Strategisk rammekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk rammekontrakt"

Transkript

1 Strategisk rammekontrakt Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand [Navn] Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

2 Strategisk rammekontrakt Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Københavns Professionshøjskoles kerneopgaver. Status og varighed Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren. Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse samt en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør institutionens grundlag for at realisere målene. For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed. 2

3 For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed. Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontraktperioden. Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten. Strategiske mål i rammekontrakten Københavns Professionshøjskole er etableret per 1. marts 2018 gennem en fusion af professionshøjskolerne Metropol og UCC. Der er ved rammekontraktens indgåelse ikke udarbejdet en strategi for Københavns Professionshøjskole. De strategiske mål i rammekontrakten tager derfor udgangspunkt i visionen for fusionen og bygger videre på de tidligere organisationers strategiske prioriteringer. Den strategiske rammekontrakt for Københavns Professionshøjskole afspejler desuden, at institutionen især i etableringsåret 2018, men også længere frem i tiden, vil bruge mange ressourcer på at fastlægge et nyt fælles grundlag for organisationen, herunder systemer, processer og procedurer. Københavns Professionshøjskole har med visionen Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer fokus på, at fremtidens udfordringer på velfærdssamfundets kerneområder kræver stærke professionelle, der kan håndtere udfordringerne kompetent og kvalificeret. Dette skal blandt andet opnås ved at sætte nye standarder for grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling i et kvalificeret samspil med region, kommuner og virksomheder. Visionen for Københavns Professionshøjskole lægger særlig vægt på 3 fokusområder: Et velfærdssamfund i forandring Københavns Professionshøjskole skal bidrage til at udvikle og nytænke løsninger, der vil kunne imødekomme fremtidens velfærdsudfordringer kvalificeret og offensivt. Kompleksiteten i de ydelser, velfærdsinstitutionerne skal levere, vil stige i de kommende år, ligesom krav og forventninger med forøget hastighed vil forandre sig. Ligeledes bliver den accelererende digitale udvikling et nyt grundvilkår. Ambitionen er at sætte nye standarder for praksisnære, forskningsbaserede videregående uddannelser. Samtidig skal Københavns Professionshøjskole skabe rammer for samarbejde og inspiration på tværs af traditionelle faggrænser og i nye sammenhænge samt være den naturlige udviklingsarena for kommunale og regionale udviklingsprojekter med borgeren i centrum. Uddannelse for fremtiden fremtidens uddannelser Københavns Professionshøjskole skal tilbyde de studerende uddannelse af højeste kvalitet. Det skal ske gennem stærke, sammenhængende faglige miljøer, der med faglig dybde og diversitet kan bidrage til udvikling og omsætning af ny viden som grundlag for et kvalitetsløft af uddannelserne. Samtidig skal nye samarbejdsformer med praksis være et afgørende element i uddannelserne. Ambitionen er at styrke professionernes omdømme og legitimitet og dimittendernes rolle som faglige eksperter, der formår at udvikle sammenhængende løsninger for borgere og institutioner. 3

4 Attraktivt studieliv og nye rammer for læring Københavns Professionshøjskole skal skabe nye rammer for læring, der understøtter varierende undervisningsformer og et attraktivt studieliv. De studerende skal opleve at være en del af et udfordrende læringsmiljø, hvor praksis er systematisk til stede i undervisning og studie, og hvor fleksible undervisningsformer understøtter let adgang til læring alle dage, døgnet rundt. Læreprocesser på uddannelserne skal have fokus på at integrere teori og praksis gennem future labs, simulation og træning. Ambitionen er at være dagsordensættende og eksperimenterende i udviklingen af nye rammer for uddannelsernes tilrettelæggelse og for forståelse og udøvelse af læring. Københavns Professionshøjskole vil i kontraktperioden arbejde med følgende strategiske mål for vores kerneopgaver: 1. Styrket læringsudbytte 2. Studerende med stærke digitale teknologikompetencer 3. Styrket omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i uddannelserne 4. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter af høj kvalitet udviklet i tættere samspil med professionerne 5. Øget fokus på det regionale kompetencebehov Strategiske mål Strategisk mål 1 Styrket læringsudbytte Københavns Professionshøjskole vil udvikle studie- og læringsmiljøerne på uddannelserne med henblik på at styrke de studerendes udbytte af undervisningen og understøtte, at de studerende er aktive og engagerede i deres uddannelse. Det er Københavns Professionshøjskoles vision, at de studerende skal opleve at være del af et udfordrende læringsmiljø, der understøtter et attraktivt og aktivt studieliv. Københavns Professionshøjskole skal skabe rammerne for, at de studerende er engagerede i uddannelsen, herunder både tager ansvar for egen læring og bidrager til læringsfællesskaberne i uddannelse og praktik. De studerendes aktive deltagelse på uddannelserne vil samtidig understøtte, at de udvikler kompetencer til som professionsudøvere at kunne indgå aktivt i at varetage og udvikle praksis. Derfor skal Københavns Professionshøjskole tilbyde studie- og læringsmiljøer, der motiverer og engagerer de studerende og styrker de studerendes udbytte af undervisningen gennem undervisning af højeste kvalitet og en nyskabende tilgang til tilrettelæggelse og indhold af undervisning og eksamensformer på grunduddannelserne. Opgørelser viser, at der er potentiale for yderligere at øge de studerendes udbytte af undervisningen. Københavns Professionshøjskole har en ambition om, at de studerende studerer på fuld tid og deltager aktivt i det faglige og sociale miljø på uddannelserne. Opgørelser viser, at der fortsat er et stykke vej, før vi er i mål med dette. Data viser også, at der er brug for en differentieret indsats, idet der er en forholdsvis stor andel af de studerende, der anvender under 25 timer om ugen på deres studie. 4

5 De studerendes vurdering af læringsudbytte: Måling af de studerendes vurdering af deres udbytte af undervisningen (Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM; baseline 2016 UCC: 3,5 og Metropol: 3,7). De studerendes angivelse af studieaktivitet: Måling af de studerendes vurdering af gennemsnitligt tidsforbrug på undervisning og forberedelse om ugen. (Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM; baseline foreligger i 2018). Strategisk mål 2 Studerende med stærke digitale teknologikompetencer Københavns Professionshøjskole vil indtænke ny digital teknologi og teknologiforståelse i uddannelser og læreprocesser og ruste de studerende gennem træning mv. til at inddrage og omsætte digitale teknologier i praksis til gavn for borgerne. Det er Københavns Professionshøjskoles vision, at vores dimittender både skal beherske digital teknologi og evne at omsætte teknologien til relevante og konkrete løsninger på udfordringer i praksis. Det er nødvendigt, fordi den digitale udvikling og teknologi er et vilkår såvel som en ressource i den professionelle praksis. Københavns Professionshøjskole skal sikre, at studerende og dimittender er rustet til at møde og tage del i de muligheder, som den digitale teknologiske udvikling giver i professionen. Det er en konstant udfordring, idet udviklingen af digitale teknologier hele tiden betyder ændringer og nye muligheder i praksis. Derfor skal Københavns Professionshøjskole løbende indtænke ny digital teknologi og teknologiforståelse i uddannelserne. Læreprocesser skal have fokus på at integrere forståelse for og mestring af ny teknologi gennem træning, future labs og simulation. I den forbindelse skal Københavns Professionshøjskole ved systematisk at se ud i professionen blive endnu skarpere på, hvilke digitale teknologier studerende og dimittender skal kunne mestre i praksis. Behovet for digitale teknologiske kompetencer i professionerne betyder, at undervisere i endnu højere grad end i dag skal udvikle og praktisere en pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af undervisningen med afsæt i de digitale teknologiske ressourcer og problemstillinger i praksis. De studerende skal møde uddannelser og undervisere, der arbejder med at fremme en stærkere teknologibaseret professionsforståelse. 5

6 De studerendes vurdering af, om uddannelserne ruster dem til at mestre digital teknologi i deres profession med henblik på, at Københavns Professionshøjskole indsamler viden til udviklingen af det strategiske arbejde og nye opgørelsesmetoder: Fokusgruppeinterview med studerende på 3-4 udvalgte uddannelser om deres vurdering af, hvordan de lærer at anvende digital teknologi som en del af deres kommende profession (2019 og 2021). Peer vurdering af Københavns Professionshøjskoles indsats for at udvikle og praktisere en pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af undervisningen med afsæt i de digitale teknologiske ressourcer og problemstillinger i praksis med henblik på at udvikle indsatser i forhold til best practise på området: Peervurdering af Københavns Professionshøjskoles strategiske arbejde på området og strategiens omsætning på udvalgte uddannelser ved eksperter med viden om området og om professionerne (2019 og 2021). Strategisk mål 3 Styrke omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i uddannelserne Københavns Professionshøjskole vil sikre omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i alle uddannelser bl.a. ved at øge andelen af undervisere, der er involveret i forskning og udvikling. Det er Københavns Professionshøjskoles vision, at stærke faglige miljøer skal bidrage til udvikling og omsætning af ny viden som grundlag for et kvalitetsløft af uddannelserne. Herigennem samt gennem direkte formidling til og samarbejde med praksis skal forskning og udvikling på professionshøjskolerne styrke professionernes opgaveløsning i praksis og dermed få effekt for studerende, institutioner, borgere og virksomheder. Et helt afgørende element i realiseringen af målet om at styrke omsætningen af forskningsog udviklingsaktiviteter i uddannelserne er at øge andelen af undervisere, der er involveret i forskning og udvikling. De studerende skal møde undervisere, der både varetager undervisningsopgaver og forsknings- og udviklingsopgaver, fordi det understøtter værdikæden mellem forskning og udvikling, uddannelse og profession. Gennem deltagelse i forskning og udvikling styrkes og opdateres undervisernes kompetencer i relation til bl.a. nye metoder og arbejdsmåder for professionen og ny forskning inden for feltet og medvirker til at styrke deres relation til praksis. En forudsætning for at involvere flere undervisere i forskning og udvikling er, at underviserne har et højt niveau af omsætning af viden i undervisningen og at den videnskabelige kvalitet af den gennemførte forskning og udvikling ikke falder. Det er ikke muligt at øge andelen af forsknings- og udviklingsaktive undervisere inden for de eksisterende økonomiske rammer, hvis kvaliteten i aktiviteterne skal fastholdes. Det er 6

7 derfor en forudsætning for at øge andelen af undervisere, der er involveret i forskning og udvikling, at Københavns Professionshøjskole øger graden af ekstern finansiering. Det betyder, at arbejdet med at skaffe ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsprojekter vil være en højt prioriteret opgave. Omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i uddannelserne: Antal FoU-aktive medarbejdere i alt (Opgøres i forbindelse med indberetning til Danmarks Statistik; baseline 2017 UCC: 166, Metropol: 189. Der udarbejdes en baseline for FoU-aktive undervisere i 2018). Omfanget af ekstern finansiering: Ekstern finansiering (1.000 kr.) (Opgøres i forbindelse med indberetning til Danmarks Statistik; baseline 2017 UCC: t.kr., Metropol: t.kr). Strategisk mål 4 Efter- og videreuddannelsesaktiviteter af høj kvalitet udviklet i tættere samspil med professionerne Københavns Professionshøjskole vil med udgangspunkt i praksisviden og mere systematisk dialog med aftagerne på efter- og videreuddannelsesområdet sammen med praksis udvikle nye løsninger med afsæt i den konkrete kontekst i professionerne. Det er Københavns Professionshøjskoles vision at være den foretrukne samarbejdspartner for både offentlige og private aktører samt en naturlig udviklingsarena for kommunale og regionale udviklingsprojekter med borgeren i centrum. Øget kompleksitet i samfundet og stadig forandrede krav til professionernes opgaveløsning betyder nye krav og forventninger til Københavns Professionshøjskoles rolle som efter- og videreuddannelsesudbyder. Københavns Professionshøjskoles skal med udgangspunkt i en høj faglighed sammen med aftagerne undersøge og udvikle løsninger og kompetenceudviklingstilbud, der møder såvel individuelle som organisatoriske og strategiske behov hos aftagerne. Det kræver en løbende tæt og systematisk dialog med aftagerne samt en videnbaseret forståelse for udviklingen og udfordringerne i professionerne. Københavns Professionshøjskole vil derfor udvikle koncepter, der har til formål at styrke den systematiske dialog med aftagerne. Det giver Københavns Professionshøjskole mulighed for at bidrage til at skabe nye perspektiver og nye løsninger med værdi for praksis. Med fokus på aftagernes videns- og kompetencebehov udvikles pædagogikken og didaktikken på efter- og videreuddannelsesområdet mod nye former og nye produkter. Aftagerne efterspørger hurtighed, nærhed til den daglige praksis og digitalisering. Efter- og 7

8 videreuddannelsesaktiviteten skal være kendetegnet ved en tæt kobling til forskning og praksisviden med henblik på at understøtte videnbasering af ydelser og praksisudvikling. Samtidig er det et væsentligt omdrejningspunkt i arbejdet med at sikre en høj kvalitet i efter- og videreuddannelsesaktiviteterne, at aftagerne oplever, at læring omsættes konkret i praksis og kommer til udtryk i ændret adfærd efter endt uddannelsesforløb. Det kræver, at Københavns Professionshøjskole er stærk både på fagligheden og på implementeringen i praksis, således at kompetenceudvikling forankres organisatorisk og virkningen i organisationen og professionen bliver tydelig. Studerendes og kursisters vurdering af kvalitet af akademi- og diplomuddannelser: Vurdering af undervisningsforløbets læringsudbytte (Udvikling af undervisningsevaluering på Københavns Professionshøjskole; baseline etableres ved første måling). Aftageres vurdering af kvalitet i skræddersyede efter- og videreuddannelsesaktiviteter: Vurdering af anvendelse af det tillærte i praksis (Målemetode etableres; baseline etableres ved første måling). Aktivitet på efter- og videreuddannelse Omsætning på efter- og videreuddannelsesaktiviteter pr. år (Københavns Professionshøjskoles egen opgørelse; baseline 2017) Strategisk mål 5 Øget fokus på det regionale kompetencebehov Københavns Professionshøjskole vil gennem en systematisk og databaseret dialog med aftagere i Region Hovedstaden arbejde med tiltag til at imødekomme kompetencebehovet i regionen. Københavns Professionshøjskole har en regional forpligtelse til at uddanne arbejdskraft til hele hovedstadsregionen, som møder regionens behov for professionelle, der kan håndtere fremtidens udfordringer kompetent og kvalificeret. Denne forpligtelse vil Københavns Professionshøjskole bidrage til at løfte i samarbejde med kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. Københavns Professionshøjskole arbejder således fortløbende med at tilpasse og udvikle indholdet af uddannelserne, så det afspejler den regionale efterspørgsel efter såvel nyuddannede dimittender som efter- og videreuddannelse. Ligeledes monitoreres relevante tilgængelige data for at fastlægge behovet for optag af studerende og udviklingen i dimensionering af uddannelserne. 8

9 Dialogen med kommuner og region om det regionale kompetencebehov er rammesat og systematiseret på forskellig vis fra uddannelse til uddannelse. Med fokus på uddannelser, hvor der er særskilte udfordringer med at imødekomme det regionale kompetencebehov, vil Københavns Professionshøjskole arbejde med tiltag, der understøtter en systematisk og databaseret dialog med aftagerne. Opgørelser viser, at der på lærerområdet aktuelt er en særskilt udfordring med at rekruttere uddannede lærere til folkeskolen, som vurderes at ville fortsætte frem mod begyndelsen af 2020 erne. Samtidig viser de sidste års interesse for og søgning til læreruddannelsen, at der er behov for en særskilt indsats for at dække det nuværende og fremadrettede behov for uddannede lærere. For optimalt at kunne imødekomme kommunernes behov for uddannede lærere, er der brug for en mere systematisk og databaseret dialog om det regionale kompetencebehov på lærerområdet, herunder på særlige kompetenceområder. Der er således behov for en særskilt indsats i forhold til en øget rekruttering til læreruddannelsen, og at flere dygtige studerende gennemfører en læreruddannelse. Samtidig er merituddannelse og efter- og videreuddannelse væsentlige elementer i indsatsen for at imødekomme det regionale behov for uddannede lærere. Den fortløbende vurdering af området og opgørelser af det regionale rekrutteringsbehov kan betyde, at yderligere uddannelser fremadrettet vil indgå som datakilde i vurderingen af målopfyldelsen. Søgning, optag og adgangskarakter på udvalgte uddannelser: Antal optagne pr. studieår på læreruddannelsen (optag pr. 1. marts i SIS; baseline 2016/17 Frederiksberg 339, Carlsberg 788, Bornholm 15) Adgangskarakter, gennemsnit for alle optagne pr. studieår på læreruddannelsen (optag pr. 1. marts i SIS; baseline 2016/17 Frederiksberg 7,1, Carlsberg 6,5, Bornholm 6,6) Antal 1. prioritetsansøgere til læreruddannelsen (Den Koordinerede Tilmelding; baseline 2017 Frederiksberg 307, Carlsberg 556, Bornholm 11) 9

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Erhvervsakademi Sjælland indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Køge 25. juni 2018 København den 3. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Danmarks Medie og Journalisthøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. t! DANMARKS MEDIE OG JOURNALISTHØJSKOLE DANISH SCHOOL

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt FoU-basering som en del af basis for videnspredning til uddannelse og erhverv - Øge medarbejdernes FoU-kompetencer, både som led i formel kompetenceudvikling og adjunktforløb men også uformelt gennem deltagelse

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Maskinmesterskolen København indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Kobenhavn 1 8 APR. 2018 / Uddanncl - og olklingsminster Søren

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Svendborg Søfartsskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. d. 13.06.2018 Svendborg København den 3. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

å Uddannelses- ag Strategisk rammekontrakt Forskningsministeriet ERHVERVSAKADcMI AARHUS -

å Uddannelses- ag Strategisk rammekontrakt Forskningsministeriet ERHVERVSAKADcMI AARHUS - Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Erhvervsakademi Aarhus indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. ERHVERVSAKADcMI AARHUS - å Uddannelses- ag Forskningsministeriet Aarhus

Læs mere

INDSTILLING. Statusredegørelse 2018 og handleplan 2019 Strategisk rammekontrakt Bilag 6.1. Til godkendelse

INDSTILLING. Statusredegørelse 2018 og handleplan 2019 Strategisk rammekontrakt Bilag 6.1. Til godkendelse 20190328 Bilag 6.1. INDSTILLING Statusredegørelse 2018 og handleplan 2019 Strategisk rammekontrakt 2018-21 Til godkendelse Københavns Professionshøjskole 21. marts 2019 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen

Læs mere

Direktøren. Kære bestyrelsesformænd og rektorer

Direktøren. Kære bestyrelsesformænd og rektorer Direktøren Til bestyrelsesformænd og rektorer for universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner og kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner Kære bestyrelsesformænd

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Efter- og videreuddannelse I nedenstående beskrives arbejdsgruppens overvejelser i forhold til ambitionerne for den nye professionshøjskole

Læs mere

Strategisk rammekontrakt Professionshøjskolen Absalon indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Strategisk rammekontrakt Professionshøjskolen Absalon indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Professionshøjskolen Absalon indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Sorø København Bestyrelsesformand Hans Stige Uddannelses- og

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Dokumentation for de fastsatte indikatorer Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Bilagsoversigt Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon STRATEGI Professionshøjskolen Absalon 2017-2022 UDDANNELSER TIL FREMTIDEN Vi vil skabe endnu bedre uddannelser. Uddannelser der kan bruges, lokalt og regionalt. Uddannelser der kan bygges videre på. Og

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Handleplan for 2018 i tilknytning til Absalons strategiske rammekontrakt

Handleplan for 2018 i tilknytning til Absalons strategiske rammekontrakt Handleplan for 2018 i tilknytning til Absalons strategiske rammekontrakt På de følgende sider er beskrevet de indsatser, som Absalon vil gennemføre i 2018 under den strategiske rammekontrakts fire strategiske

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016 Udviklingskontrakt 2015-2017 Afrapportering for 2016 Kolofon Dato 3. marts 2017 Ansvarlig Rikke Mandrup Hansen, direktionskonsulent Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2

Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Mathilde Nyvang Hostrup Områdedirektør Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2019 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) I det nuværende resultatlønskoncept

Læs mere

Strategi Blended Learning i KomU

Strategi Blended Learning i KomU Notat Afdeling/enhed Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Oprettelsesdato 15-apr-2016, rev. 6-maj-2016, rev. 5-juli-2016, rev. 2 nov-2016. Udarbejdet af Peder Ohrt med sparring af ledere og medarbejdere

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE INNOVATØREN Tendens #1: En kompleks verden i hastig forandring Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer på. Vi gør fuld brug af de muligheder, som teknologi

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI 2019-2023 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser

Læs mere

KP og vores omverden - kort fortalt

KP og vores omverden - kort fortalt KP og vores omverden - kort fortalt 25. september 2018 KP og vores omverden - kort fortalt Københavns Professionshøjskole skal have sin første strategi. Den skal være ambitiøst realistisk, og den skal

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt den 3. juli 2018 Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for University College Nordjyllands kerneopgaver. Status og varighed Den strategiske rammekontrakt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Arkitektskolen Aarhus indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Aarhus den 18. juni 2018 København den 3. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER 5 FORSKELLIGE SCENARIER 1 INNOVATØREN TENDENS 1: EN KOMPLEKS VERDEN I HASTIG FORANDRING 2 INNOVATØREN VORES FORTÆLLING Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer

Læs mere

STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Uddannelsesudvalget for BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 12. September Indhold Strategiens formål Strategimodellen Strategiprocessen i hovedtræk 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Grunduddannelser Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? TEMA 1 Velfærdsprofessionelle som

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

Baseret på Digitaliseringsstrategi Det digitale UCL

Baseret på Digitaliseringsstrategi Det digitale UCL Det digitale UCL Digitale indsatser på fem forskellige områder bidrager til at stadfæste UCL's relevans og kompetencer som uddannelses- og vidensinstitution. Baseret på Digitaliseringsstrategi 2018-2022

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2019-2021 STATUS Produktet Denne digitaliseringsstrategi skal ses i forlængelse af IBA s overordnede strategi, Tændt af at lære, og skal således mål-

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder: Strategi 2019-2024 Introduktion Randers HF & VUC er en skole, der sigter efter at løfte kursister og elever til bedre muligheder og til at blive aktive samfundsborgere. Vi møder vores kursister og elever,

Læs mere

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse J.NR.: 2015-0026/160726 Bilag 3.1: Videnregnskab for 2017 Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I videnregnskabet 2017 opgøres en række nøgletal

Læs mere

Videregående uddannelser til fremtiden

Videregående uddannelser til fremtiden Videregående uddannelser til fremtiden Nye målsætninger for de videregående uddannelser Danmarks unge skal have en uddannelse, der udfordrer og danner dem, så de er parate til mødet med fremtiden. Det

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Svar til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens beretning nr. 21/2017 om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Svar til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens beretning nr. 21/2017 om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner Ministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg Svar til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens beretning nr. 21/2017 om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Designskolen Kolding indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Uddannelses-og Forskningsministeriet Kolding Z't.o,. 20,g Kobenhavn

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015 2017 Indhold 1. Hvorfor en rehabiliteringsstrategi?... 2 2. Det strategiske afsæt vision, mål og værdier... 3 3. Hvordan tænker vi rehabilitering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2

Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Sanne Holm Studieleder Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2019 Beløbsramme: Kr. 90.000, - (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere