Årsrapport om patientsikkerhed Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport om patientsikkerhed Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed"

Transkript

1 Årsrapport om patientsikkerhed 2017 Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 AKTIVITETER I PILOTPROJEKT OM SAMLERAPPORTERING 3 DESIGNPROJEKTET 3 DIN-MIN-VORES SIKKERHED 3 KVARTALSRAPPORTER 4 TAL OM UTH 4 FORDELING PÅ OMRÅDER OG TYPE AF RAPPORTERING 4 SAMLERAPPORTERING 5 FORDELING PÅ HÆNDELSESTYPER 6 ALVORLIGHED 7 HÆNDELSER I SEKTOROVERGANGE 7 KONKLUSIONER 8 DET FREMADRETTEDE ARBEJDE MED PATIENTSIKKERHED 8 MERE VIDEN OG VIDENSDELING OM UTH ARBEJDET 8 FÆLLES INSTRUKSER OG VEJLEDNINGER 8 FALD 8 BORGERINDDRAGELSE I PATIENTSIKKERHEDSARBEJDET 8 INFEKTIONER 9 Kolofon: Lea Sinding Mortensen, Line Stryhn Kjeldmann, Catherina Væversted Lauritzen /9

3 Indledning Kommunens medarbejdere varetager en stor mænge komplekse sundhedsfaglige opgaver med stor professionalisme. En gang i mellem sker der fejl - præcis som på andre arbejdspladser, ingen er ufejlbarlige. Vi vil gerne lære af de fejl der opstår. Derfor rapporterer medarbejderne utilsigtede hændelser, som de er forpligtede til i henhold til Sundhedslovens Hensigten med rapporteringsordningen er at bruge hændelserne i læringsøjemed på lokalt, organisatorisk og nationalt niveau. For kommunernes vedkommende er der en begrænset rapporteringspligt, således at alle alvorlige hændelser skal rapporteres og for fire specifikke områder skal alle hændelser, herunder også såkaldte nærved-hændelser, rapporteres. Disse er: Medicinering Infektioner Sektorovergange Patientuheld Rapporteringen af utilsigtede hændelser foregår elektronisk til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD) og sagsopfølgningen foretages efterfølgende af den lokale nøgleperson for patientsikkerhed. Rapporteringen af utilsigtede hændelser (uth) kan ikke tage som udtryk for det faktiske antal hændelser. Der vil formentlig altid reelt være flere hændelser end dem, der bliver rapporteret og bestemte typer hændelser vil formentlig altid være mere udsatte for underrapportering end andre. Årsrapporten indledes med beskrivelse af udvalgte aktiviteter fra arbejdet med patientsikkerhed i 2017 og i forlængelse heraf findes diagrammer med data for Fordeling af områder og typer af rapporteringer Samlerapporteringer Fordeling af hændelsestyper Rapporterede hændelsers alvorlighed Hændelser i sektorovergange Rapporten afsluttes med ambitionerne for det fremadrettede arbejde med patientsikkerhed i Ældreog Handicapforvaltningen. Aktiviteter i 2017 Pilotprojekt om samlerapportering Pilotprojektet om samlerapportering er et forsøg på at indføre en nemmere måde at rapportere visse typer utilsigtede hændelser på. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der gennemfører projektet og Aalborg Kommune deltager sammen med 9 andre kommuner i forsøget. Samlerapportering gik i gang i november Pilotprojektet er afsluttet i april 2017, men Aalborg Kommune har sammen med de øvrige forsøgskommuner indtil videre lov at fortsætte med at bruge samlerapporteringsmetoden. Pilotprojektet om samlerapportering har krævet mange administrative ressourcer både i 2016 og Vi afventer i øjeblikket at høre nyt fra Styrelsen for Patientsikkerhed om eventuel national implementering af metoden. Designprojektet Design af sikker Medicin Administration er et innovationsprojekt og et samarbejde mellem to plejehjem, Ældre- og Handicapforvaltningen og Kolding Designskole. Ideen bag projektet er at udnytte designmetoder til at finde løsninger, der kan begrænse antallet af utilsigtede hændelser vedrørende glemt medicin. I forløbet blev der afholdt en række workshops. Her udviklede og afprøvede medarbejderne på de deltagende plejehjem, i samarbejde med designere fra Kolding Designskole, en række prototyper, der sigter mod at reducere fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. Kolding Designskole har leveret et idékatalog, hvor de prototyper, der havde de bedste resultater i evalueringen, er beskrevet. Med udgangspunkt i idékataloget afprøves, videreudvikles og implementeres prototyperne på yderligere 5 plejehjem i Projektet er støttet af innovationspuljen. Din-Min-Vores sikkerhed I Handicapafdelingen er der gennem det seneste år arbejdet intensivt med et skærpet fokus på vareta- 3/9

4 gelse af sundhedsfaglige opgaver i en socialfaglig kontekst. Alle de forskellige delelementer skal medvirke til at skabe øget tryghed, forudsigelighed og sikkerhed for såvel borgere som medarbejdere. Ved opstarten af hvert delelement er der lavet et analysearbejde af daværende praksis. Fundene er blevet sammenholdt med gældende lovgivning og der er udviklet et koncept til implementering. Der er uddannet forskellige nøglepersoner til nogle af delelementerne. Implementeringen af DIN-MIN-VORES sikkerhed er præget af, at det skærpede fokus på de sundhedsfaglige opgaver også medfører en kulturændring i Handicapafdelingen. Det er med til at præge modtagelsen af de forskellige delelementer og understreger vigtigheden af, at det hele hænger uløseligt sammen. En anden vigtig læring er, at implementering kræver tålmodighed, kreativitet og løbende fokus fra forskellige aktører, for at være levedygtigt. Efter gennemførsel af projektet synes at være en tendens til fald i antallet af magtanvendelser i et fagcenter set i relation til Systematisk Risikovurdering. Der synes også at være en tendens til fald i sygefraværet i et andet fagcenter set i relation til Systematisk Risikovurdering. Dernæst øges viden om det sundhedsfaglige perspektiv på borgeren. Kvartalsrapporter Efter ønske fra ledelsen i Ældre- og Sundhedsafdelingen er der i 2017 produceret kvartalsvise patientsikkerhedsrapporter til de fire funktionsområder. Rapporterne giver et overblik over hvor mange utilsigtede hændelser, der rapporteres på de forskellige enheder og hvilke emner, der rapporteres utilsigtede hændelser om. Tal om UTH I 2017 har Aalborg Kommune modtaget rapporteringer om 7273 utilsigtede hændelser. Heraf er 315 blevet afvist 1, hvilket betyder at Aalborg Kommune har modtaget og behandlet 6958 rapporteringer om utilsigtede hændelser i Det er en stigning på godt 80 % ift Stigningen i rapporteringen af uth må primært tilskrives samlerapporteringsmetoden, som Aalborg Kommune har været med til at afprøve fra november Fordeling på områder og type af rapportering Flere af kommunens forvaltninger er omfattet af rapporteringspligten for utilsigtede hændelser, idet der udøves sundhedsfaglig virksomhed i flere forvaltninger, bl.a. Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Hovedparten af de utilsigtede hændelser rapporteres fortsat af medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen og her er det særligt på plejeboligområdet, der 1 Årsagen til afvisning kan fx være at der ikke er tale om en utilsigtede hændelse i egentlig forstand, men en arbejdsmiljø-hændelse eller kendte komplikationer ved en sygdom. Årsagen kan også være, at rapporteringerne ikke indeholder nok informationer til at det er muligt at finde frem til hændelsesstedet. Muligheden for læring er dermed yderst begrænset. 4/9

5 rapporteres mange hændelser. Det hænger formentlig både sammen med, hvor mange sundhedsfaglige ydelser, der varetages af medarbejderne, men også med en god kultur ift. læring, patientsikkerhed og systematisk dokumentation. FORDELING PÅ OMRÅDER ÆH: Myndighed 0,26% Øvrige forvaltninger 0,42% ÆH: Handicapafdeli ngen 17,61% ÆH: Ældre og Sundhed 81,69% Samlerapportering Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige afdelinger har benyttet sig af muligheden for at samlerapportere. Det er tydeligt, at Ældre- og Sundhed har taget den nye rapporteringsmetode til sig forholdsvist hurtigt og benytter den meget. Særligt plejeboligerne gør brug af metoden, idet medarbejderne på plejeboliger har samlerapportereret næsten 90 % af deres utilsigtede hændelser i For udekørende hjemmesygeplejersker og for træningsenhederne har metoden ikke vundet så stor udbredelse, og her har man ikke valgt at fastholde metoden efter afslutning af pilotprojektet. Blandt Handicapafdelingens fagcentre er det også forholdsvis stor forskel på, hvor meget metoden har været benyttet. Medarbejdere i fagcenter for autisme og ADHD samt fagcenter for Livskraft har samlerapporteret over 70 % af deres utilsigtede hændelser i 2017, men medarbejderne i fagcenter for socialpsykiatri kun har samlerapporteret lidt over 1 % af deres hændelser. Metoden har kun i meget begrænset omfang været brugt i Myndighedsafdelingen eller uden for Ældre- og Handicapforvaltningen. Andel UTH, der er samlerapporteret i % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 50% 50% 20% 80% 100% 97% 0% 3% 26% 74% Alm. rapporterede uth samlerapporterede uth 5/9

6 Fordeling på hændelsestyper Langt de fleste af de hændelser, der rapporteres, handler om medicinhåndtering i alt ca. 66% af det Behandling og pleje, herunder tryksår 2% Overlevering af information, dokumentation 2% HÆNDELSESTYPER Øvrige hændelsestyper 3% Patientuheld, herunder fald 27% Øvrige medicinhændelser 2% Medicindosering 6% Medicinadministration 58% samlede antal hændelser. Eksempel: glemt medicin og forbytning En pårørende rapporterer, at medarbejderne på et botilbud til handicappede ikke har givet en borger den ordinerede medicin. Rapportøren beskriver, at det er sket flere gange og at der en enkelt gang er sket ombytning, to borgere har fået hinandens medicin i stedet for egen medicin. Botilbuddet beskriver i sagsopfølgningen, at proceduren for håndtering af medicin er gjort mere sikker, at medarbejderne er blevet orienteret og at ledelsen fremadrettet vil have fokus på sikker medicinhåndtering. Eksempel: ikke startet ny behandling pga brugerfejl i Care Efter en indlæggelse er der ordineret et nyt præparat til en borger, der får hjælp til medicinhåndtering af hjemmeplejen. Den nye ordination er hentet fra FMK til medicinmodulet i Care, men givningstidspunkter er ikke sat på. Dermed kommer medicinen ikke til at fremgå korrekt af medicinskema og bliver ikke doseret op. Knap to måneder senere opdages fejlen ved en gennemgang af medicinskemaet i Care og behandlingen opstartes. I 2016 udgjorde medicinhåndteringshændelserne omkring 80 %, så det betyder, at der i 2017 er rapporteret flere hændelser inden for andre kategorier. Bl.a. er antallet af rapporteringer om patientuheld, herunder fald, øget kraftigt set i forhold til Fra omkring 5 % af det samlede antal hændelser i 2016 til 27 % i En del af årsagen til stigningen i rapportering af patientuheld, herunder fald, skal uden tvivl findes i samlerapporteringsmetoden, men indsatsen ift. faldforebyggelse kan også have haft stor betydning. Eksempel: Borger falder ned fra en bækkenstol En borger på et plejehjem er hjulpet til at sidde på en bækkenstol. Personalet går fra borger for at hente noget. Borger rejser sig fra bækkenstolen og falder. Borgeren brækker næsen og får hudafskrabninger i ansigtet. Køres efterfølgende på skadestuen. Eksempel: Borger falder ud af kørestol En beboer på et botilbud til handicappede har været ude at køre en tur i sin elektriske kørestol. Han er faldet ud og findes af tilfældige forbipasserende og bringes tilbage til botilbuddet. Borgeren kan ikke redegøre for, hvad der er sket, men mener det kan skyldes at selen i kørestolen er gået op. Borgeren faldt også ud af kørestolen dagen før. Botilbuddet tager hændelsen op i personalegruppen og tager initiativ til at få kørestolens sele efterset. Det undersøges, om der kan trænes trafiksikkerhed med den pågældende borger. Der er rapporteret 10 hændelser i 2017, som er kategoriseret som infektion. Det må alt andet lige formodes, at der er tale om underrapportering hvad angår infektionshændelser. Ift. de fire områder, hvor 6/9

7 lovgivningen specificerer en udvidet rapporteringspligt i primærsektoren, er infektioner uden sammenligning det område, hvor Aalborg Kommune rapporterer færrest UTH. Eksempel: Manglende opfølgning efter UVI En borger har lige afsluttet en behandling for urinvejsinfektion og der sendes en urinprøve afsted til borgers læge med henblik på kontrol af, at infektionen er væk. Lægen spørger samme dag via en korrespondancemeddelelse, om der fortsat er symptomer på UVI idet prøven godt kan tyde på, at der fortsat er infektion. Der er fortsat symptomer, men det meldes først tilbage til lægen næsten to dage senere via en korrespondancemeddelelse. Inden lægen når at se og reagere på beskeden fra hjemmeplejen, falder borgeren på grund af infektionen og indlægges på sygehuset. Indlæggelsen kunne muligvis være undgået, hvis medarbejderne i stedet havde ringet til lægen samme dag. Korrespondancemeddelelser til praktiserende læger er ikke egnet til henvendelser om akutte problemstillinger, som fx urinvejsinfektioner. Alvorlighed Langt de fleste utilsigtede hændelser (ca. 96 %) der indrapporteres i Aalborg Kommune er kategoriseret som ingen eller mild skade. I de resterende ca. 4% er der sket skade, der enten kræver behandling, øget tilsyn eller resulterer i alvorlig skade på de involverede borgere Fordeling på alvorlighedsgrad 0 Ingen/mild skade Moderat Alvorlig/dødelig Der er rapporteret 6 hændelser, som er kategoriseret alvorlige i Det er lidt færre end året før (12 i 2016). Hændelserne omhandler meget forskelligartede problematikker, men et tema, der går igen i 5 ud af de 6 alvorlige sager er utilstrækkelig opsporing af alvorlig sygdom eller forværring. Hver gang, der rapporteres en alvorlige eller dødelige hændelse til Aalborg Kommune tager den lokale nøgleperson eller leder stilling til sagsopfølgningen i samarbejde med risikomanager. Risikomanager tilbyder hjælp til at gennemføre en dybdegående analyse af den enkelte hændelse sammen med ledelse og medarbejdere. Risikomanager kan desuden hjælpe med at indhente oplysninger fra relevante samarbejdsparter i fx Regionen eller overdrage hændelsen til behandling andet sted. Hændelser i sektorovergange Der er registreret 240 utilsigtede hændelser i relation til sektorovergange i Aalborg Kommune har modtaget 32 af disse fra eksterne samarbejdsparter, mens Aalborg Kommune har rapporteret omkring 208 af sektorovergangshændelserne 2. Aalborg Kommune rapporterer flest hændelser til Aalborg Universitetshospital og det er også derfra, at kommunen modtager flest hændelsesrapporteringer. Hændelser i sektorovergange handler hyppigst om medicin og kommunikation, fx i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse fra sygehus. 2 Dvs. at Aalborg Kommune er registreret som involveret lokation. 7/9

8 Eksempel på en tværsektoriel hændelse: En borger skal optrappes i et præprat mod symptomer på demens. Præparatet kan give nogle alvorlige bivirkninger bl.a. blodtryk, derfor har geriatrisk ambulatorium bedt Aalborg Kommune om opfølgning på patientens blodtryk inden for en bestemt tidsfrist. På den aftalte dato har ambulatoriet ikke modtaget en tilbagemelding fra Aalborg Kommune. Det forsinker den endelige behandlingsplan for patienten og hvis borgeren har fået lavt blodtryk pga. medicinen er der øget risiko for fald. Konklusioner Plejeboligområdet gør sig bemærket både i forhold til, at mængden af rapporteringer i forhold til benyttelse af samlerapporteringsmetoden, hvor op mod 90% af plejeboligområdets UTH er rapporteres som samlerapporteringer. Det er fortsat medicinhåndtering, der fylder mest i rapporteringen af utilsigtede hændelser, men fra 2016 til 2017 ses en tydelig stigning i rapporteringer fra andre kategorier, eksempelvis er rapporteringer på fald steget markant siden Det må formodes, at der fortsat er en betydelig underrapportering hvad angår infektioner. Samlerapporteringsmetoden har betydet en markant stigning i det totale antal hændelser, der rapporteres men antallet af alvorlige hændelser ligger fortsat på samme niveau som Det fremadrettede arbejde med Patientsikkerhed Årsrapporten synliggør arbejdet med patientsikkerhed og UTH er i 2017, men åbner også for, hvilke udviklingstiltag, der er behov for i det fremadrettede arbejde. Anbefalinger til det fortsatte arbejde med patientsikkerhed uddybes nedenstående. Mere viden og vidensdeling om UTH arbejdet Den læring og de mønstre og tendenser, der fremkommer gennem opfølgning på utilsigtede hændelser gøres tilgængelig for medarbejdere, nøglepersoner såvel som ledere og øvrige i Ældre- og Handicapforvaltningen. En stor del af dette arbejde løftes lokalt i afdelingerne. For skabe en brede platform for læring, arbejdes der i 2018 på temadage og netværksarrangementer primært for nøglepersoner. Ligeledes arbejdes der fortsat med at sende nyhedsbreve og analyser om patientsikkerhed til ledere og nøglepersoner. Der arbejdes på at målrette indholdet af de kvartalsvise rapporter til ledelsen mod aktuelle problemstillinger og kvalitetsindsatser. Fortsat fokus på patientsikkerhed i forbindelse med medicinhåndtering Din-Min-Vores Sikkerhed kører fortsat og alle tilbud i Handicapafdelingen, arbejder målrettet på at forbedre medicinhåndteringen. Derudover arbejdes der i 2018 videre med Design af sikker medicinadministration i samarbejde med Designskole Kolding, der ligeledes har til formål at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser inden for medicinområdet. Fælles instrukser og vejledninger I 2017 blev det i forvaltningsledelsen besluttet at anskaffe den sundhedsfaglige proceduredatabase, VAR. VAR skal således erstatte en stor del af forvaltningens egne sundhedsfaglige instrukser, og henvende sig på tværs af forvaltningen, så så alle medarbejdere refererer til de samme instrukser og arbejdsgange. De resterende lokale instrukser for Aalborg Kommune, som ikke er at finde i VAR, er håndteret på en opdateret intern hjemmeside, instrukser.aalborg.dk. Hensigten er, at de sundhedsfaglige instrukser og procedurer er let tilgængelige, hvorved risikoen for utilsigtede hændelser også mindskes. I løbet af 2018 bliver det nye omsorgssystem CURA og Fællessprog III i 2018 implementeret, hvor der forventes en sammensmeltning med VAR, således at medarbejderen hurtigt og let kan dokumentere, hvilke procedurer der er anvendt. Herved er det hensigten at korrekt information bliver dokumenteret hver gang, og der forventes at komme mere sammenhæng i data internt i kommunen. Fald Rapporteringen af fald er øget betydeligt siden 2016 med 22%, som følge af faldforebyggelsesindsatsen og samlerapporteringsprojektet. Der anbefales fortsat fokus på indrapportering af faldhændelser. Borgerinddragelse i patientsikkerhedsarbejdet For at styrke patientsikkerhedsarbejdet og særligt arbejdet med alvorlige hændelser vil vi arbejde hen imod at inddrage borgernes perspektiv i højere grad. Det kan fx ske i forbindelse med gennemførelse 8/9

9 af dybdegående analyser af konkrete hændelser eller anvendelse af metoder som i patientens fodspor. Samtidigt ønskes det at styrke borgeres rapportering af utilsigtede hændelser. Infektioner Det formodes, at der forefinder en betydelig underrapportering i forhold til infektioner. Dette område er relevant at have fokus på, da infektioner er hyppige blandt svækkede borgere, eksempelvis i form af urinvejsinfektioner eller sår. Forekomsten er dog vanskelig at præcisere grundet underrapportering, hvorfor der fortsat arbejdes på at øge rapportering heraf. 9/9

Årsrapport om patientsikkerhed Utilsigtede hændelser rapporteret i 2015

Årsrapport om patientsikkerhed Utilsigtede hændelser rapporteret i 2015 Årsrapport om patientsikkerhed 2015 Utilsigtede hændelser rapporteret i 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 ÅRETS AKTIVITETER... 3 AALBORG KOMMUNES ARBEJDE MED PATIENTSIKKERHED OG KVALITET 3 TVÆRSEKTORIELT

Læs mere

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2018

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2018 Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2018 Allerød Kommune har, på lige fod med landets øvrige kommuner, siden 2010 indberettet utilsigtede hændelser i den fælles database Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Læs mere

Vejledning i Elektronisk rapportering af UTH

Vejledning i Elektronisk rapportering af UTH Vejledning i Elektronisk rapportering af UTH UTILSIGTEDE HÆNDELSER Sundhedsloven ( 198-202) giver sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, pligt til at rapportere utilsigtede hændelser,

Læs mere

Årsrapport om patientsikkerhed 2014

Årsrapport om patientsikkerhed 2014 Årsrapport om patientsikkerhed 2014 Utilsigtede hændelser rapporteret i 2014 James Reason s såkaldte ostemodel, der viser hvordan et muligt uheld skal løbe tværs igennem flere sikkerhedssystemer før det

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2018

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2018 Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 218 Indledning Denne rapport er udarbejdet af risikomanageren i Center for Sundhed og Velfærd i Glostrup Kommune i januar 219. Rapporten har til

Læs mere

RISIKO O SKADE Patientsikkerhed i Aalborg Kommune Årsrapport 2013

RISIKO O SKADE Patientsikkerhed i Aalborg Kommune Årsrapport 2013 RISIKO SKADE Patientsikkerhed i Aalborg Kommune Årsrapport 2013 1 Indhold Indledning... 3 Organiseringen i kommunen... 3 Tværsektoriel organisering... 3 Fælles initiativer i Aalborg Kommune... 4 Antal

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2016 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Indhold FORORD...3 INDLEDNING...4 RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2016-31.12.2016....5 Antal

Læs mere

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2017

Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2017 Årsrapport for Utilsigtede hændelser i 2017 Allerød Kommune har, på lige fod med landets øvrige kommuner, siden 2010 indberettet utilsigtede hændelser i den fælles database Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i Næstved kommune Årsberetning 2016 Om utilsigtede hændelser Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Organisering.. 3 3.0 Opgørelse over rapporteringer i 2016....4 4.0 Bidrag til Patientsombuddets

Læs mere

Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn og medicintilsyn på botilbud ved BDO i 2018

Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn og medicintilsyn på botilbud ved BDO i 2018 Punkt 6. Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn og medicintilsyn på botilbud ved BDO i 2018 2018-043733 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering afrapporteringen for 2018

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i Næstved kommune Årsberetning 2017 Om utilsigtede hændelser Indhold 1.0 Indledning. 3 2.0 Organisering.. 3 3.0 Opgørelse over rapporteringer i 2017.....4 4.0 Bidrag til Styrelsen for

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Indledning I Holstebro Kommune arbejdes der med patientsikkerhed ved konstant fokus på kvalitet i det daglige sundhedsfaglige

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2013

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2013 chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhed årsrapport 213 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne 24, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

UTILSIGTEDE HÆNDELSER UTILSIGTEDE HÆNDELSER I VEJLE KOMMUNE 2016 ØKONOMI-, ARBEJDSMARKEDS - & SUNDHEDSAFDELINGEN 01 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Rapporteringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)... 4 Rapporter fra

Læs mere

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2017

Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2017 Årsrapport over Utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune i 2017 Indledning Denne rapport er udarbejdet af risikomanageren i Glostrup Kommune i januar 2018. Rapporten har til formål dels at dokumentere

Læs mere

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord side 1 2.0 Antal og fordelingen af

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Patientsikkerhedsordningen

Patientsikkerhedsordningen chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhedsordningen introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne 24, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT 2014-2015 12-01-2016 Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Årsrapport 2014-2015 Utilsigtede hændelser i stevns kommune Indhold Hvad er en utilsigtet hændelse s.2 Hvordan rapporteres der s.2

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2015 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2015-31.12.2015.... 5

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 4 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser 6. marts 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2012 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 3 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Generelt om UTH i speciallægepraksis

Generelt om UTH i speciallægepraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Årsrapport 2016 Arbejdet med utilsigtede hændelser i speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2014 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2014-31.12.2014....5

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2014

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2014 chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhed årsrapport 214 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 4, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er at beskrive, hvordan der på Østerskoven arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH).

FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er at beskrive, hvordan der på Østerskoven arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH). Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.6 Utilsigtede hændelser - Institutionen rapporterer, analyserer og følger op på utilsigtede hændelser FORMÅL Formålet med denne lokale instruks

Læs mere

Årsrapport for utilsigtede hændelser i Tønder Kommune 2015

Årsrapport for utilsigtede hændelser i Tønder Kommune 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Tønder Kommune 215 Der er blevet rapporteret utilsigtede hændelser i kommunerne siden maj/juni 211. Denne rapport viser udviklingen i, hvor mange hændelser der er

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015 chvpe Side 1 06-06-2017 Patientsikkerhed årsrapport 2015 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 2004, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2014

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2014 Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2014 Utilsigtede hændelser 2014 Tilsynsenheden har til opgave at følge antallet af utilsigtede hændelser (UTH) på det

Læs mere

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet. Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet. Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord side 1 2.0 Antal og fordelingen af

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumenttype: Tvær-regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle regionale boformer og institutioner i henhold til 67, 107 og

Læs mere

Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet

Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Sødisbakkes instruks for UTH

Sødisbakkes instruks for UTH 1 Sødisbakkes instruks for UTH Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for alle tilbud i Specialsektoren. Desuden

Læs mere

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2015 Utilsigtede hændelser 2015 Tilsynsenheden har til opgave at følge antallet af utilsigtede hændelser (UTH) på det

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang Dokumentoverblik: Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT FOR Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT FOR 2016. Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Årsrapport for 2016. Utilsigtede hændelser i Stevns kommune Indhold Hvad er en utilsigtet hændelse? s.2 Hvordan rapporteres der? s.2 Organisering

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Utilsigtede hændelser (UTH)1. januar til 1. november 2014

Utilsigtede hændelser (UTH)1. januar til 1. november 2014 Dragør Kommune utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser (UTH)1. januar til 1. november 2014 UTH uge 46: 8 utilsigtede hændelser i uge 46 fordelt som: 7 ingen skade - manglende medicin administration

Læs mere

Maj Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser

Maj Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser Maj 2013 Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser Formål Formålet med retningslinjen er at sikre systematisk opmærksomhed på og rapportering af utilsigtede hændelser for at skabe læring i organisationen

Læs mere

Årsrapport Sikkerhed for borgerne

Årsrapport Sikkerhed for borgerne Årsrapport 2018 Sikkerhed for borgerne Status på arbejdet med utilsigtede hændelser på socialområdet Januar 2019 Sisse Poulsen, risikomanager Stefanie Duedal, kvalitets- og udviklingskonsulent Psykiatri

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser Indledning Formål med rapportering af utilsigtede hændelser Formålet er at forebygge, at der sker fejl og skader utilsigtede

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2017 & Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT FOR 2017 & Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT FOR 2017 & 2018 Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Hvad siger vores Sundhedslov s.2 Definitionen på en utilsigtet hændelse ifølge Sundhedsloven, kap. 61, 198 stk. 5 s.2

Læs mere

Årsrapport Utilsigtede hændelser

Årsrapport Utilsigtede hændelser Årsrapport 2018 - Utilsigtede hændelser Januar 2019 Rapportering af utilsigtede hændelser i Ikast-Brande Kommune 2018 Indhold Baggrund...3 Definition af utilsigtede hændelser (UTH)...3 Formål med rapportering...3

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for alle

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

HERNING KOMMUNE Ældrerådet

HERNING KOMMUNE Ældrerådet HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 B2.01 Fraværende: Ole Kjeldsen, Henry Jeppesen og Kaj Juul. Mødet slut kl. 10.45 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

UDKAST. Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser

UDKAST. Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser UDKAST Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser Lovgivningsmæssige rammer Regioner og kommuner er ifølge sundhedslovens 198 forpligtede til at modtage, registrere og analysere rapporteringer

Læs mere

Statusrapport Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Anæstesiologisk afdeling Hospitalsenheden Vest

Statusrapport Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Anæstesiologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Statusrapport 2012-2013 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Anæstesiologisk afdeling Hospitalsenheden Vest 1 Hermed foreligger årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Anæstesiologisk afdeling -

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Marts 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Læs mere

21. august 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune

21. august 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2014 1 Indholdsfortegnelse Utilsigtede hændelser... 3 Utilsigtede hændelser i 2014 - på landsplan... 5 Hændelser rapporteret i 2014... 5 Utilsigtede

Læs mere

Orientering om evalueringen af Innovationspuljen 2017

Orientering om evalueringen af Innovationspuljen 2017 Punkt 6. Orientering om evalueringen af Innovationspuljen 2017 2016-069006 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, at evalueringen af Innovationspuljen 2017 tages til orientering. Kontorchef Louise

Læs mere

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Indholdsfortegnelse SUNDHEDSAFTALEN OM OPFØLGNING PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 2 2 HÆNDELSESTYPER... 2 3

Læs mere

Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser i perioden til

Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser i perioden til GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Bilag 1. Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser NOTAT Dato: 20.12.2011 Af: Morten Ørsted-Rasmussen Baggrund

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser i Klinik P

Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser i Klinik P Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser i Klinik P Klinik P s Introduktion Lotte Jensen Hvorfor rapportere? Udvikling af patientsikkerheden Sikkerhed har betydning for patient og personale Minimere antallet

Læs mere

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Lovgrundlag Med udvidelse

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) 1 Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Rehabiliteringscenter Strandgården

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Rehabiliteringscenter Strandgården Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Rehabiliteringscenter Strandgården Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale

Læs mere

PATIENTSIKKERHED. Sundhed og Omsorg UTILSIGTEDE HÆNDELSER. (UTH) ÅRSRAPPORT 2013

PATIENTSIKKERHED. Sundhed og Omsorg UTILSIGTEDE HÆNDELSER. (UTH) ÅRSRAPPORT 2013 Sundhed og Omsorg PATIENTSIKKERHED UTILSIGTEDE HÆNDELSER. (UTH) ÅRSRAPPORT 2013 Første skoledag Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 P A T I E N T S I K K E R

Læs mere

Sundhed og Ældre. Status rapport for Utilsigtede hændelser i Historik

Sundhed og Ældre. Status rapport for Utilsigtede hændelser i Historik Status rapport for Utilsigtede hændelser i 2015 Historik Kommunerne har indberettet utilsigtede hændelser i en fælles database via Sundhedsstyrelsen, på baggrund af beslutning af 1. september 2010. Indberetningen

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune Januar 2013 Årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed kommunikation og dokumentation

chvpe Side Patientsikkerhed kommunikation og dokumentation chvpe Side 1 29-04-2014 Patientsikkerhed kommunikation og dokumentation Kære kontaktperson. 22 februar blev der afholdt Q1 møde vedr. Medicinering i hjemmeplejen og i plejeboliger nationalt. Patientombuddet

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe tværsektorielt 2013 Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe Patientsikkerhed tværsektorielt Årsrapport til Den Administrative Styregruppe, 2013 Kommuner: Roskilde, Faxe, Lejre, Stevns,

Læs mere

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn v. Kirstine Markvorsen Borgersikkerhed Med fokus på Status, struktur, samarbejde og systematik Embedslægetilsyn Lov Ifølge sloven 219, stk. 1 og

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Bosteder - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhed 2018

Årsrapport Patientsikkerhed 2018 Patientsikkerheden understøttes ved indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser. Dermed skabes en systematisk læring, dels i sundhedsvæsnets sektorer og dels i sektorovergange.

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Under skift til dosis pakket medicin er der ordineret 100 ug eltroxin i stedet for 50 ug i dosispakket. Fejlen blev opdaget ved skæve blodprøver.

Under skift til dosis pakket medicin er der ordineret 100 ug eltroxin i stedet for 50 ug i dosispakket. Fejlen blev opdaget ved skæve blodprøver. Årsrapport 2017 Tendenser i 2017 I 2017 er der i alt rapporteret 1229 antal hændelser fra/om almen praksis og lægevagten. Der er sket en stigning i antal alvorlige hændelser. Det betyder dog ikke nødvendigvis,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD Februar 2014 Årgang 3 1 Indhold: Ny rapporteringsformular Mønster i utilsigtede hændelser 2013 Nyt design på dpsd.dk 10 år med et rapporteringssystem Udgivelser siden sidst Om Patientombuddet Ny rapporteringsformular

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

Sundhedsfaglige utilsigtede hændelser i kommunen

Sundhedsfaglige utilsigtede hændelser i kommunen Sundhedsfaglige utilsigtede hændelser i kommunen 1. MODUL DPSD HVORFOR SKAL DU RAPPORTERE UTH? HVAD KAN VI BRUGE DEM TIL? Formålet med Loven om patientsikkerhed: Beskyttelse af patienter/ borgere mod skade

Læs mere

Embedslægetilsyn Lov: Område: Hyppighed: Fokus : Udføres af: Kommunikation til udvalget: Yderligere information Afdeling

Embedslægetilsyn Lov: Område: Hyppighed: Fokus : Udføres af: Kommunikation til udvalget: Yderligere information Afdeling Embedslægetilsyn Lov: Sundhedsloven 219. stk. 1 og 2, Bek. nr. 95 af 7. feb. 2008, ændret ved lov nr. 820 af 01. juli 2011. Område: Plejeboligenheder. Hyppighed: 1 uanmeldt tilsyn pr. år. Kan gradueres

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 21.

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

25. maj Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2017

25. maj Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2017 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2017 1 Indholdsfortegnelse Utilsigtede hændelser...3 Fokusområder til det videre arbejde...5 Fokusområder for Kolding Kommune...6 Utilsigtede hændelser

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

28. marts 2014 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune

28. marts 2014 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Utilsigtede hændelser... 3 Utilsigtede hændelser i 2013 - på landsplan... 5 Utilsigtede hændelser 2013 Kolding Kommune...

Læs mere