RETNINGSLINJER FOR DANSK POLITI OG REDNINGSBEREDSKABET EKSTERNE BEREDSKABSPLANER OG INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN VEDR. RISIKOVIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR DANSK POLITI OG REDNINGSBEREDSKABET EKSTERNE BEREDSKABSPLANER OG INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN VEDR. RISIKOVIRKSOMHEDER"

Transkript

1 +? BN466 RETNINGSLINJER FOR DANSK POLITI OG REDNINGSBEREDSKABET EKSTERNE BEREDSKABSPLANER OG INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN VEDR. JUNI 2018 TIL TJENESTEBRUG MÅ IKKE KOMME TIL UVEDKOMMENDES KENDSKAB Rigspolitiet Nationalt Beredskabscenter

2 INDHOLD INDLEDNING ANVENDELSESOMRÅDE EKSTERNE BEREDSKABSPLANER INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN KOLONNE 2-VIRKSOMHEDER OVERGANGSREGLER EKSTERNE BEREDSKABSPLANER SAGSBEHANDLINGEN GENNEMGANG, AFPRØVNING OG AJOURFØRING AKTIVERING AF PLANEN INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN SAGSBEHANDLINGEN BILAG... 8 Side 1 af 8

3 INDLEDNING Den 1. maj 2016 trådte bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen) i kraft og erstattede derved bekendtgørelse nr af 14. december Den nye risikobekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (Seveso III-direktivet). Efter risikobekendtgørelsen fra 2006 havde politiet og redningsberedskabet ikke pligt til at udarbejde fælles eksterne beredskabsplaner for risikovirksomhederne, blot at de skulle samarbejde herom. En række konkrete sager havde imidlertid gennem årene peget på et behov for at styrke samarbejdet og sikre koordineringen mellem de lokale beredskabsmyndigheder i forhold til udarbejdelsen og opfølgningen på eksterne beredskabsplaner for kolonne 3-virksomheder. Derfor nedsatte Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og Miljøstyrelsen (styregruppen) i 2012 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: Rigspolitiet Østjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Beredskabsstyrelsen Fredericia Brandvæsen Miljøstyrelsen Odense Aarhus Kommune Arbejdsgruppen udarbejdede udkast til retningslinjer med skabeloner til politikredsene og de kommunale redningsberedskaber om fælles eksterne beredskabsplaner for kolonne 3- virksomheder og information til offentligheden. Udsendelsen af retningslinjerne blev imidlertid sat i bero på grund af implementeringen af Seveso III-direktivet, som medførte en større omskrivning af risikobekendtgørelsen. Med den nye risikobekendtgørelse blev der indført et krav i bekendtgørelsens 15 om, at politiet og kommunalbestyrelsen skal udarbejde en fælles ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomhederne. Politiets forpligtelse til at informere offentligheden om bl.a. sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld er videreført i bekendtgørelsens 16, stk. 2. Retningslinjerne for politiets beredskabsplanlægning og information til offentligheden i forhold til risikovirksomheder har hidtil været fastsat i Rigspolitiets rundskrivelse af 10. oktober 2007 (2007-rundskrivelsen), som erstattes af nærværende retningslinjer. Miljøstyrelsen udgav i oktober 2016 Risikohåndbogen, som beskriver forskellige forhold omkring kravene til riskovirksomhederne og myndighederne i risikobekendtgørelsen, herunder omkring eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden. Det anbefales derfor at læse håndbogens afsnit herom i sammenhæng med disse retningslinjer. Risikohåndbogen findes på Side 2 af 8

4 De nye regler i risikobekendtgørelsen og de relevante dele af rundskrivelsen og Risikohåndbogen er indarbejdet i retningslinjerne. Den tidligere udgave af retningslinjerne blev godkendt i styregruppen og forelagt for Risikokoordinationsudvalget. Retningslinjerne har efter opdateringen været i høring ved Beredskabsstyrelsen og på ny forelagt for Risikokoordinationsudvalget. 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. EKSTERNE BEREDSKABSPLANER Det fremgår af risikobekendtgørelsens 15, stk. 1, at for hver kolonne 3-virksomhed udarbejder politiet og kommunalbestyrelsen en ekstern beredskabsplan med de oplysninger, der er angivet i bilag 5, del 2. Den eksterne beredskabsplan har til formål at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde af større uheld, samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådanne uheld. Politiets forpligtelse varetages af den stedlige politikreds (herefter politiet ) og kommunalbestyrelsens forpligtelse varetages som oftest af det kommunale redningsberedskab eller et fælleskommunalt beredskab (herefter redningsberedskabet ). Retningslinjernes afsnit 2. EKSTERNE BEREDSKABSPLANER henvender sig derfor både til politikredsene og de kommunale redningsberedskaber INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN Det fremgår af risikobekendtgørelsens 16, stk. 2, at politiet regelmæssigt og mindst hvert femte år informerer alle personer, som kan blive berørt af et større uheld fra en kolonne 3- virksomhed (den berørte offentlighed). Informationen skal mindst indeholde de oplysninger, som er nævnt i risikobekendtgørelsens bilag 8. Informationen til offentligheden er således ikke en fælles opgave for politiet og redningsberedskabet efter risikobekendtgørelsen, men alene en politimæssig opgave. Retningslinjernes afsnit 3. INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN henvender sig derfor primært til politiet KOLONNE 2-VIRKSOMHEDER Efter 2007-rundskrivelsen havde politiet herudover en forpligtelse til at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der for den enkelte kolonne 2-virksomhed var behov for at udarbejde en ekstern beredskabsplan og information til offentligheden 1. 1 Kulegravningsudvalget, som blev nedsat af regeringen efter fyrværkeriulykken i Seest i 2004, anbefalede i 2005, at der fastsættes regler om politiets pligt til at udarbejde beredskabsplaner og foretage underretning af offentligheden også for kolonne 2-virksomheder, således at politiet for hver af disse virksomheder bør foretage en vurdering af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en specifik beredskabsplan for indsatsen ved uheld på virksomheden, eller om politiets generelle beredskabsplanlægning er tilstrækkelig, og om der er behov for at foretage underretning af offentligheden. Denne anbefaling Side 3 af 8

5 Denne forpligtelse videreføres, hvorfor politiet fortsat skal foretage en konkret vurdering for hver kolonne 2-virksomhed. Nærværende retningslinjer finder derfor også anvendelse, når politiet udarbejder eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden for de konkrete kolonne 2-virksomheder. Redningsberedskabet er ikke underlagt samme forpligtigelse OVERGANGSREGLER Eksisterende eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden, som er udarbejdet efter de tidligere regler, bevarer deres gyldighed, indtil de skal fornys efter de nye regler, jf. risikobekendtgørelsens 30, stk. 3. Retningslinjerne kan samlet set anvendes i følgende sammenhænge: Ved udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden for nye kolonne 3-virksomheder, herunder virksomheder der ændrer status fra kolonne 2- til kolonne 3-virksomheder Ved ajourføring af eksisterende eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden for kolonne 3-virksomheder I forbindelse med afprøvning af eksterne beredskabsplaner for kolonne 3- virksomheder I samme situationer for kolonne 2-virksomheder, hvor politiet har vurderet, at der skal udarbejdes eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden. Det er hermed hensigten, at skabelonerne til de eksterne beredskabsplaner og information til offentligheden med tiden indarbejdes for alle disse risikovirksomheder, hvor der udarbejdes en ekstern beredskabsplan. 2. EKSTERNE BEREDSKABSPLANER Som anført udarbejder politiet og det kommunale redningsberedskab den eksterne beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder i fællesskab. Politiet udarbejder endvidere en ekstern beredskabsplan for politiets indsats på kolonne 2- virksomheder, hvis der konkret vurderes at være behov herfor. Efter risikobekendtgørelsens 15, stk. 1, har politiet ansvar for de dele af planen, der vedrører koordinering af den samlede indsats, herunder at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Det kommunale redningsberedskab har ansvaret for de dele af planen, der vedrører den tekniske ledelse af indsatsen, herunder at yde indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet i tilfælde af større uheld på virksomheden. blev udmøntet i Rigspolitiets rundskrivelse fra 2007, hvorefter politikredsene blev forpligtede til at foretage en sådan konkret vurdering for kolonne 2-virksomhederne. Side 4 af 8

6 Det er politiet, der koordinerer selve udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan, jf. risikobekendtgørelsens 15, stk. 7. Dette indebærer blandt andet, at politiet skal tage initiativ til opstart af samarbejdet med redningsberedskabet og koordinere arbejdsprocessen, herunder koordinere høringer m.v. På baggrund af oplysningerne i sikkerhedsrapporten kan politiet og redningsberedskabet i samråd træffe afgørelse om, at der ikke udarbejdes ekstern beredskabsplan for en kolonne 3-virksomhed, jf. risikobekendtgørelsens 15, stk. 6. Afgørelsen skal være begrundet, og det må understreges, at denne undtagelse kun bør finde anvendelse i særlige tilfælde, hvor det konkret vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en ekstern beredskabsplan SAGSBEHANDLINGEN Efter risikobekendtgørelsens 15, stk. 2, skal den eksterne beredskabsplan være udarbejdet senest to år efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget de oplysninger, som kolonne 3-virksomheden skal indsende efter risikobekendtgørelsen 8, men inden idriftsætningen af nye kolonne 3-virksomheder eller ændringer i bestående kolonne 3- virksomheder, som giver anledning til ajourføring af planen. a) Sagen påbegyndes Virksomheden indsender til kommunalbestyrelsen en anmeldelse, sikkerhedsdokument (kolonne 2) eller sikkerhedsrapport (kolonne 3), en intern beredskabsplan (kolonne 3) samt oplysninger til brug for politiets og redningsberedskabets udarbejdelse af den eksterne beredskabsplan (kolonne 3), jf. risikobekendtgørelsens 8. Miljømyndigheden (kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen) fremsender oplysningerne til det kommunale redningsberedskab og til politiet, jf. risikobekendtgørelsen 13, stk. 3. Politikredsen tager initiativ til, at samarbejdet med det kommunale redningsberedskab om den eksterne beredskabsplan opstartes og koordinerer selve udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan. Politiet og redningsberedskabet vurderer i fællesskab, hvornår der foreligger tilstrækkelige oplysninger til, at udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan kan påbegyndes. Eventuelle eksterne beredskabsplaner udarbejdet af sundhedsberedskabet bør inddrages, og beredskabsplanlægningen bør generelt tage hensyn til samvirket med de andre myndigheder, som kan blive indsat ved et uheld på virksomheden, herunder særligt sundhedsberedskabet og Forsvaret. Endvidere bør andre relevante risikomyndigheder inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af planen, herunder miljømyndigheden. b) Planens indhold og udformning Den eksterne beredskabsplan skal mindst indeholde de oplysninger, der er oplistet i risikobekendtgørelsen bilag 5, del 2. Side 5 af 8

7 Planen udformes efter den vedlagte skabelon (bilag 1), som omfatter de krav, planen ifølge bekendtgørelsen skal opfylde. Til orientering og som eventuel tjekliste i forbindelse med udarbejdelsens af den eksterne beredskabsplan er risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2, optrykt i forlængelse af skabelonen. Det bemærkes hertil, at skabelonen følger en lidt ændret opbygning i forhold til opbygningen i risikobekendtgørelsens bilag 5, del. 2. d) Høring og offentliggørelse I forbindelse med udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan eller væsentlige ændringer heraf (ajourføring), skal politiet og redningsberedskabet give den berørte offentlighed lejlighed til at udtale sig om et udkast til planen, jf. risikobekendtgørelsen 15, stk. 3. Virksomheden skal have tilsendt et udkast til planen til orientering, inden den sendes i høring. Den berørte offentlighed defineres efter risikobekendtgørelsens 4, nr. 15, som: Den del af offentligheden, som berøres eller sandsynligvis vil blive berørt af, eller som har en interesse i, beslutninger, der træffes om planlægning af nye risikovirksomheder, væsentlige ændringer af risikovirksomheder eller nye projekter i nærheden af risikovirksomheder, hvis placeringen eller projektet kan øge risikoen for eller følgerne af et større uheld. I denne forbindelse anses foreninger og organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 100, for at have en interesse. Politiet og redningsberedskabet udpeger i fællesskab, hvilken myndighed der er ansvarlig for høringsprocessen og orienteringen af virksomheden i den konkrete sag, og planen kan sendes i høring via den ansvarlige myndigheds hjemmeside. Den endelige eksterne beredskabsplan kan herefter offentliggøres på politiets og eventuelt også på redningsberedskabets hjemmeside. Det bemærkes, at spørgsmål om offentliggørelse af oplysninger om risikovirksomheder, herunder behandling af anmodninger om aktindsigt, behandles efter de relevante regler, herunder offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Politiets Efterretningstjeneste anbefaler generelt i forhold til risikovirksomheder, at myndighederne, på baggrund af en konkret vurdering, tilbageholder deltaljerede oplysninger om følgende, da disse oplysninger vurderes at kunne være til fare for rigets sikkerhed: Virksomhedens produktions- og sikkerhedsforhold Virksomhedens eller anlæggets opbygning Risici, der er forbundet med en virksomhed eller et anlægs drift Mængden af farlige stoffer, der opbevares af en virksomhed, og placering af de farlige stoffer, herunder placering af overjordiske oplag Der kan endvidere henvises til Folketingets Ombudsmands redegørelse af 5. juli 2010 vedrørende aktindsigt i oplysninger om risikovirksomheder. Side 6 af 8

8 2.2. GENNEMGANG, AFPRØVNING OG AJOURFØRING Politiet og redningsberedskabet skal regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år, hver på sit ansvarsområde gennemgå, afprøve og om nødvendigt ajourføre den eksterne beredskabsplan i samarbejde med virksomheden og alle relevante myndigheder (f.eks. miljømyndigheden og Arbejdstilsynet), jf. risikobekendtgørelsens 15, stk. 4. Som anført i indledningen har Miljøstyrelsen udsendt en risikohåndbog, som indeholder visse oplysninger vedrørende de eksterne beredskabsplaner. Heri omtales bl.a. nærmere omkring afprøvning af de eksterne beredskabsplaner, hvorfor der henvises til håndbogens afsnit herom. Supplerende til håndbogens afsnit kan det oplyses, at politiet tager initiativ til, at den eksterne beredskabsplan gennemgås og afprøves inden for de fastsatte intervaller. Ved gennemgangen af planen skal der bl.a. tages hensyn til ændringer, der er sket i virksomheden eller hos beredskabsmyndighederne, ny teknisk viden og viden om håndtering af større uheld. Politiet og redningsberedskabet beslutter i fællesskab, om det på baggrund af gennemgangen og afprøvningen er nødvendigt at ajourføre planen AKTIVERING AF PLANEN De efter planen bemyndigede iværksætter straks den eksterne beredskabsplan ved større uheld eller ved en ukontrolleret hændelse, der med rimelighed kan antages at føre til et større uheld. 3. INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN Som før anført skal politiet regelmæssigt og mindst hvert femte år informere alle personer, som kan blive berørt af et større uheld fra en kolonne 3-virksomhed (den berørte offentlighed), jf. risikobekendtgørelsens 15, stk. 2. Politiet giver endvidere samme informationer til den berørte offentlighed for så vidt angår kolonne 2-virksomheder, hvor der konkret vurderes at være behov herfor SAGSBEHANDLINGEN a) Sagen påbegyndes I forbindelse med nye kolonne 3-virksomheder og udvalgte kolonne 2-virksomheder skal politiets information til offentligheden ske, efter miljømyndighederne har udstedt en acceptskrivelse af virksomheden. Side 7 af 8

9 b) Informationens indhold og udformning Informationsmaterialet skal give tydelige og forståelige oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld og skal mindst indeholde de oplysninger, der er oplistet i risikobekendtgørelsens bilag 8. Politiet kan anvende den vedlagte skabelon (bilag 2), som omfatter de krav, informationen efter bekendtgørelsen skal opfylde. Til orientering og som eventuel tjekliste i forbindelse med udarbejdelsens af informationen er risikobekendtgørelsens bilag 8 optrykt i forlængelse af skabelonen. c) Informationens udbredelse Informationen skal gives til alle personer, som kan blive berørt af et større uheld fra virksomheden, og til de ansvarlige for alle nærliggende bygninger og områder der benyttes af offentligheden, herunder skoler og hospitaler, samt til nabovirksomheder. I hver enkelt sag foretager politiet en vurdering af, om virksomheden er omgivet af offentlige institutioner eller andre, som kan blive berørt af et større uheld, og som vil have særlig gavn af at modtage særskilt information om virksomheden. Informationen skal efter bekendtgørelsen gives uopfordret og i den mest hensigtsmæssige form, men der er ikke i bekendtgørelsen fastsat egentlige krav til, hvordan informationen konkret skal gives. Informationen skal mindst offentliggøres på politikredsens hjemmeside. Det bør herudover overvejes, om der også er behov for at formidle informationsmaterialet ad andre veje, f.eks. ved udsendelse af pjecer, i lokalaviser osv. Det bemærkes i øvrigt, at miljømyndigheden skal offentliggøre visse oplysninger om virksomheden efter risikobekendtgørelsens 16, stk. 1. Der kan således være oplysninger vedrørende virksomheden, som allerede er offentliggjort på (Digital MiljøAdministration). 4. BILAG Bilag 1: Skabelon - ekstern beredskabsplan Bilag 2: Skabelon - information af offentligheden Side 8 af 8

BILAG 1 [X] KOMMUNES OG [X] POLITIS (SKABELON) EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. for. [Firmanavn Adresse Postnummer og by]

BILAG 1 [X] KOMMUNES OG [X] POLITIS (SKABELON) EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. for. [Firmanavn Adresse Postnummer og by] BILAG 1 (SKABELON) [X] KOMMUNES OG [X] POLITIS EKSTERNE BEREDSKABSPLAN for [Firmanavn Adresse Postnummer og by] Revideret [dd.mm.åååå] Planansvarlig:[.] Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN YARA Danmark A/S Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN for YARA Gødning A/S Tronholmen 59 8960 Randers SØ Revideret: 07022018 Planansvarlig: OPC PLAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands Politikreds. December 2018 Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands Politikreds. 1 Virksomheden 2 Kolonnevirksomhed herunder om virksomheden er anmeldt og har sendt sikkerhedsdokumentation

Læs mere

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands Politikreds. December 2018 Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands Politikreds. 1 Virksomheden Equinor Refining Denmark A/S Melbyvej 10 4400 Kalundborg Kalundborg kommune. 2 Kolonnevirksomhed

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan. for. Schultz Stevedoring A/S. Asnæsvej 38, 4400 Kalundborg. Kalundborg kommune.

Ekstern Beredskabsplan. for. Schultz Stevedoring A/S. Asnæsvej 38, 4400 Kalundborg. Kalundborg kommune. Midt- og Vestsjællands Politi Vestsjællands Brandvæsen Ekstern Beredskabsplan for Schultz Stevedoring A/S Asnæsvej 38, 4400 Kalundborg Kalundborg kommune. December 2018 Side 1 af 7 Indhold 1. Virksomheden

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan. for. Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-3 Egstallevej 6, 4330 Hvalsø Lejre Kommune.

Ekstern Beredskabsplan. for. Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-3 Egstallevej 6, 4330 Hvalsø Lejre Kommune. Midt- og Vestsjællands Politi Vestsjællands Brandvæsen Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-3 Egstallevej 6, 4330 Hvalsø Lejre Kommune. December 2018 Side 1 af 7 Indhold 1.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ørsted A/S. Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

Ørsted A/S. Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN Ørsted A/S Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN Ørsted A/S Studstrup Power Station Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup Kontrolrum tlf. 9955 1950 Revideret: 23012018 Planansvarlig:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan. for. Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan. for. Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Midt- og Vestsjællands Politi Østsjællands Beredskab Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. December 2018 Side 1 af 7 Indhold

Læs mere

APM Terminal Aarhus A/S

APM Terminal Aarhus A/S APM Terminal Aarhus A/S Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN for APM Terminals Aarhus A/S Østhavnsvej 43 8000 Aarhus C Revideret: 29012018 Planansvarlig: OPC PLAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN For Samtank A/S Oliehavnsvej 38 8000 Aarhus C Revideret: 26012018 Planansvarlig: OPC PLAN Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AAK Denmark Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AAK Denmark Slipvej 4 8000 Aarhus C Revideret: 23012018 Planansvarlig: OPC PLAN Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Nordjyllandsværket Nefovej Vodskov

Ekstern beredskabsplan. Nordjyllandsværket Nefovej Vodskov Ekstern beredskabsplan Nordjyllandsværket Nefovej 50 9310 Vodskov Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse af ekstern

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Samtank A/S Tunnelvej 4

Ekstern beredskabsplan. Samtank A/S Tunnelvej 4 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Tunnelvej 4 Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan for beredskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITIS EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITIS EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITIS EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SCAN BEJDS STEEL SYD A/S ESSEN 6B, 6000 KOLDING Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer. 6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan.

3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer. 6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan. MIDT-SYDSJÆLLAND BRAND & REDNING SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTERS POLITI EKSTERNE BEREDSKABSPLAN Yara Vordingborg Terminalen Brovej 16 4760 Vordingborg Vordingborg Kommune Revideret 20-12-2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

MIDT-SYDSJÆLLAND BRAND & REDNING SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTERS POLITI EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

MIDT-SYDSJÆLLAND BRAND & REDNING SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTERS POLITI EKSTERNE BEREDSKABSPLAN MIDT-SYDSJÆLLAND BRAND & REDNING SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTERS POLITI EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S Høsten Telgværksvej 47 4690 Haslev Faxe Kommune Revideret 20-12-2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. JMO Samtank Rørdalsvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. JMO Samtank Rørdalsvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan JMO 2000 - Samtank Rørdalsvej 27 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr. 2018-293 Doknr. 23490 Dato 01-10-2018 Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi Eksterne beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi Eksterne beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi Eksterne beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Revideret 03.09.2018 Planansvarlig: MOE Indhold 1. Forord... 2 2. Planens mål... 3 3. Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes afslag på aktindsigt i interne beredskabsplaner

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes afslag på aktindsigt i interne beredskabsplaner Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juni 2013 J.nr.: NMK-810-00061 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen [Serietype og nummer] [Måned og År] Version 0.0 Redaktion: Miljøstyrelsen Tekst: Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen Erhverv Oplag: [xxx] ISBN:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2018

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2018 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2018 Maj 2018 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Beredskabssamarbejde 0.4 Regionskommunens daglige

Læs mere

2016 Udgivet den 26. april april Nr. 372.

2016 Udgivet den 26. april april Nr. 372. Lovtidende A 2016 Udgivet den 26. april 2016 25. april 2016. Nr. 372. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9, 7 a, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 1)

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 1) BEK nr 372 af 25/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Sådan indlæser du oplysninger om risikovirksomheder (Seveso)

Sådan indlæser du oplysninger om risikovirksomheder (Seveso) V_4 (090117) Sådan indlæser du oplysninger om risikovirksomheder (Seveso) Her kan du indlæse oplysninger om de risikovirksomheder, som din miljø- og lsynsmyndighed har ansvar for (jf. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Oversigt over gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet i dansk lovgivning BILAG 1

Oversigt over gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet i dansk lovgivning BILAG 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 49 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Oversigt over gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet i dansk lovgivning BILAG 1 Offshoresikkerhedsdirektivet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere