Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl"

Transkript

1 Vejledning til puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2018 Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl

2 Indhold 1. Generel information om puljen Formål Hvem kan søge Hvad kan der søges tilskud til Midler til fordeling Temaer for UUL Tidsplan Love og regler Information om ansøgningsproces Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Ansøgning om tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og materialer til faglige læreruddannelser Procedure ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgning Udarbejdelse af bilag til ansøgning Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelsen Skema til budget og regnskab for fælles kompetencebeskrivelser mv Skema til erklæringer og dispensationsansøgninger Øvrige oplysninger til brug for ansøgning Ansøgning om tilskud til undersøgelse, analyse, evaluering mv Procedure ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgning Udfyldelse af bilag til ansøgning Styrelsens standard budget og regnskabsskema for projekter Separat bilag med projektbeskrivelse for hver undersøgelse, analyse, evaluering mv Skema til erklæringer og dispensationsansøgninger Behandling af ansøgninger Kriterier for vurdering af ansøgninger Prioritering af ansøgninger Afgørelse Administration af tilskud og afrapportering Udbetaling af tilskud Afrapporteringskrav ved tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og materialer til faglige læreruddannelser Afrapporteringskrav ved tilskud til undersøgelse, analyse, evaluering mv Uforbrugte midler Har du spørgsmål?

3 1. Generel information om puljen 1.1. Formål Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelserne i takt med arbejdsmarkedets efterspørgsel efter nye kompetencer Hvem kan søge Puljen kan søges af efteruddannelsesudvalgene på AMU-området en gang om året Hvad kan der søges tilskud til Tilskud fra puljen anvendes til: udvikling og revision af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser udvikling af fagligt undervisningsmateriale, herunder digitalt, i tilknytning til arbejdsmarkedsuddannelser udvikling og revision af faglig efteruddannelse til AMU-lærerne gennemførelse af undersøgelser, analyser og evalueringer om uddannelse til kortuddannede i Danmark, især behovsanalyser. Målgruppen for udvikling er kortuddannede med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen. Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet kan anvende midler fra puljen til lignende udviklingsopgaver for de uddannelser, styrelsen selv er ansvarlig for. Det gælder blandt andet opgaver, der angår de særlige arbejdsmarkedsuddannelser til flygtninge og indvandrere og uddannelser med tværgående og alment indhold, og der er også andre udviklingsopgaver med relation til puljens formål, blandt andet kvalitetssikring og evalueringsopgaver. En del af puljens midler kan anvendes til kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af igangsatte initiativer og resultater Midler til fordeling Der er cirka 22 millioner kroner i puljen i Temaer for UUL 2018 Puljens årlige temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesudvalgene om at fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, ministeriet arbejder for at fremme. Som for øvrige udviklingsopgaver, der ansøges under puljen, skal udvalgene under begge temaer tydeliggøre sammenkoblingen mellem beskrevne behov for udvikling og de udviklingsopgaver, der ansøges, i deres arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Det vil sige, at behovet for de ansøgte arbejdsmarkedsuddannelser, materialer m.v. skal beskrives, og at omfang og indhold af udviklingsopgaverne, samt eventuel relevans for et af årets temaer, skal beskrives som anført i denne vejledning. Udvalget begrunder i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse, hvilke af de ansøgte udviklingsopgaver der ansøges under temaet, og markerer med temanummer ud for opgaven i styrelsens budget og regnskabsskema for fælles kompetencebeskrivelser mv. 3

4 Temaerne for UUL puljen 2018 er: 1. Test og prøver i AMU Temaet er en fortsættelse af de senere års tema om samme emne. Tendensen i evalueringen af uddannelsesindsatsen på AMU-området går i retning af, at den faglige indlæring i højere grad bliver testet, både løbende og som element i bedømmelsen ift. bevisudstedelsen. Senest er der blevet introduceret en obligatorisk afsluttende test i forsøget med kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelser til de deltagere, der efter aftale mellem skole og arbejdsplads gennemfører på kortere tid end normeret. I Fri-institutionsforsøget er der tilsvarende krav om, at skoler, der afkorter kursusvarigheden for grupper, udarbejder og gennemfører afsluttende test. Udviklingen er begrundet i en efterspørgsel fra flere sider, om at uddannelsesresultaterne måles mere håndfast, og at lærernes bedømmelse hviler på et grundlag, der i højere grad end i dag kan dokumenteres. Under temaet kan der ydes tilskud til udvalgenes udvikling af test og prøver til arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket rubriceres som undervisningsmateriale, samt til læreruddannelse i den forbindelse. Udviklingsopgaverne skal, hvor det er muligt, bygge videre på de erfaringer, der er indhentet via arbejdet med de afsluttende test til forsøget med kollektiv afkortning, specielt med henblik på at nedbringe udgifterne væsentligt pr. udviklet test og læreruddannelse fra gennemsnitsniveauet på kr. i forsøget med kollektiv afkortning. Udvalg, der ikke er med i forsøget med kollektiv afkortning, opfordres til at samarbejde med andre udvalg om udviklingsopgaverne, for at høste de erfaringer der allerede er. Det gælder især erfaringer fra jobområder med mange certifikatprøver som f.eks. TUR, og udvalgsområder som HAKL med nye erfaringer indenfor fjernundervisning og digital læring. I udviklingsarbejdet opfordres udvalgene til at anvende IT-systemer, der er kendte og brugbare på AMU, med henblik på at gøre udviklingsarbejdet mere sammenligneligt og omkostningseffektivt. Vedrørende læreruddannelse opfordres udvalgene specielt til at være opmærksom på at koordinere arbejdet, og være opmærksom på, hvad er allerede er udviklet af HAKL samt af andre udvalg, der er med i forsøget med kollektiv afkortning, så der kun udvikles de forløb, der samlet er behov for på AMU-området. 2. Udvikling og revision af uddannelser med fokus på en klar, afgrænset beskrivelse af hvert delmål I Fri-institutionsforsøget og i forsøget med kollektiv afkortning er det blevet klart, at de mest egnede arbejdsmarkedsuddannelser til afkortning og til at dele op i mindre dele, er de arbejdsmarkedsuddannelser med klart afgrænsede og velbeskrevne delmål/ målepinde mv. Styrelsen vurderer, at erfaringerne fra forsøgene allerede nu tyder på, at denne beskrivelsesform er velegnet til at formidle uddannelsens mål og indhold overfor virksomheder og deltagere, bl.a. fordi den giver en klar struktur i beskrivelsen i form af korte og klare sætninger med lavere lix-tal, end de beskrivelser, der fortsat er dominerende i dag. Temaet er en udløber af arbejdet med bedre målbeskrivelser for tre år siden. Under temaet ydes støtte til at fortsætte og videreudvikle denne måde at skrive målformuleringer på. Der kan gives tilskud 4

5 til omskrivning af eksisterende målformuleringer, og til at skrive målformuleringer på denne måde til nye arbejdsmarkedsuddannelser. I vurdering af ansøgningerne vil styrelsen have særlig fokus på at støtte omskrivning og sammenlægning af beslægtede målformuleringer, herunder specielt sammenskrivning af beslægtede målformuleringer på tværs af udvalgsområder. Nye målformuleringer skal desuden anvendes i en eksempelsamling Tidsplan Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl Forelæggelse af styrelsens indstillinger til VEU-rådets udtalelse 13. december Svar på ansøgninger: Ultimo december 2017/ primo januar Tilskuds- og udviklingsperiode: 1. januar december 2019, hvor alle udviklingsaktiviteter skal være færdige. Slutafrapportering: Senest 31. marts Love og regler Efteruddannelsesudvalgenes opgaver vedrørende tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. fremgår af lov nr. 226 af 4. marts 2014 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer. I finansloven er puljen anført i tekstanmærkningerne til Information om ansøgningsproces 2.1. Ansøgningsskema Ansøgningen fremsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes i tilknytning til puljeudmeldingen. Efter log-in skal skemaet 245. Puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL benyttes. Udvalget skal bruge brugernavn og password, som er angivet i styrelsens e-post om puljen. Brugernavn og password kan også rekvireres via e-post til Anmodning om brugernavn og password skal fremsendes senest en uge før ansøgningsfristen for at sikre rettidig fremsendelse af ansøgningen Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er torsdag den 12. oktober 2017, kl 12.00, hvor den elektroniske ansøgning skal være Godkendt, udskrevet og underskrevet samt sammen med relevante bilag fremsendt til 5

6 3. Ansøgning om tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og materialer til faglige læreruddannelser 3.1. Procedure ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgning Det elektroniske ansøgningsskema udfyldes kun med følgende oplysninger (efter login på indberetningsportalen bliver ansøgers basisoplysninger automatisk påført skemaet): Kontaktperson og kontaktpersonens telefonnummer Titel: Skal være UUL2018 rammebevilling samt udvalgets forkortelse, f.eks. HAKL. Formål: Kort formålsbeskrivelse. Start og slutdato: Startdato skal være 1. januar 2018, slutdato skal være 31. december 2019 Budgetposter. Vær opmærksom på, at det samlede ansøgte tilskud fra udvalget i skemaet skal være en sum af de midler, der ansøges til: fælles kompetencebeskrivelser arbejdsmarkedsuddannelser undervisningsmateriale læreruddannelse OBS: Revision Følgende bilag skal vedlægges i ansøgningsskemaet: Udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse, jf. afsnit Styrelsens skema til budget og regnskab for fælles kompetencebeskrivelser mv., jf. afsnit (OBS: Skemaet skal vedlægges både i PDF og regnearksformat af hensyn til læsevenligheden.) Eventuelt bilag med dispensationsansøgninger samt erklæring vedrørende materialer med ledelsens underskrift, jf. afsnit Dernæst printes ansøgningsskemaet og underskrives af ledelsen eller den person, der af ledelsen er bemyndiget til at underskrive ansøgningen. Indsendelse af ansøgning med e-post til styrelsens Puljesekretariat: Når det elektroniske ansøgningsskema er godkendt, printes ansøgningsskemaet og underskrives nederst på siden af ledelsen, eller den person, der af ledelsen er bemyndiget til at underskrive ansøgningen. Følgende sendes herefter med e-post til inden ansøgningsfristens udløb, idet der i e-postens emnefelt skal stå UUL-puljen FKB mv. ansøgningens skemanummer: Skemanummer xxx", samt udvalgets navn eller forkortelse, f.eks. KHRU : Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen. Udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Udfyldt budget i Skema til budget og regnskab for fælles kompetencebeskrivelser mv., i både PDF og regnearksformat. Eventuelt bilag med dispensationsansøgninger og erklæring vedrørende materialer med ledelsens underskrift. OBS: Vær opmærksom på, at der altid kun må sendes en ansøgning pr. e-post. 6

7 3.2. Udarbejdelse af bilag til ansøgning Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelsen Efteruddannelsesudvalget skal i forbindelse med ansøgningen i en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse redegøre for udviklingen i de kvalifikationsbehov, der eksisterer på det/de delarbejdsmarkeder, udvalget betjener, med klar fokus på målgruppen for arbejdsmarkedsuddannelserne, og som er væsentlige for de udviklingsopgaver, der søges om. Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse skal i den forbindelse indeholde begrundelser for alle de udviklingsopgaver, udvalget ansøger om under puljen, også undersøgelser, analyser og evalueringer mv. Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse udgør det primære grundlag for styrelsens sagsbehandling af udvalgets ansøgninger om tilskud under puljen. Indhold i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse skal indeholde en dækkende og præcis redegørelse for kompetenceudviklingsbehovet inden for udvalgets område og indeholde tre elementer: - Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på udvalgets jobområder. - Beskrivelse af nye, konkrete uddannelsesbehov i den forbindelse, og herunder konkrete udviklingstiltag i form af nye eller reviderede FKB og arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse, samt behov for nye/ supplerende undersøgelser, analyser og evalueringer mv. - Behovsredegørelse: Kvantitative vurderinger af tendenserne i udviklingen, dvs. om den beskrevne udvikling indenfor udvalgets jobområder medfører faldende, uændret eller stigende uddannelsesaktivitet i det kommende år. Vurderingen ledsages af en konklusion om udvalgets samlede aktivitet på tværs af jobområder. Sammenhæng i redegørelsen mellem behov på arbejdsmarkedet og udviklingsopgaver Uanset valg af udformning af redegørelsen, er det derfor vigtigt, at det er tydeligt i fremstillingen, hvordan de beskrevne uddannelsesbehov og de ansøgte udviklingsopgaver hænger sammen. I redegørelsen skal hver udviklingsopgave, eller fagligt sammenhængende grupper af udviklingsopgaver hver især være tydeligt og logisk begrundede. Det betyder, at alle udviklingsopgaver, der søges tilskud til, skal være beskrevet, så sammenhængen mellem det behov på arbejdsmarkedet, der begrunder en udviklingsopgave, står samme sted i redegørelsens tekst, som den/de udviklingsopgaver, der søges om tilskud til. Det betyder, at udvalget i redegørelsen skal skrive: Hvilke AMU-relevante kompetenceudviklingsbehov, der er på udvalgets jobområder. Samme sted skrive, hvordan det begrunder udviklingsopgaver med støtte fra UUL puljen. Her konkret opliste de udviklingsopgaver, der søges tilskud til, i punktform (dots) med titel. Ved titlen på hver udviklingsopgave skrive, hvilken af følgende typer udviklingsopgave, det er: Fælles kompetencebeskrivelse (FKB), arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale, faglige læreruddannelse, eller en undersøgelse/ analyse/ evaluering. Et eksempel på det kunne være, hvor der i redegørelsen beskrives et behov for at indoptage et nyt jobområde på udvalgets område, så skrives titlen på den fælles kompetencebeskrivelse, udvalget fo- 7

8 reslår udviklet/revideret, i punktform (med en dot) i forlængelse af beskrivelsen af behovet og argumentationen for, at behovet skal imødekommes i form af en ny/ revideret FKB. Et andet eksempel kunne være, at redegørelsen f.eks. beskriver, at der er behov for et løft af uddannelsesindsatsen på et bestemt område, så kunne det angives, at vejen dertil var materialer eller en ny faglæreruddannelse og begrundes, hvorfor det var det. Samme sted i redegørelsen vil udvalget så skulle tilføje en liste i punktform (dots) med titler på de udviklingsopgaver, der ansøges om, og for hver opgave skrives, om det er undervisningsmateriale eller materialer til faglig læreruddannelse. Tydeliggørelse af sammenhæng mellem udviklingsopgaver og årets temaer Sammenhæng mellem konkrete, ansøgte udviklingsopgaver og en af årets prioriterede temaer, skal særskilt begrundes i redegørelsen, på det sted i teksten, hvor udviklingsopgaven i øvrigt begrundes. Dokumentation af uddannelsesbehov mv. Der lægges vægt på, at nye uddannelsesbehov mv. er veldokumenterede med kildeangivelse. Kilder til den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse kan være: - Konklusioner/anbefalinger fra udvalgets gennemførte undersøgelser, analyser eller evalueringer af udviklingstendenser inden for jobområder, som udvalget dækker. Titel og år for undersøgelser mv. bør fremgå. - Tidligere undersøgelser, analyser og evalueringer kan i mange tilfælde være kvalificerende for den valgte udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Derfor lægger styrelsen også vægt på, at udviklingen af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser m.v. tager udgangspunkt i konklusioner fra analyser og evalueringer, hvor det er relevant. - Observerede udviklingstendenser relevante for målgruppen for arbejdsmarkedsuddannelser inden for de jobområder, som udvalget dækker, fra eksterne rapporter fra forskningsinstitutioner, organisationer, konsulenter mv., f.eks. ændringer i jobfunktioner affødt af den teknologiske udvikling og arbejdets organisering, områder med mangel på arbejdskraft/flaskehalse, nye jobfunktioner for målgruppen osv. - Andre kilder til afdækning af uddannelsesbehov f.eks. i tilknytning til nyopståede uddannelsesbehov på et eller flere af de delarbejdsmarkeder, som udvalget betjener. Det kan f.eks. være, at en række uddannelsesinstitutioner eller brancher i egne rapporter, artikler eller henvendelser til udvalget har peget på, og argumenteret for, et nyt uddannelsesbehov inden for et bestemt jobområde. Til brug for udvalgenes kvantitative vurderinger har styrelsen offentliggjort aktivitetstal for 1. kvartal 2017 fra AMU-statistikken. Offentliggørelse af de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser De arbejdsmarkedspolitiske redegørelser vil blive offentliggjort på puljesiden for UUL Offentliggørelsen skal bl.a. give andre efteruddannelsesudvalg og udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser mulighed for at kende til begrundelser for den udvikling, efteruddannelsesudvalgene sætter i gang på deres område, og indblik i de tendenser på arbejdsmarkedet, som efteruddannelsesudvalgene har registreret Skema til budget og regnskab for fælles kompetencebeskrivelser mv. Skema til budget og regnskab for fælles kompetencebeskrivelser mv. med tilhørende vejledning findes på UUL puljens hjemmeside. I skemaet oplistes FKB mv. med titler, prioritering og budgetteret udviklingsudgift pr. opgave. 8

9 Efteruddannelsesudvalget er ansvarligt for, at udgifterne til udviklingsarbejdet og til køb af ekstern revision er mindst mulige set i relation til den nødvendige kvalitet. Markering af udvalgets prioritering, jf. afsnit 5.2, skal ske ved at påføre 1 eller 2 i skemaets kolonne til prioritering ud for hver ansøgt udviklingsopgave. Prioritering 1 eller 2 anføres således for hver fælles kompetencebeskrivelse arbejdsmarkedsuddannelse undervisningsmateriale faglig læreruddannelse der ansøges om tilskud til. Skemaet indsendes igen udfyldt med Endeligt budget, for opgaver, hvor udvalget får tilsagn om tilskud Skema til erklæringer og dispensationsansøgninger Skema til erklæringer og dispensationsansøgninger vedrørende puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen findes på puljesiden for UUL Skemaet skal udfyldes med de oplysninger, der kræves i skemaet, hvis udvalget søger dispensationer, herunder til udvalgets egen medvirken i udviklingsarbejde, til afvigelser fra grundtaksterne, eller hvis der søges tilskud til at udvikle undervisningsmaterialer. Bemærk, at der ikke kan ydes tilskud til medarbejdere i efteruddannelsesudvalgenes sekretariater el. lign. i forbindelse med udvikling af fælles kompetencebeskrivelser eller arbejdsmarkedsuddannelser. Der kan heller ikke søges om tilskud til dækning af udgifter til sekretariaternes administrative opgaver i forbindelse med udviklingsmidlerne, herunder ansøgning, afrapportering, regnskabsaflæggelse m.v. i forbindelse med udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, jvf. Undervisningsministeriets brev af 2. november 2006 om efteruddannelsesudvalgenes anvendelse af udviklingsmidler, som findes på puljesiden for UUL Øvrige oplysninger til brug for ansøgning Koordinering Efteruddannelsesudvalget har ansvaret for, at udviklingsopgaver koordineres på tværs af udvalgene. På områder, hvor styrelsen er ansvarlig for udviklingen, som f.eks. for uddannelser i Fælleskataloget, skal efteruddannelsesudvalgene koordinere arbejdet med styrelsen. Koordineringsansvaret gælder alle udviklingsopgaver, det vil sige udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og læreruddannelse. Koordineringen bør foregå så tidligt som muligt, og inden der er udarbejdet et konkret produkt. Grundtakster Ansøgning om tilskud til udvikling af FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse skal ske med udgangspunkt i styrelsens maksimale grundtakster for de enkelte opgavetyper. Grundtaksterne er: - udvikling af en fælles kompetencebeskrivelse kr. - udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse kr. - udvikling af undervisningsmateriale kr. - udvikling af læreruddannelse kr. 9

10 Grundtaksterne er udtryk for et maksimalt gennemsnitstal, efteruddannelsesudvalget skal holde udgifterne inden for. Der vil i særlige tilfælde kunne opnås dispensation fra de anførte grundtakster, hvis udvalget dokumenterer, at udviklingsopgaven bliver væsentlig dyrere end grundtaksten. Dispensation skal ansøges og begrundes for hver opgave i styrelsens standardskema til erklæringer og dispensationsansøgninger, som findes på puljesiden for UUL Moms Bemærk, at de ansøgte beløb skal være inklusiv evt. moms. De tildelte tilskud er således udtryk for det totale tilskud efteruddannelsesudvalget vil modtage. Timetakst for udviklere Undervisningsministeriet har fastsat en timetakst på 354 kr. (2017-niveau) for tilskud til forsøg og udvikling. Nye takster udmeldes efter årsskiftet. Taksten skal anvendes i ansøgningerne, når efteruddannelsesudvalgene vil udføre udviklingsopgaver med bistand fra lærere på institutionerne, eller når medarbejdere i efteruddannelsesudvalgets sekretariat selv deltager i udviklingsarbejdet. Taksten er dog ikke gældende for eksterne udviklere fra konsulentfirmaer og lignende, i udvalgets aftaler om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. eller gennemfører en analyse, evaluering eller lignende. Særligt om tilskud til udvikling af undervisningsmaterialer Tilskud til udvikling af undervisningsmateriale er underlagt særlige krav. Afgivelse af erklæring om markedsundersøgelse Ved ansøgning om tilskud til undervisningsmateriale skal efteruddannelsesudvalget for hvert ansøgt tilskud til undervisningsmateriale kunne godtgøre, at der ikke findes lignende undervisningsmateriale på markedet, f.eks. materiale rettet mod EUD fag, som vil kunne anvendes i stedet for det, der søges udviklingsmidler til. Det kræves af hensyn til konkurrencen over for private forlag. I ansøgningen skal udvalget derfor afgive erklæring om, at udvalget har undersøgt markedet uden at have fundet andet anvendeligt undervisningsmateriale. Der vil kun blive ydet tilskud til udvikling af undervisningsmateriale, hvis ansøgningen indeholder en sådan erklæring fra efteruddannelsesudvalget. Erklæringen afgives i styrelsens standardskema til erklæringer og dispensationsansøgninger, som findes på puljesiden for UUL Offentliggørelse på ministeriets Materialeplaform Tilskud til udvikling af undervisningsmateriale og materialer til læreruddannelse gives kun under forudsætning af, at det færdige materiale offentliggøres på materialeplatform.emu.dk. Det gælder uanset om undervisningsmaterialet er på dansk eller på andre sprog. Materialet skal offentliggøres i en form, så skolerne kan bruge det direkte i undervisningen, og det skal være gratis. I særlige tilfælde, f.eks. ved meget omfangsrige materialer, eller hvor materialerne ikke kan vises/ afvikles på Materialeplatformen, kan udvalget nøjes med en omtale og et link til materialerne fra Materialeplatformen. 10

11 For at understøtte omtale og spredning af materialer, der i særlig grad understøtter aktuelle temaer, opfordres hvert udvalg til udvælge materialer, som udvalget ønsker at fremhæve. Link til materialernes placering på Materialeplatformen (også selvom der kun måtte være et link her til materialernes egentlige placering) indsendes til udvalgets områdekonsulent med henblik på at vurdere, om der skal suppleres med ekstra omtale på AMUs side på EMU.dk. Vejledning til at registrere et materiale findes på Materialeplatformen. Rettigheder Styrelsen indskærper efteruddannelsesudvalgets ansvar for, at et færdigudviklet undervisningsmateriale ikke krænker tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven. Det betyder i praksis, at efteruddannelsesudvalget på ministeriets vegne skriftligt skal erhverve rettighederne til samtlige tekster, billeder, tegninger m.v., der indgår i materialet. Bistand fra forlag, herunder forlag med tilknytning til udvalget Hvis et efteruddannelsesudvalg har behov for faglig bistand fra et forlag i forbindelse med udvikling af et undervisningsmateriale, der ansøges om tilskud til, kan udvalget kun anvende et forlag med organisatorisk tilknytning til efteruddannelsesudvalget, hvis udvalget i ansøgningen har dokumenteret, at der er indhentet mindst to tilbud, og at forlaget med tilknytning til udvalget er billigst. Aftalen med et forlag, der har tilknytning til udvalget, kan ikke omfatte en fortrinsret til at viderebearbejde eller at udgive materialet, efter det er offentliggjort på Materialeplatformen. Krav om udbud af materialer, der er egnet til kommerciel udnyttelse Hvis der er tale om udvikling af undervisningsmateriale, der har en sådan karakter, at efteruddannelsesudvalget vurderer, at det efterfølgende er egnet til kommerciel udnyttelse af et forlag (med eller uden organisatorisk tilknytning til udvalget), skal opgaven sendes i udbud, når udvalget har modtaget tilsagn om tilskud. Dokumentation for udbuddet vedlægges i forbindelse med slutregnskab og revision. Se Undervisningsministeriets brev til efteruddannelsesudvalgene af 11. april 2006 om retningslinjer for produktion og distribution af undervisningsmaterialer til arbejdsmarkedsuddannelser. 4. Ansøgning om tilskud til undersøgelse, analyse, evaluering mv Procedure ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgning Der udfyldes én ansøgning for hver undersøgelse, analyse eller evaluering, der søges tilskud til. Det sker bl.a. for efterfølgende at kunne skelne mellem materialer fra de enkelte udviklingsopgaver. Elektronisk ansøgningsskema: Det elektroniske ansøgningsskema udfyldes kun med følgende oplysninger (efter login på indberetningsportalen bliver ansøgers basisoplysninger automatisk påført skemaet): Kontaktperson og kontaktpersonens telefonnummer. Titel: Titlen på projektet samt udvalgets forkortelse, f.eks. MJE. Formål: Kort formålsbeskrivelse. Start og slutdato: Startdato bestemmes af udvalget. Slutdato skal være enten 31. december 2018 eller 31. december Slutdatoen er sidste frist og binder ikke udvalget til at vente med at afslutte undersøgelser, analyser og evalueringer mv., udvalget kan frit vælge at afrapportere inden slutdatoen, hvis projektet når at blive færdigt før. Budgetposter, husk at indregne revision i det ansøgte tilskud fra ministeriet. 11

12 Følgende bilag skal vedlægges i det elektroniske ansøgningsskema: Styrelsens standard budget og regnskabsskema for projekter udfyldt med budgettet, jf. afsnit Separat bilag med projektbeskrivelse for hver undersøgelse, analyse, evaluering mv., jf. afsnit Eventuelt bilag med dispensationsansøgninger samt erklæring vedrørende materialer med ledelsens underskrift, jf. afsnit Det elektroniske ansøgningsskema godkendes, når det er færdigudfyldt. Godkendelsen betyder samtidig, at skemaet sendes. Indsendelse af ansøgning med e-post til styrelsens Puljesekretariat: Når det elektroniske ansøgningsskema er godkendt, printes ansøgningsskemaet og underskrives nederst på siden af ledelsen, eller den person, der af ledelsen er bemyndiget til at underskrive ansøgningen. Følgende sendes herefter med e-post til inden ansøgningsfristens udløb, idet der i emnefeltet skal stå UUL-puljen Analyser mv. og ansøgningens skemanummer: Skemanummer xxx", samt udvalgets navn eller forkortelse, f.eks. KHRU : Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen Projektbeskrivelsen Projektbudgettet i styrelsens standard budget og regnskabsskema for projekter Eventuelt bilag med dispensationsansøgninger samt erklæring vedrørende materialer med ledelsens underskrift. OBS: Vær særligt opmærksom på, at der kun må sendes en ansøgning pr. e-post Udfyldelse af bilag til ansøgning Styrelsens standard budget og regnskabsskema for projekter Efteruddannelsesudvalget skal bruge styrelsens standard budget og regnskabsskema til udarbejdelsen af budget. Skabelon 2. Budget- og Regnskabsskema: Projekttilskud fra Undervisningsministeriet findes på puljesiden for UUL I budgettet skal det fremgå, hvilke beløb, der tænkes anvendt fordelt på dé enkelte aktiviteter, poster og faser af projektet, der er beskrevet i bilaget med projektbeskrivelsen, som omtales nedenfor. Efteruddannelsesudvalget er ansvarligt for, at udgifterne til udviklingsarbejdet er mindst mulige set i relation til den nødvendige kvalitet. Bemærk: En aktivitet eller post kan ikke være løn til udvikler uden nærmere angivelse af hvad der udføres, men f.eks. Oplæg på workshop om udvikling af metode til undervisning indenfor xxxx eller udarbejdelse af udkast til yyy, udvikler i yy timer à zzz kr., i alt kr. Særligt om markering af udvalgets prioritering: Dette skal ske ved at skrive Prioritet 1 eller Prioritet 2 efter projektets titel i skemaets felt Projekttitel. Styrelsen vil som udgangspunkt tilstræbe, at ansøgninger med 1. prioritet imødekommes, hvis de lever op til ansøgningsbetingelserne. Styrelsen vil gå i dialog med udvalgene om mulighederne for at imødekomme ansøgte udviklingsopgaver med 2. prioritet. 12

13 Separat bilag med projektbeskrivelse for hver undersøgelse, analyse, evaluering mv. Efteruddannelsesudvalget skal for hver ansøgning udarbejde en projektbeskrivelse, der som minimum indeholder følgende punkter med tilhørende beskrivelse: Formål og begrundelse for projektet. Projektaktiviteter (Herunder beskrivelse af eventuelle faser) Mål og resultater (Her beskrives de konkrete mål og resultater, projektet vil opnå) Tidsplan (Herunder eventuel faseopdeling) Skema til erklæringer og dispensationsansøgninger Skema til erklæringer og dispensationsansøgninger vedrørende puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen findes på puljesiden for UUL Skemaet skal udfyldes med de oplysninger, der bedes om i skemaet, hvis udvalget søger dispensationer, herunder til udvalgets egen medvirken i udviklingsarbejde, eller hvis der søges tilskud til at udvikle undervisningsmaterialer som en del af et ansøgt projekt. Bemærk, at der ikke kan søges om tilskud til dækning af udgifter til sekretariaternes administrative opgaver i forbindelse med udviklingsmidlerne, herunder ansøgning, afrapportering, regnskabsaflæggelse m.v. i forbindelse med udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, jvf. Undervisningsministeriets brev af 2. november 2006 om efteruddannelsesudvalgenes anvendelse af udviklingsmidler, som findes på puljesiden for UUL Øvrige oplysninger til brug for ansøgning Typer af udviklingsopgaver der kan ansøges om Efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud til undersøgelser, analyser, evalueringer eller lignende kan f.eks. omfatte: - en undersøgelse, der identificerer behov for arbejdsmarkedsrelevante kompetencer og dermed bidrager til løsning af udvalgets opgave med at omsætte udviklingstendenser på arbejdsmarkedet til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser - en undersøgelse, der bidrager til en vurdering af, om efteruddannelsesudvalgets samlede vifte af uddannelser inklusive enkeltfag dækker behovet i forhold til målgruppen - en analyse af et enkelt fagligt område, delarbejdsmarked eller kompetenceområde, som udvalget er ansvarlig for - en analyse af uddannelsesstrukturer i forhold til EUV - undersøgelser og udvikling af nye branchepakker til tosprogede - en evaluering af virkningerne af den hidtidige efteruddannelsesindsats på området, eller udvikling af metoder og redskaber til måling heraf - en analyse af efteruddannelsesbehovet på tværs af brancher og faglige områder - en analyse af hensigtsmæssighed og muligheder for afprøvning og test i AMU - en analyse eller undersøgelse, der klarlægger indhold i test og afprøvning på et konkret område Koordinering Efteruddannelsesudvalget har ansvaret for, at udviklingsopgaver koordineres på tværs af udvalgene. På områder, hvor styrelsen er ansvarlig for udviklingen, som f.eks. for uddannelser i Fælleskataloget, skal efteruddannelsesudvalgene koordinere arbejdet med styrelsen. Koordineringsansvaret gælder alle udviklingsopgaver, det vil sige undersøgelser, analyser, evalueringer mv. Koordineringen bør foregå så tidligt som muligt, og inden der er udarbejdet et konkret produkt. 13

14 Moms Bemærk, at de ansøgte beløb skal være inklusiv evt. moms. De tildelte tilskud er således udtryk for det totale tilskud efteruddannelsesudvalget vil modtage. Timetakst for udviklere Undervisningsministeriet har fastsat en timetakst på 354 kr. (2017-niveau) for tilskud til forsøg og udvikling. Nye takster udmeldes efter årsskiftet. Taksten skal anvendes i ansøgningerne, når efteruddannelsesudvalgene vil udføre udviklingsopgaver med bistand fra lærere på institutionerne, eller når medarbejdere i efteruddannelsesudvalgets sekretariat selv deltager i udviklingsarbejdet. Taksten er dog ikke gældende for eksterne udviklere fra konsulentfirmaer og lignende, i udvalgets aftaler om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. eller gennemfører en analyse, evaluering eller lignende. 5. Behandling af ansøgninger 5.1. Kriterier for vurdering af ansøgninger Følgende kriterier indgår i styrelsens vurdering af ansøgningerne og fordelingen af tilskud vedrørende udvalgets samlede ansøgning om tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmaterialer og læreruddannelse, samt vedrørende ansøgninger om tilskud til undersøgelser, analyser og evalueringer mv.: Om der indgår de oplysninger, der er krævet for ansøgningen. Kvalitative og kvantitative begrundelser for det ansøgte i udvalgenes arbejdsmarkedspolitiske redegørelser for ansøgningen, særligt om behovet for disse er funderede i gennemførte analyser, undersøgelser og andre lignende oplysninger med kildeangivelse. Udvalgets egen angivelse af prioritering af de ansøgte midler. Om udviklingsopgaver ansøges indenfor de udmeldte temaer. Antal FKB og uddannelser udvalget har ansvaret for at vedligeholde og revidere. Omfanget af tilbageløb fra tidligere puljer, som indikation på hvor effektivt, udvalget anvender og disponerer tildelte udviklingsmidler, udtrykt ved forholdet mellem tildelte tilskud og det faktisk anvendte tilskud til alle gennemførte udviklingsopgaver. AMU-statistikkens aktivitetsstal på hvert udvalgsområde de seneste år, som indikation på efterspørgslen efter kompetenceudvikling mv. indenfor udvalgets område Prioritering af ansøgninger Normalt modtager styrelsen samlet ansøgning om væsentlig større tilskud, end der er afsat på finansloven til brug for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. Styrelsen prioriterer derfor blandt de ansøgte udviklingsopgaver. Til brug for denne prioritering har udvalgene mulighed for at angive egne forslag til prioritering. Sagsbehandlingen vil herefter ske i dialog med efteruddannelsesudvalgene med udgangspunkt i ovenstående kriteriet og herunder de indsendte prioriteringsforslag. Hensigten er at opnå en så kvalificeret dialog og udvælgelse af udviklingsopgaver som muligt. Styrelsen vil tilstræbe, at ansøgninger med 1. prioritet imødekommes, hvis de lever op til ansøgningsbetingelserne. Styrelsen vil særligt gå i dialog med udvalgene om mulighederne for at imødekomme ansøgte udviklingsopgaver med 2. prioritet. 14

15 6. Afgørelse Efteruddannelsesudvalg hvis ansøgning imødekommes, vil modtage et bevillingsbrev fra styrelsen: Ansøgninger bestræbes imødekommet med et tilskud på det fulde ansøgte beløb (fuld bevilling), hvis de i høj grad lever op til styrelsens vurderingskriterier. Ansøgninger kan dog også imødekommes med et tilskud på et mindre beløb end det ansøgte (nedsat bevilling). Det medfører, at efteruddannelsesudvalg efterfølgende til styrelsens godkendelse skal sende en revideret projektbeskrivelse, samt et revideret budget, der tager højde for det nedsatte tilskud. Efteruddannelsesudvalg, hvis ansøgning ikke imødekommes, vil modtage et afslagsbrev, hvoraf begrundelsen for afgørelsen vil fremgå. 7. Administration af tilskud og afrapportering 7.1. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og materialer til faglige læreruddannelser sker på baggrund af anmodning fra efteruddannelsesudvalg herom. Udbetaling af tilskud til undersøgelse, analyse, evaluering mv. sker, når den afsluttende afrapportering er fremsendt til styrelsen og er gennemgået uden bemærkninger, jf. afsnit 7.3. Tilskuddet udbetales altid til tilskudsmodtagerens NemKonto Afrapporteringskrav ved tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og materialer til faglige læreruddannelser Rapporteringen for tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og materialer til faglige læreruddannelser udgøres af de oplysninger, der afleveres i styrelsens Skema til budget og regnskab for fælles kompetencebeskrivelser mv., i kombination med de udviklede fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser, der løbende indsendes til styrelsen til godkendelse, og de materialer til undervisning og nye læreruddannelser, der offentliggøres på Materialeplatformen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 2017 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. (puljebekendtgørelsen). Nærmere krav til det enkelte efteruddannelsesudvalgs aflæggelse af rapportering vil fremgå af bevillingsbrevet Afrapporteringskrav ved tilskud til undersøgelse, analyse, evaluering mv. Rapportering for tilskud til undersøgelse, analyse, evaluering mv. udgøres af en rapport om anvendelsen af tilskuddet og et regnskab. Regnskabet skal aflægges og revideres i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 2017 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. (puljebekendtgørelsen). Nærmere krav til aflæggelse af rapportering vil fremgå af bevillingsbrevet. 15

16 7.6. Uforbrugte midler Hvis tilsagnet om tilskuddet overstiger det forbrugte, der fremgår af regnskabet, vil uforbrugte midler blive tilbageholdt af styrelsen ved udbetaling af tilskuddet. Hvis der er udbetalt flere midler end forbrugt ifølge regnskabet, skal uforbrugte midler tilbagebetales til styrelsen. 8. Har du spørgsmål? Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, Hvis du har spørgsmål til, hvilke projekter puljen kan finansiere (formål, indhold mv.), skal du rette henvendelse til Jørgen Brogaard Nielsen, tlf , e-post 16

Til efteruddannelsesudvalgene

Til efteruddannelsesudvalgene Til efteruddannelsesudvalgene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Indkaldelse

Læs mere

Til efteruddannelsesudvalgene

Til efteruddannelsesudvalgene Til efteruddannelsesudvalgene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Indkaldelse

Læs mere

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Hermed indkaldes efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2014.

Hermed indkaldes efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2014. Til efteruddannelsesudvalgene Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Indkaldelse

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Parat til læring og undervisning

Parat til læring og undervisning Vejledning om puljen Parat til læring og undervisning (målrettet grønlændere) 1. runde Ansøgningsfrist: 16. november 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.:

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.: Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé 5 5610 Assens Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567 www.uvm.dk Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Assens Kommune har fremsendt en

Læs mere

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle 2 2620 Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer:

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev)

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567

Læs mere

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Vejledning om Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Ansøgningsfrist: 8. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Vejledning om Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Tilmeldingsfrist: 12. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om programmet... 3 1.1. Programmets baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Vejledning om pulje til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2018

Pulje til opsøgende arbejde 2018 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2018 Ansøgningsfrist: 5. april 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan ansøge?... 4 1.3.

Læs mere

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde i VEU-rådet den 15. december Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 15.

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde i VEU-rådet den 15. december Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 15. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 15. december 2016 Materiale: Dagsorden til VEU-rådets møde den 15. december

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2019

Pulje til opsøgende arbejde 2019 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2019 Ansøgningsfrist: 15. januar 2019 kl. 12.00 (Forlænget til 21. februar 2019 kl. 12.00) Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Vejledning om forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Tilmeldingsfrist: Løbende, dog senest 1. maj 2019 Indhold 1. Generel information om forsøgsrammen...

Læs mere

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Ansøgningsfrist: 29. august 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2019 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Vejledning om spredningsfase for satspuljeprojekt: Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. maj 2019, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøget...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Anmodningsfrist: Tirsdag den 5. december 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen Vejledning om pulje til Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen December 2017 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Hvem kan deltage?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Foreløbig vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Ansøgningsfrist Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Anmodningsfrist: Tirsdag den 11. december 2018, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Vejledning om Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Ansøgningsfrist: 29. maj 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøgsprojektet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser. i fælles kompetencebeskrivelser. Kort introduktion til begreberne

Arbejdsmarkedsuddannelser. i fælles kompetencebeskrivelser. Kort introduktion til begreberne Arbejdsmarkedsuddannelser i fælles kompetencebeskrivelser Kort introduktion til begreberne Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) De cirka 3000 uddannelser i AMU er organiseret i et system af fælles kompetencebeskrivelser,

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Al afrapportering vedrørende tildelte midler fra Lokalforeningspuljen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Sorø kommune Kenneth Damsgaard Hyde Rådhusvej 8 4180 Sorø Tilsagn fra puljen 14.69.01.60 til projekt Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer, j.nr. 1047-006 Ansøgningen om

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Klare mål til job er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Klare mål til job er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Rudersdal Kommune Charlotte Wieth-Klitgaard Stationsvej 36 2840 Holte Tilsagn fra puljen 14.62.09.20 til projekt Klare mål til job, j.nr. 1077-011 Dato: 22-12-2016 Ansøgningen om støtte til projekt Klare

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Notat Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Ansøgningsfrist: Den 12. september 2019, kl. 12.00 1. Formål Initiativet

Læs mere

Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen

Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen Notat Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen Ansøgningsfrist: Den 28. september 2018, kl. 12.00 1. Formål Regeringen

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Næstved Kommune Rebecca Helqvist Jernbanegade 12 4700 Næstved Tilsagn fra puljen 14.69.01.60 til projekt Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse, j.nr. 1047-007 Ansøgningen om støtte til projekt

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2018 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet

Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Dato 13-08-2018 Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hedensted Kommune Dalbyvej Hedensted

Hedensted Kommune Dalbyvej Hedensted Hedensted Kommune Dalbyvej 45 8722 Hedensted Tilsagn fra puljen 14.62.10.20 til projekt Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør, j.nr. 1096-057 Ansøgningen om støtte til projekt

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM det danske filminstitut VILKÅR FOR STØTTE TIL DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTAR- FILM klij GÆLDENDE PR 12. JUNI 2014 Ændringer af 12. april 2018 som følge af EU-kommissionens formelle godkendelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid være at finde

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018 Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018 Indhold Indledning 3 1. Landdistriktspuljens støtte til forsknings- og informationsprojekter

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler)

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere