ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE"

Transkript

1 ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling af pension ved separation og skilsmisse 6. Fællesskabskompensation 6 Rimelighedskompensation 6 Ægtepagt 6 Rådgivning 8 Andre dækninger 8 Livsforsikring 8 Særlige tillæg til pensionen 9 Skat og boafgift 9 Ægtefællepension 9 Ugifteydelsen og livsforsikringen 10 Erklæring vedrørende udbetaling af ugifteydelse 7 Ugifteydelsen gælder kun i afdeling 1 Foto: Lizette Kabré Layout: Rumfang December 2014 JØP INFORMATION

3 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) Det kan give både ro og glæde at vide, at du har sikret dine nærmeste ved dødsfald. Når du bliver gift har din ægtefælle/ registrerede partner automatisk ret til ægte fællepension fra JØP ved din død, hvis I har været gift i mindst tre måneder. Jeres ægteskab skal som hoved regel være indgået, inden du fylder 65 år. pension er på 40 pct. af din egen pension, mens den livsvarige pension er på 60 pct. af din pension. I afdeling 2 bliver ægtefællepensionen udbetalt i ti år, eller så længe ægtefællen lever i den periode. Pensionen udgør 40 pct. af den pension, du havde ret til på dødstidspunktet. Hvis du modtager invalidepension fra JØP, så har din ægtefælle kun ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet var indgået før invalidepensioneringen. Du kan på din pensionsoversigt se, hvor meget din ægtefælle er berettiget til at få udbetalt ved din død. Du finder din pensionsoversigt på pension. Bemærk at ægtefællepension i afdeling 2 er valgfri og kan være fravalgt. Du skal skrive til os, hvis du vil vælge ægtefællepensionen fra eller senere vil vælge til igen. Du kan downloade en blanket på Blanketter. Hvis du er medlem af afdeling 1 bliver ægtefællepensionen enten udbetalt ti år, dog længst så længe ægtefællen lever, eller som en livsvarig pension. Den tiårige Bemærk hvis du er optaget før 1. juli 1989 Du kan have en del af ægtefællepensionen som tiårig og en del som livsvarig pension, hvis du er optaget i JØP før 1. juli Det afhænger af det valg, som du traf i Hvis du er mere end 20 år ældre end din ægtefælle, nedsættes ægtefællepensionen med to procentpoint for hvert år aldersforskellen overstiger 20 år. Fravalg hvis du har skiftet fra afdeling 1 til afdeling 2 i 2007 Der er særlige begrænsninger for medlemmer, som ved pensionsvalget i 2007 valgte at flytte deres pensionsordning fra afdeling 1 til afdeling 2. Medlemmer, som var fyldt 54 år før 1. januar 2005, kan kun fravælge ægtefælledækningen og senere vælge dækningen til, hvis der i tilfælde af medlemmets død 1. januar 2005 ville være blevet udbetalt ægtefælle- eller samleverpension. Ugifte medlemmer der var fyldt 54 år 1. januar 2005, herunder medlemmer i samlivsforhold, hvor samlever ikke var berettiget til samleverpension, kan således ikke fravælge ægtefælledækningen. ÆGTEFÆLLEPENSION

4 Ægtefællepension 4 Udbetaling af pension Separation og skilsmisse Ægtefællepensionen bliver udbetalt månedsvis forud med det eventuelle tillæg, der er tilknyttet. Vi udbetaler også til dine eventuelle børn. Vi udbetaler pension til børn under 24 år, hvis du dør. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension på tilkendelsestidspunktet til og med den måned, hvor de fylder 24 år. Adoptivbørn og stedbørn, som du forsørger, og hvor stedbarnsforholdet er etableret før barnet blev 18 år, har samme ret til pension. Der er tale om stedbørn, hvis du er gift med barnets far/mor. Både ægtefællepension og børnepension bliver beskattet som personlig indkomst hos den, der modtager pensionen. Hvis du skal separeres eller skilles, kan det have mange konsekvenser også på det økonomiske plan. Når det handler om pensionen, så er der bl.a. spørgsmål som, om man kan bevare retten til ægtefælle pension og om pensionen skal deles eller ej. Ved separation bevares retten til ægtefællepension. Din tidligere ægtefælle kan bevare retten til ægtefællepension ved skilsmisse, hvis disse betingelser er opfyldt: at jeres ægteskab har varet i mindst fem år at der er en reel bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle samt at din fraskilte ægtefælle ikke har indgået nyt ægteskab og ikke har fraskrevet sig retten til ægtefællepension Hvis du efterlader dig flere ægtefæller, kan de have ret til ægtefællepension og må derfor dele pensionen. Den efterlevende (nuværende) ægtefælle er dog altid berettiget til mindst 1/3 af ægtefællepensionen. Hvis bidragspligten er tidsbegrænset, bevares retten til ægtefællepension kun så længe bidragspligten består. JØP INFORMATION

5 5 Bidragspligten fremgår af jeres separations-/skilsmisse vilkår. I kan enten selv have aftalt et bidragsbeløb, eller statsforvaltningen har fastsat bidragets størrelse. Hvis bidraget er aftalt, skal det i hele bidragsperioden udgøre et bidrag, som på separations- eller skilsmissetidspunktet mindst svarer til normalbidraget efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Normalbidraget udgør i kr. pr. måned. Det reguleres årligt pr. 1. januar. Hvis bidraget bliver fastsat af statsforvaltningen bevares retten til ægtefællepension i den periode, hvor bidragspligten består, uanset om bidraget aktuelt er fastsat til 0 kr. Fastsættes bidraget principielt af statsforvaltningen, men er der aftalt begrænsninger i bidragets størrelse, kan det indebære, at retten til ægtefælle pension ikke bliver bevaret. I kan inden skilsmissen aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares. Endvidere kan din fraskilte ægtefælle give afkald på sin ret til ægtefællepension. Vi skal både have besked om bevarelse af retten til ægtefællepension og om afkald på pension. Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kan ved henvendelse til os få oplysninger om, hvorvidt der er en ægtefælledækning og om den er tiårig eller livsvarig, men ikke størrelsen på den. Deling af pension ved separation og skilsmisse Hvis du skal separeres eller skilles er reglerne, at du kan beholde dine egne rimelige pensionsrettigheder. Men reglerne om, hvad der er rimeligt er ikke entydige. Som hovedregel er en pensionsordning, som du har via dit job rimelig, hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit uddannelsesniveau, løn og fag, som fx en overenskomstbestemt pensionsordning. For pensionsindbetalinger via en overenskomst er som udgangspunkt en sædvanlig indbetaling og skal derfor ikke indgå i bodelingen. En ikke-rimelig pensionsordning kan fx være en pensionsordning, som du betaler til ved siden af. En sådan pension indgår i delingen af fællesboet, dvs. at din ægtefælle bliver kompenseret for værdien af den ikke rimelige (sædvanlige) indbetaling. Hvis ægteskabet har varet i mindre end fem år, udtager I begge jeres pensionsrettigheder forlods af fællesboet, dvs. at de ikke indgår i bodelingen. Desuden udtager I forlods beløb fra rimelige kapitalpensionsrettigheder eller supplerende engangsydelser, der allerede er udbetalt, i det omfang beløbene ikke er brugt. ÆGTEFÆLLEPENSION

6 Ægtefællepension 6 Der kan i særlige tilfælde ydes kompensation og der findes to typer: Fællesskabskompensation Kan komme på tale i de tilfælde, hvor den ene ægtefælle under ægteskabet har sparet mindre op til pension end normalt, f.eks. fordi vedkommende har været på deltid eller på orlov af hensyn til familien. Der skal mangle et beløb, der svarer til mindst to års indbetalinger, i forhold til hvis ægtefællen havde været fuld tid på arbejdsmarkedet. Kompensationen udgør højst 50 pct. af forskellen mellem de to ægtefællers pension opsparet under ægteskabet. Rimelighedskompensation Kan komme på tale i de tilfælde, hvor ægteskabet har varet i mere end 15 år inklusive forudgående samliv med økonomisk fællesskab, og hvor der er stor forskel mellem ægtefællernes pensionsopsparing. Ved stor forskel forstås forskelle på mere end kr. i årlig pension omregnet til livsvarig pension. Der kan være andre forhold, som taler imod, at der skal betales kompensation, f.eks. ægtefællernes formueforhold eller at den ringest stillede ægtefælle har særejemidler, der kompenserer for den ringere pension. Der skal ikke betales kompensation, hvis den dårligst stillede ægtefælles livsvarige pension udgør kr. eller mere, og der skal heller ikke betales kompensation, der bringer den dårligst stillede ægtefælles livsvarige pension op på mere end kr. i årlig pension. Niveauet skal løbende tilpasses. En ringere stillet ægtefælle vil normalt ikke få mere i kompensation end, at vedkommende samlet set bliver bragt på det pensionsniveau, som man ville have haft ved sædvanlige pensionsindbetalinger under ægteskabet. Endvidere vil en ringere stillet ægtefælle normalt højst kunne få en kompensation, der udgør 25 pct. af forskellen mellem ægtefællernes pension opsparet på pensionsdepotet i løbet af ægteskabet. Er der ikke tale om løbende, livsvarig pension bliver ordningen omregnet til livsvarig pension. hed for at udskyde betalingen, så den afdrages over en kort årrække, når en løbende livsbetinget ydelse kommer til udbetaling. Den udsatte (opsatte) betaling bliver reguleret med satsreguleringsprocenten. Pensionsinstituttet er berettiget til at opkræve administrationsomkostningerne som følge af arbejdet med, at en ægtefælle skal give den anden ægtefælle andel af en pensionsrettighed mv. Hvis din pension i JØP skal deles, så kan den ikke deles således, at din fraskilte/fraseparerede ægtefælle indtræder helt eller delvist i din pensionsordning. Der kan blive tale om, at din ægtefælle har ret til en del af værdien af din pensionsret og din tidligere ægtefælle kan herudover få ret til et vederlagskrav. Vurderingen af kompensation er et skøn fra domstolenes side. Ægtepagt Du kan vælge at oprette en ægtepagt, der kan give en anden fordeling end den der fremgår af retsvirkningsloven. Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at en pensionsrettighed skal være særeje. Dette kan også omfatte fremtidige indbetalinger på pensionsrettigheden. Endvidere kan man aftale, at værdien af kapital- og ratepensioner skal indgå i delingen af fællesboet. Du kan ikke på forhånd oprette ægtepagt eller delingsaftaler på livrenter. Rådgivning Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en advokat om pensionsordningers behandling i forbindelse med sepa ration eller skilsmisse og ved oprettelse af ægtepagt. Der kan blive tale om at betale kompensation, uanset at den tidligere ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension. En ægtefælle, der er insolvent, skal ikke betale kompensation til den anden ægtefælle. Ægtefællerne udtager altid egne pensionsordninger, medmindre pensionsordningen kan ophæves. Beløb, som skal betales til den anden ægtefælle, betales kontant. Skifteretten har mulighed for at godkende afdragsvis betaling over en kort årrække, eller at udlodde kapital- og ratepensioner til den anden ægtefælle, hvis pensionsinstituttet tillader dette. Endelig er der mulig JØP INFORMATION

7 7 Ugifteydelsen gælder kun i afdeling 1 Hvis du dør, inden du fylder 67 år og ikke modtager alderspension, udbetaler JØP et engangs beløb, en såkaldt ugifte ydelse. Det er en betingelse, at du hverken efterlader dig en ægtefælle, registreret partner, samlever eller tidligere ægtefælle/registreret partner, som har ret til ægtefælle-/ samleverpension. Ugifteydelsen bliver udbetalt uden om dit bo, direkte til de berettigede, medmindre du har bestemt, at pengene skal udbetales til boet. Det betyder bl.a., at dine eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på ugifteydelsen. Du kan til enhver tid ændre begunstigelsen. Bagerst i brochuren finder du blanketten, som du skal bruge, når du skal indsætte en begunstiget til ugifteydelsen. Hvis du ikke efterlader dig legale eller testamentariske arvinger og ikke har indsat en begunstiget, udbetales ugifteydelsen ikke. Ugifteydelsen svarer til fire gange den årlige ægtefælle pension. Den udbetales som en engangssum. Har du ikke truffet anden beslutning, udbetaler JØP ugifteydelsen til dine nærmeste pårørende som begrebet er defineret i forsikringsaftalelovens 105 a. JØP definerer nærmeste pårørende efter den til enhver tid gældende 105 a uanset, hvornår man er optaget i JØP. I stedet for nærmeste pårørende kan du vælge at indsætte begunstigede til ugifteydelsen. Du kan indsætte din samlever eller dine livsarvinger (børn, børnebørn) som begunstigede. Du kan også bestemme, at ugifteydelsen skal udbetales til dit bo, således at pengene fordeles i henhold til dit testamente eller efter arvelovens regler. Nærmeste pårørende I FAL 105 a fremgår det, at din nærmeste pårørende er ægtefælle, samlever (hvis I bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet), livsarvinger, arvinger i henhold til testamente og øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen). ÆGTEFÆLLEPENSION

8 Ægtefællepension 8 Andre dækninger Udover ægtefællepensionen er der også andre dækninger til dine efterladte. Der er en livsforsikring, og der kan også være udbetaling af et tillæg til pensionen. Livsforsikring Vores livsforsikring sikrer udbetaling af et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør, inden du bliver 67 år. Forsikringen dækker ikke hvilende medlemmer. Du kan se beløbene på Der gælder særlige regler om reduktion af forsikringssummen, hvis du er omfattet af den toårige karensperiode. Særlige tillæg til pensionen Der kan blive udbetalt et ugaranteret tillæg til ægtefællepensionen, som stammer fra de såkaldte særlige bonushensættelser, enten de individuelle eller kollektive. Begge udgør JØPs basiskapital. Hvis du har omtegnet din pensionsordning, stammer dit tillæg fra egenkapitalen, da du i forbindelse med omtegningen, har fået individualiseret din andel af egenkapitalen som individuelle særlige bonushensættelser. Har du ved din død ikke selv fået udbetalt dine individuelle særlige bonushensættelser udbetales det resterende beløb til dit bo som en sum. Størrelsen af tillæggene bliver fastsat løbende og kan ændres og eventuelt helt bortfalde. Du kan læse mere om tillæggene på Livsforsikringen bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du indsætter en eller flere som begunstiget til livsforsikringen. Du kan til enhver tid ændre begunstigelsen. Det sker ved skriftlig aftale med Forenede Gruppeliv. Indsættelse af en begunstiget sker ved skriftlig aftale med Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby, telefon (henvis til aftale nr ). Skifteretten skal underrettes om udbetaling til en begunstiget. Du kan læse mere om JØPs livsforsikring på JØP INFORMATION

9 9 Skat og boafgift Hvordan er det nu med skat på pensionsudbetalinger og er der boafgift på summerne? Find svarene her. Ægtefællepension Den løbende udbetaling af ægtefællepension bliver beskattet som almindelig indkomst. Ugifteydelsen og livsforsikringen Vi tilbageholder en afgift på 40 pct. af ugifteydelsen efter reglerne i pensionsbeskatningsloven. Livsforsikringen bliver udbetalt uden afgift. Der skal dog betales boafgift af både ugifteydelsen og livsforsikringssummen ifølge reglerne i boafgiftsloven. Ægtefæller er fritaget for at betale boafgift. Samlevere med fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet, børn og fraseparerede eller fraskilte ægtefæller skal betale 15 pct. i boafgift. Endvidere betaler afdødes forældre også 15 pct. i boafgift. Andre skal betale boafgift og tillægsboafgift på i alt 36,25 pct. Du kan vælge at lade din ugifteydelse indgå i boet. Fordelen er, at du her kan fratrække et bundfradrag (se inden der bliver trukket boafgift, og arven bliver udbetalt. Det har kun betydning, hvis boet, uden ugifteydelsen, er mindre end det aktuelle bundfradrag. Ulempen, ved at lade ugifteydelsen indgå i boet er, at dine eventuelle kreditorer vil få andel i ugifte ydelsen i det omfang, kreditorernes krav ikke dækkes af boets øvrige formue. Kreditorerne får der imod ikke andel i ugifteydelsen, hvis den bliver udbetalt direkte til arvingerne. Ved behandlingen af boet trækker skifteretten/bobehandleren boafgiften fra, inden arven bliver udbetalt. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte medlemsservice på tlf.: eller på joep@joep.dk. ÆGTEFÆLLEPENSION

10 Ægtefællepension 10 Erklæring vedrørende udbetaling af Ugifteydelse I henhold til 8, stk. 4, i Regulativ 1 for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse bestemmer Undertegnede Adresse* Postnr. og by Medlemsnr. eller CPR.-nr. der er medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, at en eventuel ugifteydelse, som måtte komme til udbetaling i anledningen af min død, skal tilfalde (sæt kryds): mit bo min samlever* mine livsarvinger, (dvs. børn, børnebørn m.v.) Navn på samleveren Adresse Postnr. og by CPR.-nr. *Folkeregisterattest for både medlem og medlemmets samlever skal vedlægges, som dokumentation for fælles bopæl. den (underskrift) Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn Stilling Navn Stilling Adresse Adresse Postnr. og by Postnr. og by For at få retsvirkning skal erklæringen efter at være underskrevet og bekræftet af vitterlighedsvidner indsendes til JØP. Hvis samlever begunstiges skal folkeregisterattester for medlemmet og medlemmets samlever sendes med som dokumentation for fælles bopæl. JØP INFORMATION

11 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr RATEPENSION I JØP

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2008 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 17 18 19 20 Til og med 54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752-55 67.232

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2019 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

PENSION EFTER JØP MEDLEM

PENSION EFTER JØP MEDLEM PENSION EFTER JØP MEDLEM JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvordan er du dækket efter et JØP medlem? 3 Ægtefællepension 3 Samleverpension 4 Hvor længe kan jeg få ægtefælle-/samleverpension

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Pensionskompensation

Pensionskompensation - 1 Pensionskompensation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Ægtefællers

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere