Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau. for Voksen / Handicap"

Transkript

1 Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS 3 RIGTIGE OG FLEKSIBLE TILBUD 3 INDIVIDUEL VURDERING OG VISITATION 3 FAGLIG ØKONOMISK ANSVARLIGHED 4 TILDELING OG KLAGEADGANG... 5 KLAGE OVER AFGØRELSEN 5 KLAGE OVER SAGSBEHANDLINGEN 6 SVARFRISTER 6 SERVICENIVEAU... 7 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD SERVICELOVEN LÆNGEREVARENDE BOTILBUD SERVICELOVEN LÆNGEREVARENDE BOTILBUD I BOLIG EFTER ALMENBOLIGLOVEN /13

3 Serviceniveau for Voksen Handicap Forord HER SKRIVES UDVALGETS FORORD TIL SERVICENIVEAUET. UDVALGET SÆTTER RETNINGEN FOR FORORDET PÅ DERES MØDE DEN 20. JUNI 2012 Med venlig hilsen Tina French På vegne af Ældre- og Handicapudvalg 2/13

4 Principper for indsatsen Støtte til mestring af eget liv I Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers samlede livssituation. Vi yder en tidlig og målrettet indsats, der kan fremme den enkeltes mulighed for at tage ansvar i eget liv. Vi sætter fokus på forebyggelse. Indsatsen tager udgangspunkt i en rehabiliterende praksis, som er en målrettet og helhedsorienteret samarbejdsproces mellem borger, medarbejder og omgivelserne. Der er fokus på: forebyggelse og mindst indgribende indsats i relation til borgerens udfordringer indsatser så tæt på borgeren som muligt borgerens ressourcer, motivation, netværk og nære miljø udvikling og/eller vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Kompenserende indsatser med et udviklende/vedligeholdende sigte En sammenhængende indsats For at sikre en helhedsorienteret indsats, samarbejder vi på tværs af områder og forvaltninger om at skabe en nem, kendt og enkelt indgang for borgeren. Vi har fokus på væsentlige overgange og forandringer i borgerens liv. Vi sikrer, at borgeren får det rigtige tilbud i forhold til faglighed og specialisering på tværs af forvaltninger. Rigtige og fleksible tilbud Vores tilbudsvifte er fleksibel og spænder bredt: Fra midlertidig støtte i eget hjem til længerevarende botilbud. Fra aktivitetstilbud til beskyttet beskæftigelse. Fra individuel til gruppebaseret støtte. Vi spænder over midlertidige, rehabiliterende tilbud, til tilbud hvor indsatsen i højere grad er stabiliserende og af vedligeholdende karakter. Fælles for alle tilbud er, at indsatsen sigter på, at den enkelte kan forbedre eller bevare sine psykiske, fysiske eller sociale færdigheder. Individuel vurdering og visitation Handicapområdet spænder over mange forskellige målgrupper. Vores mål er, at sikre borgerens retssikkerhed gennem en ensartet sagsbehandling. Vi har fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Gennem dialog med borgeren sikrer vi en systematiseret viden om borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og motivation, som styrker afgørelsesgrundlaget og skaber tydelighed i visitationen. 3/13

5 Visitationen foretages i overensstemmelse med de politiske værdier og mål og tager afsæt i de udarbejdede serviceniveauer. Faglig økonomisk ansvarlighed Det er en overordnet målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer juridiske, økonomiske og faglige hensyn. Der er fokus på, at den iværksatte indsats har den ønskede effekt i forhold til borgerens behov og de fastsatte mål. Et synligt serviceniveau og effektmåling medvirker til gennemsigtighed i forhold til kommunens politiske og økonomiske prioriteringer. 4/13

6 Tildeling og Klageadgang Nå en borger fra Aalborg Kommune ønsker af søge om en ydelse skal henvendelsen ske til: For Førtidspensionister Bevillingsenhed Voksen-Handicap Rantausgade Aalborg Tlf For Ikke-Pensionister Kontakt rettes til/ansøgning sendes til den rådgiver i det socialområde/socialcenter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor bogeren er tilknyttet. Ved behandling af en ansøgning vil rådgiveren efter samtykke fra borgeren indhente de nødvendige lægefaglige, socialfaglige og/eller andre oplysninger og ud fra disse samt sagens øvrige oplysninger beskrive og vurdere borgerens funktionsevne og afklare, om borgeren er berettiget til den ydelse der søges om. Rådgiveren vil altid foretage en konkret og individuel helhedsvurdering, inden der træffes en afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til den ansøgte indsats. Borgeren får en skriftlig begrundelse for afgørelsen umiddelbart efter visitation. Begrundelsen indeholder oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats og eventuelt andre særlige forhold. Klage over afgørelsen Ved helt eller delvist afslag på det ansøgte får ansøger en begrundelse for afslaget samt eventuelle forslag til alternative støttemuligheder og løsninger, og der medsendes en klagevejledning. Klager over afslag på ansøgning kan indbringes for Det Sociale Nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Borgeren indsender klagen til den rådgiver, der har behandlet sagen. Klagen skal være modtaget i bevillingsenheden inden 4 uger, fra ansøger har modtaget afslaget. Bevillingsenheden genbehandler derefter ansøgningen. Hvis bevillingsenheden ved fornyet behandling af sagen træffer en anden afgørelse, vil ansøger inden 4 uger fra klagens modtagelse få meddelelse herom. Hvis afgørelsen ikke ændres, får ansøger besked om, at bevillingsenheden sender klagen videre til Det Sociale Nævn. 5/13

7 Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden, valg af udfører eller medarbejdere i bevillingsenheden og i tilbudet kan ikke behandles af Det Sociale Nævn. Her rettes klagen istedet til lederen i bevillingsenheden, hvor sagen behandles, eller til lederen af tilbudet. Der er ingen klagefrist. Svarfrister Aalborg Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå inden der træffes en afgørelse på ansøgninger efter serviceloven. Svarfristerne er generelle. Ansøgninger om hjælp bliver behandlet så hurtigt som muligt. Der kan være særlige situationer, hvor den generelle svarfrist ikke kan overholdes. Hvis det sker, får ansøger brev med besked om grunden hertil, samt hvornår svar kan forventes. 6/13

8 Serviceniveau I dette afsnit beskrives kommunens serviceniveau for centrale tilbudstyper, herunder beskrives formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen og det typiske omfang. Det skal dog understreges, at der foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp til den enkelte borger. 7/13

9 Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 Formål med indsatsen Formålet med et midlertidigt botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med betydelig fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse eller særlige problemer tilbydes en målrettet indsats med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. Hensigten er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og eventuelle erhvervs-/uddannelsesmuligheder. Målgruppe /tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, for hvem behovet for en særlig indsats i et botilbud er midlertidigt, for hvem funktionsnedsættelsen eller graden af funktionsnedsættelse ikke er afklaret, eller hvor borgerens mere varige behov for indsats ikke kan fastslås. Tilbuddet gives til borgere med: Behov for et individuelt udviklingsforløb og særlig behandlingsmæssig støtte med henblik på at kunne mestre eget liv. Behov for et udrednings- og genoptræningsforløb. Behov for afklaring eller udredning af det rette/fremtidig (bo)tilbud Behov for stabilisering, således at det herefter kan vurderes, hvilket tilbud der vil passe til den enkelte borgers behov. Behov for et kortvarigt ophold på et botilbud, som forventes at kunne rehabiliteres i et sådant omfang, at vedkommende har brug for et mindre indgribende tilbud. Behov for aflastning Ydelsens indhold I midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Tilbuddet kan blandt andet indeholde: Støtte og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøb og rengøring. Støtte og hjælp til egenomsorg og personlig pleje. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder kommunikation med eksempelvis offentlige instanser. Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Udvikling af kompetencer til deltagelse i samfundsliv, herunder uddannelse. Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i fritiden og en aktiv livsstil. Stabilisering af borgerens tilstand. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge og hjælp til medicinadministration. Forberedelse på udslusning til egen bolig eller andre botilbud. Støtten gives efter Servicelovens Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Tilbuddet kan efter behov være døgndækket. 1 Ydelsen kan i nogle tilfælde udmåles efter SEL 83 og bevilliges efter 85 8/13

10 Ydelsens omfang og varighed Afhængigt af borgerens behov kan tilbuddet som udgangspunkt gives i 3, 6 eller 9 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om målet er indfriet. Tilbuddet kan afhængigt af borgerens behov også tildeles for en længere periode i forbindelse med afklaring m.v. Det afgørende for opholdets varighed er, enten at målet med opholdet er indfriet, og den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at den pågældende har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte m.v. Ydelserne i midlertidigt botilbud tildeles i pakker. I alle pakkerne tilrettelægger udfører støtten med udgangspunkt i bevillingen, borgerens indsatsmål og en faglig vurdering. Udmøntningen af bevillingen sker i dialog mellem borgeren og botilbuddet. Pakkerne adskiller sig fra hinanden i forhold til omfanget af støtten. Alle pakker tager udgangspunkt i det indhold, der er beskrevet ovenfor. Det er altid borgerens individuelle behov, borgerens ønsker og kommunens serviceniveau, der bestemmer ydelsens indhold og omfang. Sagsbehandlingen Svarfrister for Servicelovens 107 er maks 3 måneder fra den dato, hvor bevillingsenheden har modtaget borgerens ansøgning. I akutte situationer ydes hjælp straks. Kvalitetskrav til leverandør Handleplan og indsatsmål Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund. Borgere, der får bevilget midlertidige botilbud skal efter servicelovens 141 tilbydes en handleplan. Det er rådgiveren i bevillingsenheden, der er ansvarlig for at tilbyde og udarbejde handleplanen i samarbejde med borgeren. Indhold og mål i handleplanen Handleplanen skal angive: 1) Formålet med indsatsen 2) Hvilken indsats der er nødvendig for at nå målet 3) Den forventede varighed af indsatsen 4) Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Opfølgning Pris Der følges løbende op på indsatsen jf. bevillingens udløb dog minimum én gang om året, hvor der foretages en vurdering af, om målet er indfriet, og om tilbuddet fortsat er relevant. For borgeren er der ikke udgifter forbundet med at modtage støtte i et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Der træffes dog, i forbindelse med bevilling af ophold i botilbud efter SEL 107, tillige afgørelse om egenbetaling. 9/13

11 Længerevarende botilbud Serviceloven 108 Formål med indsatsen Formålet med tilbuddet er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at opretholde og vedligeholde borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand. Borgere i tilbuddet har en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddet kan også gives med henblik på at udvikle og træne sociale færdigheder og for at understøtte den enkeltes udviklingspotentiale. Botilbuddet anvendes endvidere til udmøntning af foranstartningsdomme for domfældte udviklingshæmmede eller behandlingsdømte m.fl. Målgruppe /tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere: Der er udredt. Der har brug for en fast ramme for at kunne udvikle og vedligeholde færdigheder. Der har behov for kontinuitet og døgndækning, herunder omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der har en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Tilbuddet kan efter behov være døgndækket. Ydelsens indhold Tilbuddet er som udgangspunkt længerevarende. Der følges op på indsatsen efter behov, hvor der foretages en vurdering af, om målet er indfriet, og om tilbuddet fortsat er relevant. I tilbuddet ydes der forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte og kompensere borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Social støtte i botilbud beregnet til længerevarende ophold tilbydes og udmåles efter servicelovens bestemmelser om de konkrete foranstaltninger. Støtten kan for eksempel omfatte: Støtte og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøb. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder kommunikation med eksempelvis offentlige instanser. Vedligeholdelse, optræning og udvikling af færdigheder til eksempelvis egenomsorg og personlig pleje, praktiske opgaver i hjemmet, kommunikation, mobilitet og/eller deltagelse i samfundsliv. Socialpædagogisk bistand. Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i fritiden og en aktiv livsstil. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge og speciallæge og hjælp til medicinadministration. Tilbuddet kan gives i kombination med aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Tilbuddet kan efter behov være døgndækket. 10/13

12 Ydelsens omfang og varighed Ydelserne i længerevarende botilbud tildeles i pakker. I alle pakker tilrettelægger udfører støtten med udgangspunkt i bevillingen, borgerens indsatsmål og en faglig vurdering. Udmøntningen af bevillingen sker i dialog mellem borger og botilbuddet. Pakkerne adskiller sig fra hinanden i forhold til omfanget af støtten, men tager alle udgangspunkt i det indhold, der er beskrevet ovenfor. Det er altid borgerens individuelle behov, borgerens ønsker og kommunens serviceniveau, der bestemmer ydelsens indhold og omfang. Sagsbehandlingen Svarfrister for Servicelovens 108 er maks 3 måneder fra den dato, hvor bevillingsenheden har modtaget borgerens ansøgning. I akutte situationer ydes hjælpen straks. Kvalitetskrav til leverandør Handleplan og indsatsmål Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund. Borgere, der får bevilget længerevarende botilbud skal efter servicelovens 141 tilbydes en handleplan. Det er rådgiveren i bevillingsenheden, der er ansvarlig for at tilbyde og udarbejde handleplanen i samarbejde med borgeren. Indhold og mål i handleplanen Handleplanen skal angive: 1) Formålet med indsatsen 2) Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet 3) Den forventede varighed af indsatsen 4) Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Opfølgning Pris Der følges op på indsatsen efter behov eller som minimum hvert andet år, hvor der foretages en vurdering af, om indsatsmålene er opfyldt, og om tilbuddet fortsat er relevant. For borgeren er der ikke udgifter forbundet med at modtage støtten i et længerevarende botilbud efter servicelovens 108. Der træffes dog, i forbindelse med bevilling af ophold i botilbud efter SEL 108, tillige afgørelse om egenbetaling. 11/13

13 Længerevarende botilbud i bolig efter Almenboligloven 105 Formål med indsatsen Formålet med tilbuddet er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at opretholde og vedligeholde borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand. Borgere i tilbuddet har en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddet kan også gives med henblik på at udvikle og træne sociale færdigheder og for at understøtte den enkeltes udviklingspotentiale. Målgruppe /tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere: Der er udredt. Der har brug for en fast ramme for at kunne udvikle og vedligeholde færdigheder. Der har behov for kontinuitet og evt. døgndækning, herunder omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og/eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der har en betydelig og varig funktionsnedsættelse Tilbuddet kan være døgndækket. Støtten gives efter servicelovens 85. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Ydelsens indhold Tilbuddet er længerevarende. Der følges op på hjælpen efter behov, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og om tilbuddet fortsat er relevant. I tilbuddet ydes der forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte og kompensere for borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Social støtte i botilbud beregnet til længerevarende ophold tilbydes og udmåles efter servicelovens bestemmelser om de konkrete foranstaltninger. Støtten kan for eksempel omfatte: Støtte og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøb. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder kommunikation med eksempelvis offentlige instanser. Vedligeholdelse, optræning og udvikling af færdigheder til eksempelvis egenomsorg og personlig pleje, praktiske opgaver i hjemmet, kommunikation, mobilitet og/eller deltagelse i samfundsliv. Socialpædagogisk bistand. Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i fritiden og en aktiv livsstil. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge og speciallæge og hjælp til medicinadministration. Tilbuddet kan gives i kombination med aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Tilbuddet kan efter behov være døgndækket. 12/13

14 Ydelsens omfang og varighed Ydelserne til borgere i en almen bolig i længerevarende botilbud tildeles i pakker. I alle pakker tilrettelægger udfører støtten med udgangspunkt i bevillingen, borgerens indsatsmål og en faglig vurdering. Udmøntningen af bevillingen sker i dialog mellem borger og botilbuddet. Pakkerne adskiller sig fra hinanden i forhold til omfanget af støtten, men tager alle udgangspunkt i det indhold, der er beskrevet ovenfor. Det er altid borgerens individuelle behov, borgerens ønsker og kommunens serviceniveau, der bestemmer ydelsens indhold og omfang. Sagsbehandlingen Svarfrister for Almenboliglovens 105 med støtte efter Servicelovens 85 er maks 3 måneder fra den dato, hvor bevillingsenheden har modtaget borgerens ansøgning. I akutte situationer ydes hjælp straks. Kvalitetskrav til leverandør Handleplan og indsatsmål Arbejdet udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant faglig baggrund. Borgere, der får bevilget en almen bolig i et længerevarende botilbud, skal efter servicelovens 141 tilbydes en handleplan. Det er rådgiveren i bevillingsenheden, der er ansvarlig for at tilbyde og udarbejde handleplanen i samarbejde med borgeren. Indhold og mål i handleplanen Handleplanen skal angive: 1) Formålet med indsatsen 2) Hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet 3) Den forventede varighed af indsatsen 4) Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Opfølgning Pris Der følges op på hjælpen efter behov eller som minimum hvert andet år, hvor der foretages en vurdering af, om indsatsmålene er opfyldt, og om tilbuddet fortsat er relevant. For borgere der modtager støtte efter Servicelovens 85 i et botilbud oprettet efter Almenboliglovens 105 er der ikke udgifter forbundet med at modtage støtten. Dog er der udgifter til indskud, husleje, lys, varme samt udgifter til evt. tilkøbsydelser. 13/13

KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107

KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 LOVGRUNDLAG FORMÅL 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Forord Kvalitetsstandarder for botilbud omhandler Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Kvalitetsstandard Lovgrundlag Formål Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 I henhold til Lov om Social Service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Bostøtte 2015 Skanderborg Kommune Indledning - Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager afsæt i lov om social service, og alle

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledende serviceniveau Almenboligloven 105 med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens 85

Vejledende serviceniveau Almenboligloven 105 med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens 85 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende serviceniveau Almenboligloven 105 med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens 85 (ABL 105 udgør det juridiske grundlag for selve boligen) I henhold til

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne 9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 13 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første sider i kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020 Støtte til voksne Kvalitetsstandarder 2020 Indholdsfortegnelse FORORD...3 HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR BEHOV FOR STØTTE?...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 HVAD ER EN KVALITETSSTANDARD?...6 PERSONLIG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104)

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Sag: P

Sag: P Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 LOVGRUNDLAG ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger,

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for merudgifter efter Lov om Social Service 100. Du kan

Læs mere

Lov om social service 103

Lov om social service 103 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103 Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning

Kvalitetsstandarder for støtte og træning Kvalitetsstandarder for støtte og træning Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kontaktoplysninger... 7 2 Kvalitetsstandard Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarderne i

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0002923 Dato: 14. december 2011 Sag: Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent Overordnede principper for

Læs mere

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud.

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud. Midlertidig botilbud Servicelovens 107 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Del 1 -

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL På baggrund af servicelovens 85 skal Brønderslev Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Målgruppe Kriterier og omfang Formål Afgørelse Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Støtte- og kontaktpersonordningen. Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson

Støtte- og kontaktpersonordningen. Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson Støtte- og kontaktpersonordningen Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson INTRODUKTION Kommunalbestyrelsen har valgt at udarbejde kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordnin- gen. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12:

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12: Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb efter servicelovens 82a og 82b samt støtte efter servicelovens 85 Kvalitetsstandarden er vedtaget

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri Botilbud Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for botilbud inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til dig som borger om de tilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere