AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00-14:15. Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00-14:15. Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , - 14:15 Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg

2 1. Godkendelse af dagsorden Økonomirapport pr. 30. april Budget Drøftelse Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg Udpegning af medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aalborg Høringssvar til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. handlingsplan Evalueringer af Grønlænderenheden Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Temamøde - gennemgang af nuværende sygedagpengeregler og sygedagpengereform samt kommunens organisering af arbejdet Godkendelse af referat Lukket 12. Orientering fra rådmand og direktør 13. Eventuelt

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , - 14:15 Sted Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg Fraværende Per Clausen (Ø) ved punkt 11 Til stede Udover udvalgets medlemmer deltog Arne Lund Kristensen, Jørgen Christensen, Finn Karstenskov og Birgitte Welling (ref.) Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. s møde tirsdag den 27. maj 2014 holdes på Sønderbro 12 i mødelokale E. Program for dagen Kl. 09:00 11:30 Kl. 11:30 12:15 Kl. 12:15 13:45 Ordinært BSU-møde i mødelokale E Frokost i lokale B Temadel - Introduktion til sygedagpengeområdet. Godkendt. Møde den Side 1

4 Punkt 2. Økonomirapport pr. 30. april Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender Økonomirapporten pr. 30. april 2014 Sagsbeskrivelse Økonomirapporteringen pr. 30. april afgives med udgangspunkt i det korrigerede budget for Niveauet i rapporten vil være det bevillingsniveau som kendes fra budgettet, opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition. Forvaltningsrapporten tager udgangspunkt i de dele fra den fælles kommunale økonomirapport som vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men den suppleres med flere uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten vil blive suppleret med diverse bilag efter behov. Økonomirapporteringen i 2014 aflægges efter nedenstående tidsplan: Rapport pr. FL FSU BSU Ukommenteret Beh. Mag. Behandling i Magistrat/Byråd / Sendes til orientering efter FL behandling Forventet regnskab vil blive indarbejdet i halvårsregnskab 2014 særskilt tidsplan for dette udarbejdes senere. Byrådet skal senest godkende den Aktuel Status 2014 særskilt tidsplan udarbejdes senere / / møde i januar / incl. supplementsperioden 2014 Januar 2015 Sendes til orientering efter FL behandling Januar 2015 Marts 15 Foreløbigt regnskab for 2014 Møde den Side 2

5 Det er godkendt i Magistraten/byrådet, at det er fagudvalgene, der i 2014 fremsender økonomirapporten til behandling/godkendelse i hhv. Magistrat og Byråd, hvorfor forvaltningens økonomirapport forinden fremsendelse skal være behandlet i hhv. Familie- og Socialudvalg og Beskæftigelsesudvalg. Økonomirapport pr bilag Godkendt. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Budget Drøftelse Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at har en indledende drøftelse af Budget Sagsbeskrivelse Udvalgsmedlemmer bedes overveje, om de har forslag, som de ønsker, at forvaltningen analyserer og beregner på forud for det fælles udvalgsmøde den , hvor temaet er drøftelser som optakt til Budget Notat til FSU og BSU om førstkommende budgetmøde Drøftedes. Rådmanden opfordrer udvalgsmedlemmerne til snarest at fremsende evt. spørgsmål til budgettet, således at forvaltningen kan analysere herpå og fremsende notater til udvalget forud for næste budgetdrøftelse, der sker på temadag sammen med Familie- og Socialudvalget den Møde den Side 4

7 Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg med forbehold for budget Sagsbeskrivelse Baggrund På s møde d blev erfaringerne fra Aarhus omkring brugen af mikrolån til arbejdsløse drøftet. På baggrund af drøftelserne bad udvalget forvaltningen udarbejde en indstilling herom, som kan indgå ifm. budgetlægningen for Forvaltningen har siden været i kontakt med en række andre kommuner, der har arbejdet med mikrolån. Forvaltningen må dog konstatere, at Aarhus er den kommune, hvor ideen er længst fremme, og der foreligger det bedste erfaringsgrundlag. Denne indstilling er derfor primært udarbejdet på baggrund af materiale fra Aarhus. Et projekt med mikrolån Det foreslås, at Jobcenter Aalborg og Erhvervsafdelingen i samarbejde udvikler og etablerer et projekt, der har til formål at afprøve metoden med mikrolån til revalidender. Erhvervsafdelingen har givet tilsagn om at indgå i en dialog om udviklingen af ordningen. Formålet med projektet er: At bringe borgere med en truet arbejdsevne i selvforsørgelse At give et antal borgere med en truet arbejdsevne mulighed for at starte deres egen selvstændige, erhvervsvirksomhed og samtidig medvirke til at øge deltagernes sociale kapital. At sikre erhvervs- og socialfaglig sparring og coaching i forhold til at borgere med en truet arbejdsevne kan etablere sig som iværksættere. Det er forvaltningens vurdering, at dette på mange måder falder i god tråd med tankerne om empowerment, en ressourceorienteret tilgang, der ligger bag såvel kontanthjælpsreformen som førtidspensionsreformen. Samtidig er det en mulighed for at få iværksætteri bredt ud til grupper af borgere, hvor der ikke er tradition for at tænke i disse baner. Målgruppen Møde den Side 5

8 Det foreslås, at målgruppen er personer, der kan ydes støtte til start af egen virksomhed efter Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) 65. Det betyder, at målgruppen er personer, der er berettiget til revalidering, og hvor kommunen vurderer, at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Det betyder i praksis, at målgruppen vil være aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister. På det personlige plan, er det vigtigt at målgruppen er personer, der er motiveret for og villig til at tage det ansvar, der følger med at blive selvstændig. Det betyder, at projektet skal være en kombination af såvel en erhvervsfaglig som en socialfaglig sparring med deltagerne. Selve bevillingen af lånet er kun er den mindste del i forhold til at arbejde med mikrolån. Erfaringerne fra Aarhus viser, at det er nødvendigt med et halvt års forløb med fokus på at afklare og coache deltagerne i forhold til: at de har de nødvendige faglige og forretningsmæssige forudsætninger i forhold til at føre ideen ud i livet. at der foreligger en forsvarlig forretningsplan, og at det er realistisk, at etableringen vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation evt. som supplement til førtidspension at der foretages en vurdering af virksomhedens rentabilitet, såsom kundeunderlag, afsætningsmulighed m.v. at pågældende helbredsmæssig er i stand til at klare en selvstændig virksomhed at familien er indstillet på at støtte ideen om en selvstændig virksomhed Målgruppens størrelse I Aarhus henvises der ca. 120 om året til samtaler i projektet, der gennemføres forløb med ca. 50 personer og endelig er der ca. 24 personer om året, der bliver selvstændige. Det er særdeles vanskeligt at vurdere, hvor mange i Aalborg, der tilsvarende vil være interesserede i at bruge denne mulighed. Det må dog formodes, at antallet vil være nogenlunde det samme, måske lidt færre, da kommunen jo er mindre. Det altafgørende er dog, at ideen bliver markedsført effektivt til mulige borgere. Her er det altafgørende, at de medarbejdere, der skal henvise til projektet kender og forstår mulighederne i modellen. Det er vigtigt at de er åbne overfor deltageres ide om at starte egen virksomhed. Det hænger sammen med, at projektets tilgang til målgruppen er anderledes end den måde, som Aalborg Kommune hidtil har arbejdet med revalidering. Møde den Side 6

9 Vigtigt at sætte tid af til at udvikle en lokal model I vedlagte bilag er med udgangspunkt i Aarhus skitseret, hvordan en model for mikrolån kunne udformes. Meget tyder dog på, at den forudgående proces omkring etablering af en mikrolånsordning er vigtig for, at den kan slå rod lokalt. Eksempelvis er man i København kun kommet langsomt i gang. Man kan således ikke bare omplante Aarhus-projektet til Aalborg. Endvidere bygger Aarhus-projektet ikke på et samarbejde med erhvervsområdet, hvilket dog vil være oplagt i Aalborg, da det vil kunne binde beskæftigelsesområdet og erhvervsområdet tættere sammen. Endelig er erfaringen fra Aarhus og København, at de juridiske forhold skal være afklaret og på plads inden man går i gang. Derfor foreslås det, at der sættes tid af til en udviklingsfase med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Det foreslås endvidere, at de samme parter bliver repræsenteret i en styregruppe for forsøget. Da målgruppens størrelse er uklar foreslås det endvidere, at der herefter gennemføres et ½ årligt pilotforløb inden man går over til mere fuldskala drift. Samlet set kunne en model være, at der etableres et to-årigt projekt med mikro-lån til revalidender med opstart 1. januar I denne periode indlægges et ½ år til etablering med inddragelse af fagpersoner fra hhv. erhvervsområdet, jurister, samt ledere og medarbejdere fra jobcentrets huse Herefter gennemføres der i 2. halvår 2015 gennemføres et pilotforsøg evt. med et reduceret deltagerantal og at der på baggrund af dette etableres en endelig model for forløbet med start i januar Herefter vil det være målet, at der optages omkring 40 deltagere om året på forløbene, og at ca. halvdelen af disse starter egen virksomhed. Økonomi: Lån og forsørgelse ved etableringen af egen virksomhed Afholdelsen af udgifterne til forsørgelse og mikrolånene vil sker inden for den eksisterende bevilling til revalidering, der ligger inden for det budgetgaranterede område. Møde den Side 7

10 Projektudgifter: For at projektet kan lykkes forudsættes det, at der ansættes en projektkoordinator som samarbejder med de enkelte jobcenterhuse samt Erhvervsafdelingen. Projektet i Aarhus er bygget op omkring en medarbejder, der kombinerer såvel socialfaglig som erhvervserfaring. Der skal lægges vægt på, at projektlederen i Aalborg har en baggrund, der forener disse to ting, herunder kendskab til det at starte egen virksomhed. Det kan dog være svært at rekruttere en tilsvarende person, og det gør projektet med meget sårbart. Endvidere skal de to konsulenter arbejdsmæssigt overkomme mange opgaver. De skal tale med interesserede, de skal coache deltagerne undervejs enkeltvis eller gruppevis i forhold til det personlige og det forretningsmæssige. De skal vurdere, om deltagernes planer reelt er bæredygtige. Endelig skal de bevilge lån og forsørgelse. Under opstartsfasen skal de følge op på igangværende virksomheder. Det foreslås derfor, at projektet udover projektlederen tilknyttes en halvtids konsulent, der efter behov kan styrke enten den erhvervsfaglige eller socialfaglige vinkel. Dette kunne kombineres med andre opgaver for hhv. Erhvervsafdelingen eller Jobcentret. Endvidere vil der være behov for at tilkøbe specialiseret bistand på div. områder ift. økonomi, regnskab, markedsføring mv. Vurdering af årlige udgifter til projekt: Hvis man tager udgangspunkt i en model som ovenfor skitseret vil udgifterne se ud som følgende. Projektkoordinator løn, PC, kontor mv. Halvtidsmedarbejder løn, PC, kontor mv. Tilkøb af kurser, ekstern konsulentstøtte Samlet årlig udgift kr kr kr kr. Etablering af projekt som beskrevet ovenfor vil kræve en samlet årlig merbevilling på konto 6 på i alt kr. i budgetårene , svarende til en samlet udgift på 3,1 mio. kr. Forventet effekt: CASA Center for Alternativ Samfundsanalyse har foretaget nogle model-beregninger, der viser at der er en økonomisk gevinst, hvis blot 6 % af deltagerne bliver selvforsørgende i en 5-årig periode. Det vil sige, at hvis 1,2 person ud af et hold på 20 borgere efterfølgende er selvforsørgende i 5 år, har investeringen tjent sig hjem. Den slags beregninger er altid vanskelige at vurdere. Aarhus opererer dog med en højere succesrate på 4-5 pr. hold. Dette vurderes også at være realistisk i Aalborg. Møde den Side 8

11 Bilag - Et eksempel på elementer i et forløb op til bevilling af et mikrolån Drøftedes. Forslag fra udvalgsmedlemmer samt beløbsgrænserne for lån kr som fremgår af bilaget indarbejdes i indstillingen. Sagen indgår ifm budgetlægningen for og medtages til udvalgets næste budgetdrøftelse den Møde den Side 9

12 Punkt 5. Udpegning af medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at indstiller, at byrådet godkender, at de i bilaget nævnte personer udpeges som medlemmer/suppleanter i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsbeskrivelse Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale valgår. Der skal derfor udpeges et nyt lokalt beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune. Jobcenter Aalborg har indhentet indstillinger fra de relevante organisationer. De indstillede repræsentanter fremgår af bilaget. Det fremgår, at ikke alle organisationer har udpeget repræsentanter endnu. Det Lokale Beskæftigelsesråd kan beslutte at indstille op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger. I nuværende periode har der siddet repræsentanter for Business Aalborg og a-kasserne. Dette vil blive drøftet på første møde i rådet i august, og det må derfor forventes, at der på et senere tidspunkt kommer en ny indstilling herom samt vedrørende de resterende medlemmer af rådet. Det bemærkes, at de lokale beskæftigelsesråd i regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen nedlægges og erstattes af 8 nye regionale arbejdsmarkedsråd. Hvordan dette lander afhænger af de politiske drøftelser herom. Medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune Godkendt. Møde den Side 10

13 Punkt 6. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, indstiller, at byrådet godkender resultatrevisionen for 2013 for Jobcenter Aalborg. Sagsbeskrivelse Jobcentrene skal hvert år lave en resultatrevision, der viser, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser af resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål, udvikling i antal personer på offentlig ydelse fordelt på målgrupper og de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen er baseret på standardudtræk fra jobindsats.dk. I resultatrevisionen indgår en opgørelse af besparelsespotentialet, som baserer sig på beregninger fra SFI. SFI har estimeret hvor stor en andel af befolkningen, der på baggrund af en række socioøkonomiske faktorer, erhvervsstruktur, demografi mv. kan forventes at være på offentlig forsørgelse opgjort for fire grupper af forsørgelsesydelser, jf. tabellen nedenfor. Dette bliver sat i forhold til resultaterne for 2013, og der udregnes på baggrund heraf et såkaldt besparelsespotentiale. Tabellen nedenfor viser, at der i Aalborg i 2013 var 16,91 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvor det ifølge modellen var forventet, at 18,89 % ville modtage offentlig forsørgelse. Det svarer til, at fuldtidspersoner færre end forventet modtog offentlig forsørgelse, hvilket svarer til, at udgiftsniveauet i Aalborg Kommune i 2013 var 262,3 mio. kr. 1 lavere end hvis resultatet svarede til modellens forventninger. Besparelsespotentiale Jobcenter Aalborg Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forventede fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,32 3, ,0 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,65 3, ,6 1 I besparelsespotentialet indgår alene den besparelse, der er for Aalborg Kommune. Besparelser for staten er ikke medregnet, ligesom der ikke er taget højde for, at en mindre andel på offentlig forsørgelse betyder, at en større andel er selvforsørgende og dermed også øgede skatteindtægter. Møde den Side 11

14 Besparelsespotentiale Jobcenter Aalborg Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forventede fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) Sygedagpenge 1,91 2, ,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,04 9, ,6 Dårligere resultat end forventet ,6 Bedre resultat end forventet ,9 I alt 16,91 18, ,3 Kilde: Det er for ydelsesgrupperne A-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser, at resultaterne for Jobcenter Aalborg er bedre end modellen forventer, mens en større andel af befolkningen modtager kontanthjælp (Hvilket dog hænger sammen med, at revalidering og forrevalidering, som Jobcenter Aalborg bruger som et aktivt redskab for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, indgår sammen med kontanthjælp. I Aalborg er 0,8 % af borgerne i revalidering/forrevalidering). Resultatrevisionen viser også, at der i 2013 var et fald i andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse fra 17,47 % til 16,91 %, hvilket er det laveste niveau i 4 år. Endvidere fremgår det, at bortset fra København, så har Aalborg en væsentligt lavere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end de øvrige 6-byer. Beskæftigelsesministerens mål vedrørende tilgang til førtidspension og antal langtidsledige blev opfyldt. Samtidig har der været en positiv udvikling for antallet af virksomhedsplaceringer og sygedagpenge, selvom beskæftigelsesplanens mål herfor ikke blev opfyldt fuldt ud. Ministerens mål for antallet af unge på offentlig forsørgelse kan på grund af tekniske vanskeligheder ikke opgøres. Resultatrevisionen viser, at der i 2013 var en stigning i antal unge under 30 år på 105 personer, således der nu er unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Resultatrevisionen peger på følgende udfordringer for Jobcenter Aalborg i de kommende år er: Antallet af kontanthjælpsmodtagere, herunder ikke mindst antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Udfald af dagpengesystemet i januar oktober 2013 var der over 1.100, der mistede dagpengeretten. Heraf var der pr. januar , der ikke modtog forsørgelse eller lønindkomst. Etablering og opfølgning på ressourceforløb Øget samarbejde med virksomhederne, både i forhold til at servicere virksomheder, der oplever begyndende vanskeligheder med at rekruttere og i forhold til en øget aktivering af ledige i virksomhederne. Møde den Side 12

15 Ovenstående er uddrag af de centrale opgørelser i resultatrevisionen. Bilagsmaterialet er udarbejdet efter de standarder, som Beskæftigelsesministeriet har opstillet for udarbejdelsen af resultatrevisionen. Tidsplan: 8. maj Det Lokale Beskæftigelsesråd 13. maj AMU maj Familie- og Socialudvalget 27. maj 2. juni Magistraten 16. juni Byrådet Beskæftigelsesregion Nordjyllands bemærkninger til resultatrevisionen for 2013 Besparelsespotentiale Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til resultatrevisionen for 2013 Resultatoversigt Resultatrevision 2013 Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den Side 13

16 Punkt 7. Høringssvar til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. handlingsplan Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, At vedhæftede høringssvar fremsendes til Sundheds- og Kulturforvaltningen Sagsbeskrivelse Skole- og Kulturudvalget vedtog ultimo 2013 en ny kulturpolitik for Aalborg Kommune gældende for årene i forlængelse heraf har Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejdet en handlingsplan, der tager udgangspunkt i Kulturpolitikkens seks indsatsområder: 1. Åbne og inviterende kulturtilbud 2. Nye kulturelle udtryk og samarbejder 3. Kulturlivet i lokale miljøer 4. De mange unge talenter 5. Kultur skaber vækst i erhvervslivet 6. Offensiv fortællestrategi. behandler Kulturpolitikken den Handlingsplan2 Høringssvar ifht Sundheds- og Kulturforvaltningens handlingsplan ifht Kulturpolitikken i Aalborg Kommune Kulturpolitik Godkendt. Møde den Side 14

17 Punkt 8. Evalueringer af Grønlænderenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At nedenstående evalueringer er udarbejdet vedr. Grønlænderenheden. Indstillingen er ligeledes behandlet i Familie- og Socialudvalget den 9. maj Sagsbeskrivelse Der er som evaluering af Grønlænderenheden udarbejdet dels en rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden, og dels lavet interviews med 7 af Grønlænderenhedens væsentligste samarbejdspartnere. Rapport med resultater fra brugermåling Denne rapport er baseret på en brugermåling lavet af kvalitetsenheden. Målingen blev opstartet i efteråret 2012 og varede frem til november Borgere, som tilhører den særlige målgruppe for Grønlænderenheden, er i forlængelse af samtale i enten Jobcenter- eller Socialcenter Integration blevet spurgt, om de vil svare på et spørgeskema. Spørgsmålene centrede sig omkring, hvordan borgerne oplevede samtalen med deres rådgiver. I alt 284 borgere er blevet spurgt, om de vil svare på spørgsmålene. Heraf har 193 borgere helt eller delvist besvaret spørgeskemaet. Det giver en besvarelsesprocent på 68 %. Resultatet af målingen vurderes at være repræsentativ for gruppen af grønlandske borgere, som indgår i målingen. På spørgsmål om, hvor tilfreds man alt i alt er med den indsats, som ydes i Grønlænderenheden, svarer 93 % enten meget tilfreds eller tilfreds med indsatsen. På spørgsmål om samarbejdet med rådgiver i Grønlænderenheden, så ligger resultatet på samme høje niveau. Det fremgår af besvarelserne, at borgerne generelt er meget tilfredse med kontakten til deres rådgiver. Borgerne oplever at blive behandlet med respekt, de føler sig hørt og har generelt stor tillid til sine rådgivere. Borgerne svarer lidt mindre positivt, når der spørges ind til deres tillid til Aalborg Kommune som helhed, hvilket er forventet. Der er forskel på at forholde sig til en person i form af sin rådgiver og at forholde sig til en hel kommune/et system. Generelt er der tale om positive resultater, som vidner om, at personalet betjener borgerne med den fornødne respekt. Resultaterne skal ses i lyset af, at Grønlænderenheden har at gøre med den del af grønlænderne, som har tunge sociale problematikker. At indsatsen målrettet denne målgruppe er samlet i en specialenhed hænger jo netop sammen med tyngden af disse problematikker. Møde den Side 15

18 Brugermålingen vidner om, at personalet i Grønlænderenheden generelt efterlever forvaltningens værdigrundlag mht. professionelt at betjene borgerne. Brugermålingen dokumenterer f.eks. at personalet generelt lever op til ordlyden i den første delværdi under Professionalisme, som ordret lyder: Vi forpligter os på at møde borgerne som ligeværdige og med respekt for det enkelte menneskes forskellighed, særegenhed og udviklingsmuligheder. Rapport vedr. 7 interviews med Grønlænderenhedens samarbejdspartnere Kvalitetsenheden har interviewet 7 samarbejdspartnere, som har et tæt samarbejde med Grønlænderenheden. Ved interviewene har deltaget 1-2 medarbejdere/ ledere i den pågældende institution. Alle samarbejdspartnere bakker op om Grønlænderenheden og mener, at det er en god idé at have en Grønlænderenhed. De fleste vurderer, at kvaliteten af indsatsen over for grønlændere er forbedret med Grønlænderenheden andre finder det vanskeligt at foretage en sådan vurdering. Enkelte fortæller om den indledningsvise skepsis imod en specialenhed med risiko for stigmatisering af gruppen af grønlændere. Denne skepsis er dog forsvundet blandt samarbejdspartnerne, og flere nævner også, at grønlænderne kan lide at være en samlet gruppe, som de f.eks. også er i Projekt Sulisà for grønlandske kontanthjælpsmodtagere eller på Kofoeds Skole. Samarbejdspartnerne vurderer altså, at hverken de selv som fagpersoner eller grønlænderne finder Grønlænderenheden stigmatiserende. Generelt vurderer samarbejdsparterne følgende ift. Grønlænderenheden: Hvad har været godt Bliv ved at gøre Fleksibel og helhedsorienteret indsats Engagement over for målgruppen (ildsjælefaktoren) Godt kendskab til borgerne (navn ikke CPR) Rummelighed og respekt over for grønlændere (ikke stigmatiserende) Specialviden om målgruppen, som der kan arbejdes videre på Tæt kobling jobcenter/socialcenter Involvering og lydhørhed over for samarbejdspartnere Proaktiv i opgaveløsningen (stort som småt) Dialog med aktiveringssteder om bl.a. indhold i jobplan Let at få kontakt til (tlf./mail) God normering er nødvendig Deltagelse i brede samarbejdsfora (f.eks. Grønlænderforum, Frontmøder) Hvad kunne være bedre Overvej fremadrettet Målfastsættelse for borgere med indsats fra mentor/støttekorps Start-, slut- og opfølgningssamtaler på Kofoeds Skole og aktiveringsstederne når det er muligt Samarbejde med Kofoeds Skole om kontakter i erhvervslivet Deltagelse i mulige nationale videns- og erfaringsnetværk, evt. Socialt Udviklingscenter SUS. Møde den Side 16

19 Konklusion Der er således generelt stor opbakning fra såvel borgere som samarbejdspartnere vedr. Grønlænderenhedens arbejde. Indsatsen i Grønlænderenheden herunder dele af forbedringsforslagene er under fortsat udvikling eksempelvis gennem Grønlænderstrategien, hvor indsatsen i samarbejde med diverse aktører søges koordineret således, der især sker en tidligere opsporing af målgruppen samtidig med at indsatsen koordineres og forbedres endnu mere. Brugermåling vedr. grønlænderenhed Samarbejdsundersøgelse i Grønlænderenheden Til orientering. Udvalget er optaget af, hvordan der kan ske en bedre forberedelse i form af et velkomstprogram for grønlænderne i Grønland inden eventuel rejse til Danmark Møde den Side 17

20 Punkt 9. Orientering fra rådmand og direktør. 1. Netværkernes ÅrsNyt 2014 omdelt til udvalgets medlemmer. 2. Rådmanden orienterede om, at Familie- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget den deltog i 6-bykonference i København vedr. det sociale område herunder Regeringens 2020-mål. Det blev aftalt, at kommunerne vil samarbejde videre herom, samt fortsætte med en årlig fælleskonference. Flere af emnerne berører også s ansvarsområder, hvorfor udvalget vil blive inddraget i det videre arbejde. 3. Jobcentrets notat af vedr. Artikel Selv klemt i systemet i Nordjyske den 23. maj 2014, der blev omdelt under punkt 12.1 og tilknyttes dette punkt i referatet. 4. Rådmanden orienterede om, at der planlægges besøgsture rundt i forvaltningen til forskellige indsatser. Redegørelse ift. artikel Nordjyske 23 maj 2014 Til orientering. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Eventuelt. Intet. Møde den Side 19

22 Punkt 11. Temamøde - gennemgang af nuværende sygedagpengeregler og sygedagpengereform samt kommunens organisering af arbejdet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At får præsentation af sygedagpengeområdet herunder den nye sygedagpengereform Sagsbeskrivelse Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om ændringer i sygedagpengeloven, der forventes vedtaget inden sommerferien Nogle af ændringerne har virkning fra 1. juli 2014, andre har virkning fra 5. januar Endvidere har jobcentret gennemgået en strukturændring, der betyder, at alle, der i jobcentret arbejder med sygedagpenge, er organiseret i samme enhed - Sygedagpengehuset. På baggrund af lovændringen skal jobcentrets arbejde med sygedagpengemodtagere organiseres anderledes. Konstitueret jobcenterchef Finn Karstenskov, leder af Sygedagpengehuset Anni Martens, konsulent Karen Jacobsen, Jobcentersekretariatet og ledende overlæge Jens Tølbøll Mortensen, Socialmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital deltager i mødet. Udvalget vil bl.a. blive orienteret om udgangspunktet i de nuværende sygedagpengeregler sygedagpengereformen målsætning for området og centrale tal indsatser for sygemeldte lægekonsulentfunktionen arbejdet med organisering af området Dias og materiale til mødet i eftermiddag med den Til orientering. Udvalget takkede for en god orientering. Møde den Side 20

23 Punkt 14. Godkendelse af referat. Godkendt. Møde den Side 21

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg.

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. 2014-4855. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 28.11.2017 kl. 09.00-10.30 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 06.04.2017 kl. 12.00-10.00 Egholm Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl VUC og HF Nordjylland, På Sporet 8, Aalborg, Lokale 4.27

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl VUC og HF Nordjylland, På Sporet 8, Aalborg, Lokale 4.27 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 25.04.2017 kl. 08.30-14.30 VUC og HF Nordjylland, På Sporet 8, Aalborg, Lokale 4.27 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Orientering om status på investeringsmodel på beskæftigelsesområdet

Orientering om status på investeringsmodel på beskæftigelsesområdet Punkt 6. Orientering om status på investeringsmodel på beskæftigelsesområdet 2016-000196 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering status på investeringsmodel på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Rapport af brugermåling i grønlænderenheden edoc 2012-23266, pej, 31.01.14 Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Nærværende rapport er baseret på

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 050. Orientering fra formanden... 92 051. Orientering fra administrationen...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet Flere skal med Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med" 2017-010755 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Orientering af status på projekt Mikrolån

Orientering af status på projekt Mikrolån Punkt 2. Orientering af status på projekt Mikrolån 2018-013713 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering status på projekt mikrolån. Projektleder Claus Wimmer-Aune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere