BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I"

Transkript

1

2

3

4 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag december 2011 BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Anmeldt 201. december 20171

5 1 Almindelige bestemmelser Bonusregulativet omfatter alle forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab etableret i investeringsgruppe 2 og investeringsgruppe 3, defineret i overskudspolitikken. Til bonusregulativet hører et bilag med en teknisk beskrivelse af bonus (bilag 1). Bonusregulativet med tilhørende bilag gælder indtil anmeldelse af nyt regulativ. Forsikringerne omfattet af dette bonusregulativ udgør to særskilte og adskilte investeringsgrupper, kaldet investeringsgruppe 2 og investeringsgruppe 3, med dertil knyttede aktiver. Inden for investeringsgrupperne skelnes mellem seks forskellige grupper ved tildeling af kontorente, foreløbig kontorente og forlods kontorente: Rentegrupper overført til forsikringsklasse III: Eventuelle medlemmer, inklusive opsparing til alderspension for aktuelle invalidepensionister, kaldet rentegruppe 1. Aktuelle alderspensionister med start af udbetaling efter 1. januar 2000, kaldet rentegruppe 2. Aktuelle invalidepensionister med start af udbetaling efter 1. januar 2009, kaldet rentegruppe 3. Investeringsgruppe 2: Aktuelle invalidepensionister med start af udbetaling i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2008, kaldet rentegruppe 4. Rentegruppe 4 anvender opgørelsesrenten. Opgørelsesrenten er anmeldt i satsbilag vedrørende teknisk grundlag for forsikringsklasse I, afsnit Aktuelle børnepensioner som følge af medlemmets død eller invaliditet med start af udbetaling i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2008, kaldet rentegruppe 6. Rentegruppe 6 anvender opgørelsesrenten. Opgørelsesrenten er anmeldt i gældende satsbilag vedrørende teknisk grundlag for forsikringsklasse I, afsnit Investeringsgruppe 3: Aktuelle alders- og invalidepensionister med start af udbetaling før 31. december 1999 og dertil knyttede ægtefælle- og børnepensionister, samt pensioner med udbetalings start efter skæringsdatoen men med rettigheder på regulativer fra før skæringsdatoen, kaldet rentegruppe 5. Rentegruppe 5 anvender udbetalingsrenten. Udbetalingsrenten er anmeldt i gældende satsbilag vedrørende bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I, afsnit De anmeldte satser til beregning og tildeling af bonus som følge af kontorente er efter individuel PAL satser. Den anmeldte sats for pensionisttillæg er før individuel PAL. Det tilstræbes at overgangen til individuel PAL ikke har betydning for de udbetalte ydelser og det enkelte medlems depot. 2 Beregning og tildeling af bonusbeløbet Bonusbeløbet tildeles dels som en tilskrivning på medlemmets konto i form af en kontorente ved årets udgang, og dels i form af et ugaranteret pensionisttillæg svarende til en forhøjelse af udbetalingerne fra den løbende pension. Bonusbeløbet regnes ved udgangen af året med udgangspunkt i medlemmets konto, jf. teknisk grundlag for forsikringsklasse I, og Risikopræmier Risikopræmierne vedrørende overlevelsessandsynligheder på løbende alderspensioner fastsættes løbende på basis af erfaringer vedrørende dødelighed. Risikopræmierne fastsættes tæt på det forventede resultat med tillæg af et passende bidrag til selskabets konsolidering.

6 For aktuelle invalidepensionister er risikopræmierne fastsat med en margen, som erfaringsmæssigt har generet et risikooverskud. Det konstaterede risikoresultat, som alene vedrører risikopræmier vedrørende dødelighed overføres til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppen. Da dødsrisikoen er negativ for medlemmerne, udloddes ikke risikobonus til forsikringer omfattet af dette bonusregulativ. 4 Omkostningssatser Der udloddes ikke omkostningsbonus til forsikringer omfattet af dette bonusregulativ, ud over hvad der følger af 6. 5 Kontorente Kontorenten for et givet år fastsættes ultimo året. Kontorenten i et givet år kan ikke fastsættes lavere end den forlods kontorente, der er fastsat for året. Det opgøres årligt hvor stor en andel af det enkelt medlems konto, der er friholdt for pensionsafkastskat. Den anmeldte kontorente er angivet efter individuel PAL. 6 Tillæg til aktuelle pensioner Den løbende udbetaling for aktuelle livrenter samt udbetaling af opsparingen til løbende alderspension ved konvertering, overførsel efter reglerne i de fælles aftaler om overførsel af depoter i forbindelse med jobskifte eller virksomhedsoverdragelse/omdannelse og genkøb ved emigration øges med pensionisttillæg. I forbindelse med overførsel af depoter eller genkøb er det nettoreserven, jf. teknisk grundlag for forsikringsklasse I, der øges med pensionisttillæg. Den løbende udbetaling for aktuelle invalidepensionister, ægtefællepensionister samt børnepensionister øges med pensionisttillæg, hvis dækningerne er oprettet på det forsikringstekniske grundlag for forsikringer under forsikringsklasse I (omfatter ikke risikoforsikringer etableret på selskabets gruppelivsgrundlag). Satsen for pensionisttillægget fastsættes løbende og er ugaranteret. Udgifterne til pensionisttillægget finansieres af egenkapitalen. Der gives kun pensionisttillæg til udbetalinger fra ordninger i investeringsgruppe 3. 7 Prognoserente Prognoserenten fastsættes, så den afspejler selskabets langsigtede forventninger til investeringsafkastet efter inflation og skat. Prognoserenten anvendes til udarbejdelse af beregningseksempler på størrelsen af den forventede alderspension for aktuelle invalidepensionister i rentegruppe 5. Der udarbejdes kun beregningseksempler for ordninger i investeringsgruppe 3. 8 Forlods kontorente

7 Forlods kontorente fastsættes ved begyndelsen af det år, som den vedrører, og kan ikke senere i året nedsættes. Forlods kontorente fastsættes, så den afspejler et forsigtigt skøn over årets investeringsafkast efter skat. 9 Udbetalingsrenten Udbetalingsrenten fastsættes løbende, så den afspejler selskabets langsigtede forventninger til investeringsafkastet efter inflation og skat. Udbetalingsrenten anvendes til beregning af den løbende udbetaling for pensioner i rentegruppe Fastsættelse af satser De i bonusregulativet omtalte satser fastsættes af selskabet og træder i kraft efter anmeldelse til Finanstilsynet. Satserne er gældende indtil andet anmeldes og fremgår af Satsbilag teknisk grundlag for forsikringsklasse I og af Bonussatser for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I. 11 Ikrafttræden Dette bonusregulativ træder i kraft december med virkning for regnskabsåret , og erstatter tidligere bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtagen undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I. Bilag: 1. Teknisk beskrivelse til bonusregulativ

8 Bilag 1 Teknisk beskrivelse til bonusregulativ Reserven Reserven ved en periodes udgang beregnes på følgende måde: Reserven, ultimo = Reserven, primo + Indbetalte bidrag, indskud og overførte beløb - Udbetalte forsikringsydelser inkl. pensionisttillæg efter individuel PAL - Omkostningsfradrag + andel af underskud på omkostning vedrørende investeringsgruppen - andel af underskud på omkostning vedrørende investeringsgruppen efter individuel PAL - Risikopræmier + andel af underskud på risiko vedrørende investeringsgruppen - andel af underskud på risiko vedrørende investeringsgruppen efter individuel PAL + Kontorente efter individuel PAL + Pensionisttillæg før individuel PAL - Individuel PAL af pensionisttillæg - Individuel PAL af andel af underskud på omkostninger og risiko Endvidere adderes reservespring ved indtruffen død, alderspensionering eller invaliditet/tilkendelse af bidragsfritagelse. Reserven opgøres ultimo hver måned. Hensættelserne til invalideydelser hørende under rentegruppe 4 og 5 anses for at være tekniske hensættelser, jf. 8, stk. 4 i Pensionsafkastbeskatningsloven af 19. december Udbetalte forsikringsydelser Alle forsikringsydelser udbetales månedligt forud. I tilfælde af at en eller flere af satserne, der har betydning for størrelsen af den udbetalte pension, først fastsættes, efter månedens pension er udbetalt, reberegnes reserven med anvendelse af de korrekte satser og den faktiske udbetaling. Kommende forsikringsydelser beregnes med udgangspunkt i den nye ultimo reserve. I tilfælde af bagudrettede ændringer i indbetalte bidrag, indskud eller overførte beløb reberegnes reserven med indregning af de ændrede indbetalinger og de faktiske udbetalinger, kommende forsikringsydelser beregnes med udgangspunkt i den nye ultimo reserve. Kontorenten Kontorenten fastlægges som en rentesats Kontorente i p.a. Opsparing foretaget før 1. januar 1983 er friholdt for realrenteafgift fastlægges som en rentesats Kontorente friholdt for afgift i p.a. ved endelig forrentning.

9 Kontorente friholdt for afgift Fra og med regnskabsåret 2010 anmeldes i ikke, da friholdelsen regnes individuelt. Bonusbeløbet hørende til kontorenten beregnes og anvendes ultimo året. Satsen Kontorente i fastsættes ultimo året for indeværende år. Forrentning for delperioder fastlægges som en rentesats Foreløbigkontorente i p.a. I forbindelse med udtrædelse eller overgang fra invalide- til alderspension inden for rentegruppe 5 beregnes og anvendes den foreløbige kontorente på afgangstidspunktet for delperioden. Satsen Foreløbigkontorente i,fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året. Pensionisttillæg Pensionisttillægget udloddes ved at forhøje udbetalingen med et tillæg på pensionist tillæg i pct. for forsikringer under udbetaling herunder pensioner, der udbetales som en engangssum ved pensionering, overførsel samt genkøb ved emigration. Den anmeldte sats er før træk af individuel PAL. pensionist tillæg i fastsættes ultimo året for det kommende år og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året. Kun udbetalinger fra ordninger i investeringsgruppe 3 forhøjes med pensionisttillæg. Pensionisttillægget finansieres af egenkapitalen og er ugaranteret. Prognoserenten Prognoserenten anvendes til beregning af størrelsen af den forventede alderspension for invalidepensionister i rentegruppe 5. Ved beregningen indgår prognoserenten i de i teknisk grundlag anmeldte grundformer. ognoser i Pr fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året. Prognoserenten anvendes kun i investeringsgruppe 3. Forlods kontorente Forlods kontorente er en rente, som fastsættes ved begyndelsen af det år, som den vedrører, og som ikke senere kan nedsættes. Den fastsatte kontorente ultimo året kan ikke fastsættes lavere end den primo året fastsatte forlods kontorente. Dermed lægger forlods kontorente en bund under den rente, som vil blive tilskrevet medlemmernes depoter ultimo året. Forlodskontorente i fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ikke ændres i løbet af året.

10 Udbetalingsrenten Udbetalingsrenten anvendes til beregning af størrelsen af den løbende udbetaling i rentegruppe 5. Ved beregningen indgår Udbetalingsrenten i de i teknisk grundlag anmeldte grundformer. Udbetaling i fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året.

11 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Anmeldt 20. december 2017

12 1 Almindelige bestemmelser Bonusregulativet omfatter alle forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab etableret i investeringsgruppe 2 og investeringsgruppe 3, defineret i overskudspolitikken. Til bonusregulativet hører et bilag med en teknisk beskrivelse af bonus (bilag 1). Bonusregulativet med tilhørende bilag gælder indtil anmeldelse af nyt regulativ. Forsikringerne omfattet af dette bonusregulativ udgør to særskilte og adskilte investeringsgrupper, kaldet investeringsgruppe 2 og investeringsgruppe 3, med dertil knyttede aktiver. Inden for investeringsgrupperne skelnes mellem seks forskellige grupper ved tildeling af kontorente, foreløbig kontorente og forlods kontorente: Rentegrupper overført til forsikringsklasse III: Eventuelle medlemmer, inklusive opsparing til alderspension for aktuelle invalidepensionister, kaldet rentegruppe 1. Aktuelle alderspensionister med start af udbetaling efter 1. januar 2000, kaldet rentegruppe 2. Aktuelle invalidepensionister med start af udbetaling efter 1. januar 2009, kaldet rentegruppe 3. Investeringsgruppe 2: Aktuelle invalidepensionister med start af udbetaling i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2008, kaldet rentegruppe 4. Rentegruppe 4 anvender opgørelsesrenten. Opgørelsesrenten er anmeldt i teknisk grundlag for forsikringsklasse I, afsnit Aktuelle børnepensioner som følge af medlemmets død eller invaliditet med start af udbetaling i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2008, kaldet rentegruppe 6. Rentegruppe 6 anvender opgørelsesrenten. Opgørelsesrenten er anmeldt i teknisk grundlag for forsikringsklasse I, afsnit Investeringsgruppe 3: Aktuelle alders- og invalidepensionister med start af udbetaling før 31. december 1999 og dertil knyttede ægtefælle- og børnepensionister, samt pensioner med udbetalings start efter skæringsdatoen men med rettigheder på regulativer fra før skæringsdatoen, kaldet rentegruppe 5. Rentegruppe 5 anvender udbetalingsrenten. Udbetalingsrenten er anmeldt i gældende satsbilag vedrørende bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I, afsnit De anmeldte satser til beregning og tildeling af bonus som følge af kontorente er efter individuel PAL satser. Den anmeldte sats for pensionisttillæg er før individuel PAL. Det tilstræbes at overgangen til individuel PAL ikke har betydning for de udbetalte ydelser og det enkelte medlems depot. 2 Beregning og tildeling af bonusbeløbet Bonusbeløbet tildeles dels som en tilskrivning på medlemmets konto i form af en kontorente ved årets udgang, og dels i form af et ugaranteret pensionisttillæg svarende til en forhøjelse af udbetalingerne fra den løbende pension. Bonusbeløbet regnes ved udgangen af året med udgangspunkt i medlemmets konto, jf. teknisk grundlag for forsikringsklasse I, og Risikopræmier Risikopræmierne vedrørende overlevelsessandsynligheder på løbende alderspensioner fastsættes løbende på basis af erfaringer vedrørende dødelighed. Risikopræmierne fastsættes tæt på det forventede resultat med tillæg af et passende bidrag til selskabets konsolidering.

13 For aktuelle invalidepensionister er risikopræmierne fastsat med en margen, som erfaringsmæssigt har generet et risikooverskud. Det konstaterede risikoresultat, som alene vedrører risikopræmier vedrørende dødelighed overføres til kollektivt bonuspotentiale for investeringsgruppen. Da dødsrisikoen er negativ for medlemmerne, udloddes ikke risikobonus til forsikringer omfattet af dette bonusregulativ. 4 Omkostningssatser Der udloddes ikke omkostningsbonus til forsikringer omfattet af dette bonusregulativ, ud over hvad der følger af 6. 5 Kontorente Kontorenten for et givet år fastsættes ultimo året. Kontorenten i et givet år kan ikke fastsættes lavere end den forlods kontorente, der er fastsat for året. Det opgøres årligt hvor stor en andel af det enkelt medlems konto, der er friholdt for pensionsafkastskat. Den anmeldte kontorente er angivet efter individuel PAL. 6 Tillæg til aktuelle pensioner Den løbende udbetaling for aktuelle livrenter samt udbetaling af opsparingen til løbende alderspension ved konvertering, overførsel efter reglerne i de fælles aftaler om overførsel af depoter i forbindelse med jobskifte eller virksomhedsoverdragelse/omdannelse og genkøb ved emigration øges med pensionisttillæg. I forbindelse med overførsel af depoter eller genkøb er det nettoreserven, jf. teknisk grundlag for forsikringsklasse I, der øges med pensionisttillæg. Den løbende udbetaling for aktuelle invalidepensionister, ægtefællepensionister samt børnepensionister øges med pensionisttillæg, hvis dækningerne er oprettet på det forsikringstekniske grundlag for forsikringer under forsikringsklasse I (omfatter ikke risikoforsikringer etableret på selskabets gruppelivsgrundlag). Satsen for pensionisttillægget fastsættes løbende og er ugaranteret. Udgifterne til pensionisttillægget finansieres af egenkapitalen. Der gives kun pensionisttillæg til udbetalinger fra ordninger i investeringsgruppe 3. 7 Prognoserente Prognoserenten fastsættes, så den afspejler selskabets langsigtede forventninger til investeringsafkastet efter inflation og skat. Prognoserenten anvendes til udarbejdelse af beregningseksempler på størrelsen af den forventede alderspension for aktuelle invalidepensionister i rentegruppe 5. Der udarbejdes kun beregningseksempler for ordninger i investeringsgruppe 3. 8 Forlods kontorente

14 Forlods kontorente fastsættes ved begyndelsen af det år, som den vedrører, og kan ikke senere i året nedsættes. Forlods kontorente fastsættes, så den afspejler et forsigtigt skøn over årets investeringsafkast efter skat. 9 Udbetalingsrenten Udbetalingsrenten fastsættes løbende, så den afspejler selskabets langsigtede forventninger til investeringsafkastet efter inflation og skat. Udbetalingsrenten anvendes til beregning af den løbende udbetaling for pensioner i rentegruppe Fastsættelse af satser De i bonusregulativet omtalte satser fastsættes af selskabet og træder i kraft efter anmeldelse til Finanstilsynet. Satserne er gældende indtil andet anmeldes og fremgår af teknisk grundlag for forsikringsklasse I og af Bonussatser for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I. 11 Ikrafttræden Dette bonusregulativ træder i kraft 20. december 2017 med virkning for regnskabsåret 2017, og erstatter tidligere bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I. Bilag: 1. Teknisk beskrivelse til bonusregulativ

15 Bilag 1 Teknisk beskrivelse til bonusregulativ Reserven Reserven ved en periodes udgang beregnes på følgende måde: Reserven, ultimo = Reserven, primo + Indbetalte bidrag, indskud og overførte beløb - Udbetalte forsikringsydelser inkl. pensionisttillæg efter individuel PAL - Omkostningsfradrag + andel af underskud på omkostning vedrørende investeringsgruppen - andel af underskud på omkostning vedrørende investeringsgruppen efter individuel PAL - Risikopræmier + andel af underskud på risiko vedrørende investeringsgruppen - andel af underskud på risiko vedrørende investeringsgruppen efter individuel PAL + Kontorente efter individuel PAL + Pensionisttillæg før individuel PAL - Individuel PAL af pensionisttillæg - Individuel PAL af andel af underskud på omkostninger og risiko Endvidere adderes reservespring ved indtruffen død, alderspensionering eller invaliditet/tilkendelse af bidragsfritagelse. Reserven opgøres ultimo hver måned. Hensættelserne til invalideydelser hørende under rentegruppe 4 og 5 anses for at være tekniske hensættelser, jf. 8, stk. 4 i Pensionsafkastbeskatningsloven af 19. december Udbetalte forsikringsydelser Alle forsikringsydelser udbetales månedligt forud. I tilfælde af at en eller flere af satserne, der har betydning for størrelsen af den udbetalte pension, først fastsættes, efter månedens pension er udbetalt, reberegnes reserven med anvendelse af de korrekte satser og den faktiske udbetaling. Kommende forsikringsydelser beregnes med udgangspunkt i den nye ultimo reserve. I tilfælde af bagudrettede ændringer i indbetalte bidrag, indskud eller overførte beløb reberegnes reserven med indregning af de ændrede indbetalinger og de faktiske udbetalinger, kommende forsikringsydelser beregnes med udgangspunkt i den nye ultimo reserve. Kontorenten Kontorenten fastlægges som en rentesats Kontorente i p.a. Opsparing foretaget før 1. januar 1983 er friholdt for realrenteafgift fastlægges som en rentesats Kontorente friholdt for afgift i p.a. ved endelig forrentning.

16 Kontorente friholdt for afgift Fra og med regnskabsåret 2010 anmeldes i ikke, da friholdelsen regnes individuelt. Bonusbeløbet hørende til kontorenten beregnes og anvendes ultimo året. Satsen Kontorente i fastsættes ultimo året for indeværende år. Forrentning for delperioder fastlægges som en rentesats Foreløbigkontorente i p.a. I forbindelse med udtrædelse eller overgang fra invalide- til alderspension inden for rentegruppe 5 beregnes og anvendes den foreløbige kontorente på afgangstidspunktet for delperioden. Satsen Foreløbigkontorente i,fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året. Pensionisttillæg Pensionisttillægget udloddes ved at forhøje udbetalingen med et tillæg på pensionist tillæg i pct. for forsikringer under udbetaling herunder pensioner, der udbetales som en engangssum ved pensionering, overførsel samt genkøb ved emigration. Den anmeldte sats er før træk af individuel PAL. pensionist tillæg i fastsættes ultimo året for det kommende år og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året. Kun udbetalinger fra ordninger i investeringsgruppe 3 forhøjes med pensionisttillæg. Pensionisttillægget finansieres af egenkapitalen og er ugaranteret. Prognoserenten Prognoserenten anvendes til beregning af størrelsen af den forventede alderspension for invalidepensionister i rentegruppe 5. Ved beregningen indgår prognoserenten i de i teknisk grundlag anmeldte grundformer. ognoser i Pr fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året. Prognoserenten anvendes kun i investeringsgruppe 3. Forlods kontorente Forlods kontorente er en rente, som fastsættes ved begyndelsen af det år, som den vedrører, og som ikke senere kan nedsættes. Den fastsatte kontorente ultimo året kan ikke fastsættes lavere end den primo året fastsatte forlods kontorente. Dermed lægger forlods kontorente en bund under den rente, som vil blive tilskrevet medlemmernes depoter ultimo året. Forlodskontorente i fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ikke ændres i løbet af året.

17 Udbetalingsrenten Udbetalingsrenten anvendes til beregning af størrelsen af den løbende udbetaling i rentegruppe 5. Ved beregningen indgår Udbetalingsrenten i de i teknisk grundlag anmeldte grundformer. Udbetaling i fastsættes ultimo året for det kommende år, og kan ændres i løbet af året for den resterende del af året.

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 8 16. december 2009 BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 18. december 2015 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 1. august 2017 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 23.03.17 59/04 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/6 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, aldersafhængigt

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Transaktioner i et forsikrings- /pensionsselskab og afledte regnskabsposter

Transaktioner i et forsikrings- /pensionsselskab og afledte regnskabsposter Transaktioner i et forsikrings- /pensionsselskab og afledte regnskabsposter Jesper Dan Jespersen Tórshavn, 28. maj 2019 Page 1 Købmanden Page 2 Softwareudvikleren Page 3 Den simple forsikring (1) Page

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Traditionel

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19.

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19. PGU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 21. december 2018 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grumddag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Finanstilsynet har i brev af 22. september 2017 bedt selskaberne om at indberette resultaterne af levetidsanalysen foretaget med udgangspunkt i benchmark

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Østbanegade København Ø

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Østbanegade København Ø Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2018 CVR-nr. 25707184 Østbanegade 135 2100 København Ø INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter 8 Topdanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2009

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere