Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten"

Transkript

1 Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten November 2016

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten Uddannelses- og forskningsministerens redegørelse af 1. september 2016 Forsvarsministerens redegørelse af 5. september 2016 Energi-, forsynings- og klimaministerens redegørelse af 7. september 2016 Ministeren for børn, undervisning og ligestillings redegørelse af 19. september 2016 Transport- og bygningsministerens redegørelse af 23. september oktober 2016 RN 709/16 1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som uddannelses- og forskningsministeren (herefter uddannelsesministeren), forsvarsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren (herefter klimaministeren), ministeren for børn, undervisning og ligestilling (herefter undervisningsministeren) og transport- og bygningsministeren (herefter transportministeren) har iværksat og vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse KONKLUSION Klimaministeren oplyser, at han tager Statsrevisorernes kritik alvorligt. Ministeren oplyser, at der er igangsat en midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats, der forventes færdig inden udgangen af Når resultaterne fra evalueringen foreligger, vil ministeren tage en drøftelse med de øvrige ministre om eventuelle tiltag, der kan forbedre ministeriernes energispareindsats. Ministeren har desuden bedt Energistyrelsen om at undersøge, hvordan der sikres fuld efterlevelse af Danmarks EU-forpligtelser på området. Hvis der er behov for at ændre de nationale regler, vil dette ske som opfølgning på midtvejsevalueringen. Klimaministeren oplyser også, at han på baggrund af Statsrevisorernes kritik vil bede Energistyrelsen om at tage en drøftelse med de relevante ministerier om de problemer, de oplever i forbindelse med aktivitetsstigningerne. 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Undervisningsministeren oplyser, at hun er enig med Statsrevisorerne i, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings indsats på området indtil 2015 ikke har været tilstrækkelig. Ministeren oplyser, at ministeriet i 2016 har arbejdet med at kvalificere datagrundlaget, og vurderer, at der nu er etableret et styringsrelevant datagrundlag, der kan anvendes frem mod Ministeren oplyser desuden, at hun vil tage stilling til, om der er behov for yderligere initiativer, når Energistyrelsens midtvejsevaluering foreligger.

3 2 Uddannelsesministeren tager Statsrevisorernes kritik til efterretning og er enig i, at Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats skulle have være igangsat tidligere. Ministeren oplyser, at ministeriet i samarbejde med Energistyrelsen og institutionerne har arbejdet på at forbedre datagrundlaget. Ministeren oplyser desuden, at ministeriet i samarbejde med Bygningsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at sikre en mere strategisk indsats i ministeriets arbejde med at nedbringe institutionernes samlede energiforbrug. Transportministeren oplyser, at Bygningsstyrelsen vil bringe forholdene omkring energimærker i orden hurtigst muligt, og at styrelsen nu sikrer, at energimærkerne anvendes som grundlag for styrelsens arbejde med energieffektivisering. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med opfølgning på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og arbejdet med at sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner Bygningsstyrelsens tiltag for at sikre overholdelse af reglerne for energimærkning Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestemte målsætninger. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i juni 2016 en beretning om energibesparelser i staten. Beretningen handlede om statens indsats for at styrke energispareindsatsen i statslige institutioner. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om staten i tilstrækkelig grad havde sikret en styrket energispareindsats i statslige institutioner i perioden Undersøgelsen omfattede Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som er ressortansvarligt ministerium for cirkulæret for energieffektivisering i statens institutioner, og de 3 mest energiforbrugende ministerier: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Forsvarsministeriet. Undersøgelsen omfattede desuden de 2 største statslige bygningsejere: Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Undersøgelsen viste, at staten endnu ikke i tilstrækkelig grad har sikret en styrket energispareindsats i statslige institutioner, og at der er en betydelig risiko for, at staten ikke når målet om en reduktion i statens energiforbrug på 14 % i 2020.

4 3 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det meget utilfredsstillende, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke havde sikret en ramme, der understøtter ministeriernes energispareindsats. Statsrevisorerne fandt det heller ikke tilfredsstillende, at de 2 mest energiforbrugende ministerier Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling først i 2015 indledte arbejdet med at styrke energispareindsatsen i institutionerne. 4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Gennemgang af ministrenes redegørelser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets understøttelse af ministeriernes energispareindsats 5. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det meget utilfredsstillende, at Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet ikke havde sikret en ramme, der understøtter ministeriernes energispareindsats. Statsrevisorerne kritiserede desuden, at Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner ikke i tilstrækkelig grad havde støttet ministerierne i arbejdet med energispareindsatsen, at det i øjeblikket er usikkert, om styrelsens fortolkning af EU-direktivet er korrekt, og at styrelsen først i 2014 tog initiativ til at kvalitetssikre data og løse problemerne med at fastlægge forbruget i basisåret De årlige oplysninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug har således været forbundet med stor usikkerhed. 6. Klimaministeren oplyser, at han tager kritikken af rammerne for ministeriernes energispareindsats alvorligt, og at han er enig i, at der er behov for at se på, hvordan rammerne kan forbedres. Ministeren oplyser, at han er glad for timingen af Rigsrevisionens beretning, så ministeriet kan nyttiggøre beretningen i forbindelse med den igangsatte midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats, der forventes færdig inden udgangen af Når resultaterne fra evalueringen foreligger, vil ministeren tage en drøftelse med de øvrige ministre om eventuelle tiltag, der kan forbedre ministeriernes energispareindsats. Klimaministeren oplyser også, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har taget initiativ til at finde løsninger på problemerne med datakvaliteten. Ministeren oplyser, at han vil bede Energistyrelsen om også fremadrettet at have fokus på datakvaliteten, herunder at tage initiativ til at hjælpe ministerierne med at sikre data. Klimaministeren oplyser desuden, at Europa-Kommissionen ikke har haft indvendinger mod den danske implementering af energieffektiviseringsdirektivets artikel 5. Ministeren har dog bedt Energistyrelsen om at undersøge, hvordan der sikres fuld efterlevelse af Danmarks EU-forpligtelser på området, og at dette vil indgå i opfølgningen på midtvejsevalueringen og i den forventede revision af rammerne for ministeriernes energispareindsats, hvis der er behov for ændring af de nationale regler. 7. Rigsrevisionen finder det positivt, at klimaministeren vil følge op på midtvejsevalueringen med eventuelle relevante tiltag til at fremme ministeriernes efterlevelse af energispareindsatsen. Derudover finder Rigsrevisionen det positivt, at klimaministeren også fremover vil have fokus på at kvalitetssikre datagrundlaget og at hjælpe de øvrige ministerier med dette. Rigsrevisionen finder det desuden positivt, at ministeren har bedt Energistyrelsen om at sikre, at de nationale regler sikrer fuld efterlevelse af EU-reglerne for statens energispareindsats.

5 4 Rigsrevisionen vil fortsat følge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at følge op på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne. Rigsrevisionen vil også følge ministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt. De mest energiforbrugende ministeriers styring af energispareindsatsen 8. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen fandt de det ikke tilfredsstillende, at de 2 mest energiforbrugende ministerier Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling først i 2015 indledte arbejdet med at styrke energispareindsatsen i institutionerne. 9. Det fremgik af beretningen, at de 2 mest energiforbrugende ministerier ikke havde haft en tilstrækkelig styring af energispareindsatsen, og at ministerierne ikke havde haft et overblik over indsatsen i de selvejende institutioner på ministerområderne. Beretningen viste, at de 2 ministerier først i 2015 fik etableret et styringsrelevant datagrundlag. Uddannelses- og Forskningsministeriet er i 2016 begyndt at anvende datagrundlaget i arbejdet med at reducere energiforbruget, mens Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling endnu ikke er begyndt at anvende datagrundlaget. Det fremgik også af beretningen, at Forsvarsministeriet tidligt har tilrettelagt en energispareindsats, at ministeriet løbende har implementeret indsatsen, og at ministeriet i hele perioden har haft et styringsrelevant datagrundlag, som ministeriet har anvendt til styring af energispareindsatsen. Undervisningsministeren 10. Undervisningsministeren oplyser, at hun er enig med Statsrevisorerne i, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings indsats på området indtil 2015 ikke har været tilstrækkelig. Ministeren oplyser, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK) som opfølgning på Rigsrevisionens beretning har fastsat en strategi, der lægger vægt på en øget vejledningsindsats for derigennem at understøtte de selvejende institutioners energispareindsats. Ministeren oplyser, at STUK i den forbindelse har orienteret de statsejede selvejende institutioners skoleforeninger om energisparemålet og STUK s arbejde med energieffektivisering, har etableret en hjemmeside om energieffektivisering, hvor institutionerne kan orientere sig om lovgrundlag og få inspiration fra andre institutioner, har holdt oplæg om energieffektivisering og krav til selvejende institutioner for voksenuddannelsescentrenes økonomichefer og har via mails og breve informeret institutionerne om energisparemålet og pligten til at indberette til Energistyrelsens database. Undervisningsministeren oplyser også, at hun er enig med Rigsrevisionen i, at et styringsrelevant datagrundlag er en forudsætning for arbejdet med at reducere energiforbruget. Ministeren oplyser, at STUK i 2016 har arbejdet med at kvalificere datagrundlaget og ministeriets 2006-baseline, og at STUK har bedt alle institutioner om at gennemgå deres energiindberetninger for perioden for at kontrollere, om de er korrekte, og om alle de adresser, som de råder over, er medtaget. Ministeren oplyser, at det ikke har været muligt at udbedre alle fejl fundet i gennemgangen, men at STUK vurderer, at der nu er etableret et styringsrelevant datagrundlag, som kan anvendes frem mod Ministeren oplyser desuden, at STUK fremadrettet vil fokusere på at analysere institutionernes energiforbrugsdata med henblik på at vurdere, om der måtte være behov for at etablere yderligere tiltag.

6 5 Undervisningsministeren oplyser endelig, at STUK har sikret, at alle de selvejende institutioner kender til arbejdet med at reducere energiforbruget, og at STUK fremadrettet vil arbejde for fortsat videndeling. Ministeren oplyser i den forbindelse, at STUK har indsamlet oplysninger om de energibesparende tiltag, som de selvejende institutioner har gennemført, og at STUK har spurgt institutionerne, om de har fremadrettede planer for yderligere energibesparende tiltag. STUK er også ved at planlægge en konference om energieffektivisering, som efter planen skal afholdes i november Ministeren vil tage stilling til, om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer, når Energistyrelsens midtvejsevaluering foreligger. 11. Rigsrevisionen finder det positivt, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har arbejdet på at forbedre kvaliteten af institutionernes indberetninger, herunder særligt data for basisåret 2006, og at ministeriet har igangsat tiltag rettet mod en øget styring af energispareindsatsen. Rigsrevisionen vi fortsat følge ministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner. Uddannelsesministeren 12. Uddannelsesministeren tager Statsrevisorernes kritik til efterretning og er enig i, at Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats skulle have været igangsat tidligere. Ministeren oplyser, at det er en væsentlig opgave, og at ministeriet nu har iværksat flere initiativer for at styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner. Uddannelsesministeren oplyser, at det har været afgørende at få etableret et godt datagrundlag for dermed at opnå bedre overblik over institutionernes energiforbrug. Ministeren oplyser, at ministeriet i samarbejde med Energistyrelsen og institutionerne har arbejdet på at forbedre kvaliteten af institutionernes indberetninger, herunder særligt data for basisåret 2006, med henblik på at få etableret et godt datagrundlag. Udviklingen i institutionernes energiforbrug vil løbende blive fulgt af Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn fra og med Uddannelsesministeren oplyser desuden, at ministeriet som opfølgning på Rigsrevisionens kritik har nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Bygningsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal sikre en mere strategisk indsats i ministeriets arbejde med at nedbringe institutionernes samlede energiforbrug. Uddannelsesministeren oplyser endelig, at ministeriet er i gang med at planlægge en konference om energibesparelser for de selvejende uddannelsesinstitutioner, som forventes afholdt i efteråret Konferencen planlægges i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Ministeren oplyser i den forbindelse, at ministeriet finder det vigtigt at udbrede viden om rentable energieffektiviseringstiltag til institutionerne og understøtte videndeling om institutionernes egne erfaringer med energispareprojekter. 13. Rigsrevisionen finder det positivt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har arbejdet på at forbedre kvaliteten af institutionernes indberetninger, herunder særligt data for basisåret 2006, og at ministeriet har igangsat tiltag rettet mod en øget styring af energispareindsatsen. Rigsrevisionen vi fortsat følge ministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner. Forsvarsministeren 14. Forsvarsministeren er enig i, at en styrkelse af energispareindsatsen i statens institutioner fortsat er vigtig. Ministeren noterer sig med tilfredshed, at Rigsrevisionen i beretningen anfører, at Forsvarsministeriet har organiseret energispareindsatsen på en hensigtsmæssig måde, at ministeriet har foretaget en tilfredsstillende implementering af cirkulærekravene, og at ministeriet har gennemført rentable energibesparelser. 15. Rigsrevisionen vurderer, at der ikke er behov for at følge Forsvarsministeriets indsats yderligere på dette område.

7 6 De største bygningsejeres gennemførelse af rentable energibesparelsesprojekter 16. Statsrevisorerne bemærkede, at selv om de største bygningsejere i staten Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har gennemført rentable energibesparelser, er der fortsat et stort, uudnyttet potentiale for yderligere energibesparelser, som især Bygningsstyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på. 17. Det fremgik af beretningen, at Bygningsstyrelsen har gennemført rentable energibesparelsesprojekter i statsejede kontorejendomme og på universiteter, men at projekterne er gennemført uden en forudgående drøftelse med lejerne om, hvor store investeringer der er behov for, for at lejerne kan nå energisparemålet på 14 % i Det fremgik også af beretningen, at over halvdelen af Bygningsstyrelsens energimærker for kontorejendomme er udløbet. Det fremgik også af beretningen, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på baggrund af energimærkerne har en samlet og opdateret viden om rentable energibesparelser i Forsvarsministeriets ejendomme, og at ministeriet har gennemført rentable energibesparelsesprojekter, som forventes at reducere ministeriets energiforbrug med 10 %. Transportministeren 18. Transportministeren er enig i, at det ikke er tilfredsstillende, at Bygningsstyrelsen ikke overholder kravene til energimærker. Ministeren oplyser, at Bygningsstyrelsen vil bringe forholdene omkring energimærker i orden hurtigst muligt, og at styrelsen nu sikrer, at energimærkerne anvendes som grundlag for styrelsens arbejde med energieffektivisering. Transportministeren har noteret sig, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen vurderer, at der fortsat er et uudnyttet potentiale for energieffektivisering, primært på universiteterne, og at Rigsrevisionen vurderer, at der kan være et særligt behov for og potentiale ved at sikre en bedre dialog mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Bygningsstyrelsen om cirkulærets ansvarsfordeling for både at sikre god energimæssig stand i bygningerne og at sikre de samlede energibesparelser. Transportministeren oplyser desuden, at Bygningsstyrelsen har igangsat en dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på at identificere konkrete forslag til metoder til at reducere energiforbruget på Forsknings- og Uddannelsesministeriets område. 19. Rigsrevisionen finder det positivt, at Transport- og Bygningsministeriet vil sørge for, at forholdene omkring energimærkerne bliver bragt i orden. Rigsrevisionen vil følge Bygningsstyrelsens arbejde med at sikre dette. Rigsrevisionen tager til efterretning, at Bygningsstyrelsen har indledt en dialog med Forsknings- og Uddannelsesministeriet om identificering af konkrete forslag til reducering af energiforbruget. Rigsrevisionen vil fortsat følge Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter. Forsvarsministeren 20. Forsvarsministeren har noteret sig, at Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er et stort, uudnyttet potentiale for yderligere energibesparelser. Ministeren oplyser, at han også fremadrettet vil have fokus på energispareindsatsen og en hensigtsmæssig integration af energirenovering i Forsvarsministeriets bygge- og vedligeholdelsesaktiviteter. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyser i den forbindelse, at energispareprojekter løbende indarbejdes i styrelsens produktionsplan, hvor de samtænkes med de øvrige vedligeholdsaktiviteter for at opnå størst mulig synergieffekt og en bedre udnyttelse af de tildelte økonomiske rammer. Energieffektiviseringerne baseres på forslag fra de gennemførte energimærkninger, bygningssyn, lokale indmeldinger fra styrelsens driftsområder og mål i ministeriets kommende miljø- og naturstrategi for

8 7 Forsvarsministeren oplyser desuden, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse deltager i Energistyrelsens igangværende midtvejsevaluering af energieffektivisering i staten, og at styrelsen stiller sine erfaringer med energioptimering til rådighed for de øvrige styrelser og ministerier. 21. Rigsrevisionen finder det positivt, at forsvarsministeren også fremadrettet vil have fokus på energispareindsatsen. Mål for energieffektiviseringer, som tager hensyn til ændringer i aktivitetsniveauet 22. Statsrevisorerne bemærkede, at det bør overvejes, hvordan man kan opgøre mål for energieffektiviseringer, som tager højde for ændringer i aktivitetsniveauet. 23. Det fremgik af beretningen, at et stigende aktivitetsniveau, fx i form af stigende elevtal, der medfører behov for flere kvadratmeter, eller i form af øget forskningsaktiviteter, er en faktor, der vanskeliggør arbejdet med at reducere energiforbruget, men at det på 2 universiteter har været muligt at opnå en absolut besparelse i energiforbruget, selv om universiteterne har haft et øget aktivitetsniveau. 24. Uddannelsesministeren oplyser, at hun har noteret sig Statsrevisorernes bemærkning om, at det bør overvejes, hvordan man kan opgøre mål for energieffektiviseringer, der tager højde for ændringer i institutionernes aktivitetsniveau. Ministeren er helt enig heri og mener, at udviklingen i institutionernes energiforbrug af indlysende årsager ikke bør ses uafhængigt af tilgangen af studerende, som har fundet sted de senere år. Ministeren oplyser dog, at dette ikke gør det mindre vigtigt, at institutionerne har fokus på at nedbringe deres energiforbrug. 25. Forsvarsministeren har også noteret sig, at Statsrevisorerne bemærker, at det bør overvejes, hvordan man kan opgøre mål for energieffektiviseringer, der tager højde for ændringer i aktivitetsniveauet. Ministeren anerkender, at det kunne være hensigtsmæssigt med et mål, der tager højde for aktivitetsniveauet, men ser også relativt stor kompleksitet forbundet hermed, særligt i forhold til Forsvarsministeriets område. På den baggrund foreslår ministeren, at det kunne overvejes at udarbejde et pilotprojekt på tværs af ministerierne forud for en beslutning om at gøre mål for energieffektiviseringer aktivitetsbestemte. 26. Klimaministeren oplyser, at han på baggrund af Statsrevisorernes kritik vil bede Energistyrelsen om at tage en drøftelse med de relevante ministerier om de problemer, de oplever i forbindelse med aktivitetsstigningerne. Drøftelserne skal afsøge mulighederne for at overgå til en målfastsættelse og opgørelsespraksis, som kan imødegå udfordringerne med aktivitetsstigningerne, samtidig med at EU-direktivet overholdes. 27. Rigsrevisionen tager ministrenes bemærkninger til efterretning og vil fortsat følge resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestemte målsætninger. Lone Strøm

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2016 om energispareordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser

Rigsrevisionens notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser Rigsrevisionens notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser Oktober 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet Juni 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner

December Rigsrevisionens notat om beretning om. forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

December Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger Januar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Februar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ministeriernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om udredningsretten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten 11. april

Læs mere

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. lempelsen af revisionspligten

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. lempelsen af revisionspligten Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om lempelsen af revisionspligten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2018 om lempelsen

Læs mere

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. åbne data

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. åbne data Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om åbne data Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2018 om åbne data Transport-, bygnings-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2018

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. jobcentrenes effektivitet

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. jobcentrenes effektivitet Februar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om jobcentrenes effektivitet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2018 om jobcentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer

Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som selskabsejer (beretning nr. 18/2014) 29. september 2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

September Rigsrevisionens notat om beretning om. folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

September Rigsrevisionens notat om beretning om. folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver September 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne

Rigsrevisionens notat om beretning om. Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne Rigsrevisionens notat om beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne Maj 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

November Rigsrevisionens notat om beretning om. besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr.

November Rigsrevisionens notat om beretning om. besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om besparelsespotentialet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere Rigsrevisionens notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere Oktober 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarsministeriets effektiviseringer

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarsministeriets effektiviseringer Februar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Forsvarsministeriets effektiviseringer (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DSB s økonomi (beretning nr. 15/2013) 1. juni 2016 RN 704/16 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden Oktober 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden

Rigsrevisionens notat om beretning om. Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden Rigsrevisionens notat om beretning om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden Maj 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet August 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn Februar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om togenes punktlighed

Rigsrevisionens notat om beretning om togenes punktlighed Rigsrevisionens notat om beretning om togenes punktlighed Marts 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2017 om togenes punktlighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Januar Rigsrevisionens notat om beretning om. behandling af konkurrencesager

Januar Rigsrevisionens notat om beretning om. behandling af konkurrencesager Januar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om behandling af konkurrencesager Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2017 om behandling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet

Rigsrevisionens notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet Rigsrevisionens notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet Februar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2017 om viden

Læs mere

April Rigsrevisionens notat om beretning om. indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

April Rigsrevisionens notat om beretning om. indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner April 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

September Rigsrevisionens notat om beretning om. forskelle i behandlingskvaliteten

September Rigsrevisionens notat om beretning om. forskelle i behandlingskvaliteten September 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb

Rigsrevisionens notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb Rigsrevisionens notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb Juni 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/2017 om beskyttelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet April 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om TV 2-regionernes virksomhed (beretning nr. 1/2016) 25. april 2019 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed

Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af regelforenklingsindsatsen (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Januar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om politiets henlæggelse af straffesager (beretning nr. 15/2014)

Læs mere