UDKAST. Alberslund og Glostrup Kommune. 0 Indledning. Modulvogntog UPS Danmark. NOTAT 18. juni 2012 SB/ssn/uvh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Alberslund og Glostrup Kommune. 0 Indledning. Modulvogntog UPS Danmark. NOTAT 18. juni 2012 SB/ssn/uvh"

Transkript

1 UDKAST Alberslund og Glostrup Kommune Modulvogntog UPS Danmark NOTAT 18. juni 2012 SB/ssn/uvh 0 Indledning I forbindelse med et ønske fra UPS Danmark om at få tilladelse til at køre med modulvogntog mellem lageret på Naverland 7-9 og Frederikssundsmotorvejens tilslutning til Nordre Ringvej ad ruten Naverland, Farverland, Fabriksparken og Nordre Ringvej i Albertslund og Glostrup Kommune, er Via Trafik blevet bedt om at vurdere et foreliggende projektforslag, der muliggør denne rute for modulvogntog. Forslaget vurderes med hensyn til afviklings-, vedligeholdelses-, trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige forhold. ÅF Hansen & Henneberg har optegnet kørekurver for alle nødvendige svingbevægelser i krydsene: Naverland/Farverland Farverland/Fabriksparken Fabriksparken/Nordre Ringvej Kørekurverne viser arealbehovet ved kørsel med modulvogntog type 3 og med en hastighed på 15 km/h. Modulvogntog type 3 er den mest udbredte type i Danmark og er samtidig den mest arealkrævende type. ÅF Hansen & Henneberg skriver i deres ansøgning at der ikke er behov for geometriske ændringer i de omtalte kryds for at kunne manøvrere modulvogntoget sikkert og lovligt gennem krydset. Det bemærkes at forholdene ved til- og frakørslen til Frederikssundsmotorvejen ikke er vurderet. Det bør sikres at de nye rampeanlæg er udformet til modulvogntog. I nærværende vurdering indgår viden fra Vejdirektoratets Evaluering af forsøg med modulvogntog danske erfaringer. Her er det bl.a. analyseret, at der er i perioden er registreret i alt fire uheld hvor modulvogntog har været involveret. To af disse uheld er fejlregistrerede, mens de to andre uheld skete på motorveje. Der er således ikke registreret uheld med modulvogntog udenfor motorvejene i den to årige periode. Analysen viser endvidere at på de 150 lokaliteter, der er ombygget for at modulvogntogene kan køre lovligt, er antallet af uheld samlet set faldet, men faldet har ikke været så stort som det kunne forventes i forhold til den generelle uheldsudvikling i kryds. Det bemærkes dog at forsøgsperioden på to år er for kort til, at der kan konkluderes entydigt på trafiksikkerhedsudviklingen, som følge af forsøget med modulvogntog.

2 0.1 Resume Derudover er der anvendt anbefalinger fra Vejdirektoratets vejregler og pjecen Undgå højresvingsulykker. Her er der særlig fokus på temaerne: Tilstrækkelig sigt bagud Ingen rabat mellem cyklister og bilister Tilbagetrukket stopstreg for bilister Afkortet cykelsti Konfliktfrit signal UPS Danmark har oplyst at der både morgen og aften forventes modulvogntog i hver retning. UPS Danmark har endvidere oplyst at modulvogntogene vil køre på ruten i tidsrummet mellem kl. 4:00 og 6:00 om morgenen og mellem kl. 18:00 og 19:00 om aftenen. Følgende tiltag kan forbedre trafiksikkerheden og bør overvejes gennemføret ved en tilladelse af kørsel med modulvogntog: Arealbehovskurverne bør vises med et tillæg på 0,3 m. Cykelstier bør føres helt ud til kantsten i stedet for en ca. 1 m bred græsrabat. Det gælder for de højresvingende i krydsene Naverland/Farverland, Farverland/Fabriksparken og Fabriksparken/Nordre Ringvej. Højresvingende last- og varebiler får hermed en bedre mulighed for at se ligeudkørende cyklister i sidespejlene i højre side. En tilstrækkelig sigt bagud sikrer, at en chauffør i en højresvingende lastbil med anhænger kan se tilstrækkeligt langt bagud. I de signalregulerede kryds anbefales det at der etableres detektering af modulvogntog med rødtidsforlængelse i tværretningen. I krydset Farverland/Naverlands nordvestlige hjørne anbefales det at udforme hjørnet efter kørekurven for modulvogntoget så den ikke kommer over i modsatte kørespor på Naverland. Det bør overvejes at bytte om på ind- og udkørsel til UPS for at undgå højresving i krydset Farverland/Naverland. Ved udkørsel fra UPS skal det sikres at der er tilstrækkelige oversigtsareal med etablering af standsningsforbud langs Naverland ud for Farverland (i stedet for det nuværende parkeringsforbud). Sikring af cyklister på cykelsupersti langs Fabriksparken i krydset Farverland/Fabriksparken ved signalstyring og blåt cykelfelt. Sikring af cyklister langs Farverland i krydset Farverland/Fabriksparken med en konfliktfri krydsning ved signalstyringen. Stoplinjerne på Farverland og Fabriksparken trækkes 5 m tilbage i forhold til fodgængerfeltet/cykelstien. Dette er især vigtigt i forhold til højresvingende lastbiler, da lastbilchauffører har svært ved at se cyklister umiddelbart foran og til højre for førerhuset. Ved at trække stopstregen 5 m tilbage kan cyklister, der står ved deres stopstreg, ses af lastbilchaufføren. Samtidig afmærkes en højre og venstresvingsbane på Farverland i krydset med Fabriksparken, der sikrer at den højresvingende chauffør kommer ind langs cykelstien. Det skal undersøges om parkeringen på Farverland bør flyttes længere væk fra krydset med Fabriksparken. Venstresvingsbanen på Fabriksparken mod Farverland bør forlænges så de ligeudkørende biler kan komme forbi modulvogntoget. Genopfriskning af det blå cykelfelt langs Nordre Ringvej på tværs af Fabriksparken og nye på tværs af Farverland ved både Naverland og Fabriksparken. Side 2

3 1 Kommentarer til de tilsendte projektforslag 1.1 Overordnede kommentarer De viste arealbehovskurver tager ikke hensyn til afvigelser fra den ideelle køremåde. Som minimum bør der være 0,3 m friareal på begge sider af modulvogntoget til kantsten eller modsatte kørespor, så det indregnes at chaufførerne ikke kører præcist som ideallinjen i AutoTurn-programmet (computerprogram, hvor arealbehovskurverne tegnes). Alene spejlene på et modulvogntog udgør 0,2-0,3 m og bør også indgå i vurderingen af fritrumsprofilet. Eventuelle udvidelser af krydsene kan medføre, at venstre- og højresving kan foretages med højere hastighed af personbiler. Det kan forringe trafiksikkerheden. For at modvirke det bør vejudvidelser til brug for modulvogntog udføres som overkørbart areal i afvigende belægning. På ruten mellem UPS Danmark og Nordre Ringvej er der analyseret på de politiregistrerede uheld for en 5 års periode. Der er set på uheldstyper igennem de tre kryds, som evt. kan forværres som følge af en evt. tilladelse af modulvogntog på ruten. Der er særligt set på uheld i de svingbevægelser, hvor lastbiler/sættevogne har været indblandet. Det er kun i krydset Fabriksparken/Nordre Ringvej at der er registreret uheld, i en uheldssituation, hvor forholdene vurderes forværret som følge af en evt. tilladelse af modulvogntog. Dette er nærmere beskrevet i afsnit Naverland/Farverland Ved højresving fra Farverland mod Naverland kommer modulvogntoget over i modsatte kørespor. Dette medfører en dårligere trafikafvikling, fordi modulvogntoget ikke kan køre samtidig med at der kommer trafik på Naverland i østlig retning. Der er således mere at holde øje med for chaufføren. Langs Farverland i sydgående retning er der en cykelsti bag en ca. 1 m bred skillerabat mellem kørespor og cykelsti. Det er problematisk fordi højresvingende last- og varebiler har vanskeligt ved at se ligeudkørende cyklister i sidespejlene i højre side. Cykelstien bør derfor placeres tæt ved kørebanekanten uden nogen form for helle, beplantet areal, parkering eller lignende på en strækning på m inden stoplinjen. Derudover anbefales et frit sigt bagud på 70 m, hvilket sikrer, at en lastbil kan nå at krydse cykelstien uden, at en knallert behøver at bremse. I forhold til modulvogntog vurderes det at afstanden bør være ca. 100 m. Det bemærkes dog at forholdene ved et modulvogntog i forhold til en sættevogn på dette punkt ikke er markant anderledes (længere slæbekurve og lavere acceleration) og at der i de sidste 5 år ikke er registreret uheld af denne type her. Dette konkluderes også ud fra antagelsen om, at det forventede antal modulvogntog er lavere end antallet af sættevogntog i dag og at antallet af konflikter dermed mindskes. Side 3

4 Foto 1: Cykelstien på Farverland bør føres helt ud til kantsten i stedet for bag græsrabatten. Samtidig bør standsningsforbuddet på Farverland respekteres. Arealbehovskurven viser endvidere at modulvogntoget kører ca. 2,2 m fra kantstenen på Farverland. Ved besigtigelser blev det konstateret at der (ulovligt) holder biler parkeret langs Farverland (der er standsnings- og parkeringsforbud). Denne parkering er med til at forværre situationen mht. dårlige oversigtsforhold mellem cyklister og højresvingende lastbiler. Dette betyder at cyklisterne er svære at se. Parkerings- og standsningsforbuddet bør indskærpes. Pga. afrundingen af hjørnet kan modulvogntoget ikke komme tættere på kantstenen i hjørnet. Hvis modulvogntoget skal køre tættere på kantstenen langs Farverland, vil modulvogntoget komme længere over i modsatte kørespor på Naverland. Det anbefales derfor at ændre kantstenen på hjørnet så den udformes efter kørekurven for modulvogntoget, således at det kan køre tættere på kantstenen og dermed bedre se cyklisterne. Udvidelsen bør ske i et overkørbart areal så personbiler og varevogne ikke kan køre hurtigere rundt i svinget. Ved højresving fra Naverland til Farverland er der risiko for at ligeudkørende cyklister langs Naverland bliver overset af modulvogntog. Det anbefales at tydeliggøre tilstedeværelsen af cyklister langs Navervej ved at etablere et blåt cykelfelt langs Navervej på tværs af Farverland. En alternativ løsning for at undgå farlige højresving i krydset er at bytte om på trafikstrukturen til og fra UPS, så det i stedet for højresving bliver venstresving til og fra Farverland og der køres ind øst for UPS og ud vest for UPS Indkørsel til UPS (vest) Ingen kommentarer. Side 4

5 1.2.2 Udkørsel fra UPS (øst) Ved udkørsel fra UPS skal det sikres, at der er tilstrækkelige oversigtsareal for et udkørende modulvogntog. Foran indgangen til UPS er der vareleverancer som i korte perioder holder på vejen og dermed reducerer oversigtsforholdene, idet de kan skjule biler og cyklister i østgående retning på Naverland. Foto 2: UPS s kassebiler og andre vareleverancer holder foran indgangen, dette bør overvejes indført standsningsforbud for at forbedre oversigtsforholdene. En holdende bus 149 ved stoppestedet vil ligeledes reducere oversigtsforholdene. Arealbehovskurverne viser endvidere at en personbil ikke vil kunne køre ind til UPS samtidig med et modulvogntog kører ud. Det bemærkes at de nævnte problemer også er til stede i dag uden at der er registreret uheld af den grund. Et modulvogntog er dog længere end et sættevognstog og derfor længere tid om at komme igennem krydsområdet, hvilket betyder at problemerne vil blive større. Det anbefales at erstatte parkeringsforbuddet foran UPS s indgang med et standsnings- og parkeringsforbud. Side 5

6 1.3 Farverland/Fabriksparken I krydset Farverland/Fabriksparken bør der være særlig fokus på cyklisternes forhold, da der langs Fabriksparken løber en cykelsupersti. Det er her et konfliktpunkt mellem de venstresvingende modulvogntog fra Fabriksparken til Farverland og cyklister langs Fabriksparken i østlig retning. Den potentielle konflikt bliver større end i dag da et venstresvingende modulvogntog vil være længere tid om at komme igennem krydset og risikoen for uheld overfor ligeudkørende cyklister dermed bliver større. Den bedste løsning vil være at cyklisterne og modulvogntogene ikke kører samtidig så en potentiel konflikt undgås. Det vil kræve en ekstra signalfase og en detektering af cyklerne på cykelstien i en tilpas afstand fra krydset så cyklerne på cykelsuperstien kan nå at blive indkoblet uden tidstab (detektering fx vha. spoler på stien ikke en trykknap funktion). En mindre ambitiøs sikring af cyklisterne vil være et blåt cykelfelt langs Fabriksparken og etablering af førgrønt for cyklisterne. Langs Farverland i nordgående retning er der en cykelsti bag en ca. 1 m bred skillerabat mellem kørespor og cykelsti. Det er problematisk fordi højresvingende last- og varebiler har vanskeligt ved at se ligeudkørende cyklister i sidespejlene i højre side. Forholdene forværres ved modulvogntog i forhold til sættevognstog, idet et sættevognstog ikke behøver at køre så langt frem før det begynder svingning. Endvidere viser slæbekurven for modulvogntoget at der samtidig kun dårligt er plads til højresvingende cyklister. For at opnå den bedste trafiksikkerhed for cyklisterne bør de køre i deres egen signalfase for at undgå potentielle konflikter. Der vurderes umiddelbart kun at være få cyklister på Farverland, hvorfor kapaciteten kun reduceres magimalt, idet den ekstra fase kun sjældent skal indkobles. Alternativt bør cykelstien føres helt tæt på kørebanen de sidste m op mod krydset for at øge synligheden af cyklisterne. Derudover anbefales et frit sigt bagud på 70 m, hvilket sikrer, at en lastbil kan nå at krydse cykelstien uden, at en knallert behøver at bremse. I forhold til modulvogntog vurderes det at afstanden bør være ca. 100 m. En yderligere synliggørelse af cyklisterne opnås ved at flytte stoplinjen på Farverland 5 m tilbage. Det sikrer, at højresvingende lastbilchauffører kan se cyklister, der holder ved stoplinjen. For at sikre at et modulvogntog kører helt tæt på højre kant, afmærkes samtidig en højre og venstresvingsbane på Farverland i krydset med Fabriksparken. Side 6

7 Foto 3: Cyklister bør køre i egen signalfase og cykelstien bør føres helt ud til kantsten i stedet for bag græsrabatten. Det anbefales endvidere at vise de potentielt parkerede lastbiler på tegningen og dokumentere at modulvogntog samtidig kan foretage deres svingmanøvrer til og fra Farverland. Ved venstresvingsbanen på Fabriksparken viser arealbehovskurverne er der kun er ca. 40 cm mellem højresvingende modulvogntog fra Farverland og ventende lastbiler i venstresvingsbanen på Fabriksparken. Der bør regnes med et sikkerhedstillæg på 2 x 30 cm af hensyn til sidespejle og fordi ikke alle chaufførerne kører så præcist som ideallinjen i AutoTurn. En løsning på dette problem vil være at tilbagetrække stoplinjen med 5 m i forhold til fodgængerfeltet, hvilket i øvrigt også vil øge synligheden af fodgængere. Både ved ind- og udkørsel fra Fabriksparken er der snævre forhold. Arealbehovskurverne er foretaget uden et sikkerhedstillæg på 30 cm. Det ses, at afstanden ud til kantstenen er under sikkerhedstillægget på 30 cm. Endvidere er afstandene til belysningsmaster også lille, og der deraf er en øget risiko for påkørsel. Arealforholdene ved svingbevægelserne bør dokumenteres inkl. et sikkerhedstillæg på 30 cm. Side 7

8 Figur 1: Farverland/Fabriksparken, tre steder med snævre forhold. Venstresvingsbanen på Fabriksparken har en længde svarende til at der kun kan holde ét modulvogntog. Hvis der i venstresvingsbanen holder en personbil foran modulvogntoget, vil det spærre for den ligeudkørende trafik på Fabriksparken. Dette medfører en øget uheldsrisiko. Det anbefales at forlænge venstresvingsbanen så der som minimum er plads til både en personbil og et modulvogntog uden at de blokkerer for trafikken på Fabriksparken. Svingende modulvogntog skal bruge længere tid på at komme igennem krydset, hvilket kan medføre en øget uheldsrisiko. Dette i situationer hvor modulvogntoget svinger sidst i dens grønfase og den tværgående retning starter tideligt. Der bør derfor være en øget rødtid når der kører et modulvogntog igennem krydset. Det anbefales at etablere en detektering af modulvogntog i svingbanerne med rødtidsforlængelse i tværretningen. Foto 4: Parkeringen på Farverland bør først tillades længere væk fra krydset. Side 8

9 1.4 Fabriksparken/Nordre Ringvej I krydset er der registreret ét uheld, i en uheldssituation, hvor forholdene evt. forværres som følge af en tilladelse af modulvogntog. Uheldet er et materielskadeuheld mellem en højresvingende sættevogn fra Nordre Ringvej mod Fabriksparken og en ligeudkørende 30-knallert på Nordre Ringvej. Langs Nordre Ringvej i sydgående retning er der en cykelsti bag en ca. 1 m bred skillerabat mellem kørespor og cykelsti. Det er problematisk fordi højresvingende last- og varebiler har vanskeligt ved at se ligeudkørende cyklister i sidespejlene i højre side. Cykelstien bør derfor placeres tæt ved kørebanekanten uden nogen form for helle, beplantet areal, parkering eller lignende på en strækning på m inden stoplinjen. Derudover anbefales et frit sigt bagud på 70 m, hvilket sikrer, at en lastbil kan nå at krydse cykelstien uden, at en knallert behøver at bremse. I forhold til modulvogntog vurderes det at afstanden bør være ca. 100 m. For at opnå den bedste trafiksikkerhed og undgå potentielle konflikter for cyklisterne, bør de ligeudkørende cyklister køre i en anden signalfase end de højresvingende bilister. For at det ikke forringer cyklisternes fremkommelighed langs Nordre Ringvej, kunne signalstyringen fungere ved at de højresvingende biler kun har grønt samtidig med trafikken fra Fabriksparken har grønt (løsningen forringer modsat bilernes fremkommelighed). Udover at flytte cykelstien helt ud mod kørebanen foreslås det at genopfriske det blå cykelfelt langs Nordre Ringvej på tværs af Fabriksparken. Svingende modulvogntog skal bruge længere tid på at komme igennem krydset, hvilket kan medføre en øget uheldsrisiko. Dette i situationer hvor modulvogntoget svinger sidst i dens grønfase og den tværgående retning starter tideligt. Der bør derfor være en øget rødtid når der kører et modulvogntog igennem krydset. Det anbefales at etablere en detektering af modulvogntog i svingbanerne med rødtidsforlængelse i tværretningen. Foto 5: I krydsets nordvestlige hjørne anbefales det at føre cykelstien helt ud til kantsten i stedet for bag græsrabatten og genopfriske det blå cykelfelt. Side 9

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Kørsel med modulvogntog fra virksomheden LF Miljøcenter

Kørsel med modulvogntog fra virksomheden LF Miljøcenter NOTAT Projekt Guldborgsund/Modulvogntog Kunde Guldborgsund Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-01-04 Til Fra Kopi til Jan Uhre-Nielsen Rune Lyster Kørsel med modulvogntog fra virksomheden LF Miljøcenter Dato

Læs mere

Kørsel med modulvogntog fra virksomheder- Guldborgsund Kommune har bedt Rambøll om en vurdering af aremed modulvogntog mellem de to virksomhe-

Kørsel med modulvogntog fra virksomheder- Guldborgsund Kommune har bedt Rambøll om en vurdering af aremed modulvogntog mellem de to virksomhe- NOTAT Projekt Guldborgsund/Modulvogntog Kunde Guldborgsund Kommune Notat nr. 2 Dato 2011-01-04 Til Fra Kopi til Jan Uhre-Nielsen Rune Lyster Kørsel med modulvogntog fra virksomheder- ne Sax-Trans og Nyscan

Læs mere

Kørsel med modulvogntog fra virksomheden LF Miljøcenter

Kørsel med modulvogntog fra virksomheden LF Miljøcenter NOTAT Projekt Guldborgsund/Modulvogntog Kunde Guldborgsund Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-01-17 Til Fra Jan Uhre-Nielsen Rune Lyster Kørsel med modulvogntog fra virksomheden LF Miljøcenter Dato 2011-01-17

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Notat Dato: 29.03.2019 Projekt nr.: 1010242 T: +45 2880 4964 E: jeli@moe.dk Projekt: Hvidovre Hospital Emne: Notat nr.: 1 Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Rev.: 0 1 Formål og baggrund

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Trafiksikkerhed Uheldsanalyser og forebyggelse Konfliktpunkter Konfliktpunkter i knudepunkter Kryds Rundkørsel 32 konflikter bil-bil 4 konflikter bil-bil 24 konflikter bil-fodgænger 36 konflikter cykel-bil

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres med MVT type 3.

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

00432 Strandvejen / Strandvænget - Højresving. Kommentarer til brev af 06 februar 2006 fra Svanemøllegruppen

00432 Strandvejen / Strandvænget - Højresving. Kommentarer til brev af 06 februar 2006 fra Svanemøllegruppen Bilag 2.3!!$* " +,-! Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam Projekt- og byggeleder Jan Aagaard 00432 Strandvejen / Strandvænget - Højresving Kommentarer til brev af 06 februar 2006 fra

Læs mere

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6 KØBENHAVNS KOMMUNE, CENTER FOR TRAFIK GRØNDALS PARKVEJ IDÉSKITSER TIL STIKRYDSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune NOTAT 31. maj 2010 TVO/PSA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Kryds 1: Klausdalsbrovej/Hillerødmotorvejen... 2 2.1 Analyse... 3 2.1.1 Trafiktælling... 3 2.1.2 Observationer...

Læs mere

Albertslund Kommune. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse. NOTAT 14. september 2017 Rev. A, 8. november 2017 adn/tfk

Albertslund Kommune. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse. NOTAT 14. september 2017 Rev. A, 8. november 2017 adn/tfk (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 Rev. A, 8. november 2017 adn/tfk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 Baggrund og historik... 6 4 Trafikale

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

LETBANE PÅ RING 3 Trafiksikkerhedsrevision Trin 2½ Glostrup Kommune

LETBANE PÅ RING 3 Trafiksikkerhedsrevision Trin 2½ Glostrup Kommune OIS ID: L3-RU-KOM=GLK-RU-AUT-LIS-220003 Version: 1.0 Udgivelsesdato: 2017-03-17 Udstedt af Godkendt: Kontrolleret: Udarbejdet: FBN LAAG IBRU Sider: 13 3.1 Strækning fra Bromarksvej og Stationsparken til

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 06. aug 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende forhold... 3 4 Forslag

Læs mere

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal.

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal. SIGNALOPSTILLING SIGNALTYPER Pilsignal 3-lys 1-lys Cykelsignal 3-lys 3-lys pil 1-lys pil Hovedsignal 3-lys 2-lys - minusgrønt Fodgængersignal 2-lys lydsignal Bussignal 3-lys 2-lys SIGNALSIGNATURER MASTER

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6004B TSR 1 Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 6. maj 2014 SB/UVH

UDKAST. Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6004B TSR 1 Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 6. maj 2014 SB/UVH UDKAST S-N-LGS-6004B TSR 1 Strandvænget - lokalgade 6. maj 2014 SB/UVH 1 Indledning har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af en alternativ udformning af lokalgaden langs

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne eksempelsamling indeholder eksempler på ombygning af vejanlæg, så der

Læs mere

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven.

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven. Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 23. februar 2017 1 Sagsnr.: 17/5675 Analyse af trafikken ved Slotshaven Introduktion I forbindelse med etablering af nye boliger samt udbygning af VUC, er Vej og Trafik blevet

Læs mere

Vejdirektoratet. Tryk:

Vejdirektoratet. Tryk: Vejdirektoratet Tryk: 4 Virksomhedsordningen for modulvogntog Virksomhedsordningen sikrer, at nye virksomheder eller områder kan få adgang til modulvogntogsnettet. Denne udbygning skal ske i samarbejde

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

LETBANE PÅ RING 3 Principgodkendelse Vejanlæg Glostrup Kommune

LETBANE PÅ RING 3 Principgodkendelse Vejanlæg Glostrup Kommune Principgodkendelse Vejanlæg Glostrup Kommune OIS ID: L3-RU-KOM=GLK-RU-AUT-LIS-220002 Version: 1.0 Udstedt af: COWIO3 Godkendt: Kontrolleret: Udarbejdet: FBN FBN IBRU Sider: 5 GLK-MK-01 GLK-MK-01 Generelt

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

I nærværende notat gennemgås omfanget af ny lokalgade langs Strandvænget samt omlægning af cykeltrafik.

I nærværende notat gennemgås omfanget af ny lokalgade langs Strandvænget samt omlægning af cykeltrafik. NOTAT Projekt Nordhavnsvej, vej og tunnel Kunde Københavns Kommune Notat nr. NHV-452-074 Dato 2014-02-25 Til CUA Fra Rambøll Kopi til 1. Indledning I nærværende notat gennemgås omfanget af ny lokalgade

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Skolen ved Engvej Skolevejsvurdering. NOTAT 19. februar 2008 CAM/sb/psa

Dragør Kommune. 1 Indledning. Skolen ved Engvej Skolevejsvurdering. NOTAT 19. februar 2008 CAM/sb/psa Skolen ved Engvej Skolevejsvurdering NOTAT 19. februar 2008 CAM/sb/psa 1 Indledning Dragør Kommune har overvejelser om at opføre en ny 3 sporet skole ved Engvej og i stedet lukke Dragør Skole og Skolen

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister HVU Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 25 højresvingsulykker. Alle ulykkerne kunne være undgået, hvis chaufførerne

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Thomas Skallebæk Buch tsb@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kongens Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Afrunding

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Bårse Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2 31. maj 2017 Notat Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund Projekt nr.: 228841 Dokument nr.: 1223944187 Version 3 Revision 1 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af ACH Godkendt af THPO Indhold 1

Læs mere

Gode signaler for en sikkerheds skyld

Gode signaler for en sikkerheds skyld Gode signaler for en sikkerheds skyld Af Lars Bo Frederiksen, Center for Trafik, Københavns Kommune, larfre@tmf.kk.dk Claus Rosenkilde, Center for Trafik, Københavns Kommune, claros@tmf.kk.dk I Københavns

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag.

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag. Notat Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag 30. juli 2014 Projekt nr. 217774 Dokument nr. 1212015346 Version 1 Udarbejdet af PIO Kontrolleret af Godkendt af 1 GENERELT Hovedgaden

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne Dato 1. november 2018 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon +45 7244 3486 Dokument 18/15242-18 Side 1/14 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne I bekendtgørelse

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering UDKAST Ejerforeningen Terrassehaven Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering NOTAT 7. juli 2017 ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Området... 2 3 Institutionens trafik... 3 4

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Hovedstadens Letbane LETBANE PÅ RING 3 Trafiksikkerhedsrevision Trin 2½. COWIO3 kommentarer. Indarbejdes af CW-X Ja/Nej

Vallensbæk Kommune. Hovedstadens Letbane LETBANE PÅ RING 3 Trafiksikkerhedsrevision Trin 2½. COWIO3 kommentarer. Indarbejdes af CW-X Ja/Nej 03.1 Signalreguleret kryds Vejlegårdsvej / Bækkeskovvej / Søndre Ringvej VK-03.1.1 1 L3-RU-KOM=VK-RU-DES-DWG-224101 St. 301+950 Mange Mindreårige trafikanter I forbindelse med besigtigelsen af krydset

Læs mere

Ny dagligvarebutik i Skallebølle

Ny dagligvarebutik i Skallebølle Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, Trin 2 Januar 2017 PROJEKTERENDES SVAR AF 07-06-2017 Bygherres beslutning af 16-06-2017 PROJEKT Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog BILAG 5 NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog Ved Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) var der enighed om at forbedre rejsetiden

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev. 0 4. marts 2015 tfk/jvl/brj 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Opsummering

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Ny dagligvarebutik i Skallebølle

Ny dagligvarebutik i Skallebølle Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, Trin 2 Januar 2017 PROJEKT Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, trin 2 Projekt nr 227476 Dokument nr 1222360528 Version

Læs mere

Krydset Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé/Golfsvinget. Ombygning af kryds

Krydset Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé/Golfsvinget. Ombygning af kryds Krydset Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé/Golfsvinget Ombygning af kryds 2015 Udarbejdet af: Lene Hansen/Iben Vinsteen Kontrolleret af: Erik Herning Hansen Godkendt af: Erik Herning Hansen Dato: 08.08.2015

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Trafik- og Teknikudvalget 27.01.2014 Punkt 6, bilag 1 Projektering af busfremkommelighedstiltag for linje 200S Projektbeskrivelse NOTAT 18. december 2013 ph/tak 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Glostrup Kommune. Uheldsanalyse NOTAT 30. okt Rev. 3. dec HDA/MLJ/TVO

Glostrup Kommune. Uheldsanalyse NOTAT 30. okt Rev. 3. dec HDA/MLJ/TVO NOTAT 30. okt. 2018 Rev. 3. dec. 2018 HDA/MLJ/TVO Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter...

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Stege Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Undersøgelse af kørsel med MVT til parkeringsplads ved Sprogøvej, Hjørring

Undersøgelse af kørsel med MVT til parkeringsplads ved Sprogøvej, Hjørring Undersøgelse af kørsel med MVT til parkeringsplads ved Sprogøvej, Hjørring Hjørring Kommune 16/01190 16/01190-3 Dato 1. marts 2016 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Telefon +45 7244

Læs mere

Sikkerhedseffekter af nye vejudformninger for cyklister

Sikkerhedseffekter af nye vejudformninger for cyklister Sikkerhedseffekter af nye vejudformninger for cyklister Af Søren Underlien Jensen, Vejdirektoratet Indledning I 1991-93 anlagde Vejdirektoratet sammen med flere kommuner en række nye udformninger og afmærkninger

Læs mere

Strækning (Reventlowsgade) Motorkøretøjer Cykeltrafik Cykeltrafik tilladt i begge retninger Cykeltrafik afvikles på dobbeltrettet

Strækning (Reventlowsgade) Motorkøretøjer Cykeltrafik Cykeltrafik tilladt i begge retninger Cykeltrafik afvikles på dobbeltrettet Istedgade Reverdilsgade Stampesgade Tietgensgade Notat Dato: 24.04.2018 Projekt nr.: 1008314 T: +45 2880 4964 E: jeli@moe.dk Projekt: Cykelparkering i Reventlowsgade Emne: Trafikale konsekvenser Notat

Læs mere

Cyklistforbundet Guldborgsund.

Cyklistforbundet Guldborgsund. Cyklistforbundet Guldborgsund. Vores forslag til at optimere forholdene er, at forløbet for cyklister der passere Vandmøllepladsen synliggøres bedre. Dette ved enten at optegne makering i begge sider af

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Notat. Dragør Kommune Møllevej 14 i St. Magleby Ny dagligvarebutik INDHOLD 1 BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD...

Notat. Dragør Kommune Møllevej 14 i St. Magleby Ny dagligvarebutik INDHOLD 1 BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD... Notat Dragør Kommune Møllevej 14 i St. Magleby Ny dagligvarebutik 31. august 2016 Projekt nr. 225097 Dokument nr. 1220030130 Version 2 INDHOLD 1 BAGGRUND...2 2 EKSISTERENDE FORHOLD...2 3 FREMTIDIGE FORHOLD...4

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere