Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område"

Transkript

1 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale, sociale tilbud efter 67, 107 og 108 i serviceloven er omfattet af kvalitetsmodellen. I et samarbejde mellem regionerne er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dokumenter med retningslinjer for, hvordan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på sociale tilbud. I Region Nordjylland udarbejdes dokumenterne på to niveauer: Et fælles niveau med regionale retningslinjer, der er gældende for alle tilbud i Specialsektoren. Et lokalt niveau med lokale retningslinjer, der er specifikt tilpasset målgruppen og indsatsen på det enkelte tilbud. Dette dokument udgør Specialsektorens regionale retningslinjer for arbejdet med kvalitetsmodellens standard for individuelle planer på tilbud efter 107 og 108 i serviceloven. Børneområdets tilbud arbejder med andre retningslinjer. På baggrund af dokumentet skal det enkelte tilbud formulere en lokal retningslinje.

2 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DOKUMENTOVERBLIK... 2 INDLEDNING... 3 FREMGANGSMÅDEN... 4 ANSVARLIG... 8 DOKUMENTATION... 8 REFERENCER... 8 DEFINITION AF BEGREBER... 9 YDERLIGERE OPLYSNINGER Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje INDHOLD GÆLDENDE FOR OPHAV REVISION Standardbetegnelse: Individuelle planer er et aktivt redskab i en målrettet og sammenhængende indsats for borgeren Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Specialsektoren i Region Nordjylland efter 107 og 108 i serviceloven Udarbejdet af: Dokumentet er udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejdere fra Specialsektorens tilbud og konsulenter i administrationen Sidst revideret: December 2014 Dokumentindhold: Retningslinjer for: Hvordan der udarbejdes mål med udgangspunkt i den kommunale handleplan ( 141) Hvordan målene udarbejdes sammen med borgerne ud fra deres forudsætninger Hvordan faglige indsatser og resultater løbende dokumenteres Hvordan der evalueres og gøres status på borgernes udvikling Hvordan statusmateriale til myndighed samt andre relevante parter udarbejdes med henblik på videregivelse af viden omkring indsatser og mål Redegørelse for skabelon for de individuelle planers opbygning: Skabelonen muliggør beskrivelse af: Konkrete mål for indsatsen Hvilke indsatser der skal ydes for at nå målene Hvordan og i hvilken udstrækning borgerne medvirker i formulering af mål Dato for revidering af mål Målgruppe: Særlige ressourcepersoner: Alle medarbejdere på Udviklingsteamet i Regionshuset kan regionens sociale tilbud, der kontaktes vedrørende dokumentets arbejder med udgangspunkt i indhold individuelle planer Godkendt af: Gældende fra: Dokumentet er godkendt af sektorledelsen i Specialsektoren i Region Nordjylland Næste revisionsdato: December 2016 Revisionsansvarlig: Sektorledelsen i Specialsektoren i Region Nordjylland

3 Side 3 Indledning Én af standarderne i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område handler om den individuelle plan, der er den plan for indsatsen, som tilbuddene laver på baggrund af den kommunale handleplan. Den individuelle plan kommer ind i billedet, når et samarbejde indledes, og den udarbejdes i samarbejde med borgeren under hensynstagen til borgerens forudsætninger. Af planerne fremgår borgerens ressourcer og udfordringer, behov for hjælp og støtte, mål for indsatsen og resultatet af det løbende arbejde med borgeren. Den individuelle plan er på flere måder et vigtigt redskab i indsatsen. Planen bidrager til at dokumentere indsatsen. Jo bedre det faglige arbejde er dokumenteret, desto lettere er det at overlevere information imellem medarbejdere og arbejde i den samme retning. På denne vis bidrager planarbejdet til at skabe sammenhæng i indsatsen til gavn for den enkelte borger. Planen medvirker også til at øge den faglige opmærksomhed omkring, hvad der har effekt for borgeren, og den bidrager til at synliggøre, at den ydelse, som kommunerne bestiller i Region Nordjylland, bliver givet. Planerne er således et vigtigt fundament for samarbejdet med kommunerne og anvendes som grundlag, når tilbuddene udarbejder statusrapporter. Arbejdet med den individuelle plan har høj prioritet i Specialsektoren. Af den grund blev der i 2013 igangsat et udviklingsarbejde med det formål at højne kvaliteten af planerne. På den baggrund er der nu etableret en fælles platform for dokumentation med afsæt i de individuelle planer i sektoren, og der arbejdes ud fra en fælles forståelse af dokumentationens formål, fælles skabeloner og en systematisk tilgang til dokumentation og evaluering 1. De konkrete slutprodukter, som udviklingsarbejdet har ført til, indbefatter et dokumentationsgrundlag for tilbuddene i Specialsektoren. Derudover er der udarbejdet en dokumentationshåndbog, der beskriver den fælles model og skabeloner for den individuelle plan og status. Skabelonerne er sat op i tilbuddenes socialfaglige IT-system, Bosted System. Formålet med standarden for individuelle planer Kvalitetsmodellens standard for individuelle planer har til formål at sikre, at der ydes en målrettet og sammenhængende indsats for borgeren, i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede 141-handleplan. Standarden lægger vægt på, at planerne fungerer som et aktivt redskab i praksis. En sammenhængende indsats kan opnås ved, at kommune, tilbud, borger og andre relevante parter arbejder i den samme retning omkring borgerens udvikling. Dette kræver et godt og velfunderet arbejdsflow i praksis. Standarden lægger også vægt på, at tilbuddene kan dokumentere positive resultater i forhold til de mål, der opstilles i samarbejde med borgeren. Standarden sætter hermed målarbejdet i centrum. Målene skal være formuleret således, at det er muligt at konkludere, om de er nået eller ej. Desuden er det vigtigt, at der arbejdes systematisk, og at målene revideres, såfremt det viser sig, at de forventede resultater ikke nås. Dokumentets indhold Dette dokument indeholder regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer. Retningslinjerne er gældende for tilbud i Specialsektoren efter servicelovens 107 og 108, mens børneområdets tilbud arbejder efter andre retningslinjer. I overensstemmelse med standardens krav redegør retningslinjerne for: - Hvordan der udarbejdes mål med udgangspunkt i den kommunale handleplan - Hvordan målene udarbejdes sammen med den enkelte borger ud fra deres forudsætninger - Hvordan faglige indsatser og resultater løbende dokumenteres - Hvordan der evalueres og gøres status på borgerens udvikling samt 1 Udviklingsarbejdet har i første omgang haft fokus på voksenområdet: Børneområdets tilbud omfattes i løbet af 2015.

4 Side 4 - Hvordan statusmateriale til myndighed og andre relevante parter udarbejdes med henblik på videregivelse af viden omkring indsatser og mål. Retningslinjerne beskriver desuden Specialsektorens fælles skabelon for individuelle planer. Der redegøres for skabelonens opbygning i forhold til standardens krav. Ydermere beskrives principperne for SMORTe mål. Fremgangsmåden I det følgende udfoldes Specialsektorens regionale retningslinjer for individuelle planer. På baggrund af de regionale retningslinjer har det enkelte tilbud til opgave at udarbejde en lokal retningslinje for arbejdet med kvalitetsmodellens standard for individuelle planer. Retningslinjen skal beskrive arbejdet med standarden på tilbudsniveau; herunder formålet med arbejdet, hvordan arbejdet udføres, hvem der er ansvarlig for arbejdets udførelse samt hvor og hvornår arbejdet finder sted. Specialsektorens skabelon for individuelle planer Standarden lægger vægt på, at der foreligger en skabelon for den individuelle plan, der muliggør beskrivelse af: Konkrete mål for indsatsen Hvilke indsatser der skal ydes for at nå målene Hvordan og i hvilken udstrækning en borger medvirker i formulering af mål Dato for revidering af mål I Specialsektoren er der udviklet en fælles model med skabelon for individuelle planer på voksenområdet, der lever op til ovenstående krav i standarden. Modellen er sat op i tilbuddenes Bosted System, og der er udviklet hjælpetekster, der guider tilbuddenes arbejde med centrale temaer og konkrete overskrifter i skabelonen. Den fælles model for individuelle planer er udførligt beskrevet i Dokumentationshåndbog for tilbud på voksenområdet i Specialsektoren (se referencer). Tilbuddets lokale retningslinje skal indeholde en beskrivelse af skabelonen i forhold til standardens krav. Beskrivelsen kan enten være identisk med ovenstående eller mere udførlig, såfremt tilbuddet vurderer, at det vil være relevant at uddybe skabelonen. Retningslinjer for hvordan der udarbejdes mål med udgangspunkt i den kommunale handleplan Mål for indsatsen formuleres med afsæt i den kommunale handleplan, så det sikres, at tilbuddets indsats har en god sammenhæng til handleplanen. Tilbuddet efterspørger handleplanen hos den kommunale myndighed, såfremt denne ikke allerede er modtaget. Er der ikke udarbejdet en handleplan, foretages der på anden vis en forventningsafstemning med den kommunale myndighed om indsatsens formål. Forventningsafstemningen kan eksempelvis foregå ved samarbejdets start, eller når der første gang gøres status på borgerens forløb med den kommunale myndighed. Tilbuddet overfører formålet fra den kommunale handleplan/fra forventningsafstemningen med den kommunale myndighed til planskabelonens felt Formålet med indsatsen i Bosted. Desuden beskrives tilbuddets og borgerens tilføjelser til formålet i samme felt i planen. I forlængelse af løbende statusmøder mellem kommune, borger og tilbud reviderer kommunen typisk handleplanen. Tilbuddet skal sikre, at den reviderede handleplan efterspørges, således den kan være udgangspunktet for den videre indsats.

5 Side 5 Tilbuddets lokale retningslinje skal beskrive, hvordan det enkelte tilbud udarbejder mål med udgangspunkt i den kommunale handleplan eller anden forventningsafstemning med den kommunale myndighed. Retningslinjer for hvordan målene udarbejdes sammen med borgerne ud fra deres forudsætninger Mål for indsatsen udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger ud fra de forudsætninger, borgeren har. Borgerens perspektiver og mål for indsatsen indgår som en del af den individuelle plan. Har en borger ikke ønsker til mål dokumenteres dette. Den individuelle plan udarbejdes alligevel og danner grundlag for tilbuddets indsats, og der arbejdes løbende hen imod, at det bliver muligt at inddrage borgeren. En borger, der ikke har forudsætningerne for at indgå i samarbejdet om planen, repræsenteres ved en pårørende eller en værge i det omfang, at dette ligger indenfor det personlige værgemåls rammer. Den lokale retningslinje skal beskrive, hvordan det enkelte tilbud udarbejder mål i samarbejde med borgeren ud fra dennes forudsætninger; herunder skal det beskrives hvilke faglige tilgange eller metoder, der anvendes i arbejdet med at inddrage den enkelte. Mål og delmål skal være SMORTe Specialsektoren arbejder med principperne for SMORTe mål. Det betyder, at målene er: - Specifikke (et mål skal være specifikt og konkret) - Målbare (det skal være muligt at måle/konstatere, hvornår målet er nået) - Opnåelige (det skal være realistisk at opnå målet, og der skal være tale om noget, man ønsker at opnå, ikke noget man vil undgå) - Relevante (målet skal være relevant for borgeren og det overordnede formål i den kommunale handleplan) - Tidsbestemte (det skal altid være muligt at sætte en tydelig tidsramme med en slutdato) Principperne bag SMORTe mål udgør grundlaget for at formulere mål, idet de anviser, hvilke kriterier et mål skal opfylde. Principperne kan f.eks. anvendes som en spørgeguide, når man opstiller mål: Er målet målbart? Er det realistisk at opnå? Hvordan hænger det sammen med handleplanen? På den måde får man hjælp til at sikre, at de mål, der opstilles, bliver tydelige for både borgere og medarbejdere. Derfor er principperne også tænkt ind i Specialsektorens fælles opsætning af planmodulet i Bosted System, hvor de fremgår som hjælpetekst. Forskellen på mål og delmål i forhold til SMORT handler om grad og omfang. Både mål og delmål kan gøres SMORTe, men fordi delmål handler om de helt små skridt, og derfor er meget handlingsorienterede, er de blot mere målbare og mere konkrete end mål. Tilbuddets lokale retningslinje skal redegøre for SMORTe mål. Redegørelsen kan enten være identisk med ovenstående beskrivelse eller beskrive mere udførligt, hvordan det sikres, at tilbuddets mål er SMORTe. Retningslinjer for hvordan faglige indsatser og resultater løbende dokumenteres Tilbuddets løbende dokumentation er en vigtig forudsætning for, at der kan foretages meningsfuld evaluering af borgerens udvikling. Med andre ord er det vigtigt, at den løbende dokumentation anvendes til læring og kvalificering af tilbuddets indsats for den enkelte borger. Jævnfør Dokumentationshåndbog for tilbud på voksenområdet i Specialsektoren skal tilbuddets løbende faglige indsats dokumenteres to steder nemlig i delmålsdagbogen og i beboerdagbogen i Bosted. Dokumentationen i begge dagbøger anvendes som grundlag ved evaluering af indsatsen,

6 Side 6 men derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige formål med dokumentationen i de to dagbøger: Dokumentationen i delmålsdagbogen Arbejdet med delmål dokumenteres i delmålsdagbogen i Bosted. Dokumentationen skal give viden om: - Dagens arbejde med delmålet - Hvad effekten har været - Hvad borgerens oplevelse var Dokumentationen skal desuden i størst muligt omfang foregå i samarbejde med borgeren. Det konkrete delmål vil være afgørende for, hvor hyppigt dokumentationen skal finde sted. Mens arbejdet med nogle delmål skal dokumenteres dagligt, giver det eksempelvis mening, at der dokumenteres på andre delmål ugentligt. Dokumentationen i beboerdagbogen Den løbende dokumentation i beboerdagbogen skal understøtte og kvalificere den løbende udredning af den enkeltes ressourcer og udfordringer og behov for støtte. Løbende observationer dokumenteres i beboerdagbogen under følgende 8 temaer (kaldet kontekster i Bosted): - Sundhed og trivsel - Kommunikation - Indflydelse på eget liv - Mobilitet - Egenomsorg - Socialt liv - Praktiske opgaver - Samfundsliv Resultater Resultater af tilbuddets indsats for den enkelte borger dokumenteres i forlængelse af evaluering af mål og delmål og særligt i forbindelse med, at der udarbejdes statusmateriale til den kommunale myndighed. Tilbuddets lokale retningslinje skal beskrive, hvordan faglige indsatser og resultater løbende dokumenteres; herunder hvordan dokumentationen i henholdsvis delmålsdagbogen og beboerdagbogen foregår under hensynstagen til dagbøgernes forskellige formål 2. Retningslinjer for hvordan der evalueres og gøres status på borgernes udvikling At evaluere handler om at standse op og vurdere på, om resultater står i et fornuftigt forhold til hensigt og investerede ressourcer. En evaluering skal foregå systematisk og føre til praktiske handlinger. Ved evaluering af borgerens mål vurderes der på, hvordan indsatserne virker, om det går i den rigtige retning, eller om der brug for at justere på mål eller indsatser. På denne måde danner evaluering grundlag for læring. Evalueringen gør os klogere på, hvad der virker for borgeren. Det er i den sammenhæng yderst vigtigt, at den løbende dokumentation i Bosted lægges til grund for evalueringen, så den foretages på et kvalificeret grundlag. Evaluering foretages af relevante fagpersoner. Borgeren inddrages i evalueringen under hensynstagen til den enkeltes forudsætninger. Evaluering af borgerens udvikling foretages med udgangspunkt i opstillede mål og delmål. 2 Læs mere om formålene i dokumentationshåndbogen.

7 Side 7 Den løbende dokumentation anvendes som grundlag for evaluering. Evaluering dokumenteres i planskabelonen i feltet Evaluering. Det er i den forbindelse vigtigt, at dokumentationen sker med afsæt i den formulerede hjælpetekst. Når det er relevant, evalueres der desuden på borgerens udvikling inden for planens 8 centrale temaer. Resultatet heraf dokumenteres under temaerne i planen. Evaluering af mål og delmål vil altid medføre, at der tages stilling til, om der skal ske en revidering af dele af den individuelle plan. På denne vis bliver planen et aktivt og aktuelt grundlag for indsatsen. Efter status med kommunen tages der stilling til revidering af den individuelle plan, således det sikres, at nyeste grundlag ligger til grund for indsatsen. Tilbuddets lokale retningslinje skal beskrive, hvordan der evalueres på borgerens udvikling. Beskrivelsen skal tegne et klart billede af tilbuddets evalueringsflow; herunder: - hvordan det sikres, at mål og delmål er i centrum ved evaluering - hvem der bidrager til evalueringen - hvor og hvor ofte evalueringen finder sted - hvordan evalueringen sikres dokumenteret - hvornår evalueringen får betydning for, at den individuelle plan skal revideres - hvordan planens 8 temaer evalueres og revideres ved behov Retningslinjer for statusmateriale til myndighed I det følgende beskrives retningslinjer for, hvordan statusmateriale til myndighed og andre relevante parter udarbejdes. Der er forskel på en individuel plan og en statusrapport. En plan er et arbejdsgrundlag for samarbejdet mellem medarbejder og borger. Den er fremadrettet og beskriver, hvad der skal ske, hvorfor og hvordan. En statusrapport er et produkt til den kommunale myndighed og skal bidrage til kommunens vurdering af, om indsatsen fortsat lever op til handleplanen. En status er således bagudrettet og skal beskrive, hvad der er blevet gjort og med hvilke resultater. En status skal altid målrettes modtagerens behov, og der kan være specifikke formkrav fra forskellige kommuner. I Specialsektoren er der udviklet en fælles skabelon til udarbejdelsen af statusrapporter, som vil kunne bruges i langt de fleste tilfælde. Skabelonen findes i Dokumentationshåndbog for tilbud på voksenområdet i Specialsektoren og i tilbuddenes Bosted System. Statusrapporter til den kommunale myndighed udarbejdes med udgangspunkt i den individuelle plan. En statusrapport skal kortfattet og målrettet beskrive: - Borgerens ressourcer, udfordringer og behov for støtte og indsats - Mål og delmål der har været arbejdet med - Indsatser der er blevet gjort - De resultater der er opnået - Overvejelser om mål og indsatser frem til næste status med den kommunale myndighed Statusmateriale udarbejdes efter behov, men som hovedregel minimum én gang årligt. Tilbuddet skal sikre, at den kommunale myndighed minimum én gang årligt inviteres til statusmøde på tilbuddet. Formålet er at sikre forventningsafstemning om de aktuelle ydelser set i forhold den kommunale handleplan. Er kommunen forhindret i at deltage, fremsender tilbuddet en statusrapport 3. Andre relevante parter end den kommunale myndighed kan bede om adgang til statusmateriale. Der tages ad hoc stilling til, hvordan udarbejdelse af statusmateriale til 3 Undtagelser fra denne praksis kan være tilfælde, hvor kommuner har udtrykt ønske om at gøre status hvert andet år. I sådanne tilfælde dokumenterer tilbuddet aftalen med kommunen.

8 Side 8 disse parter foregår. I den sammenhæng følges gældende regler om tavshedspligt og regler om samtykke i forhold til videregivelse af oplysninger. Tilbuddets lokale retningslinje skal beskrive, hvordan statusmateriale til myndighed og andre relevante parter udarbejdes. Ansvarlig Forstanderen har det overordnede ansvar for tilbuddets arbejde med kvalitetsmodellens standard for individuelle planer; herunder for arbejdet med de regionale retningslinjer, tilbuddets lokale retningslinjer og kvalitetsmodellens øvrige trin. Forstanderen inddrager og aftaler ansvarsfordeling med den øvrige ledelse og medarbejdere. Ansvarsfordelingen skal beskrives i tilbuddets lokale retningslinje. Dokumentation Forstander har ansvar for at sikre, at der foreligger dokumentation for, at man på tilbuddet arbejder i overensstemmelse med kravene i kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og herunder de regionale retningslinjer. En række mere konkrete dokumentationskrav er desuden beskrevet i Dokumentationshåndbog for tilbud på voksenområdet i Specialsektoren (se referencer). Referencer Kvalitetsmodellens standarder for indflydelse på eget liv, kommunikation og individuelle planer Link Bruger- og pårørendepolitik i Specialsektoren i Region Nordjylland Link Det gode liv i egen bolig, Socialministeriet, 2007 Link Lov om social service Link Specialsektorens retningslinje vedrørende værgemål Link Specialsektorens dokumentationsgrundlag Link Dokumentationshåndbog for tilbud på voksenområdet i Specialsektoren Link Specialsektorens regionale retningslinjer for kommunikation Link Specialsektorens regionale retningslinjer for indflydelse på eget liv Link

9 Side 9 Definition af begreber Den kommunale handleplan Det er lovbestemt gennem servicelovens 141, at kommunen skal skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde borgeren en handleplan. Handleplanen skal beskrive de overordnede rammer for støtten og formålet med en indsats. Handleplanen skal beskrive, hvad opgaven går ud på, men ikke hvordan den løses. Handleplanen vil efter aftale med borgeren kunne videregives til et bo- eller aktivitetstilbud, der udmønter indsatsen og er leverandører af serviceydelsen. Den individuelle plan Den individuelle plan må ikke forveksles med den kommunale handleplan. Den individuelle plan er et arbejdsgrundlag for samarbejdet mellem borger og tilbud. Med udgangspunkt i den kommunale handleplan skal den individuelle plan vise, hvordan handleplanens målsætninger udmøntes i praksis. I planen skal borgerens ressourcer og udfordringer udredes i relation til en række forskellige aspekter af Retningsgivende borgerens liv. På dokumenter den baggrund (herunder sættes der retningslinjer mål for og instrukser) I indsatsen standarderne i samarbejde stilles der krav med om, borgeren at der udarbejdes og med retningsgivende dokumenter. Dette udgangspunkt er en samlet i den betegnelse kommunale for handleplan. de forskellige Den typer af beskrivelser af arbejdsgange individuelle plan med fortæller, videre, hvad der giver der skal retning ske, (udstikker hvordan anvisninger) for det daglige arbejde det skal på ske boformerne/institutionerne. og hvorfor og danner desuden Retningsgivende grundlag dokumenter kan således bestå for udarbejdelse af vejledninger, af statusmateriale procedurer, retningslinjer til kommunen. og instrukser, der er udarbejdet på regionalt eller lokalt niveau. Status I Den Specialsektoren kommunale myndighed i Region er Nordjylland forpligtet til at er følge der op udarbejdet fælles regionale retningslinjer på, om indsatsen til hver for af de borgeren seks standarder. forsat lever Disse op retningslinjer til skal på den enkelte boform/institution formålet i handleplanen. danne På baggrund baggrund for af udarbejdelse arbejdet med af lokale instrukser, der er specifikt borgerens tilpasset individuelle målgruppen plan og udarbejder indsatsen på tilbuddet det pågældende sted. relevant statusmateriale til kommunen. St t t i l t k l bid til t k k

10 Side 10 Yderligere oplysninger Fakta om kvalitetsmodellen på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er udviklet i et samarbejde mellem de 5 regioner og Danske Regioner. Modellen er et resultat af de senere års øgede fokus på dokumentation og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Et sådant fokus stiller større krav til de sociale tilbud om at kunne begrunde, beskrive og dokumentere den sociale indsats og dens virkninger. Og det stiller krav om løbende forbedring af indsatsen. På det enkelte tilbud er kvalitetsmodellen et redskab, der muliggør faglig udvikling og læring blandt medarbejdere. For borgeren medfører modellen et øget fokus på en række centrale områder i indsatsen. Som konsekvens af modellens indførelse vil pårørende og offentligheden desuden kunne opnå større gennemsigtighed i tilbuddets indsats. Med henblik på en succesfuld implementering af kvalitetsmodellen på det sociale område uddannes der ressourcepersoner på alle tilbud. Ressourcepersonerne fungerer som tovholdere og bistår implementering af modellen i et tæt samarbejde med ledelsen. Du kan få mere viden om kvalitetsmodellen på det sociale område På Region Nordjyllands hjemmeside om kvalitetsmodellen: Link På kvalitetsmodellens nationale hjemmeside: Du kan også få mere viden om modellen ved at kontakte Specialsektoren i Region Nordjylland på telefonnummer: DANSK KVALITETSMODEL PÅ DET SOCIALE OMRÅDE SPECIALSEKTOREN REGION NORDJYLLAND

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser 6. marts 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Side 2 Lokal Instruks for kommunikation Dokumentoverblik Standard: Kommunikation Dokumenttype: Lokal Instruks INDHOLD GÆLDENDE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015, revideret 9. oktober 2019 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Aktivitets- og botilbud CDH Undervisning og behandling CDH Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale tilbud

Læs mere

Forebyggelse af overgreb

Forebyggelse af overgreb Marts 2019 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Specialsektorens Dokumentationsgrundlag

Specialsektorens Dokumentationsgrundlag Specialsektorens Dokumentationsgrundlag Udviklingsteam Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Marts 2016 2 3 Forord Udgangspunktet for enhver organisation er den opgave, som organisationen og dens medarbejdere

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Faglige tilgange, metoder og resultater

Faglige tilgange, metoder og resultater Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Faglige tilgange, metoder og resultater Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 2.2 - Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for formiddagen 09.00-09.10 Velkomst

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde.

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde. Mål Myndighed Borger Udfører Guideline for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde Opfølgning Indsats Det handler om borgeren, når

Læs mere

Oktober Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Kompetenceudvikling

Oktober Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Kompetenceudvikling Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Kompetenceudvikling Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Resume over arbejdsgange vedrørende indflydelse på eget liv Afdækning af borgerens ønsker til indflydelse, forudsætninger

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.1 Kommunikation Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Lokal Instruks for Standard 2.2 Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Lokal Instruks for Standard 2.2 Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Lokal Instruks for Standard 2.2 Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Standarder Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Introduktion til standarder for regionale boformer og institutioner

Standarder Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Introduktion til standarder for regionale boformer og institutioner 5. maj 2009 Standarder Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til standarder for regionale boformer og institutioner I denne mappe forefindes standarder til brug for arbejdet på regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. april 2009

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. april 2009 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område april 2009 Kvalitetsmodellen er udviklet i et samarbejde mellem Danske Regioner og de 5 regioner 1. Introduktion til standarder side 1 2. Ydelsesspecifikke standarder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Kommunikation

Fælles regional retningslinje for Kommunikation Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Kommunikation Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretab. Lokal retningslinje Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretab. Lokal retningslinje Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretab Lokal retningslinje Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Notat om social- og undervisningsfagligt tilsyn i Specialsektoren, Region Nordjylland i 2013

Notat om social- og undervisningsfagligt tilsyn i Specialsektoren, Region Nordjylland i 2013 Notat om social- og undervisningsfagligt tilsyn i Specialsektoren, Region Nordjylland i 2013 Indholdsfortegnelse A. Indledning og baggrund... 2 B. Retningslinjer for udførelse af tilsyn på det sociale

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Dokumentationshåndbog

Dokumentationshåndbog Dokumentationshåndbog For tilbud på voksenområdet i Specialsektoren I N D H O L D 1 Indledning... 4 2 Modellens inspirationskilder... 5 Voksenudredningsmetoden (VUM)... 5 International Klassifikation af

Læs mere

Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 2 Region Hovedstaden den 27. januar 2010 www.socialkvalitetsmodel.dk Dagens fokus Selvevalueringens rolle i den samlede

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Dokumentationshåndbog

Dokumentationshåndbog Dokumentationshåndbog For tilbud på børneområdet i Specialsektoren Udviklingsteam Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst k.guldager@rn.dk 04-03-2016 Indhold Indledning... 4 1 Modellens inspirationskilder...

Læs mere

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation Instruks for sundhedsfaglig dokumentation Ansvarlig: Tilbudsleder Målgruppe: Alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver og behandling Udarbejdet af: Styregruppe på CDH Godkendt af: CDH s tilbudsleder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere