Afgørelse om godkendelse af tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om godkendelse af tilbud"

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Afgørelse om godkendelse af tilbud 7. juni 2018 Sagsbeh.: MKN Behandlingsstederne Søbæk har ansøgt om godkendelse af væsentlige ændringer i form af en ny afdeling på Dalmosevej 8, Tuse udvidelse af pladser ændringer af de fysiske rammer i flere af tilbuddets øvrige afdelinger. Som følge af ansøgningen har Socialtilsynet Hovedstaden aflagt besøg den 18. januar 2018 i følgende af Søbæks afdelinger: Skovbrynet, Opholdsstedet Jyderup, Søbæksparken 10, Opholdsstedet Knabstrup opholdsstedet på Dalmosevej 8, Tuse. Socialtilsynet har truffet beslutning om at godkende ansøgningen om de væsentlige ændringer af godkendelsen. Tilbuddet er godkendt til: 77 børn, unge voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service 66, stk. : J.nr.: K Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Telefon: Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Afdeling/adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe Opholdsstedet Jyderup Slagelsevej 9 Opholdsstedet Knabstrup Bakkerupvej Mørkøv Opholdsstedet Dalbo 12 pladser 66, stk. fordelt i to afgrænsede enheder 12 pladser 66, stk. fordelt i to afgrænsede enheder 8 pladser 4 pladser Børn unge i alderen 10 til 17 år med mulighed for efterværn. Børn unge med vanskeligheder der udspringer af omsorgssvigt /eller diagnoser inden for autismespektret, ADHD Tourette Børn unge i alderen 10 til 17 år med mulighed for efterværn. Børn unge med vanskeligheder der udspringer af omsorgssvigt /eller diagnoser inden for autismespektret, ADHD Tourette Unge i alderen 16 til 30 år med psykiatriske diagnoser

2 Dalmosevej Holbæk 66, stk. 4 der har ført til selvskadende adfærd, angst indadvendthed. pladser Opholdsstedet Bryggervænget 15 5 pladser 3 pladser 66, stk. 2 pladser Unge i alderen 16 til 13 år. De unge er karakteriseret ved at have en eller flere psykiatriske diagnoser inden for autismespektret, ADHD, OCD,Tourette, skizofreni som kan føre til angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, depression lignende vanskeligheder. Opholdsstedet Skovbrynet Skovbrynet 1 5 pladser 2 pladser 66, stk. 3 pladser Sårbare sent udviklede unge med behov for støtte i mange dagligdagsfunktioner. De unge kan have diagnoser inden for autismespektret, ADHD, Tourette, OCD, som medfører vanskeligheder i form af personlighedsforstyrrelser, tilknytningsvanskeligheder. Kalundborgvej Holbæk 5 pladser 2 pladser 66, stk. 3 pladser Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Skolevej 10 ABCD 7 pladser 3 pladser 66, stk. 4 pladser Unge med udviklings- selvskadende adfærd. 1 plads 2

3 Slagelsevej 13 Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Søbæksparken 1 3 pladser 1 plads 2 pladser Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Dyremosevej 1 2 pladser 1 plads 1 pladser Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Drivsåtvej 8 2 pladser 1 plads 1 pladser Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Søbæksparken 10D 4 pladser 1 plads 3 pladser Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Søbæksparken 10F 3 pladser 1 plads 2 pladser Unge med udviklings- årsager har angst, depressi- 3

4 Søbæksparken 10G Søbæksparken 10H Søbæksparken 10 3 pladser 1 plads 2 pladser 3 pladser 2 plads 1 plads 2 pladser 1 plads 1 plads on selvskadende adfærd. Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Unge med udviklings- selvskadende adfærd. Anvendelsen af pladserne efter henholdsvis 66, stk. kan ske fleksibelt inden for de enkelte afdelinger. Søbæks samlede målgruppe er bred set i forhold til alder, diagnoser støttebehov. Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets organisering med mange opholdssteder mindre bo-enheder sikrer, at tilbuddet kan sammensætte grupperne af unge i forhold til deres behov for støtte pædagisk indsats dermed have en specialiseret tilgang til de konkrete unge i hver afdeling. Tilbuddets selskabsform er APS. Tilbuddet indgår endvidere i en koncern. Begrundelse Ud fra en samlet vurdering finder Socialtilsynet det sandsynligt, at Behandlingsstederne Søbæk fortsat kan levere en tilstrækkelig høj kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens behov opholdsprisen, efter etablering af opholdsstedet Dalbo. I afgørelsen har Socialtilsynet lagt særlig vægt på, at tilbuddets faglige tilgange er blevet beskrevet, som relationspædagiske, anerkendende, strukturpædagiske knitive. Søbæk har endvidere oplyst, at tilbuddet anvender følgende metoder i den pædagiske indsats: Pædagisk massage, akupunktur, TEACCH, Kat-kassen Søbækmetoden; Hele arbejdesprocesser det fælles tredje. Socialtilsynet 4

5 har vurderet, at tilbuddet tilpasser indsatsen til de enkelte grupper af børn unge der bor i de godkendte afdelinger enheder, Socialtilsynet har endvidere vurderet, at de faglige tilgange metoder er relevante for målgruppen. Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets organisering ledelse understøtter en hensigtsmæssig drift af tilbuddet, herunder sikre tilstrækkeligt kompetent personale i forhold til målgruppens behov tilbuddets metoder. Vi har i den forbindelse lagt til grund, at personalegruppen består af medarbejdere med pædagiske socialfaglige uddannelser samt af medarbejdere med erfaring med målgruppen. Socialtilsynet har vurderet, at ledelsen har fokus på at sikre, at medarbejderne samlet set besidder relevante kompetencer til at sikre en relevant pædagisk indsats i tilbuddet. Endelig har vi lagt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer vurderes at være egnede til den angivne målgruppes behov, idet alle børn unge har eneværelse, enhederne er indrettet så de unge der er i botræning eller som kan klare sig med lav grad af støtte, har adgang til alle dagligdags faciliteter i afdelingen. Derudover er alle enheder beliggende i gåafstand til indkøb /eller offentlig transport. Økonomi Til grund for ændring af godkendelsen ligger endvidere ledelsens oplysninger om tilbuddets økonomiske drift, herunder tilbuddets indberettede budget 1. februar 2018, hvoraf det fremgår, at tilbuddet forventes at opnå en samlet belægning på 90 % en bæredygtig drift. Godkendelsen indebærer, at tilbuddet ved ansættelse af medarbejdere skal indhente straffeattest i fornødent omfang så børneattester (opholdsstederne). Oplysningspligt Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget til socialtilsynet. For private tilbud indberettes senest 1. oktober i året før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Lovhenvisning Vi træffer denne afgørelse i henhold til Lov om socialtilsyn 4, 5 6, 12, 16, 17, 18 samt 19, Bekendtgørelse om socialtilsyn 1, Lov om voksen ansvar 14, Bekendtgørelse om voksenansvar for børn unge 10 Klageadgang Du/I kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssikkerhed administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4 uger fra modtagelse af afgørelse. Klagen kan modtages mundtligt eller skriftligt. Skriftlige klager kan sendes via borger.dk, via til eller med post. 5

6 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/i kan få helt eller delvis medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen. Med venlig hilsen Mette Kondrup Nielsen Tilsynskonsulent 6

7 Uddrag af anvendt lovgivning. Lov om socialtilsyn (LBK nr. 42 af 19/01/2018) Anvendelsesområde 4. Socialtilsynet godkender fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud: 1) Plejefamilier kommunale plejefamilier 66, stk. 1, nr. 1 2, i lov om social service. 2) Døgntilbud 66, stk. -7, jf. d 66 a, stk. 7, -110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud a i lov om social service. 3) Tilbud i form af hjælp støtte 83-87, 97, i lov om social service, når a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, d ikke friplejeboliger, b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne ydes af et fast ansat personale, c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte 85 i lov om social service d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens 141. Stk. 2. Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller af tilsyn 151 i lov om social service. Godkendelse 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning dial med ansøger afgørelse om godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse, jf Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-3, kan indgå i den kommunale forsyning, jf. 4, stk. 3, i lov om social service. Stk. 3. Socialtilsynets godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling på behandlingssteder, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 4, jf. 141, stk. 6, i sundhedsloven. Stk. 4. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikkegodkendte tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-3, som kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til i en periode på op til 3 uger, jf. 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger. Stk. 5. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår. Stk. 6. Socialtilsynet kan efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe afgørelse om, at den meddelte godkendelse de meddelte vilkår for godkendelsen, jf. stk. 1, kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode. Socialtilsynet kan i forbindelse med afgørelsen fastsætte vilkår, jf. stk. 5, som betingelse for afgørelsen om, at godkendelsen kan fraviges. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår fastsat efter 2. pkt. Afgørelsen om fravigelse, jf. 1. pkt., bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt eller den fastsatte periode er udløbet. 7

8 Stk. 7. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. stk. 1, jf Stk. 8. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år, d 3 år for plejefamilier kommunale plejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1 2, i lov om social service. Stk. 9. Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier kommunale plejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1 2, i lov om social service, tilbyde plejefamilien et kursus i at være plejefamilie. Stk. 10. Børne- socialministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse, om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen om socialtilsynets afgørelser efter stk Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 1) Uddannelse beskæftigelse. 2) Selvstændighed relationer. 3) Målgrupper, metoder resultater. 4) Sundhed trivsel. 5) Organisation ledelse, jf. d stk. 4. 6) Kompetencer. 7) Økonomi, jf. d stk. 4. 8) Fysiske rammer. Stk. 3. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 2-4, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til, 1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, 2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen i forhold til tilbuddets målgruppe, 3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. Stk. 4. Er tilbuddet omfattet af 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn med tilbuddets organisation, ledelse økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 7, Stk. 5. Børne- socialministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier indikatorer for kvalitetstemaerne, jf. stk. 2. Oplysningspligt 12. Tilbud, der søger om godkendelse 5, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give socialtilsynet de faglige, organisatoriske økonomiske oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om. Stk. 2. Tilbud, der er godkendt 5, skal 1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold, der lå til grund for godkendelsen, jf. 5, stk. 1, 2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-3, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed administration på det sociale område, 8

9 3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i henhold til sundhedslovens 141, stk. 1, har visiteret borgere til behandlingsstedet, 4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn. Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens 6, skal efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens 5, på tilbud omfattet af 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, når de er nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn. Stk. 4. Tilbud omfattet af 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt 5, skal udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed. Stk. 5. Børne- socialministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt efter stk. Tilbuddenes årsbudget 16. Tilbud som nævnt i 4, stk. 1, nr. 2-4, der søger om godkendelse, eller som er godkendt, skal som grundlag for godkendelsen det driftsorienterede tilsyn efter denne lov udarbejde et årsbudget for varetagelsen af opgaverne efter lov om social service, der skal godkendes af socialtilsynet. Stk. 2. For private koncerner koncernlignende konstruktioner, jf. 2, stk. 4, skal der ud over årsbudget for de enkelte tilbud, jf. stk. 1, udarbejdes en koncernnote, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele skal fremgå. Det er en forudsætning for godkendelse af årsbudgettet, jf. stk. 1, at afregninger mellem tilbuddet andre enheder inden for koncernen sker på markedsvilkår. Stk. 3. Børne- socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse godkendelse af årsbudget. Børne- socialministeren kan fastsætte regler om frister for tilbuddenes indsendelse af årsbudget til socialtilsynet socialtilsynets godkendelse af tilbuddenes årsbudget. Tilbuddenes regnskaber 17. Private tilbud godkendt 5 skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit II, medmindre andet følger af særlige regler. Hvis tilbuddets balancesum, nettoomsætning gennemsnitlige antal medarbejdere overstiger grænser fastsat i 4 i årsregnskabsloven, skal årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens afsnit III. Stk. 2. Socialtilsynet kan stille yderligere krav til det enkelte tilbuds regnskabsaflæggelse, hvis det i særlige tilfælde vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. 18. Regnskaber for private tilbud som nævnt i 4, stk. 1, nr. 2-4, skal revideres af en godkendt revisor. Det reviderede regnskab sendes til socialtilsynet til orientering. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love andre forskrifter med indgåede aftaler sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet. Stk. 3. Tilbuddets revisor skal på anmodning fra socialtilsynet oplyse om forhold, der er behandlet i forbindelse med revisionen, som er af betydning for socialtilsynets vurdering af, om betingelserne for godkendelsen er opfyldt. Revisor skal give socialtilsynet besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt. 9

10 Stk. 4. Socialtilsynet lægger revisionspåtegningen til grund ved socialtilsynets gennemgang af regnskaberne, medmindre der efter en konkret vurdering ikke er grundlag herfor. Stk. 5. Børne- socialministeren kan fastsætte nærmere regler om revisionens tilrettelæggelse indhold.1-4. Klageadgang 19. Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de tilbud, myndigheder, foreninger eller private virksomheder, der er adressater for socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed administration på det sociale område. Stk. 2. Klage over socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelsen af et tilbud, jf. 5, stk. 7, om ophør af godkendelsen af en forening eller en privat virksomhed, jf. 18 b, stk. 4, har opsættende virkning. Gør særlige forhold det påkrævet, kan socialtilsynet eller Ankestyrelsen træffe afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. Socialtilsynets afgørelse efter 2. pkt. kan ikke indbringes for Ankestyrelsen. Tilbudsportalen 22. Socialtilsynet skal registrere oplysninger på Tilbudsportalen, jf. 14 i lov om social service, om tilbud omfattet af 4, stk. 1. Stk. 2. Oplysningerne skal bl.a. angå 1) godkendelse af tilbud, 2) tilbuddets aktuelle status i forhold til godkendelsen, herunder oplysning om eventuelle vilkår, påbud skærpet tilsyn, 3) resultaterne af udført tilsyn med et tilbud. Stk. 3. Børne- socialministeren fastsætter nærmere regler om indberetningerne efter stk. 1. Finansiering af socialtilsynet 23. Socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, ved opkrævning af omkostningsbaserede takster for godkendelse driftsorienteret tilsyn, jf. stk Stk. 2. Opgaverne i forbindelse med godkendelse af tilsyn med generelt godkendte plejefamilier kommunale plejefamilier, jf. 4, stk. 1, nr. 1, finansieres af de kommuner, hvor det enkelte socialtilsyn godkender fører tilsyn, jf. 2, stk. 2 3, efter objektive kriterier. Stk. 3. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af tilsyn med tilbud 4, stk. 1, nr. 2-4, fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede tilbud. Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse tilsynets omfang, der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser. Stk. 4. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af tilsyn med foreninger private virksomheder omfattet af kapitel 3 a fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede foreninger private virksomheder. Stk. 5. Når socialtilsynet varetager andre opgaver for kommuner, regionsråd eller tilbud end de opgaver, 10

11 der fremgår af 2, dækkes omkostningerne hertil af den pågældende kommune eller det pågældende regionsråd eller tilbud på grundlag af den konkrete aftale. Stk. 6. Når socialtilsynet på vegne af Udlændingestyrelsen udfører tilsyn med indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 5, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge, med særlige afsnit eller afdelinger på andre indkvarteringssteder end børnecentre, hvor der opholder sig uledsagede mindreårige udlændinge, dækkes omkostningerne hertil af Udlændingestyrelsen på grundlag af den aftale, der er indgået i henhold til 3, stk. 3. Stk. 7. Socialtilsynet kan i indregne udgifter til etablering af tilsynsvirksomheden afholdt inden lovens ikrafttræden i de objektive finansieringsandele, jf. stk. 2. Stk. 8. Børne- socialministeren fastsætter nærmere regler om finansieringen, herunder om opkrævning beregning af finansieringsandelene samt om indregning af etableringsudgifter, jf. stk. 7. Bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr af 13/11/2017) Godkendelsens tilrettelæggelse socialtilsynets forpligtelser i forbindelse hermed 1. Socialtilsynet træffer efter ansøgning dial med ansøger afgørelse om godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse efter lovens , jf. lovens 5, stk. 1. Ansøgningen om godkendelse skal være skriftlig. Stk. 2. Socialtilsynets afgørelse skal meddeles i en skriftlig afgørelse, der skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens kapitel 6. Stk. 3. Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. 5, stk. 5, i lov om socialtilsyn, skal vilkårene samt den eventuelle frist for deres opfyldelse fremgå af afgørelsen. Stk. 4. Socialtilsynet kan 5, stk. 6, i lov om socialtilsyn efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe afgørelse om, at den meddelte godkendelse de meddelte vilkår for godkendelsen, jf. lovens 5, stk. 1, kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode. Socialtilsynet kan i forbindelse med afgørelsen fastsætte vilkår, jf. lovens 5, stk. 5, som betingelse for afgørelsen om, at godkendelsen kan fraviges. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår fastsat efter 2. pkt. Afgørelsen om fravigelse, jf. 1. pkt., bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, eller den fastsatte periode er udløbet. Stk. 5. Når socialtilsynet har godkendt et tilbud, offentliggøres oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. 14, stk. 1 3, i lov om social service. Tilsyn med tilbuddenes økonomi 13. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet, jf. lovens 6, stk. 3, tage stilling til, 1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, 11

12 2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen i forhold til tilbuddets målgruppe, 3) om der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi. Stk. 2. Som led i vurderingen efter stk. 1 skal socialtilsynet sikre sig, 1) at revisor ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet, 2) at der ifølge tilbuddets årsbudget er et rimeligt forhold mellem den forventede omsætning omkostningerne, 3) at det private tilbuds soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder specialiseringsgrad, 4) at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling større ændringer. Stk. 3. Kommunale regionale driftsherrer indsender den kommunale eller regionale revisions beretning om revisionen af kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet. Stk. 4. Socialtilsynet skal i sin vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. 6, stk. 2, nr. 7, 6, stk. 3, i lov om socialtilsyn, tage udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af budgetskemaet, budget- regnskabsnøgletal, revisionspåtegninger de private tilbuds årsregnskaber. Hvis disse oplysninger vurderes ikke at være tilstrækkelige, kan socialtilsynet efter en konkret vurdering indhente supplerende oplysninger hos tilbuddet, driftsherren eller revisor. 16. Socialtilsynet godkender tilbuddets årsbudget, jf. 16, stk. 1, i lov om socialtilsyn, som led i godkendelsen af tilbuddet, jf. lovens 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, det driftsorienterede tilsyn, jf. lovens 7, stk. 1. Stk. 2. Socialtilsynet skal godkende tilbuddets årsbudget, hvis budgettet 1) sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats de afsatte økonomiske ressourcer, 2) ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed, 3) giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. Stk. 3. Som led i godkendelsen af årsbudgettet skal socialtilsynet påse, 1) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen), 2) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art arbejdets omfang, 3) at goodwill ikke medregnes, 4) at afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår. Stk. 4. Årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynet inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynet mellem 1. oktober 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. 12

13 Lov om voksenansvar (LBK nr. 507 af 02/05/2017) 14. Lederen af en sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service eller dennes stedfortræder kan beslutte at anbringe et barn eller en ung i et særligt afsondret isolationsrum, når der er overhængende fare for, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre. Stk. 2. Isolation efter stk. 1 skal være så kortvarig skånsom som muligt må ikke vare længere end 2 timer på en sikret døgninstitution 4 timer på en særligt sikret afdeling. Aflåsning af værelser om natten er ikke isolation. Stk. 3. Der skal løbende føres tilsyn med et barn eller en ung, der er anbragt i isolation. Stk. 4. Børne- socialministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af isolation, herunder rammerne for isolation tilsyn med barnet eller den unge samt aflåsning af værelser om natten. Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn unge (BEK nr 1707 af 20/12/2016 ) 10. Det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling, jf. 2 i lov om socialtilsyn, kan give tilladelse til at aflåse værelserne om natten af ordens eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stk. 2. Hvis tilladelse efter stk. 1 udnyttes, skal barnet eller den unge kunne komme i kontakt med personalet i det tidsrum, hvor værelset er aflåst. 13

Frederiksberg Kommune. 17. april 2018 Sagsbeh.: NHP. J.nr.: K

Frederiksberg Kommune. 17. april 2018 Sagsbeh.: NHP. J.nr.: K Frederiksberg Kommune Afgørelse om regodkendelse af tilbuddet Juvelhuset Socialtilsynet har på baggrund af gennemgang af oplysninger fra tilbuddet og gennemførte tilsynsbesøg 19. februar 2018, foretaget

Læs mere

Afgørelse om godkendelse af Bostedet Viben

Afgørelse om godkendelse af Bostedet Viben Frederiksberg Kommune 16. marts 2018 Sagsbeh.: KØ Afgørelse om godkendelse af Bostedet Viben Socialtilsynet Hovedstaden har som følge af jeres ansøgningen om nygodkendelse af tilbud aflagt besøg den 24-11-2017

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Metode: - Socialpædagogisk metode - KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Metode: - Socialpædagogisk metode - KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) Hjørring Kommune Døgninstitutionen Kronborg Kronborgvej 56 7700 Thisted Socialtilsyn Nord Postadresse: Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 10, 6, stk. 5, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 5, 16, stk. 3, 18 b, stk. 5, 18 c, stk. 3, 18 f, stk. 9, 18 g, stk. 3, og 23, stk. 6, i lov om

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 42 af 19/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-102 Senere ændringer til forskriften LOV nr 560 af

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Egedal Rusmiddelteam Stenløse Att.: Søren Hvid Karsten. Afgørelse om re-godkendelse af Tilbuddet Egedal Rusmiddelteam

Egedal Rusmiddelteam Stenløse Att.: Søren Hvid Karsten. Afgørelse om re-godkendelse af Tilbuddet Egedal Rusmiddelteam Egedal Rusmiddelteam Skolevej 10 3660 Stenløse Att.: Søren Hvid Karsten 13-08-2015 Dok.nr.: 27.06.00-K09-540-15 Afgørelse om re-godkendelse af Tilbuddet Egedal Rusmiddelteam Socialtilsynet Hovedstaden

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hjørring Kommune. Solskovgaard ApS Nyvej Brovst. Den Sagsnr.: P

Hjørring Kommune. Solskovgaard ApS Nyvej Brovst. Den Sagsnr.: P Hjørring Kommune Solskovgaard ApS Nyvej 8 9460 Brovst Socialtilsyn Nord Postadresse: Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Solgaven Skovbakken Farum

Solgaven Skovbakken Farum Frederiksberg Kommune Solgaven Skovbakken 126 3520 Farum Afgørelse om godkendelse af tilbuddet Solgaven Solgaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 108, 107 og 104 og dermed omfattet af

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om iværksættelse af påbud

Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om iværksættelse af påbud Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S Afgørelse om iværksættelse af påbud På baggrund af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsbesøg på Center Amager - Sundbyhus mandag den 10. juli 2017 træffes hermed

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 638 af 30/05/2018 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-548 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1427 af 03/12/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1602 af 19/12/2017 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j. nr. 2017-5169 Senere ændringer til forskriften BEK nr 638 af 30/05/2018

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner I medfør af 32, stk. 2 og 34, stk. 2 og 3 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn BEK nr 1251 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. j.nr. 2017-3949 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Center Amager - Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om skærpet tilsyn, Center Amager- Sundbyhus.

Center Amager - Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om skærpet tilsyn, Center Amager- Sundbyhus. Frederiksberg Kommune Center Amager - Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S Afgørelse om skærpet tilsyn, Center Amager- Sundbyhus. Socialtilsyn Hovedstaden har den 30.maj 2017 været på uanmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

~ SocialtilsynMidt. Afdeling/adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe. Hecovej 6, 8722 Ca M~lgruppen er borgere i

~ SocialtilsynMidt. Afdeling/adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe. Hecovej 6, 8722 Ca M~lgruppen er borgere i ~ SocialtilsynMidt Hedensted Rusmiddeicenter Hecovej 6 8722 Hedensted Att Bodil Johanne Larsen 23.dec 2015 Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 04-08-2015 modtaget jeres

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

BLIV GODKENDT SOM NYT SOCIALT TILBUD AF SOCIALTILSYNET

BLIV GODKENDT SOM NYT SOCIALT TILBUD AF SOCIALTILSYNET BLIV GODKENDT SOM NYT SOCIALT TILBUD AF SOCIALTILSYNET INFORMATION TIL PERSONER, DER ØNSKER AT ÅBNE ET NYT SOCIALT TILBUD Udgivet af Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsynet Socialtilsyn Hovedstaden har

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Socialtilsyn Nord Budget 2017

Socialtilsyn Nord Budget 2017 Socialtilsyn Nord Budget 2017 Regler og Ankestyrelsens praksis v/ Sarah Sieker Juhlert, jurist Ankeafgørelser Konkret vurdering >< Generel læring En ankeafgørelse er ikke en principafgørelse En principafgørelse

Læs mere

Afgørelsen træffes med henvisning til lov om socialtilsyn 5, stk. 7, jvf. 4, stk. 1, nr. 2 og 6, samt bekendtgørelse om socialtilsyn 5, stk. 1.

Afgørelsen træffes med henvisning til lov om socialtilsyn 5, stk. 7, jvf. 4, stk. 1, nr. 2 og 6, samt bekendtgørelse om socialtilsyn 5, stk. 1. Frederiksberg Kommune Kikhøj Kikhøjparken 1, 4300 Holbæk Afgørelse om ophør af godkendelse til at drive Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj Magistraten i Frederiksberg Kommune har den 12. august 2019 godkendt

Læs mere

3 I lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017, foretages følgende ændringer:

3 I lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017, foretages følgende ændringer: Notat Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.)

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner I medfør af 8, stk. 6, 9, stk. 4 og 11, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn I medfør af 32, stk. 4, 34, stk. 2 og 3 og 57, stk. 4 og 6 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse

Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse Enhed: Socialtilsyn og National Koordination Sagsnr.: 2018-744 Dato: 5. juni 2018 Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse Socialtilsynenes dialogforpligtelse I forbindelse med den politiske

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge LOV nr 1544 af 13/12/2016 Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-4499 Senere ændringer til forskriften LBK nr 70 af 18/01/2017

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn 2012/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1074 Fremsat den 10. april 2013 af social-

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge LBK nr 178 af 26/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4653 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1530

Læs mere

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Tilsynspolitik For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1.

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn I medfør af 32, stk. 4, 34, stk. 2 og 3 og 57, stk. 4 og 6 i Inatsisartutlov nr. 20 af

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud Dato 13-11-15 Til Botilbuddet på DNS Skorkærvej 8 6990 Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven LOV nr 1530 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-1765 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister.

I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister. Frederiksberg Kommune Strandviben Center Campo Stormgade 20, 3. sal 1555 København V 31. marts 2017 Sagsbeh.: LT J.nr.: 27.57.00-K09-307-17 Afgørelse om Skærpet tilsyn, Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 204 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende sociale botilbud

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE OG BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE OG BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE OG BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende sociale botilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og 23, stk. 5, i lov om socialtilsyn samt 14, stk. 5, 66 a, stk. 7, 123, stk. 4,

Læs mere