UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 17/12028 UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2016, 55 i lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 110 i lov om en aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet for følgende frikommunenetværk: 1) En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet. Netværket omfatter følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner. 2) En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Netværket omfatter følgende frikommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner. Stk. 2. En frikommune kan alene igangsætte forsøg efter denne bekendtgørelse, som frikommunen har søgt om og fået godkendt. Forsøg efter bekendtgørelsen administreres og finansieres fuldt ud af frikommunen. Stk. 3. Frikommunen skal fortsat indberette data om den aktive indsats i henhold til bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Stk. 4. Forsøg efter denne bekendtgørelse skal være iværksat senest den 1. oktober Kapitel 2 Forsøg i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, jf. 1, stk. 1, nr. 1, gennemføres forsøg som nævnt i Mikrolån 3. Personer, der deltager i forsøget om mikrolån, jf. 9 i lov om frikommunenetværk, er undtaget fra reglerne om varighedsbegrænsningen for tilbud om vejledning og opkvalificering til personer omfattet af 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om uddannelsespålæg til personer omfattet af 2, nr. 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. når jobcenteret giver tilbud om vejledning og opkvalificering i form af forløbet fra ledig til virksomhedsejer. Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af 1) 21 b, stk. 3-8 og 10, om uddannelsespålæg i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) 75 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at tilbud om vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger for personer omfattet af lovens 2, nr. 10, og 3) 36 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Formkrav ved lovpligtige samtaler 4. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 og 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4, 6, 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

2 Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere. Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i frikommunens forsøg. 1) 16, stk. 1, og stk. 3-6 og 8, 16 a, stk. 1-6, 16 b, 17-18, b, 26 a, stk. 3, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og 2) 35-39, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold og selvbooking. 5. Frikommunerne fastlægger selv kontaktformen for den opfølgningssamtale, der skal gennemføres efter 70 d, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af 2, nr. 7, og som er ansat i fleksjob. Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 70 d, stk. 1, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter opfølgningssamtalen skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet. 6. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, herunder form, hyppighed og indsats. Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgningen både kvalitets- og antalsmæssigt for den målgruppe, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til det hidtidige niveau eller mere. Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 13 a, 13 b og 13 c, stk. 2-4, i lov om sygedagpenge, hvorefter der er fastlagt krav til kommunens opfølgning, herunder opfølgningens form og hyppighed samt aftale med sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats. Fremme af iværksætteri 7. Frikommunerne kan give personer omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., længerevarende tilbud om vejledning og opkvalificering i form af iværksætterforløb tidligt i ledighedsperioden. Under deltagelse i et iværksætterforløb afholdes jobsamtaler med fokus på progression i arbejdet med personens forretningsplan, og der udarbejdes en»min Iværksætterplan«i stedet for en»min Plan«. Frikommunen skal forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til»min Plan«. Stk. 2. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunerne screener de personer, der skal indgå i forsøget, så det forud for forsøget vurderes realistisk, at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation. Stk. 3. Jobcenteret kan fritage personer, som deltager i et iværksætterforløb, jf. stk. 1, fra kravet i 47, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at de skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde, og om at de skal søge om fritagelse fra rådighedskravet. En fritagelse skal meddeles skriftligt til personen. Stk. 4. Deltagerne må ikke starte selvstændig virksomhed under forløbet. 1) 16, stk. 1, og 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb og krav om udarbejdelse af en»min Plan«for personer omfattet af lovens 2, nr. 1, 2) 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer omfattet af lovens 2, nr. 1, der er fyldt 30 år eller er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og 3) 35, stk. 1, 47, stk. 1 og 2, og i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til de individuelle jobsamtalers indhold, krav til rådighed, samt krav til udarbejdelse af»min Plan«. Fleksibilitet i forhold til rimelighedskravet 8. Frikommunerne kan uanset forholdet mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af 2, nr. 3, 2, nr. 7, som har en ledighedsperiode på mere end 18 måneder, 2, nr. 11 og 13. Stk. 2. Det er en betingelse for forsøget, at der er tale om virksomhedspraktik i små miljøer med et særligt fokus på trygge rammer omkring personen, og at jobcenteret vurderer, at personen bedst udvikler sig i sådanne miljøer. Stk. 3. Såfremt der under en virksomhedspraktik sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at deltage i praktikken, foretages der en ny vurdering af, om personen fortsat opfylder betingelsen i stk. 2. Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 48, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 73 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Fleksible rammer for uddannelse

3 9. Frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af 2, nr. 1, i samme lov, i mere end 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Det er en betingelse, at personen 1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller 2) vanskeligt kan varetage arbejde inden for det område, som personen er uddannet til. Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år. 10. Frikommunerne kan give tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til personer omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er under 30 år. Det er en betingelse, at personen 1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller 2) vanskeligt kan varetage arbejde inden for det område, som personen er uddannet til. Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 37, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse ikke kan gives til personer, som er under 30 år. Delvis fritagelse for uddannelsespålæg 11. Frikommunerne er undtaget fra at give uddannelsespålæg efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af 2, nr. 13, i samme lov, hvis der foreligger en faglig vurdering, som dokumenterer, at personen varigt ikke er i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår over STU-niveau, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunen tilrettelægger indholdet af indsatsen og kontaktforløbet, som den unge skal have efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uden at tilbud, indsatser, aktiviteter, tests mv. skal afgives som led i et uddannelsespålæg. Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager 12. Frikommunerne kan undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge med lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn, til brug for den første opfølgningssamtale, jf. 13 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge, hvis andre former for helbredsoplysninger efter kommunens vurdering udgør et tilstrækkeligt grundlag for opfølgningen. Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 11 a, i lov om sygedagpenge. Rehabiliteringsteams 13. Frikommunerne er fritaget for at behandle sager om det første jobafklaringsforløb i rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Stk. 2. Det forudsættes, at borgeren får en individuelt tilrettelagt indsats, som fremmer tilbagevenden til arbejdsmarkedet og er tilpasset borgerens helbredsforhold. Stk. 3. Forsøget indebærer en fravigelse af 1) 68 d, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen skal behandle sagen i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter 24 a, i lov om sygedagpenge. 2) 9, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter rehabiliteringsteamet skal behandle og give indstilling om indsatsen i sager om det første jobafklaringsforløb. 14. Frikommunerne kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet til vurdering af, om borgeren skal tilbydes ressourceforløb, visiteres til fleksjob eller tilkendes førtidspension uden at rekvirere en attest med den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen, herunder teamets vurdering af behov for skånehensyn samt hvilken indsats, der skal indgå i et ressourceforløb. Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af 30 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 4, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for

4 så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde. Kapitel 3 Forsøg i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren 15. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, jf. 1, stk. 1, nr. 2, gennemføres forsøg, som nævnt i En handleplan 16. Frikommunerne er undtaget fra reglerne om indhold og formkrav om udarbejdelse af»min Plan«og særskilte planer for uddannelsespålæg, aftale om sygedagpengeopfølgning for personer, der er omfattet af 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan samle oplysninger i en fælles plan på tværs af sektorer og beslutte hvilke oplysninger, der skal indgå i planen. Det er en forudsætning for forsøget, at der stadig udarbejdes en plan, hvor det fremgår, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. Frikommunen skal i forhold til personer, der er omfattet af lovens 2, nr. 1, forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til»min Plan«. Stk. 2. Tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal som minimum afgives skriftligt, og det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet. Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 1) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) 50 i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter kommunen skal udarbejde en særskilt jobplan for revalidender, 3) 13 c, stk. 2 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal indgå en aftale med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats, og 4) 52 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om udarbejdelse af»min Plan«. 17. Frikommunerne er undtaget fra reglerne om særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel for 1) personer omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er visiteret til kategori 3 efter 12, stk. 1, nr. 3 i lov om sygedagpenge, og 2) personer omfattet 2, nr. 11 og 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunen kan beskrive de indsatser, der indgår i et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et sygedagpengeforløb, jf. 13 d i lov om sygedagpenge i en samlet handleplan på tværs af sektorer. Det er en forudsætning, at det fremgår af den samlede handleplan, hvilke indsatser, der indgår i jobafklaringsforløbet, ressourceforløbet eller sygedagpengeforløbet. Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 1) 30 a, stk. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter rehabiliteringsplanens indsatsdel skal udarbejdes for personer, der skal have et jobafklaringsforløb, et ressourceforløb eller et sygedagpengeforløb, og 2) 13 d, stk. 5, i lov om sygedagpenge, hvorefter rehabiliteringsplanens indsatsdel skal udarbejdes for personer, der skal have et sygedagpengeforløb. Stk , 69 b og 69 d-e i lov om aktiv socialpolitik finder fortsat anvendelse for personer i ressourceforløb, hvor forløbet fremgår af en samlet plan. Stk k, 69 m og 69 o-p i lov om aktiv socialpolitik finder fortsat anvendelse for personer i jobafklaringsforløb, hvor forløbet fremgår af en samlet plan. Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret 18. Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om, at den kommunale beskæftigelsesindsats skal varetages i et jobcenter. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan beslutte, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har komplekse og sammensatte problemer. Stk. 2. Frikommunen skal udarbejde beskæftigelsesplan og resultatrevision efter 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., uanset om frikommunen har besluttet, at det er en anden enhed i kommunen end jobcenteret, der skal varetage beskæftigelsesindsatsen. Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at der fortsat er et beskæftigelsesrettet perspektiv i indsatsen for personerne. Stk. 4. Såfremt en frikommune beslutter, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret skal udføre opgaver og træffe afgørelser om hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunens afgørelser indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter reglerne i 128 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5 1) 1 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang en frikommune beslutter, at beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats helt eller delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end jobcenteret, 2) 5, stk. 1, og 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter beskæftigelsesindsatsen skal udføres i jobcenteret, og 3) kapitel 1 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., i det omfang en frikommune beslutter, at beskæftigelsesindsatsen delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end jobcenteret. Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen (samtaler) 19. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 og 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4, 6, 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom. Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere. Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i frikommunens forsøg. 1) 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, b, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og 2) 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold. 20. Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 2 efter 12, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten i forhold til den sygemeldte. Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere. Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 13 b, stk. 1, 2 og 4, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed. Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler 21. Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3 efter 12, stk. 1, nr. 3, i lov om sygedagpenge. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten i forhold til den sygemeldte. Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere. Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 13 b, stk. 1, 2 og 4, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed. Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen (samtaler og tilbud) 22. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af 2 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer. Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet og frekvens samt hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom. Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunen i perioden i stedet giver indsats efter anden lovgivning, og at frikommunen ikke undlader helt at afholde samtaler med borgeren. Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, der indgår i frikommunens forsøg.

6 1) 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, og b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og 2) 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold. 23. Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår en person, der er omfattet af 2 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer, senest skal påbegynde et tilbud. Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af reglerne om ret og pligt til tilbud. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunen i perioden i stedet giver indsats efter anden lovgivning. Stk. 3. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, der indgår i frikommunens forsøg. Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af 1) 85, og c, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastsat krav til ret og pligt til tilbud, og 2) 134, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, om tidspunktet for første ret og pligt tilbud m.v. Kapitel Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Forsøgsperioden løber til den 1. januar Ikrafttræden m.v. 26. Bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2017 om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet ophæves. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den [XX] 2017 Morten Binder / Christian Solgaard

UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21.

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1485 af 16/12/2013 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015245 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1566 af 23/12/2014 Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Mikrolån Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE.

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1.juli 2017-31.december 2021. Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND FRIKOMMUNEFORSØG Nordjysk frikommunenetværk 2016-2020 Status 13. oktober 2017 STATUS PÅ ANSØGNINGERNE TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgningsrunde 1 d. 1. december 2016 Ansøgningsrunde 2 ansøgningsfrist d. 1.

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE.

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1.juli 2017-31.december 2021. Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde Punkt 5. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2016-011266 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Ansøgning om Rehabiliteringsteam

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 473 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07874

Læs mere

Nordjysk frikommunenetværk

Nordjysk frikommunenetværk FRIKOMMUNEFORSØG Nordjysk frikommunenetværk 2016-2020 Status 22. juni 2018 STATUS PÅ ANSØGNINGERNE TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Indhold Hvad er frikommuneforsøget? Baggrund og ramme Organisering 3 ansøgningsrunder

Læs mere

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Afdeling: Adm. & Service Initialer: RT Dato: 2017/2018 Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøgstitel: Forsøg med formkrav ved lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 16 a, stk. 8, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, 31 a, stk. 6, 31 f,

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

UDKAST. Forslag. til

UDKAST. Forslag. til UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én plan

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1455 af 07/12/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/10980 Senere ændringer

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på   En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1597 af 14/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/17447

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på http://www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii/. Frikommunenetværk Titel på forsøg

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LOV nr 548 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 18/15906 Senere

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Forslag. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afsnit I Formål, ansvar for indsatsen

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen

Beskrivelse af afdelingen NOTAT Dato: 27. september 2018 Statusnotat jobafklaringsforløb Beskrivelse af afdelingen Sygedagpengeafdelingen er opdelt i følgende teams/opgaveområder: Førtidlig indsats v/ fastholdelsesmedarbejdere,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

ansøgningsrunde 2017

ansøgningsrunde 2017 2017 Forslag til frikommuneforsøg 2. og 3. ansøgningsrunde 2017 DE NORDJYSKE FORSLAG Opdateret januar 2017 Indhold Forslag...2 Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Fire samtaler i jobcenteret det første halve år (også ved ydelsesskift) herefter individuelt tilrettelagt Kontant- og

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 788 af 13/06/2018 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/06016 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 2 af 25 fradrag for ferie med feriegodtgørelse præciseres

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 2 af 25 fradrag for ferie med feriegodtgørelse præciseres Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 1 af 25 Den fulde tekst VEJ nr 9622 af 04/07/2017 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2017 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 807 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0001366

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012.

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012. Lovtidende A 2012 16. januar 2012. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Januar 2019 UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Paragraffer

Januar 2019 UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Paragraffer UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Paragraffer 1 Indhold AFSNIT I... 7 FORMÅL, ANSVAR FOR INDSATSEN OG MÅLGRUPPER... 7 KAPITEL 1... 7 Formål... 7 KAPITEL 2... 7 Ansvaret for indsatsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1008 af 30/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere