Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver."

Transkript

1 Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Kapitel 1 - Tal Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Tal Varighed: 4-5 uger Talsystem Decimaltal Brøk Procent Negative tal Regnestrategier (Fase 1) Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi/eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark Regnestrategier (Fase 2) Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal/eleven har viden om strategier til beregninger med Læringsmål 1 Jeg skal kunne skrive, læse og vurdere størrelsen af store tal med baggrund i positionssystemet Læringsmål 2 Jeg skal kunne udføre hovedregning med de fire regningsarter med baggrund i pladsværdi Jeg skriver og læser firecifrede tal og skriver større end eller mindre end mellem firecifrede tal. Jeg skriver og læser femcifrede tal og skriver større end eller mindre end mellem tal op til fem cifre. Jeg læser og skriver tallene op til en million og skriver større end eller mindre end tegn mellem tal op til seks cifre. Jeg regner ved hovedregning opgaver af typen og

2 decimaltal, enkle brøker og negative tal Tal (Fase 1) Eleven kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer/eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet Tal (Fase 2) Eleven kan anvende negative hele tal/ Eleven har viden om negative hele tal Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-2) Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog / Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk Læringsmål 3 Jeg skal kunne decimalernes navne og betydning Læringsmål 4 Jeg skal kunne addere og subtrahere i hovedet med decimaltal med baggrund i positionssystemet Jeg regner ved hovedregning opgaver af typen og 1, Jeg formulerer regler for, hvordan der ganges og divideres med tiertal. Jeg forklarer betydningen af decimaltal med en decimal fx at 3,4 betyder 3 hele og 4 tiendedele. Jeg forklarer betydningen af decimaltal med to decimaler fx 3,45 betyder 3 hele, 4 tiendedele og 5 hundrededele. Jeg sætter decimaltal med et forskelligt antal decimaler i rækkefølge. Jeg adderer og subtraherer decimaltal med en decimal uden tierovergange, hvor cifrene står på samme decimalplads fx 0,3 + 0,6. Jeg adderer og subtraherer decimaltal med op til to decimaler uden tierovergange, hvor cifrene står på forskellige decimalpladser fx 0,3 + 0,04. Jeg adderer og subtraherer hele tal og decimaltal, hvor cifrene står på

3 forskellig decimalplads fx 7 + 0,05 + 0,4. Læringsmål 5 Jeg skal kunne omskrive enkle Jeg omskriver og beskriver decimaltal til brøk og blandede tal decimaltal mindre end 1 med en decimal til tiendedele fx 0,5 betyder 0 enere og 5 tiendedele og skrives 5/10. Jeg omskriver og beskriver decimaltal mindre end 10 med en decimal til hele enere og tiendedele fx 1,2 betyder 1 hel og to tiendedele og skrives 1 2/10. Jeg omskriver og beskriver decimaltal mindre end 10 med en decimal til hele enere tiendedele og kan beskrive blandet tal og decimaltal. Læringsmål 6 Jeg skal kunne anvende procent i Jeg giver eksempler på symbolets hverdagssammenhænge og procents anvendelse og illustrerer repræsentere procent på forskellig procent i måde Jeg illustrerer procent i forskellige visuelle diagrammer og omsætter procent til flere brøker af samme størrelse. Jeg beregner et antal ud fra en illustreret procentdel. Læringsmål 7

4 Jeg skal kende til anvendelsen af negative tal, addere og subtrahere negative og positive hele tal samt kunne løse regnehistorier Jeg giver eksempler på anvendelsen af negative tal, og løser regnehistorier i fællesskab med andre. Jeg løser opgaver med flere etcifrede addender og subtrahender samt løser regnehistorier på egen hånd. Jeg løser opgaver med tocifrede addender og subtrahender samt løser regnehistorier ved at skrive regneudtryk, beregne og angive svar med benævnelse. Kapitel 2 - Figurer Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Figurer Varighed: 4-5 uger Linjer Vinkler Plane figurer Flytninger Geometriske egenskaber og sammenhænge (Fase 1) Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler Eleven har viden om vinkeltyper og sider i enkle polygoner Geometriske egenskaber og sammenhænge (Fase 2) Læringsmål 1 Jeg skal kunne navngive linjetyper og vurdere, om de er indbyrdes parallelle eller vinkelrette Jeg skriver navne for linjestykker, der er parallelle og vinkelrette. Jeg forklarer forskellen på et linjestykke og en linje, navngiver linjestykker med store bogstaver og linjer med små bogstaver og måler for at afgøre parallelitet.

5 Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer/eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram Placeringer og flytninger (Fase 3) Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger/eleven har viden om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og Læringsmål 2 Jeg skal kunne beskrive vinkler med fagord Jeg begrunder parallelitet med brug af fagord. Jeg færdiggør sætningen En stump vinkel er... Jeg besvarer spørgsmål med brug af fagbegreberne ret, spids, stump og lige. Jeg beskriver vinkler med fagbegreber som ret, spids, stump og lige, vinkelben, toppunkt.

6 drejninger, herunder med digitale værktøjer Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2) Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde/eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer Hjælpemidler (Fase 1-2) Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision/eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer Læringsmål 3 Jeg skal kunne konstruere, vurdere og måle vinkler Læringsmål 4 Jeg skal kunne kategorisere, navngive og beskrive egenskaber ved plane figurer Jeg vurderer en vinkles størrelse. Jeg måler og konstruerer vinkler med vinkelmåler. Jeg vurderer på baggrund af argumenter vinklers angivne gradtal. Jeg sorterer og udvælger figurer ud fra beskrivelser, fx spidsvinklede trekanter samt udpeger regulære og ikke regulære polygoner. Jeg navngiver efter beregning af en manglende vinkelstørrelse figurer efter egenskaber fx en spidsvinklet trekant og giver eksempler på regulære og ikke regulære polygoner.

7 Jeg undersøger og formulerer regler for vinkelsum i polygoner samt beskriver regulære og ikke regulære polygoner. Læringsmål 5 Jeg skal kunne konstruere plane figurer som fx rektangel, parallelogram, trapez, kvadrat og andre regulære polygoner Jeg tegner og bygger figurer med hjælpemidler fx prikpapir, dynamisk geometriprogram og geobrikker. Jeg konstruerer figurer ud fra mål med tegneredskaber fx vinkelmåler og passer samt dynamisk geometriprogram. Jeg konstruerer egne mønstre med plane figurer med både tegneredskaber og i dynamisk geometriprogram. Læringsmål 6 Jeg skal kunne konstruere cirkler Jeg konstruerer cirkler med passer og dynamisk geometriprogram og måler radius og diameter. Jeg konstruerer cirkler med ud fra angivne mål på enten radius eller diameter. Jeg konstruerer cirkler ud fra genstande i omgivelserne ved

8 opmåling og tegning i bestemt målestoksforhold og. Læringsmål 7 Jeg skal kunne foretage flytninger af figurer Jeg udfører spejling i en lodret spejlingsakse og kontrollerer flytningen med et spejl. Jeg udfører spejling i lodret og vandret spejlingsakse. Jeg udfører spejling i både lodrette, vandrette og skrå spejlingsakser. Kapitel 3 - Regning Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Regning Varighed: 4-5 uger Afrunding Plus og minus Gange og dele Regnehierarki Regnehistorier Regnestrategier (Fase 1) Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi/eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark Læringsmål 1 Jeg skal kunne afrunde hele tal og decimaltal til enere, tiere, hundreder og kontantbeløb Jeg afrunder fx priser med støtte i hjælpemidler og afrunder til enere, tiere og hundreder ved hjælp af forprogrammeret regneark. Jeg afrunder fx priser til kontantbeløb og afrunder enere, tiere og hundreder uden brug af hjælpemidler.

9 Regnestrategier (Fase 2) Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal/eleven har viden om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-2) Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog/eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk Hjælpemidler (Fase 1-2) Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision/eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer Kommunikation (Fase 1) Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik/ Eleven har viden om formål og struktur i tekster med og om matematik Læringsmål 2 Jeg skal kende forskellige overslagsmåder og anvende overslag i additions- og subtraktionssituationer Læringsmål 3 Jeg skal kunne addere og subtrahere trecifrede tal og enkle decimaltal Læringsmål 4 Jeg skal kunne den lille gangetabel Jeg afrunder decimaltal til både enere, tiere, hundreder og afrunder priser til kontantbeløb. Jeg giver overslag ved brug af gældende afrundingsregler. Jeg identificerer, hvilke overslagsmåder, der er anvendt i givne situationer. Jeg vurderer forskellige overslagsmåder og argumenterer for, hvilke overslagsmåder, der er smarte i givne situationer. Jeg regner additions- og subtraktionsstykker med få 10 er overgange og en decimal. Jeg egner additions- og subtraktionsstykker med flere 10 er overgange. Jeg regner additions- og subtraktionsstykker med flere led og 10 er overgange. Jeg er sikker i tabeller som fx 2, 3, og 5 og tæller eller tegner mig frem ved andre gangestykker.

10 Læringsmål 5 Jeg skal kunne anvende forskellige strategier i forbindelse med multiplikation og division Læringsmål 5 Jeg skal kunne anvende regnehierarkiet i regneudtryk og regnehistorier Jeg er sikker i tabeller som fx 2, 3, 4, 5 og 9 og løser øvrige gangestykker ved at remser. Jeg er sikker i gangestykker fra den lille tabel. Jeg multiplicerer etcifrede tal med 10 eller 100 i hovedet og dividerer tocifrede tal med etcifrede tal uden rest. Jeg multiplicerer etcifrede tal med et antal tiere og med trecifrede tal samt dividerer trecifrede tal med etcifrede tal uden rest. Jeg multiplicerer decimaltal med 10, 100 og 1000 i hovedet og etcifrede tal med et antal tiere, hundreder og tusinder samt dividerer trecifrede tal med eller uden rest. Niveau Jeg regner division og multiplikation før addition og subtraktion.

11 Jeg oversætter regnehistorier til regneudtryk, hvor regnehierarkiet indgår. Jeg danner regnestykker og oversætter regneudtryk til regnehistorier, hvor regnehierarkiet indgår. Kapitel 4 - Logik Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Logik Varighed: 4-5 uger Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier Ræsonnement og tankegang (Fase 1-2) Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde/eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-2) Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog/eleven har Læringsmål 1 Jeg skal kunne afgøre, om et udsagn er et matematisk udsagn eller ej samt kunne afgøre, om udsagnet er sandt eller falsk Læringsmål 2 Jeg skal kunne reducere udtryk med flere led Jeg afgør fx, at udsagnet skoven er smuk ikke er et udsagn, og at udsagnet = 106 er sandt. Jeg giver eksempler på udsagn og ikke-udsagn og argumenterer for, hvorfor matematiske udsagn er sande eller falske. Jeg forklarer fx, hvorfor skoven er smuk ikke er et udsagn og at i 3- tabellen er der kun ulige tal er et falsk udsagn. Jeg reducerer udtryk med en variabel og anvender et CASprogram til at reducere udtryk.

12 viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk Kommunikation (Fase 1) Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik/eleven har viden om formål og struktur i tekster med og om matematik Algebra (Fase 2) Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger/eleven har viden om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer Læringsmål 3 Jeg skal kunne anvende ligninger til løsning af matematikfaglige sammenhænge Læringsmål 4 Jeg skal kunne løse mindre uligheder Læringsmål 5 Jeg skal kunne forstå og løse regnehistorier omhandlende ligninger og uligheder Jeg reducerer udtryk med flere variable og bestemmer ved hjælp af et CAS-program flere udtryk, der kan reduceres til samme løsning. Jeg skriver forskellige udtryk, der kan forkortes og forklarer, hvad reduktion betyder. Jeg løser ligninger ved efterprøvning og omsætter regnehistorier til ligninger. Jeg forbinder givne ligninger med de tilhørende regnehistorier. Jeg opstiller og løser ligninger ud fra illustrationer. Jeg bestemmer løsninger til uligheder ved at efterprøve med givne tal. Jeg løser uligheder som ligninger. Jeg løser uligheder formuleret som tekst. Jeg skriver facit til givne regnehistorier.

13 Jeg omsætter regnehistorier til ligninger og bestemmer facit til. Jeg løser regnehistorier med ligninger og uligheder, der indeholder reduktion. Kapitel 5 - Tegning Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Tegning Varighed: 4-5 uger Arbejdstegning og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning Geometrisk tegning (Fase 1) Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser/ Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer Geometrisk tegning (Fase 2) Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger/ Eleven har viden om skitser og præcise tegninger Geometrisk tegning (Fase 3) Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige Læringsmål 1 Jeg skal kunne tegne enkle arbejdstegninger af rumlige genstande Læringsmål 2 Jeg skal kunne tegne isometriske tegninger ud fra arbejdstegninger af rumlige figurer og omvendt tegner arbejdstegninger af centicubefigur på ternet papir eller i dynamisk geometriprogram ud fra konkrete rumlige figurer. Jeg tegner arbejdstegninger ud fra illustrationer af centicubefigurer. Jeg tegner arbejdstegninger af hverdagsgenstande. Jeg tegner centicubefigurer på isometrisk papir eller i et dynamisk geometriprogram ud fra konkrete rumlige figurer. Jeg tegner isometriske tegninger på prikpapir eller i et dynamiske

14 metoder/ Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed Hjælpemidler (Fase 1-2) Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision/eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer Læringsmål 3 Jeg skal kunne genkende og konstruere ligedannede figurer Læringsmål 4 Jeg skal kunne tegne figurer i forskellige målestoksforhold geometriprogrammer ud fra arbejdstegninger af centicubefigurer. Jeg tegner isometriske tegninger af figurer ud fra arbejdstegninger og omvendt. Jeg bygger ligedannede figurer af konkrete materialer. Jeg tegner ligedannede figurer ved hjælp af ternet papir eller prikpapir. Jeg afgør ved måling, om figurer er ligedannede eller ej og konstruerer ligedannede figurer. Jeg tegner formindskelser og forstørrelser af rektangler på ternet papir. Jeg tegner figurer i målestoksforhold som fx 1:2, 2:1, 1:4 og 4:1 og beregner målestoksforhold. Jeg tegner figurer i angivne målestoksforhold og beregner

15 Læringsmål 5 Jeg skal kunne konstruere trekanter efter skitser og mål med lineal, passer, vinkelmåler og et dynamisk geometriprogram Læringsmål 6 Jeg skal kunne tegne perspektivtegninger med et forsvindingspunkt længden i virkeligheden ud fra målestoksforhold. Jeg konstruerer trekanter med vinkelstørrelser som fx 45 og 30. Jeg konstruerer trekanter ud fra opgivne vinkel- og sidemål. Niveau 3 Jeg konstruerer trekanter med lineal og passer ud fra angivelse af de tre sidelængder. Jeg færdiggør påbegyndte perspektivtegninger af kasser med et forsvindingspunkt og hjælpelinjer. Jeg tegner påbegyndte perspektivtegninger af kasser med et forsvindingspunkt. Jeg tegner kasser i perspektiv med et forsvindingspunkt både over og under horisontlinjen. Kapitel 6 - Statistik og sandsynlighed Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Statistik (Fase 1) Læringsmål 1

16 Statistik og sandsynlighed Varighed: 4-5 uger Tabeller og diagrammer Gennemsnit Kombinatorik Chance Regnehistorier Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data/ Eleven har viden om grafisk fremstilling af data Sandsynlighed (Fase 1) Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter/ Eleven har viden om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter Modellering (Fase 1-2) Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser/ Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser Kommunikation (Fase 2) Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik/ Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier Hjælpemidler (Fase 1-2) Jeg skal kunne fremstille, aflæse og tolke data i tabeller og diagrammer Læringsmål 2 Jeg skal kunne angive et gennemsnit Læringsmål 3 Jeg skal kunne illustrere og beregne antallet af kombinationer Jeg fremstiller søjlediagrammer og aflæser data i diagrammer og tabeller. Jeg fremstiller diagrammer i regneark, aflæser og tolker data ud fra tabeller og diagrammer og optæller observationer i hyppighedstabeller. Jeg fremstiller hyppighedstabeller og forklarer, hvordan man fx ved at ændre på akserne kan manipulere med udseendet, så det understøtter et bestemt budskab. Jeg finder gennemsnit ved at udligne centicubesøjler af forskellig højde. Jeg illustrerer et gennemsnit grafisk som en streg gennem søjler. Jeg beregner et gennemsnit af 2-3 positive hele tal. Jeg aflæser tælletræer, der viser antallet af kombinationer. Jeg tegner tælletræer samt tæller og beregner antallet af kombinationer.

17 Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision/ Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer Læringsmål 4 Jeg skal kunne beskrive sandsynlighed med fagord og vurdere sandsynligheden i forskellige spil Jeg beregner antallet af kombinationer og formulerer egne kombinatorikopgaver. Jeg beskriver sandsynligheder med ord som umulig, lille, lige, stor og sikker og vurderer sandsynligheden ud fra træk med tilbagelægning. Jeg beskriver sandsynligheder med brøk, decimaltal og procent og vurderer sandsynligheden for forskellige udfaldsrum fx ved kast med to terninger. Jeg forklarer begreberne udfald og udfaldsrum i eksperimenter med ujævn fordeling og vurderer, hvilket resultat, der er størst chance for at få i forskellige spil. Kapitel 7 - Funktioner Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Læringsmål 1

18 Funktioner Varighed: 4-5 uger Ordnede talpar Grafer Forskrifter for funktioner Placeringer og flytninger (Fase 1) Eleven kan beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant/ Eleven har viden om koordinatsystemets første kvadrant Algebra (Fase 2) Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger/ Eleven har viden om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer Algebra (Fase 3) Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge/ Eleven har Jeg skal have viden om sammenhængen mellem x- og y- værdier i ordnede talpar Læringsmål 2 Jeg skal kunne aflæse og afsætte ordnede talpar i koordinatsystemets 1. kvadrant Jeg indsætter x-værdier i forskrifter og beregner y- værdierne. Jeg beregner x- eller y-værdier ud fra forskrifter. Jeg vurderer, hvorvidt y er en funktion af x i forskellige hverdagssituationer. Jeg aflæser ordnede talpar i koordinatsystemets 1. kvadrant. Jeg aflæser og afsætter ordnede talpar i koordinatsystemets 1. kvadrant. Jeg forklarer sammenhængen mellem ordnede talpar og deres placering i koordinatsystemets 1. kvadrant.

19 viden om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge Hjælpemidler (Fase 1-2) Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision/ Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer Repræsentation og symbolbehandling (Fase 1-2) Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog/ Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk Læringsmål 3 Jeg skal kunne tegne grafer ud fra forskrifter samt bestemme og anvende enkle forskrifter til rette linjer Jeg tegner grafer ved først at beregne x- og y-værdier og derefter forbinde punkterne. Jeg tegner grafer ud fra forskrifter, aflæser skæringspunkter for grafer og forbinder dem med virkelige situationer. Jeg forbinder de tre repræsentationer tekst, graf og forskrift for sammenhænge, der passer sammen. Kapitel 8 - Måling Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Måling Varighed: 4-5 uger Omkreds Areal Rumfang Enheder Måling (Fase 1) Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal/ Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer Læringsmål 1 Jeg skal kunne anslå, måle og beregne omkreds af polygoner Jeg måler omkredse af tre- og firkanter i hele centimeter. Jeg måler omkredse af polygoner, hvor sidelængderne angives med en decimal.

20 Regnehistorier Måling (Fase 2) Eleven kan anslå og bestemme rumfang/ Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang Problembehandling (Fase 1-2) Eleven kan opstille og løse matematiske problemer/ Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen Læringsmål 2 Jeg skal kunne anslå og beregne areal af tre- og firkanter Læringsmål 3 Jeg skal kunne anslå, måle og beregne rumfang af kuber og kasser Læringsmål 4 Jeg skal kunne forbinde en kasse med dens plane udfoldning Jeg formulerer metoder til beregning af omkredse. Jeg beregner arealet af rektangler ud fra måling og bestemmer arealet af trekanter ved og tælle tern. Jeg undersøger, hvordan et areal med en given omkreds, kan blive størst muligt. Jeg udvikler og anvender en formel til beregning af areal for trekanter og undersøger arealer ved ombygning fx ombygger parallelogrammer til rektangler. Jeg bestemmer rumfang ved at tælle centicuber i et lag og gange med kassens højde. Jeg beregner rumfanget af kasser ved at gange længde, bredde og højde. Jeg beregner længde, bredde eller højde ud fra givne rumfang. Jeg forbinder udfoldninger med givne kasser efter at have klippet og foldet kassen i papir.

21 Læringsmål 5 Jeg skal kunne omskrive og regne med forskellige måleenheder Jeg forbinder kasse og tilhørende udfoldning ud fra en vurdering af størrelsen på kassens sider. Jeg undersøger, hvor mange forskellige udfoldninger, der kan laves til en kube. Jeg omskriver mellem måleenheder som fx cm og m samt g og kg. Jeg adderer og subtraherer mål med forskellige enheder fx 1,4 t kg. Jeg omskriver indenfor længde-, vægt-, og rumfangsenheder.

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Forslag til a rsplan for Format 5

Forslag til a rsplan for Format 5 Forslag til a rsplan for Format 5 Kapitel 1 - Tal Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Tal Varighed: 4-5 uger Talsystem Brøk Decimaltal Procent Negative tal Regnestrategier

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Format 2 - Mål og årsplaner

Format 2 - Mål og årsplaner Format 2 - Mål og årsplaner Fælles Mål: Der angives 5-10 Fælles Mål per kapitel med angivelse af faser. Antallet inkluderer både færdigheds- og vidensmål samt kompetencer. Læringsmål: Der opstilles ét

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang Årsplan matematik 5. klasse Kapitel : Godt i gang I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 5. klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel/numbers. Der

Læs mere

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik Årsplan for 2.klasse 2018/19 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2019-2020 Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en stor omvæltning for nogle elever. Vi bruger følgende materialer: - Matematrix grundbog - Matematrix

Læs mere

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen

Læs mere

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang 08-9 Materialer: Trix A, Trix B samt tilhørende kopiark. Trix træningshæfte. Øvehæfte og 4. Andet relevant materiale. Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2017-2018 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii Årsplan 08/9 Matematik. årgang TriX A Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Kapitlet har især fokus på kerneområderne

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Matematik Fælles Mål 2019

Matematik Fælles Mål 2019 Matematik Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Opmærksomhedspunkter 5 Fælles Mål efter Efter 3. 6 Efter 6. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde Matematiske

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere

Årsplan. 2. klasse. Sommer i Danmark. Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken

Årsplan. 2. klasse. Sommer i Danmark. Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken Årsplan 2. klasse Sommer i Danmark Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca.

Læs mere

Årsplan for Matematik 3. klasse Skoleåret 2018/2019

Årsplan for Matematik 3. klasse Skoleåret 2018/2019 Uger Emne Materialer Evaluering 33 Kom godt i gang Hæfter fra matematikfessor.dk Repetition fra 2. klasse Eleverne arbejder med genopfriskning af matematik fra 2. klasse gennem blandede opgaver. 34 TAL

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 5. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 5. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 5. klasse Klassens grundbog er Kontext 5. Det er denne bog, årsplanens emner tager udgangspunkt i. Ud over dette har eleverne et Pirana-hæfte eller en kopimappe, som de til hver

Læs mere

Årsplan. 3. klasse. Kapitel 1: Pizzeria. Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege

Årsplan. 3. klasse. Kapitel 1: Pizzeria. Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege Årsplan 3. klasse Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5

Læs mere

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Fagformål for faget matematik: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal FAG: Matematik KLASSETRIN: 6. Klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 4-5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel. I løbet af

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Årsplan matematik 6. Klasse

Årsplan matematik 6. Klasse Årsplan matematik 6. Klasse 2018-2019 Materialer til 6.årgang: - Matematrix grundbog 6.kl - Matematrix arbejdsbog 6.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 6.kl - Computer Vi skal i løbet af året

Læs mere

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Undervisningen søger vi at tilrettelægge hensigt på at opfylde formålet for faget. Det overordnede formål lyder: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan for Matematik klasse Skoleåret 2018/2019

Årsplan for Matematik klasse Skoleåret 2018/2019 Uger Emne Materialer Evaluering 33-35 De fire regningsarter Hæfter fra matematikfessor.dk 36 Afrunding af tal TAL OG ALGEBRA - TAL Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 2. Klasse I 2. klasse arbejder vi i grundbogen Kontext+, der er delt i to bøger. Hvert kapitel er beregnet til ca. 4-5 uger. Der vil til hvert kapitel blive brugt supplerende

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse)

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse) Klasse: Team 2 (3.- 4.klasse) Fag: Matematik Lærer: Nawal Tayibi Lektioner pr. uge:? Antal elever:? Uge Forløb Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 33 introuge 34-37 Addition og subtraktion Tal og algebra

Læs mere

Matematik. Måloversigt

Matematik. Måloversigt Matematik Måloversigt Fagformål Eleverne skal i faget matematik udvikle kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.)

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Undervisningsministeriets forenklede fælles mål: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik Problembehandling

Læs mere

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling )

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Kompetenceområde Klassetrin Faser 1 Eleven kan kategorisere Efter klassetrin Eleven kan anvende geometriske begreber og måle Eleven kan kategorisere

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole efter 3.klasse. e efter 6.klasse. e Skole efter 9.klasse. e indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence formulere sig skriftligt og mundtligt

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

2.kapitel Vi skal i dette kapitel arbejde med emnet figurer. Eleverne skal i denne periode lære om:

2.kapitel Vi skal i dette kapitel arbejde med emnet figurer. Eleverne skal i denne periode lære om: Til 4.klasses forældre: Her er nogle gode ideer til hvordan I hjemme, kan hjælpe Jeres barn med de enkelte emner i matematik. 1.kapitel Vi skal i dette kapitel arbejde med emnet tal. Eleverne skal i denne

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan Matematik 1. klasse 2017/18

Årsplan Matematik 1. klasse 2017/18 Årsplan Matematik. klasse 207/8 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix a + Trix b). Den pædagogiske tankegang i dette matematiksystem

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 Der tages udgangspunkt i forenklede fællesmål fra UVM for matematik på 7-9. Klasse. Ved denne plan skal der tages højde for, at ændringer kan forekomme i løbet

Læs mere

Værksteder fra Kontext plus, Positionsspil, Geogebra, EVA ark.

Værksteder fra Kontext plus, Positionsspil, Geogebra, EVA ark. Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.-8.kl. overnatning torsdag-fredag 33 1. skoledag tirsdag 34 35 Kunst-uge 36 Fredag: jubilæum 37 43 38 Tal til

Læs mere

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik Velkommen til tjek.me forårskatalog for matematik 1. til 9. klasse tjek.me er et online, spilbaseret evalueringsværktøj, som giver indsigt i elevernes progression.

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

Årsplan for matematik i 6.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 6.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Tal på tal 38 39-40 Cirkler 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43 - Cirkler (fortsat) Kompetenceområder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleverne kan

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Årsplan matematik 8. klasse

Årsplan matematik 8. klasse Årsplan matematik 8. klasse 2019-2020 Eleverne arbejder med grundbogen Matematrix 8. I undervisningen inddrages digitale undervisningsredskaber såsom Geogebra, Wordmat, MatematikFessor, emat, excel og

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Matematikprofilen, 3. klasse

Matematikprofilen, 3. klasse Kategori 1 - Begyndt Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Tal og algebra Hvis elever i denne kategori har opnået point, er

Læs mere

Matematik Faghæfte 2019

Matematik Faghæfte 2019 Matematik Faghæfte 2019 Matematik Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 23 Undervisningsvejledning 67 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål er at give eleverne kundskaber og

Læs mere

Forslag til a rsplan for Format 7

Forslag til a rsplan for Format 7 Kapitel 1 Forslag til a rsplan for Format 7 Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Tal Varighed: 4-5 uger Division Potenser Talfølger Pi Problembehandling (Fase

Læs mere

Årsplan for matematik 2.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik 2.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.-8.kl. overnatning torsdag-fredag 33 1. skoledag tirsdag 34 Tal til 1000 Eleven kan anvende flercifrede naturlige

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 18/19

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 18/19 ÅRSPLAN 18/19 Lærer: LH Fag: Matematik i 4. klasse Eleverne skal i 4. klasse primært arbejde i webbogen, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. De skal derudover i undervisningen blandt

Læs mere

Matematika rsplan for 6. kl

Matematika rsplan for 6. kl Matematika rsplan for 6. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Regnestrategier Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Regnestrategier Færdighedsmål Klasse: Venus mat Skoleår: 16/17 Alle elever arbejder med bogsystemet format for 2. klasse, for at styrke deres forståelse og derved skabe et bredere grundlag at bygge videre på. Der vil løbende blive

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Årsplan for 9 årgang

Årsplan for 9 årgang Årsplan 9.årgang matematik 09-00: Matematrix grundbog 9.kl Kopiark Færdighedsregning 9.kl Computer Vi skal i løbet af året arbejde med følgende IT værktøjer: Excel Matematikfessor Wordmat Excel, og wordmat

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

Årsplan matematik 2. klasse

Årsplan matematik 2. klasse Årsplan matematik 2. klasse 2019-2020 Undervisningen tager udgangspunkt i bogsystemet Kontext+ for 2. klasse. Materialet består af elevbog A og B, samt kopiark. Andet materiale vil blive inddraget i det

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere