Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intro - BUL Økonomi Budget 2019"

Transkript

1 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1

2 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 367 mio. kr. 0,3 mio. kr. 285 mio. kr. 82 mio. kr. PMF 5% ØU 12% BUL Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 345 mio. kr. 5 mio. kr. 341 mio. kr. -1 mio. kr. AET 27% AET Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen 338 mio. kr. 312 mio. kr. 26 mio. kr. SSU 29% PMF 62 mio. kr. Serviceudgifter inden for servicerammen 69 mio. kr. Serviceudgifter uden for servicerammen -7 mio. kr. I alt mio. kr. BUL 27% august 2018 stevns kommune 2

3 Årshjul Budgetforslag 2019 Budgetopfølgning 2018 Regnskabsafslutning 2017 Januar Tidsplan, proces udarbejdes Supplementsperiode Februar Økonomisk politik, proces, etc. godkendes i ØU Overførselsbeløb på Anlæg Marts Forberedelsesfasen Overførselsbeløb på drift April Forberedelsesfasen BOP1 pr. ultimo februar udvalgsbehandles Årsberetning Maj Juni Udvalgsbehandling Økonomiaftale mellem KL og regeringen Eventuelt udvalgsbehandling Endelig godkendelse i KB Juli Version 1 August Version 2 ultimo august BOP2 pr. ultimo maj udvalgsbehandles September Oktober 1. Behandling KB 2. Behandling KB budgetvedtagelse November Budget - efterbehandling BOP3 pr. ultimo sep. udvalgsbehandles December Evaluering august 2018 stevns kommune 3

4 Hovedpunkter i Økonomisk Politik Godkendt af ØU 28. februar 2017: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af prioriterede anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr økonomiaftalen, indgået mellem Regeringen og KL. Stevns kommunes andel udgør ca. 64 mio. kr. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen af hensyn til kommunens soliditet (evnen til at modstå tab). Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgettet. Der udarbejdes balancekatalog til budget på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. august 2018 stevns kommune 4

5 Økonomistyring i Stevns Budgetprocessen: Tidsplan Basisbudget Ændringsforslag til basisbudgettet Overførselsområdet Inden for vedtaget serviceniveau Demografisk udgiftspres Lov- og cirkulæreændringer Ud over vedtaget serviceniveau Balancekatalog Anlæg Afledt drift af anlæg august 2018 stevns kommune 5

6 Opbygning af budgettet Drift Udvalg Overførselsudgifter Politikområde 1 Delpolitikområde X Serviceudgifter Politikområde 2 Delpolitikområde Y Delpolitikområde Z Politikområde 3 Delpolitikområde Æ Serviceudgifter uden for servicerammen Politikområde 8 Delpolitikområde Å Anlæg Finansiering august 2018 stevns kommune 6

7 Opbygning af budgettet Herudover er driftsbudgettet opdelt i: Rammeaftaler Økonomiske rammeaftaler, afgrænset til institutionslignende eller organisatoriske delområder. Max. overskud på 5%/underskud på 2,5% af budgetrammen. Lønsumsstyring Overførselsadgang til næste budgetår på lønninger Max. overskud på 5%/underskud på 2,5% af budgetrammen. Øvrig drift Ingen overførselsadgang af budget til næste år. august 2018 stevns kommune 7

8 Rammeaftaler under BUL Daginstitutioner Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Skoler og SFO er Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO er (incl. Solstrålen) Store Heddinge Skole og Hopstar Hotherskolen og Krudthuset (incl. Stevns Dagskole) Ungdomsskolen og UngStevns (incl. Ungdomsdagskolen) Øvrige Skole-IT Sundhedspleje Projektmidler skoler august 2018 stevns kommune 8

9 BUL - Budget 2018 på politikområder Børneudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr. Budget 2018 B B B Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov BU s andel af det samlede driftsbudget 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% Heraf lønsum august 2018 stevns kommune 9

10 Delpolitikområder - Overførselsudgifter Sociale formål Børn Bruttoudgifter Nettoudgifter Merudgiftsydelse Børn med nedsat funktionsevne 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 6,3 mio. kr. 3,2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. I alt 9,0 mio. kr. 4,7 mio. kr. Der er 50% refusion på udgifterne (excl. hjemmetræning) Bruttoudgifter = udgifter inden refusion Nettoudgifter = kommunens udgifter august 2018 stevns kommune 10

11 Overførselsudgifter Budgetforslag 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 Side 1 august 2018 stevns kommune 11

12 Delpolitikområder Serviceudgifter Dagtilbud til børn og unge august 2018 stevns kommune 12

13 Delpolitikområder Serviceudgifter Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud - Fælles formål Pulje til ændringer i behov for pladser i dagpasningen (demografi) Pulje til øget normering Pulje til ændret tildeling til uddannet personale Lukkedage / Feriepasning Pædagogisk konsulent 1 stilling Pædagogisk Assistentuddannelse PAU-elever Praktikpladser Sprogvurdering af 3 årige Diverse udgifter inden for dagpasningsområdet Bedre kvalitet i dagtilbud Mellemkommunale betalinger (pasning over kommunegrænser/plejebørn) 9,4 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 1,1 mio. kr. august 2018 stevns kommune 13

14 Delpolitikområder Serviceudgifter Dagtilbud til børn og unge Forventede behov for pladser fra 2018 til 2021 i: Dagpleje (0-2 år) Vuggestue (0-2 år) Børnehave (3-5 år) Tilskud til privat pasning (0-2 år) Tilskud til privatinstitutioner (0-2 år og 3-5 år) Ved beregningen af budget til 0-6 års området tages der udgangspunkt i befolkningsprognosen. Regulering af budget i institutionerne, sker via puljen til demografiske ændringer. Kommunal udgift pr. plads (gennemsnit): 0-2 år Ca kr. 3-5 år Ca kr. august 2018 stevns kommune 14

15 Dagtilbud til børn og unge Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 15

16 Dagtilbud til børn og unge Budget 2019 Ændringer til prioritering Version 2 august 2018 stevns kommune 16

17 Dagtilbud til børn og unge Budget 2019 Ændringer til prioritering Version 2 august 2018 stevns kommune 17

18 Delpolitikområder Serviceudgifter Skoler mv. august 2018 stevns kommune 18

19 Delpolitikområder Serviceudgifter Skoler mv. august 2018 stevns kommune 19

20 Delpolitikområder Serviceudgifter Skoler mv. august 2018 stevns kommune 20

21 Delpolitikområder Serviceudgifter Skoler mv. august 2018 stevns kommune 21

22 Delpolitikområder Serviceudgifter Skoler mv. august 2018 stevns kommune 22

23 Delpolitikområder Serviceudgifter Skoler mv. august 2018 stevns kommune 23

24 Skoler Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 24

25 Skoler Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 25

26 Skoler Budget 2019 Ændringer til prioritering Version 2 august 2018 stevns kommune 26

27 Skoler Budget 2019 Ændringer til prioritering Version 2 august 2018 stevns kommune 27

28 Delpolitikområder Serviceudgifter Familiehus og sundhedspleje august 2018 stevns kommune 28

29 Familiehus og Sundhedspleje Budget 2019 Ændringer til prioritering Version 2 august 2018 stevns kommune 29

30 Delpolitikområder Serviceudgifter Egenbetaling og tilskud august 2018 stevns kommune 30

31 Delpolitikområder Serviceudgifter Egenbetaling og tilskud august 2018 stevns kommune 31

32 Egenbetaling og tilskud Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 32

33 Delpolitikområder Serviceudgifter Tilbud til børn og unge med særlige behov august 2018 stevns kommune 33

34 Delpolitikområder Serviceudgifter Tilbud til børn og unge med særlige behov august 2018 stevns kommune 34

35 Delpolitikområder Serviceudgifter Tilbud til børn og unge med særlige behov august 2018 stevns kommune 35

36 Tilbud til børn og unge med særlige behov Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 36

37 Delpolitikområder Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Døgninstitution for adfærdsvanskelige børn Pladser Døgnbehandling: 23 pladser med en belægningsgrad på 90% Skoletilbud: 18 pladser med en belægningsgrad på 83% Takster i 2018 Døgnbehandling: kr. pr. døgn / kr. pr. år Skole: 907 kr. pr. døgn / kr. pr. år Døgn og skole: kr. pr. døgn / kr. pr. år Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster: 26,7 mio. kr. 28,5 mio. kr. august 2018 stevns kommune 37

38 Takstfinansierede institutioner Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 38

39 Delpolitikområder Serviceudgifter Central refusionsordning Central refusionsordning Central refusionsordning = Refusion på særligt dyre enkeltsager Indtægterne skal ses sammen med udgifterne på Tilbud til børn og unge med særlige behov under Serviceudgifter 25% refusion på udgifter over kr. årligt 50% refusion på udgifter over kr. årligt I 2018 er budgetteret med ca. 18 helårspersoner, hvor der modtages refusion fra den centrale refusionsordning Refusionen pr. sag ligger mellem kr. og kr. og ingen sager, hvor der modtages 50% refusion. august 2018 stevns kommune 39

40 Central refusionsordning Budget 2019 Indarbejdede ændringer Version 2 august 2018 stevns kommune 40

41 Anlæg Anlægsbudget 2018 opdelt på udvalg mio. kr. Renovering/vedligeholdelse af skoler og institutioner ligger under PMF. 3; 6% 1; 1% Økonomiudvalg 8; 17% Social og Sundhed F.eks. Klippinge Børnecenter - Sovefaciliteter Strøbyskolen - Efterisolering Store Heddinge Skole Døre og vinduer Hotherskolen - Forbindelsesgang 32; 69% 3; 7% Børn, Unge og Læring Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Plan, Miljø og Fritid august 2018 stevns kommune 41

42 Anlæg Budget 2019 august 2018 stevns kommune 42

43 Ordbog i økonomistyring På Stevns Kommunes hjemmeside ligger en ordbog, som beskriver de forskellige begreber/ord inden for økonomistyring: styring.pdf august 2018 stevns kommune 43

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget

Læs mere

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF Orientering om økonomi og økonomistyring PMF 6.2.18 Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Juni 2019 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis budget 2018 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Pr. 31. marts 2019 Overblik - Børneudvalget BOP 2 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = +

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 BOP 1-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2017 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen fra møderne

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2017 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Hansen Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere