SOLRØD KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK - I SOLRØD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK - I SOLRØD KOMMUNE"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK - I SOLRØD KOMMUNE

2 FORORD Byrådet præsenterer her en samlet folkeoplysningspolitik for Solrød Kommune. Folkeoplysningspolitikken beskriver den overordnede ramme for Solrød Kommunes indsats på folkeoplysningsområdet, og skal ses i sammenhæng med kommunens andre politikker, eksempelvis Kommuneplanen , Fritids- og Kulturpolitikken, Sundhedspolitikken m.fl. Folkeoplysningsområdet omfatter alle de tilbud og muligheder for et aktivt fritidsliv, som idrætsforeninger, aftenskoler, uniformerede korps, kulturelle foreninger m.fl. skaber og organiserer. Det er under den folkeoplysende virksomhed, at vi aktivt udvikler og plejer fællesskaber og kompetencer, hovedsageligt båret ud fra et idé- og lystbetonet princip. Solrød Kommune prioriterer, at borgerne og kommunen tilsammen skaber et aktivt og alsidigt kultur- og fritidsliv. Hvad enten man er idrætsudøver i en forening, bliver klogere på verden eller sig selv i aftenskolerne, nyder fællesskaber og lærer om naturen i spejderbevægelsen, eller udfolder sit kreative talent, så vælger den enkelte borger aktivt hvorledes fritiden skal bruges. Dette valg er en investering, som giver afkast i form af livskvalitet, sundhed, velvære og glæde. I det følgende er opstillet en vision, en række grundlæggende værdier samt overordnede mål for folkeoplysningspolitikken i Solrød Kommune. Visionen er det langsigtede mål med den folkeoplysende virksomhed, mens værdierne og målsætningerne er de overordnede principper for arbejdet på folkeoplysningsområdet i kommunen. Visionen, værdierne og målene er styrende for de indsatser og projekter, der sættes i gang i Solrød Kommune. 1

3 VISIONER FOR FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN Solrød Kommune er en naturskøn del af hovedstadsområdet, et dejligt sted at bo og et godt sted at udfolde sig i fritiden. Solrød Kommunes aktive og selvrealiserende borgere bidrager til et aktivt og trygt hverdagsliv med fokus på velfærdsskabende og sundhedsfremmende aktiviteter. Fælles fritids- og kulturoplevelser styrker lokal identitet og fællesskab, mens foreningstraditionen udvikles under hensyn til øget selvbestemmelse, medansvar og respekt for indbyrdes forskelle. VÆRDIER I FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN Folkeoplysningspolitikken bygger på værdier om fællesskab og den enkelte initiativtagers idégrundlag. Folkeoplysningspolitikken skal sikre alsidighed med tilbud på mange interesseområder og på forskellige niveauer for borgere i alle aldre, samt borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Folkeoplysningspolitikken gennemføres i samspil mellem borgerne, de frivillige foreninger, voksenundervisningen og kommunen, og bygger således på partnerskaber, samarbejde, gensidig forpligtelse og respekt. OVERORDNEDE MÅL I FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN Solrød Kommune lægger vægt på mangfoldighed i folkeoplysningens tilbud. Bredden skal fastholdes i såvel omfanget af tilbud som udbredelsen af aktiviteter i kommunen. Solrød Kommune ønsker at udvikle tilbud om folkeoplysende aktiviteter, hvilket indbefatter gode oplevelser, udfoldelsesmuligheder, kompetenceudvikling, fællesskab og forebyggelse. Derudover vil motion og livslang læring have betydning for borgernes sundhed og trivsel livet igennem. Men folkeoplysningens tilbud skal også udvikles, således at de med åbenhed og fleksibilitet understøtter aktivitetsniveauet og giver mulighed for at sætte fokus på særlige indsatsområder. Det kunne eksempelvis være indsatser, der fremmer dagtilbud, sundhed, aktiviteter for særlige målgrupper, styrkelsen af integration m.v. 2

4 Solrød Kommune vil sikre, at alle borgere og foreninger har mulighed for at iværksætte nye initiativer og kender mulighederne for støtte til både organiserede og selvorganiserede aktiviteter. 3

5 INDSATSOMRÅDER Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men en aktiv deltager. Folkeoplysningen bidrager blandt andet til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse og myndiggørelse af borgerne. Det gør folkeoplysningen på mange måder. Det sker gennem det sociale samvær og mødet med andre mennesker - gennem aktiv deltagelse i det bagvedliggende foreningsarbejde - gennem fysisk aktivitet - ved at tilegne sig viden, færdighed eller ny indsigt gennem undervisning og debat - og ved at dele egne erfaringer, viden og færdigheder med andre. I den nye folkeoplysningslov er fremme af demokrati og aktivt medborgerskab som noget nyt skrevet ind i formålet for både den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler og Folkeuniversitet. I henhold til folkeoplysningslovens 34 skal politikken sætte fokus på seks hovedområder. 1. Overordnede målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysningen. 2. Ressourcer og rammer for folkeoplysningen, herunder med særligt fokus på de fysiske rammer set i lyset af udviklingen i befolkningens aktivitetsmønstre. 3. Samspil og sammenhæng mellem folkeoplysningen og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder rammer for en kommunal udviklingspulje. 4. Samspillet mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder, herunder også etableringen af partnerskaber 5. Afgræsning af folkeoplysningsaktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter i regi af kommercielle udbydere, biblioteker, formelle uddannelsesinstitutioner m.v. 6. Den fremtidige brugerinddragelse som styrker det aktive og demokratiske medborgerskab. Med disse hovedområder sikres og synliggøres en bevidst og planlagt udvikling af de rammer, som de folkeoplysende aktører kan agere inden for. Folkeoplysningspolitikken med dennes strategier og indsatsområder styrker nærdemokratiet, og via kravet om brugerindflydelse og formelle strukturer for inddragelse af borgerne og folkeoplysningens lokale aktører kan det lokale demokratiske medborgerskab udvikles. Folkeoplysningspolitikkens hovedområder giver samtidig Solrød Kommune en god mulighed for at se de folkeoplysende aktiviteter i et bredere perspektiv. Eksempelvis kan aktiviteter i selvorganiserede grupper inddrages og understøttes, og udvik- 4

6 lingsprojekter under den folkeoplysende virksomhed kan støttes i kortere eller længere forløb. Endelig kan folkeoplysningen bidrage til at løfte nogle af de opgaver og udfordringer, som samfundet står over for, ved at folkeoplysningspolitikken er med til at prioritere særlige indsatsområder, eksempelvis på områder som integration, forebyggelse, dagtilbud m.v. En grundlæggende ambition i eventuelle samarbejde og partnerskaber mellem kommunen og folkeoplysningens aktører er, at forskydningen fra kommunalt regi til foreningsregi motiverer deltagerne/borgerne til at tage et større ansvar for eget liv og ansvar for det fælles. Det er dog samtidig afgørende at disse samarbejder og partnerskaber indgås i fuld frivillighed og med foreninger, som har forudsætningerne, engagementet, interessen og ressourcerne til at indgå heri. Folkeoplysningspolitikkens indhold er udfærdiget i et tæt samarbejde med brugerne på det folkeoplysende område, og politikkens hovedområder er nedenfor opdelt i politiske mål, handlinger og generelle informationer. 5

7 Rammer for folkeoplysningen I henhold til folkeoplysningslovens kapitler 2-8 sikrer Solrød Kommune rammerne for aktiviteter under folkeoplysningen, hvilket omfatter henholdsvis lokaler og faciliteter, tilskuds- og støttemuligheder samt vilkår og betingelser for at kunne agere effektivt som forening eller initiativtager i Solrød Kommune. Politiske mål Solrød Kommune ønsker, at der stilles en varieret vifte af hensigtsmæssige og veldrevne lokale faciliteter til rådighed for initiativer under folkeoplysningen, og at eksisterende lokaler og baner udnyttes bedst muligt. Solrød Kommune ønsker at udvikle eksisterende og fremtidige rammer for den folkeoplysende virksomhed ud fra principper om nærhed, tilgængelighed og fleksibilitet. Solrød Kommune ønsker at lægge vægt på øget samarbejde på folkeoplysningsområdet. Et forstærket netværk såvel foreningerne imellem som mellem foreningslivet og de kommunale institutioner vil, ligesom øget samarbejde med erhvervslivet og private samt på tværs af kommuner, tilføre folkeoplysningsområdet flere muligheder for at iværksætte større initiativer. 6

8 Hvad kan Solrød Kommune gøre? Solrød Kommune vil sikre, at folkeoplysningsudvalget har kompetence til at støtte og stille lokaler til rådighed for folkeoplysende virksomhed af enhver art. Solrød Kommune vil støtte lokale initiativer til fritids- og kulturaktiviteter med puljer til forskellige former for tilskud og støtte. Graden af brugerbetaling indgår i afvejningen af incitamenter til mest mulig borgerdeltagelse, og hvor særlige forhold gør sig gældende, er der mulighed for at undtage for kravet om deltagerbetaling. Solrød Kommune vil fortsat forenkle og synliggøre tilbud, muligheder og krav til borgerne samt støtte og vejlede med hensyn til de lovmæssige og administrative betingelser, der stilles til foreningerne. De frivillige i foreningslivet er også fremover et fundament i folkeoplysningspolitikken, hvor et fremtidigt generationsskifte vil stimuleres ved højere grad af indflydelse og samtidig mindre grad af foreningsmæssig forpligtelse. Solrød Kommune vil fremme mulighederne for socialt samvær, fællesskab og kreativ udfoldelse. Dette kunne eksempelvis være lokaler til kulturelle udstillinger eller værksteder, samt indbydende væresteder efter endt træning eller undervisning. Solrød Kommune vil sammen med folkeoplysningsudvalget lave en revision af retningslinjerne i Solrød-ordningen. Fakta Anvisning af og regler for udlån af lokaler og faciliteter samt tilskud er beskrevet i Tilskud til folkeoplysning m.v. i Solrød Kommune. Satser for lokale-, medlemstilskud m.m. er skrevet i Takstbladet for folkeoplysning. 7

9 Samspil og sammenhæng mellem folkeoplysningen og selvorganiserede grupper og aktiviteter Foreningslivet udfordres og udvikles i dag i mange nye retninger. Traditionelle tilbud om deltagelse på faste hold imødekommer ikke længere alle borgernes behov. Derfor udvikler foreningerne nye organisationsformer, hvilket blandt andet sker med inspiration fra selvorganiserede grupper, uden at der derved gøres op med foreningstanken. For at folkeoplysningen kan være med til at løfte nogle af de udfordringer og imødekomme den udvikling, der sker i samfundet, er der behov for, at foreningerne kan indgå i et aktivt samspil med hele civilsamfundet, herunder andre frivillige organisationer, det lokale erhvervsliv og de løsere netværk. Derudover er der behov for en fortsat udvikling af nye initiativer/projekter, der kan bidrage til at styrke og forny folkeoplysningen. Politiske mål Solrød Kommune ønsker med forskellige puljer at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organisationsformer eller projekter. Den traditionelle forening er ikke altid en nødvendig ramme for en aktivitet. Derfor skal det organiserede foreningsliv have mulighed for at udvikle organisationsformer, der i højere grad kan involvere nye grupper og andre end dem, som traditionelt er medlem af en forening, ligesom selvorganiserede aktiviteter skal kunne opnå tilskud. Solrød Kommune lægger vægt på lokaler og faciliteter til udvikling af flere, mere fleksible og spontant tilgængelige aktivitetsmuligheder. Samtidig vægtes nærhed og tidsmæssig tilgængelighed i forhold til børn og seniorer, samt borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Solrød Kommune ønsker, at det bliver nemmere og mere attraktivt at danne folkeoplysende foreninger. 8

10 Hvad kan Solrød Kommune gøre? Solrød Kommune vil sikre, at der inden for den økonomiske ramme på folkeoplysningsområdet afsættes en pulje til at understøtte det folkeoplysende udviklingsarbejde. Puljen vil være benævnt Udviklingspuljen. Solrød Kommune vil primo 2012 udarbejde nærmere retningslinjer for Udviklingspuljen, men grundlæggende kan aktiviteter og initiativer, der understøttes af Udviklingspuljen, have deres udspring i både det organiserede foreningsliv som i selvorganiserede grupper, der ikke behøver at være godkendt som folkeoplysende foreninger. Solrød Kommune vil sørge for, at støttemuligheder og midler til udvikling og iværksættelse af nye aktiviteter/initiativer kommunikeres tydeligt ud, så alle borgere, organisationer og foreninger er vidende om muligheder, puljer og perspektiver for støtte. Solrød Kommune vil arbejde for at reglerne omkring foreningsdannelse bliver gjort mere lempelige, og at god vejledning og starttilskud fortsat ydes. Fakta Hjælp til foreningsdannelse og støttemuligheder til folkeoplysende foreninger findes på Solrød Kommunes hjemmeside Kultur & Fritid Foreningsservice Retningslinjer for de forskellige start-, drifts- og udviklingspuljer fremgår af Solrød-ordningen, som primo 2012 vil blive revideret 9

11 Samspillet mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende indsatser i Solrød Kommune, og sigter især på en samling af eksisterende politiske visioner samt at skabe grundlag for brede samarbejder og partnerskaber. Politiske mål Solrød Kommune lægger vægt på, at folkeoplysningen understøtter tilbud og indsatser på handicapområdet, i arbejdet med integration, på børne- og unge-området, i forebyggelse og sundhed, samt dagtilbud til borgere i alle aldre. Solrød Kommune ønsker øget samarbejde og partnerskaber på folkeoplysningsområdet. Et forstærket netværk såvel foreningerne imellem som mellem foreningslivet og de kommunale institutioner vil, ligesom øget samarbejde med erhvervslivet og private samt på tværs af kommuner, give folkeoplysningsområdet flere muligheder for at iværksætte større initiativer og løse konkrete opgaver. Hvad kan Solrød Kommune gøre? Solrød Kommune vil understøtte samarbejde og partnerskaber mellem kommunen og foreninger eller organisationer i eller uden for den folkeoplysende virksomhed. Samarbejdet skal bidrage til realiseringen af kommunens målsætninger og visioner på alle politikområder med tilknytning til folkeoplysningsområdet. Øvrige samarbejder og partnerskaber understøttes ud fra behovs- og initiativstyret princip. Det kan eksempelvis være samarbejde mellem folkeoplysningen og biblioteket på områder såsom foredrag, debatarrangementer eller digitaliseringsstrategier, eller samarbejde med patientorganisationer omkring sundhedsfremme, genoptræning m.v. 10

12 Fakta Folkeoplysningspolitikken er et supplement til den vedtagne Fritids- og kulturpolitik samt Helhedsplanen for Idrætsområdet Kommuneplanen opstiller en målsætning om, at borgernes og kommunens ressourcer tilsammen skal skabe et alsidigt kultur- og fritidsliv. Integrationspolitikken beskriver blandt andet, hvorledes kommunen skal iværksætte særlige tiltag i samarbejde med foreninger, organisationer m.fl. med det formål at få børn, unge og voksne med anden etnisk baggrund til at deltage i folkeoplysningen. De skolepolitiske visioner og mål beskriver blandt andet, hvorledes en børne- og voksenkultur baseret på fornuft, hensyntagen og fælles forpligtende samvær skal opbygges. Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan den folkeoplysende virksomhed alene eller i partnerskab med f.eks. biblioteket kan understøtte børn og unges udvikling, læring og trivsel. Sundhedspolitikken opstiller målsætninger om fysisk aktivitet udført i folkeoplysende foreninger, i partnerskaber mellem institutioner og foreninger, samt gode rammer for selvorganiseret motion og bevægelse. 11

13 Afgrænsningen af folkeoplysningen i forhold til konkurrerende aktiviteter I en tid, hvor tilbuddene fra udbydere både under og udenfor folkeoplysningen bliver mere individualiserede og specielle, er det vigtigt, at den folkeoplysende virksomhed fortsat funderer sine aktiviteter på borgerinitierede initiativer, primært i det frivillige, demokratisk opbyggede foreningsliv, som bæres af det forpligtende fællesskab. Politiske mål Solrød Kommune ønsker, at folkeoplysningen fortsat kan udvikle tidssvarende og aktuelle aktivitetstilbud, men udviklingen skal samtidig foregå på et demokratisk nonprofitgrundlag med henblik på at styrke og udvikle de fællesskaber, som fortsat er foreningslivets primære kerneværdi. Solrød Kommune ønsker, at de folkeoplysende aktiviteter indgår i samarbejde og partnerskaber med kommunale tilbud og tilbud fra det øvrige foreningsliv i kommunen, f.eks. de kulturelle, humanitære, sociale, patientrettede, hobbybetonede og politiske foreninger samt andre interesseorganisationer. Hvad kan Solrød Kommune gøre? Solrød Kommune vil sikre, at de kommunale tilskud alene går til almennyttige formål med folkeoplysende sigte for derved at styrke og støtte det folkeoplysende arbejde. Solrød Kommune vil sikre faste kriterier for områder som grænser op til aktiviteter, der konkurrerer med kommercielle udbydere. Eksempelvis er udarbejdet et sæt kriterier for brugen af motionslokalet i Solrød Idrætscenter. Solrød Kommune vil understøtte samarbejde mellem folkeoplysningen og biblioteket på områder såsom foredrag, debatarrangementer eller digitaliseringsstrategier. 12

14 Fakta Ifølge konkurrenceloven må kommuner ikke være konkurrenceforvridende f.eks. ved at give gratis eller meget billig adgang til faciliteter, der konkurrerer med de kommercielle motionscentre. Derfor er udarbejdet et sæt retningslinjer for brugen af motionslokalet i Solrød Idrætscenter, hvilket som en form for idrætsstøtte og efter individuel aftale giver mulighed for at stille lokalet til rådighed for idrætsudøvere med særlige behov og i begrænsede tidsrum. 13

15 Brugerinddragelse under folkeoplysningen Brugerne skal sikres formel og reel brugerindflydelse. Derfor er det i henhold til folkeoplysningslovens 35 stk. 2 byrådets forpligtelse at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3. Udvalget har udtaleret ved fremtidige ændringer af folkeoplysningspolitikken, det årlige budget samt tilskudsreglerne for området. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at uddelegere nogle af sine kompetencer til udvalget. Politiske mål Solrød Kommune ønsker en fortsat brugerinddragelse gennem et folkeoplysningsudvalg, jf. folkeoplysningslovens 35 stk. 2. Der skal som minimum være repræsentation af aftenskoler, idrætten, uniformerede korps, kulturelle foreninger og byrådet, men uorganiserede kan også få sæde i udvalget. Udvalgets kompetencer kan blive varetaget i samarbejde med mindre, specialiserede brugerråd, som eksempelvis Solrød Idræts Union. Solrød Kommune ønsker et synligt og attraktivt folkeoplysningsudvalg, der udover den lovpligtige udtaleret har kompetence på flere områder, eksempelvis i forbindelse med fordeling af diverse tilskudsmidler, fordelingen af lokaler- og øvrige faciliteter m.v., jf. kompetence og opgavefordelingsplanen gældende fra

16 Hvad kan Solrød Kommune gøre? Solrød Kommune vil sikre brugerinddragelsen gennem et folkeoplysningsudvalg bestående af op til 9 medlemmer, hvorunder aftenskoler, idrætten, uniformerede korps, kulturelle foreninger og byrådet er repræsenteret. Men samtidig sikres pladser til andre aktører under folkeoplysningen, f.eks. de uorganiserede udøvere, udøvere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser m.fl. Solrød Kommune vil gennem administrativ bistand sikre, at folkeoplysningsudvalget orienteres om ny lovgivning, relevante kommunale aktiviteter etc., og at information om udvalgets virksomhed kommunikeres til alle, der udøver aktiviteter på det folkeoplysende område. Solrød Kommune vil fortsat uddelegere en høj grad af beslutningskompetence til folkeoplysningsudvalget, hvilket sikrer en hurtig og fleksibel sagsbehandling. Fakta Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver Folkeoplysningsudvalgets vedtægter 15

17 Byrådets vision for Solrød Kommune Solrød Kommune er en naturskøn del af hovedstadsområdet, hvor vi bor godt og løbende udvikler muligheder for et aktivt og trygt hverdagsliv. En dynamisk kommune - det bedste sted at bo i hovedstadsområdet. En kommune med en bæredygtig økonomi med plads til stabil drift og udvikling En velfungerende bokommune, der rummer befolkningstilgang og ændringer i befolkningssammensætningen Borgernes og kommunens ressourcer skaber tilsammen et alsidigt kultur- og fritidsliv Natur og miljø beskyttes, så Solrød også fremover er en grøn oase i hovedstadsområdet. Udgangspunktet er værdierne: Selvbestemmelse, medansvar og respekt for forskelle. 16

18 Folkeoplysningspolitik i Solrød Kommune Udgivet af Solrød Kommune januar 2012 Redaktion: Mona Madsen, Fritids- og kulturchef Alice Kristensen, Ekspeditionssekretær ved Kultur & Fritid Annette Kristensen, Assistent ved Kultur & Fritid Peter Jul Jacobsen, Idræts- & fritidskonsulent Produktion og layout:? Tryk:? Oplag:? Foto:? Folkeoplysningspolitikken kan downloades i pdf-format på eller rekvireres ved henvendelse til: Solrød Kommune Solrød Rådhus Solrød Center Solrød Strand Tlf.:

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab. Det er kommunernes rolle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune

Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og en forudsætning for kommunens udvikling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Lyst til at gøre en forskel. Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik

Lyst til at gøre en forskel. Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik Lyst til at gøre en forskel Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012-2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Folkeoplysning i Vesthimmerlands Kommune... 5 Vision... 6 Folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE 2018-2022 INDHOLDSFORTEGN ELSE Forord 3 Formål 4 Vision 5 Rammer 6 Handicappede 7 Voksenundervisning 8 Foreningsarbejde 9 Rådigheds-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik

Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik KULTUR OG FRITID 17. januar 2019 Målsætning Frederikssund Kommune understøtter foreningslivet, som dækker kommunen bredt såvel facilitetsmæssigt og økonomisk

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

FMK ser derfor ikke folkeoplysningen som et isoleret politikområde men som et afgørende og integreret element i kommunens fremtidige udvikling.

FMK ser derfor ikke folkeoplysningen som et isoleret politikområde men som et afgørende og integreret element i kommunens fremtidige udvikling. Ny Folkeoplysningspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne tekst er baseret på input fra opstartsmøder i en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget i 2015. Arbejdsgruppen blev sat i bero pga. manglende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Folkeoplysningspolitik i Struer Kommune Efter Folkeoplysningslovens 34 vedtager og offentliggør

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Guide. til en kommunal folkeoplysningspolitik. De folkeoplysende organisationer

Guide. til en kommunal folkeoplysningspolitik. De folkeoplysende organisationer Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik De folkeoplysende organisationer September 2011 1 Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Idémøde Idéer til handleplan, som har til formål at styrke og udvikle de folkeoplysende aktiviteter. Udarbejdet på idémøde den 1. november 2011. Deltagere: Medlemmer fra foreninger og aftenskoler Idéer

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Byrådet besluttede på sit møde den 21. november 2016, at igangsætte et analysearbejde af den fremtidige organisering af hele folkeoplysningsområdet.

Byrådet besluttede på sit møde den 21. november 2016, at igangsætte et analysearbejde af den fremtidige organisering af hele folkeoplysningsområdet. Analyse af fremtidig organisering af Folkeoplysningsområdet. Byrådet besluttede på sit møde den 21. november 2016, at igangsætte et analysearbejde af den fremtidige organisering af hele folkeoplysningsområdet.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2008

Fritids- og idrætspolitik 2008 Fritids- og idrætspolitik 2008 Forslag Indledning Fritids- og idrætslivet er under forandring i disse år. Tilslutningen til foreningslivet er stagnerende og befolkningen vælger i stigende grad aktiviteter

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken forslag til emner/temaer til mulig/e handlinger til det videre arbejde med folkeoplysningspolitikken

Folkeoplysningspolitikken forslag til emner/temaer til mulig/e handlinger til det videre arbejde med folkeoplysningspolitikken Folkeoplysningspolitikken forslag til emner/temaer til mulig/e handlinger til det videre arbejde med folkeoplysningspolitikken Formålet med politikken er at sætte rammer og mål for folkeoplysningen og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FORORD TIL GULDBORGSUND KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGS- POLITIK Danmark bliver kaldt foreningernes land. Og vi er overbeviste om, at det folkeoplysende foreningsliv og det fællesskab,

Læs mere

Intro Kultur og Fritid

Intro Kultur og Fritid Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 17.01.2018 INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Folkeoplysningsstrategi

Folkeoplysningsstrategi Kultur og Fritid Folkeoplysningsstrategi 2013-2017 Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 18.14.00-P22-2-11 Ref.: Maria Grønhøj Bisgaard

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken

Folkeoplysningspolitikken Solrød kommune Fritid og kultur Folkeoplysningspolitikken I Solrød Kommune 1 Forord Byrådet præsenterer her en samlet folkeoplysningspolitik for Solrød Kommune. Indhold Forord... 3 Visioner, værdier og

Læs mere

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslag til revision af Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslaget er udarbejdet af Bornholms Idrætsråd 20-01-2013 1 Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune Det er Bornholms Regionskommunes

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Idræts- og fritidspolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Idræts- og fritidspolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Idræts- og fritidspolitik 2017-2020... 4 Det gode foreningsliv... 7 Frivillige... 9 Det aktive ungdomsliv...11

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2017-2020 Baggrund Folkeoplysningspolitikken er en lokal politik, der formuleres ud fra de faktiske kommunale forhold, og som skal bidrage til at sikre dynamik og fremdrift på folkeoplysningsområdet

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid & Fællesskab Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid & Fællesskab Et aktivt fritidsliv og deltagelse i forpligtende fællesskaber skaber livskvalitet og er en del af fundamentet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere