Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område"

Transkript

1 Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner Datagrundlag og frafald Takstudviklingen for ordinære pladser Normeringsændringer Budgetvolumen i 2011 i forhold til Indberettede bemærkninger til takstændringer Bilag til takstanalysen Side 1 af 12

2 1. Opsummering af analysens konklusioner Dette er takstanalysen, som er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale Analysen er udarbejdet af takstgruppen, der refererer til Det Administrative Samarbejdsforum. Analysen af takstudviklingen er baseret på ydelser som findes i både 2010 og I denne del af analysen indgår 93 % af de indberettede ydelser. Hovedkonklusionerne herfra er følgende: Hvis der ses bort fra reguleringer for overførsel af over- og underskud mellem årene er takstudviklingen på de ordinære pladser i faste priser et fald på 1,89 % Inklusiv reguleringer for overførsler af over- og underskud har der været et takstfald på de ordinære pladser på 1,00 % Det vurderes, at rentens betydning for takstudviklingen samlet set for Syddanmark udgør en takststigning på ca. 0,6% 1. I analysen af budget- og normeringsudviklingen indgår alle indberettede ydelser. Hovedkonklusionerne herfra er følgende: Reguleringerne for overførsel af over- og underskud mellem årene udgør i sig selv en takststigning på 23,7 mio. svarende til 0,7 % af det samlede budget. Der er sket 2,9 % fald i normeringerne fra 2010 til 2011 svarende til 286,5 pladser. Det samlede budget inklusiv reguleringer er i 2011-priser faldet med 174 mio. kr., fra 3,4 mia. kr til 3,2 mia kr. svarende til et fald på 5,1 %. Eksklusiv reguleringer er faldet i budgettet 5,8 %. Konklusionerne uddybes i den nedenstående analyse. 2. Datagrundlag og frafald Takstanalysen er lavet på baggrund af udbydernes indberetninger pr. 2. december Til forskel fra sidste år er der truffet beslutning om ikke at indberette særforanstaltninger for I analysen indgår således kun ordinære pladser samt enkeltmandsprojekter. Udviklingen indenfor særforanstaltninger behandles i den særskilte analyse om særydelser. Denne analyse forventes gennemført i foråret 2011 i kommunalt regi. 1 Kommune Kontaktrådet (KKR) har, efter anbefaling fra kommunaldirektørkredsen, besluttet, at renteforskellen mellem 2010 og 2011 som følge af den tekniske ændring skal udelades af takstsammenligningen i relation til KKR s anbefaling om reduktion af taksterne. 2 Fristen for indberetning var 25. oktober 2010, alligevel er der efter 2. december 2010 sket følgende ændringer, som ikke indgår i takstanalysen, men som fremgår af takstbilaget: Esbjerg har ændret taksten på Skjoldbo fra 788 kr til 709 kr, samt taksten på Stormly fra kr til kr. Fredericia Kommune har ændret taksten i 2011 på Fredericia Krisecenter fra kr til kr og taksten i 2010 samme sted fra kr til kr. Haderslev har ændret taksten i 2011 på Dalhoffsminde Forsorgshjem fra kr til kr og taksten i 2010 samme sted fra 932kr til 1.107kr. Vejle har indberettet taksterne for følgende ydelser: Center for ferie og aflastning; Gruppe 3, 1.987kr Gruppe 4, 3.092kr Gruppe 5, 4.140kr Klubtilbud kr. Kilden; Standard, 3.234kr Aflastning, 1.617kr. Kastanjen specialbørnehave, 876kr. Kernen specialbørnehave 918kr. Desuden har Vejle ændret taksten på Center for Ferie og Aflastning, Familiepleje fra 2.147kr til 2.178kr. Ydermere oplyser Varde Kommune i marts 2011 følgende: Ved gennemgang af materialet er det konstateret, at Økonomitallene på Krogture ikke er korrekte. Det fremgår af materialet, at udgifterne i alt er på 6,9 mio. kr. men udgifterne er på 3,3 mio. kr. Det betyder herefter, at udviklingen i budgetmassen udgør henholdsvis 2,3 % incl. reguleringer og 1,6% excl. reguleringer. Samtidig udgør udviklingen i takstregulering, set under et -2,2 %, når der ses bort fra Krogen 5, der ikke er med i Side 2 af 12

3 Kommunikationscentrene indgår ikke i analysen, da de ikke afregnes ved hjælp af døgntakster og helårspladser, men via abonnementsordninger. Bortset herfra indgår alle de indberettede ydelser i analysen af budget og normeringsudviklingen (afsnit 4 og 5). Der er 16 tilbud, der kun delvist eller slet ikke indgår i analysen af takstudviklingen (afsnit 3), da ydelsen i 2011 ikke kan sammenlignes med en ydelse i På disse tilbud er der 29 ydelser 3, der ikke indgår, hvilket svarer til 7 % af det samlede antal indberettede ydelser. Disse ydelsers andel af det samlede budget svarer til 7 %. En oversigt over de ydelser, der ikke er med i analysen af takstudviklingen, fremgår af bilag A.3 Frafaldet skyldes, at analysen af den gennemsnitlige takstudvikling er en sammenligning mellem 2010 og Derfor indgår der kun ydelser, som findes i begge år. Det vil sige, at nyoprettede ydelser eller ydelser, der af andre årsager, ikke kan sammenlignes direkte med en ydelse sidste år, ikke indgår i analysen. En del af frafaldet vedrører kommunal eller regional overtagelse pr. 1. januar 2011 eller i løbet af Kerteminde Kommune og Fanø Kommune indgår ikke i takstanalysen, da disse kommuner ikke har tilbud under rammeaftalen. Takstanalysen er valideret ved udbyderne i januar I den forbindelse er der modtaget kommentarer fra Esbjerg kommune, som fremgår af fodnote 5 og Takstudviklingen for ordinære pladser Takstudviklingen beregnes alene for de ordinære pladser. I dette afsnit indgår således hverken enkeltmandsprojekter eller særforanstaltninger. I beregningen af takstudviklingen neutraliseres effekten af normeringsændringer. Dette gøres ved at benytte 2010-normeringen som udgangspunkt for beregningen af gennemsnitstaksten i både 2010 og Denne beregning fortæller hvad takstudviklingen er, hvis en efterspørger har behov for at købe de samme pladser i 2011 som i Det er altså udviklingen i udgiften på de enkelte pladser. Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2010 til 2011 for syddanmark samlet set er et fald på 1,00 % inklusiv reguleringer. Dette dækker over et samlet fald i takstudviklingen på dagpladser på 0,22 % og et fald i takstudviklingen på døgnpladser på 1,31 %. Takstudviklingen for syddanmark samlet set eksklusiv reguleringer for over- og underskud er et takstfald på 1,89 %. Takstudviklingen for de enkelte udbydere i alt samt opdelt på dag- og døgnpladser fremgår af nedenstående tabel. Der findes desuden de to mindre kategorier: Støtte og Behandling som ikke fremgår af tabellen. Takstudviklingen her indenfor fremgår af bilag A. Disse øvrige kategorier kan medføre, at takstændringen ikke nødvendigvis ligger indenfor intervallet mellem takstændringen for dag og for døgn. 3 De frafaldne ydelser vedrører dele af 16 tilbud hos 9 udbydere: Assens: Asabo, Lindebjerg; Faaborg- Midtfyn: Job og Aktiv; Fredericia: Jupitervej Bofællesskab, Ungdomskollegiet; Kolding: Trindvold; Middelfart: Industriværkstedet; Odense: Bramstrupkollegiet; Region Syddanmark: Autismecenter Holmehøj, Center for Høretab, Egely, Holtegården, Kingstrup, Misbrugscenter Sønderjylland; Tønder: Område vest bo- og beskæftigelse; Varde: Aflastningstilbuddet Krogen. Side 3 af 12

4 Tabel 3.1: Takstudvikling fra 2009 til 2010, samt fra 2010 til 2011, i alt og opdelt på dag og døgn Takstændring i % Udbyder , dag , døgn Syddanmark samlet 0,22-1,00-0,22-1,31 Aabenraa -4,44 3,74 16,34-0,27 Assens 0,69-5,44-18,13-4,46 Billund -5,56 3,34 0,60 5,55 Esbjerg -1,65 1,70 5 2,15-2,23 Faaborg-Midtfyn -2,10-0,66-0,50-0,70 Fredericia 0,17 1,70 3,30-0,92 Haderslev 4,61-0,64-6,06 2,08 Kolding 3,69 6-5,30 0,98-6,69 Langeland - -1,91-1,91 - Middelfart -2,23-2,75-5,41-2,10 Nordfyn 5,45 5,83 5,83 - Nyborg -1,64-1,77-3,70 2,64 Odense -0,59-5,13 0,39-4,61 Region Syddanmark 2,21 7 0,98 8 1,33 0,89 Svendborg -0,01 0,66-1,29 1,30 Sønderborg -5,02-0,42-2,48 0,98 Tønder 3,46 2,07 2,14 2,06 Varde 1,37 0,33 3,51-0,33 Vejen -4,53-5,62-2,77-9,29 Vejle 0,49-4,63-11,27-3,35 Ærø 31,82-2,04-2,04-4 Takstudviklingen fra 2009 til 2010 er inklusiv udviklingen i særforanstaltninger. 5 Esbejrg Kommune oplyser at: Esbjerg Kommunes gennemsnitlige takststigning på 1,7 % kan i alt væsentligt henføres til stofmisbrugsbehandlingen, hvor der blandt andet er konstateret en meget væsentlig prisstigning hos de private udbydere, som benyttes til døgnbehandling. Eksklusive misbrugsbehandlingen er den gennemsnitlige takstændring på -1,21 %. Esbjerg Kommune gennemfører i disse år en omlægning af misbrugsbehandlingen blandt andet med det formål at reducere døgnbehandlingen. Esbjerg Kommune har desuden med budget 2011 vedtaget en række specifikke besparelser. En del af disse besparelser må forventes at medføre takstreduktioner, men fordelingen på konkrete ydelser vil først blive klarlagt i forbindelse med udmøntningen af besparelserne. Teknisk har det derfor ikke været muligt at indarbejde disse besparelser i takstberegningerne for Kolding Kommunes gennemsnitlige takststigning i takstanalysen på 3,69% kan hovedsagelig henføres til en takststigning på Det Alternative Plejehjem, hvor tilskuddet fra Socialministeriet aftrappes med 1/5 årligt. Desuden er der stigninger som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet. 7 Region Syddanmarks tal er inklusiv takstforøgelsen på Strandvænget, hvilket har en betydelig indflydelse på den samlede beregning. I forhold til KKRs opfordring om takstreduktion tog Region Syddanmark i 2009 forbehold for den særlige problemstilling, der var i forbindelse med underskud på Strandvænget. 8 Region Syddanmarks tal er inklusiv takstforøgelsen på Center for Høretab og Nyborgskolen. Uden disse to tilbud er der inklusiv reguleringer en takststigning 0,03%, mens der eksklusiv reguleringer er et takstfald på 0,39%. Side 4 af 12

5 Nedenstående figur viser, hvor mange udbydere, der ud fra deres samlede gennemsnitstakst har haft et takstfald eller en takststigning fra 2010 til 2011 inklusiv reguleringer. Figur 3.1: Takstændring inklusiv reguleringer fra 2010 til 2011, udbyderniveau Som det fremgår af ovenstående figur, er der stigninger på over 1 % i gennemsnitstaksten for 6 ud af de 21 udbydere, der indgår i analysen. For 6 udbydere er gennemsnitstaksterne stort set uændrede, mens der er tale om et fald i gennemsnitstaksten for de resterende 9 udbydere. Nedenstående figur viser på hvor stor en andel af de tilbud, som er omfattet af analysen, der er takstfald og takststigninger i gennemsnitstaksten fra 2010 til 2011 inklusiv reguleringer. Figur 3.2 Takstændring inklusiv reguleringer fra 2010 til 2011, tilbudsniveau Side 5 af 12

6 Som ovenstående figur viser, er der 29 % af tilbuddene i analysen, der har en stigning i gennemsnitstaksten på 1 % eller derover. For 17 % af tilbuddene er gennemsnitstaksterne stort set uændrede, mens der på 54 % af tilbuddene er et fald i gennemsnitstaksten. For detaljer omkring de enkelte tilbuds takstændringer henvises til bilag A.1. I nedenstående tabel uddybes takstudviklingen inklusiv reguleringer som også er vist i tabel 3.1. Desuden vises takstudviklingen eksklusiv reguleringer, som skyldes overførte over- eller underskud fra tidligere år. Takstudviklingen inklusiv reguleringer afspejler udviklingen i den takst, der betales for tilbuddet, mens takstudviklingen eksklusiv reguleringer afspejler udviklingen i de omkostninger der ved at drive tilbuddet. Dernæst vises renteudviklingens betydning for takstudviklingen. Renten i takstberegningen var i 2010 fastsat til 1,75%, mens den i 2011 var omkostningsbaseret dog maksimalt 4,05%. For de udbydere, der har valgt at hæve renten, medfører dette således alt andet lige en takststigning. Hver udbyder har selv beregnet renteudviklingens betydning for takstudviklingen, hvilket blev forelagt den. 15. november i Det Administrative Samarbejdsforum i kraft af Notat vedr. renteudviklingens betydning for takstudviklingen. Notatet findes i bilag D. Den sidste kolonne i tabellen viser takstudviklingen eksklusiv reguleringer hvis der i 2011 var benyttet den samme rente som i Tabel 3.2: Takstudvikling fra 2010 til 2011 eksklusiv reguleringer og effekt af renteudviklingen Udbyder Takstudvikling inklusiv reguleringer Takstudvikling eksklusiv reguleringer Rentens betydning for takstudviklingen Takstudviklingen eksklusiv reguleringer samt rentens betydning Syddanmark samlet -1,00-1,89 0,60 9-2,49 10 Aabenraa 3,74-2,19 0,63-2,82 Assens -5,44-2,77 0,00-2,77 Billund 3,34-2,22 0,84-3,06 Esbjerg 11 1,70 0,26 0,52-0,26 Faaborg-Midtfyn -0,66-5,24 0,32-5,56 Fredericia 1,70 0,70 1,48-0,78 Haderslev -0,64-2,57 0,71-3,28 Kolding -5,30-1,77 1,67-3,44 Langeland -1,91-1,91 0,37-2,28 Middelfart -2,75-2,75 0,81-3,56 Nordfyn 5,83-4,67 0,00-4,67 Nyborg -1,77-11,15 1,97-13,12 Odense -5,13-6,68 1,10-7,78 Region Syddanmark 0,98 0,32 0,00 0,32 Svendborg 0,66 0,96 1,37-0,41 Sønderborg -0,42-0,82 0,65-1,47 Tønder 2,07-0,27 0,59-0,86 9 Tallet er ikke nøjagtigt, men derimod en vurdering foretaget i notat vedr. renteudviklingens betydning for takstudviklingen (bilag D). 10 Tallet er ikke nøjagtigt, da den samlede vurdering af rentens betydning indgår i beregningen. 11 Esbjerg Kommune oplyser at: For Esbjerg Kommune ville tallene i de 4 kolonner eksklusive misbrugsbehandlingen være: -1,21 %, -1,48 %, 0,52 %, -2,00 %, jf. i øvrigt bemærkningerne i fodnote 5. Side 6 af 12

7 Varde 0,33-0,03 0,89-0,92 Vejen -5,62-2,27 0,51-2,78 Vejle -4,63-4,73 1,10-5,83 Ærø -2,04-2, Kommune Kontaktrådet (KKR) har, efter anbefaling fra kommunaldirektørkredsen, besluttet, at renteforskellen mellem 2010 og 2011 som følge af den tekniske ændring skal udelades af takstsammenligningen i relation til KKR s anbefaling om reduktion af taksterne. Tabel 3.2 viser, at taksterne fra 2010 til 2011 samlet set for Syddanmark er faldet med 1,00 %, svarende til at køberne samlet set vil opleve et fald i priserne i 2011 på 1,00%. Når reguleringer fra tidligere år holdes udenfor, er faldet i taksterne samlet set næsten dobbelt så stort nemlig 1,89%. Det vurderes, at rentens betydning for takstudviklingen samlet set for Syddanmark udgør ca. 0,6%. Der er dog store variationer mellem udbyderne på, hvor stor betydningen er - varierende fra ingen betydning til en takststigning på 1,97%. 13 udbydere har valgt at benytte den maksimale rente på 4,05 %. 4 udbydere har hævet rente i forhold til 2010, men ikke op til det maksimale. Disse er Nordfyn med 4,00 %, Vejen med 3,46%, Odense med 3,25 % og Faaborg-Midtfyn med 2,77%. To udbydere har valgt at fastholde renten fra 2010 på 1,75 %. Disse to er Assens og Region Syddanmark. Beregningsmetode Analysen af takstudviklingen er lavet på baggrund af en beregnet gennemsnitstakst 12 for 2010 inklusiv fremskrivning med KL s PL på 0,8 % og en gennemsnitstakst for 2011 beregnet ud fra 365 takstdage. Dernæst er udviklingen mellem de to gennemsnitstakster udregnet. Udbydernes samt tilbuddenes gennemsnitstakster fremgår af bilag A. 4. Normeringsændringer Samlet set er antallet af normerede pladser inden for rammeaftalens område faldet med 2,9 % fra 2010 til Fra 2009 til 2010 steg antallet af normerede pladser med 0,4 %. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over normeringsændringerne fra 2010 til 2011 i både pladstal og procent. Tabellen er opgjort på udbyderniveau og indeholder alle former for pladser herunder enkeltmandsprojekter. De eneste ydelser, der ikke indgår i oversigten, er ydelserne på Støttecenteret for senhjerneskadede i Kolding Kommune, da deres normering er opgjort i timer frem for helårspladser. 12 Beregning af gennemsnitstakst: ((takst * normering) + (takst * normering) + ) / normering i alt. Side 7 af 12

8 Tabel 4.1: Normeringsudvikling i antal og procent Udbyder Normering 2009 Normering 2010 Normering 2011 Normeringsudvikling i pl Normeringsudvikling i % Syddanmark samlet 9.712, ,6 9468,1-286,5-2,9% Aabenraa 271,0 287,5 269,5-18,0-6,3% Assens 283,0 283,0 283,0 0,0 0,0% Billund 136,0 134,0 115,0-19,0-14,2% Esbjerg 1.311, ,0 1319,0 9,0 0,7% Faaborg-Midtfyn 270,5 278,1 284,1 6,0 2,2% Fredericia 377,0 381,0 433,0 52,0 13,6% Haderslev 268,0 255,0 270,0 15,0 5,9% Kolding 420,0 464,0 451,0-13,0-2,8% Langeland 35,0 31,0 31,0 0,0 0,0% Middelfart 258,5 254,5 265,5 11,0 4,3% Nordfyn 28,0 28,0 28,0 0,0 0,0% Nyborg 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0% Odense 1.737, ,5 1798,5-22,0-1,2% Region Syddanmark 1.397, ,5 1164,5-133,0-10,3% Svendborg 553,0 576,0 571,0-5,0-0,9% Sønderborg 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0% Tønder 400,0 398,0 363,0-35,0-8,8% Varde 196,5 196,5 203,0 6,5 3,3% Vejen 117,0 119,0 113,0-6,0-5,0% Vejle 1.236, , ,0-11,0% Ærø 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0% Nogle af normeringsændringerne mellem 2010 og 2011 skyldes, at tilbud har skiftet udbyder. Misbrugscenter Sønderjylland overgår pr. 1. januar 2011 fra Tønder Kommune til Region Syddanmark. Tilbuddet havde i pladser og i pladser. Trindvold overgår pr. 1. januar 2011 fra Region Syddanmark til Kolding Kommune. Tilbuddet havde i pladser og i pladser. Desuden er Ungdomskollegiet og Jupitervej overgået til Fredericia Kommune pr. 1. maj 2010 og tilbuddene findes i opgørelsen fra 2010 derfor under Region Syddanmark. Ungdomskollegiet havde i 2010 og har i pladser. Jupitervej havde i 2010 og har i pladser. Side 8 af 12

9 Andre normeringsændringer skyldes, at tilbud indenfor rammeaftalen erstattes af tilsvarende tilbud udenfor rammeaftalen. Dette er oplyst at gøre sig gældende for Horskær med 23 pladser i 2010 i Kolding Kommune, samt for Børnehaven Spiren med 6 pladser i 2010 i Vejen Kommune. Nedenstående oversigt viser målgruppernes andel af det samlede antal normeringer i % af de pladser der udbydes inden for rammeaftalens område, er således til voksne udviklingshæmmede. Figur 4.1: Målgruppernes andel af de samlede normeringer 4% 4% 4% 2% 2% 1% 3% 47% 15% 18% Udviklingshæmmede Personer med misbrug Sindslidende Handicappede børn og unge Hjemløse og personer med sociale problemer Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Senhjerneskadede Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Fysisk handicappede Andet 5. Budgetvolumen i 2011 i forhold til 2010 Den samlede budgetvolumen inklusiv reguleringer vedrørende overførte over- og underskud men eksklusiv særforanstaltninger er fra 2010 til 2011 faldet med 5,1 %. Fra 2009 til 2010 var en stigning på 1,3 %. Eksklusiv reguleringer og særforanstaltninger er faldet i budgetvolumen fra 2010 til ,8 %, mens den fra 2009 til 2010 var 0,4 %. Nedenstående tabel viser den samlede budget- 13 Gruppen Andet består af: Børn og unge med behov for specialundervisning, Voksne med behov for specialundervisning, Voldsramte kvinder samt Førskolebørn med behov for specialpædagogisk bistand. Side 9 af 12

10 udvikling fra 2010 til 2011 pr. udbyder i faste priser inklusiv reguleringer, men eksklusiv særforanstaltninger. Til højre for budgetudviklingen i procent vises normeringsudviklingen i procent for hver enkelt udbyder. Alt andet lige vil en normeringsstigning medføre en budgetstigning og omvendt. Der kan dog ikke udelukkende på baggrund af en sammenligning mellem nedenstående normeringsudvikling og budgetudvikling konkluderes, hvorvidt der er tale om serviceforbedringer eller -forringelser. Det afhænger både af taksterne for de ydelser, som der er sket normeringsændringer på og af hvilke konsekvenser takstændringerne får på de enkelte tilbud. Tabel 5.1: Budgetudvikling (inklusiv reguleringer) sammenholdt med normeringsudvikling Udbyder Budgetterede takstindtægter 2010 fremskrevet m. KL's PL Budgetterede takstindtægter 2011 Budgetudvikling Normeringsudvikling Syddanmark samlet ,1% -2,9% Aabenraa ,1% -6,3% Assens ,3% 0,0% Billund ,0% -14,2% Esbjerg ,7% 0,7% Faaborg-Midtfyn ,4% 2,2% Fredericia ,9% 13,6% Haderslev ,0% 5,9% Kolding ,2% -2,8% Langeland ,9% 0,0% Middelfart ,3% 4,3% Nordfyn ,8% 0,0% Nyborg ,8% 0,0% Odense ,2% -1,2% Region Syddanmark ,4% -10,3% Svendborg ,2% -0,9% Sønderborg ,4% 0,0% Tønder ,2% -8,8% Varde ,3% 3,3% Vejen ,1% -5,0% Vejle ,4% -11,0% Ærø ,0% 0,0% Som tidligere nævnt skyldes nogle af budget- og normeringsændringerne mellem 2010 og 2011 overtagelser af tilbud. Trindvold overgår pr. 1. januar 2011 fra Region Syddanmark til Kolding Kommune. Misbrugscenter Sønderjylland overgår pr. 1. januar 2011 fra Tønder Kommune til Region Syddanmark. Desuden er Ungdomskollegiet og Jupitervej overgået til Fredericia Kommune pr. 1. maj 2010 og tilbuddene findes i opgørelsen fra 2010 derfor under Region Syddanmark. Budgettallene for begge år er opgjort ved at gange takst, normering, antal takstdage og belægningsprocent for samtlige ydelser. Bortset fra kommunikationscentrene er de eneste ydelser, der 14 Budgettal for Region Syddanmark er inklusiv objektivfinansiering af lands- og landsdelsdækkende tilbud på 33,5 mio. kr. i Side 10 af 12

11 ikke indgår, dem på Støttecenteret for senhjerneskadede, da normeringen her er opgjort i timer frem for årsværk. I nedenstående tabel vises reguleringer fra tidligere år samt budgetudviklingen eksklusiv reguleringer. På rammeaftalens område er der samlet set i 2011 indregnet 15 et nettounderskud på 18,5 mio. kr. som vedrører I 2010 blev der samlet set indregnet et nettooverskud på 5,4 mio. kr. som vedrører Overskuddet fra 2008 har sænket taksterne i 2010 til under deres reelle niveau, mens underskuddet fra 2009 forhøjer taksterne i 2011 til over deres reelle niveau. Reguleringerne medfører således alt andet lige en budgetforhøjelse på 23,7 mio.kr. svarende til 0,7 % af budgettet. Ses bort fra reguleringerne er budgetudviklingen fra 2010 til 2011 således et fald på 5,8 %. Tabel 5.2: Budgetudviklingen inklusiv og eksklusiv reguleringer Udbyder Budgetudvikling inkl. reguleringer Budgetudvikling ekskl. reguleringer Regulering fra 2008 i takst Regulering fra 2009 i takst Syddanmark samlet -5,1% -5,8% Aabenraa 2,1% -3,6% Assens -11,3% -7,7% Billund -3,0% -8,4% Esbjerg 2,7% 1,3% Faaborg-Midtfyn -0,4% -4,7% Fredericia 87,9% 86,4% Haderslev 2,0% 0,3% Kolding 3,2% 5,3% Langeland -1,9% -1,9% 0 0 Middelfart -1,3% -1,3% 0 0 Nordfyn 5,8% -4,7% Nyborg -1,8% -10,8% Odense -8,2% -9,7% Region Syddanmark -8,4% -8,8% Svendborg -2,2% -2,8% Sønderborg -0,4% -0,9% Tønder -6,2% -8,3% Varde 13,3% 13,1% Vejen -12,1% -10,0% Vejle -20,4% -19,5% Ærø -2,0% -2,0% Indberettede bemærkninger til takstændringer Der har i forbindelse med indberetningen af taksterne været mulighed for at skrive forklaringer på takstændringerne. En gennemgang af de anførte bemærkninger viser, at følgende forklaringer optræder hyppigt: Generelle besparelser Indregning af over- eller underskud fra tidligere år i taksten Ændring af rentesatsen 15 Der kan maksimalt overføres 5 % af det omkostningsbaserede budget til året efter. Ikke overførte over- /underskud indregnes i taksterne 2 år efter det år, som over-/underskuddet vedrører. Side 11 af 12

12 Ændring i belægningsprocent Omorganisering af tilbud For en komplet oversigt over hvilke forklaringer, der er givet til hvilke ydelser henvises til bilag C. 7. Bilag til takstanalysen Til takstanalysen er der udarbejdet to bilag, som analysen tager udgangspunkt i. Disse præsenteres kort nedenfor. Analysen skal ses som en opsummering af de oplysninger, der findes i bilagene. Ønskes mere detaljerede oplysninger, end hvad der er indeholdt i denne analyse henvises derfor til bilagene. Bilag A Takstudviklingen på ordinære pladser fra 2010 til 2011 Bilag A indeholder en oversigt på udbyderniveau og på tilbudsniveau over taksternes udvikling fra 2010 til 2011 sat i forhold til en fremskrivning med KL s PL på 0,8 %. Bilag B Ydelser der ikke indgår i analysen af takstudviklingen Bilag B indeholder en oversigt over de ydelser, der ikke indgår i analysen, fordi ydelserne ikke kan sammenlignes med en ydelse fra Bilag C Oversigt over bemærkninger fra indberetningen Bilag C indeholder en oversigt, der viser bemærkninger skrevet til hver enkelt ydelse i forbindelse med indberetningen. Bilag D Notat vedr. renteudviklingens betydning for takstudviklingen Notatet blev forelagt Det Administrative Samarbejdsforum den 15. november Notatet indeholder de enkelte udbyderes angivelse af renten i 2010 samt 2011 og beregninger af en eventuel renteudviklings betydning for takstudviklingen. Øvrige bilag med oplysninger fra indberetningen Ud fra oplysningerne i indberetningen er som bilag til rammeaftalen lavet Takstoversigten. Takstoversigten viser målgruppe, lovgrundlag, normering, belægningsprocent og takst for alle ydelser, der hører under rammeaftalen og kan findes på socialportalsyd.dk under Bilag til rammeaftale Det er i år fravalgt, at udarbejde bilaget Den specificerede tilbuds- og takstoversigt. Ønskes samtlige oplysninger indberettet til rammeaftalen, kan disse rekvireres som excel-fil fra sekretariatet for rammeaftalen. Side 12 af 12

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Indhold 1. Udviklingen i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark fra 2010

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Bilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Bilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Bilag 1 Bilag 1 viser udviklingen i antal pladser som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark er driftsherre for i perioden 2007-2010. Tabellerne er opdelt på målgruppeområder, antal dag- og døgnpladser

Læs mere

Tilbagemeldinger på overtagelse af regionens sociale tilbud

Tilbagemeldinger på overtagelse af regionens sociale tilbud Tilbagemeldinger på overtagelse af regionens sociale tilbud Kommune Tilbud Svar Bemærkning Esbjerg 1 Nej Ingen aktuelle planer. Tilbuddet har faglig sammenhæng med 2 andre i regionen Fredericia 3 Måske

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Ny takst. Takst ændring. Gl. takst. døgn, niv. 2 og døgn, niv. 4 og

Ny takst. Takst ændring. Gl. takst. døgn, niv. 2 og døgn, niv. 4 og 18. Oktober 2006 Institutionsnavn og Assens Kommune Asabo Område hvor der er foretaget ændring Takst ændring døgn, niv. 2 og 3 1303 1393 90 16 16 0 døgn, niv. 4 og 5 1699 1818 119 21 21 0 Norm. ændring

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014 Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede

Læs mere

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner. Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1993 Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 22. februar 2010 Udarbejdet af: Anne Sofie Krogh Knudsen E-mail: Anne.Sofie.Krogh.Knudsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse

Læs mere

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns Oversigt over ændringer i antal normerede pladser samt institutionsstruktur i forhold til beskrivelserne i bilag 1.a som indgik i høringsproceduren vedrørende rammeaftale 2007 Der er et antal institutioner,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010.

Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010. Oversigt over de indberettede tilbudsoplysninger sammen med de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010. Side 1 af 18 Assens Værkstedet Pilevej 44 45% 0 0 0 0 0 3 90 0,0% 0,0% 0 0 Lindebjerg 67 19%

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Indberetning af tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 % eller mere fra den budgetterede belægningsprocent - (pr. 4.

Indberetning af tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 % eller mere fra den budgetterede belægningsprocent - (pr. 4. s-% Beskriv, om der er udfordringer med en. Assens Assens Misbrugscenter Personer med misbrug 150 90 76,8% Som følge af den lave er der indledt en proces, hvor der vil blive vurderet på dels registreringen

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Baggrund I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: kirsten.frost.lorenzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631052 Dato: 19.

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Kvartalsvis økonomiopfølgning 2011

Kvartalsvis økonomiopfølgning 2011 Samlet overblik - forventede resultater 0-0 Resultat 0. opfølgning. opfølgning Overskud eller underskud til % tilbud tilbud tilbud Autismecent. Autismecent. Autismecent. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv.

Læs mere

Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider

Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider Bilag 3 Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider Indhold Tilbudsregister... 1 Indledning... 4 Assens... 5 Psykisk handicappede

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen.

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen. Bilag 3 1. Rammeaftale 2007 vedrørende specialundervisning i Syddanmark Denne rammeaftale vedrørende specialundervisningstilbud indgår som bilag til rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske

Læs mere

Tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent

Tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent Tilbud hvor den faktiske sprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede sprocent Der indberettes gennemsnitlige sprocenter, 1. - 3. kvartal 2016, for tilbud hvor den faktiske sprocent afviger

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser

Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser Indholdsfortegnelse Indeks 4 Indledning 7 Assens(420) 8 Senhjerneskadede 8 8 Billund(530) 14 Handicappede børn og unge 14 Sindslidende 15 16 Esbjerg(561) 19 Handicappede børn og unge 19 Hjemløse og personer

Læs mere

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr. Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 Kontaktforum 15. juni 2009 Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 En årlig lovpligtig rammeaftale i hver af de 5 regioner (SEL 6) 1 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Undervisningsministeriet 9. september 2014 Notat om takstudviklingen i SFO i forlængelse af samråd den 9. september 2014 Undervisningsministeriet

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2018

STATISTIK. Huslejestatistik 2018 STATISTIK statistik statistik Forord statistikken for den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar i Landsbyggefondens

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode

Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode 28. februar 2008 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode Danmarks Statistik introducerer en ny opgørelsesmetode for ledighedstallene.

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Udbyder Tilbud Ydelse Hovedmålgruppe Lovgrundlag

Udbyder Tilbud Ydelse Hovedmålgruppe Lovgrundlag Aabenraa Aabenraa Krisecenter Aabenraa Krisecenter Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Aabenraa Botilbuddet Bjerggade 4 F- Botilbuddet Bjerggade 4 F- Sindslidende G G Aabenraa Botilbuddet Rhedersborg

Læs mere

Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10. Udviklingshæmmede 10 Senhjerneskadede 16. Billund (530) 17

Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10. Udviklingshæmmede 10 Senhjerneskadede 16. Billund (530) 17 Indholdsfortegnelse Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10 10 Senhjerneskadede 16 Billund (530) 17 Handicappede børn og unge 17 18 Sindslidende 21 Esbjerg (561) 22 Handicappede børn og unge 22 25 Sindslidende

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering SKU d. 8. februar 2019 v. specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune Indhold Kort introduktion til medfinansiering Sundheds- og Ældreministeriets analyse: Aktivitetsudvikling

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 05-07-2018 Af Henrik Christoffersen (33456035) Bemærk: Den oprindelige CEPOS analyse, der blev offentliggjort 11. juni 2018,

Læs mere

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Indhold Forord... 2 Sikrede og kapaciteter i regionerne... 2 Sikrede og kapaciteter i Region Syddanmark... 2 Praksistyper og fordeling i Region

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 14. januar 2019

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Redegørelse. 1.0 Indledning. 2.0 Jobudviklingen

Redegørelse. 1.0 Indledning. 2.0 Jobudviklingen Redegørelse 1.0 Indledning Kolding i arbejde er et projekt for hele kommunen og alle virksomheder og borgerne. Formålet er at få 500 borgere fra Kolding kommune i arbejde. Derfor samarbejder Kolding Kommune,

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: kirsten.frost.lorenzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631052 Dato: 23.

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...5 Anmeldelser:...6 Oversendelse til politi:...7 Oversendelse til SKAT:...7 Oversendelse til

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Implementeringsoversigt nye studieordninger 2016

Implementeringsoversigt nye studieordninger 2016 Implementeringsoversigt nye studieordninger 2016 2/1/2016 9/1/2016 2/1/2017 9/1/2017 2/1/2018 9/1/2018 2/1/2019 9/1/2019 Sept. 2014 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester Feb.2015 3. semester

Læs mere

Region Syddanmarks socialområde

Region Syddanmarks socialområde GUIDE til Region Syddanmarks socialområde Maj 2019 Xxxxxx Indhold Én indgang til alle Region Syddanmarks tilbud................... side 3 Handicapcenter Fyn.................................. side 5 Specialcenter

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 2013 i hver enkelt kommune

Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 2013 i hver enkelt kommune februar 2013 Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 2013 i hver enkelt kommune Kommunernes udgifter til normal- og specialundervisningen i folkeskolen i er fra regnskab 2009 til

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere