PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER"

Transkript

1 PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27

2 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe dig til faglig fordybelse og refleksion over praksis og den tager udgangspunkt i de 18 praktikmål som du skal arbejde med gennem dine 3 praktikperioder. Den er opbygget kronologisk med praktikmålene fra 1-18, det er dog ikke meningen at du nødvendigvis skal arbejde med praktikmålene i kronologisk rækkefølge. Når du starter i praktik skal du sammen med din vejleder beslutte hvilke mål du skal arbejde særligt med i den pågældende praktikperiode, disse mål vil også være de mål du skal arbejde særligt med i din praktikmappe i den pågældende periode. Under hvert praktikmål er der en række refleksionsspørgsmål du skal arbejde med samt 1-2 øvelser du skal gennemføre. Refleksionsspørgsmålene og øvelserne skal hjælpe dig til at koble teori og praksis og d et forventes at du i dine praktikforløb dagligt arbejder med refleksionsspørgsmålene i praktikmappen. Du skal medbringer din praktikmappe til vejledningstimerne, så de refleksioner du har skrevet ned samt de øvelser du har gennemført bliver en del af dialogen mellem dig og din vejleder. Udover de 18 praktikmål er der et tema som hedder "kend dit praktiksted". Her finder du refleksionsspørgsmål og øvelser som omhandler Kalundborg Kommunes politikker på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. Temaet er obligatorisk og alt efter om du er i praktik i et dagtilbud eller i en SFO vælger du at arbejde med side 3 eller 4. Såfremt du både kommer i praktik i et dagtilbud og i en SFO, skal du gennemgå begge sider. UDVIKLING FRA BEGYNDER TIL AVANCERET NIVEAU: I dine 3 praktikperioder skal du arbejde dig igennem samtlige refleksionsspørgsmål og samtlige øvels er. Refleksionsspørgsmålene og øvelserne skal du gentage flere gange i løbet af dine praktikperioder, så du udvikler dig fra begynder rutineret avanceret niveau. Dvs. at selvom du har nogle praktikmål du arbejder særligt med i praktikperioden, så skal du også gennemgå refleksionsspørgsmålene og øvelserne for de øvrige mål, for at sikre at du hele tiden er i udvikling i forhold til praktikmålene. HVORDAN/HVORNÅR GØR DU DET: Refleksionerne og øvelserne fra din praktikmappe skal være skriftlige, så du skal anskaffe dig en mappe eller et hæfte eller lign. hvor du skriver dine refleksioner og øvelser ned. Refleksioner og øvelser arbejder du løbende med som en del af din fordybelsestid og de skal inddrages i vejledningstimerne som en del af det du bidrager med i dialogen med din vejleder. GOD ARBEJDSLYST Hvis du har spørgsmål til praktikmappen så tal med din vejleder eller kontakt PA -koordinator Karin Andersen (kontaktoplysninger finder du i håndbogen). PLANLÆGNING AF VEJLEDNINGSTIMERNE: Bagerst i praktikmappen finder du et forslag til et skema som du evt. kan udarbejde og anvende i forhold til planlægning af vejledningstimerne. Her kan du notere datoen for næste vejledningstime samt det som du vil tage op med din vejleder til samtalen. Skemaet kan være en god hjælp for dig i forhold til at du skal være medansvarlig for dialogen til dine vejledningstimer. SIDE 2 AF 27

3 Kend dit praktiksted (DAGTILBUD) Du skal sætte sig ind i div. politikker og arbejdsmetoder i Kalundborg Kommune Politikker mm. HVIS DU ER I PRAKTIK I DAGTILBUD SØG INFORMATION OM POLITIKKER I KALUNDBORG KOMMUNE:: Gå ind på Kalundborg kommunes hjemmeside (Kalundborg.dk) og læs politikker mm. Vælg borger børn, unge og familie børn 0-6 år og de kommunale dagtilbud - herefter får du nedenstående billede frem. Læs om vores: Dagtilbudspolitik KLAR- pædagogik Sprogvurdering af alle 3 årige Og læs gerne andet relevant (spørg evt. din vejleder) Tal med din vejleder og andre kolleger på praktikstedet: Hvilken indflydelse har de forskellige politikker på deres daglige pædagogiske arbejde? Hvordan ser din vejleder de forskellige politikker i spil på praktikstedet? Refleksion over Kalundborg Kommunes politikker: Hvad tror du er formålet med de forskellige politikker? Hvor kan du selv se de forskellige politikker komme til udtryk i din dagligdag på praktikstedet? SØG INFORMATION OM LP MODELLEN OG KOMPETENCEHJULET: Bed din vejleder / lederen på praktikstedet om at vise dig div. relevant materiale (retningslinier, pjecer, hjemmesider mm.) vedr. LP modellen Kompetencehjulet (inkl. profiler, statstikker mm.) Bed din vejleder / lederen på praktikstedet om så vidt det er muligt, at deltage i: Et (gerne flere) LP møder Udarbejdelse / læsning af en (gerne flere) kompetenceprofiler. SIDE 3 AF 27

4 Kend dit praktiksted (SFO) Du skal sætte sig ind i div. politikker og arbejdsmetoder i Kalundborg Kommune Politikker mm. Hvis du er i praktik på en skole SØG INFORMATION: Gå ind på Kalundborg kommunes hjemmeside (Kalundborg.dk) og læs politikker mm. Vælg borger børn, unge og familie skole og de kommunale dagtilbud - herefter får du nedenstående billede frem. Læs om vores: Inklusion Synlig læring Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklaser (vælg folkeskolerne og scroll ned) Skolepolitik - Gå ind på Kalundborg kommunes hjemmeside (Kalundborg.dk). Vælg politik planer og politikker politikker skolepolitik her kan du læse skolepolitikken Og læs gerne andre relevante politikker (spørg evt. din vejleder). Tal med din vejleder og andre kolleger på praktikstedet: Hvilken indflydelse har de forskellige politikker på deres daglige pædagogiske arbejde? Hvordan ser din vejleder de forskellige politikker i spil på praktikstedet? Refleksion over Kalundborg Kommunes politikker: Hvad tror du er formålet med de forskellige politikker? Hvor kan du selv se de forskellige politikker komme til udtryk i din dagligdag på praktiks tedet? SØG INFORMATION OM LP MODELLEN: Bed din vejleder / lederen på praktikstedet om at vise dig div. relevant materiale (retningslinier, pjecer, hjemmesider mm.) vedr. LP modellen. Bed din vejleder / lederen på praktikstedet om at du, så vidt det er muligt kan deltage i et (gerne flere) LP møder. SIDE 4 AF 27

5 PRAKTIKMÅL 1 Du skal selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkr e- te område: (lov om social service 54) Hvad er forskellen på tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt? (tal med din vejleder om forskellene). Hvilken betydning har tavshedspligten for din varetagelse af de pædagogiske opgaver? Hvilken betydning har oplysningspligten for din varetagelse af de pædagogiske opgaver? Hvilken betydning har underretningspligten for din varetagelse af de pædagogiske opgaver? Hvad er forskellen mellem selvbestemmelse, medbestemmelse og medansvar? (tal gerne med din vejleder om forskellene). Hvad er din definition på selvbestemmelse? Hvad er din definition på medbestemmelse? Hvad er din definition på medansvar? ØVELSE 1A: Beskriv enten en situation du har oplevet, eller en tænkt situation, hvor du har tavshedspligt Beskriv enten en situation du har oplevet, eller en tænkt situation, hvor du har oplysningspligt Beskriv enten en situation du har oplevet, eller en tænkt situation, hvor du har underretningspligt (Diskuter dine eksempler med din vejleder, har de oplevet lignende situationer på praktikstedet? ØVELSE 1B: Diskuter forskellene mellem selvbestemmelse, medbestemmelse og medansvar med din vejleder. (Serviceloven 109) Hvad er reglerne for magtanvendelse? Hvornår kan magtanvendelse komme på tale? Hvordan kan du varetage de pædagogiske opgaver uden at bruge magt? ØVELSE 1C: Beskriv hvordan du kan hjælpe et barn uden at bruge magt? Tal med din vejleder og evt. andre kolleger om de har oplevet magtanvendelse på praktikstedet? Tal med din vejleder og evt. andre kolleger om hvordan de har tacklet forskellige situationer for at undgå magtanve n- delse. SIDE 5 AF 27

6 PRAKTIKMÅL 2 Du skal anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. Hvilke relevante observationsmetoder har du fået kendskab til. Diskuter med din vejleder og/eller andre kolleger hvordan de anvender pædagogiske observationer til at planlægge pæd a- gogiske aktiviteter. Hvilke relevante observationsmetoder har du anvendt i forhold til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. Hvorfor du har valgt at anvende netop denne/disse observationsmetode/r i forhold til at planlægge, tilpasse og fagligt b e- grunde de pædagogiske aktiviteter. Hvilke overvejelser har du gjort dig om de valgte observationsmetoder, har de virket? hvis ja hvorfor? hvis nej hvorfor ikke? ØVELSE 2: Planlæg observationen Vælg et barn/flere børn som du vil observere i en periode. Hvorfor vil det være en god idé at observere netop dette barn? Hvad vil du opnå med observationen? Hvilken type observation vil være egnet at anvende? Hvordan vil du gøre det og i hvor lang en periode vil du observere? Gennemfør observationen Evaluer din observation Hvordan gik din observation? Hvad lykkedes? / hvad lykkedes ikke? og hvorfor? Hvilke erfaringer vil du tage med dig til næste gang du skal observere et barn? Formidl dine observationer Fortæl (skriftligt eller mundtligt til din vejleder elle kolleger) Hvad var formålet med dine observationer? Opnåede du dit mål? Hvilke overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne form for observation? Hvordan gik observationerne - hvad gik godt/mindre godt Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt SIDE 6 AF 27

7 PRAKTIKMÅL 3 Du skal igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at afdække målgruppens sproglige udvikling. Hvordan arbejder praktikstedet med sprog jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved begrebet sproglig udvikling? (diskuter gerne begrebet med din vejleder) Diskuter med din vejleder og/eller andre kolleger hvordan de arbejder pædagogisk med børns sproglige udvikling. Kom med eksempler på aktiviteter der kan understøtte den sproglige udvikling. ØVELSE: 3 Planlæg aktiviteten Tag udgangspunkt i et barn på dit praktiksted Beskriv barnets nuværende sprog Hvilke sproglige udfordringer har barnet? Hvilke mål vil du sætte op for barnets sproglige udvikling på kort sigt? på langt sigt? Hvilke aktiviteter vil du vælge til at understøtte denne udvikling? Hvorfor mener du at netop disse aktiviteter vil føre til at barnets sprog udvikler sig jf. de mål du har valgt? Gennemfør aktiviteten Overvej først hvor, hvornår og hvordan aktiviteten skal gennemføres, hvilke andre børn der skal deltage, samt hvilke remedier du skal bruge. Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad vil du ændre til næste gang? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt). SIDE 7 AF 27

8 PRAKTIKMÅL 4 Du skal igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber Hvilken teori kan du inddrage i forhold til lege og aktiviteter der medtænker køn? Hvordan arbejder praktikstedet med sociale kompetencer jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved lege og aktiviteter der medtænker køn? (diskuter det gerne med din vejleder og andre kolleger) Diskuter med din vejleder og/eller andre kolleger hvordan de arbejder pædagogisk med køn, inkluderende processer og fællesskaber. Kom med eksempler på aktiviteter der medtænker køn? Hvilken teori kan du inddrage i forhold til lege og aktiviteter der medtænker inkluderende processer og fællesskaber? Hvad forstår du ved lege og aktiviteter der er inkluderende? Hvad forstår du ved fællesskaber? Hvilke fællesskaber kan du nævne på dit praktiksted? Hvad er man fælles om og på hvilke måder er disse fællesskaber inkluderende? ØVELSE 4A: Planlæg en aktivitet der medtænker køn Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvorfor har du valgt lige præcis denne aktivitet? Gennemfør aktiviteten Overvej først hvor, hvornår og hvordan aktiviteten skal gennemføres, samt hvilke remedier du skal bruge. Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad vil du ændre til næste gang? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt). SIDE 8 AF 27

9 ØVELSE 4B: Planlæg en inkluderende aktivitet Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvorfor tror du denne aktivitet vil styrke fællesskabet mellem deltagerne? Gennemfør aktiviteten Overvej først hvor, hvornår og hvordan aktiviteten skal gennemføres, samt hvilke remedier du skal bruge. Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad vil du ændre til næste gang? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt På hvilken måde var aktiviteten med til at fremme deltagernes evne til at indgå i et inkluderende fællesskab? Var der børn der havde svært ved at være med, hvis ja på hvilke område og hvorfor? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt). SIDE 9 AF 27

10 PRAKTIKMÅL 5 Du skal understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at understøtte børns kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer? Hvordan arbejder praktikstedet med Sociale kompetencer jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer? Kom med eksempler på hvilke kompetencer der er vigtige at have i forhold til at etablere venskaber og indgå i relationer? Kom med eksempler på aktiviteter der kan medvirke til at udvikle børns kompetencer i forhold til at etablere venskaber og til at indgå i relationer? Beskriv hvorfor lige præcis disse aktiviteter medvirker til at udvikle børns kompetencer i forhold til at etablere venskaber og til at indgå i relationer? Diskuter med din vejleder og/eller andre kolleger hvordan de arbejder pædagogis k med at understøtte børns kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer? ØVELSE 5: Planlæg en i aktivitet der understøtter målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvorfor tror du denne aktivitet vil medvirke til at udvikle børnenes kompetencer i forhold til at etablere venskaber og indgå i relationer. Gennemfør aktiviteten Overvej først hvor, hvornår og hvordan aktiviteten skal gennemføres, samt hvilke remedier du skal bruge. Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad vil du ændre til næste gang? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt På hvilken måde var aktiviteten med til at fremme børnenes kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relati o- ner? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt). SIDE 10 AF 27

11 PRAKTIKMÅL 6 Du skal selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv? Hvordan arbejder praktikstedet med barnets personlige udvikling jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved at et barn trives? Hvad forstår du ved at et barn har robusthed? Hvad forstår du ved at et barn har kendskab til sig selv? Diskuter med din vejleder og/eller andre kolleger hvordan de arbejder pædagogisk med at understøtte børns trivsel, r o- busthed og kendskab til sig selv? Kom med eksempler på hvad der er vigtigst i forhold til børns trivsel, robusthed og kendskab til sig selv? Kom med eksempler på aktiviteter der kan medvirke til at påvirke børnenes trivsel? Kom med eksempler på aktiviteter der kan medvirke til at udvikle børns robusthed? Kom med eksempler på aktiviteter der kan medvirke til at udvikle børnenes kendskab til sig selv? Hvordan kan man afdække målgruppens trivsel? Hvordan kan man afdække målgruppens robusthed? Hvordan kan man afdække målgruppens kendskab til sig selv? ØVELSE 6: Gennemfør en pædagogisk observation for at understøtte målgruppens trivsel. Planlæg observationen Vælg en målgruppe som du vil observere i en periode. Hvorfor vil det være en god idé at observere netop denne målgruppe? Hvilke type observationer vil være egnet at anvende? Hvordan vil du gøre det og i hvor lang en periode vil du observere? Gennemfør observationerne Evaluer dine observationer Hvordan gik dine observationer? Hvad lykkedes? / hvad lykkedes ikke? og hvorfor? Hvad har dine observationer afdækket i forhold til målgruppens SIDE 11 AF 27

12 o o o trivsel? robusthed? kendskab til sig selv? Formidl dine observationer Fortæl (skriftligt eller mundtligt til din vejleder elle kolleger) Hvad var formålet med dine observationer? Opnåede du dit mål? Hvorfor havde du valgt lige disse former for observationer? Hvordan vurderer du (ud fra dine observationer) målgruppens: o trivsel? o robusthed? o kendskab til sig selv? Hvilke aktiviteter vurderer du at dine observationer giver anledning til i forhold til at understøtte målgruppens: o trivsel? o robusthed? o kendskab til sig selv? Igangsæt forskellige aktiviteter i gangsæt aktiviteter der understøtter målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. SIDE 12 AF 27

13 PRAKTIKMÅL 7 Du skal selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbe j- des med at forstå målgruppens signaler og behov. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professi o- nel tilgang? Hvad forstår du ved omsorgsopgaver? (diskuter dette med din vejleder og/eller andre kolleger) Hvad forstår du ved en empatisk tilgang? (diskuter dette med din vejleder og/eller andre kolleger) Hvad forstår du ved en faglig professionel tilgang? (diskuter dette med din vejleder og/eller andre kolle ger) Hvordan kan du arbejde på at forstå børnenes signaler og behov? (diskuter dette med din vejleder og/eller andre kolleger) Begrund hvorfor du mener det er vigtigt at forstå børnenes signaler og behov? Begrund hvorfor du mener det er vigtigt at varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og professionel ti l- gang? ØVELSE 7: Planlæg og udfør en omsorgsopgave ud fra en empatisk og professionel tilgang. Planlæg omsorgsopgaven Vælg et barn som du kan forestille dig har brug for en eller anden form for støtte. ( diskuter det med din vejleder og/eller andre kolleger). Beskriv barnets nuværende psykiske, fysiske, sproglige og sociale evner. Beskriv hvordan du vurderer barnets signaler og behov og på hvilken måde barnet kan have brug f or støtte. Beskriv hvordan du kan støtte barnet ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang. Gennemfør omsorgsopgaven Evaluer forløbet Opnåede du dit mål med omsorgsopgaven? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt Er det noget du kan videreudvikle på? Er det en idé der kan bruges i andre situationer på praktikstedet? Formidl dine observationer Fortæl (skriftligt eller mundtligt til din vejleder elle kolleger) Hvad var formålet med din omsorgsopgave? Hvilke overvejelser havde du gjort dig inden i forhold til barnets behov? Hvilke overvejelser havde du gjort dig inden i forhold til at støtte barnet på en respektfuld måde? Opnåede du dit mål? Hvordan var barnets reaktion? SIDE 13 AF 27

14 PRAKTIKMÅL 8 Du skal igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevæge l- se. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse? Hvordan arbejder praktikstedet med krop og bevægelse jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved engagement og glæde? Hvad forstår du ved din rolle i forhold til at motivere? Kom med eksempler på fysiske aktiviteter og bevægelseslege? Begrund hvorfor du mener det er vigtigt for børnene at deltage i fysiske aktiviteter og bevægelse? Hvordan kan du afdække hvornår børnene er motiveret, glade og engageret? ØVELSE: 8 Planlæg og udfør en aktivitet der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. Planlæg aktiviteten Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvad vil du gøre for at motivere børnene? Hvorfor tror du denne aktivitet vil medvirke til at skabe engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse? Hvilke remedier kan medvirke til at skabe glæde hos børnene? Gennemfør aktiviteten Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt ). Er det noget du kan videreudvikle på? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt På hvilken måde var aktiviteten med til at skabe engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. Kan I videreudvikle på aktiviteten, eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet? SIDE 14 AF 27

15 PRAKTIKMÅL 9 Du skal anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at iværksætte pædagogiske aktiviteter der lærer børnene om naturfænomener og bæredygtighed Hvordan arbejder praktikstedet med natur og naturfænomener jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved naturfænomener og bæredygtighed? Kom med eksempler på aktiviteter i naturen eller på legepladsen som kan medvirke til at lære børnene om naturfænom e- ner og bæredygtighed Begrund hvorfor du mener det er vigtigt at børnene får viden om naturfænomener? ØVELSE 9: Planlæg og udfør en udendørs aktivitet der lærer børnene om naturfænomener. Planlæg aktiviteten Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvor skal aktiviteten foregå for at få et godt udbytte? Hvorfor tror du denne aktivitet vil medvirke til at lære børnene om naturfænomener? Hvilke remedier vil du anvende? Gennemfør aktiviteten Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt ). Er det noget du kan videreudvikle på? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt På hvilken måde var aktiviteten med til at lære børnene om naturfænomener? Kan I evt. videreudvikle på aktiviteten og/eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet? SIDE 15 AF 27

16 PRAKTIKMÅL 10 Du skal selvstændigt følge hygiejniske retningslinier og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. Hvilke retningslinier kan du inddrage i forhold til at tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion på dit praktik sted. (drøft dette med din vejleder og/eller kolleger på praktikstedet)? Hvordan arbejder dit praktiksted med hygiejne f.eks. forebyggelse af infektioner? (drøft dette med din vejleder og/eller kolleger på praktikstedet). Kom med eksempler på hygiejneforhold som du finder vigtige for at forebygge infektioner? Kom med eksempler på tiltag/handlinger der kan medvirke til at forebygge infektioner på praktikstedet. Beskriv hvad, hvornår, hvordan du selv gør for at følge de hygiejniske retningslinier på praktikstedet. ØVELSE 10: Planlæg og udfør en handling / et tiltag på praktikstedet der kan medvirke til at forebygge infektioner. Planlæg aktiviteten Hvilken handling/tiltag vil du sætte i gang? Hvad er målet med handlingen/tiltaget? Hvordan vil du inddrage børnene? Hvordan vil du inddrage dine kolleger på praktikstedet? Hvorfor tror du denne handling/ tiltaget vil medvirke til at forebygge infektioner på praktikstedet? Gennemfør handlingen/tiltaget Evaluer handlingen/tiltaget Opnåede du dit mål? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt ). Er det noget du kan videreudvikle på? Er det noget I kan bruge i andre sammenhænge på praktikstedet? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. handlingen/tiltaget Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med den handling /tiltaget du satte i gang? Nåede du dit mål? Hvilke overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne handling/ tiltag? Hvordan gik det - hvad gik godt/mindre godt Kan I evt. videreudvikle på aktiviteten og/eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet? SIDE 16 AF 27

17 PRAKTIKMÅL 11 Du skal selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. Hvad siger de officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe? (se fødevarestyrelsens hjemmeside - Hvilke rammer har dit praktiksted for det pædagogiske måltid? (drøft dette med din vejleder og/eller kolleger på prakti k- stedet). Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet? Hvordan arbejder dit praktiksted med at igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet? (diskuter dette med din vejleder og/eller kolleger på praktikstedet) ØVELSE 11A: Lav et oplæg til hvordan rammerne for det pædagogiske måltid kunne se ud fra din synsvinkel og diskuter dette med dine kolleger på et personalemøde/stuemøde. Beskriv rammerne Hvilke rammer skal der ud fra din synsvinkel være i forhold til det pædagogiske måltid? o Hvad er de 2-3 vigtigste mål for det pædagogiske måltid ud fra din synsvinkel? o Hvor, hvordan skal måltidet foregå? o Hvad må man (børnene og de voksne) og hvad må man ikke? o Hvad skal der foregå / ikke foregå under måltidet? o Hvilken læring skal børnene have ud af det pædagogiske måltid? Formidl dine overvejelser vedr. rammerne for det pædagogiske måltid til dine kolleger på et personalemøde, stuemøde eller lign. Hvad var formålet med din opgave? Nåede du dit mål? Hvilke rammer skal der ud fra din synsvinkel være i forhold til det pædagogiske måltid? Giv en faglig begrundelse for de rammer du har valgt. Bed om feedback fra dine kolleger Kan I evt. videreudvikle på aktiviteten og/eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet Evaluer opgaven / dine rammer for det pædagogiske måltid Opnåede du dit mål? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt). Er det noget du kan videreudvikle på? Er det noget I kan bruge i andre sammenhænge på praktikstedet? SIDE 17 AF 27

18 ØVELSE 11B: Planlæg et forløb hvor du igangsætter samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet i (evt. i forbindelse med det pædagogiske måltid) Planlæg aktiviteten Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvor skal aktiviteten foregå for at få et godt udbytte? Hvorfor tror du denne aktivitet vil medvirke til at børnene lærer at indgå i en samtale om kultur, sunde valg og livskval i- tet. Hvilke remedier vil du anvende? Gennemfør aktiviteten Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt ). Er det noget du kan videreudvikle på? Er det noget I kan bruge i andre sammenhænge på praktikstedet? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med den aktivitet du satte i gang? Nåede du dit mål? Hvilke overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik det - hvad gik godt/mindre godt Kan I evt. videreudvikle på aktiviteten og/eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet? SIDE 18 AF 27

19 PRAKTIKMÅL 12 Du skal igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter. Hvordan arbejder praktikstedet med kulturelle udtryksformer og værdier jf. deres pædagogiske læreplan? Hvad forstår du ved musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter? (diskuter det med din vejleder og/eller kolleger på prakti k- stedet). Kom med eksempler på aktiviteter der kan medvirke til at give børnene forskellige indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger? ØVELSE 12: Planlæg og udfør en musisk, en æstetisk og en kulturel aktivitet. (enten flere forskellige aktiviteter eller 1-2 aktiviteter der tilsammen indeholder alle 3 temaer). Planlæg aktiviteten/aktiviteterne Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvor skal aktiviteten foregå for at få et godt udbytte? Hvorfor tror du denne aktivitet vil medvirke til at give børnene indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger? Hvilke remedier vil du anvende? Gennemfør aktiviteten/aktiviteterne Evaluer aktiviteten/ aktiviteterne Opnåede du dit mål med aktiviteten? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt ). Er det noget du kan videreudvikle på? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med din aktivitet? Nåede du dit mål for aktiviteten? Hvilke teoretiske overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? Hvordan gik aktiviteten - hvad gik godt/mindre godt På hvilken måde var aktiviteten med til at give børnene indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger? Kan I evt. videreudvikle på aktiviteten og/eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet? SIDE 19 AF 27

20 PRAKTIKMÅL 13 Du skal anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter? Hvilken teori/forskning kan du inddrage i forhold til at anvende sociale og digitale medier som pædagogiske redskaber? Hvordan arbejder dit praktiksted med brugen af sociale og digitale medier som pædagogiske redskaber på praktikstedet? Kom med eksempler på pædagogiske aktiviteter hvor I kan anvende sociale og digitale medier sammen med børnene? (søg gerne inspiration via kompetencehjulet) Hvordan kan sociale og digitale medier medvirke til børns læring (diskuter dette med din vejleder og/eller andre kolleger på praktikstedet). ØVELSE 13: Planlæg en pædagogisk aktivitet hvor du anvender sociale og digitale medier som redskab. Planlæg aktiviteten Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvor skal aktiviteten foregå for at få et godt udbytte? Hvorfor tror du denne aktivitet vil medvirke til skabe læring for børnene? Hvilke digitale medier vil du anvende og hvordan? Gennemfør aktiviteten Evaluer aktiviteten Opnåede du dit mål? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt ). Er det noget du kan videreudvikle på? Er det noget I kan bruge i andre sammenhænge på praktikstedet? Formidl dine pædagogiske overvejelser vedr. aktiviteten Fortæl (skriftligt eller mundtligt til forældre, kolleger eller andre) Hvad var formålet med den aktivitet du satte i gang? Nåede du dit mål? Hvilke overvejelser havde du gjort dig inden? Hvorfor havde du valgt lige denne aktivitet? hvorfor havde du valgt lige dette digitale medie? Hvordan gik det - hvad gik godt/mindre godt Kan I evt. videreudvikle på aktiviteten og/eller kan den anvendes i andre sammenhænge/ af andre på praktikstedet? SIDE 20 AF 27

21 PRAKTIKMÅL 14 Du skal anvende velfærdsteknologi på praktikstedet Hvilken velfærdteknologi er der på dit praktiksted? Hvad er formålet med denne velfærdsteknologi? Hvordan anvendes denne velfærdsteknologi hensigtsmæssigt? ØVELSE 14: Formidl din anvendelse af praktikstedets velfærdsteknologi til din vejleder samt de øvrige kolleger f.eks. på et personalemøde. Beskriv i hvilke sammenhænge, hvor ofte og hvordan du har anvendt den velfærdsteknologi der er på praktikstedet. Beskriv hvad du opnåede ved at anvende denne velfærdsteknologi i forho ld til hvis den ikke havde været til stede. SIDE 21 AF 27

22 PRAKTIKMÅL 15 Du skal deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Den teori og de praktiske erfaringer du har fået skal bringes i spil i forhold til faglige drøftelser med din vejleder og de øvr i- ge kolleger på praktikstedet - hvordan kan du gøre det? Hvor/hvornår/hvordan kan du få mulighed for dette? (drøft dette med din vejleder og evt. andre kolleger på praktikstedet) Hvordan kan du selv være ansvarlig for at du deltager aktivt i de faglige drøftelser? Hvis du har brug for støtte til det, hvem vil du så gerne have denne støtte fra? og hvordan kan sikre at du får det? Du skal deltage i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter i det daglige arbejde f.eks. til møder/ ved vejle d- ning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionnelle, hvordan kan du gøre det? (drøft dette med din vejleder og evt. andre kolleger på praktikstedet). Hvor/hvornår/hvordan kan du få mulighed for dette? (drøft dette med din vejleder og evt. andre kolleger på praktikstedet). Hvordan kan du selv være ansvarlig for at du deltager aktivt i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter både i det daglige arbejde og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle? ØVELSE 15A: Planlæg en pædagogisk aktivitet, inkl. dokumentation og evaluering. Planlæg aktiviteten Hvilken aktivitet vil du sætte i gang? Hvad er målet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Hvor skal aktiviteten foregå for at få et godt udbytte? Vælg hvordan du vil dokumentere aktiviteten (f.eks. billeder, video, på skrift eller andet). Vælg hvilke succeskriterier du vil have i forhold til aktiviteten. Gennemfør aktiviteten Anvend dokumentationen Synliggør din dokumentation på praktikstedet for kolleger, forældre osv. (diskuter først dokumentationen med din vejleder) Forbered evaluering af aktiviteten Kig på de succeskriterier du havde opstillet og reflekter over hvilke du nåede og hvorfor samt hvilke du evt. ikke nåede og hvorfor? Kig på din dokumentation, hvad fortæller den? Evaluer aktiviteten sammen med dine kolleger på et personalemøde eller lign. Fortæl om dine succeskriterier og om du opnåede dit mål? Hvad gik ikke så godt? Hvad har du lært som du tager med dig til næste gang (både i forhold til det der var godt og det der var mindre godt). Er det noget du kan videreudvikle på? Er det noget I kan bruge i andre sammenhænge på praktikstedet? SIDE 22 AF 27

23 ØVELSE 15B: Planlæg hvordan du vil deltage aktivt i faglige drøftelser i det daglige arbejde, til møder, ved vejledning og i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Forberedelse (fordybelsestiden kan anvendes) Udvælg en pædagogisk aktivitet, en situation på praktikstedet, relationer mellem børnene / relationen mellem børnene og de voksne som d u har observeret/lagt mærke til og reflekter over hvordan du kan bidrage i de faglige drøftelser i forhold ti l det daglige arbejde, møder, ved vejledningen og i samarbejdet med de øvrige fagprofessionelle. Hvordan oplever du aktiviteten/situationen/relationen? Hvilken teori kan du sætte i spil og hvad siger den? Hvilke tidligere praksiserfaringer kan du sætte i spil og hvad siger de? Overvej hvordan du bedst kan formidle dine synspunkter (diskuter det evt. med din vejleder). Deltag aktivt i faglige drøftelser i det daglige arbejde SIDE 23 AF 27

24 PRAKTIKMÅL 16 Du skal selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til: Ergonomi Konflikthåndtering Samarbejde Arbejdsmijø Vælg 3-5 faktorer som du mener, er vigtige i forhold til et godt fysisk arbejdsmiljø (diskuter disse med din vejleder) Vælg 3-5 faktorer som du mener, er vigtige i forhold til et godt psykisk arbejdsmiljø (diskuter disse med din vejleder) Vælg 3-5 faktorer som du mener kendetegner et godt samarbejde og hvem der har ansvaret for det? (diskuter dette med din vejleder) Læs praktikstedets arbejdspladsvurdering (APV) ØVELSE 16: Beskriv din egen oplevelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på praktikstedet og diskuter den med dine kolleger. Forberedelse (fordybelsestiden kan anvendes) Reflekter over hvordan du oplever det fysiske arbejdsmiljø på praktikstedet: Hvad fungerer godt? Hvad fungerer mindre godt? Hvilken indvirkning har det på de voksne? Hvilken indvirkning har det på børnene? Har du forslag til ændringer og hvis ja, hvilke? Reflekter over hvordan du oplever det psykiske arbejdsmiljø på praktikstedet: Hvad fungerer godt? Hvad fungerer mindre godt? Hvilken indvirkning har det på de voksne? Hvilken indvirkning har det på børnene? Har du forslag til ændringer og hvis ja, hvilke? Reflekter over hvad din egen rolle er i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på praktikstedet? Hvad er din egen rolle? Hvilket ansvar har du selv? Hvad er din rolle / dit ansvar i forhold til et godt samarbejde? Overvej om du har forslag til ændringer i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på praktikstedet (herunder sama r- bejdet). Hvis ja hvilke og hvorfor. Arbejd selvstændigt med egen rolle og ansvar i forhold til det det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Diskuter det med din vejleder, lederen og/eller de øvrige kolleger, his du oplever udfordringer i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Kom med egne forslag til løsninger, hvis du har nogen. SIDE 24 AF 27

25 PRAKTIKMÅL 17 Du skal anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at anvende en målrettet kommunikation i dialog med børn, forældre, kolleger mm. Hvordan arbejder praktikstedet med kommunikation i forhold til børn, forældre kolleger mm.? (diskuter dette med din vejleder og evt. de øvrige kolleger) Hvad forstår du ved en målrettet kommunikation? Hvilke personlige kompetencer er i spil, i forhold til at anvende en målrettet kommunikation i dialog med børn, forældre og kolleger? Begrund hvorfor du mener det er vigtigt at anvende målrettet kommunikation i dialog med børn, forældre og kolleger? Kom med eksempler på kommunikation med børn, forældre og kolleger fra dit praktiksted som er målrettet? ØVELSE 17: Vælg forskellige situationer hvor du kan have en målrettet kommunikation i dialogen med børn, forældre, kolleger og andre. ( ikke svære samtaler, men dagligdags temaer). Forberedelse (fordybelsestiden kan anvendes) Overvej i hvilke situationer du kan øve dig på en målrettet kommunikation i forhold til: o Børn? o Forældre? o Kolleger? o andre? Planlæg samtalen (f.eks.) o Hvem skal samtalen være med? o Hvad er dit mål med samtalen? o Hvad er dit vigtigste budskab til barnet, forældrene, kollegaen? o Hvad skal du gøre for at du får formidlet dette budskab? o Hvad skal du være opmærksom på i forhold til samtalen? o Hvad skal barnet, forældrene, kollegaen have ud af samtalen og hvordan sikrer du det? Udfør en målrettet kommunikation i dialog med et barn, en forælder eller kolleger. (diskuter evt. først samtalen med din vejleder). SIDE 25 AF 27

26 PRAKTIKMÅL 18 Du skal arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis Hvilken teori kan du inddrage i forhold til at arbejde med etiske, daglige dilemmaer og den fagprofessionelle rolle i den pædagogiske praksis? Hvordan arbejder praktikstedet i forhold til den fagprofessionelle rolle samt etiske, daglige dilemmaer i den pædagogiske praksis? (diskuter det med din vejleder) Hvad forstår du ved etiske daglige dilemmaer? Hvad forstår du ved den fagprofessionelle rolle? Hvordan sætter du dine personlige kompetencer i spil i forhold til din professionelle rolle på praktikstedet? ØVELSE 18A: Vælg forskellige situationer fra den pædagogiske praksis hvor din fagprofessionelle rolle er i spil og reflekter over din ege n rolle. Forberedelse (fordybelsestiden kan anvendes) Vælg en situation og reflekter over din fagprofessionelle rolle i denne si tuation. Hvad vil du gøre anderledes næste gang du står i situationen? Hvordan vil du gøre næste gang? Hvem andre skal evt. inddrages? Overvej i hvilke situationer du kan øve dig på din fagprofessionelle rolle (diskuter dette med din vejle der) Udfør dine planer næste gang du får mulighed for det. ØVELSE 18B: Vælg forskellige situationer fra den pædagogiske praksis hvor etiske dilemmaer er i spil. Forberedelse (fordybelsestiden kan anvendes) Vælg en situation med et eller flere etiske daglige dilemmaer og reflekter over situationen. Hvad vil du gøre anderledes næste gang du står i situationen? Hvordan vil du gøre næste gang? Hvem andre skal evt. inddrages? Overvej i hvilke situationer du kan øve dig på at arbejde med etiske dilemmaer (diskuter dette med din vejleder) Udfør dine planer næste gang du får mulighed for det. SIDE 26 AF 27

27 PLANLÆGNING AF INDHOLD I VEJLEDNINGSTIMERNE: PRAKTIKUGE DATO TIDSPUNKT INDHOLD/EMNE SIDE 27 AF 27

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar 2018 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013

PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013 PA uddannelse PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Børnehaven Svalereden august 2013 Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune

Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til Pædagogisk assistent Børn og Unge, Aarhus Kommune august 2017 1 indhold 1. Indledning 2. Terminologi 3. Samarbejdspartnere 4. Praktikvejlederens rolle 5.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE DECEMBER 2017 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 2. TERMINOLOGI 3. SAMARBEJDSPARTNERE 4. PRAKTIKVEJLEDERENS ROLLE

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Løve Børnehave. Bøstrupvej 5, Løve Høng

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Løve Børnehave. Bøstrupvej 5, Løve Høng PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Løve børnehave Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn: Løve Børnehave

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter

Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter Håndbog for pædagogiske assistentelever Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Praktikken 4-11 Praktikken Praktikvejledning Gensidige forventninger Pejlemærker Læring læringsspiral Mål for

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitution Under Egen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitution Under Egen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitution Under Egen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Den pædagogiske assistentuddannelse De nye praktikmål og en styrket faglig profil Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Fortællinger fra Reformen Fagligt løft Højere niveau Student og faglært i eet forløb Grundforløb

Læs mere

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 5 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Allerslev Skole uddannelsesplan

Allerslev Skole uddannelsesplan Allerslev Skole uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. BEK nr. 1068 af 08/09/2015: 13 stk. 2 Praktikskolen

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende Nysted Skole NYSTED SKOLE 18. april 2017 Skrevet af: mkha Uddannelsesplan for lærerstuderende Nysted Skole Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Palmeallé Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Pedersborg Skoles uddannelsesplan

Pedersborg Skoles uddannelsesplan Pedersborg Skoles uddannelsesplan Præsentation af praktikskolen Pedersborg Skole er en 2-3-sporet folkeskole med ca. 500 elever fordelt i klasser fra børnehaveklasse til 9. klasse. Til skolen er der knyttet

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Videns og færdigheds mål A. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - SFP. Institutionens navn: Bramdrup SFO

Videns og færdigheds mål A. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - SFP. Institutionens navn: Bramdrup SFO Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - SFP Institutionens navn: Bramdrup SFO Vi er en SFO med ca. 160 børn, fordelt fra 0.-3. klasse. Som studerende følger man sin vejleder (som udgangspunkt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere