Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 2010 Karen Eberhardt Henriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 2010 Karen Eberhardt Henriksen"

Transkript

1 Pesticidafprøvning 2010 X Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 2010 Karen Eberhardt Henriksen Indledning Langt de fleste behandlinger i herbicidafprøvningsforsøgene i sæsonen blev udført i foråret. De fleste forsøg blev udført i vinter- og vårsæd, der var kun 12 forsøg i vinterraps, majs og kartofler. Der er fortsat mange forsøg, som ønskes afviklet som fortrolige. I det følgende kan der vises resultater fra forsøg med 9 produkter. Materialer og metoder Alle afprøvningsforsøgene udføres som markforsøg. De fleste er udstationeret hos landmænd, men enkelte er placeret på DJF Flakkebjerg. Forsøgene har hovedsagelig været placeret på Sjælland, men enkelte forsøg har været placeret i Jylland, for at imødekomme specielle krav til jordbund og til sammensætning af ukrudts floraen. Forsøgene udlægges med 4 blokke som 2-faktor forsøg med midler og doser. Der udføres dels tolerance-/udbytteforsøg og dels effektforsøg. Ved anlæggelsen af effektforsøg tilstræbes det, at ramme arealer med betydelige ukrudtsbe stande i form af mange ukrudtsarter. Hvorimod det ved anlæggelsen af tolerance/udbytteforsøg tilstræbes, at ramme arealer med ingen eller en meget lille ukrudtsbestand. Sprøjtninger er udført med en selvkørende sprøjte, hvor sprøjtetrykket er opnået med atmos færisk trykluft. Sprøjtninger gennemføres standard mæssigt med Hardi fladsprededyser LD Syntal, med 150 l vand pr. ha, et dysetryk på 2,6 bar og en bomhastighed på 4,5 km/t. Midlernes effekt er opgjort ved bedømmelse og på de enkelte ukrudtsarter ved at tælle antal planter og måle friskvægt i 3 prøveflader 142 á 0,25 m 2 (for græsser ofte 0,10 m 2 ) pr. parcel. Denne bedømmelse sker normalt 6 uger efter sprøjtning for forårssprøjtningerne. I de led, der sprøjtes om efteråret, sker optællingen om foråret 2-3 uger, efter at afgrøden er i vækst. Effektopgørelsen angives som forholdstal (procent effekt) på basis af de ubehandlede forsøgspar celler. I forsøgene bedømmes endvidere for effekt og for skade på afgrøden ca. 2 og ca. 6 uger efter sprøjtning. I de led, der er sprøjtet om efteråret, bedømmes desuden om foråret ca. 2-3 uger, efter at afgrøden er i vækst. I korn og frøgræs bedømmes derudover ved skridning og høst. I andre afgrøder bedømmes 1 2 gange; sidste bedømmelse i udbytteforsøgene er altid før høst. Resultater I de efterfølgende grafer vises de gennemsnitlige effektresul tater af de midler, som ikke har været afprøvet under fortrolighed. Bekæmpelseseffekterne er illustreret som søjlediagrammer for hver enkelt ukrudtsart ved en given dosering. Søjlerne viser den gennem snitlige bekæmpelsesef fekt ove r for de ukrudtsar ter, som har været repræsen teret i forsøgene. For tokimblade de ukrudtsarter er ef fektangivelserne baseret på op gørel ser af frisk vægt, for de fleste græsu krudt sarter er ef fektan givelserne baseret på en tæl ling af antallet af plan ter. I nogle af søjlediagrammerne er effekten af det afprøvede middel vist sammen med effekten af et godkendt middel, der indeholder samme aktivstof som det afprøvede middel. Midlernes aktivstoffer fremgår af kemikalieoversigten bagerst i bogen. Tallene i parentes under ukrudtsnavnene refererer til det antal forsøg, der ligger bag effekten af de enkelte doseringer. Figurerne er ordnet alfabetisk

2 efter midlernes navne. Figur 1 4: Alliance anvendt i vår- og vintersæd Ally ST blev brugt som standard i alle forsøg. Resultater: Der blev i alt udført 2 selektivitetsforsøg og 4 effektforsøg ligeligt fordelt på vinterog vårsæd. Vækstbetingelserne var gode i alle forsøg med undtagelse af selektivitetsforsøget i vårbyg, som var noget medtaget af tørken i juli. Ingen af behandlingerne med Alliance medførte skade på afgrøderne og der var ingen signifikante forskelle på udbytterne (i vårbyg og vinterbyg) hverken relateret til herbicid eller til dosis. Effekt på ukrudt: I vårbyg var der ingen signifikante forskelle på effekterne på: GERSS, PAP- RH, STEME og VERPE. Men: I begge effektforsøg var der signifikant forskel på effekten af 0,05 kg/ha (½ N) Alliance og 0,003 kg/ha (½ N) Ally ST på VIOAR. Alliance have en signifikant bedre effekt på VIOAR end Ally ST. I vinterhvede var der ingen signifikante forskelle på effekterne på: CAPBP, MATIN, MYOAR, POLAV og STEME. I ét forsøg var der signifikant forskel på effekten af 0,05 kg/ha (½ N) Alliance og 0,003 kg/ha (½ N) Ally ST. Alliance havde signifikant bedre effekt på PAPRH, VERAR og VIOAR end Ally ST Men i det andet effektforsøg var der ikke signifikant forskel på produkternes effekt på VIOAR Figur 5 7: Aniten Super anvendt i vår- og vintersæd Briotril 400 EC blev brugt som standard i vårbygforsøgene. Starane XL blev brugt som standard i vintersædsforsøgene. Resultater: Der blev i alt udført 2 selektivitetsforsøg og 4 effektforsøg ligeligt fordelt på vinterog vårsæd. Vækstbetingelserne var gode i alle forsøg med undtagelse af de 2 effektforsøg i vårbyg, som var noget medtaget af tørken i juli. Ingen af behandlingerne med Aniten Super medførte skade på kornafgrøderne. I ingen af selektivitetsforsøgene (vårbyg og vinterbyg) var der signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til herbicid eller til dosis. Effekt på ukrudt: Følgende ukrudtsarter var til stede i vårbygforsøgene: CAPBP, MATIN, MYOAR, STEME, VERPE og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne af sammenlignelige dosis af Aniten Super og Briotril 400 EC. Undtagen effekten på VIOAR, hvor Briotril 400 EC havde en signifikant bedre effekt end Aniten Super. Følgende ukrudtsarter var til stede i vinterhvedeforsøgene: GALAP, MATIN, PAPRH, POLAV, STEME, VERAR og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne af sammenlignelige dosis af Aniten Super og Starane XL. Undtagen effekten på STEME, hvor Starane XL havde en signifikant bedre effekt end Aniten Super. Figur 8 11: Buctril EC 225 anvendt i frøgræs samt vår- og vintersæd Oxitril CM blev anvendt som standard i alle forsøg Resultater: Der blev i alt udført 5 selektivitetsforsøg og 3 effektforsøg: 2 selektivitetsforsøg i frøgræs (ét i engrapgræs og ét i alm. rajgræs), begge forsøg blev behandlet i foråret selektivitetsforsøg i vinterbyg. Et blev behandlet i efteråret 2009 og et blev behandlet i foråret 2010 (Express ST blev tilsat forårsbehandlingerne: 1 N = 0,0075 kg/ha og 2 N = 0,015 kr/ha) 143

3 1 selektivitetsforsøg i vårbyg med udlæg af alm. rajgræs 1 effektforsøg i vårbyg 2 effektforsøg i vinterhvede. Et blev behandlet i efteråret 2009 og et blev behandlet i foråret Vækstbetingelserne var gode i alle forsøg med undtagelse af effektforsøget i vårbyg, som var noget medtaget af tørken i juli. Ingen af behandlingerne med Buctril EC 225 medførte skade på afgrøderne. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne i selektivitetsforsøgene med undtagelse af forsøget i alm. rajgræs, hvor udbyttet i de led, som var behandlet med 0,7 l/ha (1 N) Buctril EC 225, var signifikant højere end udbyttet i de led, som var behandlet med 0,4 l/ha (1 N) Oxitril CM. Effekt på ukrudt: Følgende ukrudtsarter var til stede i vårbygforsøgene: CAPBP, CHEAL, EPHHE, FUMOF, GERSS, MYOAR, PAPRH, POLAV, POLCO, POLPE and STEME. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne af sammenlignelige dosis af Buctril EC 225 og Oxitril CM. Undtagen effekten på CAPBP, hvor 0,2 l/ha (½ N) Oxitril CM havde en signifikant lavere effekt end de øvrige behandlinger. Følgende ukrudtsarter var til stede i det efterårsbehandlede vinterhvedeforsøg: BRSNS, MATIN, STEME, og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne hverken relateret til herbicid eller til dosis. I det forårsbehandlede vinterhvedeforsøg blev der tilsat Express ST til alle behandlinger (½ N = 0,00375 kg/ha og 1 N = 0,0075 kg/ha). Følgende ukrudtsarter var til stede i det forårsbehandlede vinterhvedeforsøg: SPIOL, STEME, og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne hverken relateret til herbicid eller til dosis. Figur 12 13: Cossack OD + Renol anvendt i vintersæd (forårsbehandling) Broadway + PG26N blev anvendt som standard i alle forsøg Resultater: Der blev udført 1 selektivitetsforsøg i vinterrug og 2 effektforsøg i vinterhvede. Vækstbetingelserne var gode i alle forsøg, men i selektivitetsforsøget medførte af behandlingerne med Cossack OD + Renol skade på afgrøden. Der var signifikante forskel på udbytterne. Led behandlet med 2,4 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha Renol (2 N) gav signifikant lavere udbytte end led behandlet med 0,44 kg/ha Broadway + 0,5 l/ha PG26N (2 N). Der var ikke signifikant forskel på led behandlet med 1 N. Effekt på ukrudt: I effektforsøgene indgik også et led med 0,2 l/ha Hussar WG + 0,5 l/ha Renol. I det ene forsøg var der en lille bestand af vindaks (APESV). Forsøget var i efteråret 2009 behandlet med 1,0 l/ha Boxer EC + 0,5 l/ha Stomp + 0,03 l/ha DFF + 0,15 l/ha Oxitril. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne hverken relateret til herbicid eller til dosis. I det andet forsøg var der en pæn bestand af agerrævehale (ALOMY). Forsøget var i efteråret 2009 behandlet med 1,0 l/ha Boxer EC + 0,03 l/ha DFF + 0,15 l/ha Oxitril. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne hverken relateret til herbicid eller til dosis. Undtagen behandlingen med 0,2 l/ha Hussar WG + 0,5 l/ha Renol, som havde signifikant laver effekt på ALOMY end de øvrige behandlinger. Figur 14 15: Fidox EC anvendt i vinterhvede på afgrødens vs BBCH Boxer EC blev anvendt som standard i alle forsøg Resultater: Der blev i alt udført 2 selektivitetsforsøg i vinterhvede. Vækstbetingelserne var generelt gode, men det blev varmt med meget nedbør på høsttidspunktet, hvilket fik kernerne til at spire i akset. Alle behandlingerne med Fidox EC og alle behandlinger med Boxer EC medførte 144

4 forbigående skader på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til herbicid eller til dosis. Effekt på ukrudt: Følgende ukrudtsarter var til stede i vinterhvedeforsøgene: GALAP, LAM- PU, POAAN, STEME, og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne hverken relateret til herbicid eller til dosis. Undtagen effekten på LAMPU, hvor effekten af 10,0 l/ha Boxer EC var signifikant bedre end effekten af 10,0 l/ha Fidox EC. Figur 16 17: Focus Ultra + Dash HC anvendt i rødsvingel (september måned) Agil 100 EC blev anvendt som standard i alle forsøg Resultater: Der blev udført 1 effektforsøg i rødsvingel med det formål at bekæmpe bredbladede græsser. Ingen af behandlingerne medførte skade på afgrøden. Effekt på ukrudt: Der var en mindre bestand af timothe (PHLPR) i forsøget. Der var signifikante forskelle på effekterne: 0,25 l/ha Agil 100 EC havde en signifikant lavere effekt på PHLPR end alle andre behandlinger 0,5 l/ha Agil 100 EC havde en signifikant lavere effekt på PHLPR end behandlinger som indeholdt >0,5 l/ha Focus Ultra Figur 18 25: Stomp CS alene samt splitbehandling med Stomp CS efterfulgt af Fighter Renol anvendt i kartofler Command CS samt splitbehandling med Command CS efterfulgt af (Fighter Renol) blev anvendt som standard i forsøgene. Resultater: Der blev udført 3 effektforsøg i kartofler. Vækstbetingelserne var generelt gode. Men i to forsøg blev kartoflernes vækstbetingelser hæmmet af den store ukrudtspopulation, til trods for at Stomp CS og Command CS behandlingerne i disse to forsøg blev fulgt op af en behandling med 20 g/ha Titus WSB (25 % rimsulforon) + 0,2 l/ha Agropol. Alle Stomp CS og Command CS behandlinger blev udført inden fremspiring, ved splitbehandlingerne blev der fulgt op med Fighter Renol på det tidspunkt, hvor afgrøden var i vækststadie BBCH. Effekt på ukrudt: Følgende ukrudtsarter var til stede i kartoffelforsøgene: ARTVU, CAPBP, CHEAL, GALAP, LAPCO, MATIN, MATSS, MYOAR, POAAN, POLAV, POLCO, SENVU, STEME og VIOAR. Effekten af sammenlignelige behandlinger var ikke signifikant forskellige. Med undtagelse af: Effekten på VIOAR (1 forsøg) hvor både 0,8 l/ha (½ N) og 1,6 l/ha (1 N) Stomp CS havde en højere effekt end ½ N og 1 N Command CS Effekten på GALAP og STEME (1 forsøg) hvor splitbehandlingen med Command CS havde en signifikant højere effekt end splitbehandlingen med Stomp CS Effekten på POAAN (1 forsøg) hvor splitbehandlingen med Stomp CS havde en signifikant højere effekt end splitbehandlingen med Command CS Figur 26 32: Xinca anvendt i majs samt forårsanvendelse i vinterhvede Callisto 100 SC blev anvendt som standard i alle majsforsøg Briotril 400 EC blev anvendt som standard i alle vinterhvedeforsøg Resultater: Der blev udført 1 selektivitetsforsøg samt 3 effektforsøg i majs og 1 selektivitetsforsøg samt 4 effektforsøg i vinterhvede. Vækstbetingelserne var generelt gode i alle forsøg med 145

5 undtagelse af selektivitetsforsøget i majs, som blev godt etableret, men på grund af strukturskader stod afgrøden ret uens senere på sæsonen. I effektforsøgene blev afgrøden trykket af den store ukrudtspopulation. Ingen af behandlingerne med Xinca medførte skade på afgrøden. I ingen af selektivitetsforsøgene (majs og vinterhvede) var der signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til herbicid eller til dosis. Effekt på ukrudt: Følgende ukrudtsarter var til stede i majsforsøgene: AETCY, BRSNS, CAP- BP, CHEAL, GALAP, GERSS, LAMPU, MATIN, POAAN, POLAV, POLCO, POLPE, SOLNI, STEME, VERPE og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne af sammenlignelige dosis af Xinca og Callisto 100 SC. Undtagen effekten på VERPE (3 forsøg) og effekten på VIOAR (1 forsøg), hvor Callisto 100 SC havde en signifikant bedre effekt end Xinca. Og i ét forsøg var effekten af 1,5 l/ha (1 N) Callisto 100 SC på POLAV signifikant bedre end effekten af 1,0 (1 N) Xinca. Følgende ukrudtsarter var til stede i vinterhvedeforsøgene: BRSNS, GALAP, LAMPU, MATIN, MATSS, PAPSS, SPIOL, STEME, og VIOAR. Der var ingen signifikante forskelle på effekterne af sammenlignelige dosis af Xinca og Briotril 400 EC. Undtagen effekten på MATSS (1 forsøg), hvor 0,5 l/ha (½ N) Briotril 400 EC havde en signifikant bedre effekt end 0,5 l/ha (½ N) Xinca. Vækstregulering Figur 33 34: Medax Top anvendt i rødsvingel Moddus M blev anvendt som standard i forsøget Vækstregulering: Der blev udført 1 selektivitetsforsøg i rødsvingel. Forsøget blev behandlet i foråret på det tidspunkt, hvor frøgræsset var i vækststadie BBCH. Ingen af behandlingerne medførte skade på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til produkt eller til dosis. Ved høst var der ikke signifikant forskelle på reduktionen af lejesæd, hverken relateret til produkt eller til dosis. Figur 35 36: Medax Top anvendt i strandsvingel Moddus M blev anvendt som standard i forsøget Vækstregulering: Der blev udført 1 selektivitetsforsøg i strandsvingel. Forsøget blev behandlet i foråret på det tidspunkt, hvor frøgræsset var i vækststadie BBCH. Ingen af behandlingerne medførte skade på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne relateret til produkterne. Ved skårlægning var der ikke signifikante forskelle på reduktionen af lejesæd relateret til produkterne. Men højere dosis af produkterne medførte lavere % lejesæd. Figur 37 38: Medax Top anvendt i hundegræs Moddus M blev anvendt som standard i forsøget Vækstregulering: Der blev udført 1 selektivitetsforsøg i hundegræs. Forsøget blev behandlet i foråret på det tidspunkt, hvor frøgræsset var i vækststadie BBCH. Ingen af behandlingerne medførte skade på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne relateret til produkterne. Ved skårlægning var der signifikant forskel på reduktionen af lejesæd. 1,5 l/ha (1 N) Medax Top reducerede % lejesæd signifikant sammenlignet med 0,8 l/ha (1 N) Moddus M. 146

6 Figur 1. Alliance anvendt i vårbyg på afgrødens vs BBCH. Figur 2. Alliance anvendt i vårbyg på afgrødens vs BBCH. 147

7 Figur 3. Alliance anvendt i vinterhvede på afgrødens vs BBCH. Figur 4. Alliance anvendt i vinterhvede på afgrødens vs BBCH. 148

8 Figur 5. Aniten Super anvendt i vårbyg på afgrødens vs BBCH. Figur 6. Aniten Super anvendt i vårbyg på afgrødens vs BBCH. 149

9 Figur 7. Aniten Super anvendt i vinterhvede på afgrødens vs BBCH. Figur 8. Buctril EC 225 anvendt i vårbyg på afgrødens vs BBCH. 150

10 Figur 9. Buctril EC 225 anvendt i vårbyg på afgrødens vs BBCH. Figur 10. Buctril EC 225 anvendt i vinterhvede på afgrødens vs BBCH. 151

11 Figur 11. Buctril EC Express ST anvendt i vinterhvede forår ved vækstbegyndelse. Figur 12. Cossack OD + Renol anvendt i vinterhvede på afgrødens vs (forår). 152

12 Figur 13. Cossack OD + Renol anvendt i vinterhvede på afgrødens vs (forår). Figur 14. Fidox EC anvendt i vinterhvede på afgrødens vs

13 Figur 15. Fidox EC anvendt i vinterhvede på afgrødens vs Figur 16. Focus Ultra anvendt i frøgræs i september måned. 154

14 Figur 17. Focus Ultra anvendt i frøgræs i september måned. Figur 18. Stomp CS anvendt i kartofler før fremspiring. 155

15 Figur 19. Stomp CS anvendt i kartofler før fremspiring (16 dage efter blev der behandlet med 20 g/ha Titus WSB + 0,2 l/ha Agropol). Figur 20. Stomp CS anvendt i kartofler før fremspiring (16 dage efter blev der behandlet med 20 g/ha Titus WSB + 0,2 l/ha Agropol). 156

16 Figur 21. Stomp CS anvendt i kartofler før fremspiring (16 dage efter blev der behandlet med 20 g/ha Titus WSB + 0,2 l/ha Agropol). Figur 22. Stomp CS anvendt i kartofler før fremspiring (16 dage efter blev der behandlet med 20 g/ha Titus WSB + 0,2 l/ha Agropol). 157

17 Figur 23. Stomp CS efterfulgt af Fighter Renol (splitbehandling) anvendt i kartofler. Figur 24. Stomp CS efterfulgt af Fighter Renol (splitbehandling) anvendt i kartofler. 158

18 Figur 25. Stomp CS efterfulgt af Fighter Renol (splitbehandling) anvendt i kartofler. Figur 26. Xinca anvendt i majs på afgrødens vækststadie

19 Figur 27. Xinca anvendt i majs på afgrødens vækststadie Figur 28. Xinca anvendt i majs på afgrødens vækststadie

20 Figur 29. Xinca anvendt i vinterhvede på afgrødens vækststadie (forårsanvendelse). Figur 30. Xinca anvendt i vinterhvede på afgrødens vækststadie (forårsanvendelse). 161

21 Figur 31. Xinca anvendt i vinterhvede på afgrødens vækststadie (forårsanvendelse). Figur 32. Xinca anvendt i vinterhvede på afgrødens vækststadie (forårsanvendelse). 162

22 Figur 33. Medax Top anvendt i rødsvingel på afgrødens vækststadie Figur 34. Medax Top anvendt i rødsvingel på afgrødens vækststadie

23 Figur 35. Medax Top anvendt i strandsvingel på afgrødens vækststadie Figur 36. Medax Top anvendt i strandsvingel på afgrødens vækststadie

24 Figur 37. Medax Top anvendt i hundegræs på afgrødens vækststadie Figur 38. Medax Top anvendt i hundegræs på afgrødens vækststadie

XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler

XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler Anvendelsesorienteret Planteværn 211 XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 211 Karen Eberhardt Henriksen, Henrik Jespersen, Verner Lindberg & Steen C. Sørensen Langt

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. ved Christian Haldrup Rødsvingel, vægt og volumen, 1000 kg råvare med 18 pct. affald 80 Meget let affald 60 Let affald 40 Ukrudt,

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Rødsvingel. Dyrkningsvejledning

Rødsvingel. Dyrkningsvejledning Rødsvingel Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Rødsvingel er en varig græsart. Der findes kraftigt voksende sorter med lange underjordiske udløbere og mere finbladede sorter uden eller med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC AGENDA FMC Agricultural Solutions globalt FMC Agricultural Solutions i DK nye produkter FMC Agricultural Solutions i DK hjemtagne produkter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS RØDSVINGEL, MAXIMA 1. ÅRS: EFFEKT AF FORÅRSTILDELING AF KVÆLSTOF 40 kg N/ha 80 kg N/ha 120 kg N/ha Frøudbytte (kg/ha) 2500 2000 1500 1000 500 b a a b a a 0 50 kg N/ha 70 kg N/ha

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september 2017 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd REGLER OG TILSKUD Gennemgå kemi-lageret for udgåede midler ARRANGEMENTER HJERM

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvad lærte vi i 2017? Hestebønner Vinterraps Vintersæd Vårsæd Frøgræs Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Udsædsmængder og sådybde 2015 2017, 8 forsøg Hestebønne Planter

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10. UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD

Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10. UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10 UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD Peter Hartvig November 2010 Rapport

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 9. jan. 2017 Ny anvendelser Opdatering Ny anvendelser: Primus XL og Starane XL Primus

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere