Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS"

Transkript

1 Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer og sanktioner 12 Dagligt hvil Ugentligt hvil Tolerancer og sanktioner Ver

2 Køre- og hviletid... uden omveje De nuværende regler for køre- og hviletid er fastlagt i EU forordning 561/2006/EF - køre og hviletidsforordningen - og gælder for kørsel med køretøjer, der anvendes i forbindelse med : godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton personbefordring med et køretøj, der er beregnet til befordring af mere end 9 personer inklusive føreren og omfatter kørsel i alle EU lande, samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein - ved kørsel uden for disse lande gælder AETR-reglerne. Køretøjer som er registreret efter den 1. maj 2006 skal have en digital takograf installeret. I tilknytning til køre- og hviletidsforordningen er der en række undtagelser, som er gælder for køretøjer eller kørsel, enten generelt i EU eller nationalt - vejledning vedrørende disse undtagelser kan findes på Virksomheden der disponerer over køretøjet er ansvarlig for, at køreog hviletidsreglerne bliver overholdt, og : førerne er instrueret i reglerne og betjening af takografen data fra den digitale takograf og førerkort bliver udlæst og forsvarligt opbevaret diagramark fra den analoge takograf bliver udfyldt korrekt og forsvarligt opbevaret samt at kontrollere instruktionerne bliver fulgt. Føreren af et køretøj bliver holdt personligt ansvarlig for eventuelle overtrædelser af reglerne, også når det sker uden for Danmark. Køre- og hviletid... uden omveje 2

3 Myndighedskontrol EU direktiv 22/2006/EF vedrørende kontrol med køre- og hviletidsreglerne - kontroldirektivet - fastlægger krav til de nationale myndigheder regelmæssigt skal udførere en kontrol af et bredt og repræsentativt udsnit af førere, køretøjer og virksomheder inden for de transportkategorier, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Myndighedskontrollen skal udføreres, som henholdsvis : vejsidekontrol virksomhedskontrol og skal minimum omfatte : overholdelse af reglerne med hensyn til køretid, pauser og hviletid korrekt anvendelse af diagramark og førerkort, samt betjening af takografen dokumentation og tilladelser ved rute og undtaget kørsel Vejsidekontrol Politiet står for vejsidekontrollen, der kan være en enkeltstående eller samordnet kontrol på et vilkårligt tidspunkt af døgnet, og kan omfatte kontrol af førerens køre- og hviletider den pågældende dag og op til 28 dage tilbage. Virksomhedskontrol Færdselsstyrelsen står for virksomhedskontrollen, der er en stikprøvekontrol og omfatter diagramark og data for 1 kalendermåned, og kan foregå enten ved indsendelse af materialet eller på virksomhedens adresse. Tolerancer og sanktioner I Danmark anvendes en generel tolerancegrænse på 5% ved overtædelser af køre- og hviletidsreglerne, hvilket betyder der kun rejses tiltale, i de tilfælde hvor overtrædelsen er på 5% eller mere. Overtrædelser sanktioneres med bøder til henholdsvis virksomheden og føreren, samt eventuel frakendelse af førerret - kørekort kategori C og D. Bøder fastsættes i forhold til den procentvise overtrædelse, og den samlede bøde oprundes til nærmeste beløb deleligt med 500. Bødeloft I forbindelse med en kontrolperiode er der et bødeloft, og den samlede bøde kan som udgangspunkt maksimalt udgøre : dkk. til føreren dkk. pr. fører til virksomheden Køre- og hviletid... uden omveje 3

4 Begreber I forbindelse med kontrol og opmåling af eventulle overtrædelser af reglerne, har følgende 3 begreber stor betydning. speriode Fra den 1. kørselsaktivitet efter en pause eller et hvil registreres af takografen, og frem til ny en pause eller hvil påbegyndes. speriode 4 timer og 30 min. Pause eller hvil 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 sforløb Fra den 1. aktivitet andet end hvil registreres af takografen og frem til næste daglige eller ugentlige hvil er afsluttet. 24 timer periode sforløb 1 sforløb 2 12:00 12:00 Mandag Tirsdag Et kørselsforløb kan strække sig over flere 24 timers perioder, og køretiden på begge sider af et for kort hvil bliver lagt sammen. 24 timersperiode Fra den 1. aktivitet andet end hvil registreres af takografen og 24 timer frem. 1. periode 3. periode 2. periode 4. periode Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag etid efter en 24 timers periodes afslutning, regnes ikke med ved opmåling af et gyldigt dagligt hvil. Køre- og hviletid... uden omveje 4

5 Køretid Køretid er den samlede varighed af de kørselsaktiviteter, der registreres enten automatisk og halvautomatisk af den analoge eller digitale takograf, samt eventuelle manuelle registreringer. Køre- og hviletidsreglerne fastsætter krav til varigheden af førerens samlede køretid i forbindelse med : køretid i en kørselsperiode den daglig køretid den ugentlig køretid speriode Den samlede køretid i kørselsperioden må højest være 4 timer og 30 minutter inden en pause eller et hvil påbegyndes. speriode 4 timer og 30 min. Pause eller hvil 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 Daglig køretid Daglig køretid er den samlede varighed af alle kørselsaktiviteter, i perioden fra den 1. aktivitet efter et hvil, og frem til et nyt hvil påbegyndes. Den daglige køretid kan enten være en : 5 regulær daglig køretid 5 forlænget daglig køretid Regulær daglig køretid Den samlede daglige køretid må højest være på. 1 periode 2 periode 4:30 time 4:30 time 45 min. 06:00 12:00 18:00 24:00 Køre- og hviletid... uden omveje 5

6 Køretid Forlænget daglig køretid Den samlede daglige køretid må 2 gange på en uge forlænges og højest være på 10 timer. 10 timer 1 periode 2 periode 4 timer 2 timer 3 periode 4 timer 15 min. 30 min. 45 min. 06:00 12:00 18:00 24:00 Ugentlig køretid Ugentlig køretid er den samlede varighed af alle kørselsaktiviteter, fra mandag kl. og frem til søndag kl. 24:00. Køre- og hviletidsreglerne fastsætter krav til varigheden af førerens samlede køretid i forbindelse med : 5 køretid på 1 uge 5 køretid på 2 uger Ugentlig køretid på 1 uge Den samlede ugentlige køretid på 1 uger må højest være på 56 timer. 56 timer 10 timer 10 timer Mandag kl Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag kl 24:00 /pause/hvil Ugentlig køretid på 2 uger Den samlede køretid i 2 på hinanden følgende uger må højest være på 90 timer. 90 timer 56 timer 34 timer Mandag kl Søndag kl 24:00 Uge 1 Uge 2 /pause/hvil Køre- og hviletid... uden omveje 6

7 Køretid Ugentlig køretid på 2 uger Det er ikke tilladt i 2 på hinanden følgende uger, at have en ugentlig køretid på 56 timer. Dobbeltuge 2 = 90 timer Dobbeltuge 4 = 90 timer Dobbeltuge 1 = 7 Dobbeltuge 3 = 112 timer Dobbeltuge 5 = 7 45 timer 34 timer 56 timer 56 timer 34 timer 45 timer Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 /pause/hvil Overtrædelse I eksemplet ovenfor er den samlede køretid i dobbeltuge 3 på 112 timer svarende til en overtrædelse på 24%. Tolerancegrænse og sanktioner Der anvendes en generel tolerancegrænse på 5% ved overtædelser af højste tilladte køretid. Køretid Regel 5% tolerance speriode - se også om pauser Højest 04:30 04:43 Daglig køretid Højest 09:00 09:26 Forlænget daglig køretid (2 gange på 1 uge) Højest 10:00 10:29 Ugentlig køretid på 1 uge Højest 56:00 58:47 Ugentlig køretid på 2 uger (dobbeltuge) Højest 90:00 94:29 Overtrædelser i forbindelse med højest tilladte køretid sanktioneres med bøde til henholdsvis virksomheden og chaufføren på dkk. 200 og 100 pr. procentvise overtrædelse af køretiden. I tilfælde hvor en overtrædelse er på 40% eller mere, vil der yderligere ske en betinget frakendelse af chaufførens førerret (kørekort kategori C og D). Køre- og hviletid... uden omveje 7

8 Pause Pause er varigheden af enhver periode, i hvilken en fører hverken må udføre kørsel eller andet arbejde, og som udelukkende benyttes til rekreation. Efter en samlet køretid på 4 timer og 30 minutter skal føreren hold en pause, som enten kan være en : 5 samlet pause 5 opdelt pause Efter en gyldig pause begynder en ny kørselsperiode - også selvom den samlede køretid i den foregående kørselsperiode var mindre end 4 timer og 30 minutter. 8 timer 1 periode 2 periode 3:30 time 4:30 time Pause 06:00 12:00 18:00 24:00 Samlet pause En samlet pause skal være på mindst 45 minutter. 1. kørselsperiode 2. kørselsperiode 4:30 timer 4:30 timer 45 min. 06:00 12:00 18:00 24:00 Opdelt pause En opdelt pause skal være på mindst 15 og 30 minutter - 1. del af pausen på 15 minutter kan frit placeres i kørselsperioden, og 2. del af pausen på 30 minutter vil afslutte kørselsperioden. 1. kørselsperiode 2. kørselsperiode 4:30 timer 4:30 timer 15 min. 30 min. 06:00 12:00 18:00 24:00 Køre- og hviletid... uden omveje 8

9 Pause Tolerancegrænse og sanktioner Den generelle tolerancegrænse på 5% anvendes ikke ved overtædelser i forhold til den eller de mindste tilladte pauser. Pauser Regel Tolerance Samlet pause Mindst 00:45 Samlet pause Opdelt pause Mindst 00:15 og 00:30 på 00:40* speriode - se også køretid Højest 04:30 04:43 Overtrædelser i forbindelse med for korte pauser sanktioneres med bøde til henholdsvis virksomheden og chaufføren på dkk. 100 og 50 pr. procentvise overtrædelse af den samlede køretid på begge sider af den eller de for korte pauser i forhold til en samlet køretid på højest 04:30. I tilfælde hvor køretiden i kørselsperioden på begge sider af den eller de for korte pauser ikke er overskredet, det vil sige køretiden ikke overstiger 04:43, og varigheden af den samlede pause er mellem 00:10 og 00:39, reduceres bøden med en redujtionsfaktor jævnfør tabellen neden for. Der kan medregnes 2 pauser med en varighed på mindst 00:10, rækkkefølgen af de 2 for korte pauser tillægges ingen betydning. Reduktion af bøde Samlet pause under 00:10 Ingen reduktion - reduktionsfaktor 1,00 Samlet pause mellem 00:10 til 00:19 Reduceres til 75% - reduktionsfaktor 0,75 Samlet pause mellem 00:20 til 00:29 Reduceres til 50% - reduktionsfaktor 0,50 Samlet pause mellem 00:30 til 00:39 Reduceres til 25% - reduktionsfaktor 0,25 Samlet pause over 00:40 Bøden bortfalder - se særligt ved gentagende overtrædelser Hvor varigheden af den samlede pause er under 00:40 beregnes bøden med udgangspunkt i den samlede køretid i kørselsperioden efter følgende formel : (Overtrædelse i % x Bødesats x Reduktionsfaktor) = Bøde i dkk. Eksempel 1 1. kørselsperiode 05:00 09:00 00:24 00:12 06:00 12:00 18:00 24:00 Overtrædelse Køre- og hviletid... uden omveje 9

10 Pause 2. pause på 00:12 er for kort og afslutter ikke kørselsperioden - den samlede køretid i kørselsperioden er 09:00 svare til en overtrædelse på 100%. Da den samlede køretid mellem 1. og 2. pause er på 05:00, der i sig selv er en overtrædelse af køretiden i en kørselsperiode kan bøden ikke reduceres, og for virksomheden kan bøden beregnes til : (100 x 100 x 1,00) = dkk. Eksempel 2 1. kørselsperiode 08:06 00:15 00:30 06:00 12:00 18:00 24:00 Overtrædelse 1. pause på 00:15 er afholdt inden kørselsperioden begynder og medregnes ikke, derfor er 2. pause på 00:30 for kort og afslutter ikke kørselsperioden - den samlede køretid i kørselsperioden er 08:06 svare til en overtrædelse på 80%. Da den samlede pause er på 00:30 kan bøden reduceres til 25%, og for virksomheden kan bøden beregnes til : (80 x 100 x 0,25) = dkk. Eksempel 3 1. kørselsforløb 11:45 1. kørselsperiode 2. kørselsperiode 07:44 04:01 00:15 00:10 00:45 06:00 12:00 18:00 24:00 Overtrædelse 2. pause på 00:10 for kort og afslutter ikke kørselsperioden - den samlede køretid i kørselsperioden bliver 07:44 svare til en overtrædelse på 72%. Da den samlede pause er på 00:25 kan bøden reduceres til 50%, og for virksomheden kan bøden beregnes til : (72 x 100 x 0,50) = dkk. Den samlede køretid i kørselsforløbet er 11:45 og er en overtrædelse af en forlænget daglig køretid på 01:45 svare til en overtrædelse på 18%, og bøden til virksomheden kan beregnes til : (18 x 200) = dkk. Virksomheden sanktioneres med en samlet bøde på dkk. Køre- og hviletid... uden omveje 10

11 Pause Særligt ved gentagende overtrædelser Ved enkelt stående pauser, der er mindre end 00:05 for kort, det vil sige med en samlet varighed på mindst 00:40, og den samlede køretid på begge sider af pausen eller pauserne højest er 04:30 bliver ikke sanktionere og bøden bortfalder. speriode Højest 04:30 Højest 04:30 Mindst 00:40 06:00 12:00 18:00 24:00 Såfremt der i kontrolperioden konstateres gentagende overtrædelser bliver der sanktioneret med en fast bøde jævnfør tabellen neden for. Bøde ved gentagende pauser der er under 00:05 for kort Antal overtrædelser 1 til til til til 25 Samlet bøde Ingen 500 dkk dkk dkk Kontrolperioden ved myndighedskontrol er : Politiet står for vejsidekontrollen, og kan omfatte kontrol af førerens køreog hviletider den pågældende dag og op til 28 dage tilbage. Færdselsstyrelsen står for virksomhedskontrollen, og kontrolperioden omfatter diagramark og data for 1 kalendermåned inden for de seneste 12 måneder. I forbindelse med en pause kan der opstå en unormal situation eller et nødstilfælde, hvor føreren bliver bedt om at flytte køretøjet - det kan fx være politiet, toldmyndigheder eller ligende, der beder føreren om at flytte køretøjet. I denne situation skal føreren angive årsagen til afbrydelsen på bagsiden af en udskrift fra takografen eller diagramarket, og underskive denne sammen med den person, der har bedt om køretøjet blev flyttet. Køre- og hviletid... uden omveje 11

12 er varigheden af enhver sammenhængende periode, i hvilken føreren hverken må udføre kørsel eller andet arbejde, og frit kan disponere over sin tid. Køre- og hviletidsreglerne fastsætter krav til føreren afholder hvil, der er overordnet tale om to former for hvil : dagligt hvil ugentligt hvil Dagligt hvil Føreren skal senest påbegynde et dagligt hvil, således det kan være afholdt inden 24 timer efter det forudgående hvil blev afsluttet. 24 timer periode sforløb 45 min. 11 timer 12:00 12:00 Mandag Tirsdag Føreren kan afholde det daglige hvil, som enten et : 5 regulært dagligt hvil 5 reduceret dagligt hvil 5 opdelt dagligt hvil Et dagligt hvil kan holdes i køretøjet, hvis dette er indrettet med en soveplads. Der gælder særlige regler ved to eller flere samtidige fører af køretøjet - se flermandsbetjening. Regulært dagligt hvil Et regulært dagligt hvil skal være på mindst 11 timer. sforløb 45 min. 11 timer 06:00 12:00 18:00 24:00 Det er tilladt at afbryde et regulært dagligt hvil i forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog - se færgereglen. Køre- og hviletid... uden omveje 12

13 Reduceret dagligt hvil 3 gange i løbet af en uge kan et regulært dagligt hvil erstattes af et reduceret dagligt hvil, som skal være på mindst. 10 timer sforløb 45 min. 45 min. 06:00 12:00 18:00 24:00 Opdelt dagligt hvil Et regulært dagligt hvil kan erstattes af et opdelt dagligt hvil, der er på mindst 3 og - 1. del af hvilet på 3 timer kan frit placeres i kørselsforløbet, og 2. del af hvilet på vil afslutte kørselforløbet. sforløb 3 tiimer 06:00 12:00 18:00 24:00 Færgereglen Et regulært dagligt hvil kan afbrydes 2 gange i forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog - den samlede afbrydelse må højest være på 1 time. Færge 11 timer 1 time 3 timer 5 timer 3 timer 12:00 18:00 06:00 Mandag Tirsdag 12:00 Færgereglen kan ikke benyttes i forbindelse med et reduceret eller et opdelt dagligt hvil, og føreren skal have adgang til en køje eller liggeplads. Såfremt færgeregelen benyttes skal der i tilfælde af myndighedskontrol kunne fremlægges dokumentation - f.eks. i form af færgebillet. Køre- og hviletid... uden omveje 13

14 Flermandsbetjening Flermandsbetjening er når der i kørselsforløbet mellem to på hinanden følgende daglige hvil eller mellem et dagligt hvil og et ugentligt hvil er mindst 2 fører i køretøjet. Ved 2 eller flere samtidige fører skal det daglige hvil være på mindst. sforløb Føre 2 10 timer Føre 1 12:00 12:00 Mandag Tirsdag Rådighed Alle fører skal have afholdt deres hvil senest efter et kørselsforløb på højest 30 timer efter afslutningen af det forudgående daglige eller ugentlige hvil. Ugentligt hvil I løbet af en uge skal føreren holde et ugentligt hvil, som senest skal påbegyndes efter 6 på hinanden følgende 24 timers perioder efter afslutningen af det forudgående ugentlige hvil. 10 timer 24 timer periode Dagligt hvil Ugentligt hvil 45 min. 45 min. 12:00 12:00 Fredag Lørdag I den 24 timers periode det ugentlige hvil påbegyndes - ofte fredag - skal det daglige hvil også være afholdt inden for 24 timers perioden. Føreren kan afholde det ugentlige hvil, som enten et : 5 regulært ugentligt hvil 5 reduceret ugentligt hvil Der gælder særlige regler i forbindelse med international turistkørsel - se 12 dagesreglen. Køre- og hviletid... uden omveje 14

15 Regulært ugentligt hvil Et regulært ugentligt hvil skal være på mindst 45 timer. 45 timer 24 timer 45 timer Mandag kl Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag kl 24:00 /pause/hvil Reduceret ugentligt hvil Et reduceret ugentligt hvil skal være på mindst 24 timer - det er ikke tilladt at holde et reduceret ugentligt hvil i 2 på hinanden følgende uger. 56 timer 24 timer 10 timer 10 timer 24 timer Mandag kl Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag kl 24:00 /pause/hvil Et reduceret ugentligt hvil kan holdes i køretøjet, hvis dette er indrettet med en soveplads. Senest 3 uger efter et reduceret ugentligt hvil, skal der kompenseres for den manglende tid i forhold til regulært ugentligt hvil. 3 uger 24 timer 45 timer 45 timer 30 timer 45 timer Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Kompensation /arbejde/pause/hvil Kompensation for det manglende hvil skal holdes samlet i sammenhæng med et hvil på mindst. 12 dagesreglen 12 dagesreglen betyder, at føren kan forlænge perioden i mellem 2 ugentlige hvil i op til 12 dage. Køre- og hviletid... uden omveje 15

16 12 dagesreglen Ved afslutningen af turen skal føren holde 2 sammenhængende ugentlige hvil, enten : 2 regulære ugentlige hvil (45+45 timer) 1 regulært ugentligt hvil og 1 reduceret ugentligt hvil (45+24 timer) 12 dagesreglen kan kun anvende i forbindelse med international buskørsel når følgende betingelser er opfyldt : køretøjet er udstyret med en digital takograf mindst 24 timer af kørslen foregår uden for køretøjets registreringsland køretøjet skal være flermandsbetjent, hvis der udføres natkørsel - perioden i mellem kl og er køretøjet 1 mandsbetjent, må føren højest have en samlet køretid på 3 timer i perioden mellem kl og Tolerancegrænse og sanktioner Der anvendes en generel tolerancegrænse på 5% ved overtædelser i forhold til det mindste tilladte hvil. Regel 5% tolerance Regulært dagligt hvil Mindst 11:00 10:28 Reduceret dagligt hvil - 3 gange på 1 uge Mindst 09:00 08:34 Delt dagligt hvil Mindst 03:00 og 09:00 03:00 og 08:25 Ugentligt hvil Mindst 45:00 42:45 Reduceret ugentligt hvil Mindst 24:00 22:48 Overtrædelser sanktioneres med bøde til henholdsvis virksomheden og chaufføren på dkk. 200 og 100 pr. procentvise overtrædelse i forhold til det mindst tilladte hvil. I tilfælde hvor en overtrædelse er på 40% eller mere, vil der yderligere ske en betinget frakendelse af førens førerret (kørekort kategori C og D). Særligt ved kontrol Jævnfør Rigsadvokatens meddelse RM 4/2000 revideret i marts 2016, afbrydes et kørselsforløb når et hvil er på mindst 7 timer, og kun manglende tid i forhold til et dagligt eller ugentligt hvil bliver sanktioneret. Køre- og hviletid... uden omveje 16

17 Særligt ved kontrol sforløb 1 24 timer periode 7 timer sforløb 2 7 timer 11 timer 12:00 12:00 Mandag Tirsdag Overtrædelse I eksemplet vist ovenfor vil hvilet på 7 timer afbryde kørselsforløbet, men i forhold til et : regulært dagligt hvil på 11 timer vil det betyde en overtrædelse på 36%, og bøden til virksomheden kan beregned til dkk. reduceret dagligt hvil på vil det betyde en overtrædelse på 22%, og bøden til virksomheden kan beregned til dkk. Når et hvil er på under 7 timer er det ikke et gyldigt hvil - køretiden på begge sider af hvilet vil blive akkumuleret, og eventuel overtrædelse af den daglige køretid bliver sanktioneret. I eksemplet vist nedenfor vil hvilet på 6 timer ikke afbryde kørselsforløbet, og i forhold til en : regulært daglig køretid på vil det betyde en overtrædelse på 78%, og bøden til virksomheden kan beregned til dkk. forlænget daglig køretd på 10 timer vil det betyde en overtrædelse på 60%, og bøden til virksomheden kan beregned til dkk. 24 timer periode 16 timer sforløb 6 timer 11 timer 12:00 12:00 Mandag Tirsdag Overtrædelse I forbindelse med et hvil kan der opstå en unormal situation eller et nødstilfælde, hvor føreren bliver bedt om at flytte køretøjet - det kan fx være politiet, toldmyndigheder eller ligende, der beder føreren om at flytte køretøjet. I denne situation skal føreren angive årsagen til afbrydelsen på bagsiden af en udskrift fra takografen eller diagramarket, og underskive denne sammen med den person, der har bedt om køretøjet blev flyttet. Køre- og hviletid... uden omveje 17

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden. - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015

Styr på køre-hvile-tiden. - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015 Styr på køre-hvile-tiden - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015 Hvad er køre-hvile-tids-reglerne? Fælles regelsæt for EU. Lastbiler på over 3.500 kg og busser, til fordring af over 9 personer.

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Association for +45 7467 1233 itd.dk Symboler Indholdsfortegnelse 2 Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Revideret udgave Version

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS21100-00135 Dato: Oktober 2019 Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet Del I Reglerne i køre- og hviletidsforordningen

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen 22.3.2019 A8-0205/317 317 Artikel 1 stk. 1 nr. -1 Artikel 3 stk. 1 litra aa Gældende ordlyd Artikel 3 stk. 1 litra aa aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 331 Offentligt RIGSADVOKATEN J.nr. RA 2008-1410-0145 NOTAT om sanktionerne for overtrædelse af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 153 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0025 Dok.: DSS40070 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid (færdselslovens 86 a)

Færdsel - Køre- og hviletid (færdselslovens 86 a) Færdsel - Køre- og hviletid (færdselslovens 86 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2018 Status: Historisk Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4.

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid December 2017 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Bilag 1 Indledning Køre- og hviletidsbestemmelserne

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid

Færdsel - Køre- og hviletid Færdsel - Køre- og hviletid Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 2.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 29.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Tac h o Manag e r. licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje...

Tac h o Manag e r.  licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje... digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk Tac h o Manag e r licenser og funktioner Ta c h o M a n a g e r er det mest brugervenlige og komplette program til enkel og hurtig administration, egenkontrol

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/129. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/129. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 21.3.2019 A8-0205/129 129 Betragtning 11 b (ny) (11b) Anvendelsen af lette erhvervskøretøjer til varetransport er i tiltagende og giver anledning til illoyal konkurrence og forskelle i anvendelsen af forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 14. marts 2018 2017-3702 Klare, enkle og balancerede regler Til fremme af et indre marked for vejtransport,

Læs mere

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og

Læs mere

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS Samligning af Hvilken anbefales Type kørsel Håndværker Firmakørsel Gods- og buskørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 153/28 16.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1013 af 30. marts 2017 om udformning af den standardformular til rapportering, der er omhandlet i artikel 17 i Europa- Parlamentets og

Læs mere

Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter

Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Gennemgang af: Kørekort Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring Chaufføruddannelsesbevis Handicapbevidstgørende uddannelse Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014 VEJLEDNINGSNOTAT 7 Emne: Betydningen af "hver periode på 2imer". Artikel: Artikel 8, stk. 2 og 5, i forordning (EF) nr. 561/2006. Fremgangsmåde: I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordningen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

Tungvognspecialisten Aps

Tungvognspecialisten Aps Tungvognspecialisten Aps Carl Peter Frederiksen 4091 6185 www.tungvogn.dk Om os Tungvognsspecialisten.dk Rådgivning & undervisning Køre- og hviletid Fartskrivere & Takografer Farligt gods, sikkerhedsrådgivning

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v. Transport- og Boligudvalget 2018-19 (2. samling) TRU Alm.del - Bilag 80 Offentligt UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 Sag 370/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Ulla Fabricius, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 11. februar

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R0561 DA 04.06.2010 001.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 3. april 2002 PE 305.788/28-48 ÆNDRINGSFORSLAG 28-48 Udkast til udtalelse (PE 305.788) Jan Andersson forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1) 1 af 31 07-10-2011 18:11 BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-04-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 975 af 16/07/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Orientering om Kommissionens Vejpakke

Orientering om Kommissionens Vejpakke Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0277 Bilag 4 Offentligt Orientering om Kommissionens Vejpakke Møde med TRU den 21. juni 2017 Side 1 Tre overordnede søjler i Vejpakken Markedsadgang Sociale vilkår og kontrol

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

16. september 2013 Bilag 1 Administration af hvileperiode Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile inden

16. september 2013 Bilag 1 Administration af hvileperiode Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile inden 16. september 2013 Bilag 1 Administration af hvileperiode Medarbejderen har som hovedregel krav på 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile inden for hvert arbejdsdøgn. Ved hviletid i forbindelse med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Udkast oktober 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel

Læs mere

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen

Rigspolitiets Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår in-den for Danmarks grænser.

De nationale undtagelser omfatter kun national kørsel, dvs. kørsel der foregår in-den for Danmarks grænser. Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen I vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen kan du læse nærmere om, hvilke undtagelser der gælder fra køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0006 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen December 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver 12/07 FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

HÅNDBOG KØRE- OG HVILETID VERSION 2.16

HÅNDBOG KØRE- OG HVILETID VERSION 2.16 2019 HÅNDBOG KØRE- OG HVILETID VERSION 2.16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 Forord... 5 Ansvar og rettigheder... 5 GENERELT OM KØRE- OG HVILETID... 6 Definitioner og begreber... 6 Hvorfor har vi køre-

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes 2.2. Hvor gælder 2.3. Kontrol 3. Definitioner... 14

Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes 2.2. Hvor gælder 2.3. Kontrol 3. Definitioner... 14 Side 2 Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne... 12 2.2. Hvor gælder køre- og hviletidsbestemmelserne... 13 2.3. Kontrol og sanktioner...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Kursuskatalog. Personbefordring.

Kursuskatalog. Personbefordring. Kursuskatalog Personbefordring www.amu-fyn.dk Personbefordring med bus - 30 dage (Kursusnr. 40531) For personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute eller turisttrafik. Deltageren kan på

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS21100-00026 Senest opdateret: Juni 2017 Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Side 1 (41)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Vejpakken. Orientering af TRU om vejpakken d. 5. april Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 255 Offentligt

Vejpakken. Orientering af TRU om vejpakken d. 5. april Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 255 Offentligt Juster -> Gitterindstillinger -> Vælg Vis tegnehjælpelinjer på skærmen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 255 Offentligt foto, tilpas til fuld skærm, dvs. 25,4*14,29 cm. Vejpakken

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen mar J.nr.: 2015-9086-10 Maj 2016 Sagsbehandler: GVO NATIONALT FÆRDSELS CENTER Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning...3 1. Generelt om køre-

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/35

DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/35 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og

Læs mere

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer 28.6.2018 A8-0205/ 001-079 ÆNDRINGSFORSLAG 001-079 af Transport- og Turismeudvalget Betænkning Wim van de Camp A8-0205/2018 Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS21101-00003 Dato: 17-03-2016 Sagsbehandler: TRBJ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre-

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere