Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Kommunens budget viser, hvad der forventes af udgifter og indtægter på de forskellige områder i de kommende år. I de generelle bemærkninger bliver oplysningerne sammenfattet og der er en beskrivelse af de vigtigste tværgående forudsætninger, som ligger bagved tallene. Man kan blandt andet også se, hvordan budgettet påvirkes af den aftale om kommunernes økonomi, som hvert år bliver indgået mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Afsnittet indledes med en gennemgang af budgetopgørelsen og finansieringsoversigten, som svarer til det overordnede husholdningsregnskab for kommunen. Herefter følger en gennemgang af de forventede pris- og lønstigninger, ændringerne siden budgetoplægget blev lavet i maj, særlige tiltag i økonomiaftalen, det udmeldte indtægtsgrundlag (skatter og udligning) osv. De generelle bemærkninger er indsat i et særskilt afsnit i mappen med 1. behandlingsbudgettet. I afsnittet med budgetforslag 218 i mappen med 1. behandlingsbudgettet er der under bemærkningerne for hvert udvalg nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i budgetforslaget for Budgetopgørelse og finansieringsoversigt Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 218 samt overslagsårene vedr. det skattefinansierede område. Efterfølgende ses finansieringsoversigten og til sidst vises en oversigt over den gennemsnitlige kassebeholdning. Under det skattefinansierede område viser budgetopgørelsen hvilke indtægter, der tilgår kommunen. Når driftsudgifterne fratrækkes, fremkommer den ordinære driftsvirksomhed. Den ordinære driftsvirksomhed viser, hvilket overskud kommunen kan bruge til at finansiere renter og afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. Når anlægsudgifterne derefter fratrækkes, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område. Der skal være overskud på den løbende drift, både i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag, jfr. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Overskud på den løbende drift fremkommer ved, at indtægter fra skatter, tilskud m.v. skal være større end nettodriftsudgifterne samt renter. Finansieringsoversigten viser de budgetterede optagne lån, resultatet af det skattefinansierede område samt de budgetterede balanceforskydninger, som især vedrører indskud til Letbanen. Dernæst vises det budgetterede underskud/overskud. 1

2 Til sidst vises en oversigt over den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo hvert år i budgetperioden. Budgetopgørelse ,9-1.28, , ,3 Selskabsskatter -179, Generelle tilskud og udligning -275,3-33,3-29,9-28,1-1.68, ,7-1.66, ,4 Miljø- og Teknikudvalget 58, 57,8 57,8 57,8 Børne- og Skoleudvalget 426,6 421, 42,9 42,9 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 223,6 227,6 228,8 228,8 Social- og Sundhedsudvalget 486, 485,1 484,6 484, Økonomiudvalget 272,7 264, 262,9 263,3 33,2 32,9 33,1 32,9 1.5, , , ,8 33,2 67,1 11,9-17,9-5,1-5,9-65,8 1,1,8 1,4 1,9-16,8-49,3-49,4-63,9 12, 12,4 12,7 12,7 Miljø- og Teknikudvalget 25,5 14,3 3,4 3,4 Børne- og Skoleudvalget 4,1 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 14,3 Det skattefinansierede område: Skatter Indtægter i alt Driftsudgifter: Kulturudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigninger, drift Ordinær driftsvirksomhed Renter Overskud på den løbende drift Afdrag på lån Anlægsudgifter: Social- og Sundhedsudvalget 2

3 Budgetopgørelse ,5 41,5 46,1 46,1-42,4,4 22,5 55,8 49,5 49,5 1,4 2,5 3,8-72,3 2,2 15,2 2, ,3 2,2 15,2 2,1 13,8 9, 9, 9, -58,5 29,2 24,2 11, ,3 29,9 183,2 165,6 Økonomiudvalget Salg af jord og bygninger Kulturudvalget Anlægsudgifter i alt Pris- og lønstigninger, anlæg Det skattefinansierede område i alt Finansieringsoversigt Optagne lån Resultatet af det skattefinansierede område Øvrige balanceforskydninger Underskud/overskud (-) Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo Af forannævnte budgetopgørelse ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 17,9, 5,1, 5,9 og 65,8 Dette overskud skal finansiere renter og afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. I henhold til den økonomiske politik bør der som udgangspunkt være et råderum til et anlægsniveau på 3-4 procent af driftsudgifterne svarende til 44-6 Efter renter, låneafdrag og anlægsudgifter fratrækkes, viser det skattefinansierede område et overskud i 218 på 72,3 I hvert af årene ses derimod et underskud på henholdsvis 2,2, 15,2 og 2,1 Der budgetteres ikke med optagelse af lån i perioden Der budgetteres med balanceforskydninger i årene, hvilket primært vedrører betaling af indskud vedr. anlæg af den kommende letbane. 3

4 Til sidst ses de årlige under-/overskud. Der er overskud i 218 på 58,5 I hvert af overslagsårene er der underskud på henholdsvis 29,2, 24,2 og 11,1 Netto ses et underskud på 6, samlet set over de fire budgetår. Kassebeholdningen måles som et gennemsnit af de seneste 12 måneders forventede beholdning. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde fra 195,3 ved udgangen af 218 til 165,6 ultimo 221. Det fremgår af den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i eksempelvis anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt i intervallet mellem 6 og 9 procent af kommunens årlige nettodriftsudgifter, hvilket svarer til mellem 89 og 135 Budgettets prisniveau I overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer er budgetbeløbene angivet i følgende prisniveau: På hovedkonto -6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene angivet i 218-priser (faste priser) ekskl. moms. På hovedkonto 7-8 (renter, skatter, generelle tilskud, balanceforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser). For hvert af budgetoverslagsårene er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto -6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto -6 i løbende priser og i faste priser. Pris- og lønstigninger Budgettet er baseret på den pris- og lønudvikling, som Kommunernes Landsforening skønner, vil finde sted. Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling: % Løn og priser i alt 2,4 2,5 2,5 2,5 Løn 2,5 2,6 2,6 2,6 Priser 2,11 2,16 2,16 2,16 4

5 Kommunernes Landsforening har udmeldt et nyt pris- og lønskøn i juni 217. De nye skøn er indarbejdet i overslagsårene , hvorimod det ændrede skøn for og er indarbejdet i budgetforslaget som et puljebeløb under Økonomiudvalgets område på konto Puljen, der årligt udgør -9,1, udmøntes i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget 218 i oktober 217. Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter. Fra budgetoplæg til budgetforslag Ligesom ved budgetoplægget er der i budgetforslaget regnet med en uændret kommunal skatteprocent på 23,6 i alle årene. I forhold til det budgetoplæg, som Økonomiudvalget blev præsenteret for i maj måned, er der samlet set sket en forbedring af budgetresultatet. Underskud/Overskud (-) Ved budgetoplægget 3,6 32,5 21,8 12,7 Ved budgetforslaget -58,5 29,2 24,2 11,1 Difference -62,1-3,3 2,4-1,6 En sammenligning af hovedtallene i budgetoplægget og det foreliggende budgetforslag viser på hvilke områder merudgifterne/mindreindtægterne (+) eller merindtægterne/mindreudgifterne (-) findes. Nettoændring ,3 -,2 -,2 -,9,9 -,2 -,2 -,2,3,6,9 Drift Anlæg Pris- og lønstigninger Drift og anlæg i alt 13,2 -,1,1 -,3 Renter og afdrag -,6-1,4-1,1 -,6 Lånoptagelse Balanceforskydninger 5,5,7,7,7 42,7 12,4 14, 33,5 Tilskud og udligning 5

6 Nettoændring Skatter -122,8-14,9-11,4-34,9-62,1-3,4 2,3-1,7 I alt nettoændringer til forøgelse (-) /forbrug af kassebeholdningen Driftsbudgettet rammer for 218 Økonomiudvalget udmeldte i maj måned en driftsramme for hvert enkelt udvalg. Rammerne er beregnet netto, det vil sige udgifter med fradrag af indtægter og refusioner. Rammerne blev fastsat under hensyn til den økonomiske situation, der tegnede sig på daværende tidspunkt. Nedenfor ses udvalgenes driftsrammer for 218. I afsnittet Budgetforslag 218 økonomioversigter i mappen ses udvalgenes rammer for årene , herunder politikområderne. Nedenfor ses de udmeldte driftsrammer sammenholdt med budgetforslaget. Udvalg Udmeldt ramme Rammekorrektion Miljø- og Teknikudvalget 57, 1, 58, Børne- og Skoleudvalget 423,9 2,7 426,6 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 222,9,7 223,6 Social- og Sundhedsudvalget 48,8 5,2 486, Økonomiudvalget 27,2 5,6 Kulturudvalget 33,2 Nettodrift i alt 1.487,9 Afsatte puljer -3, Budgetforslag 272,8 33,2 15,2-3, 1.5,2 Siden budgetoplægget blev udsendt i maj 217, er Glostrup Ejendomme politisk flyttet til Økonomiudvalget fra Miljø- og Teknikudvalget. Det har betydet ændrede tal i den udmeldte ramme i forhold til budgetoplægget på Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Der er indarbejdet rammekorrektioner i budgetforslaget, hvilket ses af kolonnen Rammekorrektion, i henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer fra maj. Korrektionerne er nærmere specificeret i afsnittet Rammekorrektioner i Budgetforslag 218 økonomioversigter. De beløb, der er nævnt under Afsatte puljer vedrører beløb, der er afsat i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af generelle tilskud og udligning den 3. juni 217. Puljerne vedrører; pulje til ændret max. niveau for kommunal medfinansiering, løft til den kommunale kræftindsats, pulje vedr. den nationale demenshandleplan, DUT lov- og cirkulæreprogram og ændret prisog lønskøn. Puljerne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 6

7 Økonomiaftalen for 218 Sammenhængsreform Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsætter med at bidrage til den omstilling af velfærdssamfundet, som er nødvendig for at sikre stadig bedre offentlig service inden for stramme økonomiske rammer. Det forudsætter, at kommunerne i stigende omfang får mulighed for at tænke sammenhænge på tværs af opgaveområder og myndighedsgrænser og at nye teknologier og tidligere indsatser anvendes med henblik på at sikre, at alle borgere deltager aktivt i samfundet. Regeringen har igangsat arbejdet med en sammenhængsreform, som skal skabe mere sammenhæng for borgerne i den offentlige opgaveløsning. Moderniserings- og effektiviseringsprogram Regeringen og Kommunernes Landsforening igangsatte med aftalen for 217 et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en årlig effektivisering på 1 mia. kr. Heraf vil kommunerne beholde halvdelen. Kommunerne har ansvaret for at modernisere og effektivisere den kommunale service og samtidig sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne. Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om at gennemføre en række initiativer, der understøtter kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse. Serviceudgifterne I økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifterne. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne for 218 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3, mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Økonomi- og Indenrigsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 218 under ét er over servicerammen. Servicerammen for 218 udgør 246, mia. kr. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 218 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af nye aftaler såsom prioritering af borgernær kernevelfærd, løft af den kommunale kræftindsat m.m. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet. Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af servicerammen til 1,1 mia. kr. De budgetterede serviceudgifter i 1. behandlingsbudgettet er ligeledes på 1,1 mia. kr., men altså ca. 8,9 under den udmeldte serviceramme. 7

8 Som følge af økonomiaftalen er der indarbejdet fire puljer i 1. behandlingsbudgettet, tre af puljerne under serviceudgifterne. Hertil kommer konsekvenserne af et nyt pris- og lønskøn, som ligeledes er indarbejdet som en pulje. Puljer DUT, lov- og cirkulæreprogrammet,3,4,3,3 Løft til den kommunale kræftindsats,3 4,,6,6-9, -9,1 Pulje vedr. den nationale demenshandleplan,1 Nyt pris- og lønskøn -9,1-9, Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommunerne kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og for ændringer, staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale opgaver. Princippet indebærer dermed, at kommunernes tilskud øges, hvis der vedtages lovgivning som pålægger kommunerne meropgaver. På tilsvarende vis vil kommunerne få mindre i tilskud, hvis lovgivning medfører, at kommunerne får færre opgaver. Lov- og cirkulæreprogrammet for 218 medfører, at kommunernes tilskud stiger med 61,7, Glostrup Kommunes andel udgør,2 Heraf er -,1 indarbejdet i budgetforslaget som rammekorrektioner.,3 er budgetteret som en pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af puljen vil ske i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Det fremgår af den økonomiske politik, at justeringer af budgettet foretages med udgangspunkt i hvad der udmøntes igennem DUT. I det tilfælde at konsekvenserne af ny og eller ændret lovgivning belaster økonomien i væsentlig højere grad end der modtages kompensation, vil der blive forelagt en særskilt sag herom. Løft til den kommunale kræftindsats Puljen tilføres kommunerne som et led i Kræftplan IV, der er vedtaget i forbindelse med finansloven for 217. Pengene gives til et løft i den kommunale kræftindsats, herunder til arbejdet med senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabiliteringsindsats, hjælp til rygestop m.v. Glostrup Kommunes andel af puljen i 218 udgør,3, heraf er 28. kr. indarbejdet som rammekorrektioner. Pulje vedr. den nationale demenshandleplan Kommunerne tilføres 1 som led i udmøntning af den nationale demenshandleplan 225. Glostrup Kommunes andel udgør 4. kr. i 218 og 84. kr. i 219. Overførselsudgifter m.m. 8

9 Som følge af økonomiaftalen er der indarbejdet en pulje på 5,5 i 218 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Puljen er afsat som følge af ændret maksimalt niveau for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for årene viser følgende beløb: Anlæg Lånefinansierede anlæg Uspecificeret puljebeløb kr. Skattefinansierede anlæg, netto Salgsindtægter Anlæg i alt, netto Det forventes, at det uspecificerede puljebeløb på 25,6 i 22 og 46,1 i 221 vil blive nulstillet i takt med, at der kommer ændringsforslag til nye eller eksisterende anlæg i forbindelse med de politiske forhandlinger. I økonomiaftalen for 218 står der, at Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 17, mia. kr. i 218. Der er fastsat et loft over de kommunale investeringer i 218, dermed er 1, mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Tages der udgangspunkt i bloktilskudsnøglen ved en fordeling af anlægsrammen, svarer Glostrup Kommunes andel til ca. 68,, hvilket er højere end bruttoanlægsudgifterne i 1. behandlingsbudgettet på ca. 64,9 Behovet for større anlægsinvesteringer vil dog være forskelligt fra år til år i de enkelte kommuner og derfor vil en fordeling af rammen efter bloktilskudsnøglen formodentlig ikke afspejle kommunernes budgetlægning. Skatter Kommunal indkomstskat Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag. 9

10 Vælger man et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil usikkerheden og ustabilitet vedrørende de kommende års økonomi delvis forsvinde, idet der ikke vil blive foretaget efterregulering, hverken af tilskud eller skatter. Det skal dog bemærkes, at alle kommuner vil blive reguleret i forhold til tilskudspuljen for tilskudsåret i forbindelse med midtvejsreguleringen. Vælger man at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, skal kommunen også selvbudgettere tilskud og udligningsbeløbene (de generelle tilskud), idet ændringer i det budgetterede udskrivningsgrundlag medfører ændringer i udligningen. I denne situation vil der blive foretaget efterreguleringer af såvel skatter som generelle tilskud. Den endelige beslutning om man vælger statsgaranti eller selvbudgettering træffes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen. I det foreliggende budgetforslag er det forudsat, at Glostrup Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som tidligere nævnt er der i budgetforslaget regnet med en uændret kommunal skatteprocent på 23,6 i alle årene. Ved brev af 3. juni 217 har Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne. I overslagsårene er der budgetteret ud fra Kommunernes Landsforenings skatte- og tilskudsmodel. Udskrivningsgrundlaget for Glostrup Kommune kan opgøres til: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag , , ,4 23,6 23,6 23,6 23,6 96,8 1.6,9 1.53,7 1.12,9 4.71, Budgetteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent Provenu Selskabsskat Selskabsskatten baseres i 218 på selskabets skattepligtige indkomst fra 215. Selskabsskatteprocenten i 215 er fastsat til 23,5. Den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 14,27 % af selskabsskatten og resten tilgår staten. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skabe overblik over 216-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 219. Selskabernes skattepligtige indkomst er ofte varierende for den enkelte koncern eller det enkelte selskab. I budgetlægningen kan heller ikke forudses, hvorvidt større selskaber flytter sit domicil fra Glostrup Kommune og hvilke selskaber, der kommer i stedet. 1

11 De væsentligste indtægter fra andre kommuner vedrører kun nogle få selskaber, hvorfor udviklingen i indtjeningen og eventuelle organisationsændringer i disse selskaber er meget afgørende for indtægterne fra udenbys selskaber med filial i Glostrup. De beløb, der afregnes i budgetåret 218 er sikre, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, jfr. ovenstående bemærkninger. Der modtages 179,8 i indtægter i 218, hvilket, ligesom sidste år, er historisk højt. Den høje indtægt skyldes dels efterreguleringer fra tidligere indkomstår, dels at enkelte store virksomheder har bidraget med usædvanligt høje beløb. I 219 er der budgetteret med en indtægt på 6 og i 22 og 221 med en årlig indtægt på 5 Det skyldes dels, at der ikke kan forventes lignende efterreguleringer fremadrettet og dels at selskabsskatterne generelt er svingende mellem de enkelte år. Det gælder ligeledes, at flere af de virksomheder, som bidrager væsentligt til selskabsskatten, flytter til andre kommuner. Det vides ikke, hvornår de flytter. I budgettet for 218 samt i overslagsårene er der indregnet følgende provenu: Egne selskaber 168,5 58,5 48,5 48,5 Udenbys selskaber 2 9,5 9,5 9,5 Afregnet med andre kommuner -8,7-8, -8, -8, 179, Provenu Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 75,3 i 218, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen. Udligningsbeløbet på 75,3 er ligesom sidste år historisk højt og følger selskabsskatteprovenuet. I overslagsårene forventes provenuet fra selskabsskat og udligningen af denne at være på et normalt niveau på 5-6 årligt. Ejendomsskatter Grundskyld Grundskylden er beregnet med 25 i alle årene, grundskylden vedrørende produktionsjord er beregnet med 7,2. I budgettet for 218 samt overslagsårene er indregnet følgende grundværdier samt provenu: 11

12 Grundværdier Provenu ,3 6.98,5 6.5, ,4 143,1 152,4 162,5 173,4 Dækningsafgifter Dækningsafgifter er beregnet med 12,5 vedrørende offentlige ejendommes grundværdi, med 8,75 vedrørende offentlige ejendommes forskelsværdi og 9,9 vedrørende forretningsejendommes forskelsværdi. I budget er indregnet følgende provenu: Offentlige ejendommes grundværdi 2,1 2,1 2,1 2,1 Offentlige ejendommes forskelsværdi 9,9 9,9 9,9 9,9 Forretningsejendommes forskelsværdi 37, 37, 37, 37, Samlet provenu 49, 49, 49, 49, Generelle tilskud og udligningsordninger Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 3. juni 217 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 218. Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som nævnt under kommunal indkomstskat er det forudsat, at Glostrup Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger m.v. for budgetoverslagsårene er beregnet af Kommunernes Landsforening. I deres beregninger indgår bl.a. forudsætninger om såvel balancetilskud og budgetgarantireguleringer. Hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud. På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb: 1. kr. (- = indtægt) Kommunal udligning

13 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen kr. (- = indtægt) Statstilskud Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud: Hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning Tilskud, netto Renter Renteindtægterne er beregnet udfra den forventede udvikling i kassebeholdningen. Derudover er der indarbejdet yderligere,3 årligt i øgede renteindtægter, idet Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet, at der skal arbejdes med en mere effektiv rentepolitik. Befolkningsudvikling Befolkningsprognosen, der danner grundlag for udvalgenes driftsudgifter på visse områder, viser følgende udvikling på udvalgte aldersgrupper: Antal personer Pr. 1/ år 6-16 år år år -99 år

14 Antal personer -5 år 6-16 år år år -99 år Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Bevillingsniveau Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på Kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne eller i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Bevillingsniveauet fastlægges som én nettobevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder. Indenfor bevillingen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Til sidst bemærkes, at budgetbeløb til indkøb af maskiner og inventar m.v. ikke må anvendes til leasing og/eller leje. Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt. Pris- og lønstigninger Som nævnt tidligere vises det pris- og lønskøn, der er anvendt på de enkelte arter: Anvendt pris- og lønskøn på art Lønninger 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2.2 Fødevarer,3 1,3 2.3 Brændsel 2,91 14

15 Anvendt pris- og lønskøn på art Køb af jord og bygninger 4, 4, 2.7 Anskaffelser 1,7 -,18,15 4. Tjenesteydel. uden moms 2,4 2,4 2,4 4.5 Entreprenør-, håndv.ydel. 1, Betaling til staten 1,93 1,52 1,52 1, Betaling til kommuner 1,93 2,46 2,46 2, Betaling til regioner 1,83 2,25 2,32 2,32 2, Øvrige tjenesteydelser 2,4 2,4 2,4 5.1 Tjenestemandspensioner 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 5.2 Overførsler til personer 1,64 1,32 1,3 1,3 1,3 5.9 Øvrige tilskud og overførs. 2,88 3,16 2,8 2,8 2,8 7 Indtægter 1,93 2,46 2,46 2, Refusioner 1,64 1,32 1,34 1,34 1, Øvrige varekøb 15

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene

Budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene Budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 Arbejdet med budget 2018 har taget afsæt i en målsætning for den økonomiske politik, der indeholder: Overholdelse af den teknisk udmeldte serviceramme

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Indhold. Budget Centralforvaltningen

Indhold. Budget Centralforvaltningen Indhold Generelle bemærkninger til budget 2018-2021... 2 Resultatopgørelse og likviditetsforbrug... 2 De kommunale indtægter... 3 Lån, renter og balanceforskydninger... 7 Pris- og lønfremskrivning i budgettet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 7. Anvendte pris- og lønskøn 11

Indholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 7. Anvendte pris- og lønskøn 11 BUDGET 2017 Bilag Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsregler 3 Budgetforudsætninger 7 Anvendte pris- og lønskøn 11 Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Med vedtagelsen af

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 7. Anvendte pris- og lønskøn 11

Indholdsfortegnelse. Sider: Bevillingsregler 3. Budgetforudsætninger 7. Anvendte pris- og lønskøn 11 BUDGET 2018 Bilag Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsregler 3 Budgetforudsætninger 7 Anvendte pris- og lønskøn 11 Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Bevillingsregler Med vedtagelsen af

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Indhold. Budget Centralforvaltningen

Indhold. Budget Centralforvaltningen Indhold Generelle bemærkninger til budget 2019-2022... 2 Resultatopgørelse og likviditetsforbrug... 2 De kommunale indtægter... 3 Lån, renter og balanceforskydninger... 7 Pris- og lønfremskrivning i budgettet...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere