SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes driftsrammer Side 7 III Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december 2012 Side 10 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2012 (side 15) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2010 til 31. marts 2012 (side 16) Bilag C: Kassebeholdning 2011, 2012 og forventet 2012 (side 17) Økonomirapport 30. april 2012 side 2

3 I Prognose over regnskabsresultat for 2012 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 31. marts 2012 (1000 kr.). Økonomisk råderum Forbrug 31.3 Opr. Budget Korr. budget Budgetrevision Overførsel Overførsel Prognose regnskab 1000 kr ex. overfør Regnskab Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen I forbindelse med budgetrevisionen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler til 2013, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -15,9 mio. kr. (heraf 2,2 mio. kr. på serviceudgifter). Det forventede regnskab 2012 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 2011 overførsler til Resultatet af budgetrevisionen er en merudgift på serviceudgifter på 0,0 mio. kr. efter finansiering ved nedskrivning af puljer, en mindreudgift til overførselsudgifter på 6,7 mio. kr., en merindtægt på renter 6 t.kr. samt en merindtægt på bloktilskuddet på 0,5 mio. kr. I alt en netto mindreudgift / merindtægt på 7,2 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Resultatet af budgetrevisionen på skattefinansieret anlæg er p.t. ingen ændring i bevillingerne. En gennemgang af anlægsplanen viser, at derpå skattefinansieret anlæg forventes overført 8,8 mio. kr. i anlægsudgifter og 20,4 mio. kr. i anlægsindtægter, i alt -11,6 mio. kr. i netto anlægsudgifter til Der forventes overført 0,2 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Nærmere specifikation af de enkelte afvigelser på driftsregnskabet fremgår af de efterfølgende sider, tabel 2 samt bilag A. Økonomirapport 31. marts 2012 side 3

4 Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2011 et nettobudget til serviceudgifter på 875,3 mio. kr. for I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3,0 mia.kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Sanktionen på budget 2011, der blev fordelt med 60 % individuelt og 40 % kollektivt gælder kun for Sanktionerne er videreført fra 2013 i forslaget til budgetloven, der er på vej til behandling i Folketinget, og de er skærpet, så den individuelle sanktion på 60 % vil ske i forhold til den enkelte kommunes oprindelige budget, mens den kollektive sanktion fortsat vil ske i forhold til den fastsatte serviceramme. Dette betyder, at det pt. er uafklaret om sanktionen i 2011 bliver videreført i Det fremgår af Aftale om budget , at der skal ske en konstant og tæt styring af kommunens økonomi. De enkelte politiske udvalg vil fortsat være ansvarlige for styring og overholdelse af egen bevilling. Der holdes endvidere fast i princippet om, at der ikke besluttes tillægsbevillinger finansieret af Kassebeholdningen. Omdisponeringer indenfor budgettet skal derfor ske inden for eget udvalg eller mellem udvalgene. Prognosen for regnskab 2012 i Solrød er serviceudgifter på 888,2 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget ( serviceramme for 2012). Forskellen skyldes primært en ubalance på 13,2 mio. kr. mellem overførslerne fra 2011 til 2012 (2,2 mio. kr.) og fra 2012 til 2013 (15,5 mio. kr.), hvortil kommer tillægsbevillinger på -0,4 mio. kr. Tabel 2 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU Beredskab FU SU Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer 1 875,3 174,2 2,9 392,1 306,1 + tillægsbevillinger pr. 31. marts ,4-1,0 0,0-0,3 0,9 overførsel fra ,5 8,9 0,0 0,3 6,3 = Korrigeret budget ,4 182,1 2,9 392,2 313,3 Bevillinger for budgetrevision ,0-6,0 3,4 2,6 Forventet overførsel til ,2-3,7 0,0 4,3-2,8 Forventet regnskab ,2 172,3 2,9 399,8 313,1 Overskridelse af servicerammen 8 = ,9-1,8 0,0 7,7 7,0 * Beløbet er inkl. refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager der er udenfor rammen der anvendes ved vurdering af aftaleoverholdelse Hertil kommer at kommunen stadig har afsat en pulje til økonomisk risikodækning og lov- og cirkulæreprogram på 7,3 mio. kr., samt puljer til demografi specielt på ældreområdet på 3,4 mio. kr. Samlet set er der således dækning for merudgifter på 10,7 mio.kr. Kombineret med en forventning om, at tilbagemeldinger vedr. overførsel af uforbrugte midler til 2012 traditionelt er forsigtige, er anbefalingen at merudgiften på serviceudgifterne på 3,4 mio. kr. finansieres af lov- og cirkulæreprogrampuljen 2011 og herudover af puljen til økonomisk risikoafdækning. Herefter er restbudgettet på nævnte puljer 7,5 mio. kr. Økonomirapport 31. marts 2012 side 4

5 Puljer Budget 2012 pr Byrådsmøde Budgetopfølgning Restbudget Demografi: Træning Frit valg området Hjemmesygepleje Plejeboliger Hjælpemidler I alt Øvrige puljer: - Risikopulje, aftaleoverholdelse Lov- og cirkulæreprogram Lov- og cirkulæreprogram I alt Total Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2011 et nettobudget til overførselsudgifter på 190,4 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 183,3 mio. kr. i Der er således en mindreudgift på 7,2 mio. kr., der skyldes mindreudgifter i øvrigt. Tabel 3 Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,4 128,0 6,1 56,3 + tillægsbevillinger pr. 31. marts ,5-0,5 0,0 0,0 = Korrigeret budget ,9 127,5 6,1 56,3 Bevillinger for budgetrevision ,7-6,5 0,0-0,2 Forventet regnskab ,3 121,0 6,1 56,1 Ændring i forhold til oprindeligt budget 6 = ,2-7,0 0,0-0,2 Økonomirapport 31. marts 2012 side 5

6 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Tabel 5 Brugerfinansieret område Drift Forbrug pr Oprindeligt budget 2012 Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision Overførsel fra 2011 Overførsel til 2013 Prognose Regnskab Anlæg Udgifter Indtægter I alt Resultatet vil påvirke det kommunalt tilgodehavende vedrørende de brugerfinansierede områder (affald). Anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 2011 anlæg svarende til en netto anlægsudgift på 34,6 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 0,4 mio. kr., og der er overført 4,2 mio. kr. fra 2011 til Der forventes en overførsel til 2013 på -11,6 mio. kr. Prognosen over regnskab 2012 er på 50,7 mio. kr. TABEL 6 Skattefinansierede anlæg Udgifter Indtægter I alt Forbrug pr Oprindeligt budget 2012 Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision Overførsel fra 2011 Overførsel til 2013 Prognose Regnskab Økonomirapport 31. marts 2012 side 6

7 II. Kommentar til forventet regnskab 2012 for udvalgenes driftsrammer TABEL 2: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper (service, overførsel, brugerfinansieret) og Politikområder Økonomirapport Forbrug pr Oprindeligt budget 2012 Oprindeligt budget 2012 inkl. omplaceringer Korrigeret budget 2012, eksl. overførsler Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Forventet regnskab 2012 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomiudvalget Plan, erhverv og trafik Administration og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Børneudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social- og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Børneudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social- og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomirapport 31. marts 2012 side 7

8 Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der er en merudgift på 1 t.kr. Det forventede regnskabsresultat svarer til det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der er en mindreudgift på 5,5 mio. kr. der primært skyldes at Udbetaling Danmark flyttes fra 2012 til 2013 (-1,9 mio. kr.), ydermere nedskrives lov-og cirkulæreprogrampuljen med 2,0 mio. kr. samt risikopulje vedr. aftaleoverholdelse med 1,1 mio.kr., og fundraiser ansættes senere, så der er en mindreudgift i 2012 på 0,2 mio. kr. og en merudgift i 2014 på 0,2 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat ligger 3,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der er en mindreudgift på samlet 0,7 mio.kr. der skyldes en omplacering af puljemidler på Ejendomscentret (pol 04) til lønudgifter under Ejendomscentret under andre politikområder. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. belysning af private fælles veje. Der er mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. leje af Solrød Gl. skole. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Ingen ændringer. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der er en merudgiften på 0,2 mio. kr. vedr. produktionsskoler. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse På overførslerne forventes en mindreudgift på 6,5 mio. kr. grundet øgede statsrefusioner på 3,8 mio. kr. vedr. aktiveringsudgifter indenfor rådighedsbeløb, samt mindreudgift på 3,3 mio. kr. til kommunale beskæftigelsesindsats, til sygedagpenge på 1,9 mio. kr. samt passiv kontanthjælp på 2,0 mio. kr. Der er merudgifter til forlængelse af dagpengeperiode på 1,3 mio. kr., til kontanthjælp under aktivering på 1,2 mio. kr. samt til beskæftigelsesindsatsen for ledige på 0,6 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat ligger 7,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er en merindtægt som følge af stigende indtægter på 1,5 mio. kr. vedr. genbrugsmaterialer vedr. renovation priserne og mængderne stiger. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der er ingen ændringer i budgettet. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Økonomirapport 31. marts 2012 side 8

9 Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der er en merudgift på 1,2 mio. kr., der skyldes merudgifter til pasning af flere børn i Krudthuset på 1,8 mio.kr., samt diverse udgifter vedr. Ejendomscentret på 0,8 mio.kr. Der er mindreudgifter på dagplejen på 0,3 mio.kr. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der er en forventet merudgift på 2,0 mio. kr., heraf merudgift til privatskoler på 1,9 mio. kr., en manglende budgettering af lønbudget på 0,5 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. vedr. Ejendomscentret. Der er merindtægt på 0,6 mio.kr. på salg af pladser til erhvervsklasser. Det forventede regnskabsresultat ligger 3,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der er en forventet merudgift på 0,2 mio.kr. der skyldes flytning af stillinger i BUR fra politikområde 9. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Det vurderes, at det forventede regnskab vil være lig med oprindeligt budget. Overførselsudgifter Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Det vurderes, at det forventede regnskab vil være lig med oprindeligt budget. Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der er inden bevillinger ved budgetrevisionen. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr., der skyldes merudgift til lægeerklæringer på 0,4 mio. kr. samt merindtægt på 0,1 mio. kr. på statsrefusion af huslejetab på flygtningeboliger. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der forventes en merudgift på 3,5 mio. kr., der skyldes merudgifter til midlertidige og længerevarende botilbud på 2,5 mio. kr., særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0,6 mio.kr samt alkohol behandling og beskyttet beskæftigelse 0,6 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud. Det forventede regnskabsresultat ligger 3,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Økonomirapport 31. marts 2012 side 9

10 Politikområde 15 Ældre og handicappede Der forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. der skyldes netto merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. husleje for ældreboliger på Chr. Have samt mindreudgift på 0,2 mio.kr. på støtte til køb af biler. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 16 Kultur og fritid Der er en mindreudgift på 1.t.kr. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. der skyldes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. til boligstøtte samt 0,2 mio. kr. på tidligere tilkendte førtidspensioner. Der forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. personlige tillæg. Det forventede regnskabsresultat er 0,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Økonomirapport 31. marts 2012 side 10

11 III Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Generelle forudsætninger for den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2012, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 26. april I likviditetsbudgettet er udarbejdet ud fra skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2012 til 2013 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2012 i supplementsperioden i 2013 er af samme størrelse som i januar/februar 2012, samt at lånefinansiering vedr. regnskabsår 2012 først hjemtages i 1. kvartal Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,5 mio. kr. 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 12. december 2011 Pkt. 183 Overførsel uforbrugte driftsmidler ØU Pkt Overførsel uforbrugte driftsmidler FU Byrådets møde den 30. januar 2012 Pkt. 6 Etablering af værestedslignende tilbud og personalebase Pkt. 9 Godkendelse af anskaffelsessum 70 familieboliger Pkt. 12 Puljemidler Hjernen på sporet Byrådets møde den 27. februar 2012 Pkt. 25 Frivilligt socialt arbejde, overførsel Byrådets møde den 26. marts 2012 Pkt. 36 Omdannelse af stationspladsen i Solrød Center Pkt Besparelse gennem øget indsats forsikrede ledige Tillægsbevillinger, anlæg Nettoforbrug af kassebeholdningen Byrådets møde den 21.november 2011 Pkt. 168 Projekt Trylleskov Strand tillæg til anlægsbevilling ,3 Byrådets møde den 30. januar 2012 Pkt. 6 Etablering af værestedslignende tilbud og personalebase Byrådets møde den 26. marts 2012 Pkt. 36 Omdannelse af stationspladsen i Solrød Center Pkt. 40 Rådighedsbeløb overføres fra 2011 til ØU Pkt. 41 Rådighedsbeløb overføres fra 2011 til SU Pkt. 42 Rådighedsbeløb overføres fra 2011 til FU Nettoforbrug af kassebeholdningen -4,7 Økonomirapport 31. marts 2012 side 11

12 3. Finansiering Byrådets møde den 30. januar 2012 Pkt. 7 Kommunegaranti til Solrød Fjernvarme Pkt. 9 - Godkendelse af anskaffelsessum 70 familieboliger Nettoforbrug af kassebeholdningen -9,2 4. Budgetrevision pr. 31. marts 2012 Drift - Serviceudgifter Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,9 5. Skønnet overførsel fra 2011, 29. maj 2012 Drift - Serviceudgifter Nettoforbrug af kassebeholdningen ,3 6. Skønnet overførsel til 2013 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Låneoptagelse Nettoforbrug af kassebeholdningen ,9 7. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober ,0 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december ,9 Økonomirapport 31. marts 2012 side 12

13 Likviditetsbudget 2012 Bilag A Pr. 31. marts kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Økonomirapport 31. marts 2012 side 13

14 Kassebeholdning Bilag B Økonomirapport 31. marts 2012 side 14

15 Kassebeholdning 2010,2012 og forventet 2012 Bilag C Økonomirapport 31. marts 2012 side 15

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. april :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. april : 1. Indledning

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere