Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger"

Transkript

1 Blekinge Boulevard Taastrup, Danmark Tlf.: Fax: Taastrup, den 25. januar 2017 Sag Dok /tk_dh Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger DH takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi vil først komme med vores overordnede holdning til forslaget og dernæst med en række specifikke kommentarer til lovforslaget. 1. DH s overordnede holdning til forslaget Lovforslaget har til formål at oprette et nyt tilbud i form af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Ophold på disse afdelinger kan ske frivilligt, men lovforslaget lægger også op til, at der kan anvendes tvang. DH er grundlæggende imod tvangselementet i lovforslaget. Det er meget betænkeligt, at man fraviger psykiatrilovens grundlæggende princip om, at tvang kun anvendes over for personer, der er sindssyge. DH er enig i, at der må gøres mere for at tage hånd om borgere med svære psykiske problemer, misbrug, afbrudte behandlingsforløb mv., der rummes dårligt med de tilbud, samfundet stiller til rådighed i dag. Vi er enige i, at personale og andre beboere på botilbud skal beskyttes mod trusler og overgreb. Men DH mener, at de problemer, vi ser, kunne løses inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer med tilførsel af de nødvendige ressourcer. Det handler bl.a. om at udvide kapaciteten på de psykiatriske afdelinger, så borgere med behov for behandling kan indlægges, når de har behov for det og ikke udskrives, før de er færdigbehandlede, og et udslusningsforløb er på plads. Og det handler om at sætte ind med øgede ressourcer og gerne i form af specialiserede tilbud med mange former for ekspertise (psykiatrisk DH s medlemsorganisationer: ADHD-foreningen Astma-Allergi Danmark Danmarks Bløderforening Lungeforeningen Psoriasisforeningen Dansk Blindesamfund Foreningen Danske DøvBlinde Epilepsiforeningen Dansk Fibromyalgi-Forening Dansk Handicap Forbund Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede Danske Døves Landsforbund Diabetesforeningen Stammeforeningen i Danmark Gigtforeningen Hjernesagen Hjerneskadeforeningen Høreforeningen Landsforeningen Autisme Landsforeningen LEV SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed Cystisk Fibrose Foreningen Muskelsvindfonden Nyreforeningen Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Osteoporoseforeningen Parkinsonforeningen UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen Sammenslutningen af Unge Med Handicap Scleroseforeningen Spastikerforeningen Stomiforeningen COPA Stofskifteforeningen

2 behandling, misbrugsbehandling, social rehabilitering mv.) - for at sikre en forbedret behandling og rehabilitering af de berørte borgere. DH stiller sig tvivlende over for, om lovforslaget med de tvangselementer det indeholder vil føre til færre tvangsindlæggelser og mindre tvangsmedicinering i psykiatrien. Udviklingen går i øjeblikket i den forkerte retning, og lovforslaget er ikke det rette værktøj til at vende udviklingen. Det er desuden etisk set en betænkelig udvikling, som vi må advare imod. Med forslaget bevæger man sig ud til kanten af, hvad der kan rummes inden for de internationale forpligtelser, Danmark har accepteret at ville overholde herunder FN s Handicapkonvention. Vi vil i øvrigt henvise til høringssvaret fra SIND. 2. Specifikke bemærkninger til lovforslaget DH er som nævnt ikke imod specialiserede socialpsykiatriske afdelinger som sådan. Der kan være god fornuft i et helhedsorienteret tilbud, der rummer mange fagligheder og kan samordne indsatsen over for den enkelte i en samlet plan, sikre en bedre koordineret udslusning mv. Men tvangselementet finder vi er forkert. Vores specifikke bemærkninger skal forstås som et forsøg på at sikre et så retssikkerhedsmæssigt forsvarligt tilbud som muligt, hvis lovforslaget opretholdes, og pege på forhold, der trænger til en afklaring. Afdelingsledelsen De foreslåede socialpsykiatriske afdelinger skal ledes af en afdelingsledelse (jf. 42 a, stk. 3). Det er ikke særlig klart beskrevet, hvilke kompetencer mv. ledelsen skal besidde. Det er heller ikke klart, om der er tale om en enkelt person eller en flerhed af personer. Når det ikke er uvæsentligt, skyldes det, at afdelingsledelsen er tillagt væsentlige beføjelser i lovforslaget. Det er fx afdelingsledelsen, som træffer beslutning om tilbageholdelse, tilbageføring, personlig skærmning, åbning af post, kropsvisitation mv. Det er også afdelingsledelsen som løbende skal vurdere, om patienten opfylder kriterierne for at være på den specialiserede socialpsykiatriske afdeling. Afdelingsledelsen kan delegere en række konkrete beslutninger til andet personale. [2]

3 41a, stk. 3, er naturligvis inspireret af den nuværende psykiatrilov, hvor overlægen er tillagt lignende beføjelser. Men her er der rimelig klarhed. Her ved man, hvilke kvalifikationer og uddannelseskrav, der stilles til den pågældende. Man ved, det er en autoriseret sundhedsperson. Man ved, hvilken lovgivning der gælder, hvis overlægen ikke lever op til almindelig faglig standard, og hvilke sanktioner der i givet fald kan sættes i værk over for overlægen. Man ved også, at overlægen ikke lovligt kan delegere afgørende beslutninger om fx anvendelse af magt videre til andet personale. I lovforslaget er der derimod en række forhold, der er uklare og betænkelige, bl.a. fordi afdelingsledelsen kan delegere afgørende beslutninger videre. Det er bl.a. forhold som: - Hvilke krav der stilles til afdelingsledelsens kvalifikationer (psykiatrisk fagkundskab e.l.) - Hvilken lovgivning der gælder, herunder hvilke sanktioner der kan sættes i værk, hvis afdelingsledelsen ikke er en autoriseret sundhedsperson - Om afdelingsledelsen er en eller flere personer - Hvordan retsstillingen er, når afdelingsledelsen delegerer de afgørende beslutninger om anvendelse af magt videre til andet personale - Hvilke kompetencer dette personale skal have osv. Afdelingsledelsen og de rammer, den skal operere inden for, bør beskrives og præciseres nærmere, jf. ovenfor. Visitation Den nuværende psykiatrilovs 5 bestemmer bl.a., at frihedsberøvelse med henblik på behandling kun kan finde sted, hvis udsigten til helbredelse eller betydelig og afgørende forbedring ellers vil blive forringet. DH mener, at noget tilsvarende bør gælde som betingelse for visitation af patienter til specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. DH ser gerne, at visitationskriterierne ( 42 c og d) og formålsbestemmelser (mest tydeligt angivet i 42 a, stk. 3) får et stærkere fokus på patienten. Det bør være en afgørende betingelse for visitation og for anvendelse af tvang - at patienten vil få det markant bedre af opholdet. [3]

4 Lovforslaget bør slå fast, at frihedsberøvelse og anden tvang kun kan komme på tale, hvis et ophold på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling med overvejende sandsynlighed sikrer, at patienten helbredes eller bedres betydeligt og afgørende. Visitationsforum Patientinddragelse Af 42 b, stk. 4, fremgår, at patienten, en værge eller en anden relevant person i netværket så vidt muligt skal inddrages, før visitationsforummet sender sin indstilling til kommunalbestyrelsen. DH mener, det er vigtigt, at patienten og/eller dennes værge/netværk inddrages i udformning af indstillingen. Hvis der ikke er kommentarer fra patienten m.fl., bør det fremgå af indstillingen. Der skal redegøres for, hvad årsagen er, og hvad der er gjort fra visitationsforummets side for at indhente kommentarer og inddrage patienten m.fl. Det bør desuden præciseres, at visitationsforummet kan inddrage patienten m.fl. direkte i sagsbehandlingen, herunder invitere til deltagelse i det relevante møde. Beslutninger i visitationsforum Ifølge 42 b, stk. 5, træffes beslutninger ved flertal. Hvis speciallægen i psykiatri eller den socialfaglige konsulent vurderer, at kriterier om farlighed/uforudsigelighed, svær psykisk lidelse og nedsat psykisk funktionsevne/svære sociale problemer ikke er opfyldt, skal det fremgå af indstillingen. DH mener, at ekspertudsagn om opfyldelse af kriterier for visitation bør tillægges mere vægt. Hvis en speciallæge i psykiatri fx vurderer, at en borger ikke har svære psykiske lidelser og dermed ikke opfylder et af de nødvendige kriterier bør flertallet ikke kunne tilsidesætte den lægefaglige vurdering. [4]

5 42 b, stk. 5 bør justeres. Ekspertvurderinger af, om en patient opfylder kriterierne for visitation, skal tillægges afgørende vægt. En borger bør fx ikke mod en psykiatrisk speciallæges vurdering kunne visiteres til en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling. Patientrådgiver Patientrådgivere bør kunne bistå med alle former for klager Ifølge 42 p, stk. 1, får en patient, der udsættes for tvangsindgreb, tildelt en patientrådgiver. Patientrådgiveren har blandt til opgave at bistå patienten med at klage over tvangsindgreb. Det gælder dog ifølge lovforslaget ikke alle typer tvangsindgreb. For så vidt angår åbning af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt besøgsrestriktioner bør der ikke beskikkes patientrådgivere, da der alene kan klages til henholdsvis kommunalbestyrelsen og regionsrådet. (citeret fra bemærkningerne side 96). DH mener grundlæggende, at det er en utilfredsstillende retstilstand. De nævnte forhold er indgreb i retten til privatliv og krænker patienternes integritet. Patienterne er ofte svækkede og har brug for støtte og hjælp til at klage. Det har patienterne ret til, hvis der er tale om frihedsberøvelse men ikke ift. de nævnte indgreb som kropsvisitation, poståbning mv. At klageinstansen er regionsråd eller kommunalbestyrelse, kan ikke efter DH s mening begrunde, at en patient ikke har krav på hjælp til at få sendt en klage afsted. Patienter med bistandsværge bør også have krav på at få en patientrådgiver Det fremgår af 42 p, stk. 1, at patienter med en bistandsværge ikke skal tildeles en patientrådgiver. Der synes ikke i bemærkningerne at være givet nogen begrundelse for denne undtagelse. DH mener, at det bør være som i psykiatriloven, hvor alle patienter, der udsættes for tvang, uden undtagelse tildeles en patientrådgiver. Patientrådgivere bør kunne bistå patienten, hvis denne ønsker at klage over foranstaltninger som åbning af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt besøgsrestriktioner. [5]

6 Alle patienter, der opfylder betingelserne i 42 p, stk. 1, herunder patienter med en bistandsværge, skal tildeles en patientrådgiver. Betaling for opholdet Ifølge 42 k skal en patient betale for kost og logi under opholdet på den specialiserede socialpsykiatriske afdeling (dog ikke hvis patienten før opholdet har boet i egen bolig ). Det er DH betænkelig ved. Vi mener, man dermed bryder med princippet om, at det i Danmark er gratis at blive indlagt med det formål at modtage sundhedsmæssig behandling. Det er således, at de borgere, der indlægges, frivilligt eller ufrivilligt, på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling, kaldes patienter i lovforslaget. Og en væsentlig del af det, der skal foregå, vil være behandling i sundhedslovens forstand: psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling, almindelig lægelig behandling, rehabilitering mv. 42 slettes. Patienter med ophold på specialiserede psykiatriske afdelinger skal ikke betale kost og logi. Forholdet til grundloven og Danmarks internationale forpligtelser I bemærkningerne side vurderes loven i forhold til grundloven, den europæiske menneskeretskonvention og FN s Handicapkonvention. Vurderingen i lovforslaget er, at selv om der åbnes op for betydelige indgreb i privatlivets fred og en række andre grundlæggende rettigheder, kan forslaget gennemføres inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. DH er betænkelige ved den hjemmel til frihedsberøvelse og andre indgreb i privatlivets fred mv., som lovforslaget åbner op for. Det er bl.a. indgreb, der ikke alene er motiveret i hensynet til den enkelte patient selv. DH vurderer, at lovforslaget bevæger sig på kanten af grundloven og konventionerne. DH lægger bl.a. vægt på følgende forhold: - At lovforslaget ikke tilstrækkelig grad baserer visitationen på et fagligt medicinsk grundlag (jf. at visitation kan finde sted i modstrid med en psykiatrisk speciallæges vurdering). [6]

7 - At visitation ikke sker på baggrund af en aktuel vurdering af patientens tilstand baseret på egen-undersøgelse fra en lægefaglig ekspert. - At det ikke klart nok er sikret, at afdelingsledelsen har kompetencerne til løbende at vurdere, om betingelserne for tvangsindgreb over patienten er opfyldt. - At det ikke, som anført i bemærkningerne i lovforslaget på side 116, synes korrekt, at betingelserne for frihedsberøvelse er de samme, uanset om patienten har et handicap eller ej. Det er således alene mennesker med psykosociale handicap - svære psykiske lidelser samt nedsat psykisk funktionsevne, jf. de foreslåede visitationskriterier der kan udsættes for frihedsberøvelse og øvrige tvangsindgreb. - At visitationen ikke tydeligt nok tager udgangspunkt i patientens behov, og at der ikke som betingelse for anvendelse af tvang stilles krav om væsentlig sandsynlighed for helbredelse eller tydelig og afgørende bedring af patientens tilstand. Der bør foretages en uvildig vurdering af, om forslaget holder sig inden for rammerne af grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN s Handicapkonvention. 3. Tekniske bemærkninger Vi går ud fra, at det er en fejl, når den foreslåede 1a (lovforslagets nr. 2) står: Ophold og anvendelse af tvang (vores understregning). sker på baggrund af på baggrund af informeret samtykke medmindre andet følger. Der bør stå: Ophold, behandling og rehabilitering for patienter, der er over 18 år, sker på baggrund af informeret samtykke medmindre andet følger. Med venlig hilsen Thorkild Olesen Formand [7]

8 For nærmere oplysninger kontakt chefkonsulent Torben Kajberg på eller [8]

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages.

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages. Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den

Læs mere

Danske Handicaporganisationers bidrag til afbureaukratisering af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Danske Handicaporganisationers bidrag til afbureaukratisering af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Blekinge Boulevard

Læs mere

Overordnet set finder DH, at det er et lovforslag, der indeholder gode forbedringer for mennesker med handicap, som DH har arbejdet for længe.

Overordnet set finder DH, at det er et lovforslag, der indeholder gode forbedringer for mennesker med handicap, som DH har arbejdet for længe. Undervisningsministeriet ASFJK@uvm.dk Høringssvar Frit leverandørvalg, SPS mv. Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup,

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0615 Bilag 3 Offentligt Til medlemmerne af Europaudvalget Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

03 NÜV. RIauvokatefl. Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS

03 NÜV. RIauvokatefl. Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS selv ikke 03 NÜV. STÄTSADVOKATEN RIauvokatefl Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK-10162-00079-17 Sagsbehandler: H BS Z N STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET KAMPMANNSGADE 1 1604

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Mit forslag til ændring, er at der ikke skal tillades et 6-etagers byggeri på grunden ved Orbicon.

Mit forslag til ændring, er at der ikke skal tillades et 6-etagers byggeri på grunden ved Orbicon. Fra: Til: Emne: Dato: TMC vedr lokalplan 2.19.13 / kommunetplantillæg 34 27. november 2018 09:25:55 Hej Mit forslag til ændring, er at der ikke skal tillades et 6-etagers byggeri på grunden ved Orbicon.

Læs mere

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr NOTAT Til KL Social og Sundhed Bemærkninger vedr. høring om lovforslag til etablering af socialpsykiatriske afdelinger Københavns Kommunes Socialforvaltning har modtaget lovforslaget til etablering af

Læs mere

Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder

Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder Foto: xxxxxxxxxx Denne pjece er til den kommunale medarbejder, der påtænker at visitere en borger til de særlige pladser

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Til: Fra: Titel: Kære Emilie Stæhr Hansen

Til: Fra: Titel: Kære Emilie Stæhr Hansen Til: Fra: Titel: Valgenheden (valg@oim.dk) Dansk Arbejdsgiverforening (DA@da.dk) SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen E-mailtitel:

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger mv.

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger mv. Sundheds- og Ældreministeriet Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger mv. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609721 Dok. nr.: 206595 Dato:

Læs mere

Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder

Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder Psykiatri Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder Denne pjece er til den kommunale medarbejder, der overvejer at visitere en borger til de særlige pladser i Region

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Koncept for visitation til de særlige pladser på psykiatriske afdelinger

Koncept for visitation til de særlige pladser på psykiatriske afdelinger Afdeling: Administrationen, Sekretariatet for visitationsforum til særlige pladser Journal nr.: 18/2569 Dato: 31. januar 2018 Mail: Psyk-saerligepladser@rsyd.dk Koncept for visitation til de særlige pladser

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske

Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL fremsendte den 27. januar 2017 høringssvar til den første

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringsnotat vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger N O T A T 26-01-2017 Sag nr. 2017-00651 Høringsnotat vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger Indeværende notat supplerer Danske Regioners høringsbrev og indeholder en række konkrete

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og

Læs mere

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 19. november 2018 kl

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 19. november 2018 kl Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte liste Dato: 29. oktober 2018 Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPNFF Sagsnr.: 1808711 Dok. nr.: 727998

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Høringssvar vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud

Høringssvar vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Indenrigsministeriet Mail: itrk@sim.dk pesk@sum.dk 7. september 2016 Høringssvar vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud Ved

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Koncept for visitation til de særlige pladser

Koncept for visitation til de særlige pladser Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Koncept for visitation til de særlige pladser

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5 Dato 26.01.2017 Journal nr. 2017-2017, np,ehp Side 1 af 5 Til Sundheds- og Ældreministeriet Sendt pr. e-mail til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk Høringssvar vedr. Lovforslag om specialiserede

Læs mere

Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden

Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Udfyld nedenstående formular og gem den lokalt. Send den herefter som vedhæftning i en e-mail til visitationsforummets

Læs mere

Ved skrivelse af 21. december 2016 er vi blevet inviteret til komme med bemærkninger til ovennævnte.

Ved skrivelse af 21. december 2016 er vi blevet inviteret til komme med bemærkninger til ovennævnte. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Mail: sum@sum.dk sah@sum.dk lifr@sum.dk 25. januar 2017 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Lovforslag nr. L 134 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse af særlige

Læs mere

FOA takker for høringen, og vil hermed kvittere med nedenstående bemærkninger.

FOA takker for høringen, og vil hermed kvittere med nedenstående bemærkninger. 26. januar 2017 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettes pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration mv (oprettelse

Læs mere

Koncept for visitation til de særlige pladser i Region Hovedstaden

Koncept for visitation til de særlige pladser i Region Hovedstaden Administrationen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen NOTAT Direkte 38640006 JNIL Dato: 17. april 2018 Koncept for visitation til de særlige pladser i Region Hovedstaden Indledning Regionerne skal oprette

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2016/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1609721 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

Notat om visitation til særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland

Notat om visitation til særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland 18. december 2017 Notat om visitation til særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland Regionerne skal oprette særlige pladser på psykiatrisk afdeling som en del af sygehusvæsenet, jf. psykiatrilovens

Læs mere

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien Til Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk, nff@sum.dk, kari@sum.dk og sagl@sum.dk KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien KL har modtaget

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Region Hovedstadens bidrag til høring nr. 2 over revideret udkast til forslag til oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Region Hovedstadens bidrag til høring nr. 2 over revideret udkast til forslag til oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Til: Sundhed- og Ældreministeriet Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666013 Mail csu@regionh.dk Dato: 23. februar 2017 Region

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Christina S. Christensen chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 1 1 N I N I @ H U M A N

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

24. februar Til Sundheds- og Ældreministeriet Att. med kopi til Holbergsgade 6 DK-1057 København K

24. februar Til Sundheds- og Ældreministeriet Att. med kopi til Holbergsgade 6 DK-1057 København K 24. februar 2017 Til Sundheds- og Ældreministeriet Att. (sah@sum.dk) med kopi til (lifr@sum.dk). Holbergsgade 6 DK-1057 København K Høringssvar over revideret udkast til lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 2018/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1808711 Fremsat den 20. december 2018 af sundhedsministeren

Læs mere

Vi har brug for en garanti for, at socialområdet, herunder civilsamfundet, ikke bliver nedprioriteret i fremtidige finanslovsaftaler.

Vi har brug for en garanti for, at socialområdet, herunder civilsamfundet, ikke bliver nedprioriteret i fremtidige finanslovsaftaler. Angående resterne af satspuljen Kære Astrid Krag Vi skriver til dig som social- og indenrigsminister fordi vi er bekymrede for, om resterne af satspuljen vil komme udsatte og sårbare borgere til gavn i

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Visitation. Særlige pladser i Psykiatrien i Region Nordjylland

Visitation. Særlige pladser i Psykiatrien i Region Nordjylland Visitation Særlige pladser i Psykiatrien i Region Nordjylland INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Sagsforløb for optagelse på en særlig plads på psykiatrisk afdeling... 4 3 Målgruppe for ophold på særlige pladser

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. maj Betænkning. over Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. kany@sim.dk og lbpo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 90 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 90 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 90 Bilag 1 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A Postboks 90 2770 Kastrup Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Udkastet til lovforslag har desuden været offentligt tilgængeligt på under Høringsportalen.

Udkastet til lovforslag har desuden været offentligt tilgængeligt på  under Høringsportalen. Sundheds- og Ældreministeriet KOMMENTERET NOTAT Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPLIFR Koordineret med: Sagsnr.: 1609721 Dok. nr.: 343871 Dato: 19. april 2017 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT TIL Forslag til Lov om

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

Høringssvar vedr. lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love

Høringssvar vedr. lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love sum@sum.dk 13-12-2018 EMN-2018-02870 1248601 Katrine Stokholm Høringssvar vedr. lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love Danske Regioner har haft

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger Socialpædagogerne Brolæggerstræde 9 1211 København K Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Mail: sum@sum.dk Kopi: sah@sum.dk Telefon 72 48 60 00 Fax 72 48 60 01 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 17. februar 2017 sendt i anden høring hos:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 17. februar 2017 sendt i anden høring hos: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 206 Bilag 1 Offentligt Enhed Udsatte Voksne og Civilsamfund Sagsbehandler Karina Grimstad Svenningsen Koordineret med Sagsnr. 2016-8170 Doknr. 446347 Dato

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 5 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet masz@sim.dk cc: jurint@sim.dk Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Sæt dagsordenen FLERE JOB TIL MENNESKER MED HANDICAP

Sæt dagsordenen FLERE JOB TIL MENNESKER MED HANDICAP Sæt dagsordenen FLERE JOB TIL MENNESKER MED HANDICAP Kolofon Produceret af Danske Handicaporganisationer Produktionsår 2015 Illustrationer: Tove Krebs Lange, www.tovekrebslange.dk Tekst: New Stories, www.newstories.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

25. januar Til Børne- og Socialministeriet med kopi til Holmens Kanal København K

25. januar Til Børne- og Socialministeriet med kopi til Holmens Kanal København K Til Børne- og Socialministeriet chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk. Holmens Kanal 22 1060 København K 25. januar 2017 Høringssvar over Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Delaftale om udmøntning af satspuljen for : Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Delaftale om udmøntning af satspuljen for : Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud 14. oktober 2016 Regeringen Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Liberal Alliance Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Delaftale om udmøntning af satspuljen for

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Region Hovedstadens høringssvar til lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Region Hovedstadens høringssvar til lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 68666015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16026844 Ref.: hasura Dato: 18. januar 2017 Region

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere