Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d

2 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Udgivelse: Juni 2013 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Tekst: Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1

3 Forord Aalborg Kommune fremlægger hermed Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej. Delindsatsplanen omfatter indvindingsoplandet til Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej og er udarbejdet som et tillæg til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, område med særlige drikkevandsinteresser nr. 17 Hals, 2010 (Indsatsplan Hals) /1/. Planens formål er at sikre drikkevandsressourcen ved Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej, som er etableret efter Indsatsplan Hals blev vedtaget, samt understøtte en bæredygtig vandindvinding i indsatsområdet. Planen er udarbejdet af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og følgegruppen bestående af repræsentanter fra vandværket, Region Nordjylland, Naturstyrelsen og LandboNord. Herudover er forslaget blevet drøftet i Grundvandsrådet. Delindsatsplanen består udelukkende af en afgrænsning af indsatsområdet, samt de målsætninger og indsatser, der konkret gælder i det pågældende område, idet Indsatsplan Hals inkl. redegørelsen i øvrigt er gældende for delindsatsplanen. En specifik redegørelse af geologi, sårbarhed, arealanvendelse og forureningskilder for indsatsområdet er medtaget i kapitel 3. Delindsatsplanen er udarbejdet i henhold til 13 og 13a i Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indsatsplaner. Delindsatsplanen er vedtaget efter Vandforsyningslovens 13 hvor Staten har udpeget indsatsområde mht. nitrat. Aalborg Kommune har i en supplerende kortlægning udpeget sårbare områder, hvor delindsatsplanen vedtages efter Vandforsyningslovens 13a. Yderligere forklaring samt figurer ses i kapitel 3. Forslaget har været i offentlig høring i perioden den 19. september 2012 til den 13. december Aalborg Byråd har den 24. juni 2013 vedtaget Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej. 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDSATSOMRÅDE OG MÅLSÆTNINGER AFGRÆNSNING AF INDSATSOMRÅDE MÅLSÆTNINGER FOR INDSATSOMRÅDE ZONER OG UDPEGNINGER INDSATSER INDSATSPROGRAM FOR VESTER HASSING VANDVÆRK, ØSTER HASSING VEJ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER RETNINGSLINIER FOR TILLADELSER OG MYNDIGHEDSOPGAVER OPFØLGNING PÅ DELINDSATSPLANEN SPECIFIK REDEGØRELSE FOR INDSATSOMRÅDET VANDVÆRKET OG KILDEPLADSEN GEOLOGI OG HYDROGEOLOGI GRUNDVANDSKVALITET KORTLÆGNING LOVGIVNING AREALANVENDELSE POTENTIELLE FORURENINGSKILDER REFERENCELISTE

5 1 Indsatsområde og målsætninger 1.1 Afgrænsning af indsatsområde Statens kortlægning samt Aalborg Kommunes supplerende kortlægning udpeger til sammen hele indvindingsoplandet til Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej som indsatsområde, jf. kapitel 3. Indsatsområdet ses på figur 1.1. og består dels af indsatsområde mht. nitrat, dels af et sårbart område, udpeget af Aalborg Kommune, jf. figur 3.2 og 3.3. Figur 1.1: Oversigtskort over delindsatsplanens indsatsområde, indvindingsoplandet til Vester Hassing Vandværks kildeplads på Øster Hassing Vej, samt kildepladsens vandværksboringer. Delindsatsplanens indsatsområde ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser nr (tidligere OSD 17). 1.2 Målsætninger for indsatsområde Indsatsområdet er sårbart over for nitrat og pesticider. Den naturlige beskyttelse fra lerlag er begrænset og en tydelig overfladepåvirkning ses i den ene af kildepladsens to boringer, jf. afsnit 3.3. For at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand fra Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej, er det nødvendigt at begrænse udvaskningen af 4

6 forurenende stoffer til grundvandet. Nedenstående målsætninger for indsatsområdet vurderes at give den nødvendige beskyttelse af kildepladsen fremover. Målsætningerne for kildepladszonen og det øvrige indvindingsopland afviger fra Indsatsplan Hals og er derfor beskrevet i tabel 1.2. Kildepladszone inkl. BNBO Øvrigt indvindingsopland Nitrat Maksimalt 25 mg/l Gennemsnitligt 50 mg/l Pesticider Ingen anvendelse og håndtering 1) Ingen anvendelse og håndtering 1) Miljøfremmede stoffer Ingen anvendelse og håndtering 1) Begrænses mest muligt Tabel 1.2: Oversigt over målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i indsatsområdet. 1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring. BNBO er en populær forkortelse for begrebet boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1.3: Indsatområde omfattende indvindingsopland, kildepladszone og BNBO for Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej. 5

7 1.3 Zoner og udpegninger Her følger en kort forklaring af de forskellige zoner og udpegninger, der er knyttet til indsatsområdet. Uddybende forklaring af udpegninger kan læses i den specifikke redegørelse i kapitel 3. Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) OSD er udpeget af Staten som led i grundvandskortlægningen og fremgår af forslag til Statens Vandplaner. OSD skal sikre en uforurenet og velbeskyttet vandressource til dækning af det fremtidige behov for vand med drikkevandskvalitet. Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) NFI er udpeget af Staten som led i grundvandskortlægningen. NFI er de områder inden for OSD, hvor grundvandet vurderes at være sårbart over for forurening med nitrat. Indsatsområder mht. nitrat (ION) ION er udpeget af Staten og udgør de områder inden for NFI, hvor Staten har vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Her skal kommunen vedtage en indsatsplan efter Vandforsyningslovens 13. Sårbare områder Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning, bl.a. med en udpegning af sårbare områder. Her har Aalborg Kommune vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse nitrat- og/eller pesticidudvaskningen. Her kan kommunen vedtage en indsatsplan efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsområde Indsatsområdet er det område, hvor der vedtages en indsatsplan. Indsatsområdet består dels af ION og dels af et sårbart område, udpeget af Aalborg Kommune. Indvindingsopland Indvindingsoplandet er optegnet af Aalborg Kommune og definerer det område i grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen. Kildepladszone Kildepladszonen er optegnet af Aalborg Kommune med en 300 m radius fra kildepladsens indvindingsboringer, dog følger kildepladszonen indvindingsoplandet nedstrøms boringerne. Kildepladszonen benyttes hovedsageligt som et prioriteringsværktøj i forhold til grundvandsbeskyttelse. Boringsnære beskyttelsesområder BNBO er beregnet af Aalborg Kommune med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning for BNBO /2/. I BNBO er det muligt at benytte Miljøbeskyttelseslo- 6

8 vens 24 til at forbyde aktiviteter, der udgør en risiko for forurening af et vandindvindingsanlæg. 7

9 2 Indsatser Nedenstående indsatsprogram er gældende for delindsatsplanens indsatsområde. 2.1 Indsatsprogram for Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Det skal bemærkes, at de principper for prioritering af indsatserne, der er beskrevet i Indsatsplan Hals (afsnit 1.3), ligeledes er gældende for delindsatsplanen. Indsats Ansvar Tidsplan Bemærkninger 1. Information 1.1 Information til landmænd og lignende i indvindingsopland 1.2 Reducere risikoen for grundvandsforurening ved nedsivning fra private afløbsanlæg i kildepladszone VV 2013 Information om miljøvenlig drift og skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. VV Undersøgelse af hytte på matr. 34d V. Hassing By, V. Hassing. Information til ejere og brugere, hvis der findes afløbsanlæg, om risikoen ved brug af miljøfremmede stoffer til rengøring m.v. i forhold til vandindvindingsinteresser. 1.3 Kampagne for opsporing af ubenyttede boringer og brønde i indvindingsopland 2. Arealanvendelse 2.1 Gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i indvindingsopland 2.2 Rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om afløbsanlægget kan flyttes uden for kildepladszonen, eller om der kan etableres et alternativt afløbsanlæg. VV Gamle ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelse, og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. VV 2013 Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere, efter Vandforsyningslovens 13d, om indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås varige aftaler. Varige aftaler skal tinglyses, jf. indsats 2.2. Der bør i første omgang være fokus på kildepladszonen. AK 2013 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område, kan kommunen, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, pålægge ejeren af en ejendom de 8

10 2.3 Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a 2.4 Overvåge nitratudvaskning ud fra registerdata i indvindingsoplandet 2.5 Tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer 3. Øvrigt 3.1 Handlingsplan for Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej 4. Opfølgning rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer, jf. indsats 2.1. Ved kommunens pålæg af rådighedsindskrænkninger skal de meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen. VV 2013 Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen. VV 2013 Sideløbende med forhandlinger om dyrkningsdeklarationer, skal der foretages en kvalificeret beregning af udvaskning af nitrat i den enkelte zone, startende med kildepladszonen. Beregningen skal foretages med en til enhver tid anerkendt beregningsmetode, jf. afsnit 2.2. VV 2013 Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer. VV Der skal udarbejdes en handlingsplan for kildepladsen. Kildepladsen kan med fordel medtages som en del af handlingsplanen for Vester Hassing Vandværk, jf. Indsatsplan Hals (afsnit 1.5). 4.2 Opfølgning på indsatsplan AK 2014 Aalborg Kommune vil følge op på status for indsatserne for delindsatsplanen via følgegruppemøder for Indsatsplan Hals. Tabel 2.1: Indsatsprogram for indvindingsoplandet til Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej. AK: Aalborg Kommune, VV: Vester Hassing Vandværk. 2.2 Opfyldelse af målsætninger og indsatser I tabel 2.1 er det angivet, hvem der har ansvaret for at gennemføre de enkelte indsatser. For de indsatser, hvor ansvaret påhviler vandværket, er det op til samarbejdet om grundvandsbeskyttelse i Hals at definere hvilke opgaver, der er fælles opgaver, og hvilke opgaver det enkelte vandværk selv står for. Det er dog altid det enkelte vandværk, der er ansvarlig for at indsatsen bliver gennemført. Indsatserne 2.1 til 2.5 vedrører opfyldelse af målsætningerne for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer, som blev præsenteret i kapitel 1. Indsats 2.1 9

11 Gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i indvindingsopland kræver, at vandværket får foretaget kvalificerede beregninger af udvaskningen af nitrat fra marker beliggende inden for de enkelte zoner, startende inden for kildepladszonen. Beregningerne har til formål at sikre, at vandværket indgår dyrkningsaftaler på de rigtige arealer og giver samtidig dokumentation for opfyldelse af målsætningerne i indsatsplanen over for Aalborg Kommune. De oven for nævnte kvalificerede beregninger af nitratudvaskning skal foretages med en til enhver tid anerkendt beregningsmetode, fx Daisy. Vandværket kan med fordel konsultere Aalborg Kommune vedrørende hvilke beregningsmetoder, der er anerkendte. 2.3 Retningslinier for tilladelser og myndighedsopgaver Retningslinier for tilladelser og myndighedsopgaver er beskrevet i Indsatsplan Hals (afsnit 1.11) og er ligeledes gældende for delindsatsplanens indsatsområde. 2.4 Opfølgning på delindsatsplanen Opfølgning på delindsatsplan Vester Hassing Vandværk vil ske samtidigt med opfølgning på Indsatsplan Hals. Opfølgning sker som beskrevet i Indsatsplan Hals (afsnit 1.12). 10

12 3 Specifik redegørelse for indsatsområdet Et resumé af Statens kortlægning for OSD 1469 (tidligere OSD 17) kan ses i Indsatsplan Hals /1/. En mere specifik redegørelse af geologi, arealanvendelse og forureningskilder for indsatsområdet er udarbejdet af Aalborg Kommune og beskrevet i dette afsnit. 3.1 Vandværket og kildepladsen Vester Hassing Vandværk er et privat alment vandværk. I 2010 overtog vandværket forsyningen af Stae Vandværks forbrugere, hvorefter Stae Vandværk blev nedlagt. Vandværket har to kildepladser med tilsvarende to indvindingsoplande. Kildepladsen ved Aslundvej, hvor vandværket fysisk er placeret, indgår som en del af Indsatsplan Hals. Kildepladsen ved Øster Hassing Vej er derimod ikke en del af Indsatsplan Hals, da kildepladsen først blev taget i brug efter vedtagelsen af Indsatsplan Hals. Indvindingsoplandet, der har et areal på 34,6 ha, er optegnet i 2011 på baggrund af en vandindvinding på m 3 /år. På kildepladsen ved Øster Hassing Vej indvindes der fra boringerne DGU nr og DGU nr I tabel 3.1 findes en oversigt over filterinterval og årstal for indvindingsboringerne ved Øster Hassing Vej. Boring (DGU nr.) Udførelsesår Filter (m u.t.) Bemærkninger Tabel 3.1: Oversigt over boringer ved Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej. 3.2 Geologi og hydrogeologi Det fremgår af de to indvindingsboringers boreprofiler, at geologien under kildepladsen er domineret af smeltevandssand med flere indslag af ler- og siltlag. Inden for de øverste 30 m fra terræn findes et lerlag på 5 til 10 m. Desuden findes der sandsynligvis under indvindingsfiltrene et lag af smeltevandsler. Det tyder dog på, at lerlagene er fraværende i den nordlige del af indvindingsoplandet. Lerlagene har således en begrænset regional udbredelse og udgør kun en delvis beskyttelse for grundvandet. Nedadtil er det primære grundvandsmagasin (sandmagasinet) sandsynligvis afgrænset af salt grundvand. Grundvandet vurderes at være forholdsvis ungt (typisk yngre end 50 år), da der er et højt forvitringsindeks og en lav ionbytningsgrad. Dette indikerer, at grundvandet er forholdsvis ubeskyttet på trods af lerlag over indvindingsdybden. 11

13 Grundvandsspejlet, som er frit i hele indvindingsoplandet, ligger ca. 20 m u.t. i kote 9. Ved kildepladsen er grundvandets strømningsretning overvejende fra nordøst mod sydvest. 3.3 Grundvandskvalitet Kildepladsen producerer drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Råvandet i de to indvindingsboringer er ikke helt ens og er klassificeret med to forskellige vandtyper. Boring DGU nr indvinder råvand med et lavt til moderat nitratindhold (17 mg/l), og indholdet har været stigende (fra 7 mg/l i 2008). Vandkemien indikerer en oxideret vandtype, svarende til en vandtype B. Det stigende nitratindhold i boringen indikerer, at nitratfronten er på vej nedad. Råvandet i boring DGU nr er nitratfrit svarende til en reduceret vandtype fra jern- og sulfatzonen (vandtype C). Der er ikke fundet pesticider i de to boringer. 3.4 Kortlægning Statens grundvandskortlægning Staten har gennemført en detaljeret kortlægning af geologi, hydrogeologi, arealanvendelse og forureningskilder i indsatsområdet. Der er ligeledes gennemført en sårbarhedskortlægning i forhold til nitrat. Staten har foretaget en omfattende vurdering af grundvandsforekomsternes naturlige beskyttelse og sårbarhed. På baggrund heraf er hele indsatsområdet vurderet til at være sårbart overfor nitrat og derfor udpeget som NFI /3/. NFI udpeges bl.a. på baggrund af en vurdering af, at der er stor grundvandsdannelse i et område. Staten har i maj 2012 revideret udpegningerne af ION. Idet Staten vurderer, at fredsskov kan virke beskyttende, er fredsskov generelt ikke udpeget som ION. Med undtagelse af den nordligste del af indsatsområdet, som ligger i fredsskov, er resten af indsatsområdet udpeget som ION, jf. figur

14 Figur 3.2: Indsatsområde med angivelse af ION. Supplerende kortlægning Aalborg Kommune har suppleret kortlægningen i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indsatsplaner 1, stk. 1 nr. 2 (Lov om vandforsyning 13a). Dette supplement omfatter udpegning af et sårbart område. Herudover har Aalborg Kommune beregnet BNBO for kildepladsen. Aalborg Kommune har vurderet sårbarheden overfor pesticider i hele indsatsområdet og vurdere at hele indvindingsoplandet til Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing vej er sårbart over for pesticider. Dette sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens notat af 6. oktober 2011 /4/, hvor det er beskrevet, at risikoen for forurening af grundvandet med pesticider alt andet lige er større, der hvor grundvandsdannelsen er særlig stor. Den del af indsatsområdet, der ikke er omfattet af ION består på nuværende tidspunkt af fredsskov. Området med fredsskov er kortlagt af Staten som NFI og er derfor sårbart overfor nitrat. Aalborg Kommune opfatter ikke fredsskov som varig beskyttelse, da fredsskov kan fældes eller omdannes til juletræsplantage. For at skabe mulighed for at fastholde den nuværende grundvandsbeskyttelse udpeges området med fredsskov som sårbart område og dermed indsatsområde efter Vandforsyningslovens 13a, jf. figur

15 Figur 3.3: Indsatsområde samt sårbart område uden for ION. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Aalborg Kommune har beregnet BNBO for de to indvindingsboringer. I den forbindelse er der foretaget en detaljeret vurdering af sårbarheden over for nitrat og forskellige grupper af miljøfremmede stoffer inden for BNBO. /5/ En række miljøfremmede stoffer udgør en generel trussel over for et ubeskyttet grundvandsmagasin uanset grundvandstypen. Det gælder bl.a. chlorerede opløsningsmidler i fri fase og med stor mobilitet, fenoler og hyppigt forekommende pesticider og nedbrydningsprodukter som Atrazin og BAM. Sammenfattende er det vurderet, at der i BNBO er stor sårbarhed over for nitrat, olieprodukter, klorerede opløsningsmidler, fenoler samt pesticider, der nedbrydes under aerobe forhold /5/. Hvis vandtypen i boring DGU nr ændres til en mere oxideret vandtype (vandtype A) øges sårbarheden yderligere over for klorerede opløsningsmidler og gruppen af pesticider, der kun nedbrydes langsomt eller slet ikke i et oxideret eller svagt reduceret miljø. Til gengæld er det oxiderede grundvand mindre sårbart over for bl.a. oliestoffer og visse pesticider som fenoxysyrer (f.eks. dichlorprop og MCPP), idet disse stoffer anses som værende forholdsvis let nedbrydelige i et oxideret miljø. 14

16 3.5 Lovgivning Hvor Staten har udpeget ION er indsatsplanen vedtaget efter Vandforsyningslovens 13, jf. figur 3.2. I den del af det sårbare område, udpeget af Aalborg Kommune, der ligger uden for ION, er indsatsplanen vedtaget efter Vandforsyningslovens 13a, jf. figur Arealanvendelse Arealanvendelsen i indsatsområdet er hovedsageligt skov (ca. halvdelen af oplandet). Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer samt spredt bebyggelse og vejanlæg. Skovarealerne er alle fredsskov. 3.7 Potentielle forureningskilder Der er ikke registreret øvrige boringer (markvanding, enkeltindvindere mv.) inden for indvindingsoplandet. Der er lokaliseret en enkelt landbrugsejendom inden for indvindingsopland (matr. nr. 1c V. Hassing By, V. Hassing, adresse: Øster Hassing Vej 117). Der er registreret nedsivningsanlæg med tilladelse samt en l indendørs fyringsolietank fra 1986 på ejendommen. Påfyldnings- og vaskepladser samt opbevaring af husdyrgødning er ikke nærmere undersøgt, men kan forekomme i forbindelse med en landbrugsejendom. Ejendommen ligger uden for kildepladszone og BNBO. Desuden er der på ortofoto lokaliseret en mindre hytte (matr. nr. 34d V. Hassing By, V. Hassing), hvor der kan være nedsivningsanlæg. Hytten er beliggende inden for kildepladszone og BNBO. Regionen har efter jordforureningsloven kortlagt følgende lokaliteter inden for indsatsområdet, jf. tabel 3.4. Lok. Nr. Beskrivelse Status Deponering af affald lokaliteten er undersøgt for forurening uden fund. Beliggende inden for kildepladszone uden for BNBO Skydeanlæg, Vester Hassing Lokalitet i den nordlige ende af indvindingsopland. Udgået inden kortlægning Uafklaret Tabel 3.4: Kortlagte lokaliteter inden for indvindingsopland til Vester Hassing Vandværks kildeplads ved Øster Hassing Vej. De to registrerede lokaliteter udgør ifølge Regionen ikke en risiko for forurening af grundvandsressourcen og medtages derfor ikke i indsatsprogrammet. Der er ikke lokaliseret afskærende spildevandsledninger inden for indvindingsoplandet. 15

17 Øster Hassing Vej (mindre end 6 m bred) gennemskærer indvindingsoplandet uden for kildepladszone og BNBO. Trafikanlæg kan forårsage forurening ved spild/uheld (særligt olieprodukter) samt forurening forårsaget af luftforurening. Diffus forurening fra trafikanlæg er typisk karakteriseret ved at være stærkt bundet til jordmatricen (f.eks. bly og PAH er) og vil udgøre en meget begrænset risiko for grundvandsressourcen. 16

18 Referenceliste /1/ Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlige Drikkevandsinteresser nr. 17 Hals. Aalborg Kommune /2/ Boringsnære beskyttelsesområder BNBO. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, /3/ Nordjyllands Amt, OSD 17 Hals Sårbarhedskortlægning. Rambøll. /4/ Indsatsplaner og Miljøbeskyttelseslovens 26a. Notat fra Naturstyrelsen af 6. oktober /5/ Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Boringsnære beskyttelsesområder, Vester Hassing Vandværk. NIRAS. 17

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst FO RS L AG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Juni 2015 Udgiver: Aalborg Kommune Udgivelse: juni 2015 Sagsnr.: 2011-52573 Dok.nr.: 2011-52573-28 Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

FORSLAG. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Storvorde. Vaarst

FORSLAG. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Storvorde. Vaarst Aalborg Storvorde FORSLAG Vaarst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst August 2013 Forord Aalborg Kommune fremlægger hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet.

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Forslag til indsatsplan 1442 Rønhøj og 1443 Farsø & Hvalpsund Maj 2013 Forord Denne indsatsplanen er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune, Natur og Miljø i samarbejde

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

Indsatsplan. for grundvandsbeskyttelse. Torpet Vandværk Vejlen Vandværk Vadum Vandværk. Vadum Omfatter vandværkerne: Aalborg og Aabybro kommune

Indsatsplan. for grundvandsbeskyttelse. Torpet Vandværk Vejlen Vandværk Vadum Vandværk. Vadum Omfatter vandværkerne: Aalborg og Aabybro kommune for grundvandsbeskyttelse Vadum Omfatter vandværkerne: Torpet Vandværk Vejlen Vandværk Vadum Vandværk Aalborg og Aabybro kommune December 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Læs mere

Kortlægning og planlægning af indsatsområder. Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune

Kortlægning og planlægning af indsatsområder. Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune Kortlægning og planlægning af indsatsområder Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune Disposition Hvordan kortlægger Naturstyrelsen Juridisk grundlag, rollefordeling og proces

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hammer Bakker Vandforsyningsselskab Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Resumé... 5 Indledning... 7 Hvad er en indsatsplan?...

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Indsatsplan for OSD 1437 Nørager REBILD KOMMUNE

Indsatsplan for OSD 1437 Nørager REBILD KOMMUNE REBILD KOMMUNE Indsatsplan for OSD 1437 Nørager En plan for beskyttelse af drikkevandet. Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk 1 2 Indhold FORORD

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 33 Vandværkerne: Lindholm Nr. Uttrup Aalborg Kommunale Vandforsyning Hvorup Syd Aalborg Kaserne Oktober 2005 T E K N I K

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere