Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:"

Transkript

1 Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metodiske overvejelser Målgruppen Kontaktoplysninger på de studerende Validitet i forbindelse med udformningen af spørgeskemaet Udsendelse af spørgeskemaet per Formidling af evalueringen Fortrolighed Svarprocenten Repræsentativitet Databearbejdning Præsentation af evalueringernes hovedresultater Trivsel Modulets overordnede rammer Modulets faglige udbytte og sammenhæng Portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng Modulets undervisningsformer Modulets litteratur Klinisk undervisning modul 1, 3 og Modulprøven Engagement og indsats på modulet Samarbejdet på modulet Valgfag på modul Modul 3 - Samarbejde med ekstern konsulent Kategorisering af evalueringernes hovedresultater A elementer, der fungerer særligt godt og som kan være til inspiration for andre B elementer, der fungerer tilfredsstillende C elementer, der har behov for justeringer Opsummering Generelle kommentarer til rapporten på baggrund af drøftelser i Studierådet Handlingsplan Bilag

3 1. Indledning Hvert modul skal evalueres mindst 1 gang årligt. I foråret 2016 er der foretaget evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. Evalueringen har til formål at opnå viden om de studerendes vurdering af undervisningen med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen. Denne rapport kigger på resultaterne af alle de evaluerede moduler, og den indeholder følgende afsnit: Metodiske overvejelser, præsentation af evalueringernes hovedresultater, kategorisering af evalueringernes hovedresultater samt handlingsplan. 2. Metodiske overvejelser 2.1. Målgruppen Det er studerende, der i foråret 2016 gik på modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13., som har deltaget i evalueringen. Modulevalueringen er foretaget umiddelbart efter prøvens afvikling Kontaktoplysninger på de studerende For at få en komplet liste over de studerendes adresser på modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 har AC-medarbejderen rekvireret lister af uddannelsens studieadministrative medarbejder. Disse lister bliver trukket i SIS (VIAs studieadministrative system), og vil derfor være de senest opdaterede Validitet i forbindelse med udformningen af spørgeskemaet Overordnet set er der i processen omkring udformningen af spørgeskemaerne tænkt mange tanker omkring skemaernes længde og formuleringen af de enkelte spørgsmål. Selve længden på spørgeskemaet er forsøgt gjort så kort, som det var muligt uden at gå på kompromis med indholdet. De enkelte spørgsmål er forsøgt udformet kort og præcist, så de er nemme at forstå og svare på for de studerende. Dertil kommer, at underviserne på de berørte moduler har haft spørgeskemaerne til kommentering for på den måde at sikre relevansen af dem. Slutteligt er skemaerne testet af de studerende. 3

4 2.4. Udsendelse af spørgeskemaet per Spørgeskemaet er udarbejdet i SurveyXact, og det er herfra det sendes ud per . De studerende fik 14 dage til at besvare spørgsmålene. En uge inden deadline blev der sendt en e- mail til de studerende, som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, for at minde dem om, at de meget gerne måtte gøre dette. To dage inden deadline sendtes den sidste påmindelsesmail til de studerende, som stadig ikke havde besvaret spørgeskemaet. Uddannelsen står selv for at sende spørgeskemaet ud samt den løbende opfølgning Formidling af evalueringen Evalueringen har flere gange været annonceret på nyhedssiden på uddannelsessiden samt på det pågældende moduls holdwebsted. Underviserne for det efterfølgende modul har desuden annonceret evalueringen i undervisningen samt påmindet de studerende, som ikke har besvaret spørgeskemaet, at de meget gerne måtte gøre dette Fortrolighed Uddannelsen kender de studerendes adresse og fulde navn, da det er nødvendigt for at kunne gennemføre en valid undersøgelse. Disse oplysninger vil ikke blive brugt hverken i denne rapport eller i andre sammenhænge Svarprocenten Modul 1 Modul 3 Modul 8 Modul 9 Modul 11 Modul 13 Antal adspurgte studerende Antal besvarelser Svarprocent 92 % 65 % 69 % 74 % 74 % 49 % Svarprocenten ligger på gennemsnitligt 71 % for de 6 moduler, og uddannelsen ligger derfor over det fastsatte minimumsniveau på 60 %. Kigger man på det enkelte modul ligger modulerne 1, 3, 8, 4

5 9, og 11 over minimumskravet. Kun modul 13 ligger et godt stykke under det fastsatte minimumskrav på 60 %. Overordnet set er svarprocenten tilfredsstillende. En medvirkende årsag til den høje deltagelse i evalueringen er, at de studerende har fået tid til at udfylde spørgeskemaet i undervisningen i det efterfølgende modul. Et af modulerne har en svarprocent på under 60. En medvirkende årsag kan være, at de studerende er på deres afsluttende modul og dermed ikke er så meget på uddannelsen i den periode, hvor evalueringen er blevet gennemført Repræsentativitet Alle studerende på de evaluerede moduler har fået tilsendt en med et link til modulevalueringen. Grunden til at evalueringen sendes ud til alle berørte studerende er, for det første, at vi mener, at alle studerende skal have mulighed for at evaluere på det pågældende modul, som de netop har afsluttet. For det andet vil vi gerne skabe basis for størst mulig repræsentativitet Databearbejdning Databearbejdningen er opdelt i tre afsnit i slutrapporten. I punkt 3. præsenteres evalueringernes hovedresultater på tværs af modulerne. Data bliver gennemgået punkt for punkt, og bliver præsenteret efter, hvor der procentvis er flest studerende, som har fordelt sig. Det er væsentligt at være opmærksom på, at evalueringen af modul 13 er foretaget på en anden måde end de andre moduler. De tre første spørgsmål retter sig mod modulet (inklusiv trivsel og de overordnede rammer ) og er identiske med det, der bliver spurgt ind til på de andre moduler. Derfor er disse resultater inkluderet i præsentationen af alle moduler. De resterende spørgsmål i evalueringen af modul 13 beskæftiger sig med det enkelte valgfag. Af den grund har de resterende spørgsmål på modul 13 fået deres eget afsnit i punkt 3, hvor resultaterne af de enkelte spørgsmål præsenteres for hvert valgfag. I evalueringen af Modul 3 er der et ekstraordinært spørgsmål om samarbejde med ekstern konsulent. Forløbet blev gennemført pga. vanskeligheder på holdet. Deltagelse var et krav for at kunne gennemføre modulet. Evalueringen af forløbet er givet sit eget punkt i denne rapport. I punkt 4 inddeles hovedresultaterne derefter i kategorierne A, B og C: A - elementer, der fungerer særligt godt og som kan være til inspiration for andre B - elementer, der fungerer tilfredsstillende C - elementer, der har behov for justeringer 5

6 Kategori C tages under behandling i punkt 5, hvor der udarbejdes en handlingsplan. De foreløbige rapporter for hvert enkelt modul er vedlagt slutrapporten som bilag, hvis der er et ønske om at gå dybere ind i de data, der ligger til grund for rapporten. 3. Præsentation af evalueringernes hovedresultater 3.1. Trivsel De studerende er blevet spurgt om, i hvilken grad de trives på VIA Ergoterapeutuddannelsen lige nu. Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der en stor andel af de studerende, som lige nu trives i høj grad på uddannelsen. Derudover er der en andel af studerende, som lige nu trives i meget høj grad, og en andel af studerende, der trives i nogen grad, særligt på modul 1 og 3. Modul Resultat 1 I høj grad / i nogen grad 3 I høj grad / i nogen grad 8 I høj grad 9 I meget høj grad / i høj grad 11 I høj grad 13 I høj grad 3.2. Modulets overordnede rammer Introduktionen til modulet De studerende er blevet spurgt, hvordan de vurderer introduktionen til modulet, og overvejende vurderer de introduktionen som god. Modul Resultat 1 Meget god / God 3 God 8 God 9 God / Moderat 11 Meget god / God 13 God / Moderat 6

7 Tilrettelæggelsen af modulet Uddannelsen har desuden spurgt, hvordan de studerende vurderer tilrettelæggelsen af modulet, herunder studieaktiviteternes placering ift. modul 1, 3, 8 og 11 samt tilrettelæggelsen af modulet, herunder valgfagenes faglige temaer ift. modul 13. Her viser resultatet, at de studerende overordnet set vurderer, at tilrettelæggelsen af modulet er god til moderat. Modul Resultat 1 God / Moderat 3 God / Moderat 8 God 9-11 God / Moderat 13 God / Moderat 3.3. Modulets faglige udbytte og sammenhæng Hovedfaget - Ergoterapi Fagligt udbytte Ift. det faglige udbytte af faget ergoterapi vurderer de studerende, som har deltaget i evalueringerne, at de overordnet set har fået stort udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. Modul Resultat 1 Stort / Moderat 3 Stort 8 Meget stort / Stort 9-11 Stort 13-7

8 Sammenhængen med læringsudbytte De studerende har desuden vurderet, at der er stor sammenhæng mellem den planlagte undervisning i faget ergoterapi og fagets læringsudbytte. Modul Resultat 1 Stor 3 Stor 8 Meget stor / Stor 9-11 Stor 13 - Sidefagene Anatomi, sociologi, psykologi, pædagogik, sygdomslære, fysiologi, videnskabsteori og videnskabelig metode, psykiatri, social- og arbejdsmedicin, samt social- og sundhedspolitik og lovgivning. Fagligt udbytte De studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, vurderer overordnet set, at de har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i på sidefagene. Fagene Pædagogik og fysiologi er dog blevet vurderet at have givet Moderat til lille og lille til meget lille fagligt udbytte. Faget sygdomslære på modul 3 er vurderet til at have meget lille fagligt udbytte. I den positive ende er psykiatri på modul 8 vurderet til at give meget stort til stort fagligt udbytte. Sammenhæng med læringsudbytte De studerendes vurdering af sammenhæng med læringsudbyttet er stort set identisk med vurderingen af valgfagenes faglige indhold. Der er stor til moderat sammenhæng mellem sidefag og læringsudbytte. Fagene Pædagogik og fysiologi er dog blevet vurderet at have Moderat til lille og lille til meget lille sammenhæng med læringsudbyttet. Faget sygdomslære på modul 3 er vurderet til at have meget lille sammenhæng med læringsudbyttet. I den positive ende er psykiatri på modul 8 vurderet til at have meget stor til stor sammenhæng med læringsudbyttet. Sammenhæng med faget ergoterapi 17 sidefagsforløb er blevet vurderet i forbindelse med evalueringen af de lige moduler. Vurderingen af fagenes sammenhæng med faget ergoterapi er blandet. 8 sidefagsforløb er vurderet at have stor til moderat sammenhæng med hovedfaget ergoterapi, mens 5 sidefagsforløb har moderat til lille sammenhæng med hovedfaget ergoterapi. Fagene som er vurderet lavt i de to andre kategorier er ligeledes vurderet lavt i denne. På modul 3 er sammenhængen med faget ergoterapi endda blevet vurderet som meget lille for fagene sygdomslære og fysiologi. Til gengæld vurderes sammenhængen som meget stor til stor for psykologi på modul 1 og for psykiatri på modul 8. 8

9 Modul Sidefag Spørgsmål Resultat 1 Anatomi Fagligt udbytte Stor / Moderat Sammenhæng med læringsudbytte Stor / Moderat Sammenhæng med faget ergoterapi Moderat / Lille Sociologi Psykologi Pædagogik 3 Sygdomslære Anatomi Fysiologi Psykologi 8 Psykiatri Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor /Moderat Meget stor /Stor Moderat / Lille Moderat / Lille Moderat / Lille Meget lille Meget lille Meget lille Meget stor / Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Lille / Meget lille Meget lille Meget lille Stor / Moderat Stor Stor / Moderat Meget stor / Stor Meget stor / Stor Meget stor / Stor Videnskabsteori og videnskabelig metode Psykologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Social- og arbejdsmedicin Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Moderat Moderat Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Fysiologi Sociologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Lille / Meget lille Lille / Meget lille Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat 9

10 Social- og sundhedspolitik og lovgivning Pædagogik Psykologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Moderat / Lille Moderat / Lille Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat 3.4. Portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng Fagligt udbytte Overordnet set vurderer de studerende, at der er meget stort til stort udbytte af portfolioopgaverne på modulet. Modul Resultat 1 Meget stort / Stort 3 Stort 8 Meget stort / Stort 9-11 Stort 13 - Sammenhæng med læringsudbytte De studerende vurderer desuden, at der er stor sammenhæng mellem modulets portfolioopgaver og dets læringsudbytte. Modul Resultat 1 Meget stor/ Stor 3 Stor / Moderat 8 Meget stor / Stor 9-11 Meget stort / Stor 13-10

11 3.5. Modulets undervisningsformer De studerende er blevet spurgt, hvordan de overordnet set vurderer relevansen af modulets undervisningsformer, inklusiv forelæsninger, gruppearbejde, etc. De vurderer, at undervisningsformerne er meget relevant til relevant. Modul Resultat 1 Relevant 3 Relevant 8 Meget relevant / Relevant 9-11 Meget relevant / Relevant Modulets litteratur Relevansen af den anvendte litteratur De studerende vurderer overordnet set, at relevansen af den anvendte litteratur har været relevant. Modul Resultat 1 Relevant 3 Relevant 8 Relevant 9-11 Relevant 13 - Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Ift. sværhedsgraden af den anvendte litteratur vurderer de studerende, som har deltaget i evalueringerne, at den overordnet set har været passende. Modul Resultat 1 Passende 3 Passende 8 Passende 9-11 Passende 11

12 13 - Mængden af den anvendte litteratur Med på modul 8, vurderer en overvægt af studerende, at mængden af den anvendte litteratur er for stor. På modul 3 vurderer halvdelen af de studerende at mængden er for stor. Derudover vurderer hovedparten af de studerende, som har deltaget i evalueringerne, at mængden af den anvendte litteratur er passende. Modul Resultat 1 Passende / For stor 3 Passende / For stor 8 Passende / For stor 9-11 Passende Klinisk undervisning modul 1, 3 og 9 Der er kliniske forløb på modul 1, 3 og 9 på de ulige moduler, og alle tre forløb er blevet evalueret i foråret På modul 1 og 3 er forløbene af kortere varighed, og her er der stillet fire relevante spørgsmål. Modul 9 er et 10 ugers klinisk forløb, og uddannelsen har derfor vurderet, at der skulle stilles mere nuancerede og uddybende spørgsmål til de studerende på dette modul. Nedenfor præsenteres først resultaterne for modul 1 og 3. Dernæst resultaterne for modul 9. Klinisk undervisning modul 1 og 3 Tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning (inkl. den generelle og individuelle studieplan) De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning på modul 1 og 3 overordnet set. De studerende vurderer, at tilrettelæggelsen i det kliniske forløb er meget god til god. Modul 1 God Resultat 3 Meget god / God 12

13 Forberedelsen til den kliniske undervisning Både på modul 1 og 3 har de studerende vurderet, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig forberedt på det kliniske undervisningsforløb. Modul Resultat 1 I høj grad / I nogen grad 3 I høj grad / I nogen grad Fagligt udbytte Overordnet set vurderer de studerende, som har været i klinisk undervisning, at deres faglige udbytte har været meget stort til stort. Dog mener en større gruppe på modul 1, at udbyttet har været moderat. Modul Resultat 1 Meget stort / Stort / moderat 3 Meget stort / Stort Sammenhængen med modulets læringsudbytte De studerende er ligeledes blevet bedt om at vurdere sammenhængen af indholdet af den kliniske undervisning og modulets læringsudbytte. På modul 1 vurderer de studerende, at der er stor til moderat sammenhæng, mens de studerende på modul 3 vurderer, at der er meget stor, stor sammenhæng. Modul Resultat 1 Stor / Moderat 3 Meget stor / Stor Klinisk undervisning modul 9 Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb på modulet (inkl. den individuelle studieplan) De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb, herunder den individuelle studieplan, og de studerende er af den opfattelse, at den har været meget god til god Spørgsmål Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb Resultat Meget god / God 13

14 Modulets faglige indhold Den kliniske undervisnings faglige udbytte og sammenhæng overordnet set De studerende har vurderet, at både det faglige udbytte samt sammenhængen mellem læringsudbytte og klinisk undervisning er meget stort til stort Spørgsmål Fagligt udbytte af klinisk undervisning Sammenhæng mellem læringsudbytte og klinisk undervisning Resultat Meget stort / Stort Meget stort / Stort Interventionen af borger/patient i klinisk undervisning Det faglige udbytte af forberedelsen til intervention vurderes at være meget stort til stort til moderat. Udbyttet af selve interventionen samt den efterfølgende refleksion har de studerende vurderet til at være meget stort til stort Spørgsmål Fagligt udbytte af forberedelsen til borger/patient intervention Fagligt udbytte af interventionen Fagligt udbytte af refleksion over interventionen af borger/patient Resultat Meget stort / Stort / Moderat Meget stort / Stort Meget stort / Stort Vejledning, undervisning og evaluering i klinisk undervisning De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere deres faglige udbytte af vejledning, undervisning og evaluering. Det faglige udbytte af vejledning og evaluering vurderer de studerende har været meget stort til stort, mens det faglige udbytte af undervisning vurderes til at være stort til moderat Spørgsmål Fagligt udbytte af vejledning Fagligt udbytte af undervisning Fagligt udbytte af evaluering Resultat Meget stort / Stort Stort / Moderat Meget stort / Stort Koblingen mellem teori og praksis Med henblik på at afdække koblingen mellem teori og praksis, er de studerende blevet bedt om at vurdere i hvilken grad de studieaktiviteter, som de har deltaget i på modul 1 til 8, har rustet dem fagligt til deres kliniske forløb på modul 9. Det vurderes, at det i høj grad til i nogen grad har rustet dem til deres kliniske forløb på modul 9. 14

15 Spørgsmål Vurdering af hvordan modul 1-8 har rustet den studerende fagligt til sit kliniske forløb på modul 9 Resultat I høj grad / I nogen grad 3.8. Modulprøven Sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold Overordnet set vurderer de studerende, at der er stor sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold. Modul Resultat 1 Meget stor/ Stor 3 Meget stor/ Stor 8 Meget stor / Stor 9 Stor / Moderat 11 Stor 13 - Sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold De studerende, som har deltaget i evalueringerne, vurderer overordnet set, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold. Modul Resultat 1 Meget stor/ Stor 3 Meget stor / Stor 8 Meget stor / Stor 9 Stor 11 Meget stor / Stor / Moderat 13 - Modulprøvens sværhedsgrad Overordnet set vurderer de studerende, at prøvens sværhedsgrad har været passende. På modul 1 har 17 studerende, svarende til 30 %, af dem, der har svaret, kommenteret, at der var for lidt tid til modulprøven. Modul Resultat 15

16 1 Passende 3 Passende 8 Passende 9 Passende 11 Passende Engagement og indsats på modulet Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen De studerende på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus bruger i gennemsnit mellem timer om ugen på deres studie. En andel har desuden tilkendegivet, at de bruger timer om ugen på deres studie, og på modul 8 mener en del, at de bruger over 40 timer om ugen. Modul Resultat timer / timer timer / timer timer / over 40 timer timer timer / timer 13 - Vurdering af egen arbejdsindsats på modulet De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere deres egen arbejdsindsats på det netop afsluttede modul, og overordnet set vurderer de, at deres arbejdsindsats er stor til moderat. Modul Resultat 1 Stor / Moderat 3 Stor / Moderat 8 Stor / Moderat 9 Stor / Moderat 11 Stor / Moderat 13-16

17 3.10. Samarbejdet på modulet Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere De studerende vurderer, at samarbejdet mellem ergoterapiunderviserne på modulet overordnet set er forløbet godt. Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Godt / Moderat 8 Meget godt / Godt 9-11 Meget godt / Godt 13 - Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere har de studerende overordnet set vurderet til at være godt til moderat. På modul 3 mener en del dog, at samarbejdet har været dårligt. Modul Resultat 1 Godt / Moderat 3 Godt / Moderat / Dårligt 8 Godt / Moderat 9-11 Godt / Moderat 13 - Samarbejdet mellem den studerende og ergoterapiunderviserne De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere, hvordan samarbejdet er forløbet mellem dem selv og modulets ergoterapiundervisere. I denne forbindelse vurderer de studerende overordnet set, at samarbejdet er forløbet godt. Modul Resultat 1 Godt 3 Godt 8 Meget godt / Godt 9-17

18 11 Moderat 13 - Samarbejdet mellem den studerende og sidefagsunderviserne Samarbejdet mellem den studerende og sidefagsunderviserne er de studerende ligeledes blevet bedt om at vurdere, og resultatet er, at samarbejdet har fungeret godt til moderat. På modul 3 har en gruppe studerende dog vurderet samarbejdet som dårligt. Modul Resultat 1 Godt / Moderat 3 Godt / Moderat / Dårligt 8 Godt / Moderat 9-11 Moderat 13 - Samarbejdet med dine medstuderende Overordnet set vurderer de studerende, at deres samarbejde med deres medstuderende er forløbet meget godt til godt Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Meget godt / Godt 8 Meget godt / Godt 9-11 Meget godt / Godt 13 - Samarbejdet i de kliniske forløb på modul 1, 3 og 9 Samarbejdet mellem den studerende og den kliniske underviser De studerende vurderer, at deres samarbejde med den kliniske underviser er forløbet meget godt til godt. Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Meget godt / Godt 9 Meget godt / Godt 18

19 Samarbejdet mellem den studerende og de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Desuden vurderer de studerende, at deres samarbejde med de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted har været meget godt til godt Modul Resultat 9 Meget godt / Godt Valgfag på modul 13 Valgfag udbudte fag og antal besvarelser fra studerende Nedenstående oversigt viser hvor mange studerende, som har besvaret spørgeskemaet indenfor hvert valgfag. Svarprocenten for hele modulet er 49 % (jf. punkt 2.7.) Valgfag Antal besvarelser Nationalt selvvalgt 13 Internationalt selvvalgt 4 Fysisk aktivitet og ergoterapi 8 Hjerneskaderehabilitering 6 Lifestyle Redesign Programme 4 Ergoterapi for socialt udsatte individer i 4 Europa Andet 4 Fagligt udbytte af valgfag De valgfag, som de studerende selv har tilrettelagt (nationalt og internationalt selvvalgt samt andet) vurderer de, at de har fået meget stort til stort fagligt udbytte af. De studerende, som har fulgt et valgfag udbudt her på uddannelsen vurderer desuden, at de har fået stort fagligt udbytte ud af disse. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget stort Meget stort / Stort Meget stort / Stort / Moderat Stort Stort Meget stort / Stort Stort Sammenhæng med læringsudbytte Som det er tilfældet ovenfor, vurderer de studerende, som selv har tilrettelagt (nationalt og internationalt selvvalgt samt andet) deres valgfag, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem valgfagets planlagte aktiviteter og modulets læringsudbytte. For de valgfag der er udbudt 19

20 her på uddannelsen vurderer de studerende, som har deltaget heri overordnet set, at der er stor sammenhæng mellem valgfagets planlagte aktiviteter og modulets læringsudbytte. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget stor / Stor Meget stor / Stor Meget stor / Stor Stor Stor Meget stor / Stor Stor / Moderat Valgfagets undervisningsformer De studerende, som selv har tilrettelagt (nationalt og internationalt selvvalgt samt andet) deres valgfag, mener, at valgfagenes undervisningsformer er relevante. Det er dog vigtigt at påpege, at der er en andel af de studerende, som har krydset af i kategorien ved ikke, hvis spørgsmålet ikke var relevant for dem at svare på. For de valgfag der er udbudt her på uddannelsen vurderer de studerende, som har deltaget heri overordnet set, at undervisningsformerne er meget relevante til relevante. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Relevant / Ved ikke Relevant / Ved ikke Meget relevant / Relevant Meget relevant / Relevant Relevant / Hverken eller Meget relevant / Relevant Meget relevant / Relevant Valgfagets litteratur Relevansen af den anvendte litteratur De studerende som har deltaget i valgfagene vurderer, at den anvendte litteratur er meget relevant til relevant. Som nævnt ovenfor er der en andel af de studerende som har krydset af i kategorien ved ikke, hvis spørgsmålet ikke var relevant for dem at svare på. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget relevant / Relevant / Ved ikke Relevant / Ved ikke Meget relevant / Relevant Relevant Relevant Meget relevant / Relevant Meget relevant / Relevant 20

21 Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Overordnet set vurderer de studerende, som har deltaget i valgfagene, at den anvendte litteratur er passende. Som påpeget ovenfor er der en andel af de studerende, som har krydset af i kategorien ved ikke, hvis spørgsmålet ikke var relevant for dem at svare på. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Passende / Ved ikke Passende / Ved ikke Passende Passende Passende Passende Passende Mængden af den anvendte litteratur Mængden af den anvendte litteratur vurderer de studerende, som har deltaget i valgfagene, er passende. Afkrydsning i kategorien ved ikke er, som tidligere nævnt, blevet brugt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Passende / Ved ikke Passende / Ved ikke Passende Passende Passende Passende Passende Engagement og indsats på valgfaget Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen Der er stor variation i resultatet af hvor mange timer de studerende mener de bruger på deres valgfag om ugen, og det er svært at sige noget generelt om de studerendes tidsforbrug. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt timer Internationalt selvvalgt timer / timer / mere end 40 timer Fysisk aktivitet og ergoterapi timer / timer / timer Hjerneskaderehabilitering timer / timer Lifestyle Redesign Programme timer / timer Ergoterapi for socialt udsatte individer i timer / timer / timer Europa Andet timer /31-40 timer 21

22 Vurdering af egen arbejdsindsats på valgfaget De studerende som har tilrettelagt deres valgfag selv vurderer, at deres egen arbejdsindsats på valgfaget er meget stort til stort, mens de studerende, som har deltaget i valgfag udbudt her på uddannelsen, vurderer, at deres egen arbejdsindsats er stor til moderat Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget stor Meget stor / Stor Stor / Moderat Stor / Moderat Moderat Meget stor / Stor / Moderat Meget stor / Stor Samarbejdet på valgfaget Samarbejdet mellem valgfagets undervisere Der er meget variation i de indkomne resultater af samarbejdet mellem valgfagets undervisere, men tendensen er dog, at kategorien godt går igen. Ved ikke er blevet valgt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget godt / Ved ikke Ved ikke Meget godt / Godt Godt Godt / Moderat Meget godt / Godt Meget godt / Godt / Moderat Samarbejdet mellem den studerende og valgfagets undervisere 0Som ovenfor er der også her stor variation i de indkomne resultater, men kategorien godt er det, som flest studerende har vurderet deres samarbejde med valgfagets undervisere til. Ved ikke er blevet valgt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget godt / Ved ikke Godt / Ved ikke Meget godt / Godt Godt Godt / Moderat Meget Godt / Godt Meget godt / Godt / Moderat 22

23 Samarbejdet med dine medstuderende Som ovenfor er der også her stor variation i de indkomne resultater. Overordnet set vurderer de studerende, at samarbejdet med deres medstuderende er meget godt til godt. Der er dog enkelte, særligt på internationalt selvvalgt, der har vurderet samarbejdet til dårligt. Ved ikke er blevet valgt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Nationalt selvvalgt Internationalt selvvalgt Fysisk aktivitet og ergoterapi Hjerneskaderehabilitering Lifestyle Redesign Programme Ergoterapi for socialt udsatte individer i Europa Andet Resultat Meget godt / Ved ikke Dårligt / Ved ikke Meget godt / Godt Godt Meget godt / Godt Meget godt / Godt / Moderat Meget godt / Godt / Dårligt Modul 3 - Samarbejde med ekstern konsulent Udbytte af den proces, den eksterne konsulent satte i gang De studerende på modul 3 vurdere at resultatet af processen, som den eksterne konsulent satte i gang, var dårligt til meget dårligt. Flere studerende skriver i kommentarer, at konsulenten var dygtig, men at der blev fokuseret på forkerte ting. De mener, at der blev fokuseret for meget på holdet, når problemet ifølge dem lå hos en enkelt sidefagsunderviser. Modul Resultat 3 Dårligt / Meget dårligt 23

24 4. Kategorisering af evalueringernes hovedresultater VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus 4.1. A elementer, der fungerer særligt godt og som kan være til inspiration for andre Trivsel Uddannelsen har spurgt de studerende om i hvilken grad de trives på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus lige nu. En stor procentdel af de studerende svarede, at de i høj grad trives på uddannelsen lige nu. Der er i evalueringen ikke blevet spurgt ind til, hvorfor de studerende trives lige nu, så på den måde, er resultatet af dette spørgsmål blot en konstatering af, at vi overordnet set, har mange studerende som trives. På modul 1 og 3 er der dog en større andel studerende, der angiver, at de i nogen grad trives, hvilket vi skal være opmærksomme på. Modulets faglige udbytte og sammenhæng Hovedfaget Ergoterapi Sammenhæng med læringsudbytte De studerende vurderer, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem undervisningen i faget ergoterapi og fagets læringsudbytte. Sidefagene Fagligt udbytte og sammenhæng med læringsudbytte 17 sidefagsforløb er blevet vurderet i forbindelse med evalueringen af de ulige moduler. Heraf har de studerende vurderet, at faget Psykiatri på modul 8 har meget stort til stort fagligt udbytte og sammenhæng med læringsudbyttet. Sammenhæng med faget ergoterapi De studerende vurderer at sammenhængen med faget ergoterapi er meget stor til stor på sidefaget Psykiatri på modul 8. Sidefaget Psykiatri på modul 8 kan dermed anses for at fungere særligt godt og virke som inspiration for andre. Portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng med læringsudbytte Overordnet set vurderer de studerende, at der er meget stort, stort til moderat udbytte af portfolioopgaverne på modulerne. De studerende vurderer desuden, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem modulets portfolioopgaver og dets læringsudbytte. Med afsæt i dette resultat kan det konkluderes, at portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng fungerer særligt godt. 24

25 Modulets undervisningsformer Der er bred enighed blandt de studerende på alle moduler om, at undervisningsformerne er meget relevant til relevant. På den måde kan dette element betegnes som, at det fungerer særligt godt. Modulets litteratur Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Desuden bør sværhedsgraden af den anvendte litteratur fremhæves som et element, der fungerer særligt godt, da de studerende overordnet set vurderer den til at være passende. Klinisk undervisning modul 1 og 3 Tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning (inkl. den generelle og individuelle studieplan) De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning på modul 1 og 3 overordnet set, og de vurderer, at tilrettelæggelsen af det kliniske forløb er meget godt til godt. Det kan hermed konkluderes, at det er et element, som fungerer særligt godt. Klinisk undervisning modul 9 Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb på modulet (inkl. den individuelle studieplan) Som det er tilfældet på modul 1 og 3, vurderer de studerende på modul 9, at tilrettelæggelsen af det kliniske forløb er meget god til god. På den måde kan det også her fastslås, at det er et element, som fungerer særligt godt. Modulets faglige indhold Den kliniske undervisnings faglige udbytte og sammenhæng overordnet set Det faglige udbytte og sammenhængen mellem læringsudbytte og klinisk undervisning kan betegnes som et element der fungerer særligt godt, og overordnet set vurderer de studerende, at det er meget stort til stort Interventionen af borger/patient i klinisk undervisning De studerende har desuden vurderet, at det faglige udbytte af hele processen omkring intervention af borger/patient, inklusiv forberedelse, selve interventionen samt den efterfølgende refleksion har været meget stort til stort. Det er derfor et område, som fungerer særligt godt. Modulprøven Sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold Overordnet set vurderer de studerende meget stor til stor sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold. Det kan konstateres at området fungerer særligt godt. 25

26 Dog vurderer de studerende på modul 9, at der er stor til moderat sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold. Sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold Et andet område som fungerer særligt godt er sammenhængen mellem modulets indhold og modulprøvens indhold. De studerende, som har deltaget i evalueringerne, vurderer overordnet set, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold. Samarbejdet på modulet Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere De studerende vurderer, at samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere fungerer meget godt til godt, og det kan dermed konkluderes, at området fungerer særligt godt. Samarbejdet med dine medstuderende Overordnet set vurderer de studerende, at deres samarbejde med deres medstuderende er forløbet meget godt til godt. At det er et element, som fungerer særligt godt, hænger fint sammen med, at de studerende i høj grad trives på deres uddannelse. Samarbejdet i de kliniske forløb på modul 1, 3, og 9 Samarbejdet mellem den studerende og den kliniske underviser De studerende vurderer, at deres samarbejde med den kliniske underviser er forløbet meget godt til godt på både modul 1, 3 og 9, og området fungerer af den grund særligt godt. Samarbejdet mellem den studerende og de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted Desuden vurderer de studerende på modul 9, at deres samarbejde med de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted har været meget godt til godt. Området kan derfor også karakteriseres som, at det fungerer særligt godt B elementer, der fungerer tilfredsstillende Modulets overordnede rammer Introduktionen til modulet Introduktion til modulet fungerer tilfredsstillende. De studerende på modul 1 og 11 vurderer, at den har været meget god til god, mens de studerende på modul 9 og 13 vurderer, at den har været god til moderat. På modul 3 og 8 vurderer de studerende desuden, at den har været god. 26

27 Tilrettelæggelse af modulet Uddannelsen har spurgt, hvordan de studerende vurderer tilrettelæggelsen af modulet, herunder studieaktiviteternes placering ift. modul 1, 3, 8 og 11 samt tilrettelæggelsen af modulet, herunder valgfagenes faglige temaer ift. modul 13. Her viser resultatet, at de studerende overordnet set vurderer, at tilrettelæggelsen af modulet er god til moderat. Kigger man på de studerendes begrundelser for deres vurderinger, går det igen, at portfolioopgaverne i visse tilfælde er uhensigtsmæssigt placeret. De studerende giver blandt andet udtryk for at opgaverne ligger placeret for tæt på hinanden Modulets faglige udbytte og sammenhæng Hovedfaget Ergoterapi Fagligt udbytte Hovedfaget ergoterapi kan betegnes som et element, der fungerer tilfredsstillende. De studerende har vurdereret, at de overordnet set har fået stort til moderat fagligt udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. Sidefagene Fagligt udbytte og sammenhæng med læringsudbytte De studerende vurderer overordnet set, at de har fået stort til moderat fagligt udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i på 11 af 17 sidefag. Der er desuden, overordnet set, enighed blandt de studerende om, at der er stor til moderat sammenhæng mellem det pågældende sidefag og dets læringsudbytte på disse 11 forløb. Sammenhæng med faget ergoterapi 17 sidefagsforløb er blevet vurderet i forbindelse med evalueringen af de ulige moduler. Heraf har de studerende vurderet, at 11 sidefagsforløb har stor til moderat sammenhæng med hovedfaget ergoterapi. De 11 sidefag der vurderes som tilfredsstillende er: Anatomi, Sociologi og Psykologi på modul 1. Anatomi og Psykologi på modul 2. Videnskabsteori og videnskabelig metode samt Psykologi på modul 8. Social- og arbejdsmedicin, Sociologi, Social- og sundhedspolitik og lovgivning samt Psykologi på modul 11. Modulets litteratur Relevansen af den anvendte littetur Relevansen af den anvendte litteratur fungerer tilfredsstillende, da de studerende vurderer, at den overordnet set har været relevant. 27

28 Mængden af den anvendte litteratur De studerende vurderer, at mængden af den anvendte litteratur er passende. Da en del af de studerende vurderer, at mængden af litteraturen er for stor, kan det være et element, der skal være opmærksomhed på, men som udgangspunkt anses det for at fungere tilfredsstillende. Klinisk undervisning modul 1 og 3 Forberedelsen til den kliniske undervisning Både på modul 1 og 3 har de studerende vurderet, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig forberedt på det kliniske undervisningsforløb, og elementet fungerer derfor tilfredsstillende. Fagligt udbytte Det faglige udbytte i forbindelse med den kliniske undervisning på modul 1 og 3 fungerer tilfredsstillende. De studerende vurderer, at deres faglige udbytte har været meget stort til stort til moderat. Sammenhæng med modulets læringsudbytte Dette område fungerer tilfredsstillende, da de studerende vurderer, at der er meget stort, stort til moderat sammenhæng med modulets læringsudbytte. Klinisk undervisning modul 9 Modulets faglige indhold Vejledning, undervisning og evaluering i klinisk undervisning Det faglige udbytte af vejledning og evaluering vurderer de studerende har været meget stort til stort, mens det faglige udbytte af undervisning vurderes til at være stort til moderat. Området har derfor fungeret tilfredsstillende. Koblingen mellem teori og praksis Med henblik på at afdække koblingen mellem teori og praksis, er de studerende blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de studieaktiviteter, som de har deltaget i på modul 1 til 8, har rustet dem fagligt til deres kliniske forløb på modul 9. Det er et element som fungerer tilfredsstillende, da de studerende vurderer, at det i høj grad til i nogen grad har rustet dem til deres kliniske forløb på modul 9. 28

29 Modulprøven Modulprøvens sværhedsgrad Generelt har de studerende vurderet, at sværhedsgraden af modulprøven er passende. Der er dog en mindre andel af de studerende på de fleste moduler, som giver udtryk for at prøven var for svær. På modul 1 kommenterede ca. en tredjedel af de studerende, der svarede på spørgeskemaet, at der var for lidt tid til den skriftlige prøve. Overordnet set kan dette område dog betegnes som, at det fungerer tilfredsstillende. Engagement og indsats på modulet Vurdering af egen arbejdsindsats på modulet De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen arbejdsindsats på det netop afsluttede modul, og overordnet set vurderer de, at deres arbejdsindsats er stor til moderat, og det må betyde, at området fungerer tilfredsstillende. Set i sammenhæng med de studerendes angivelse af eget tidsforbrug kan det dog overvejes, om deres vurdering af egen indsats ville ligge endnu højere, hvis de brugte mere tid på studiet. Samarbejdet på modulet Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere har de studerende overordnet set vurderet til at være godt til moderat, og området fungerer derfor tilfredsstillende. På modul 3 er der dog en del studerende, der synes samarbejdet har været dårligt. Samarbejde mellem den studerende og modulets ergoterapiundervisere Samarbejdet mellem de studerende og ergoterapiunderviserne fungerer tilfredsstillende, hvilket kommer til udtryk ved, at de studerende overordnet set vurderer, at samarbejdet er forløbet godt. Samarbejdet mellem den studerende og sidefagsunderviserne De studerende er ligeledes blevet bedt om at vurdere samarbejdet mellem dem selv og sidefagsunderviserne, og resultatet er, at samarbejdet har fungeret godt til moderat. I den forbindelse kan det konkluderes, at samarbejdet har fungeret tilfredsstillende. På modul 3 er der dog en del studerende, der synes samarbejdet har været dårligt. Valgfag på modul 13 Med undtagelse af de første tre spørgsmål i evalueringen, er resultaterne af valgfaget på modul 13 blevet behandlet i et særskilt afsnit i punkt 3. Efterfølgende er hvert spørgsmål blevet vurderet i forhold til om det er en kategori A, B eller C. Med undtagelse af to spørgsmål (fagligt udbytte og antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen), placerer de resterende spørgsmål sig i kategori B, og det kan dermed konkluderes, at det er elementer som fungerer tilfredsstillende. 29

30 I oversigten nedenfor er der udarbejdet et overblik over fordelingen af resultatet på tværs af valgfag i forhold til det enkelte spørgsmål. Spørgsmål Fagligt udbytte af valgfag Sammenhæng med læringsudbytte Valgfagets undervisningsformer Valgfagets litteratur Relevansen af den anvendte litteratur Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Mængden af den anvendte litteratur Engagement og indsats på valgfaget Vurdering af egen arbejdsindsats på valgfaget Samarbejdet på valgfaget Samarbejdet mellem valgfagets undervisere Samarbejdet mellem den studerende og valgfagets undervisere Samarbejdet med dine medstuderende Resultat Meget stort / Stort / Moderat Meget stort / Stort / Moderat Meget relevant / Relevant / Hverken eller / Ved ikke Meget relevant / Relevant / Ved ikke Passende / Ved ikke Passende / Ved ikke Meget stort / Stort / Moderat Meget godt / Godt / Moderat / Ved ikke Meget godt / Godt / Moderat / Ved ikke Meget godt / Godt / Moderat / Dårligt / Ved ikke 4.3. C elementer, der har behov for justeringer Engagement og indsats på modulet Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen Jf. det Lokale tillæg til studieordningen forventer uddannelsen, at den studerendes samlede studietid svarer til et fuldtidsstudium på gennemsnitligt 40 timer om ugen. Kigger man på fordelingen i procent for de studerende på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, tilkendegiver en overvejende andel af de studerende, at de bruger timer om ugen på deres studier. Der er dog også en mindre andel studerende, som vurderer, at de bruger mellem timer om ugen på deres studier. Uddannelsen mener af den grund, at der kan være behov for justering på området. Sidefagene Fagligt udbytte og sammenhæng med læringsudbytte I 5 sidefag er det faglige udbytte og sammenhæng med læringsudbyttet blevet vurderet meget lille til lille. Der må dermed konkluderes, at der er behov for justeringer på disse fag. 30

31 Sammenhæng med faget ergoterapi De studerendes vurdering af sammenhængen med faget ergoterapi på de samme 5 sidefag vurderes som moderat til lille til meget lille. De fem sidefag, som vurderes at have behov for justeringer er Pædagogik på modul 1 og 11. Fysiologi på modul 3 og 11. Sygdomslære på modul 3. Valgfag på modul 13 Engagement og indsats på valgfaget Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen Som det er tilfældet på de øvrige moduler, vurderer en stor andel af de studerende, som har deltaget i valgfagene, at de bruger mellem timer om ugen på deres studier. Der er dog også en mindre andel studerende, som bruger enten timer eller timer om ugen på deres studier. Som ovenfor mener uddannelsen af denne grund, at der er behov for justering på området. Modul 3 - Samarbejde med ekstern konsulent Udbytte af den proces, den eksterne konsulent satte i gang De studerende på modul 3 vurdere at resultatet af processen, som den eksterne konsulent satte i gang, var dårligt til meget dårligt. Som nævnt ovenfor mener flere, at konsulenten var dygtig, men at der blev fokuseret på forkerte ting Opsummering Langt de fleste elementer på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, fungerer rigtigt godt eller tilfredsstillende. Det er naturligvis meget positivt, og det er vi som uddannelse rigtig glade for. På baggrund af ovenstående databearbejdning kan uddannelsen dog fastslå, at der er elementer, hvor der er behov for justering, herunder Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen. I efteråret 2015 blev der gennemført en kvalitativ undersøgelse af de studerendes tidsforbrug på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Denne undersøgelse er blevet drøftet i Studierådet, og ergoterapeutuddannelsen arbejder kontinuerligt på at sikre, at de studerende bruger den forventede tid på deres studier. Fem sidefag har fået vurderinger, der viser, at der er behov for justeringer. Sidefagsunderviserne på de pågældende fag er ikke længere tilknyttet uddannelsen, og dermed er der forventning om, at fagene fremover vil forløbe mere tilfredsstillende. Denne rapport vil blive behandlet på næstkommende møde i Studierådet, hvor man drøfter dens resultater, og kommer med anbefalinger til handlingsplanen (se punkt 5 og 6). 31

32 5. Generelle kommentarer til rapporten på baggrund af drøftelser i Studierådet Studierådet havde ingen kommentarer til rapporten. 6. Handlingsplan Som nævnt i punkt 5 havde Studierådet ingen kommentarer til rapporten, og derfor udarbejdes der ingen handlingsplan. Element Handling Tid Ansvarlig Indikator 32

33 7. Bilag VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Nedenfor findes de foreløbige rapporter uden kommentarer for modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. Det er på baggrund af disse rapporter, at slutrapporten er udarbejdet. Skulle man være interesseret i deltaljeret information om de data der ligger til grund for slutrapporten, vil det derfor være de foreløbige rapporter, der skal læses igennem. Bemærk at kommentarerne er fjernet fra de foreløbige rapporter. Det er gjort for at sikre anonymitet. 33

34 Foreløbig rapport uden kommentarer Evaluering af modul 1 Foråret 2016 Ref.: MSNI Dato:

35 Indledning Modulevalueringen for modul 1 i foråret 2016 er foretaget umiddelbart efter modulet er afsluttet. De studerende har fået spørgeskemaet sendt til deres VIA mail, og de haft cirka 14 dage til at besvare det. De studerende der ikke havde besvaret spørgeskemaet en uge inden deadline, fik tilsendt en påmindelsesmail. To dage inden deadline fik de studerende, som stadig ikke havde besvaret spørgeskemaet, endnu en påmindelsesmail. Derudover har evalueringen været annonceret på det pågældende moduls holdwebsted. Underviserne for det efterfølgende modul, har desuden afsat tid i undervisningen til, at de studerende kunne besvare spørgeskemaet. 62 studerende har modtaget spørgeskemaet, og heraf har 57 studerende besvaret det. Det vil sige, at der er en svarprocent på 92 %. Samlet status 35

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af 2. semester

Slutrapport. Evaluering af 2. semester Slutrapport Evaluering af 2. semester Foråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Metodiske overvejelser 3 2.1 Målgruppe 3 2.2 Kontaktoplysninger på de studerende 3 2.3 Validitet i forbindelse med udformningen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet. Modul Evaluering Spørgeskema til studerende Evaluering af modul: For hold: Kære studerende på hold xxxx. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSF17 Dato for evaluering: 4. september 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE17 Dato for evaluering: 12. februar 2019 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE16 Dato for evaluering: 13. februar 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING Ergoterapeutuddannelsen i Odense 6.sem, hold ERO116 Dato 29.01.19 Evalueringsresultater kort 1.1 Svarprocent Der gøres brug af evalueringsskema gældende for SUND i

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 4 BSE16 Dato for evaluering: 11-06-2018 Semesteransvarlig: Martin Tengberg Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 18 har svaret, hvilket

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSE15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed - J.nr.: 4071 Dato for evaluering: oktober 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26.

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. Procedurebeskrivelse Inddragelse af dimittender Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-1-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for kontakt til og inddragelse af dimittender

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Retningslinje for fælles evaluering

Retningslinje for fælles evaluering 8.2.2017 Retningslinje for fælles evaluering Teoretiske studieaktiviteter Indhold 1. Formål... 2 1.1 Definition af Teoretiske studieaktiviteter... 2 2. Procedure for fælles evaluering... 2 2.1 Ansvar og

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Ledelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)...

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 2. semester BOSF17 Dato for evaluering: Uge 4-6 2018 Semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 17 har svaret på hele spørgeskemaet,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5%

Hold: bosf15 J.nr.: Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hold: bosf15 J.nr.: 4071 Modul: 9 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 16 har besvaret evalueringen svarende til 62,5% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

2. De skriftlige oplysninger om modulets indhold og selve modulforløbet (jvf. modul- /studieplaner og arbejdsformer) har været:

2. De skriftlige oplysninger om modulets indhold og selve modulforløbet (jvf. modul- /studieplaner og arbejdsformer) har været: EH08-17003 SD Afgang 1. Har du modtaget information om modulet? Ja 1 50,0% Ja, men ville gerne have modtaget informationerne tidligere 1 50,0% Jeg har først brug for at få informationerne, når modulet

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014.

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. INSTITUT FOR PSYKOLOGI KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. 18. SEPTEMBER 2014 Psykologi har i efteråret 2013

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014 Procedurebeskrivelse Analyse af frafald Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-4-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for analyse af frafald Nærværende procedurebeskrivelse

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Modul 3 S Powered by Enalyzer Survey Solution

Modul 3 S Powered by Enalyzer Survey Solution Modul 3 S2014 08-05-2015 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 10 [TARGET_GROUP] 10 1. Har de nødvendige skriftlige informationer om modul 3 været tilgængelige for dig? Procent Antal Ved ikke 2

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar )

Hold: BSF17o-1 J.nr.: Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) Hold: BSF17o-1 J.nr.: 4071 Modul: Semester 1 Dato: 31. juli 2017 Status: 7½ ud af 17 har besvaret evalueringen (½ er en der har afgivet nogen svar ) I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere