Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv."

Transkript

1 Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9. februar 2018 Ombudsmanden sendte borgerens klage videre til Skatteankestyrelsen, så styrelsen kunne svare på den. Efter ombudsmandens opfattelse kunne der på baggrund af borgerens klage være anledning til at undersøge Skatteankestyrelsens praksis i forhold til underretning af sagens parter om den forventede sagsbehandlingstid. Ombudsmanden rejste derfor af egen drift dette spørgsmål over for Skatteankestyrelsen. Efter en gennemgang af Skatteankestyrelsens udtalelse var ombudsmanden enig med styrelsen i, at det var beklageligt, at styrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang og konsekvent over for de berørte klagere havde angivet en ny, realistisk sagsbehandlingstid, i tilfælde af at styrelsen ikke havde nået at træffe afgørelse inden for en tidligere oplyst sagsbehandlingstidsfrist. Ombudsmanden noterede sig imidlertid, at Skatteankestyrelsen ville iværksætte yderligere tiltag for at sikre, at klagerne også i tilfælde, hvor der var tale om fornyet underretning om forventet sagsbehandlingstid, modtog oplysninger, der var udtryk for et så realistisk skøn som muligt. Herudover noterede ombudsmanden sig Skatteankestyrelsens oplysninger om styrelsens mål for sagsbehandlingstider for øvrige sager. Ombudsmanden tilkendegav, at han på et senere tidspunkt ville tage stilling til, om han ville bede Skatteankestyrelsen om underretning om styrelsens sagsbehandlingstider mv. (Sag nr. 17/02326)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til Skatteankestyrelsen), efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Indledning I april 2017 modtog jeg en klage fra en borger over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. Borgeren klagede over, at hun ikke havde fået svar på en klage over sagen til Skatteankestyrelsen, selv om det var to år siden, at hun havde klaget til styrelsen. Borgeren oplyste over for mig, at Skatteankestyrelsen i telefonen havde oplyst, at Folketingets Ombudsmand ikke har indvendinger mod Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid, så længe styrelsen sender et brev hver 6. måned vedrørende sagens status. Jeg sendte den 5. juni 2017 borgerens klage til mig videre til Skatteankestyrelsen, så Skatteankestyrelsen kunne svare på den. Jeg meddelte samtidig borgeren, at jeg ikke ville rejse en sag om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider i hendes sag. Grunden var bl.a., at Rigsrevisionen og statsrevisorerne havde analyseret Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet i beretning nr. 6/2016, og at det fremgik af beretningen, at sagsbehandlingstiden opgjort medio 2016 i gennemsnit var ca. 27 måneder for realitetsbehandlede sager (figur 4 på beretningens side 16). Sagsbehandlingstiden i den konkrete sag lå således på daværende tidspunkt under gennemsnittet for styrelsens sager. Der kunne imidlertid efter min opfattelse på baggrund af klagen være anledning til at undersøge Skatteankestyrelsens praksis i forhold til underretning af sagens parter om den forventede sagsbehandlingstid. Jeg bad derfor Skatteankestyrelsen om at redegøre for styrelsens underretninger om forventet sagsbehandlingstid (se nærmere pkt. 2 nedenfor), styrelsens mål for sagsbehandlingstider (se nærmere pkt. 3 nedenfor) og styrelsens tilkendegivelser om ombudsmandens holdninger til styrelsens sagsbehandlingstider (se nærmere pkt. 4 nedenfor). 2/11

3 2. Underretninger om den forventede sagsbehandlingstid 2.1. Jeg bad som nævnt Skatteankestyrelsen om at udtale sig om styrelsens praksis i forhold til underretning af sagens parter om den forventede sagsbehandlingstid, herunder om sådanne underretninger er udtryk for realistiske skøn over, hvornår en afgørelse forventes at foreligge Skatteankestyrelsen har herom oplyst følgende: Skatteankestyrelsen har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af styrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet samt Statsrevisorernes beretning nr. 6/2016 vedrørende samme iværksat tiltag og ændringer af styrelsens praksis vedrørende blandt andet netop underretning om forventet sagsbehandlingstid. Som det fremgår af beretning nr. 6/2016, afsnit 3.3, p. 30 ff. har styrelsens oplysninger til klagerne om forventet sagsbehandlingstid ikke været tilstrækkeligt realistiske, ligesom fornyede underretninger til klagerne om forventet sagsbehandlingstid heller ikke har levet op til kravene herom. Som gengivet i Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet fra marts 2017 p. 3, oplyser styrelsen på nuværende tidspunkt i sine kvitteringsbreve en forventet sagsbehandlingstid, der som udgangspunkt er beregnet som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilsvarende sager, der er afsluttet i de forudgående 6 måneder. De forventede sagsbehandlingstider opdateres hvert halve år. Dette tiltag blev iværksat den 1. september 2016 i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse. Foranlediget af Folketingets Ombudsmands henvendelse har styrelsen igen fulgt op på praksis i forhold til underretning af klagere om den forventede sagsbehandlingstid. I den forbindelse har styrelsen desværre måttet konstatere, at der tilsyneladende ikke i tilstrækkeligt omfang og konsekvent kan siges at være angivet en ny realistisk sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor der ikke er truffet afgørelse i klagesagen inden for den tidligere meddelte forventede sagsbehandlingstid, og klageren derfor modtager fornyet underretning om forventet sagsbehandlingstid. Indholdet af sådanne fornyede underretninger om den forventede sagsbehandlingstid synes således rent faktisk i en periode at have været noget uensartet. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og Skatteankestyrelsen skal beklage, at det har været tilfældet. 3/11

4 Styrelsen vil derfor nu iværksætte yderligere tiltag for at sikre, at klagerne også i tilfælde, hvor der er tale om fornyet underretning om forventet sagsbehandlingstid, modtager oplysninger, der er udtryk for et så realistisk skøn som muligt. Skatteankestyrelsen vil således fremadrettet tage udgangspunkt i de ovenfor omtalte beregnede sagsbehandlingstider, der opdateres halvårligt, når der skal foretages fornyet underretning af klageren som følge af, at der ikke er truffet afgørelse inden for den tidligere oplyste sagsbehandlingstid. Herefter vil styrelsen anvende en tilgang, hvor denne sagsbehandlingstid reduceres med den allerede forløbne tid med henblik på at give et mere retvisende billede af den forventelige resterende sagsbehandlingstid. Endelig vil denne beregnede resterende sagsbehandlingstid naturligvis i visse tilfælde skulle justeres for mere konkrete forhold for at give et tilstrækkeligt realistisk skøn over det forventede tidspunkt for en afgørelse Jeg er enig med Skatteankestyrelsen i, at det er beklageligt, at styrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang og konsekvent over for de berørte klagere har angivet en ny, realistisk sagsbehandlingstid, i tilfælde af at styrelsen ikke har nået at træffe afgørelse inden for en tidligere oplyst sagsbehandlingstidsfrist. Jeg har imidlertid noteret mig, at Skatteankestyrelsen vil iværksætte yderligere tiltag for at sikre, at klagerne også i tilfælde, hvor der er tale om fornyet underretning om forventet sagsbehandlingstid, modtager oplysninger, der er udtryk for et så realistisk skøn som muligt. På denne baggrund foretager jeg mig på nuværende tidspunkt ikke mere i forhold til Skatteankestyrelsens praksis for underretning af sagens parter om den forventede sagsbehandlingstid. Jeg vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om jeg vil bede Skatteankestyrelsen om at underrette mig om styrelsens sagsbehandlingstider mv., jf. nærmere pkt. 3 nedenfor. I den forbindelse vil jeg også overveje, om jeg vil bede om nærmere oplysninger om de yderligere tiltag, som Skatteankestyrelsen har omtalt i udtalelsen, og om virkningerne af disse tiltag. 3. Mål for sagsbehandlingstid 3.1. Jeg bad også Skatteankestyrelsen om at udtale sig om styrelsens målsætninger for sagsbehandlingstiden. 4/11

5 3.2. Skatteankestyrelsen har oplyst, at der i resultatkontrakten mellem Skatteankestyrelsens direktør og Skatteministeriets departementschef er fastsat mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. I tabel 1 nedenfor ses Skatteankestyrelsens oplysninger om mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for øvrige sager i 2016 og Det er de sager, som ikke er såkaldte FFF-sager (klager over SKATs vurderinger af grundværdier eller forbedringer). Tabel Mål 2017 Mål 1. kvartal 14,3 mdr. 1. kvartal mdr. 2. kvartal 14,3 mdr. 2. kvartal mdr. 3. kvartal 13,7 mdr. 3. kvartal mdr. 4. kvartal 13,7 mdr. 4. kvartal mdr. Tabel 1 gengiver de mål, som oprindelig var fastsat i resultatkontrakten for Skatteankestyrelsen har oplyst, at resultatkontrakten i september 2017 blev opdateret på baggrund af den løbende kapacitetsplanlægning, således at målene for 3. og 4. kvartal af 2017 blev ændret til måneder. Skatteankestyrelsen har også oplyst, at der er fastsat mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i øvrige sager på måneder for kvartal af 2018 og måneder for 4. kvartal af Det fremgår af Skatteankestyrelsens udtalelse, at der ikke herudover er fastsat mål for sagsbehandlingstiden i denne type sager. Skatteankestyrelsen har oplyst, at styrelsen arbejder hårdt på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, og at netop dette er genstand for en forretningsanalyse lige nu. Jeg har noteret mig Skatteankestyrelsens oplysninger om styrelsens mål for sagsbehandlingstider for øvrige sager for 2016 og I forhold til den konkrete sag, som er omtalt i pkt. 1 ovenfor, har jeg noteret mig, at Skatteankestyrelsen for sådanne sager havde et mål for sagsbehandlingstiden på måneder i den relevante periode, og at en underretning om yderligere 6 måneders sagsbehandlingstid således på daværende tidspunkt lå inden for sagsbehandlingstidsmålene. Jeg bemærker, at jeg ikke har foretaget en vurdering af de anførte mål for Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider. Det skyldes, at sådanne sagsbe- 5/11

6 handlingstidsmål efter min opfattelse må vurderes i sammenhæng med de faktiske sagsbehandlingstider. Som det fremgår af pkt. 2 ovenfor, har Rigsrevisionen og statsrevisorerne behandlet spørgsmålet om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet i beretning nr. 6/2016, og Rigsrevisionen vil efter det oplyste fortsat følge udviklingen i Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider. Jeg foretager mig bl.a. derfor ikke mere på nuværende tidspunkt, men jeg vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om jeg vil undersøge Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider mv. 4. Skatteankestyrelsens tilkendegivelser om ombudsmandens holdninger til styrelsens sagsbehandlingstider 4.1. Jeg bad tillige Skatteankestyrelsen om at udtale sig om styrelsens tilkendegivelser om ombudsmandens holdning til styrelsens sagsbehandlingstid i den konkrete sag, som er omtalt i pkt. 1 ovenfor Skatteankestyrelsen har bemærket, at styrelsen naturligvis ikke kan udtale sig på vegne af Folketingets Ombudsmand, og at styrelsen heller ikke over for klagere hverken kan eller skal forudskikke ombudsmandens holdning til sagsbehandlingstider. Styrelsen har sendt et notat om en telefonsamtale med den borger, som den omtalte sag om vurdering af et motorkøretøj angik. Det fremgår af telefonnotatet, at borgeren bl.a. fik at vide, at Skatteankestyrelsen ikke havde påbegyndt klagesagsbehandlingen, og at sagsbehandlingstiden kunne blive forlænget på grund af en stor sagsmængde. Det fremgår også, at Skatteankestyrelsen beklagede sagsbehandlingstiden. Skatteankestyrelsen har imidlertid ikke kunnet bekræfte, at styrelsen over for den berørte borger oplyste, at Folketingets Ombudsmand ikke har indvendinger mod Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid, så længe styrelsen sender et brev om sagens status hver 6. måned På baggrund af Skatteankestyrelsens oplysninger har jeg ikke grundlag for at foretage mig mere i forhold til dette spørgsmål. 6/11

7 Sagsfremstilling I en af 17. april 2017 klagede en borger over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. I et brev af 5. juni 2017 sendte jeg borgerens klage videre til Skatteankestyrelsen, så Skatteankestyrelsen kunne svare på den. I brev af samme dag meddelte jeg borgeren, at jeg ikke ville rejse en sag om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider i hendes sag. Jeg besluttede imidlertid af egen drift at undersøge Skatteankestyrelsens praksis i forhold til underretning af sagens parter om den forventede sagsbehandlingstid. Jeg skrev derfor i et andet brev af 5. juni 2017 til Skatteankestyrelsen bl.a. følgende: 1. Som det fremgår af den vedlagte af 17. april 2017 fra [borger], skulle en medarbejder fra Skatteankestyrelsen have oplyst, at det er i orden med sagsbehandlingstiden ifølge ombudsmanden. På baggrund af den vedhæftede , har min medarbejder ( ) talt med [borgeren], som oplyste, at en medarbejder hos Skatteankestyrelsen under en telefonsamtale havde oplyst, at Folketingets Ombudsmand ikke har indvendinger mod Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid, så længe styrelsen sender et brev hver 6. måned vedrørende sagens status. [Borgeren] oplyste under samtalen endvidere, at det under telefonsamtalen med Skatteankestyrelsen blev oplyst, at Skatteankestyrelsen ikke forventede at kunne nå at behandle sagen inden for den tidsramme, som styrelsen netop havde udmeldt. 2. Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. En myndighed bør som udgangspunkt opstille målsætninger for, hvor hurtigt den vil tilstræbe at behandle sager, hvor myndigheden skal træffe afgørelser i forhold til borgerne. Det følger af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling m.v. Det fremgår af cirkulæret, at de målsætninger, der opstilles, på samme tid skal være forsvarlige og realistiske. På den ene side bør målsætningerne således være udtryk for sagsbehandlingstider, der er acceptable for borgerne, også i sager, der efter deres karakter kræver en særligt 7/11

8 hurtig behandling. På den anden side må målsætningerne også være afpasset efter, hvad myndighederne selv anser for realistisk. Justitsministeriet har endvidere i vejledning nr af 4. december 1986 om forvaltningsloven givet nærmere retningslinjer om bl.a. svarfrister mv. Af pkt. 206 i vejledningen fremgår det, at hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror, og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge. Desuden fremgår det af vejledningens pkt. 207, at myndigheden bør give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Pligten til at underrette gælder, både når sagen trækker længere ud, end myndigheden i den konkrete sag (eventuelt som svar på en rykker) har givet udtryk for over for parten, og når sagsbehandlingen bliver mere langvarig, end det ud fra partens synspunkt med rimelighed kan forventes. Se hertil bl.a. Folketingets Ombudsmands beretning for 2008, s. 507 ff., pkt Jeg skal på den baggrund efter ombudsmandslovens 17, stk. 1, anmode Skatteankestyrelsen om en udtalelse vedrørende følgende: Skatteankestyrelsens tilkendegivelser om ombudsmandens holdning til styrelsens sagsbehandlingstid, som er fremkommet i den konkrete sag. Skatteankestyrelsens målsætninger for sagsbehandlingstiden. Skatteankestyrelsens praksis i forhold til underretning af sagens parter om den forventede sagsbehandlingstid, herunder om sådanne underretninger er udtryk for styrelsens realistiske skøn over, hvornår en afgørelse forventes at foreligge. Af Skatteankestyrelsens udtalelse af 6. juli 2017 fremgår bl.a. følgende: Punkt 1 Indledningsvis bemærkes for en god ordens skyld, at Skatteankestyrelsen naturligvis ikke kan udtale sig på vegne af Folketingets Ombudsmand, og at styrelsen heller ikke over for klagere hverken kan eller skal 8/11

9 forudskikke Folketingets Ombudsmands holdning til sagsbehandlingstider. Det fremgår af det modtagne materiale, at klageren har forstået styrelsens medarbejder ( ) således, at Skatteankestyrelsen er af den opfattelse, at Ombudsmanden generelt er indforstået med en praksis, hvor der udsendes fornyet underretning om den forventede sagsbehandlingstid hver 6. måned i de klagesager, der ikke når at blive afgjort inden for den forventede sagsbehandlingstid, der tidligere er oplyst, herunder oplyst oprindeligt i kvitteringsbreve ved klagens indgang. Det kan dog ikke bekræftes, at dette rent faktisk er, hvad klageren fik oplyst. Der henvises til vedlagte telefonnotat af 6. april 2017 vedrørende den omhandlede telefonsamtale. Den pågældende medarbejder har supplerende oplyst at have forklaret klageren, at der udsendes fornyet underretning om den forventede sagsbehandlingstid i de klagesager, der ikke er færdigbehandlet inden for den senest oplyste frist. Endvidere har medarbejderen forklaret, at denne forretningsgang er en følge af den almindelige forvaltningsretlige underretningspligt. Det er selvfølgelig uheldigt, hvis dette har givet klageren anledning til at forstå samtalen på den ovenfor af Folketingets Ombudsmand gengivne måde. Det har ikke været hensigten. Det er muligvis kombinationen af referencen til den almindelige underretningspligt og omtalen af sagsbehandlingstidens forlængelse som følge af en stor sagsmængde, der kan være årsagen til misforståelsen om styrelsens tilkendegivelser om Folketingets Ombudsmands holdning til styrelses sagsbehandlingstid. Punkt 2 Der er imellem Skatteankestyrelsens direktør og Skatteministeriets departementschef indgået en resultatlønskontrakt vedrørende målopfyldelse af driftsmål, af policymål og af interne administrative mål. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for øvrige sager, herunder sager vedrørende klager over SKATs afgørelser om værdiansættelse af motorkøretøjer, var fastsat til 14,3 måneder for 1. og 2. kvartal 2016 og til 13,7 måneder for 3. og 4. kvartal Det kan supplerende oplyses, at det efter udgangen af 2016 er konstateret, at Skatteankestyrelsen beklageligvis ikke opfyldte målene for sagsbehandlingstider. 9/11

10 I den tilsvarende resultatkontrakt for 2017 er målene for øvrige sager, dvs. også sager vedrørende klager over SKATs afgørelser om værdiansættelse af motorkøretøjer, fastsat således: 1. kvartal: måneder. [Målet var rettelig måneder, har Skatteankestyrelsen efterfølgende oplyst; min bemærkning.] 2. kvartal: måneder. 3. kvartal: måneder. 4. kvartal: måneder. Der er ikke herudover fastsat en målsætning for sagsbehandlingstiden i denne type sager. Det skal understreges, at Skatteankestyrelsen arbejder hårdt på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, og at netop dette er genstand for en forretningsanalyse lige nu. Punkt 3 Skatteankestyrelsen har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af styrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet samt Statsrevisorernes beretning nr. 6/2016 vedrørende samme iværksat tiltag og ændringer af styrelsens praksis vedrørende blandt andet netop underretning om forventet sagsbehandlingstid. Som det fremgår af beretning nr. 6/2016, afsnit 3.3, p. 30 ff. har styrelsens oplysninger til klagerne om forventet sagsbehandlingstid ikke været tilstrækkeligt realistiske, ligesom fornyede underretninger til klagerne om forventet sagsbehandlingstid heller ikke har levet op til kravene herom. Som gengivet i Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet fra marts 2017 p. 3, oplyser styrelsen på nuværende tidspunkt i sine kvitteringsbreve en forventet sagsbehandlingstid, der som udgangspunkt er beregnet som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilsvarende sager, der er afsluttet i de forudgående 6 måneder. De forventede sagsbehandlingstider opdateres hvert halve år. Dette tiltag blev iværksat den 1. september 2016 i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse. Foranlediget af Folketingets Ombudsmands henvendelse har styrelsen igen fulgt op på praksis i forhold til underretning af klagere om den forventede sagsbehandlingstid. I den forbindelse har styrelsen desværre måttet konstatere, at der tilsyneladende ikke i tilstrækkeligt omfang og konsekvent kan siges at være angivet en ny realistisk sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor der ikke er 10/11

11 truffet afgørelse i klagesagen inden for den tidligere meddelte forventede sagsbehandlingstid, og klageren derfor modtager fornyet underretning om forventet sagsbehandlingstid. Indholdet af sådanne fornyede underretninger om den forventede sagsbehandlingstid synes således rent faktisk i en periode at have været noget uensartet. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og Skatteankestyrelsen skal beklage, at det har været tilfældet. Styrelsen vil derfor nu iværksætte yderligere tiltag for at sikre, at klagerne også i tilfælde, hvor der er tale om fornyet underretning om forventet sagsbehandlingstid, modtager oplysninger, der er udtryk for et så realistisk skøn som muligt. Skatteankestyrelsen vil således fremadrettet tage udgangspunkt i de ovenfor omtalte beregnede sagsbehandlingstider, der opdateres halvårligt, når der skal foretages fornyet underretning af klageren som følge af, at der ikke er truffet afgørelse inden for den tidligere oplyste sagsbehandlingstid. Herefter vil styrelsen anvende en tilgang, hvor denne sagsbehandlingstid reduceres med den allerede forløbne tid med henblik på at give et mere retvisende billede af den forventelige resterende sagsbehandlingstid. Endelig vil denne beregnede resterende sagsbehandlingstid naturligvis i visse tilfælde skulle justeres for mere konkrete forhold for at give et tilstrækkeligt realistisk skøn over det forventede tidspunkt for en afgørelse. Skatteankestyrelsen oplyste den 7. februar 2018, at styrelsens måltal for 1. kvartal 2017 rettelig var måneder, og at resultatkontrakten for 2017 i september samme år blev opdateret på baggrund af den løbende kapacitetsplanlægning, således at målene for 3. og 4. kvartal blev ændret til måneder. Skatteankestyrelsen oplyste videre, at måltallene for øvrige sager i 2018 er måneder for kvartal samt måneder for 4. kvartal. 11/11

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet.

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet. 2009 12-2 5½ års samlet sagsbehandlingstid hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Lødigheden af Patientklagenævnets mange beklagelser og løfter En far til en psykisk syg ung mand som havde begået selvmord,

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt 24. f ebruar 2017 J.nr. 2017-392 Kontor: Økonomi, Sty ring og HR Samrådsspørgsmål Z og Æ - Tale til besvarelse af spørgsmål

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2017

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2017 Skatteudvalget 216-17 SAU Alm.del Bilag 214 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 217 Skatteankestyrelsen afsluttede 2.725 sager i 1. kvartal 217. Styrelsens målsætning om 2.6-2.9

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang 2014-41 Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang En advokat klagede til ombudsmanden over Energitilsynets sagsbehandlingstid i en sag om kontrol af

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Udtalelse Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Resumé 1. november 2018 Ombudsmanden har gennemgået 40 sagsforløb behandlet

Læs mere

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Resumé 11. juni 2019 Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR s Skatteudvalg

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Skattedepartementets og statsskattedirektoratets behandling af en sag, herunder manglende besvarelse af erindringsskrivelser, gav på nogle

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9 2018-20 Betjents udtalelser til avis fremstod som fremsat på politiets vegne. Indkaldelse til tjenstlig samtale var ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed En lokal politibetjent udtalte sig

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Udtalelse. Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter

Udtalelse. Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter Udtalelse Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter Resumé 27. januar 2019 Afslutningen af en konkret klagesag gav ombudsmanden anledning til at bede Skattestyrelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ombudsmanden udtalte sig også om pligten til at give underretning om sagsbehandlingstiden i en situation som den vurderingsankenævnene var i.

Ombudsmanden udtalte sig også om pligten til at give underretning om sagsbehandlingstiden i en situation som den vurderingsankenævnene var i. 2011 13-1 Sagsbehandlingstiden i Vurderingsankenævn København Et revisionsselskab klagede i 2010 på vegne af en forsyningsvirksomhed til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Vurderingsankenævn København.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13.

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13. 2018-12 Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først 13. april 2018 En medarbejder ved den kommunale hjemmepleje kritiserede

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet September 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil

Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil Resumé 14. juni 2019 Ombudsmanden bad af egen drift Skattestyrelsen om at besvare nogle spørgsmål vedrørende administrationen af styrelsens Facebook-profil.

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter FOU nr 2013.0022 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2013-22. Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i

Læs mere

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet August 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster ENDELIG RAPPORT J.nr. 2007-3299-980 26. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Sagsnr Sendt via /jbu

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Sagsnr Sendt via  /jbu Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 04-11-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-70237 Sendt via e-mail til:bif@bif.kk.dk /jbu Vedrørende konkret egen drift undersøgelse af praksis for

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2017

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2017 Skatteudvalget 217-18 SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 217 Resultaterne for 3. kvartal viser, at det fortsat går fremad med sagsafslutningen i Skatteankestyrelsen.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere