KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 17/14 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/98 af 22. januar 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår calciumsorbat (E 203) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer ( 1 ), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 14, og ud fra følgende betragtninger: (1) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser. (2) Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser. (3) Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 ( 2 ) fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. (4) Calciumsorbat (E 203) er et stof, der er godkendt som konserveringsmiddel i en række forskellige fødevarer samt i fødevarefarvestofpræparater og fødevarearomaer, jf. bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. (5) Artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at de fødevaretilsætningsstoffer, det var tilladt at anvende før den 20. januar 2009, skal underkastes en ny risikovurdering, der foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt»autoriteten«). (6) Til det formål blev der iværksat et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 ( 3 ). I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skulle genevalueringen af konserveringsmidler være afsluttet senest den 31. december (7) Den 30. juni 2015 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevalueringen af sorbinsyre (E 200), kaliumsorbat (E 202) og calciumsorbat (E 203) som fødevaretilsætningsstoffer ( 4 ). Det fremgik af udtalelsen, at der manglede data vedrørende calciumsorbats genotoksicitet. Autoriteten var derfor ikke i stand til at bekræfte calciumsorbats sikkerhed som fødevaretilsætningsstof og konkluderede, at det burde udelukkes fra det samlede acceptable daglige indtag (i det følgende benævnt»adi«), der er fastsat for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202). Det fremgik af udtalelsen, at der skal foretages undersøgelser af calciumsorbats genotoksicitet, for at det kan overvejes at lade calciumsorbat være omfattet af nævnte samlede ADI. (8) Den 10. juni 2016 foretog Kommissionen en offentlig indkaldelse af videnskabelige og teknologiske data vedrørende sorbinsyre (E 200), kaliumsorbat (E 202) og calciumsorbat (E 203) ( 5 ) målrettet de behov for data, der var blevet peget på i den videnskabelige udtalelse om genevalueringen af de pågældende stoffer som fødevaretilsætningsstoffer. Dog meldte ingen virksomhedsleder sig til at levere de ønskede data vedrørende calciumsorbats (E 203) genotoksicitet. Uden disse data kan autoriteten ikke afslutte genevalueringen af calciumsorbats genotoksicitet som fødevaretilsætningsstof, og det kan derfor ikke fastslås, hvorvidt det pågældende stof fortsat opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 for optagelse på EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer. ( 1 ) EUT L 354 af , s. 16. ( 2 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af , s. 1). ( 3 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af , s. 19). ( 4 ) EFSA Journal 2015;13(6):4144. ( 5 )

2 L 17/15 (9) Calciumsorbat (E 203) bør derfor udgå af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer. (10) I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages ændringer af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 ( 1 ). (11) I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning. (12) Derfor bør bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 samt bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres ved at lade calciumsorbat (E 203) udgå af EU-listen over tilladte fødevaretilsætningsstoffer, da dets opførelse på listen på grund af manglende egnede genotoksicitetsdata ikke længere er berettiget. (13) Med henblik på at gøre det muligt for fødevarevirksomhedslederne at tilpasse sig til de nye krav eller finde alternativer til calciumsorbat (E 203) bør denne forordning finde anvendelse 6 måneder efter dens ikrafttræden. (14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 udgår oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat). Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 12. august Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af , s. 1).

3 L 17/16 BILAG 1) I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer: a) I del B, tabel 3, Andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer, udgår rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat). b) I del C, tabel 5), Andre tilsætningsstoffer, der kan have en fælles grænseværdi, foretages følgende ændringer: i) Litra a),»e : Sorbinsyre sorbater (SA)«, affattes således:»a) E : Sorbinsyre kaliumsorbat (SA) E-nummer Navn E 200 E 202 Sorbinsyre Kaliumsorbat«ii) I litra c),»e : Sorbinsyre sorbater; (SA + BA)«udgår rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat). iii) I litra d),»e : Sorbinsyre sorbater; ; p-hydroxybenzoater (SA + BA + PHB)«udgår rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat). iv) Litra e),»e : : Sorbinsyre sorbater; p-hydroxybenzoater (SA + PHB)«affattes således:»e) E : : Sorbinsyre kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater (SA + PHB) E-nummer Navn E 200 E 202 E 214 E 215 E 218 E 219 Sorbinsyre Kaliumsorbat Ethyl-p-hydroxybenzoat Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt Metyl-p-hydroxybenzoat Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt«c) I del E foretages følgende ændringer: 1) I kategori 01.3 (Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, varmebehandlet efter fermentering) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til koaguleret mælk«2) I kategori 01.4 (Aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: 300 (1) (2) Kun til ikke-varmebehandlede desserter på basis af mejeriprodukter«

4 L 17/17 3) I kategori (Umodnet ost, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2)«4) I kategori (Modnet ost) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til færdigpakket ost i skiver eller udskåret, ost i lag og ost tilsat fødevarer E Sorbinsyre kaliumsorbat Quantum satis Kun til overfladebehandling af modnede produkter«5) I kategori (Valleost) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til færdigpakket ost i skiver, ost i lag og ost tilsat fødevarer«6) I kategori (Smelteost) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2)«7) I kategori (Osteprodukter (undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16)) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til umodnede produkter, færdigpakkede modnede produkter i skiver, modnede produkter i lag og modnede produkter tilsat fødevarer E Sorbinsyre kaliumsorbat Quantum satis Kun til overfladebehandling af modnede produkter«8) I kategori 01.8 (Mejeriproduktanaloger, herunder»beverage whiteners«) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til osteanaloger på basis af protein E Sorbinsyre kaliumsorbat Quantum satis (1) (2) Kun til osteanaloger (kun overfladebehandling)«

5 L 17/18 9) I kategori (Andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, og flydende emulsioner) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til fedtemulsioner (undtagen smør) med et fedtindhold på 60 % og derover E Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til fedtemulsioner med et fedtindhold på under 60 %«10) I kategori (Hele friske frugter og grøntsager) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 20 Kun til overfladebehandling af friske citrusfrugter med skræl«11) I kategori (Tørrede frugter og grøntsager) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til tørrede frugter«12) I kategori (Frugt og grøntsager i eddike, olie eller saltlage) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) affattes således: (1) (2) Kun til grøntsager (undtagen oliven)«ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven«iii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) affattes således: (1) (2) Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven«13) I kategori (Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen kompot) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til frugt- og grøntsagstilberedninger, herunder tangbaserede tilberedninger, saucer på basis af frugt, gelé, undtagen puré, mousse, kompot, salater og lignende produkter på dåse eller i glas«

6 L 17/19 ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) affattes således: (1) (2) Kun til tilberedninger på basis af oliven«14) I kategori (Marmelade ekstra og gelé ekstra som defineret i direktiv 2001/113/EF) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2) Kun til produkter med lavt sukkerindhold og lignende produkter med lavt kalorieindhold eller uden sukker, mermeladas«15) I kategori (Syltetøj, gelé og marmelade og kastanjecreme, jf. definitionerne i direktiv 2001/113/EF) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; benzoesyre benzoater) således: (1) (2) Kun til produkter, smørepålæg, med lavt sukkerindhold og lignende produkter med lavt kalorieindhold eller uden sukker, mermeladas«16) I kategori (Andre lignende smørbare frugt- eller grøntsagsprodukter) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2) Andre smørbare produkter på basis af frugt, mermeladas E Sorbinsyre kaliumsorbat; (1) (2) Kun til marmelada«17) I kategori (Forarbejdede kartoffelprodukter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til kartoffeldej og forstegte kartofler i skiver«18) I kategori 05.2 (Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ; p-hydroxybenzoater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat; ; p- hydroxybenzoater (1) (2) (5) Bortset fra kandiserede, krystalliserede eller glaserede frugter og grøntsager«

7 L 17/20 ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) affattes således: (1) (2) Kun til kandiserede, krystalliserede eller glaserede frugter og grøntsager«19) I kategori 05.3 (Tyggegummi) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«20) I kategori 05.4, (Pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til»toppings«(sirup til pandekager, aromatiseret sirup til milkshakes og konsumis; lignende produkter)«ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ; p-hydroxybenzoater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat; ; p- hydroxybenzoater (1) (2) (5)«21) I kategori (Kartoffelgnocchi) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1)«22) I kategori (Fyld til pasta (ravioli og lignende)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2)«23) I kategori 06.6 (Flydende dej (battere)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2)«24) I kategori 06.7 (Forkogte eller forarbejdede cerealier) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2) Kun til polenta E Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til semmelknödelteig«

8 L 17/21 25) I kategori 07.1 (Brød, boller og rundstykker) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til færdigpakket, skiveskåret brød og til rugbrød, delvis bagt, færdigpakket bagværk til detailsalg og energireduceret brød til detailsalg«26) I kategori 07.2 (Finere bagværk) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til produkter med en vandaktivitet på over 0,65«27) I kategori (Ikke-varmebehandlede kødprodukter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ; p-hydroxybenzoater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat; ; p- hydroxybenzoater Quantum satis (1) (2) Kun til overfladebehandling af tørrede kødprodukter«28) I kategori (Varmebehandlede kødprodukter) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E ; (Sorbinsyre sorbater; p- hydroxybenzoater) affattes således:»e : Sorbinsyre kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater (1) (2) Kun til patéer og postejer«ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til sky«iii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ; p-hydroxybenzoater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat; ; p- hydroxybenzoater Quantum satis (1) (2) Kun til overfladebehandling af tørrede kødprodukter«29) I kategori (Tarme samt overtræk og pynt til kød) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat Quantum satis Kun til tarme på basis af collagen med en vandaktivitet på over 0,6«

9 L 17/22 ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E ; (Sorbinsyre sorbater; p- hydroxybenzoater) affattes således:»e ; Sorbinsyre kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater (1) (2) Kun til gelélag på kødprodukter (varmebehandlede, saltede eller tørrede);«30) I kategori 09.2 (Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Sky«ii) Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; benzoesyre benzoater) således: 200 (1) (2) Kun til saltet, tørret fisk E Sorbinsyre kaliumsorbat; (1) (2) Kun til halvkonserverede fisk og fiskevarer, herunder krebsdyr, bløddyr, surimi og fiske/krebsdyrpostej; kogte krebsdyr og bløddyr E Sorbinsyre kaliumsorbat; (1) (2) Kun til kogte Crangon crangon og Crangon vulgaris«31) I kategori 09.3 (Fiskerogn) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2) Kun til halvkonserverede fiskevarer, herunder fiskerognsprodukter«32) I kategori 10.2 (Forarbejdede æg og ægprodukter) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til tørrede og koncentrerede frosne og dybfrosne ægprodukter«ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2) Kun til flydende æg (æggehvide, æggeblomme eller helæg)«

10 L 17/23 33) I kategori (Sødestoffer til bordbrug i flydende form) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ; p-hydroxybenzoater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat; ; p- hydroxybenzoater 500 (1) (2) Kun til produkter med et vandindhold på over 75 %«34) I kategori (Smagspræparater) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«35) I kategori 12.4 (Sennep) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«36) I kategori 12.5 (Suppe og bouillon) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: 500 (1) (2) Kun til flydende suppe og bouillon (undtagen på dåse)«37) I kategori 12.6 (Saucer) foretages følgende ændringer: i) Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på 60 % og derover E Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på under 60 %«ii) Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; benzoesyre benzoater) affattes således: (1) (2) Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på 60 % og derover; ikkeemulgerede saucer E Sorbinsyre kaliumsorbat; (1) (2) Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på under 60 %«

11 L 17/24 38) I kategori 12.7 (Salater og krydderibaseret smørepålæg) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«39) I kategori 12.9 (Proteinprodukter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1.8) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til kød-, fiske-, krebsdyrog blæksprutte- samt osteproduktanaloger på basis af protein«40) I kategori 13.2 (Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i direktiv 1999/21/EF (undtagen produkter i fødevarekategori )) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«41) I kategori 13.3 (Slankekostprodukter beregnet til at erstatte hele den daglige fødeindtagelse eller et enkelt måltid (hele den daglige kost eller dele af den)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«42) I kategori (Frugtsaft som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF samt grøntsagssaft) foretages følgende ændringer: i) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 500 (1) (2) Kun til sød saft og sødet saft«ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) affattes således: (1) (2) Kun til ugæret druesaft til brug ved kirkelige handlinger«43) I kategori (Frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF samt grøntsagsnektar og lignende produkter) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 250 (1) (2) Kun til traditionel svensk koncentreret frugtsaft; maksimumsværdien gælder, hvis der også er anvendt E , benzoesyre benzoater E Sorbinsyre kaliumsorbat 300 (1) (2) Kun til traditionel finsk og svensk koncentreret frugtsaft«

12 L 17/25 44) I kategori (Aromatiserede drikkevarer) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 250 (1) (2) Maksimumsværdien gælder, hvis der også er anvendt E , E Sorbinsyre kaliumsorbat 300 (1) (2) Bortset fra drikkevarer på basis af mejeriprodukter«45) I kategori (Andre varer) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: 600 (1) (2) Kun til flydende tekoncentrater samt flydende frugt- og urtetekoncentrater«46) I kategori (Øl og maltbaserede drikkevarer) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2) Kun til øl på fad med et indhold af tilsat gæringsdygtigt sukker og/eller frugtsaft eller -koncentrat på over 0,5 %«47) I kategori (Vin og andre produkter som defineret i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt alkoholfrie produkter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2) Kun til alkoholfrie produkter«48) I kategori (Æblecider og pærecider) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2)«49) I kategori (Frugtvin og Made wine) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2)«50) I kategori (Mjød) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2)«51) I kategori (Aromatiserede vine) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2)«

13 L 17/26 52) I kategori (Aromatiserede vinbaserede drikkevarer) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2)«53) I kategori (Aromatiserede cocktails af vinprodukter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2)«54) I kategori (Andre alkoholholdige drikkevarer, herunder blandinger af alkoholholdige drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer samt brændevin med et alkoholindhold på under 15 %) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat 200 (1) (2) Kun til alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 15 % samt nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe«55) I kategori 15.1 (Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E ; (Sorbinsyre sorbater; p-hydroxybenzoater) således:»e ; Sorbinsyre kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater (1) (2) (5)«56) I kategori 15.2 (Forarbejdede nødder) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E ; (Sorbinsyre sorbater; p-hydroxybenzoater) således:»e ; Sorbinsyre kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater (1) (2) (5) Kun til coatede nødder«57) I kategori 16 (Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4) foretages følgende ændringer: i) Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater) affattes således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til frugtgrød, rote grütze og pasha E Sorbinsyre kaliumsorbat (1) (2) Kun til ostkaka«

14 L 17/27 ii) Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) affattes således: 300 (1) (2) Kun til ikke-varmebehandlede desserter på basis af mejeriprodukter«58) I kategori 17.1 (Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter og lign., dog ikke i form af tyggetabletter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2) Kun til produkter i tør form, som indeholder præparater af vitamin A samt kombinationer af vitamin A og D«59) I kategori 17.2.(Kosttilskud i flydende form) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E (Sorbinsyre sorbater; ) således: (1) (2)«2) I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer: a) I del 2 (Andre fødevaretilsætningsstoffer end bærestoffer i fødevaretilsætningsstoffer) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E , E 210, E 211 og E 212 således:»e Sorbinsyre kaliumsorbat (del 6, tabel 2) E 210 Benzoesyre mg/kg enkeltvis eller sammen i præparatet, 15 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som fri syre Farvestofpræparater«E 211 Natriumbenzoat E 212 Kaliumbenzoat b) I del 4 (Fødevaretilsætningsstoffer, herunder bærestoffer, i fødevarearomaer) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E , E 210, E 211, E 212 og E 213 således:»e Sorbinsyre og kaliumsorbat (del 6, tabel 2) E 210 Benzoesyre Alle aromaer mg/kg (enkeltvis eller sammen, udtrykt som fri syre) i aromaer«e 211 E 212 E 213 Natriumbenzoat Kaliumbenzoat Calciumbenzoat

15 L 17/28 c) I del 6 (Definitioner af grupper af fødevaretilsætningsstoffer, jf. del 1-5) affattes tabel 2 (Tabel 2: Sorbinsyre sorbater) således:»tabel 2 Sorbinsyre kaliumsorbat E-nummer Navn E 200 E 202 Sorbinsyre Kaliumsorbat«

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA 12.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 295/205 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1131/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. marts 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. marts 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. marts 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. februar 2013 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 143/6 DA 15.5.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 497/2014 af 14. maj 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

af 30. juni 1994 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

af 30. juni 1994 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, 10. 9. 94 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 253/36 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1497 af 8. oktober 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 89/36 Den Europæiske Unions Tidende 25.3.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.11.2018 DA L 275/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1648 af 29. oktober 2018 om tilladelse til markedsføring af xylo-oligosaccharider

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk) 16.3.2016 L 70/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/376 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af 2 -O-fucosyllactose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g).

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g). 19.7.2018 DA L 183/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11490/2017 (POOL/E1/2017/11490/11490-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 215/4 Den Europæiske Unions Tidende 20.8.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 835/2011 af 19. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. 21.9.2018 DA L 238/71 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 78/2 DA FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/460 af 20. marts 2018 om tilladelse til markedsføring af phlorotanniner fra Ecklonia cava som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11299/2016 (POOL/E2/2016/11299/11299-EN.doc) D048354/02 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring og berigtigelse af forordning

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) 8199/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7681/17 DENLEG 23 AGRI 160 SAN 118 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049411/01

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter DA 31.10.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 289/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Mikroorganismen Enterobacter sakazakii blev omklassificeret i 2007 og fik betegnelsen Cronobacter spp.

(EØS-relevant tekst) (3) Mikroorganismen Enterobacter sakazakii blev omklassificeret i 2007 og fik betegnelsen Cronobacter spp. L 37/106 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/229 af 7. februar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer for så vidt angår visse metoder, fødevaresikkerhedskriteriet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 13/214 DA 17.1.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/63 af 14. december 2016 om godkendelse af benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 60/12 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/337 af 27. februar 2019 om godkendelse af aktivstoffet mefentrifluconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) 7071/15 AGRILEG 53 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: D36785/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050237/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10069/2018 Rev. 4 (POOL/E1/2018/10069/10069R4- EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om undtagelser fra artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) 12379/14 AGRILEG 165 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033904/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 12.3.2018 L 68/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/353 af 9. marts 2018 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 816/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 327/44 2.12.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019475/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019475/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. april 2012 (04.04) (OR. en) 8478/12 DENLEG 35 AGRI 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. marts 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1024 DA 19.11.2009 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. L 317/16 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1981 af 13. december 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstofferne kobberforbindelser som kandidater til substitution, jf. Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2019 C(2019) 14 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 5.3.2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12134/2015 (POOL/E4/12134/12134-EN.doc) D043609/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 23.7.2018 DA L 185/9 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1032 af 20. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 331/8 DA 18.11.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1228/2014 af 17. november 2014 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 301/14 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.6.2017 L 145/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/962 af 7. juni 2017 om suspension af godkendelsen af ethoxyquin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere