Rammeaftale Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del"

Transkript

1 Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrivende del Udkast 3.augst 2009

2 Indholdsfortegnelse UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE MED HANDICAP Specialbørnehaver til børn med handicap stk. 2 Tilbud om intern skole til børn og unge med handicap stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med handicap stk. 2 Aflastningstilbud til børn og unge med handicap BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE stk. 2 intern skole på tilbud til børn og unge med sindslidelse stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med sindslidelse VOKSNE MED HANDICAP VOKSNE MED SINDSLIDELSE Beskyttet beskæftigelse til voksne med sindslidelse Længere varende botilbud til voksne med sindslidelse MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling efter sygehuslovgivningen Alkoholbehandling efter sygehuslovgivningen Hjemløse Krisecentre for voldsramte kvinder ØVRIGE OMRÅDER Kommunikationscentre Hjælpemiddelcentraler og Børneterapi Specialtandspleje TILBUD INDEHOLDT I RAMMEAFTALE 2007 TIL OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE HERUDOVER DRIVER KØBENHAVNS KOMMUNE BLINDEINSTITUTTET OG SKOLEN PÅ KASTELSVEJ OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER TAKSTBEREGNING Afregningsprincipper RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 2

3 REVIDERET VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE Visitation til Kommunikationscentrene i regionen RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 3

4 Udbud og efterspørgsel i rammeafe 2010 Beskrivelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrigerede og supplerende oplysninger indhentet på dialogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne og regionen. Det har betydet et væsentligt løft i datakvaliteten. Udover ovenstående bygger sammenfatningen på direkte dialog med de enkelte kommuner om behovsvurderingen for 2010 og følgende 3 år. Kommunernes redegørelser har en række indbyggede fejlkilder, som primært vedrører følgende forhold: 1. Beings- eller handlekommuneperspektiv. I rammeafe 2008 blev det besluttet at benytte beingskommune perspektivet til både efterspørgsel og udbud af pladser vedrørende statusoplysningerne. Det er videreført i rammeaferne for 2009 og Der er fortsat enkelte kommuner, som benytter handlekommune perspektivet i forbindelse med efterspørgsel efter pladser. Dette medfører en mindre fejlkilde i data grundlaget. 2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysninger. Det blev i forbindelse med rammeafe 2009 og videreført i aft, at efterspørgsel og udbud af pladser skal opgøres i helårspladser. På de fleste områder er dette fulgt i data indberetningen. Enkelte steder er der fortsat kommuner der indberetter i an hoveder. Dette er særligt udbredt på aflastningsområdet og misbrugsområdet. 3. Forskellig opfattelse af målgrupper og indhold i tilbuddene. Redegørelserne bygger ikke på en fuldstændig fælles opfattelse af indholdet i de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvilke tilbud, der betjener de enkelte grupper. I konsekvens af dette er flere brugergrupper slået sammen i tabellerne. Det begrænser imidlertid mulighederne for dejeret at sammenstille kapacitet og efterspørgsel på specificerede brugergrupper. Der er e om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejledning til skabelonen for kommende redegørelser. 4. Forkert indberetning af efterspørgsel. Det har vist sig at Københavns og Bornholms kommune på flere området har angivet en noget lavere efterspørgsel efter pladser end det de rent faktisk oplyser egne borgere benytter på tilbud drevet af egen kommune. Disse fejlkilder medfører, at en fuldstændig og nøjagtig afstemning af det tilgrundliggende materiale ikke er mulig. De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at sikre grundlaget for formulering af en konklusion vedrørende kapacitet og forventet efterspørgsel. Disse drøftelser har haft fokus på at afdække, hvorvidt kommunen påtænker at ændre visitationsadfærd, eller at RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 4

5 etablere eller ændre tilbud. Herudover er det reelt udækkede kapacitetsbehov afstemt i forhold til de allerede kendte ventelister. På grundlag af disse drøftelser kan der formuleres en rimelig sikker sammenfatning af kapacitet og efterspørgsel for Drøftelserne angiver nogle analysefelter for en mere præcis afdækning af den fremtidige udvikling i efterspørgslen. Der er i den efterfølgende gennemgang af rammeafens områder udarbejdet oversigter, der viser den faktiske efterspørgsel og udbud af pladser i 2007 og 2008 for de tilbud, hvor der foreligger belægningsindberetninger fra kommunerne. udviklingen i plads Disse plads svarer til de som er indmeldt til de tre foregående rammeafer. hvad kommunerne har indmeldt af efterspørgsel og udbud af pladser til rammeafe 2010 for årene 2010 til Efterspørgslen er angivet med negative for at beregne eventuel over/under kapacitet på områderne. Endvidere er efterspørgslen opdelt i en: intern efterspørgsel som er det kommunerne i hovedstadsregionen efterspørger af pladser i hovedstadsregionen ekstern efterspørgsel som er det kommunerne uden for hovedstadsregionen efterspørger af pladser i hovedstadsregionen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regionen der driver tilbuddene. Enkelte steder vil lene for det faktiske udbud af pladser i 2007 og 2009 variere i forhold til udviklingen i de indmeldte rammeafe plads. Dette skyldes at: der ikke er helt overensstemmelse mellem hvad kommuner har indberettet af pladser til rammeafe 2007 og 2008 og hvad de har opgjort i belægningsoversigterne der i forbindelse med belægningsberegningen kun kan vises data for de tilbud, som der er indmeldt belægning for I nedenstående omfatter tilbud efter 108 såvel de egentlige tilbud efter 108, som tilbud oprettet efter lov om almene boliger 185 b, stk. 4. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 5

6 Børn og unge med handicap 32 Specialbørnehaver til børn med handicap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Ekstern efterspørgsel Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Kommune To Region Region To Udbud To 94% 96% 147% 144% 143% 141% Det fremgår af ovenstående oversigt, at efterspørgsel i årene vil være svagt faldende fra 254 pladser i 2010 til 242 pladser i I hele rammeafeperioden udbydes der 172 pladser, hvilket peger på manglende kapacitet på området. Regionen har en formodning om, at den høje efterspørgsel der er indmeldt, ikke alene er rettet mod de tilbud som er i rammeafen, men også afspejler efterspørgsel efter pladser som er enkelt integreret i almindelige børnehaver eller andre lokale tilbud. Den faktiske belægning på området i 2008 viser, at der udbydes 172 pladser og der efterspørges 166 pladser, hvilket giver en belægningsprocent på 97 %. Dette er en pæn kapacitetsudnyttelse. Sammenholdt med ventelisten der viser, at kommunerne tilsammen har 13 personer på venteliste, hvoraf 12 forventes at få en plads i løbet af 2009, vurderes det, at der er balance på området. Udvikling i plads I 2010 udbydes der i alt 172 specialbørnehave pladser i hovedstadsregionen. Dette er et fald på 18 pladser i forhold til Alle pladser vil i 2010 være drevet af kommunerne. Autisme På autisme området stiger pladslet fra 45 i 2009 til 48 pladser i Stigningen i pladslet dækker over: Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudegårds Alle fra psykisk udviklingshæmmede til pladser til børn med autisme Gladsaxe Kommune har nedjusteret Sofieskolens plads fra 10 til 8 pladser RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 6

7 Nedsat fysisk funktionsevne Der sker ingen ændringer fra 2009 til I begge årene udbydes der således 14 pladser. Psykisk udviklingshæmmede let falder med 21 pladser fra 2009 til I alt udbydes der i specialbørnehave pladser til børn med psykisk udviklingshæmning. Faldet dækker over at: Hillerød Kommune har trukket deres to tilbud Lønhuset og Georgs æske, begge med 7 pladser, ud af rammeafen Gentofte Kommune har reduceret pladslet på Troldemosen med 2 Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudegårds Alle fra psykiskudviklingshæmmede til pladser til børn med autisme 36 Klubtilbud til børn og unge Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Ingen specifik målgruppe Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Ingen specifik målgruppe Kommune To Region Ingen specifik målgruppe Region To Udbud To % 87% 51% 51% 51% 51% Efterspørgslen efter klubtilbudspladser er i perioden nogenlunde konstant på godt 120 pladser. I samme periode udbydes der 243 pladser på området. Dette giver en overkapacitet på ca.120 pladser. Ventelisten viser, at 11 personer står på venteliste til området. Heraf forventes det, at 9 personer vil få tilbudt en plads i løbet af Sammenholdes dette med en belægningsprocent på 87 % i 2008, for de tilbud som der er indmeldt belægning for, må det konkluderes at der er rigelig kapacitet på området. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 7

8 Udvikling i plads Der udbydes i 2010 i alt 243 klubtilbud til børn og unge. Dette er 6 pladser færre end i Autisme Der sker ingen ændring i pladslet for Klubtilbud til børn og unge med autisme. Der udbydes således i både 2009 og pladser på området. Alle pladserne drives af kommunerne. Ingen specifik målgruppe Anlet af pladser som ikke har en specifik målgruppe er uændret fra 2009 til Der udbydes således i begge årene 104 pladser. Heraf drives de 100 pladser af kommunerne og 4 plader af Regionen. Det er alene inden for psykisk udviklingshæmning, at der sker et fald i pladslet på 6 pladser fra 2009 til Der udbydes således 114 klubtilbud til børn og unge i Alle pladserne drives af kommunerne. Faldet i pladslet skyldes at Albertslund Kommune til rammeafe 2009 har indberettet forkerte plads på Klub-Vest tilbuddene Det er der med indberetning til rammeafe 2010 rette op på. De korrekte plads på tilbuddene er følgende Klub-Vest Ferie og fridagsklub har 27 pladser, hvilket er én mere end oplyst til rammeafe 2009 Klub-Vest Lørdagsklub har 15 pladser, hvilket er 11 færre pladser end oplyst til rammeafe 2009 Klub-Vest Ungdomsklub har 32 pladser, hvilket er 4 pladser mere end oplyst til rammeafe stk. 2 Tilbud om intern skole til børn og unge med handicap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe Plad s Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Kommune To Udbud To % 97% 340% 345% 340% 338% RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 8

9 Efterspørgslen efter intern skole tilbud på døgntilbud til handicappede børn er rimelig konstant i årene 2010 til 2013 på ca. 140 pladser. Set i forhold til et udbud på 41 pladser, ser det ud til, at der mangler kapacitet på området. Den høje efterspørgsel i i forhold til plads kan skyldes et udækket behov på området. Det kan også skyldes at kommunerne også har indmeldt efterspørgsel efter almindelig specialundervisning til børn med handicap og ikke kun specialundervisning, der tilbydes børn i forbindelse med, at de opholder sig på et døgntilbud som er med i rammeafen. Den faktiske belægning i 2007 og 2008 har ligget på ca. 96 %, hvilket må siges at være en pæn udnyttelse af kapaciteten. Derfor vurderes det, at der er balance på området. Udvikling i plads Der forventes ikke i perioden 2009 til 2010 at ske ændringer i pladslet vedrørende intern skole på døgntilbud til børn og unge med handicap. Der udbydes således i begge årene 41 pladser, der alle drives af kommunerne. let er fordelt med 37 pladser til børn med autisme og 4 pladser til børn med psykisk udviklingshæmning. 67 stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med handicap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Kommune To Region Region To Udbud To % 96% 82% 82% 79% 78% Efterspørgslen efter pladser ligger nogenlunde konstant på ca. 135 pladser i årene , men med en svag faldende tendens. Sammenholdt med et udbud af pladser på 168 i samme periode, tyder det på en vis overkapacitet på området. Stigningen i pladslet i 2010 skyldes primært 2 nye tilbud fra Københavns Kommune, som forventes at blive brugt af kommunens egne borgere. Efterspørgslen efter disse nye pladser er der ikke tage højde for i København Kommunes efterspørgsel. Derfor skal efterspørgslen på de godt 130 pladser sammenholdes med pladslet i 2009 på 140, RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 9

10 hvorved det vurderes at der er balance i udbud og efterspørgslen. Det er det samme indtryk, man får ved at se på den faktiske efterspørgsel og udbud i 2008, hvor der er en belægningsprocent på 96 %. Dog hører det med til billedet, at der er 30 personer på venteliste og kun 14 af disse forventes, at blive tilbudt en plads i løbet af Hertil kommer, at flere kommunerne på dialogmøderne har påpeget, at de oplever en fortsat stigning i anlet af børn og unge med komplekse problemstillinger inden for autismespektret, tourette og ADHD, og dermed en stigende vanskelighed med at finde egnede pladser til denne målgruppe. Udvikling i plads let på døgntilbudsområdet til børn og unge med handicap stiger fra 140 pladser i 2009 til 168 pladser i Autisme På pladser til autisme sker der ingen udvikling i anlet. Her udbydes 20 pladser i både 2009 og Alle 20 pladser drives af kommunerne. let til døgntilbud til børn og unge med psykisk udviklingshæmning stiger med 18 pladser fra 2009 til 2010 til i alt 148. Heraf driver kommunerne de 113 pladser og de resterende 35 pladser drives af Regionen. Stigningen i pladslet skyldes, at Københavns Kommune har indmeldt to nye tilbud på området for psykisk udviklingshæmmede. De to tilbud er Baunegården med 12 pladser og Nærumgård med 16 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 10

11 67 stk. 2 Aflastningstilbud til børn og unge med handicap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe t al Ekstern efterspørgsehæmning Psykisk udviklings Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Kommune To Region Region To Udbud To % 98% 124% 122% 124% 123% Efterspørgsel efter aflastningspladser ligger i årene på ca. 146 pladser. Dette modsvares af et udbud i samme periode på 120 pladser, hvilket giver en belægning på godt 120 %. Med en belægningsprocent på 98 %, for de tilbud, som der er indberettet belægning for, er der e om en pæn udnyttelse af kapaciteten. Det skal her bemærkes, at Københavns Kommune i 2009/2010 har oprettet tilbud til egne borgere. Ligeledes har Ishøj/Vallensbæk oprettet et tilbud med 12 pladser, som også stilles til rådighed for andre kommuner. Det må forventes, at der med den ny etablerede kapacitet fremover vil være mindre pres på området. Der er på dette område venteliste. Således ventede 64 børn og unge pr. 1.januar 2009 på en aflastningsplads. Kommunerne forventer at 34 af disse børn og unge i løbet af 2009 vil blive tilbudt en aflastningsplads. Der mangler således kapacitet på aflastningsområdet Udvikling i plads let på området stiger med 23 pladser fra 2009 til I 2010 vil der således blive udbudt 120 aflastningspladser til børn og unge med handicap. Autisme Aflastningspladser til børn med autisme er steget med 13 pladser fra 2009 til Der er således 20 aflastningspladser til børn og unge med autisme i Samtlige pladser drives af kommunerne. Stigningen i pladslet dækker over: RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 11

12 Fredensborg kommune har på Granbohus udvidet med én plads Ishøj Kommune har åbnet et nyt tilbud Ishøjgård med plads til 12 børn og unge med autisme. Nedsat funktionsevne let for aflastningspladser til børn med nedsat funktionsevne er uændret fra 2009 til 2010 på 1 plads. Denne ene plads drives af kommunerne. På området psykisk udviklingshæmmede er der sket en stigning i pladslet på 10 pladser fra 2009 til Der udbydes i aflastningspladser på området. 96 af pladserne drives af kommunerne og 3 pladser drives af Regionen. Ændringen på de 10 pladser på området skyldes, at Københavns Kommune har åbnet tilbuddet Skovtoppen med 10 pladser. Det forventes, at alle 10 pladser vil blive benyttet af kommunens egne borgere. 67 stk. 3 Sikrede døgninstitutioner til børn og unge Efterspør./Udbud Målgruppe t al Efterspørgsel Ekstern efterspørgseser Sikrede plad Intern efterspørgseser Sikrede plad Efterspørgsel To Udbud Kommune Sikrede pladser Region Sikrede pladser Udbud To % 88% 128% 128% 108% 108% * Indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem under forudsætning af godkendelse af Indenrigs- og socialministeriet Efterspørgsel efter sikrede døgninstitutioner til børn og unge er stort set konstant på 56 pladser i perioden Der udbydes 43 pladser i 2010 stigende til 44 pladser i en er i 2008 på 88 %. Dette dækker kun Sølager sikrede afdeling, da Københavns Kommune ikke har oplyst belægningsdage på deres sikrede afdeling. På dialog møde med Københavns Kommune kom det imidlertid frem, at der er stor efterspørgsel efter sikrede pladser i Københavns Kommune. Det er også årsagen til at kommune har fået tildelt midler af socialministeriet til oprettelse af ekstra 2 pladser. De 2 nye pladser er del af en vedtaget udbygning på landsplan, hvor det er vedtaget at udbygge området med 15 pladser. Hertil kommer, at Danske Regioner vil anmode Indenrigs- og socialministeriet om en yderligere udbygning af området med ekstra 15 pladser. Heraf foreslås, at Københavns Kommune skal etablere 8 ekstra pladser, da der er en udækket efterspørgsel efter sikrede pladser fra Københavns Kommune. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 12

13 Ventelisten viser, at 3 personer står på venteliste og alle 3 personer forventes at få tilbudt en plads i løbet af Udvikling i plads let på området stiger med 1 plads fra 2009 til 2010 Dette dækker over den udvidelse som Københavns Kommune står for. Udvidelsen er del af den pakke som Indenrigs- og socialministeriet har besluttet på grundlag af Danske Regioners analyse af forventningerne til det fremtidige behov. Denne analyse viste et klart behov for flere sikrede pladser. På landsplan er det derfor vedtaget at udbygge med 15 pladser. Københavns Kommune har i den forbindelse fået tildelt midler til at åbne 2 nye pladser, hvorfor pladslet fra 2010 til 2011 også stiger med én plads. Endvidere er der indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. Disse pladser er under forudsætning af godkendelse i Indenrigs- og socialministeriet. Børn og unge med sindslidelse 20 stk. 2 intern skole på tilbud til børn og unge med sindslidelse Efterspør./Udbud Målgruppe Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel To Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud To % 118% 50% 48% 48% 48% I årene udbydes der 42 pladser på intern skole på døgntilbud til børn og unge med sindslidelse. I samme periode har kommunerne angivet, at de vil benytte 20 pladser. Dette peger på en stor overkapacitet på området. en i 2007 og 2008 viser imidlertid, at de 32 pladser som har været udbudt er blevet benyttet til fulde. Med de 10 ekstra pladser der er i 2010, formodes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvikling i plads Der udbydes i begge årene 2009 og pladser på interne skoler på døgntilbud til børn og unge med sindslidelse. Heraf driver kommunerne 12 pladser og Regionen 30 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 13

14 67 stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med sindslidelse Efterspør./Udbud Målgruppe Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel To Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud To % 99% 43% 41% 40% 40% Den af kommunerne indmeldte efterspørgsel efter døgnpladser til unge sindslidende i årene tyder på en pæn overkapacitet på området, i forhold til udbuddet af pladser. Således er der ca. 40 pladser i overskud. Den faktiske belægning i 2007 og 2008 tegner et noget andet billede, idet kapaciteten på 57 pladser har været benyttet fuldt ud. 3 Personer står på venteliste på området og 2 personer forventes at få tilbudt en plads i løbet af Udvikling i plads Der er ikke sket ændringer i pladslet til døgninstitutioner til børn og unge med sindslidelse. I 2010 udbydes der fortsat 67 pladser på området. Heraf driver kommunerne de 17 pladser og Regionen de 50 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 14

15 Voksne med handicap 103 Beskyttet beskæftigelse til voksne med handicap Efterspør./Ud bud Efterspørgsel Udbud Målgruppe t al 0 8 t al Ekstern efterspørgsene/senhjernesk. Nedsat fysisk funktionsev Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Kommune Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Kommune To Region Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Region To Udbud To % 97% 145% 146% 146% 146% Kommunerne i hovedstadsregionens efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelsespladser til voksne handicappede viser et stabilt leje på ca pladser for årene Kommuner uden for regionen efterspørger 14 pladser i alle årene. Der udbydes i årene pladser, hvilket peger på en manglende kapacitet på området. Den relative højde efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne i deres indberetning ikke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets og samværs tilbud, hvor der på 104 området (se nedenfor) er en meget lav efterspørgsel efter pladser i forhold til udbuddet. en for er på knapt 100 %. Så der er en pæn udnyttelse af tilbuddene på området. 16 personer stod pr 1. januar på venteliste. Heraf forventes det, at 5 vil blive tilbudt en plads i løbet af Udvikling i plads I alt falder pladslet på 103 området beskyttet beskæftigelse med 41 pladser fra 2009 til Der forventes således at blive udbudt 929 pladser på området i RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 15

16 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade Til personer med nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskadede vil der fra 2009 til 2010 ske et fald på 57 pladser, så der i alt udbydes 55 pladser i Heraf står kommunerne for driften af 5 pladser og regionen for driften af 50 af pladserne. Faldet i pladslet skyldes, at: Gladsaxes Kommunes tilbud Center for Døve med 52 pladser overgår til Lands og landsdelsdækkende tilbud Halsnæs kommune reducerer Sølager med 5 pladser fra 2009 til På området psykisk udviklingshæmmede sker der et fald i udbuddet af pladser fra 2009 til 2010 på 36 pladser. Dette betyder, at der i 2010 udbydes 822 pladser på området. Heraf står kommunerne for driften af samtlige pladser. Faldet i pladser dækker over følgende ændringer: Bornholms Kommune ændrer de 62 pladser på deres SAC tilbud til aktivitets og samværstilbud for psykisk udviklingshæmmede. Frederikssund Kommune overtager driften af AKU-centret fra regionen pr Halsnæs opnormerer Sølager med 10 pladser Hillerød nednormerer med 4 pladser på Trollesbro Rudersdal har indmeldt Elleslettegård som nyt tilbud på området med 20 pladser RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 16

17 104 Aktivitet og samværstilbud til voksne med handicap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe t al Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Kommune To Region Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Region To Udbud To % 100% 85% 86% 86% 86% Der forventes en stabil efterspørgsel efter pladser på ca i perioden Heraf efterspørger hovedstadsregionens kommuner de pladser. I samme periode udbydes der pladser, hvilket peger på en overkapacitet på området. I årene var der en belægningsprocent på området på godt 100 %. Den relative lave efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne i deres indberetning ikke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets og samværs tilbud, hvor der på 103 området (se ovenfor) er en meget høj efterspørgsel efter pladser i forhold til udbud. Der er 45 personer på venteliste hvoraf 18 forventes at kunne tilbydes en plads i løbet af Udvikling i plads Tot for hele området vil der i 2010 blive udbud aktivitets og samværstilbuds pladser. Dette er 37 pladser flere end i Autisme I 2009 blev der udbudt 162 aktivitets og samværspladser til voksne med autisme. Dette er i 2010 steget med 2 pladser til 164 pladser. I 2010 driver kommunerne de samtlige pladser på området, idet AKU-centeret overgår fra regionen til Frederikssund Kommune pr 1 januar Stigningen i pladslet dækker over følgende: RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 17

18 Brøndby Kommune har overdraget 16 pladser JAC-Sydvest- Brøndbyskoven til Ballerup Kommune Helsingør Kommune udbyder i pladser på Center for job og oplevelser Nedsat fysiskfunktionsevne/senhjerneskade På dette området blev der i 2009 udbudt 262 pladser. I 2010 udbydes der 265 pladser, hvoraf kommunerne driver de 222 pladser og Regionen de resterende 40 pladser. Stigningen på 3 pladser skyldes, at Regionen har udvidet pladslet på Jonstrupvang med 3 pladser. Her stiger udbuddet af pladser med 32 pladser til i alt pladser i Kommunerne driver af pladserne og Regionen er driftsherre på 10 pladser. Udvidelsen af pladslet dækker over følgende ændringer: Bornholms Kommune ændrer 62 pladser fra at være 103 Beskyttet beskæftigelsespladser til at være 104 aktivitets og samværspladser Endvidere har Bornholm indmeldt et nyt tilbud Skovhjælperprojekt med 5 pladser til rammeafe Ballerup har indmeldt deres tilbud Krumtappen med 21 pladser til denne rammeafe Brøndby Kommune reducerer med 4 pladser på tilbuddet Jac-Sydvest Frederikssund overtager driften af AKU-centret fra regionen pr 1.januar 2010 Furesø Kommune udvider med 6 pladser på Solhuset til i alt 36 pladser Gentofte Kommune nedjusterer med 10 pladser på tilbuddet Job & aktivitetscenter Nord Tilbuddet Center for døve i Gladsaxe med 63 pladser overgår til Lands og landdelsdækkede tilbud Helsingør Kommune udvider pladslet på Center for Job og Oplevelser med 6 pladser Hillerød Kommune har indmeldt tilbuddet Pensionist tilbuddet med 5 pladser Rudersdal Kommune udvider i 2010 med 4 pladser på Piberødhus dagtilbud RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 18

19 107 Midlertidige botilbud til voksne med handicap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Kommune To Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk. Region Region To Udbud To % 94% 170% 171% 171% 171% For området midlertidige botilbud til voksne med handicap efterspørges der i rammeafe perioden knapt 700 pladser. I samme periode udbydes der godt 400 pladser. Dette tyder på en manglende kapacitet på området. en i , har været på mellem %. Ventelisten viser, at der er 79 personer på venteliste, hvoraf kun17 personer forventes at få en plads i løbet af Som for 103 / 104 området er det også på dette område regionens formodning, at kommunerne i deres indmelding af efterspørgsel ikke skarpt har skelnet mellem midlertidige boliger ( 107) og længere varende botilbud ( 108). Som det fremgår neden for oplever 108 en markant mindre efterspørgsel efter pladser i forhold til det udbudte plads an. Udvikling i plads Der bliver i 2009 udbudt 402 pladser på området. Dette stiger med 4 pladser i 2010 til i alt 406 pladser. Autisme I 2010 udbydes 6 midlertidige botilbudspladser til borgere med Autisme. Dette skyldes at Gladsaxe Kommune har ændret Sofieskolens 6 botilbudspladser til voksne fra 108 længere varende botilbud til 107 midlertidige botilbud. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 19

20 Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade På dette område sker der et fald i pladslet på 3 pladser. Nedgangen i pladslet skyldes alene at Center for døve i Gladsaxe Kommune overgår til Lands og landdelsdækkende tilbud. Der bliver i 2010 udbudt 400 midlertidige botilbudspladser til borgere med psykisk udviklingshæmning. Kommunerne står for driften af de 397 pladser på området og Regionen for de resterende 3 pladser. Ændringen på 1 plads fra 2009 til 2010 skyldes, at Rødovre Kommune har udvidet tilbuddet Næsbyvej 5 med 1 plads. 108 Længere varende botilbud til voksne med handicap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Kommune To Region Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Region To Udbud To % 97% 71% 71% 71% 72% Efterspørgslen efter pladser til personer med handicap som har behov for en længere varende bolig er i årene svagt stigende fra pladser til pladser. Der forventes et udbud på ca pladser i hele perioden. Som nævnt ovenfor under 107 midlertidige pladser til voksne med handicap, tyder efterspørgslen efter pladser på de to områder på, at der ikke i kommunerne har været en hel skarp adskillelse af ef- RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 20

21 terspørgsel på de to områder. Således fremstår det under 107 som om, der er en markant underkapacitet i perioden. Hertil kommer, at både Københavns Kommune og Bornholms kommune har indmeldt en lavere efterspørgsel i perioden end den de forventer at efterspørge på egne tilbud. For Københavns kommune vedkommende handler det om en manglede efterspørgsel på ca. 500 pladser og for Bornholms Kommune drejer det sig om ca. 120 pladser. I alt ca. 620 pladser. Hvis der tages højde for denne manglede efterspørgsel i perioden vil man have en samlet efterspørgsel på knapt pladser, der modsvares af et plads på Dette svarer til en belægningsprocent på knapt 96 %. Dette sammenholdt med den faktiske belægningsprocent på området i perioden på lige knap 99 %, peger på, at der er fuld kapacitetsudnyttelse på området. 230 personer står på venteliste til området pr 1.januar Dette er et på godt 64 personer i forhold til ventelisten pr 1.januar Af de 230 personer på ventelisten forventes 39 at få tilbudt en bolig i løbet af Udvikling i plads Der sker i alt et fald i pladslet på området med 26 pladser fra 2009 til Således udbydes der i 2010 i alt pladser på området. Autisme Området stiger fra 2009 til 2010 med 8 pladser til i alt 188 pladser. Kommunerne vil i 2010 være driftsherre på samtlige pladser. Ændringen fra 2009 til 2010 dækker over: Gladsaxe Kommune har ændret Sofieskolen 6 botilbud til 107 midlertidige botilbudspladser Københavns Kommune har indmeldt tilbuddet Skolegade med 14 pladser til rammeafen Da rammeafe 2009 blev behandlet, var det endnu ikke endeligt vedtaget at tilbuddet Christian den X s Alle med 32 pladser skulle overgå til Lyngby-Taarbæk kommune pr 1.januar Dette skete imidlertid umiddelbart efter rammeafe vedtagelsen. Derfor står den i oversigten opgjort som et regionalt tilbud i Nedsat fysiskfunktionsevne/senhjerneskade På området nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade falder pladslet fra 2009 til Faldet er på 42 pladser, så der i alt i 2010 udbydes 745 pladser på området. Heraf vil kommunerne i 2010 være driftsherre på 600 pladser på området og Regionen vil være driftsherre for 145 pladser. Stigningen dækker over følgende ændringer: Bornholms Kommunes tilbud Rønne Botilbud får i pladser på området Gladsaxe Kommunes tilbud Center for døve med 80 pladser overgår til lands og landsdelsdækkende tilbud Københavns Kommune udvider E-huset med 9 pladser RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 21

22 Endvidere har Københavns Kommune indmeldt tilbuddet Kuben med 27 pladser til rammeafen Psykisk udviklingshæmmede Der sker en stigning i pladslet til borgere med psykisk udviklingshæmning fra 2009 til 2010 på 8 pladser. Der udbydes således i pladser. Kommunerne vil i 2010 drive af pladserne på området og Regionen 187 pladser. Ændringerne i pladslet fra 2009 til 2010 dækker over ændringer inden for det kommunale og regionale udbud af pladser. Ændringerne er følgende Bornholms Kommunes tilbud Rønne Botilbud nedjusteres med 2 pladser svarende til de pladser som er overført til området Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade Gentofte Kommunes tilbud Bank-Mikkelsensvej nedjusteres med en enkelt plads Halsnæs Kommune opjuster med 1 plads på tilbuddet Trekløveren Herlev Kommune overtager driften af de 24 pladser på Skovgården fra Regionen i 2010 Hørsholm har indmeldt botilbuddet Solskin med 10 pladser til rammeafen 107 aflastningstilbud til voksne med handicap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Ekstern efterspørgsel To Intern efterspørgsel Autisme Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Intern efterspørgsel To Efterspørgsel To Udbud Kommune Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Kommune To Region Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernesk Region To Udbud To % 93% 157% 161% 163% 163% Der efterspørges godt 70 aflastningspladser til voksne handicappede i perioden Der udbydes i samme periode 44 pladser. Altså er der umiddelbart e om en underkapacitet på området. sprocenten i 2008, for de tilbud hvor kommunerne har indmeldt belægning på, er på 93%. Dette tyder på, at kapaciteten er pænt udnyttet på området. Ballerup kommune har oplyst, at der er ledig kapacitet på aflastningstilbuddet Torvevej. 5 personer står på venteliste til et aflastningstilbud og 3 forventes at få en plads i løbet af RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 22

23 Udvikling i plads Udbuddet af aflastningspladser til voksne med handicap er uændret 44 pladser i både 2009 og Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade Der sker ingen ændringer i pladslet fra 2009 til Således udbydes der i både 2009 og aflastningspladser til borgere med nedsat fysiskfunktionsevne/senhjerneskade. Heraf driver kommunerne 8 plader og Regionen 1 plads. Psykisk udviklingshæmmede Der udbydes 35 pladser til borgere med psykisk udviklingshæmning. Alle pladser er på dette område drevet af kommunerne. Voksne med sindslidelse 103 Beskyttet beskæftigelse til voksne med sindslidelse Efterspør./Udbud Målgruppe t al 07 t al Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel To Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud To % 85% 78% 81% 81% 81% Med et udbud af pladser på 273 i perioden og en efterspørgsel på omkring 220 pladser, ser det ud til at der er en pæn overkapacitet på området. Den indberettede belægningsprocent for 2008 på 85 % peger i samme retning. Hertil kommer at der ikke er nogen der venter på et tilbud til området. Udvikling i plads Der sker ingen ændring i udbuddet af beskyttet beskæftigelses pladser til voksne med sindslidelse fra 2009 til Således udbydes der 273 pladser på området. Heraf vil kommunerne i 2010 stå for driften af 232 af pladserne og Regionen for de resterende 41 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 23

24 104 Aktivitets og samværstilbud til voksne med sindslidelse Efterspør./Udbud Målgruppe t al Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel To Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud To % 91% 95% 95% 95% 94% Udvikling i plads Der sker et fald i anlet af aktivitets og samværstilbudspladserne fra 2009 til 2010 på 3 pladser. Der vil således i 2010 blive udbudt pladser. Heraf vil kommunerne stå for driften af de pladser og Regionen vil stå for driften af 25 pladser. Nedgangen i udbuddet af pladser på 3 dækker over følgende ændringer: Brøndby Kommune reducerer i 2010 Vestegnens Erhvervscenter med 3 pladser 107 Midlertidigt botilbud for voksne med sindslidelse Der er en pæn overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel i rammeafe perioden sprocenten var i 2008 på 91 %. Dette sammenholdt med, at der ingen personer er på venteliste til området pr 1.januar 2009 gør, at det vurderes, at der er en vis overkapacitet på området. Efterspør./Udbud Målgruppe Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel To Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud To % 92% 111% 110% 109% 108% Der efterspørges knapt 250 midlertidige botilbudspladser til voksne med sindslidelse i perioden let er svagt sigende i samme periode fra 223 pladser i 2010 til 229 pladser i personer står på venteliste til området og kun 33 personer forventes at få tilbudt en midlertidig bolig i Dette sammenholdt med en belægningsprocent for 2008 på 92 peger på, at der er un- RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 24

25 derkapacitet på området. Region Hovedstadens Psykiatri har oplyst, at man kan etablere yderligere 5 midlertidige botilbudspladser. Udvidelsen i pladslet på én plads dækker over følgende: Herlev Kommune har nedjusteret med 4 pladser på tilbuddet Aktivitetsteamets Botilbud Hørsholm Kommune har indmeldt tilbuddet Rungstedvej med 2 pladser i let stiger til 4 pladser i Ishøj/Vallensbæk har indmeldt tilbuddet Ågården med 5 pladser til rammeafe Længere varende botilbud til voksne med sindslidelse Udvikling i plads udbuddet i 2010 til borgere sindslidelse og med behov for et midlertidigt botilbud er på 223. Dette er 3 pladser mere end i Kommunerne driver 194 af pladserne og Regionen 29 af pladserne. Efterspør./Udbud Målgruppe Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel To Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud To % 97% 100% 100% 100% 99% Det vurderes også, at der for længere varende tilbud til voksne med sindsledelse er pres på området. Således efterspørges der i hele rammeafeperioden det samme an pladser som der udbydes ca pladser. Hertil kommer at belægningen i 2008 var på 97 % og 165 personer pr 1. januar står på venteliste til området. Det forventes kun, at 26 af disse personer bliver tilbud en plads i løbet af Udvikling i plads Fra 2009 til 2010 sker der et fald i udbuddet af længere varende botilbud til sindslidende på 9 pladser. Der vil således i 2010 blive udbud pladser. Heraf står kommunerne for driften af pladser og Regionen for driften af 151 pladser. Ændringen i pladslet fra 2009 til 2010 dækker over følgende: Fredensborg Kommune reducerer i 2010 pladslet på Johannes Hages Hus med én plads til 60 pladser. Region Hovedstaden Psykiatri reducerer pladslet på Skovvænget med 8 plader i forbindelse med ombygningen af tilbuddet til tidssvarende boliger. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 25

26 Misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecentre I de tidligere rammeafer har pladsudbuddet og efterspørgslen på misbrugsområdet ikke være præsenteret. Det vurderes med denne rammeafe, at datakvaliteten er forbedret, hvorfor data er præsenteret. Det skal dog understreges, at der fortsat er problemer med data. Særligt på dagtilbudsområdet er det regionens opfattelse, at pladslet er opgjort som an dagtilbud på årsplan, hvorimod efterspørgslen er opgjort i an brugere. I forhold til de øvrige områder, hvor der ses på udviklingen i plads i forhold til hvad der blev meldt ind til sidste rammeafe, er der på dette område kun set på udbuddet som der ser ud i de kommunale redegørelser fra Af samme årsag beregnes der heller ikke belægningsprocenter. Derimod angives det om der er overkapacitet (+) eller under kapacitet (-) på et område. 101 Stofmisbrugsbehandling Målgruppe Efterspør./Udbud Misbrug ambulant tilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel To Udbud Kommune Region Udbud To Misbrug ambulant tilbud To Misbrug dagtilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel To Udbud Kommune Region Udbud To Misbrug dagtilbud To Misbrug døgntilbud Efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel To Udbud Kommune Udbud To Misbrug døgntilbud To Det fremgår af ovenstående oversigt, at der er faldende efterspørgsel efter ambulante pladser til behandling af stofmisbrugere. Dette falder godt i tråd med de meldinger, der kom på dialogmøderne med kommunerne, hvoraf det fremgår, at kommunerne i højere grad selv vil stå for den ambulante behandling på både stofmisbrugsområdet og alkoholområdet. Der tegner sig et billede af en pæn overkapacitet af ambulante behandlingspladser. På dag og døgn-tilbudsområdet tegner der sig et billede af en vis underkapacitet. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 26

27 Ambulante tilbud I 2009 er der blev udbudt ambulante tilbud til stofmisbrugsbehandling. Tallet i 2010 er Heraf driver kommunerne i 2010 de ambulante tilbud og regionen de 500 tilbud. Faldet på 94 ambulante tilbud skyldes alene, at Region Hovedstadens Psykiatri grundet vigende efterspørgsel har reduceret Nordsjællands Misbrugscenter med 94 tilbud. Der er e om lukning af ambulatoriet i Farum. Dagtilbud På dagstilbudsområdet udbydes der i pladser. Dette er 40 pladser mindre end i I 2010 er det alene kommunerne, der driver pladserne. Faldet på 40 pladser skyldes alene, at Region Hovedstadens Psykiatri grundet vigende efterspørgsel har ned justeret Nordsjællands Misbrugscenter med 40 pladser. Døgntilbud I både 2009 og 2010 udbydes der 33 døgnpladser på området. Kommunerne driver samtlige pladser. 142 Stofmisbrugsbehandling efter sygehuslovgivningen Målgruppe Efterspør./Udbud Misbrug ambulant tilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Misbrug ambulant tilbud To Efterspørgsel To Udbud Kommune Region Udbud To Der udbydes ambulante tilbud til stofmisbrugsbehandling efter sygehusloven. Tallet er uændret over årene. Kommunen står for driften af 837 pladser. Regionen står for driften af de resterende 260 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 27

28 141 Alkoholbehandling efter sygehuslovgivningen Målgruppe Efterspør./Udbud Misbrug ambulant tilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel To Udbud Kommune Region Udbud To Misbrug ambulant tilbud To Misbrug dagtilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel To Udbud Kommune Region Udbud To Misbrug dagtilbud To Misbrug døgntilbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Intern efterspørgsel Efterspørgsel To Udbud Kommune Udbud To Misbrug døgntilbud To Efterspørgslen er rimelig stabil på alle tre områder ambulant, dag og døgntilbud i rammeafe perioden. På alle 3 områder peger lene på en underkapacitet. Det skal her understreges at der fortsat er en vis usikkerhed omkring data, idet efterspørgslen kan være opgjort som an brugere og udbuddet som plads. Ambulante tilbud Der udbydes 655 ambulante tilbud til alkoholbehandling efter sygehuslovgivningen i Det er en fald på 500 tilbud. Kommunerne driver 205 af de ambulante alkoholbehandlingstilbud og Regionen de resterende 450 tilbud. Stigningen i pladslet dækker over at Region Hovedstaden Psykiatri grundet vigende efterspørgsel har nedjusteret med 500 tilbud Dagtilbud Der udbydes 94 dagtilbudspladser til behandling af alkoholmisbrug i let falder til 44 pladser i Det skyldes, at Region Hovedstad Psykiatri grundet vigende efterspørgsel har ned justeret med 50 pladser i 2010, hvorved det alene er kommunerne der driver dagtilbud på området i Dagtilbud kan udbydes af regionen på baggrund af konkret efterspørgsel fra kommunerne. Døgntilbud I både 2009 og 2010 udbydes der 13 døgntilbud til behandling af alkoholmisbrug. Samtlige pladser drives af kommunerne. RAMMEAFTALE 2010, Region Hovedstaden Side 28

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 3 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 3 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2017 inklusiv kapacitetstal for 2017-2019 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 1

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Serviceudgifter til 85 (botilbudslignende), 107 og 108 Udgifterne er i løbende priser, hvorfor en svag stigning svarer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Skema til brug for rbelægnings oplysninger Indledning Side 1 af 17 sider. BELÆGNING.

Skema til brug for rbelægnings oplysninger Indledning Side 1 af 17 sider. BELÆGNING. Skema til brug for rbelægnings oplysninger Indledning Side 1 af 17 sider. Skema sæt til kommunens oplysniner om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Jeanette

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Edda Heinskou

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 Kommunerne i hovedstadsregionen April 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 11 sider. BELÆGNING

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 11 sider. BELÆGNING Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 11 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Mette

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 4 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 4 - sstrategi i Rammeaftale Oversigt over udvikling i kapacitet og belægning i styper i sstrategi Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 1 Bilag 4 sstrategi i Rammeaftale i kapacitet

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Skema til kommunens belægningsoplysninger til regionen Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Line

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde Anbefalet i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 Indledning Den nuværende aftale vedr. specialundervisning omfatter skoleåret 2008/09 og

Læs mere

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 En offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen Få specialiserede sygehuse og hurtig udskrivning Demografi og kronikere

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden 10 Region Hovedstaden 9.500 Køn Mand Kvinde 0.800 8.600 Alder år 34 år 3544 år 54 år 5564 år 6579 år 80+ år 44.600 44.600 44.300 40.300. 42.500.300 49 Uddannelse

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2014

Befolkning og bevægelser i København i 2014 April 215 Befolkning og bevægelser i København i 214 I løbet af 214 steg folketallet i København fra 569.557 til 58.148. Der blev i 214 født 9.187 børn og der døde 3.796 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere