Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring"

Transkript

1 Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

2 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer og taxonomier trins karakterskalaen... 6 Kobling af kompetenceniveauer og 7-trins karakterskalaen... 7 Udgivet af Studieunit Uddannelse og Arbejdsmiljø Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune

3 3 Introduktion I dette katalog, kan du som praktikvejleder eller uddannelsesansvarlig, finde inspiration til, hvordan du kan beskrive social- og sundhedselevers niveau, når du udfylder et vurderingsskema. I slutningen af hver praktikperiode skal praktikstedet udfylde et vurderingsskema, som beskriver elevens samlede niveau på alle praktikmål. Alle praktikmål skal være bestået, for at eleven kan få godkendt praktikperioden. Vurderingsskemaet anvendes også ved midtvejssamtalen. Når vurderingsskemaet anvendes ved midtvejssamtalen, eller i slutningen af praktik 1 (social- og sundhedshjælperuddannelsen), og i slutningen af praktik 1 og 2 (social- og sundhedsassistentuddannelsen), er det vigtigt, at det både er tydeligt beskrevet, hvilket niveau eleven har aktuelt, og hvad der skal til, for at eleven kan blive endnu dygtigere. Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet desuden en praktikerklæring. Praktikerklæringen er det juridiske dokument, som dokumenterer om en elev har fået godkendt sin praktikperiode eller ej. For mere information se Grundlaget for vurdering af eleven er: Elevens personlige uddannelsesplan. Elevens arbejde med praktikmålene i praktikperioden Læringsaftalerne som eleven har arbejdet med i den konkrete praktikperiode. Vurderingen udarbejdes med støtte fra 7-trins karakterskalaen, beskrivelsen af kompetenceniveauerne Begynder, Rutineret og Avanceret, samt taxonomierne; viden, holdninger og færdigheder. I social- og sundhedsassistentuddannelsen er der krav om, at eleven skal bestå alle praktikmål på de 3 kompetenceniveauer Begynder (praktik 1), Rutineret (praktik 2) og Avanceret (praktik 3). I social- og sundhedshjælperuddannelsen skal eleven ved afslutning af praktik 2 bestå alle praktikmål på kompetenceniveauet Avanceret. Sidst i dette katalog kan du finde eksempler på formuleringer indenfor de 3 kompetenceniveauer Begynder, Rutineret og Avanceret koblet med hjælpeordene i 7 trin i karakterskalaen. Disse eksempler skal ses som en hjælp og inspiration til at formulere vurderingen af eleverne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der udelukkende er tale om eksempler på formuleringer. Det er den uddannelsesansvarlige på praktikstedet, som er ansvarlig for at vurderingsskemaerne og praktikerklæringen er udfyldt, og at materialerne som ligger til grund for bedømmelse er blevet anvendt.

4 4 Konkret eksempel på en faglig vurdering På denne side ser du et eksempel på en faglig vurdering af eleven i forhold til Social- og sundhedsassistentuddannelsen, mål 2, 3 og 7. Eleven er vurderet på Begynder niveau i slutningen af praktikperiode 1. Praktikmål Vurdering af elevens aktuelle niveau 2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder Sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer Du kan på god vis udføre og igangsætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af dine faglige vurderinger. Du har blandt andet i dine borgerpræsentationer anvendt værktøjer til tidlig opsporing. Du skal arbejde videre med selvstændigt at forholde dig til, samt formidle og begrunde din viden til praktikvejleder. 3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje Du kan på et fortrinligt begynderniveau gengive og reagere på ændringer i beboeres tilstand, både hos dine egne og kollegers beboere. Du har endnu ikke arbejdet med uforudsete og komplekse problemstillinger. Du har kendskab til palliativ pleje, men kan med fordel arbejde videre med dette område i din næste praktik. 7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg Du kan på et godt begynderniveau under vejledning tilrettelægge og gennemføre aktiviteter med de beboere du har haft særligt fokus på og med afdelingens øvrige beboere. Du kan med fordel, i din næste praktik, arbejde videre på at tilrettelægge fællesaktiviteter for flere beboere ad gangen.

5 5 Kompetenceniveauer og taxonomier Kompetenceniveauer og Taxonomier Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling, eller eleven kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs og færdighedsområder, og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og kendte omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger, og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer, alene eller i samarbejde med andre, under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ, samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Hjælpeord viden: Kendskab til Fakta viden Genkender Beskriver Gengiver Hjælpeord færdigheder: Vejledes Indstillet på Kopierer Anvender Bliver klar over Kan ikke prioritere Hjælpeord holdninger: Reagerer på Forholder sig til Deltager Interesseret Lytter Udviser forståelse Hjælpeord viden: Viden om Vælger Overfører Redegør Generaliserer Sammenligner Hjælpeord færdigheder: Overblik Afprøver Rutinepræget En vis sikkerhed En vis selvstændighed Overskuer eget arbejde Hjælpeord holdninger: Argumenterer Påtager sig Bevidst om Konsekvent Vælger Samarbejder Reflekterer Hjælpeord viden: Indsigt i Planlægger Kombinerer Kritiserer Overskuer Diskuterer og fremstiller Hjælpeord færdigheder: Udfører selvstændigt Udfører sikkert Udfører kreativt Ser nuancer Prioriterer mellem opgaver Overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde Hjælpeord holdninger: Tager ansvar Har en grundholdning Beslutter Ændrer strategier Reflekterer kritisk Arbejder bevidst med Udvikler

6 6 7- trins karakterskalaen Fremragende/ Fortrinligt/ Godt/ Jævnt/ Tilstrækkeligt/ Utilstrækkeligt/ Helt uacceptabelt/ 7 trins karakterskalaen Beskrivelse en 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få, uvæsentlige mangler. en 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. en 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. en 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. en 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. en 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. en -3 gives for den helt uacceptable præstation.

7 7 Kobling af kompetenceniveauer og 7-trins karakterskalaen Kobling af Kompetenceniveauer og 7 trins- karakterskalaen Eksempler på formuleringer på begynder niveau Begynder Fremragende/ Fortrinligt/ Godt/ Jævnt/ Elevens samlede niveau er på et fremragende begynderniveau. Eleven har generelt udtømmende kendskab til, og fakta viden om de opgaver, som han/hun arbejder med, og er i stand til efter vejledning at anvende relevante arbejdsgange samt at udføre relevante aktiviteter med ingen eller kun få uvæsentlige mangler. Er altid meget interesseret i og udviser forståelse for egen uddannelse og læring. Viser bl.a. dette ved at være meget aktiv i planlægning af eget læringsforløb samt i ivrighed efter hele tiden at udvikle sig fagligt og personligt. Deltager meget engageret i faglige drøftelser og bidrager uopfordret fagligt, og viser stort kendskab gennem beskrivelse og gengivelse af relevante observationer og handlinger hos borgerne. Eleven kan på et fremragende niveau anvende sin viden i praksis. Elevens samlede niveau er på et fortrinligt begynderniveau. Eleven har generelt omfattende kendskab til og fakta viden om, de opgaver han/hun arbejder med, og er i stand til efter vejledning, at anvende relevante arbejdsgange samt at udføre relevante aktiviteter med nogle mindre væsentlige mangler. Er meget interesseret i egen uddannelse, og viser bl.a. dette ved ofte at deltage engageret i faglige drøftelser og bidrager ved at beskrive og gengive relevante observationer og handlinger hos borgerne. Eleven forstår på fortrinlig vis at anvende sin viden i praksis. Elevens samlede niveau er på et godt begynderniveau. Eleven har generelt godt kendskab til, og fakta viden om, de opgaver, som han/hun arbejder med, og er i stand til efter vejledning, at anvende relevante arbejdsgange på en god måde, dog ofte med en del mangler. Viser god interesse for egen uddannelse, bl.a. ved, at han/hun deltager i faglige drøftelser og bidrager ved at kunne beskrive og gengive gode observationer og handlinger hos borgerne. Eleven forstår på en god måde at anvende sin viden i praksis. Elevens samlede niveau er på et jævnt begynderniveau. Eleven har generelt jævnt kendskab til og fakta viden om, de opgaver, som han/hun arbejder med. Elevens viden bærer præg af adskillige væsentlige mangler. Kan efter tæt vejledning og i kendte situationer anvende relevante arbejdsgange, dog også her med adskillige væsentlige mangler. Viser en jævn interesse for egen uddannelse, bl.a. ved at han/hun deltager i faglige drøftelser og bidrager ved at kunne beskrive og gengive observationer og handlinger hos borgerne på opfordring. Eleven kan anvende sin viden i praksis under vejledning.

8 8 Tilstrækkeligt/ Begynder Elevens samlede niveau er på et tilstrækkeligt (akkurat acceptabelt) begynderniveau. Eleven har generelt opnået en netop tilstrækkelig faktaviden om de opgaver, som han/hun arbejder med, og kan under vejledning anvende sin viden i opgaver som er velkendte. Eleven kan under tæt vejledning gennemføre relevante arbejdsgange på en minimalt acceptabel måde. Eleven udviser interesse for egen uddannelse på et minimalt acceptabelt niveau. Skal opfordres og vejledes til at deltage i faglige drøftelser og til at opsøge ny viden. Eleven viser at have tilstrækkeligt kendskab til faget og gengiver faktaviden på et minimalt acceptabelt niveau. Utilstrækkeligt/ Helt uacceptabelt/ Elevens samlede niveau er på et utilstrækkeligt begynderniveau. Eleven har på trods af tæt vejledning svært ved at gengive og beskrive faktaviden selv indenfor områder, som er ukomplicerede og velkendte. Elevens evne til at udføre helt enkle og på forhånd kendte arbejdsgange er utilstrækkelig. Har svært ved at beskrive og gengive forventet faktaviden. Udviser ikke interesse for egen uddannelse. Har svært ved at modtage vejledning og anvender ikke denne konstruktivt. Eleven udviser i hverdagen meget lidt forståelse eller interesse for at opsøge nye erfaringer eller viden, eller at deltage i det faglige fællesskab. Elevens samlede niveau er på et helt uacceptabelt begynderniveau. Eleven kan på trods af tæt vejledning ikke gengive eller beskrive faktaviden, selv indenfor områder som er ukomplicerede og velkendte. Elevens evne til at udføre helt enkle og på forhånd kendte arbejdsgange er helt uacceptabel. Eleven udviser ingen interesse for egen uddannelse. Kan ikke modtage vejledning trods massiv indsats. Udviser i hverdagen ingen forståelse eller interesse for at opsøge nye erfaringer eller viden, eller at deltage i det faglige fællesskab.

9 9 Fremragende/ Kobling af Kompetenceniveauer og 7-skalaen Eksempler på formuleringer på rutineret niveau Rutineret Elevens samlede niveau er på et fremragende rutineret niveau. Eleven har generelt opnået en udtømmende viden om de områder, han/hun har arbejdet med, og er i stand til at redegøre for denne viden, samt overføre den til andre, lignende områder. Planlægger og gennemfører relevante arbejdsopgaver i kendte situationer, med en vis sikkerhed og selvstændighed og med kun få uvæsentlige mangler. Kan på fremragende vis bevare overblikket over eget arbejde samt evnen til at sætte sig ind i mere komplicerede situationer, og inddrager relevante samarbejdspartnere i kendte situationer. Er bevidst om vigtigheden af at deltage i faglige drøftelser, argumenterer fremragende på baggrund af sin store viden, er altid opmærksom på at reflektere over de udførte opgaver og kan på baggrund af dette få øje på nye handlemuligheder. Fortrinligt/ Elevens samlede niveau er på et fortrinligt rutineret niveau. Eleven har generelt en omfattende viden om de områder, han/hun har arbejdet med, og er i stand til at redegøre for denne viden, samt overføre den til andre lignende områder, dog med nogle mindre væsentlige mangler. Eleven planlægger og gennemfører relevante arbejdsopgaver i kendte situationer, med en vis sikkerhed og selvstændighed og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Har et fortrinligt overblik over eget arbejde, kan i kendte situationer inddrage relevante samarbejdspartnere og kan på fortrinlig måde argumentere fagligt for dette. Kan på fortrinlig vis bevare overblikket over eget arbejde samt sætte sig ind i mere komplicerede situationer. Er bevidst om at deltage i faglige drøftelser, argumenterer fortrinligt på baggrund af sin viden, er oftest opmærksom på at reflektere over de udførte opgaver og kan på baggrund af dette få øje på nye handlemuligheder. Godt/ Elevens samlede niveau er på et godt rutineret niveau. Eleven har generelt en tilfredsstillende og god viden om de områder, han/hun har arbejdet med, og er i stand til at redegøre for denne viden, samt overføre den til andre lignende områder, dog med en del mangler. Planlægger og gennemfører relevante arbejdsopgaver i kendte situationer med en vis selvstændighed, men med en del mangler. Er god til at bevare overblikket over eget arbejde i kendte situationer og under faste rutiner, er god til at sætte sig ind i mere komplicerede situationer, og inddrager med en vis selvstændighed relevante samarbejdspartnere i kendte situationer. Er ofte bevidst om at deltage i faglige drøftelser, argumenterer godt på baggrund af sin viden, og er i stand til at reflektere over de udførte opgaver.

10 10 Jævnt/ Tilstrækkeligt/ Rutineret Elevens samlede niveau er på et jævnt rutineret niveau. Eleven har generelt nogen viden om de områder han/hun har arbejdet med, og er i stand til i mindre grad at redegøre for denne viden, samt overføre den til andre lignende områder, dog med adskillige væsentlige mangler. Planlægger og gennemfører enklere relevante arbejdsopgaver i kendte situationer, med en vis sikkerhed og selvstændighed men med adskillige væsentlige mangler. Kan på et jævnt niveau bevare overblikket over eget arbejde, og inddrager i mindre grad relevante samarbejdspartnere i kendte og rutineprægede situationer. Er jævnligt bevidst om at deltage i faglige drøftelser. Argumenterer jævnt godt på baggrund af sin viden, og er i stand til at reflektere over de udførte opgaver. Elevens samlede niveau er på et tilstrækkeligt (akkurat acceptabelt) rutineret niveau. Elevens viden om og evne til at overføre denne i praksis, ligger på det minimalt acceptable niveau. I planlægning og udførelse af velkendte relevante arbejdsopgaver, samt i inddragelsen af andre samarbejdspartnere, bevarer eleven kun akkurat overblikket over egne opgaver, og udviser minimalt acceptabel selvstændighed og sikkerhed i udførelsen. Eleven reflekterer i hverdagen over de udførte opgaver på et minimalt acceptabelt niveau, ligesom hans/hendes evne til at indgå aktivt i faglige drøftelser, samt tage ansvar for egen udvikling, ligger på et netop tilstrækkeligt niveau. Utilstrækkeligt/ Elevens samlede niveau er på et utilstrækkeligt (ikke acceptabelt) rutineret niveau. Elevens viden om og evne til at overføre denne, ligger på et utilstrækkeligt niveau. I planlægning og udførelse af velkendte relevante arbejdsopgaver, samt i inddragelse af andre samarbejdspartnere, kan han/hun ikke bevare overblikket over egne opgaver, og selvstændighed og sikkerhed i udførelsen er utilstrækkelig. Har ikke formået at opnå faste rutiner i velkendte arbejdsopgaver. Elevens evne til at reflektere over de udførte opgaver, hans/hendes evne til at indgå aktivt i faglige drøftelser, samt tage ansvar for egen udvikling, ligger på et utilstrækkeligt niveau. Helt uacceptabelt/ Elevens samlede niveau er på et helt uacceptabelt rutineret niveau. Elevens generelle viden om og evne til at overføre denne i praksis, ligger på et helt uacceptabelt niveau. I planlægning og udførelsen af relevante arbejdsopgaver, samt i inddragelsen af andre samarbejdspartnere, har han/hun ikke overblikket over egne opgaver, og kan ikke selvstændigt varetage disse. Har ikke formået at opnå faste rutiner i selv velkendte og afgrænsede opgaver. Elevens evne til at reflektere over de udførte opgaver og til at indgå i faglige drøftelser er helt uacceptabel, og eleven tager ikke ansvar for egen udvikling.

11 11 Fremragende/ Kobling af Kompetenceniveauer og 7-skalaen Eksempler på formuleringer på avanceret niveau Avanceret Elevens samlede niveau er på et fremragende avanceret niveau. Eleven har generelt opnået en udtømmende indsigt i de områder, han/hun har arbejdet med, og er i stand til at forholde sig kritisk og diskutere denne viden, samt kombinere den med anden viden. Kan vurdere, planlægge og udføre relevante arbejdsopgaver også i ikke rutine-situationer, med en fremragende selvstændighed og sikkerhed, og med kun få mangler. Kan på fremragende vis bevare overblikket over større sammenhænge, prioritere opgaverne, se nuancer og inddrage relevante samarbejdspartnere også i uforudsete situationer. Eleven udviser et stort ansvar for sit arbejde, viser initiativ og arbejder bevidst med udvikling af egne kompetencer til at løse opgaverne. Diskuterer fagligt nuanceret, og argumenterer fremragende på baggrund af sine faglige holdninger og sin store viden, og er altid opmærksom på at reflektere kritisk over de udførte opgaver. Kan selvstændigt og på en fremragende måde ændre strategi og få øje på nye handlemuligheder. Eleven viser at kunne arbejde selvstændigt og er yderst ansvarsbevidst. Tager selvstændigt initiativ i det daglige arbejde og kan dermed løse faglige og sociale opgaver og problemer ud fra et helhedsorienteret syn på borgeren. Eleven udviser meget stor sikkerhed, kreativitet og kvalitet i arbejdet, med ganske få mangler. Fortrinligt/ Elevens samlede niveau er på et fortrinligt avanceret niveau. Eleven har generelt opnået en omfattende indsigt i de områder han/hun har arbejdet med, og er i stand til at kritisere og diskutere denne viden, samt kombinere den med andre, lignende områder. Kan vurdere, planlægge og udføre relevante arbejdsopgaver også i ikke-rutine situationer, med en fortrinlig selvstændighed og med nogle mindre væsentlige mangler. Formår at overskue og bevare overblikket i større sammenhænge, prioritere opgaverne og inddrage relevante samarbejdspartnere også i uforudsete situationer. Eleven udviser et stort ansvar for sit arbejde og er bevidst om at deltage i faglige drøftelser. Argumenterer fortrinligt på baggrund af sine faglige holdninger og sin store viden, og er yderst opmærksom på, samt i stand til, at reflektere kritisk over de udførte opgaver. Kan selvstændigt ændre strategi og få øje på nye handlemuligheder på en fortrinlig måde. Eleven viser sikkerhed i at kunne arbejde selvstændigt og er meget ansvarsbevidst. Tager selvstændigt initiativ i det daglige arbejde og løser på fortrinlig vis faglige og sociale opgaver og problemer ud fra et helhedsorienteret syn på borgeren. Eleven udviser kreativitet samt kvalitet i arbejdet, med nogle mindre væsentlige mangler.

12 12 Godt/ Avanceret Elevens samlede niveau er på et godt avanceret niveau. Eleven har generelt opnået en god indsigt i de områder, han/hun har arbejdet med, og er i stand til at kritisere og diskutere denne viden, samt kombinere den med andre lignende områder, dog med en del mangler. Eleven vurderer, planlægger og udfører relevante arbejdsopgaver også i ikke-rutine situationer, med en god selvstændighed, men med en del mangler. Eleven er god til at bevare overblikket over større sammenhænge, prioritere opgaverne og inddrage relevante samarbejdspartnere også ikke-rutine situationer i uforudsete situationer. Eleven er bevidst om at deltage i faglige drøftelser, og diskuterer og argumenterer godt på baggrund af sine faglige holdninger og sin viden, og er regelmæssigt opmærksom på at reflektere kritisk over de udførte opgaver. Kan selvstændigt ændre strategi og få øje på nye handlemuligheder på en god måde. Eleven viser selvstændigt ansvar og initiativ i det daglige arbejde på et godt niveau, og kan løse faglige og sociale opgaver og problemer ud fra et helhedssyn, dog med en del mangler. Jævnt/ Elevens samlede niveau er på et jævnt avanceret niveau. Eleven har generelt opnået en jævn indsigt i de områder han/hun har arbejdet med, og er i stand til at kritisere og diskutere denne viden, samt kombinere den med andre lignende områder, dog med adskillige væsentlige mangler. Eleven vurderer, planlægger og gennemfører relevante arbejdsopgaver også i ikke-rutine situationer, med en jævn selvstændighed og med adskillige væsentlige mangler. Eleven kan som regel bevare overblikket over større sammenhænge, prioritere opgaverne og inddrage relevante samarbejdspartnere også i ikke-rutine situationer og uforudsete situationer, dog med adskillige mangler. Eleven er på et jævnt niveau bevidst om at deltage i faglige drøftelser. Argumenterer på baggrund af sine faglige holdninger og sin viden, og er på et jævnt niveau i stand til at reflektere kritisk over de udførte opgaver. Eleven viser i nogen grad og på et jævnt niveau selvstændigt ansvar og initiativ i det daglige arbejde, og kan løse faglige og sociale opgaver og problemer ud fra et helhedssyn, dog med adskillige væsentlige mangler. Tilstrækkeligt/ Elevens samlede niveau er på et tilstrækkeligt (akkurat acceptabelt) avanceret niveau. Eleven har generelt opnået en tilstrækkelig indsigt i de områder, han/hun har arbejdet med, og er i stand til at kritisere og diskutere denne viden, samt kombinere den med andre lignende områder, på en akkurat acceptabel måde. Eleven vurderer, planlægger og gennemfører relevante arbejdsopgaver også i ikke-rutine situationer, med en tilstrækkelig selvstændighed. Eleven kan på akkurat acceptabel måde, bevare overblikket over større sammenhænge, prioritere opgaverne og inddrage relevante samarbejdspartnere også i ikke-rutine situationer. Eleven er nu og da bevidst om at deltage i faglige drøftelser. Eleven argumenterer på baggrund af sine faglige holdninger og sin viden, og er opmærksom på at reflektere kritisk over de udførte opgaver på akkurat tilstrækkelig måde. Eleven viser i nogen grad selvstændigt ansvar og initiativ i det daglige arbejde og kan løse faglige og sociale opgaver og problemer, på et akkurat tilstrækkeligt niveau.

13 13 Utilstrækkeligt/ Avanceret Elevens samlede niveau er på et utilstrækkeligt avanceret niveau. Eleven har generelt opnået en utilstrækkelig indsigt i de områder han/hun har arbejdet med, og er sjældent i stand til at kritisere og diskutere denne viden, eller kombinere den med andre lignende områder. Eleven magter ikke at vurdere, planlægge og gennemføre relevante arbejdsopgaver i ikke-rutine situationer. Elevens evne til at bevare overblikket over større sammenhænge er på et utilstrækkeligt niveau. Eleven har ikke i acceptabel grad evne til at bevare overblikket over større sammenhænge, prioritere opgaverne og inddrage relevante samarbejdspartnere. Eleven er sjældent bevidst om at deltage i faglige drøftelser, evner ikke i acceptabel grad at argumentere på baggrund af sine faglige holdninger og sin viden, og reflekterer sjældent kritisk over de udførte opgaver. Eleven viser yderst sjældent og i helt utilstrækkelig grad ansvar og initiativ i det daglige arbejde. Elevens evne til at løse faglige eller sociale opgaver og problemer er ligeledes på et utilstrækkeligt niveau. Helt uacceptabelt/ Elevens samlede niveau er på et helt uacceptabelt avanceret niveau. Eleven har generelt en helt utilstrækkelig indsigt i de områder han/hun har arbejdet med, og evnen til at kritisere og diskutere denne viden eller at kombinere den med andre lignende områder er helt uacceptabel. Elevens evne til at vurdere, planlægge og udføre relevante arbejdsopgaver i ikkerutine situationer er ligeledes på et helt uacceptabelt niveau. Elevens overblik over arbejdet og opgaverne samt prioritering er helt uacceptabel, og hendes/hans evne til at træffe beslutninger eller inddrage relevante samarbejdspartnere er ligeledes uacceptabel. Eleven deltager stort set aldrig i faglige drøftelser, og hendes/hans evne til at argumentere og diskutere på baggrund af viden og faglige holdninger samt at reflektere kritisk over udførte opgaver, er på et helt uacceptabelt niveau.

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever

Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever Studieunit Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største arbejdsplads med 40.000

Læs mere

Velkommen som elev i Københavns Kommune

Velkommen som elev i Københavns Kommune Velkommen som elev i Københavns Kommune Introduktion til nye Social- og sundheds-elever Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Årsmødet DMCG-PAL 1. marts 2012 kl

Årsmødet DMCG-PAL 1. marts 2012 kl Årsmødet DMCG-PAL 1. marts 2012 kl.11.45 12.45 Workshop for arbejdsgruppen De syv roller og kompetencer for den palliative sygeplejerske på specialiseret niveau (C) 11.45 11.55 Status siden sidst v. Jorit

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Læringsmål og taksonomiske niveauer modul 7 CENSOR/KONTAKTMØDE VIA 18.SEPTEMBER 2017

Læringsmål og taksonomiske niveauer modul 7 CENSOR/KONTAKTMØDE VIA 18.SEPTEMBER 2017 Læringsmål og taksonomiske niveauer modul 7 CENSOR/KONTAKTMØDE VIA 18.SEPTEMBER 2017 Constructive alignment, taksonomiske niveauer jf. Biggs og Tang (2011) Constructive alignment En helhedstænkning, med

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 Naturfag Niveau E Der lægges især vægt på, at eleven kan: 1. Udtrykke

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Skærmbesøg i hjemmeplejen Læringsforløb for Social- og sundhedselever - Inspirationskatalog

Skærmbesøg i hjemmeplejen Læringsforløb for Social- og sundhedselever - Inspirationskatalog Studieunit Juni 2019 Skærmbesøg i hjemmeplejen Læringsforløb for Social- og sundhedselever - Inspirationskatalog Indhold Introduktion 3 Hvad er skærmbesøg? 3 Hvorfor skærmbesøg i SUF? 3 Hvorfor er skærmbesøg

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent Prøvebeskrivelse Grundfagsprøve i naturfag niveau E GF2 SOSU hjælper og assistent Beskrivelse af prøven Prøveform 2: Den afsluttende prøve i naturfag er en 24-timers prøve. En arbejdsdag før prøven trækkes

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367af 19/04/2016. Bekendtgørelse

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Fagplan Svendprøve. Elektriker UDDANNELSE: Elektriker. LÆRER: El-faglærer. Varighed: 3 uger (80 timer +prøve 20 min.

Fagplan Svendprøve. Elektriker UDDANNELSE: Elektriker. LÆRER: El-faglærer. Varighed: 3 uger (80 timer +prøve 20 min. Fagplan Svendprøve UDDANNELSE: Elektriker LÆRER: El-faglærer Varighed: 3 uger (80 timer +prøve 20 min. pr elev) FORMÅL: Elektriker 2018 1 MINISERIETS FAGLIGE MÅL Elektriker 2018 2 FAGETS LÆRINGSMÅL: PÅKRÆVET

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag Bilag 10 Samarbejdsaftale 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 3. praktikperiode... 2 2.1 Sygehuspraktikken...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Prøvebeskrivelse Samfundsfag, niveau C

Prøvebeskrivelse Samfundsfag, niveau C Prøvebeskrivelse Samfundsfag, niveau C (Gælder for PA-elever/hold startet før august 2019) Beskrivelse af prøven Som dokumentation for arbejdet med faget udarbejder eleven et projekt. Der afholdes mundtlig

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Bedømmelsesplan for Guldsmedeuddannelsen

Bedømmelsesplan for Guldsmedeuddannelsen Dato 6. oktober 2016 NBY Bedømmelsesplan for Guldsmedeuddannelsen Side 1/8 Bedømmelsesplan Trin 2. Guldsmed Svendeprøve bundet opgave Ved den afsluttende eksaminering (varighed 30 min.) for guldsmede,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere