Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 64 Folketinget Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale 1. Fire tillægsaftaler af 20. februar 2012, jf. bilag 1-4 til denne lov, til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstog formueskat samt om bistand i skattesager, som senest ændret ved lov nr. lov nr af 19. december 2008, gælder i denne del af riget. Stk. 2. Tillægsaftalerne træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i deres ikrafttrædelsesbestemmelse. 2. I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 21. december 2010, 2 i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og senest ved 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 1 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, er skattepligtige af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 i danske forsikringsselskaber m.v.«2. Tre steder i 15, stk. 7, indsættes efter» 1, stk. 1«:»og 3«. 3. I 16, stk. 1, indsættes efter» 1, stk. 1«:»og 3«. 5. I 29, stk. 3, indsættes efter» 1, stk. 1«:»og 3«. 6. I 31, stk. 1, indsættes som nr. 9:»9) hvilke oplysninger, der skal meddeles told- og skatteforvaltningen, til brug for opgørelsen af den skat efter denne lov, der skal overføres til Grønland efter skatteaftalen mellem Danmark og Grønland af 20. februar 2012.«7. I 31, stk. 2, ændres»fuldt skattepligtige her til landet efter kildeskattelovens 1«til:»skattepligtige efter 1, stk. 1 og 3«. 3. I lov nr. 474 af 12. juni 2009 om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre foretages følgende ændring: 1. I 5 ændres»tillægsaftale af 31. august 1997«til:»tillægsaftaler af 31. august 1997 og 20. februar 2012«. 4. Loven træder i kraft på dagen for bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. Stk træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning fra og med indkomståret Stk træder i kraft og har virkning fra og med 1. januar og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4. I 23 a, stk. 1 og fire steder i stk. 3, indsættes efter» 1, stk. 1«:»og 3«. Skattemin., j.nr AN011303

2 2 Bilag 1 TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE Den danske regering og Naalakkersuisut, som ønsker at indgå en tillægsaftale til ændring af aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, som ændret senest ved tillægsaftale af 19. august 2008, er blevet enige om følgende: I aftalen indsættes efter artikel 17 som ny artikel: Artikel 1»Artikel 17 a Pension 1. Pensioner og andet lignende vederlag, der hidrører fra den ene del af riget og udbetales til en person, der er bosat i den anden del af riget, hvad enten det sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kan kun beskattes i den anden del af riget. Sådanne pensioner og andet lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis: a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget. 2. Pensioner skal anses for at hidrøre fra en del af riget, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget. 3. Hvis en person, som er bosat i Danmark, modtager pension fra en pensionsordning, og der har været indbetalt bidrag til ordningen, mens den pågældende tidligere var bosat i Grønland, skal pensionen helt eller delvis ikke medregnes til skattepligtig indkomst efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 20, stk. 4 og 5. Hvis udbetalinger fra pensionsordningen er omfattet af afgift efter pensionsbeskatningsloven, skal udbetalingerne helt eller delvis fritages for denne afgift efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 32, stk. 1 og 3.«Artikel 2 I artikel 25 foretages følgende ændringer: a. Stykke 2 ophæves. b. I stykke 3, som herefter bliver stykke 2, udgår»og 2«. Artikel 3 Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den. Stk. 2. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af aftalen bekendtgøres. Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2013.

3 3 Artikel 4 Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft. Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For den danske regering Thor Möger Pedersen For Naalakkersuisut Maliina Abelsen

4 4 Bilag 2 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager Den danske regering og Naalakkersuisut, der ønsker at indgå en tillægsaftale i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, er blevet enige om følgende: I tilfælde, hvor en person, der er bosat i den ene del af riget, har en skattebegunstiget pensionsordning i et pensionsinstitut, der er hjemmehørende i den anden del af riget, skal den anden del af riget beskatte det løbende afkast af denne ordning, som om personen var bosat i den anden del af riget. Efter udløbet af hvert år skal den del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, overføre den skat, som i dette år er opkrævet af afkastet af ordningen, til den del af riget, hvor den pågældende person er bosat. I tilfælde, hvor en person, der har været bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, bliver bosat i den anden del af riget, skal overførsel første gang ske for opkrævet skat, der vedrører det første hele kalenderår, hvor personen er bosat i den anden del af riget. I tilfælde, hvor en person, der har været bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet ikke er hjemmehørende, bliver bosat i den anden del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, skal overførsel første gang undlades for opkrævet skat, der vedrører det første hele kalenderår, hvor personen er bosat i den anden del af riget. En pensionsordning anses som skattebegunstiget, når indbetalinger til ordningen helt eller delvis kan fradrages ved indkomstbeskatning, eller når den løbende afkasttilskrivning til ordningen beskattes lavere i forhold til beskatningen af afkast af fri opsparing. Reglerne for og administrationen af overførslen skal fastsættes ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af loven bekendtgøres. Tillægsaftalen har virkning for afkast vedrørende indkomståret 2013 og senere indkomstår, således at der i 2014 første gang overføres opkrævet skat vedrørende indkomståret Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft. Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For den danske regering Thor Möger Pedersen For Naalakkersuisut Maliina Abelsen

5 5 Bilag 3 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager Den danske regering og Naalakkersuisut, der ønsker at indgå en tillægsaftale til ændring af aftalen af 21. august 1990, som blev indgået af parterne i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, og som blev ændret ved aftale af 31. august 1997 mellem parterne, er blevet enige om følgende: Aftalen affattes således:»dagpenge og rejsegodtgørelse, der udbetales af staten og danske kommuner i forbindelse med udførelsen af offentlige hverv, omfattet af ligningslovens 9 A, kan kun beskattes i Danmark. Grønland kompenseres for tilbagetræden for beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelse ved årligt at modtage et beløb svarende til 3,3 mill. kr. Beløbet reguleres fra 2013 med en procent, der svarer til den gennemsnitlige pris- og lønregulering på statens driftsbudget for det pågældende år.«denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af loven bekendtgøres. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft. Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For den danske regering Thor Möger Pedersen For Naalakkersuisut Maliina Abelsen

6 6 Bilag 4 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager Den danske regering og Naalakkersuisut, der ønsker at indgå en tillægsaftale i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, er blevet enige om følgende: Artikel 1 Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som ud- og indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne. Artikel 2 Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den. Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen. Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar Artikel 3 Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft. Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For den danske regering Thor Möger Pedersen For Naalakkersuisut Maliina Abelsen

7 7 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget går ud på at indhente Folketingets godkendelse af fire tillægsaftaler vedrørende skattemæssige forhold, som den danske regering og det grønlandske selvstyre indgik den 20. februar De fire aftaler angår Ændring af den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftales artikel om beskatning af pension, som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra den anden del af riget. En tillægsaftale om beskatning af afkast af en pensionsordning, som en person, der er bosat i den ene del af riget, har i et pensionsinstitut i den anden del af riget. En tillægsaftale om ændring af den såkaldte kompensationsaftale, hvorefter Danmark betaler et kompensationsbeløb til Grønland til gengæld for, at Grønland undlader at beskatte personer i Grønland af løbende afkast fra pensionsordninger i danske pensionsinstitutter samt af dagpenge og rejsegodtgørelse fra Danmark. En tillægsaftale om, at overførsel af pensionsordninger fra et dansk pensionsinstitut til et grønlandsk institut ikke skal have skattemæssige virkninger. Med vedtagelse af lovforslaget giver Folketinget i medfør af Grundlovens 19 samtykke til, at Regeringen på Danmarks vegne tiltræder tillægsaftalerne. 2. Lovforslagets formål og baggrund Danmark og Grønland er i skattemæssig henseende to forskellige lande. Skattespørgsmål er selvstyreanliggende og afgøres selvstændigt af Grønland. Danmark og Grønland har en dobbeltbeskatningsaftale fra 1979, som siden er ændret flere gange senest ved lov nr af 19. december Den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale fra 1979 blev ikke tiltrådt ved lov, da Folketinget efter dobbeltbeskatningsloven fra 1953 havde bemyndiget regeringen til at indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dobbeltbeskatningsloven blev ophævet den 24. november 1994, så Folketinget herefter ved lov skal godkende de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som regeringen har indgået. Grønland har også dobbeltbeskatningsaftaler med Færøerne, Island og Norge. Danmark og Grønland underskrev den 20. februar 2012 fire tillægsaftaler, som nu forelægges Folketinget til godkendelse Den første aftale, jf. bilag 1, vedrører beskatning af udbetaling af pension, som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra et pensionsinstitut i den anden del af riget. Efter den nuværende dobbeltbeskatningsaftale fra 1979 kan udbetaling af alle former for pension kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat (bopælsstaten). Aftalen ændres, så pension kan beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales (kildestaten), hvis kildestaten tidligere gav fradrag for indbetalinger til ordningen eller undlod at beskatte den pågældende af arbejdsgiverens indbetalinger. Ændringen svarer til, hvad Danmark har aftalt i andre nyere dobbeltbeskatningsaftaler. Ændringen hænger også sammen med påtænkte nye regler i intern grønlandsk skatteret. Grønland påtænker at ændre sin skatteret, så der ikke er fradragsret for indbetalinger til pensionsordninger og derfor ingen beskatning af udbetalinger fra disse ordninger. Det vil i givet fald kunne medføre dobbelt skattefrihed for personer, bosat i Grønland, der modtager dansk pension, idet Danmark efter den nuværende aftale ikke kan beskatte pensionen, og Grønland ikke beskatter, selv om denne del af riget har ret til at beskatte pensionen. Selv om pension under visse betingelser kan beskattes i den del af riget, hvorfra den udbetales (kildestaten), hindrer det ikke, at pensionen også beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat (bopælsstaten). I så fald skal bopælsstaten lempe dobbeltbeskatning ved at nedsætte sin skat af pensionen med et beløb, svarende til kildestatens skat af denne indkomst. Det kunne medføre utilsigtede virkninger, hvis Danmark beskatter en person, der er bosat i denne del af riget, af pension fra Grønland, som ville være skattefri, hvis modtageren var bosat dér. Der indsættes derfor en regel i dobbeltbeskatningsaftalen om, at Danmark helt eller delvist skal undlade at beskatte en person bosat i denne del af riget af pension fra en ordning i et grønlandsk institut, i det omfang den pågældende ikke fik fradrag for indbetalinger til ordningen Den anden aftale, jf. bilag 2, vedrører beskatning af løbende afkast af en pensionsordning, som en person, der er bosat i den ene del af riget, har i et penge- eller pensionsinstitut i den anden del af riget. Betegnelsen bosat benyttes i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst i stedet for hjemmehørende, som benyttes i Danmarks øvrige dobbeltbeskatningsoverenskomster. Aftalen medfører, at løbende afkast af en sådan pensionsordning skal beskattes i den del af riget, hvor pensionsinstituttet er bosat. Men hvis ejeren af pensionsordningen er bosat i den anden del af riget, skal provenuet af skatten overføres til denne del af riget. Efter pensionsafkastbeskatningsloven opkræver Danmark ikke pensionsafkastskat af en pensionsordning i et dansk pensionsinstitut, hvis ordningens ejer er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Den ny aftale med Grønland medfører, at Danmark skal opkræve pensionsafkastskat, når den pensionsberettigede er bosat i Grønland efter den danskgrønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Den anden aftale forudsætter derfor ændring af pensionsafkastbeskatningsloven.

8 Den tredje aftale, jf. bilag 3, vedrører tidligere regler om beskatning af løbende afkast af en pensionsordning, som en person, der er bosat i Grønland, har i et pensionsinstitut i Danmark. Tidligere opkrævede Danmark realrenteafgift og senere pensionsafkastskat af løbende afkast fra danske pensionsordninger, selv om ejeren af ordningen var hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne. Hvis ejeren var bosat i Grønland, ville grønlandsk beskatning af afkastet medføre dobbeltbeskatning. Danmark og Grønland indgik derfor i 1990 en aftale om, at Grønland ikke beskatter personer i Grønland af løbende afkasttilskrivning, og Danmark til gengæld betaler et kompensationsbeløb til Grønland for denne»tilbagetræden for beskatning«. Denne»kompensationsaftale«medfører også, at Grønland ikke beskatter personer, som den danske stat eller danske kommuner har udstationeret til Grønland, af dagpenge og rejsegodtgørelse fra Danmark, og at Grønland til gengæld modtager et kompensationsbeløb. Efterfølgende er dansk skatteret som nævnt ændret, så Danmark ikke længere beskatter personer bosat i Grønland af løbende afkast på danske pensionsordninger. Baggrunden for denne del af kompensationsaftalen er derfor bortfaldet. Den tredje aftale går derfor ud på at ændre»kompensationsaftalen«, så Danmark i fremtiden alene skal betale et kompensationsbeløb til Grønland for, at denne del af riget undlader at beskatte personer, som den danske stat og kommuner har udstationeret til Grønland, af dagpenge og rejsegodtgørelse fra Danmark. Kompensationsbeløbet vedr. pensionsafkastskat bortfalder derfor fra Den fjerde aftale, jf. bilag 4, vedrører overførsel af pensionsordninger fra et pensionsinstitut i den ene del af riget til den anden del af riget. Hvis en person overfører en pensionsordning fra et dansk institut til et grønlandsk institut, anses det som ophævelse af ordningen med deraf følgende dansk beskatning. Da Grønland begyndte at planlægge oprettelse af grønlandske pensionsinstitutter, indgik Danmark en aftale med Grønland om, at overførsel af pensionsordninger til Grønland kunne ske uden beskatning under visse betingelser, bl.a. at overførslen skete inden en vis frist. Danmark og Grønland har flere gange indgået aftaler om forlængelse af denne frist. Den fjerde aftale medfører derfor, at fristen for overførsel helt bortfalder. 3. Gældende ret 3.1. Den nuværende dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale har ikke nogen bestemmelse, som udtrykkeligt angår beskatning af pension, som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra den anden del af riget. Det gælder, uanset om der er tale om tjenestemandspension fra tidligere hverv for stat eller kommune, social pension eller anden form for pension. Alle former for pension er derfor omfattet af dobbeltbeskatningsaftalens artikel 20 om indkomst, der ikke udtrykkeligt er omtalt. Denne bestemmelse om såkaldt anden indkomst medfører, at pension kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat. For så vidt angår personer, der er bosat i Grønland, medfører kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 9-11, at de er begrænset skattepligtige til Danmark af pensioner her fra landet. Den nuværende dobbeltbeskatningsaftale medfører således, at Danmark ikke kan gennemføre den begrænsede skattepligt af dansk pension, når modtageren er bosat i Grønland. For så vidt angår personer, der er bosat i denne del af riget, medfører statsskattelovens 4, at de er skattepligtige af pension fra Grønland på samme måde, som hvis pensionen hidrørte fra kilder i denne del af riget. Denne beskatning er i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsaftalen Efter pensionsafkastbeskatningsloven opkræves der kun pensionsafkastskat af pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som ikke er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Danmark opkræver således ikke pensionsafkastskat af en pensionsordning, hvis den pensionsberettigede er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne. For så vidt angår de pensionsordninger, der beskattes på institutniveau, er skattesubjektet pensionsinstituttet, hvorfor Danmark opkræver pensionsafkastskat uafhængigt af, hvor de pensionsberettigede er hjemmehørende. De pensionsafkastskattepligtige pensionsordninger er primært skattebegunstigede pensionsordninger, dvs. hvor der typisk har været fradrag for indskuddet eller bortseelsesret herfor. Disse pensionsordninger kan både været oprettet i danske pensionsinstitutter og i godkendte udenlandske pensionsinstitutter fra et EU- eller EØS-land. Det er bl.a. en betingelse for godkendelse af et udenlandsk institut eller en udenlandsk pensionsordning, at instituttet indvilliger i at beregne og indbetale pensionsafkastskat af pensionsordningen efter samme regler, som gælder for danske pensionsinstitutter. Pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og hjemmehørende her efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, og som har en skattebegunstiget pensionsordning i et godkendt udenlandsk pensionsinstitut betaler således pensionsafkastskat af afkastet af ordningen, på samme måde, som hvis pensionsordningen var i et dansk pensionsinstitut. Der kan ikke oprettes godkendte skattebegunstigede pensionsordninger i grønlandske pensionsinstitutter, da Grønland ikke er et EU- eller EØS-land. Der opkræves således ikke dansk pensionsafkastskat af afkastet på pensionsordninger, som en pensionsberettiget, der er fuldt skattepligtig i Danmark og hjemmehørende i denne del af riget efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, har i et grønlandsk pensionsinstitut.

9 Den nuværende kompensationsaftale medfører, at Danmark hvert år overfører et kompensationsbeløb til Grønland på i alt 25,7 mio. kr. for, at Grønland undlader at beskatte personer, bosat i Grønland, af afkast på pensionsordninger i danske pensionsinstitutter, samt at Grønland undlader at beskatte personer, som staten eller kommunerne har udstationeret til Grønland, af dagpenge og rejsegodtgørelse fra Danmark Danmark og Grønland indgik i 2008 en aftale om, at overførsel af visse pensionsordninger fra danske pensionsinstitutter til grønlandske institutter ikke blev anset for udbetaling af ordningerne, hvis overførslen skete inden 31. december Efter gældende regler kan der kun ske overførsel af en skattebegunstiget pensionsordning fra et dansk pensionsinstitut til et udenlandsk pensionsinstitut, uden afgiftsmæssige konsekvenser, hvis overførslen sker til et godkendt pensionsinstitut eller en godkendt ordning i et udenlandsk pensionsinstitut. I begge tilfælde er det en betingelse, at det udenlandske pensionsinstitut har hjemsted i et EU- eller EØSland. Da Grønland ikke er et EU- eller EØS-land vil overførsel af danske skattebegunstigede pensionsordninger til et grønlandsk pensionsinstitut blive anset for en ophævelse i utide, hvilket medfører, at der skal betales afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb. 4. Lovforslaget 4.1. Den ny artikel 17 a i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale vedrører beskatning af visse former for pension, som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra den anden del af riget. Det bemærkes, at den nye artikel 17 a ikke omfatter sociale pensioner. Disse pensioner kan derfor fortsat kun beskattes i den del af riget, hvor pensionisten er bosat. Den ny artikel 17 a omfatter pension og lignende vederlag, som udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, og hvor pensionskassen eller den tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret af Danmark, henholdsvis Grønland. Det gælder, uanset om pensionen eller det lignende vederlag udbetales i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold eller ikke. Den principielle hovedregel er, at sådan pension kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. Pensionen kan dog beskattes i den del af riget, hvorfra den hidrører, hvis indbetalinger til den pågældende pensionsordning blev fratrukket ved beskatningen i denne del af riget, eller hvis eventuelle indbetalinger fra en arbejdsgiver ikke var skattepligtig for modtageren i denne del af riget. Selv om pension kan beskattes i den del af riget, hvorfra den udbetales, kan pensionen også beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat. I så fald skal den sidstnævnte del af riget give dobbeltbeskatningslempelse ved at nedsætte sin skat af pensionen med et beløb, svarende til den skat, der er betalt af pensionen i den førstnævnte del af riget, jf. dobbeltbeskatningsaftalens artikel 22. For så vidt angår personer, som er bosat i Grønland og modtager dansk pension, medfører den nye artikel 17 a, at de bliver begrænset skattepligtige til Danmark af pensionen her fra landet i overensstemmelse med kildeskattelovens 2, stk. 1, nr Grønland kan dog også medregne den danske pension ved grønlandsk beskatning, men i så fald skal den grønlandske skat af den danske pension nedsættes med et beløb, svarende til den danske skat af pensionen. For så vidt angår personer, som er bosat i Danmark og modtager grønlandsk pension, medfører den nye artikel 17 a, at Grønland kan beskatte pensionen. Grønlandsk beskatning forudsætter dog, at der er hjemmel til begrænset skattepligt efter intern grønlandsk skatteret. Danmark kan også medregne den grønlandske pension ved dansk beskatning, men i så fald skal den danske skat af den grønlandske pension nedsættes med et beløb, svarende til den eventuelle grønlandske skat af pensionen. Der er dog aftalt en regel om hel eller delvis fritagelse for dansk beskatning, hvis en person, som tidligere har været bosat i Grønland og dér indbetalt til en pensionsordning, modtager udbetalinger fra ordningen, mens den pågældende er bosat i Danmark. I så fald skal udbetalingerne fra ordningen ikke medregnes ved opgørelsen af dansk skattepligtig indkomst i det omfang, der ikke er givet skattefradrag for indbetalinger til ordningen. Såfremt udbetalinger fra ordningen er omfattet af dansk afgift efter pensionsbeskatningsloven i stedet for indkomstskattepligt, skal den danske afgift nedsættes i det omfang, der ikke er givet skattefradrag for indbetalinger til ordningen Det er aftalt, at hver del af riget skal opkræve skat af afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter i denne del af riget i overensstemmelse med intern skatteret, uanset at pensionsordningen ejes af en person, der er bosat i den anden del af riget. I så fald skal provenuet af skatten overføres til den anden del af riget. Det er også aftalt, at i tilfælde, hvor en person flytter fra den ene del til den anden del af riget, skal der først ske overførsel af provenu for det følgende hele år. For så vidt angår personer, der er bosat i Grønland og har en pensionsordning i et dansk pensionsinstitut, vil det medføre, at de skal betale dansk pensionsafkastskat af afkastet af denne ordning. For så vidt angår personer, der er bosat i Danmark og har en pensionsordning i et grønlandsk pensionsinstitut, vil det medføre, at de vil skulle betale grønlandsk skat af afkastet af denne ordning, hvis Grønland en gang i fremtiden indfører en grønlandsk pensionsafkastskat Det er aftalt, at Grønland fra og med 2013 alene skal kompenseres for at undlade at beskatte dagpenge og rejsegodtgørelse, som staten eller danske kommuner betaler til

10 10 personer, der er udstationeret til Grønland. Det er aftalt at fortsætte den skematiske beregning af kompensationsbeløbet, som var 3,3 mio. kr. for 2012, og som indeksreguleres fremover. Beløbet vil i 2013 være på 3,3 mio. kr Det er aftalt, at overførsel af pensionsordninger fra danske pensionsinstitutter til grønlandske pensionsinstitutter ikke skal anses for ophævelse af den danske ordning med den virkning, at der opkræves afgift efter pensionsbeskatningslovens regler herom. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Aftalen betyder, at det årlige kompensationsbeløb, som Grønland modtager for at være trådt tilbage fra at beskatte visse indkomster, nedsættes fra 26,0 mio. kr. til 3,3 mio. kr. i 2013-niveau. Mindreudgiften for staten på 22,7 mio. kr. bliver fremover modsvaret af, at Danmark overfører den faktiske betalte pensionsafkastskat til Grønland for de personer, som er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland. Efter gældende regler er det muligt for de personer, som er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland, at blive fritaget for pensionsafkastskat ved indsendelse af en særlig blanket til SKAT. Dog formodes det, at aftalen vil medføre, at der fremover overføres pensionsafkastskat til Grønland, som også vedrører personer, der ikke ved gældende har udnyttet denne mulighed for fritagelse for pensionsafkastskat. Aftalen indebærer derfor, at Danmark fremover giver afkald på et provenu, der med betydelig usikkerhed skønnes at udgøre ca. 5 mio. kr. Samlet skønnes aftalen således at medføre et umiddelbart nettoprovenu på ca. 18 mio. kr. årligt. For finansåret 2013 skønnes merprovenuet som følge af aftalen at udgøre 22,7 mio. kr., idet overførslen til Grønland af den faktiske betalte pensionsafkastskat for indkomståret 2013 først sker i Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Den del af lovforslaget, der vedrører overførsel af pensionsafkastskatten for de personer, der er bosat i Grønland ifølge den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, skønnes med nogen usikkerhed at ville medføre udgifter til systemudvikling på 3,5 mio. kr. Opgaven vil medføre en beskeden forøgelse i SKATs løbende ressourceforbrug på et halvt årsværk. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke nævneværdige administrative konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har ikke været sendt i høring, idet der er tale om godkendelse af allerede indgåede aftaler. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Økonomiske konsekvenser for det offentlige umiddelbart nettoprovenu på ca. 18 mio. Samlet skønnes aftalen at medføre et Ingen kr. årligt. Administrative konsekvenser for det offentlige Den del af lovforslaget, der vedrører overførsel af pensionsafkastskatten til Grønland, skønnes med nogen usikkerhed at ville medføre udgifter til systemudvikling for SKAT på 3,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Opgaven vil medføre en beskeden forøgelse i SKATs løbende ressourceforbrug på et halvt årsværk. Ingen Ingen af betydning. Ingen

11 11 Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås for, at tillægsaftalerne, jf. bilag 1-4, til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst gælder i denne del af riget. I tillægsaftalen, jf. bilag 1, indsættes en ny artikel 17 a om beskatning af pensioner og lignende vederlag, som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra den anden del af riget i dobbeltbeskatningsaftalen. Den ny bestemmelse har virkning fra og med den 1. januar 2013 og dermed for pension mv., som udbetales fra og med den 1. januar Den ny artikel 17 a omfatter alle typer pensioner, herunder også sociale pensioner samt tjenestemandspensioner i forbindelse med udførelse af hverv for staten, regionerne og kommunerne. Artikel 17 a, stk. 1, medfører, at pensioner m.v. som udgangspunkt kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat. Pensioner m.v. kan dog også beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis der er tale om udbetaling af pension fra en ordning, hvortil der tidligere er indbetalt bidrag til ordningen, og denne del af riget gav fradrag for indbetalingerne eller ikke beskattede lønmodtageren af arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Hovedreglen om, at pensioner som udgangspunkt kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat, omfatter især sociale pensioner, idet de udbetales fra den del af riget, hvor pensionisten er bosat, uanset at den pågældende tidligere måtte have været bosat i den anden del af riget. Hovedreglen omfatter også tjenestemandspension i forbindelse med tidligere hverv for stat, regioner, kommuner m.v., idet de ikke er omfattet af undtagelsen for udbetalinger fra en pensionsordning, hvor der tidligere er indbetalt til ordningen. I artikel 17 a, stk. 3, er det dog aftalt, at Danmark ikke kan beskatte en person, som er bosat i denne del af riget, af udbetaling fra en pensionsordning, som den pågældende har indbetalt til, mens den pågældende var bosat i Grønland, i det omfang der tidligere ikke blev givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen. Tilsvarende kan Danmark ikke opkræve afgift efter pensionsbeskatningsloven, hvis der er tale om en pensionsordning, hvor udbetalinger ellers er omfattet af afgiftspligt efter denne lov. Skatte- eller afgiftsfritagelsen skal ske i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens 20, stk. 4 og 5, henholdsvis 32, stk. 1 og 3. Det medfører, at en person, som ønsker fritagelse, skal godtgøre, at der ikke blev givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen hverken i Danmark, Grønland eller andet steds i den periode, hvor der blev indbetalt til ordningen. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal udbetalinger fra en pensionsordning, som ellers ville være skattepligtig, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De skattefri pensionsudbetalinger får altså ikke betydning ved beskatningen af den pågældendes anden indkomst (ingen progressionsvirkning). Tillægsaftalen, jf. bilag 2, medfører, at hver del af riget skal beskatte det løbende afkast i en pensionsordning i et pensionsinstitut i denne del af riget, selv om ejeren af ordningen er bosat i den anden del af riget, og at provenuet af denne afkastbeskatning i så fald skal overføres til den anden del af riget, hvor den pågældende er bosat. Beskatningen skal ske, som om den pågældende var bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet er beliggende. Det er også aftalt, at der dog ikke skal ske overførsel af pensionsafkastskat i det år, hvor en person flytter fra den ene del til den anden del af riget. Der henvises til bemærkningerne til 2 nedenfor. Tillægsaftalen, jf. bilag 3, medfører, at Grønland i fremtiden alene skal kompenseres for at undlade at beskatte dagpenge og rejsegodtgørelse, der udbetales af staten og danske kommuner i forbindelse med udførelse i Grønland af offentlige hverv. Tillægsaftalen, jf. bilag 4, medfører, at Danmark ikke må indføre beskatning, når en pensionsordning i et dansk pensionsinstitut overføres til et grønlandsk pensionsinstitut, hvis der er tale om en ordning, hvor der ikke er givet danske skattefradrag for indbetalinger til ordningen og hvor bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var omfattet af dansk beskatning for den pågældende (bortseelsesret). De fire tillægsaftaler træder i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af aftalerne bekendtgøres. Den første tillægsaftale (om dobbeltbeskatningsaftalens ny artikel om beskatning af pension) og den tredje tillægsaftale (om ændring af aftalen om grønlandsk tilbagetræden for beskatning og dansk kompensation herfor) har virkning fra og med 1. januar 2013, mens den anden tillægsaftale (om bistand med opkrævning af pensionsafkast) har virkning fra og med indkomståret Den fjerde tillægsaftale (om skatte- og afgiftsfri overførsel af pensionsordning til Grønland) har virkning fra og med 1. januar Herved bemærkes, at den fjerde tillægsaftale har begunstigende virkning. Til nr. 1 Til 2 Hovedreglen i pensionsafkastbeskatningsloven er, at pensionsafkastet beskattes på individniveau, dvs. at det er ejeren af en skattebegunstiget pensionsordning, der beskattes af af-

12 12 kastet. Afkastet på enkelte pensionsordninger i afviklingskasser eller pensionsinstitutter, der ikke er i konkurrence med andre pensionsinstitutter, beskattes dog på institutniveau, f.eks. ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Efter gældende regler er det kun pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens 1, selskabsskattelovens 1 eller fondsbeskatningslovens 1, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven. Danmark opkræver således ikke pensionsafkastskat af en pensionsordning, hvis ejeren af ordningen er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne. For så vidt angår pensionsordninger, der beskattes på institutniveau, er skattesubjektet pensionsinstituttet, hvorfor Danmark opkræver pensionsafkastskat af pensionsinstituttet uafhængigt af, hvor de pensionsberettigede er hjemmehørende. Det foreslås, at pensionsafkastbeskatningsloven ændres, så den fremover også omfatter pensionsberettigede med skattebegunstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er bosat i Grønland efter den danskgrønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det vil sige, pensionsberettigede med skattebegunstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er fuldt skattepligtige til Danmark, men er bosat i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, samt pensionsberettigede med skattebegunstigede pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men er fuldt skattepligtige til Grønland og derfor er bosat der efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Eksempelvis de pensionsberettigede, der i forbindelse med flytning til Grønland, helt har opgivet deres bolig m.v. i Danmark, og derfor kun er fuldt skattepligtige til Grønland, og de pensionsberettigede, der fortsat er begrænset skattepligtige her til landet f.eks. af lejeindtægt, men kun er fuldt skattepligtige til Grønland. Ændringen af pensionsafkastbeskatningsloven implementerer tillægsaftalen til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst om opkrævning af pensionsafkastskat af en skattebegunstiget pensionsordning, som en person, der er bosat i den ene del af riget, har i et penge- eller pensionsinstitut i den anden del af riget. Tillægsaftalen blev underskrevet den 20. februar 2012 og indebærer bl.a., at Danmark skal beskatte det løbende afkast af en skattebegunstiget pensionsordning i et dansk penge- eller pensionsinstitut, der ejes af en person, der er bosat i Grønland, som om personen var bosat i Danmark. Danmark skal efter udløbet af hvert kalenderår overføre den skat, der i året er opkrævet af afkastet af ordningen til Grønland. Rent praktisk skal SKAT tilbagekalde de fritagelseserklæringer, der er udstedt til de personer, med pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er bosat i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, samt give penge- og pensionsinstituttet besked herom. Instituttet skal herefter annullere de modtagne fritagelsesblanketter for de af deres kunder, som de har fået oplyst af SKAT, har fået tilbagekaldt deres fritagelseserklæring. Når fritagelsesblanketterne er annulleret, vil de danske penge- og pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2013 skulle beregne, indeholde og indbetale pensionsafkastskat af de pensionsopsparere, der er fuldt skattepligtige til Grønland og bosat der efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst på samme måde som, hvis pensionsopspareren havde været fuldt skattepligtig til Danmark og bosat i denne del af riget efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. SKAT vil i løbet af det efterfølgende indkomstår lave en liste over de personer, der i det foregående indkomstår var fuldt skattepligtige til Grønland og bosat dér efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, og som har pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter. Da SKAT ikke har oplysninger om pensionsafkastskatten på personniveau, er SKAT nødt til at indhente yderligere oplysninger om pensionsafkastskatten i de relevante penge- og pensionsinstitutter for de pågældende personer for at kunne opgøre det beløb, der skal overføres til Grønland efter den dansk-grønlandske tillægsaftale. Det vil ske ved, at de relevante penge- og pensionsinstitutter vil modtage en mail fra SKAT om, at en udsøgning over personer, der i det foregående indkomstår er bosat i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, har vist, at en eller flere af disse personer har en pensionsordning i det pågældende penge- eller pensionsinstitut, og at instituttet bedes oplyse pensionsafkastskatten for de pågældende personer til SKAT. Forpligtelsen vil blive reguleret i en ny bestemmelse i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven. Rent praktisk får pensionsinstituttet oplyst cpr. numrene på de pågældende personer ved at logge ind på TastSelv Erhverv. På TastSelv Erhverv kan instituttet downloade et regneark med de relevante cpr. numre. Regnearket udfyldes med pensionsafkastskatten for de pågældende personer, hvorefter det udfyldte regneark uploades til SKAT. SKAT vil herefter opgøre og overføre det samlede beløb for pensionsafkastskatten af disse ordninger til Grønland. Der vil i den forbindelse blive taget højde for de relevante regler om persondatabehandling i f.eks. persondataloven. Til nr. 2 Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 2, nr. 1. Pensionsafkastbeskatningslovens 15, stk. 7, vedrører opgørelse af gevinst og tab på unoterede aktier og anparter. Det foreslås, at bestemmelsen udvides til også at omfatte de personer, der er skattepligtige efter det nye stk. 3 i lovforslagets 2, nr. 1, dvs. personer med pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland.

13 13 Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 2, nr. 1. Pensionsafkastbeskatningslovens 16 vedrører opgørelse af det skattepligtige afkast af kapitalpensioner, ratepensioner m.v., der er anbragt i et kommanditselskab. Det foreslås, at bestemmelsen udvides til også at omfatte de personer, der er skattepligtige efter det nye stk. 3 i lovforslagets 2, nr. 1, dvs. personer med pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland. Til nr. 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 2, nr. 1. Efter pensionsafkastbeskatningslovens 23 a, stk. 1, skal der laves en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i 1, stk. 1, ophører, dvs. når personen ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark, eller bliver hjemmehørende i udlandet, herunder Grønland og Færøerne efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Efter pensionsafkastbeskatningslovens 23 a, stk. 3, vil en eventuel uudnyttet negativ skat for disse personer desuden kunne modregnes i positiv skat ved en eventuel senere genindtræden af skattepligten, ligesom en eventuel uudnyttet negativ skat vil kunne udbetales efter de almindelige regler, hvis pensionsordningen ophæves i tiden efter ophør af skattepligten uden, at skattepligten er genindtrådt. Det foreslås, at pensionsafkastbeskatningslovens 23 a, stk. 1, udvides, så der først skal laves endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, når skattepligten for de skattepligtige efter 1, stk. 1, og de personer, der er skattepligtige efter det nye stk. 3, jf. lovforslagets 2, nr. 1, ophører. Det vil sige, når personen ophører med at være bosat i Danmark eller Grønland, uden at blive bosat i den anden del af riget, efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Herudover foreslås det, at pensionsafkastbeskatningslovens 23 a, stk. 3, udvides tilsvarende, så det også kun er i disse situationer, at reglerne om modregningsadgang for eventuel negativ skat ved eventuel senere genindtræden af skattepligt og reglerne for udbetaling af en eventuel negativ skat ved ophævelse af pensionsordningen finder anvendelse. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 2, nr. 1. Efter pensionsafkastbeskatningslovens 29, stk. 3, kan SKAT pålægge de skattepligtige forsikringsselskaber m.v., forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af 1, stk.1, investeringsforeninger samt skattepligtige omfattet af 1, stk. 1, inden for en nærmere angiven frist at give de oplysninger, der er brug for ved kontrollen af pensionsafkastskatten. Det foreslås, at bestemmelsen udvides til også at omfatte de personer, der er skattepligtige efter det nye stk. 3 i lovforslagets 2, nr. 1, dvs. personer med pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 2, nr. 1. Med forslaget indsættes en hjemmel til, at det ved bekendtgørelse kan pålægges danske forsikringsselskaber m.v., som får meddelelse fra SKAT om, at de har pensionsberettigede, der er bosat i Grønland, at give oplysninger til SKAT, om pensionsafkastskatten for hvert at de cpr. numre, som forsikringsselskabet m.v. får oplyst af SKAT via Tast- Selv Erhverv. Til nr. 7 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 2, nr. 1. Efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, er det kun pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som ikke er hjemmehørende i fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven. Pensionsafkastbeskatningslovens 31, stk. 2, giver SKAT mulighed for at fastsætte regler for, at pensionsinstitutterne ikke skal indbetale skat for disse personer. Med lovforslagets 2, nr. 1, foreslås pensionsafkastbeskatningsloven udvidet til også at omfatte personer, der er bosat i Grønland efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det foreslås, at pensionsafkastbeskatningslovens 31, stk. 2, udvides tilsvarende. Til nr. 1 Til 3 Der er tale om en redaktionel ændring af 5 i lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre. 5 har en henvisning til aftalen mellem Danmark og Grønland, hvorefter Danmark betaler et beløb til Grønland som kompensation for, at Grønland ikke beskatter personer, som er hjemmehørende i Grønland, af løbende afkast på pensionsordninger, der er oprettet i danske pensionsinstitutter, ligesom Grønland ikke beskatter personer, som staten eller danske kommuner har udstationeret til Grønland, af rejse- og dagpenge. Som følge af, at denne aftale ændres, skal der også ske en ændring af henvisningen i 5 til aftalen. Til 4 To af tillægsaftalerne har virkning fra den 1. januar Tillægsaftalen om overførsel af pensionsafkastskat mellem de to dele af riget har virkning fra og med indkomståret 2013 og den fjerde aftale om overførsel af pensionsordninger fra danske til grønlandske pensionsinstitutter har virk-

14 14 ning fra den 1. januar 2012, hvor den tidligere aftale om overførsel ophørte med at have virkning. Det foreslås, at loven træder i kraft på dagen for bekendtgørelsen i Lovtidende, bortset fra lovforslagets 2 og 3, der træder i kraft 1. januar Til 5 Efter lovforslagets 5 gælder lovens 1 og 2 ikke for Færøerne og Grønland, da skattespørgsmål henhører under det færøske hjemmestyre og grønlandske selvstyre, jf. 2 i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre og 23, stk. 3, i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, jf. 4 i lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre. I det aktuelle tilfælde, hvor den danske regering og det grønlandske selvstyre har indgået aftaler, skal de alene udgøre en del af dansk skatteret ved dette lovforslag.

15 15 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 2 I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 21. december 2010, 2 i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og senest ved 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer: 1. Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter kildeskattelovens 1, selskabsskattelovens 1 eller fondsbeskatningslovens 1, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. dog 23 a, stk. 3 skal betale skat efter denne lov af følgende pensionsordninger: Stk I 1 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, er skattepligtige af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 i danske forsikringsselskaber m.v.« Stk. 7. Ved opgørelsen af gevinst og tab på aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvori en skattepligtig omfattet af 1, stk. 1, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens 12 eller 13 eller pensionsbeskatningslovens 11 A, 15 A og 15 B, jf. 11 A, skal der til brug for lagerbeskatningen efter stk. 3 anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Aktier eller anparter, der afnoteres fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses ved værdiansættelsen efter 1. pkt. for anskaffet 2. Tre steder i 15, stk. 7, indsættes efter» 1, stk. 1«:»og 3«.

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 180 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 180 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 180 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2010-353-0034 Udkast (1) Dette lovforslag er uddrag af lovforslag, der fremsættes den 17. november 2010. Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

2007/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni Fremsat den 11. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni Fremsat den 11. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-321-0002 Fremsat den 11. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Forslag. Aktiesparekontolov

Forslag. Aktiesparekontolov Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018 Forslag til Aktiesparekontolov Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Personkreds m.v. 1. Personer,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven 2007/2 BTL 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2007 Betænkning over Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere