2 Kommunal udligning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Kommunal udligning"

Transkript

1 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Overudligning En række særlige tilskuds- og udligningsordninger, fx udligning af selskabsskat Beskæftigelsestilskud I dette notat er der fokus på udligningsordningerne, og i det følgende vil disse blive beskrevet, hvorefter der sluttes af med et afsnit om en evt. kommende ændring af tilskuds- og udligningssystemet. Med udligningsordningerne foretages der en omfordeling mellem kommunerne, hvor strukturelle forskelle mellem kommunerne udlignes. Tabel 1 nedenfor viser den statsgaranterede udligning i 2019 for Fredensborg Kommune. Tabel 1. Udligning statsgaranti 2019, Fredensborg Kommune Mio. kr Kommunal udligning 39,252 Landsudligning -7,944 Hovedstadsudligning 40,008 Udligningstilskud vedr. højt strukturelt underskud 0,000 Korrektion vedr. overudligning i landsudligning -0,132 Korrektion vedr. overudligning i hovedstadsudligning 7,320 Overudligningsbidrag 0,000 Udligning af selskabsskat -12,612 Udligning af udgifter til indvandrere, flygtninge og efterkommere -12,672 Udligning i alt 13,968 Bloktilskud (statstilskud til kommuner) -37,231 Note: "+" er et træk på kassebeholdningen, "-" er en kasseopbygning Fredensborg Kommune betaler i 2019 i alt 39,3 mio. kr. til kommunal udligning via udligningssystemet med udgangspunkt i det fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsendte tilbud om statsgaranti. Inkl. øvrig udligning betaler kommunen i 2019 i alt 14,0 2

3 mio. kr. i udligning. Hertil kommer bloktilskud på 37,2 mio. kr. til kommunen, således at Fredensborg Kommune samlet modtager 23,3 mio. kr. i Udligningsordninger har baggrund i beregninger, der primært tager afsæt i de strukturelle forskelle i kommunernes socioøkonomiske grundlag set i forhold til skatteudskrivningsgrundlaget 1. I det følgende beskrives beregningerne af udligningsordningerne: 1. Landsudligning 2. Hovedstadsudligning 3. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 4. Overudligning 5. Øvrige udligningsordninger 1. Landsudligningen Samtlige kommuner er omfattet af landsudligningen. Udligningssystemet er baseret på en nettoudligningsmetode, hvilket vil sige, at udligningen beregnes ud fra en kommunes strukturelle over- eller underskud, som er en måde at se på kommunens samlede økonomiske situation. Det strukturelle over- eller underskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter et udtryk for om kommunen er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved at opkræve skat (ved en gennemsnitlig skattesats). En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning samt kommunens socioøkonomiske struktur, da disse faktorer antages at have betydning for, hvor stort et udgiftsniveau en kommune har. Dette sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67 pct. i 2019, mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 33 pct. Vægten for de socioøkonomiske kriterier forøges årligt med 0,25 procentpoint, mens vægten for de aldersbestemte kriterier nedsættes tilsvarende. De socioøkonomiske kriterier forhøjes årligt i udligningen for automatisk at tage hensyn til en gradvis stigning i udgifterne til førtidspension. En kommune med et strukturelt underskud vil være modtager fra landsudligningen, og omvendt vil en kommune med et strukturelt overskud bidrage til landsudligningen. 2 1 En kommunes udskrivningsgrundlag er summen af borgernes indkomst, hvoraf der kan opkræves skat. 2 I landsudligningen udlignes 61 pct. af forskellen mellem kommunens opgjorte udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter ved en gennemsnitlig skattesats. 3

4 Fredensborg Kommune modtager 7,9 mio. kr. fra landsudligningen i 2019 og er dermed blandt kommuner med et strukturelt underskud. Hertil kommer et bidrag fra overudligning, jf. afsnit 4. Størstedelen af kommunerne har et beregnet strukturelt underskud. Alene 10 kommuner har et beregnet strukturelt overskud. De 10 kommuner kan kun finansiere en del af ordningen, og landsudligningen er således hovedsageligt finansieret af staten. Ved fordelingen af bloktilskuddet til kommunerne reguleres bloktilskuddet som udgangspunkt således forlods for statens finansiering af landsudligningen. 2. Hovedstadsudligningen Hovedstadsudligningen er afgrænset til alene at omfatte hovedstadskommunerne og er således en fuld finansieret mellemkommunal udligningsordning, idet der sker en omfordeling mellem hovedstadskommunerne. Af bilag 1 ses fordelingen af hovedstadsudligningen mellem kommunerne. Formålet med hovedstadsudligningen er at tage højde for, at området består af flere kommuner, som har en meget forskellig økonomi og sammensætning i befolkningen, men alligevel er et sammenhængende arbejdskraftsområde. Ligesom landsudligningen er hovedstadsudligningen en nettoudligningsordning ud fra en kommunes beregnede strukturelle over- eller underskud og dermed ud fra forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Kommuner med et strukturelt underskud modtager udligningstilskud, og kommuner med et strukturelt overskud bidrager til hovedstadsudligningen. 3 Fredensborg Kommune er bidragsyder til hovedstadsudligningen med 40,0 mio. kr. i Hertil kommer bidrag til overudligning, jf. afsnit 4. Hovedstadsudligningen er en overbygning til landsudligningen. Udgiftsbehovene er sammensat således, at de skal vise de særlige forskelle i udgiftsbehov i hovedstadskommunerne. Ligesom i landsudligningen indgår det aldersbestemte udgiftsbehov med en vægt på 67 pct. i 2019, mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 33 pct. For hovedstadsudligningen sker der også en automatisk forhøjelse af vægte- 3 I hovedstadsudligningen udlignes 27 pct. af forskellen mellem kommunens opgjorte udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter, hvor de beregnede skatteindtægter opgøres som kommunens beskatningsgrundlag ganget med en skattetryksfaktor, som fastsættes som hovedstadskommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter divideret med det samlede beskatningsgrundlag for kommunerne i hovedstadsområdet. Det sikres hermed, at de samlede beregnede skatteindtægter i hovedstadsområdet vil svare til de samlede udgiftsbehov. Dermed bliver der tale om en mellemkommunal udligningsordning, hvor de samlede udligningstilskud til kommuner med et strukturelt underskud vil svare til de samlede udligningsbidrag fra kommuner med et strukturelt overskud. 4

5 ne for de socioøkonomiske kriterier samt en tilsvarende nedsættelse af de demografiske kriteriers vægt med 0,25 procentpoint årligt. 3. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Denne ordning har for øje at yde et udligningstilskud til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger på mere end 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Denne tilskudsordning er finansieret af statens samlede tilskud til kommunerne. Ved fordelingen af bloktilskuddet til kommunerne reguleres bloktilskuddet som udgangspunkt således forlods for udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Da Fredensborg Kommune ligger i hovedstadsområdet, er kommunen ikke omfattet af denne ordning. 4. Overudligning Overudligningsloftet indebærer, at en kommune maksimalt kan miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligning. Det er alene kommuner, der er omfattet af en af de to overbygninger til landsudligningen, dvs. hovedstadsudligningen eller udligningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud, der kan blive ramt af overudligning. En kommune, der er omfattet af en af de to overbygninger til landsudligningen, og som har en udskrivningsprocent, der er tilstrækkelig lav, vil blive omfattet af overudligningsbestemmelsen. Det skyldes, at en kommunes skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten, mens kommunens udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af kommunens udskrivningsprocent. Reglen om overudligning indebærer således, at en ændring i en kommunes udskrivningsgrundlag højst vil kunne resultere i en modgående ændring i udligningsbeløbene, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu. For kommuner i hovedstadsområdet, der betaler til hovedstadsudligningen, og som er i overudligning, gælder desuden en særlig bestemmelse i de tilfælde, hvor kommunens beskatningsniveau er højere end udskrivningsprocenten. I disse tilfælde beregnes et særligt bidragsbeløb, der skal modsvare den fordel kommunen evt. kunne få ved at sæt- 5

6 te udskrivningsprocenten lavt i forhold til grundskyldpromillen. Bestemmelsen skal sikre, at hovedstadskommuner, der betaler til udligningen, ikke kan mindske udligningen ved at fastsætte en høj grundskyldpromille i forhold til kommunens udskrivningsprocent. Bidraget beregnes som forskellen mellem det faktisk beregnede overudligningsbeløb, og det overudligningsbeløbet ville have udgjort, hvis kommunens udskrivningsprocent havde svaret til kommunens beskatningsniveau. I 2019 modtager Fredensborg Kommune 0,1 mio. kr. i overudligning fra landsudligningen, mens kommunen skal betale 7,3 mio. kr. i overudligning til hovedstadsudligningen. 5. Øvrige udligningsordninger Udligning af selskabsskat En kommune udlignes med 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu af selskabsskat pr. indbygger og landgennemsnittet. Således vil de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat ligger lavere end landsgennemsnittet, modtage et udligningstilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Og omvendt for kommuner med et selskabsskatteprovenu der ligger over landsgennemsnittet. Der er desuden en nedslagsordning, der medfører, at for de kommuner, som i 2007 havde et provenu af selskabsskat, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslag svarende til den del af provenuet af selskabskat, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget. Nedslaget kan i 2019 ikke overstige nedslaget i Nedslaget fratrækkes provenuet af selskabsskat, der indgår i beregningen af udligningsordningen. I 2019 modtager Fredensborg Kommune 12,6 mio. kr. i udligning af selskabsskat. Udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Denne udligningsordning har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter til integration og sprogundervisning mv. af udlændinge. Kommunerne finansierer ordningen ved at bidrage i forhold til indbyggertal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil samlet set yde bidrag til ordningen, mens kommuner med en stor andel af indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet set vil modtage tilskud. 6

7 Fredensborg Kommune modtager i ,7 mio. kr. i udligning af merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. 6. Evt. kommende ændring af tilskuds- og udligningssystemet Tilskuds- og udligningssystemet skulle have været ændret med virkning fra 2019, men i april 2018 måtte regeringen efter mere end en måneds forhandlinger med Folketingets partier konstatere, at der ikke var flertal for at justere tilskuds- og udligningssystemet. Til gengæld har Danmarks Statistik foretaget en opdatering af uddannelsesstatistikken for indvandrere, som medfører et årligt tab i udligning på 22,7 mio. kr. for Fredensborg Kommune. Med økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL bliver Fredensborg Kommune dog kompenseret for dette tab i 2019 og Kompensationen er betinget af, at kommunen ikke forhøjer skatten for 2019 og Administrationen forventer, at der efter det næste folketingsvalg, som senest skal afholdes den 17. juni 2019, bliver genoptaget politiske forhandlinger om en justering af tilskuds- og udligningssystemet. Det forventes ikke, at en justering af tilskuds- og udligningssystemet vil være positiv for Fredensborg Kommune. 7

8 Bilag 1 Fredensborg Kommune er blandt de kommuner, som bidrager til hovedstadsudligningen. Af tabel 2 nedenfor ses fordelingen af hovedstadsudligningen i 2019 mellem kommunerne i hovedstadsområdet. Tabel 2. Hovedstadsudligning i 2019 (1.000 kr.) Kommune Hovedstadsudligninning i hovedstadsudligning stadsudligning Korrektion vedr. overudlig- Samlet hoved- Gentofte Rudersdal Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Hørsholm Furesø Allerød Egedal Roskilde Dragør Solrød Fredensborg Hillerød Gribskov Greve Lejre Vallensbæk Glostrup Frederikssund Stevns Gladsaxe Helsingør Tårnby Herlev Halsnæs Ballerup Rødovre Køge Albertslund Hvidovre Ishøj Høje-Taastrup Brøndby København I alt Note: "+" er udgifter, "-" er indtægter 8

9 Indtægtsprognose

10 1. Ny indtægtsprognose Kommunerne finansieres af egne skatteindtægter og af statens bloktilskud, der fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 2018 med den forventede pris- og lønudvikling og reguleret for 1) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien) 1, 2) lov- og cirkulæreprogrammet og 3) balancetilskuddet, som sikrer, at der er balance mellem det udgiftsniveau, der aftales i økonomiaftalen for kommunerne under ét og de kommunale indtægter. Bloktilskuddet finansierer primært landsudligningen og et tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, mens resten af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. 2 Bloktilskuddet for 2019 er fastlagt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Administrationen har udarbejdet en ny prognose for Fredensborg Kommunes indtægter for skat, tilskud og udligning i juli De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti for budget 2019 samt KL s tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene Ændringerne i forhold til det budgetterede af indtægterne for skat, tilskud og udligning for perioden fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Indtægtsprognose forskel mellem vedtaget budget 2018 og statsgaranti 2019 Mio. kr I alt Ændring i skatteindtægter 94,2 80,7 116,2 146,1 437,3 Ændring i tilskud og udligning -83,9-81,3-90,1-132,6-387,9 Samlet indtægtsprognose 10,3-0,6 26,2 13,5 49,3 Note: + er et træk på kassebeholdningen, - er en kasseopbygning. Indtægterne er i alt nedjusteret med 10,3 mio. kr. i 2019, opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2020 samt nedjusteret med henholdsvis 26,2 mio. kr. i 2021 og 13,5 mio. kr. i Budgetgarantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de budgetgaranterede områder stiger. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis udgifterne falder. Budgetgarantien sikrer, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Budgetgarantien opgøres årligt i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. 2 I notatet om kommunal udligning er der en gennemgang af de enkelte udligningsordninger. 2

11 Umiddelbart kan faldet i indtægtsprognosen i 2019 synes overraskende i lyset af årets økonomiaftale, hvor der sker et løft af servicerammen og anlægsrammen, og hvor der uddeles et ekstraordinært finansieringstilskud. Faldet i indtægtsprognosen i 2019 skyldes dog hovedsageligt, at der bl.a. forventes lavere udgifter til overførsler. 3 Desuden står kommunen overfor lavere udgifter pga. lavere pris- og lønfremskrivning. Herudover er en forklaring bl.a., at Økonomi- og Indenrigsministeriet årligt fastsætter aldersbetingede udgiftsbeløb, som i 2019 flytter 11 mio. kr. i negativ retning for Fredensborg Kommune. I overslagsårene forventes der også lavere udgifter til overførsler. Fra 2021 er der ikke en kompensation for Danmarks Statistiks opdatering af statistikken for indvandreres uddannelsesniveau, jf. også afsnit 3. De enkelte ændringer i skatteindtægter samt i tilskud og udligning i forhold til det budgetterede er gennemgået i afsnit 2 og 3 nedenfor, mens kommunens indtægtsprognose for de enkelte år fra 2019 til 2022 fremgår af bilag Skatteindtægterne I dette afsnit gennemgås de enkelte ændringer i kommunens skatteindtægter for 2019 i forhold til det budgetterede. Desuden gennemgås forudsætninger for overslagsårene Samlet set er skatteindtægterne nedjusteret med 94,2 mio. kr. i 2019, som er fordelt på følgende: Indtægterne fra den kommunale indkomstskat falder med 85,2 mio. kr. i Faldet skyldes primært skatteaftalen fra februar De nedjusterede skatteindtægter modgås isoleret set fuldt ud af et højere balancetilskud. I overslagsårene er der indarbejdet indtægter fra den kommunale indkomstskat på baggrund af KL s skatte- og tilskudsmodel. 3 Overførselsudgifter er kommunens udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgerne. 4 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 svarer til kommunens udskrivningsgrundlag i 2016 korrigeret for de ændringer af skattereglerne i perioden , hvor Skatteministeriet har data til at skønne over fordelingen af provenueffekten mellem kommunerne, og fremskrevet med en statsgarantiprocent på 11,1 pct. for 2019, hvor statsgarantiprocenten beregnes som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2016 til skønnet for udskrivningsgrundlaget i Der er korrigeret for i alt 12 skattelovsændringer. 3

12 Udgifterne til afregningen vedrørende det skrå skatteloft falder med 0,8 mio. kr. i I overslagsårene er der indarbejdet udgifter på baggrund af KL s skatte- og tilskudsmodel. Indtægterne fra selskabsskat falder med 4,5 mio. kr. i Til gengæld modtager Fredensborg Kommune i ,9 mio. kr. mere i udligning af selskabsskat end budgetteret. De faktiske indtægter i 2019 fra selskabsskatten er udmeldt til kommunerne, mens overslagsårene prognosticeres af kommunerne selv. SKAT har på forespørgsel oplyst, at den kommunale andel af selskabsskat før mellemkommunal fordeling fra Coloplast A/S som er langt den største betaler af selskabsskat til kommunen vil stige fra 22,9 mio. kr. i til 105,0 mio. kr. i Fredensborg Kommunes andel af selskabsskatten fra Coloplast A/S har de seneste fem år ligget forholdsvis stabilt på 66 pct. Hvis kommunen i 2020 igen får 66 pct. af selskabsskatten fra Coloplast A/S, så vil dette svare til en stigning på 54,2 mio. kr. 6 fra 2019 til I 2019 modtager kommunen 39,2 mio. kr. i samlede indtægter fra selskabsskat (dvs. også fra andre selskaber). Et estimat for kommunens samlede indtægter fra selskabsskat i 2020 kunne være det nuværende niveau på 39,2 mio. kr. tillagt stigningen i selskabsskat fra Coloplast A/S på 54,2 mio. kr., dvs. i alt 93,4 mio. kr. Administrationen har dog indregnet lidt forsigtighed og på den baggrund budgetteret med samlede indtægter fra selskabsskat i på årligt 90,0 mio. kr. Til sammenligning modtog kommunen i 2017 samlede indtægter fra selskabsskat på 102,8 mio. kr., og i 2018 modtager kommunen 87,9 mio. kr. Til gengæld har de forhøjede indtægter i fra selskabsskat en effekt på udligningen af selskabsskat. Således har Fredensborg Kommune i 2019 en indtægt fra udligning af selskabsskat på 12,6 mio. kr. mod en budgetteret udgift til udligning af selskabsskat på årligt 9,5-12,2 mio. kr. i Budgetpåvirkningen af selskabsskat efter udligning svarer i til en merindtægt på årligt 28,3-31,1 mio. kr. Skatteindtægter fra kildeskattelovens 48 E, som bl.a. vedrører forskerskat, stiger med 0,4 mio. kr. årligt i Skatten er vanskelig at prognosti- 5 De 22,9 mio. kr. i 2019 i selskabsskat fra Coloplast A/S før mellemkommunal fordeling er et lavt niveau i forhold til tidligere år. Til sammenligning udgjorde niveauet 97,6 mio. kr. i 2017, og i 2018 udgør niveauet 82,2 mio. kr. Administrationen modtog i 2017 på forespørgsel oplysning om faldet i selskabsskat fra Coloplast A/S for 2019 og nedjusterede på den baggrund budgettet pct. af forskellen mellem 105,0 mio. kr. og 22,9 mio. kr. 4

13 cere, hvorfor der er budgetteret med den gennemsnitlige indtægt fra på 2,3 mio. kr. Indtægten for 2018 er endnu ikke afregnet, hvorfor 2018 ikke indgår i gennemsnittet. Indtægterne fra dødsboskatten stiger med 0,3 mio. kr. i I overslagsårene er dødsboskatten prognosticeret til årligt 1,9 mio. kr. på baggrund af gennemsnittet for perioden ud fra en konservativ tilgang. Dermed stiger dødsboskatten med årligt 0,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Indtægterne fra grundskylden falder i 2019 med 7,1 mio. kr. Faldet skyldes, at de statsgaranterede grundværdier i 2019 ikke er så høje som tidligere vurderet. Grundskylden er i overslagsårene fremskrevet med KL s udmeldte fremskrivningsprocenter for hele landet. Fremskrivningsprocenterne er nedjusteret i forhold til sidste år. Dermed falder indtægterne fra grundskylden også i overslagsårene i forhold til det budgetterede. Faldet udgør årligt 10,7-14,5 mio. kr. i Indtægterne fra dækningsafgiften stiger i 2019 med 1,1 mio. kr. Dækningsafgiften er i 2019 fremskrevet med udviklingen i grundværdierne for produktionsjord i Fredensborg Kommune fra 2018 til 2019 til de statsgaranterede grundværdier for produktionsjord, mens dækningsafgiften i overslagsårene er fremskrevet med KL s udmeldte fremskrivningsprocenter for produktionsjord i hele landet. 3. Tilskud og udligning I dette afsnit gennemgås de enkelte ændringer i tilskud og udligning for 2019 i forhold til det budgetterede. Overslagsårene er prognosticeret på baggrund af KL s skatte- og tilskudsmodel med undtagelse af tilskuddet til styrkelse af kommunens likviditet, hvor administrationen har budgetteret med, at kommunen ikke modtager et likviditetstilskud, idet likviditetstilskuddet er italesat som et engangstilskud. Samlet set er tilskuds- og udligningsbeløbene opjusteret med 112,8 mio. kr. i Dette skyldes især, at de nedjusterede skatteindtægter isoleret set fuldt ud modgås af et højere balancetilskud. Opjusteringen er fordelt på følgende: Udgifterne til hovedstadsudligningen falder med 11,2 mio. kr. Indtægterne fra landsudligningen stiger med 35,0 mio. kr. 5

14 Indtægterne fra bloktilskuddet falder med 1,1 mio. kr. Indtægterne fra udligning af selskabsskat stiger med 6,9 mio. kr. Indtægterne fra udligningen vedr. udlændinge stiger med 0,6 mio. kr. Indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet der kompenserer kommunerne for udgifterne til de forsikrede ledige falder med 2,3 mio. kr., idet det skønnes, at kommunens udgifter falder tilsvarende. Beskæftigelsesområdets ramme reduceres således med 2,3 mio. kr. Områdets forventninger til udviklingen på området vil efter reduktionen stadig kunne holdes inden for den reducerede ramme. Indtægterne fra tilskuddet til styrkelse af kommunens likviditet udgør 10,6 mio. kr., hvilket også svarer til stigningen, da der ikke var budgetteret med et likviditetstilskud. Indtægterne fra tilskuddet vedr. Danmarks Statistiks opdatering af statistikken for indvandreres uddannelsesniveau udgør 22,7 mio. kr., hvilket også svarer til stigningen. Der er ikke tale om en merindtægt, men om en kompensation for at statistikopdateringen har mindsket kommunens indtægter i landsudligningen og øget kommunens udgifter i hovedstadsudligningen. Fra 2021 er der ikke en kompensation for Danmarks Statistiks opdatering af statistikken for indvandreres uddannelsesniveau. Herudover er der merindtægter på 269 t.kr. fordelt på fire poster med merindtægter på 272 t.kr. og en post med en merudgift på 3 t.kr. I tabel 2 nedenfor er det illustreret, at faldet i indtægtsprognosen på 49,3 mio. kr. over budgetperioden hovedsageligt skyldes, at der forventes lavere udgifter til overførsler på 75,7 mio. kr. over budgetperioden, lavere udgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet på 9,2 mio. kr. over budgetperioden, lavere udgifter pga. lavere pris- og lønfremskrivning på 36,7 mio. kr. over budgetperioden, og fra 2021 kompenseres kommunen ikke for Danmarks Statistiks opdatering af statistikken for indvandreres uddannelsesniveau. Tabel 2. Indtægtsprognose - Ændringer i skatter, tilskud og udligning Mio. kr I alt Skatter 94,2 80,7 116,2 146,1 437,3 Tilskud -30,3-24,7-13,1-20,1-88,1 heraf lov- og cirkulæreprogram -0,4-9,0-11,2-11,2-31,7 heraf omlægning af klippekortordning -2,5-2,5-2,5-2,5-10,2 heraf nedjustering af udgifter vedr. beskæftigelsestilskud 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2 heraf nedjustering af udgifter til over- 16,8 16,4 21,3 21,3 75,7 6

15 førselsindkomster heraf pris- og lønregulering 10,4 8,3 8,7 9,2 36,7 Udligning -53,7-56,6-77,0-112,6-299,8 heraf revision af uddannelsesstatistik 22,7 22,7 22,7 22,7 90,9 kompensation for uddannelsesstatistik -22,7-22,7 0,0 0,0-45,5 Indtægtsprognose 10,3-0,6 26,2 13,5 49,3 Note: "+" er et træk på kassebeholdningen, "-" er en kasseopbygning 7

16 Bilag 1 Af tabel 3 nedenfor fremgår kommunens indtægtsprognose for de enkelte år fra 2019 til Tabel 3. Indtægtsprognose Mio. kr Skatteindtægter Indkomstskat Det skrå skatteloft Selskabsskat Forskerskat Dødsboskat Grundskyld Dækningsafgift Udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Udligning af selskabsskat Udligning af udgifter til indvandrere, flygtninge og efterkommere Tilskud Bloktilskud (statstilskud) Beskæftigelsestilskud Tilskud til nedsættelse af skat Bidrag til hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til generelt løft af ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Tilskud vedr. uddannelsesstatistik Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne Indtægter i alt Note: "+" er udgifter, "-" er indtægter 8

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 9. maj 2016 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 07-08-2018 Bilag 6 Tilskud og udligning Økonomiafdelingen 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet skatteskønnet har konsekvens

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud, udligning og skatter Tilskud, udligning og skatter Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget 2019. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 2. august 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00 A001115 Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

NOTAT Ø UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017

NOTAT Ø UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017 NOTAT 00.30.04-Ø00-41-17 UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017 Indhold Indledning...3 Lidt om sammenligningsgrupperne (grupperne)...3 Hvad kan man og hvad kan man ikke med økonomiske nøgletal...4 Driftsudgifter...5

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016-19 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere