym, 2015a). De muligheder, der er for at dække kravene til MFO, fremgår af Tabel 1 sammen med de vægtningsfaktorer, der anvendes for de forskellige elementer. Ifølge Anonym (2015b) må der gerne anmeldes et større areal med MFO- end det egentlige krav. Da det vil have store økonomiske konsekvenser, hvis landmændene ikke opfylder MFO-kravene, vurderes det, som også angivet i bestillingen, at der kan blive udlagt en sikkerhedsbuffer i form af et øget areal ud over de krævede 5 %. Kravet til MFO kan for nuværende dækkes af randzoner, landskabselementer, braklagte arealer, lavskov samt græsudlæg og (Tabel 1). Der findes to typer MFO- (Anonym, 2015a). Den ene kan etableres som blandinger, sået før eller efter høst. Blandingen må ikke blive til næste års hovedafgrøde. Den anden type kan etableres som udlæg af græs, inklusiv frøgræs eller græsblandinger, etableret i en hovedafgrøde før høst. Udlægget må gerne være sået i en vinterafgrøde det foregående ansøgningsår og må gerne blive næste års hovedafgrøde. Det må dog kun anvendes som MFO i det år, hvor det ligger som udlæg i en anden afgrøde (Anonym, 2015a). Da pligtige skal efterfølges af en forårssået afgrøde (Anonym, 2015d), vil der ikke være fuldstændig sammenfald mellem pligtige og MFO-. Tabel 1. Muligheder for at dække krav til MFO (Anonym, 2015c). Vægtningsfaktor Miljøfokusområde Bræmmer/randzoner langs vandløb, udlagt efter randzoneloven. Arealerne skal støde op til 1,5 bedriftens omdriftsareal Landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), fortidsminder og søer mellem 100 og 2000 m 2. Arealerne skal være beliggende på et 1 omdriftsareal Braklagte arealer 1 Lavskov (f.eks. energipil), der ikke er sprøjtet med pesticider i det pågældende kalenderår 0,3 Græsudlæg, både renbestand og blanding. Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder, og som følges af en vårsået afgrøde 0,3 2

3 Forudsætninger for beregninger under spørgsmål 1-4 Beregningerne af MFO-scenarierne er gennemført ud fra følgende forudsætninger: Scenarierne er, som forudsat i bestillingen, antaget gødet ved økonomisk optimal norm, hvor ekstra ikke kan byttes til forhøjet kvælstofnorm. Estimeringen af den udvaskningsreducerende effekt af skov og brak er ofte baseret på en differens mellem udvaskningen fra jord i omdrift og en forventet udvaskning på 12 kg N/ha fra skov og brak (Eriksen et al., 2014). Udvaskningen fra jord i omdrift baseret på produktionsforholdene i 2011 blev i Eriksen et al. (2015) estimeret til 67 kg N/ha ved vægtning i forhold til jordtype og husdyrtæthed. Gødskning ved økonomisk optimal norm forventes at øge udvaskningen med ca. 5 kg N/ha (Børgesen et al., 2015) svarende til en udvaskning på i alt ca. 72 kg N ha. Denne værdi er anvendt til beregning af den udvaskningsreducerende effekt af MFO-brak og lavskov. Kortvarig brak vil generelt være mindre effektiv end langvarig brak, men den udvaskningsreducerende effekt er vanskelig at estimere, især hvis landmanden ikke effektivt lukker hullerne for den risiko for kvælstofudvaskning, der opstår ved etablering og afslutning af brakken (Olesen et al., 2014). I det følgende forudsættes, at MFO-brakken etableres med et tæt plantedække uden kløver, hvorved udvaskningen forventes reduceret til 12 kg N/ha. Den udvaskningsreducerende effekt af MFO-brak antages derfor at være 60 kg N/ha ud fra differencen mellem 72 kg N/ha og 12 kg N/ha. Dette må betragtes som et øvre estimat, da det forudsætter etablering af et effektivt plantedække, hvilket ikke altid vil være tilfældet, hvis det drejer sig om kortvarig brak (Olesen et al., 2014). For lavskov antages, at den gennemsnitlige udvaskning svarer til 12 kg N/ha som ved skovrejsning men med store variationer afhængig af tidsmæssig afstand til etablering (Gundersen et al., 2004). Det forudsættes derfor, at den udvaskningsreducerende effekt vil være 60 kg N/ha baseret på en udvaskning på 72 kg N/ha for jord i omdrift. Den udvaskningsreducerende effekt af blev revurderet i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014). Som simpelt gennemsnit over husdyrtætheder (under og over 0,8 DE/ha) og jordtyper (ler og sand) kan den udvaskningsreducerende effekt beregnes til 28 kg N/ha (Hansen et al., 2014). Da der er flere på brug over 0,8 DE/ha, blev der i Børgesen et al. (2013) udregnet et vægtet gennemsnit ud fra placeringen af i 2007 til 2011 på bedrifter over og under 0,8 DE/ha, hvorved effekten blev beregnet til 33 kg N/ha. Da udvaskningen fra jord i omdrift i Eriksen et al. (2015), som er anvendt i ovenstående beregninger af effekt af lavskov og MFO-brak, er et vægtet gennemsnit, anvendes ligeledes det vægtede gennemsnit for (33 kg N/ha). Den udvaskningsreducerende effekt af er hovedsageligt baseret på forsøg med rajgræs, mens der er gennemført relativt få forsøg med korsblomstrede (Hansen og Thomsen, 2014). I de her gennemførte beregninger antages MFO- at have samme udvaskningsreducerende effekt, uanset om det drejer sig om godkendte MFO-blandinger eller udlæg af græs. I notatet, der er vedlagt bestillingen (se fodnote 1), er angivet, at randzoner på omdriftsarealer (ca ha) leverer en effekt på t N, hvorfor effekten i de gennemførte beregninger er sat til 950 t N. 3

4 Effekten for randzoner er således estimeret til ca. 60 kg N/ha, hvilket er at betragte som et øvre estimat (Jensen et al., 2015). De anvendte forudsætninger er opsummeret i Tabel 2. Den udvaskningsreducerende effekt er alene baseret på udvaskning fra rodzonen og inddrager ikke udledning til havmiljøet. Da N-retentionen mellem rodzone og havet er væsentlig mindre for randzoner end for de øvrige MFO-typer, vil fordeling af arealerne på disse have betydning for udledning af kvælstof til havet. Dette element er som før nævnt ikke med i nærværende besvarelse. Tabel 2. Opsummering af forudsætningerne for udvaskningsreducerende effekt fra rodzonen anvendt i scenarie-beregningerne. For randzonerne er effekten baseret på det i bestillingen angivne, for referencer til de øvrige se tekst ha randzoner (t N) 950 Efterafgrøder (kg N/ha) 33 MFO-brak (kg N/ha) 60 Lavskov (kg N/ha) 60 Besvarelse af spørgsmål 1-4 I nedenstående scenarieberegninger er værdierne for den udvaskningsreducerende effekt angivet uden væsentlig afrunding. Dette er gjort for at gøre beregningerne mere gennemskuelige, men det skal understreges, at de bagvedliggende data ikke giver grundlag for denne præcision. 4

5 Spørgsmål 1. Beregninger af kvælstofeffekt, ved opfyldelse af det MFO-krav, som hidtil er blevet opfyldt af randzoner, ved brug af henholdsvis brak, frivillige randzoner, lavskov og Scenarie 1. I Scenarie 1 er beregnet effekten ved den fordeling af MFO-elementer, der er indmeldt i 2015, og som fremgår af det medfølgende notat fra NAER (se fodnote 1). Scenarie 1 er dermed et udtryk for den nuværende fordeling, som de efterfølgende scenarier sammenlignes med. Den nuværende fordeling er nedenfor estimeret til at have en udvaskningsreducerende effekt på ca t N. Da MFO- ofte også dækker kravet til pligtige, vil en del af effekten i Scenarie 1 også blive indregnet ved opgørelser af pligtige. Scenarie 1. effekt af MFO-elementer som anmeldt i Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner (anmeldt 2015) , MFO-brak (anmeldt 2015) Landskabselementer (anmeldt 2015) Lavskov (anmeldt 2015) , MFO- og -græsudlæg (estimeret) , Nuværende MFO-elementer og pligtige i alt

6 I de efterfølgende scenarier 2-7 er effekten beregnet på samme måde som under spørgsmål 1. Der er desuden beregnet en mer-effekt i forhold til Scenarie 1, dvs. en øget effekt af MFO-elementerne mht. udvaskningsreducerende effekt. Scenarie 2. I Scenarie 2 er beregnet den udvaskningsreducerende effekt af MFO-kravene uden anvendelse af randzoner men med samme anvendelse af øvrige MFO-elementer som i Scenarie 1. Randzonerne er erstattet med, men uden udlægning af sikkerhedsbuffer. Scenarie 2 giver en mer-effekt på t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 2. MFO-kravene opfyldes ved at erstatte randzoner med. Samme anvendelse af øvrige MFO-elementer som i Scenarie 1. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Spørgsmål 2. Scenarier for, hvordan det vurderes, at landmanden vil sammensætte ovenstående MFOelementer for at opfylde MFO-kravet, og beregning af den samlede kvælstofeffekt for hvert scenarie. Der skal herunder også vurderes, i hvilket omfang landmanden vil udlægge en sikkerhedsbuffer for sin MFOopfyldelse Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner 0-1,5 0 MFO-brak Landskabselementer Lavskov , MFO- og -græsudlæg , MFO-elementer og pligtige i alt Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: t N 6

7 Da det vil have store økonomiske konsekvenser ikke at opfylde MFO-kravene, er det sandsynligt, at landmændene vil udlægge en sikkerhedsbuffer i form af et øget areal ud over de krævede 5 %. I Scenarie 3, 4 og 5 er der udlagt en sikkerhedsbuffer, som svarer til hhv. 20, 30 og 50 % af det krævede areal med MFO. Derudover er Scenarie 3-5 beregnet uden anvendelse af randzoner men med samme anvendelse af øvrige MFO-elementer som i Scenarie 1. Scenarie 3 giver en mer-effekt på t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 3. I scenarie 3 er udlagt en sikkerhedsbuffer på 20 % af det krævede areal med MFO, hvilket giver en mer-effekt på t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 3. MFO-kravene opfyldes uden randzoner men med samme anvendelse af MFO-brak, landskabselementer og lavskov som i Scenarie 1. Der er udlagt 20 % ekstra som sikkerhedsbuffer. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner 0-1,5 0 MFO-brak Landskabselementer Lavskov , MFO- og -græsudlæg , MFO-elementer og pligtige i alt Sikkerhedsbuffer, 20 % ekstra MFO-arealer , MFO-elementer og pligtige incl. buffer i alt Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: t N 7

8 Scenarie 4. I scenarie 4 er udlagt en sikkerhedsbuffer på 30 % af det krævede areal med MFO, hvilket giver en mer-effekt på ca t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 4. MFO-kravene opfyldes uden randzoner men med samme anvendelse af MFO-brak, landskabselementer og lavskov som i Scenarie 1. Der er udlagt 30 % ekstra som sikkerhedsbuffer. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner 0-1,5 0 MFO-brak Landskabselementer Lavskov , MFO- og -græsudlæg , MFO-elementer og pligtige i alt Sikkerhedsbuffer, 30 % ekstra MFO-arealer , MFO-elementer og pligtige incl. buffer i alt Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: t N 8

9 Scenarie 5. I scenarie 5 er udlagt en sikkerhedsbuffer på 50 % af det krævede areal med MFO, hvilket giver en mer-effekt på ca t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 5. MFO-kravene opfyldes uden randzoner men med samme anvendelse af MFO-brak, landskabselementer og lavskov som i Scenarie 1. Der er udlagt 50 % ekstra som sikkerhedsbuffer. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner 0-1,5 0 MFO-brak Landskabselementer Lavskov , MFO- og -græsudlæg , MFO-elementer og pligtige i alt Sikkerhedsbuffer, 50 % ekstra MFO-arealer , MFO-elementer og pligtige incl. buffer i alt Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: t N 9

10 Scenarie 6. MFO- er mere omkostningseffektive end brak, hvorfor opfyldelse af MFO-kravene hovedsageligt forventes gennemført med. Hvis det viser sig vanskeligt at få godkendt som MFO-arealer, kan det imidlertid medføre en øget anvendelse af MFO-brak. I Scenarie 6 er randzonerne erstattet med brak, mens de øvrige elementer er fastholdt som i Scenarie 1. Scenarie 6 giver en mer-effekt på ca. 450 t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 6. MFO-kravene opfyldes ved at erstatte randzoner med brak. Samme anvendelse af øvrige MFOelementer som i Scenarie 1. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner 0-1,5 0 MFO-brak Landskabselementer Lavskov , MFO- og -græsudlæg , MFO-elementer og pligtige i alt Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 450 t N 10

11 Scenarie 7. De tidligere obligatoriske randzoner forventes fortsat at kunne anvendes som MFO-element med en vægtningsfaktor på 1,5. Den høje vægtningsfaktor kan betyde, at nogle landmænd vil bevare randzonerne. I Scenarie 7 er halvdelen af de nuværende randzoner bibeholdt, mens resten er erstattet med. Scenarie 7 giver en mer-effekt på ca. 810 t N i forhold til Scenarie 1. Scenarie 7. MFO-kravene opfyldes ved at erstatte randzoner med brak. Samme anvendelse af øvrige MFOelementer som i Scenarie 1. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. MFO-elementer og pligtige med kvælstofreducerende effekt Aktuelt areal effekt (t N) Vægtningsfaktor Vægtet areal Randzoner , MFO-brak Landskabselementer Lavskov , MFO- og -græsudlæg , MFO-elementer og pligtige i alt Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 810 t N 11

12 Spørgsmål 3. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-brak som alternativ til pligtige? Ifølge notatet fra NAER (se fodnote 1) var der i 2015 anmeldt ha med MFO-brak. Ifølge Anonym, (2015d) erstatter 1 ha braklagt areal 1 ha pligtige. Hvis muligheden for at anvende MFO-brak som alternativ til pligtige fjernes, skal der derfor i princippet etableres pligtige på ha. Med en forventet udvaskningsreducerende effekt på 33 kg N/ha (Tabel 2), forventes fjernelse af muligheden for at anvende MFO-brak som efterafgrøde at give en øget effekt på ca. 650 t N ( ha x 33 kg N/ha / 1000). Denne effekt er under forudsætning af, at brakken fortsat er til stede til dækning af MFO-kravene. Hvis dette ikke er tilfældet, skal effekten af de yderligere (650 t N) korrigeres i forhold til det areal, der ikke længere anvendes til MFO-brak. Effekten vil altså afhænge af, hvordan landmanden agerer under de ændrede vilkår. Dette er skitseret i de følgende scenarier baseret på en ejendom på 100 ha under 0,8 DE/ha, som har krav om 5 % MFO (5 ha) og 10 % (10 ha) pligtige : Scenarie 8. Nuværende regelsæt MFO dækkes af 5 ha brak, som samtidigt tæller 5 ha pligtige Krav om pligtige ud over MFO-brak: 5 ha Scenarie 9. MFO-brak bevares, men tæller ikke længere som pligtige MFO dækkes af 5 ha brak, som ikke længere tæller som pligtige Krav om pligtige : 10 ha Scenarie 10. MFO-brak erstattes af, der udlægges, så de både tæller som MFO og pligtige MFO dækkes af 17 ha, som med en vægtningsfaktor på 0,3 dækker både MFO-krav og krav om pligtige. Den udvaskningsreducerende effekt af de tre scenarier er vist i Tabel 3. Som det fremgår af tabellen, vil kravet til stige med 5 ha i forhold til nuværende, hvis MFO-brakken bevares på ejendommen (Scenarie 9). Hvis MFO-kravet i stedet dækkes af MFO-, som samtidigt tæller som pligtige, kan dette opnås ved etablering af 17 ha MFO-, som med en omregningsfaktor på 0,3 dækker både kravet om 5 ha MFO samt 10 ha pligtige (Scenarie 10). Et ekstra udlæg på 7 ha vil således kunne erstatte 5 ha MFO-brak (sml. Scenarie 9 og 10). 12

13 Tabel 3. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-brak kan erstatte pligtige. Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha under 0,8 DE/ha med krav om 10 % pligtige. Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i forhold til bedriftstype. Scenarie 8. Nuværende regelsæt Scenarie 9. MFO-brak bevares, men tæller ikke længere som pligtige Scenarie 10. MFO-brak erstattes af, der udlægges, så de både tæller som MFO og pligtige Areal med MFObrak effekt af MFObrak Areal med effekt af effekt i alt af MFO-brak og I Tabel 4 er vist de tilsvarende beregninger for en ejendom på 100 ha over 0,8 DE/ha, som har et krav om 14 % pligtige. Som det ses ved at sammenligne Scenarie 12 og Scenarie 13, vil 3 ha ekstra kunne erstatte de tidligere 5 ha MFO-brak. Samtidigt dækker de 17 ha også kravet om 14 % pligtige. Tabel 4. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-brak kan erstatte pligtige. Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha over 0,8 DE/ha med krav om 14 % pligtige. Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i forhold til bedriftstype. Scenarie 11. Nuværende regelsæt Scenarie 12. MFO-brak bevares, men tæller ikke længere som pligtige Scenarie 13. MFO-brak erstattes af, der udlægges, så de både tæller som MFO og pligtige Areal med MFObrak effekt af MFObrak Areal med effekt af effekt i alt af MFO-brak og Effekten af at fjerne muligheden for at anvende MFO-brak som alternativ til pligtige vil altså være meget afhængig af, hvordan landmanden agerer. Som det fremgår af Tabel 3 og 4, kan der både være tale om positive og negative effekter i forhold til den nuværende situation. Da er mere 13

14 omkostningseffektive end MFO-brak, vil MFO-brak blive mindre attraktiv for landmanden især på ejendomme over 0,8 DE/ha. Hvis MFO-brakken er beliggende langs vandløb og søer har brakken vægtningsfaktoren 1 i forhold til MFO (Tabel 1), men for denne type brak erstatter 0,25 ha braklagt areal 1 ha pligtige (Anonym, 2015d). Der er ikke beregnet scenarier for denne braktype. 14

15 Spørgsmål 4. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-lavskov som alternativ til pligtige? Ifølge notatet fra NAER (se fodnote 1) var der i 2015 anmeldt ha med MFO-lavskov. Lavskov antages at svare til energiafgrøder, hvorved 0,8 ha erstatter 1 ha pligtige (Anonym, 2015d). Hvis muligheden for at anvende MFO-lavskov som alternativ til pligtige fjernes, skal der etableres pligtige på et areal svarende til ha. Med en forventet udvaskningsreducerende effekt på 33 kg N/ha (Tabel 2), forventes fjernelse af muligheden for at anvende MFO-lavskov som efterafgrøde at give en øget effekt på ca. 160 t N (4.859 ha x 33 kg N/ha /1000). Denne effekt forudsætter som for MFObrak, at arealet med lavskov bevares, da effekten af de yderligere ellers skal korrigeres. I Tabel 5 og 6 er der beregnet scenarier som gennemført med MFO-brak ovenfor. Med det nuværende regelsæt vil 17 ha lavskov dække både MFO-krav (vægtningsfaktor 0,3, Tabel 1) og krav om pligtige, hvis det forudsættes, at lavskoven betragtes som energiafgrøde, hvor 0,8 ha lavskov erstatter 1 ha pligtige (Anonym, 2015d). Tabel 5. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-lavskov kan erstatte pligtige. Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha under 0,8 DE/ha med krav om 10 % pligtige. Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i forhold til bedriftstype. Scenarie 14. Nuværende regelsæt Scenarie 15. MFOlavskov bevares, men tæller ikke længere som pligtige Scenarie 16. MFOlavskov erstattes af, der udlægges, så de både tæller som MFO og pligtige Areal med MFOlavskov effekt af MFOlavskov Areal med effekt af effekt i alt af MFO-lavskov og Som det fremgår af de Tabel 5, vil et forøget areal på 7 ha kunne erstatte 17 ha MFO-lavskov på en ejendom under 0,8 DE/ha (sml. Scenarie 15 og 16). På en ejendom over 0,8 DE/ha vil 3 ha ekstra kunne erstatte MFO-lavskoven på 17 ha (sml. Scenarie 18 og 19 i Tabel 6). Der vil formentlig være andre bevæggrunde til at bevare lavskov ud over MFO-kravet, men dette er ikke taget i betragtning. I de beregnede scenarier vil der alene være en positiv effekt af at fjerne muligheden for at MFO-lavskov erstatter pligtige, hvis lavskoven bevares (Tabel 5 og 6). Hvis lavskoven fjernes, så MFOkravet dækkes med pligtige, vil effekten være negativ. 15

16 Tabel 6. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-lavskov kan erstatte pligtige. Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha over 0,8 DE/ha med krav om 14 % pligtige. Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i forhold til bedriftstype. Scenarie 17. Nuværende regelsæt Scenarie 18. MFOlavskov bevares, men tæller ikke længere som pligtige Scenarie 19. MFOlavskov erstattes af, der udlægges, så de både tæller som MFO og pligtige Areal med MFOlavskov effekt af MFOlavskov Areal med effekt af effekt i alt af MFO-lavskov og Afslutningsvist skal det bemærkes, at de gennemførte beregninger dækker over relativt få scenarier, der for spørgsmål 3 og 4 især dækker yderpunkter, hvor MFO-kravet enten dækkes helt af MFO-brak/MFO-lavskov eller hvor disse MFO-elementer helt sløjfes. I praksis vil der være tale om mange forskellige kombinationer, og de viste scenarier er præsenteret alene for at vise den kompleksitet, der gør sig gældende mht. vægtningsfaktorer i forbindelse med MFO og omregningsfaktorer for. De beregnede effekter bør således alene anvendes til sammenligning af de forskellige scenarier, mens de egentlige værdier er behæftet med stor usikkerhed. Referencer Anonym 2015a. Vejledning om den direkte arealstøtte Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere. September NaturErhvervstyrelsen. kte_stoette_-_grundbetaling_mm/2015/vejledning endelig_udgave_januar_2015.pdf Anonym 2015b. Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. BeregnMFO.pdf Anonym 2015c. Grønne krav 5 pct. miljøfokusområder. NaturErhvervstyrelsen. Anonym 2015d. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Planperioden 1. august til 31. juli skab/vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_nyeste.pdf 16

17 Børgesen, C.D., Jensen, P.N., Blicher-Mathiesen, G., Schelde, K Udvikling i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCA Rapport nr. 31, 154 pp. Børgesen, C.D., Thomsen, I.K., Hansen, E.M., Kristensen, I.T., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Jensen, P.N., Olesen, J.E., Eriksen, J Notat om tilbagerulning af tre generelle krav, Normreduktion, Obligatoriske og Forbud mod jordbearbejdning i efteråret. Notat til NaturErhvervstyrelsen. Dateret 11. november Eriksen, J., Børgesen, C.D., Schelde, K., Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Kristensen, I.T Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. Notat til NaturErhvervstyrelsen. Dateret 30. januar Eriksen, J. (red.), Jensen, P. N. (red.), Jacobsen, B.H. (red.) Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. Tjele: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA Rapport Gundersen, P., Hansen, K., Anthon, S., Pedersen, L.B Skovrejsning på tidligere landbrugsjord. I. Muligheder for forbedret kvælstofudnyttelse i marken og for reduktion af kvælstoftab. Faglig udredning i forbindelse med forberedelsen af Vandmiljøplan III. Uffe Jørgensen (red.). DJF rapport markbrug nr. 103., side Hansen, E.M., Thomsen, I.K Bilag 3. Efterafgrøder: Revurdering af udvaskningsreducerende effekt. I Eriksen, J., Jensen, P.N., Jacobsen, B.H. (red.). Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. DCA rapport nr. 52, side Hansen, E.M., Thomsen, I.K., Rubæk, G.H., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Schelde, K., Olesen, J.E., Strandberg, M,T., Jacobsen, B.H., Eberhardt, J.M Efterafgrøder. I Eriksen, J., Jensen, P.N., Jacobsen, B.H. (red.). Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. DCA rapport nr. 52, side Jensen, P.N., Kronvang, B., Blicher-Mathiesen, G., Børgesen, C.D., Kjærgaard, C Opfølgning på notat af 13. april 2015 om effekt af randzoner på drænede arealer. Notat til NaturErhvervstyrelsen. Dateret 1. september Olesen, J.E., Børgesen, C.D., Schelde, K., Rubæk, G.H., Kudsk, P., Jørgensen, L.N., Strandberg, M,T., Jacobsen, B.H., Eberhardt, J.M Brak (ikke permanent udtagning). I Eriksen, J., Jensen, P.N., Jacobsen, B.H. (red.). Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. DCA rapport nr. 52, side

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Bestillingen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer RHUS UNIVRSITT D - NTIONLT NTR FOR FØDVRR OG JORDBRUG Naturrhvervstyrelsen Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten Naturrhvervstyrelsen

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om virkemidlers udbredelsespotentiale

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om virkemidlers udbredelsespotentiale AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om virkemidlers udbredelsespotentiale NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail af 26. maj 2015

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen har med bestilling af 29. januar 2015 anmodet

Læs mere

Notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 22. januar 2015 Notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder Elly Møller Hansen, Ingrid Kaag Thomsen, Karen Søegaard,

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad Hermed fremsendes svar på bestillingen

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi og Dato: 21. marts 2013 DCA

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H.

Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRU G NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Periodisering

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering besvarelse af spørgsmål A11-16 Susanne

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning NaturErhvervstyrelsen har den 9. december

Læs mere

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer.

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Faglig kommentering af notat Kvælstofudvaskning mere end blot marginaludvaskning NaturErhvervstyrelsen (NAER) har

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende reglerne om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 3. februar 2012 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Supplerende spørgsmål til notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen anmodede med bestilling

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016 AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof 17. november 2015 Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof Artiklen omhandler konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof for henholdsvis udledningen

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ Plantedirektoratet Vedrørende gødskningsbekendtgørelsen 2011/12 Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 04-03-2011 Dir.: 8999 1861 E-mail: finn.vinther@agrsci.dk

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Scenarier til fastsættelse af kriterier for at benytte kvælstoffikserende arter

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering besvarelse af spørgsmål A1-10 Susanne

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking Uffe Jørgensen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 2012 Forudsætninger Effekten på nitratudvaskning af yderligere biomasseproduktion og/eller

Læs mere

Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål

Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. juni 2018 og Revideret

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 24-08-2010

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen.

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Frø blandinger som efterafgrøder der kan anvendes som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Levering på bestillingen Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter

Levering på bestillingen Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 11. april 2019 Journal 2018-760-001010 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Afklaring af om der er grundlag

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Plantedirektoratet Besvarelse/kommentering af to af landbrugets (Landbrug & Fødevarer) høringssvar på gødskningsloven. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Susanne Elmholt Dato: 19.08.2009 Dir.: 8999 1858

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende omregningsfaktor mellem energiafgrøde og efterafgrøde Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato:

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notatet Miljøeffekter af EFA-elementer Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 17.

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet

Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. september 2014 Gitte Blicher-Mathiesen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Læs mere

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H.

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen Målrettet regulering Seminar om VRD/ AU Foulum Erik Nielsen Målrettet regulering - baggrund Natur- og landbrugskommissionen rapport 2013 Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer

Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om at gennemføre en række konkrete initiativer,

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent Efterafgrøder Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer Petra Gutt Planteavlskonsulent Olieræddike og vårbyg i blanding Sået 20. august kan bruges til MFO 1 Olieræddike Sået 2. august. Kan kun bruges

Læs mere

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag)

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag) Juridiske grundlag EU Artikel 6 i forordning 73/2009 Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand Medlemsstaterne sikrer, at al landbrugsjord, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder

Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2015 Forfatter

Læs mere

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 97 Offentligt Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H.

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2012 Document

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen Spørgsmål vedrørende bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve. Landbrugs-

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere