Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014"

Transkript

1 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger, som indgik i en sag hos ministeriet, der ikke var en personalesag. Oplysningerne indgik også i to personalesager hos Moderniseringsstyrelsen. Statsministeriet henviste til, at der var tale om oplysninger vedrørende personalesager uden for ministeriet, og til de hensyn, der ligger bag offentlighedslovens 21, stk. 2, om undtagelse af personalesager fra aktindsigt. 21. oktober 2014 Forvaltningsret På baggrund af offentlighedslovens forarbejder mente ombudsmanden, at der i tilfælde som det foreliggende som udgangspunkt var forholdsvis vid adgang til at undtage sådanne oplysninger efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Samtidig fastholdt ombudsmanden, at brugen af bestemmelsen også i sådanne tilfælde krævede en konkret vurdering. Da Statsministeriets afgørelse og udtalelse til ombudsmanden ikke efterlod indtryk af, at der var foretaget en reelt konkret vurdering, kunne han ikke på det foreliggende grundlag anerkende ministeriets brug af bestemmelsen. Ombudsmanden bad derfor Statsministeriet om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. Journalisten klagede også over, at Statsministeriet havde afgrænset sagen, så den kun omfattede en begæring om aktindsigt i de dokumenter mv., der var omfattet af ordlyden af begæringen. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Statsministeriet havde afgrænset sagen. Men da journalisten specifikt havde bedt om dokumenter frem til afgørelsestidspunktet, var det dog ombudsmandens opfattelse, at ministeriet burde have taget stilling til, om der efter princippet om meroffentlighed kunne gives hel eller delvis aktindsigt i de dokumenter, der var indgået til eller oprettet af ministeriet i perioden mellem tidspunktet for begæringen og afgørelsen. I hvert fald burde ministeriet have gjort journalisten opmærksom på, hvorfor ministeriet ikke havde søgt i dokumenter helt frem til afgørelsestidspunktet. (Sag nr. 14/02779)

2 En journalist klagede til mig over, at Statsministeriet havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger, som indgik i en sag hos Statsministeriet, der ikke var en personalesag, men som også indgik i to personalesager hos Moderniseringsstyrelsen. Journalisten klagede også over, at Statsministeriet havde afgrænset sagen således, at den alene omfattede en begæring om aktindsigt i de dokumenter mv., der var omfattet af ordlyden af begæringen. I min afsluttende udtalelse til journalisten skrev jeg følgende: Ombudsmandens udtalelse Afgrænsning af sagen Sagen drejer sig som nævnt om to afgørelser fra Statsministeriet om aktindsigt. I en afgørelse af 2. juni 2014 tog Statsministeriet stilling til din anmodning af 9. maj 2014 om aktindsigt i nærmere angivne dokumenter og aktlister vedrørende disse dokumenter. Du fik aktindsigt i to aktlister og et enkelt dokument vedrørende Statsministeriets sager med j.nr og j.nr Samtidig blev fire dokumenter undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, jf. 23, stk. 1, nr. 2. De aktlister, som du fik aktindsigt i, omfattede kun de dokumenter, som Statsministeriet havde anset for omfattet af din anmodning om aktindsigt, men ikke de fulde aktlister for de to sager. I en afgørelse af 20. juni 2014 tog Statsministeriet stilling til din anmodning af 3. juni 2014 om aktindsigt i de fulde aktlister for de to sager dvs. aktlister, der omfattede alle de dokumenter, der var registreret på de to sager. Du fik aktindsigt i aktlisterne, dog således at en række oplysninger fra aktlisten vedrørende sagen med j.nr blev undtaget under henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5. Det fremgår af de to sagers aktlister, at tre akter på sagen j.nr og én akt på sagen ikke er opført på aktlisterne. Din klage til mig vedrører begge afgørelser fra Statsministeriet. Jeg har forstået klagen således, at du klager over følgende forhold: 1. At Statsministeriet i afgørelsen af 2. juni 2014 ikke tog stilling til aktindsigt i de fulde aktlister (og alle de underliggende dokumenter). 2/19

3 2. At Statsministeriet i afgørelsen af 20. juni 2014 undtog en række oplysninger på den fulde aktliste for sagen j.nr fra aktindsigt. 3. At tre akter på sagen j.nr og én akt på sagen ikke fremgår af de to sagers aktlister. Det er disse klagepunkter, som min behandling af sagen drejer sig om. Sådan som din klage til mig er afgrænset, drejer sagen sig altså ikke om andre spørgsmål, herunder Statsministeriets undtagelse af dokumenter efter offentlighedslovens 23 og 24. Jeg har fra Statsministeriet modtaget de aktlister og dokumenter, som sagen handler om dels i den udgave, som du har modtaget, dels i en udgave uden udeladelser. Ad 1. At Statsministeriet i afgørelsen af 2. juni 2014 ikke tog stilling til aktindsigt i de fulde aktlister (og alle de underliggende dokumenter) Ordlyden af din anmodning af 9. maj 2014 lød på aktindsigt i alle dokumenter mv., som Statsministeriet har sendt til eller modtaget fra Justitsministeriet om emnet aflysningen af Folketingets Christiana-besøg for perioden siden justitsminister Karen Hækkerups tiltræden i december 2013 og frem til dato for besvarelsen af nærværende begæring og i det eller de journalkort, som ministeriet måtte have brugt til at journalisere de pågældende dokumenter mv. Du har i klagen til mig gjort gældende, at det er usagligt, at Statsministeriet ikke i første omgang dvs. ved afgørelsen af 2. juni 2014 tog stilling til spørgsmålet om aktindsigt i de fulde aktlister (og alle de dokumenter, som fremgik af aktlisterne). Du har bl.a. henvist til, at titlerne på de to sager er Retsudvalgets aflyste besøg på Christiania og Undersøgelse af embedsmænd i Justitsministeriet ifm. Retsudvalgets aflyste besøg på Christiania, og at det efter din opfattelse tydeligt fremgår af din oprindelige aktindsigtsbegæring, at du ønskede at få indsigt i aktlister over alle de dokumenter, der var på den eller de sager, som var omfattet af din aktindsigtsbegæring. I 7 i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) er hovedreglen om retten til aktindsigt fastsat. Bestemmelsen lyder således: 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 3/19

4 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Ifølge offentlighedslovens 9, stk. 1, nr. 1, skal en anmodning om aktindsigt indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres. Du har ikke anmodet om aktindsigt i en bestemt sag, men i nogle bestemte dokumenter udvekslet med en bestemt myndighed og inden for en afgrænset periode. Efter det foreliggende kunne Statsministeriet umiddelbart identificere de dokumenter, som måtte anses for omfattet af din aktindsigtsanmodning. Dokumenterne var journaliseret på en sag, hvor der også fandtes andre dokumenter, der emnemæssigt faldt inden for det, som din aktindsigtsanmodning drejede sig om. Disse dokumenter var imidlertid udvekslet med andre myndigheder end Justitsministeriet, og de lå før Karen Hækkerups tiltræden som justitsminister den 12. december At et konkret sagsforhold rent journalteknisk behandles i én sag, er ikke i sig selv afgørende for afgrænsningen af, hvilke dokumenter der er omfattet af en aktindsigtsanmodning. Afgrænsningen beror således i første række på indholdet af begæringen. Se bl.a. sagen FOB , som Statsministeriet også har henvist til i sin udtalelse. For så vidt angår aktlisterne følger det af 7, stk. 2, nr. 2, at retten til aktindsigt gælder indførelser i journaler mv. vedrørende den pågældende sags dokumenter. Heller ikke i denne sammenhæng er det afgørende, hvordan myndigheden har behandlet dokumenterne journalteknisk. Se bl.a. den ovennævnte sag fra Folketingets Ombudsmands beretning og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side I lyset af den meget præcise formulering af din anmodning af 9. maj 2014 kan jeg herefter ikke kritisere, at Statsministeriet afgrænsede sagen om aktindsigt sådan, at den alene omfattede de dokumenter, der var omfattet af ordlyden af din anmodning, og aktlister vedrørende disse konkrete dokumenter. På et enkelt punkt giver Statsministeriets afgrænsning af din aktindsigtsanmodning i afgørelsen af 2. juni 2014 mig dog anledning til bemærkninger: 4/19

5 Din aktindsigtsanmodning lød på dokumenter indtil datoen for besvarelsen af din begæring. Statsministeriet søgte i sit system efter akter indtil den 9. maj 2014, dvs. indtil datoen for begæringen. Retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 7, stk. 1, omfatter både løbende og afgjorte sager, men i og med at retten til aktindsigt kun omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed, kan en begæring om løbende at blive gjort bekendt med materiale, der fremtidigt indgår eller bliver oprettet i sagen, i udgangspunktet afslås. Se bl.a. forarbejderne til offentlighedslovens 7, stk. 1 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013), og betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 325 f. Det vil sige, at der i udgangspunktet ikke er krav på såkaldt løbende aktindsigt, herunder i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af myndigheden forud for afgørelsestidspunktet, men efter anmodningens fremsættelse. Du anmodede imidlertid specifikt om dokumenter frem til afgørelsestidspunktet, og denne anmodning måtte for så vidt angår dokumenter indgået eller oprettet i perioden fra den 9. maj 2014 til den 2. juni 2014 derfor opfattes som et ønske om meraktindsigt. Det er på den baggrund min opfattelse, at Statsministeriet i sin afgørelse af 2. juni 2014 burde have taget stilling til, om der efter princippet om meroffentlighed kunne gives hel eller delvis aktindsigt i disse dokumenter, eller at ministeriet i hvert fald burde have gjort dig opmærksom på, hvorfor ministeriet ikke havde søgt i dokumenter helt frem til tidspunktet for afgørelsen. Jeg har gjort Statsministeriet bekendt med min opfattelse. Ad 2. At Statsministeriet i afgørelsen af 20. juni 2014 undtog en række oplysninger på den fulde aktliste for sagen j.nr fra aktindsigt Retsgrundlaget I forarbejderne til offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2 (aktindsigt i indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter ) er der anført bl.a. følgende (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 52): Bestemmelsen indebærer, at den pågældende myndighed m.v. på eget initiativ og samtidig med sagens øvrige dokumenter skal meddele aktindsigt i journalindførslen (aktlisten). Den aktindsigtssøgende har således et selvstændigt krav på aktindsigt i journalindførslen, og afslag herpå kan alene meddeles, hvis den pågældende indførsel indeholder oplysninger, der i sig selv er omfattet af de bestemmelser i loven, der undtager oplysninger fra ret- 5/19

6 ten til aktindsigt, jf. lovforslagets 30-35, eller hvis oplysningerne er omfattet af særlovgivningens undtagelsesbestemmelser. Der gælder dog ikke en ret til aktindsigt i journalindførslen, hvis aktindsigtsanmodningen angår en sag, f.eks. en straffesag, der som sådan er undtaget fra loven, jf. lovforslagets 19, stk. 1. I offentlighedslovens 21 er der en bestemmelse om undtagelse af personalesager fra aktindsigt. Bestemmelsen lyder således: 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter bortset fra bestemmelsen i 8 heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet. I forarbejderne til 21, stk. 2, er der anført bl.a. følgende (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 63): Bestemmelsen er begrundet i dels hensynet til at sikre ansatte mod den usikkerhed og utryghed, der kan følge af, at en borger begærer aktindsigt i ansattes personaleoplysninger, dels hensynet til, at offentlighed i personalesager vil kunne bevirke, at det offentlige som følge af den nævnte usikkerhed og utryghed ikke kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Bestemmelsen vil typisk finde anvendelse på almindelige personalesager, dvs. de sager, der normalt oprettes ved en medarbejders tiltræden, og hvor der løbende lægges oplysninger om medarbejderens personaleforhold, herunder f.eks. oplysninger om grundløn, ferieoversigter, personalebedømmelser m.v. Herudover omfatter bestemmelsen bl.a. sager vedrørende suspension og afskedigelse samt klagesager vedrørende den ansattes adfærd. Bestemmelsen vil også finde anvendelse i forhold til personalesager hos andre end vedkommendes ansættelsesmyndighed. Det gælder f.eks. det tilfælde, hvor der hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden er oprettet en sag vedrørende afskedigelse af den pågældende medarbejder. 6/19

7 I de tilfælde, hvor dokumenter fra konkrete personalesager (tillige) indgår i generelle personalesager eller i andre sager, vil der normalt på baggrund af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i stk. 2 kunne gives afslag på aktindsigt i de nævnte dokumenter fra den konkrete sag efter 33, nr. 5. Hvis en sag omfattes af bestemmelsen i stk. 2, indebærer det, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen uanset det nærmere indhold som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. Det følger af offentlighedslovens 33, nr. 5, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. I forarbejderne til 33, nr. 5, er der anført bl.a. følgende (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 77): Bestemmelsen i nr. 5 den såkaldte generalklausul er enslydende med den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen har som efter gældende ret et snævert anvendelsesområde og forudsættes alene anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet. Bestemmelsen skal i første række tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige. Bestemmelsen kan imidlertid også i særlige tilfælde anvendes til at varetage beskyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtagelsesbestemmelserne. I Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 365 f., er der anført bl.a. følgende om tilfælde, hvor en konkret personalesags dokumenter indgår i en anden sag: Hvis en konkret personalesags dokumenter indgår i en anden sag, vil det anførte om 33, nr. 5, dog ikke uden videre kunne begrunde et afslag på aktindsigt. Der vil således i alle tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af, om de pågældende oplysninger, hvis de udleveres, vil medføre en nærliggende fare for, at offentlige eller private interesser vil lide skade (af betydning). I den sammenhæng bemærkes, at oplysninger om påståede eller konstaterede disciplinærforseelser som udgangspunkt ikke er fortrolige oplysninger, medmindre disse udspringer af den ansattes privatliv eller strafbare forhold, jf. FOB 1976, side 130. Det vil sige, at disciplinærforseelser, der alene afslører rene tjenstlige forhold, f.eks. overforbrug af offentlige midler, medmindre for- 7/19

8 holdet er strafbart, ikke vil være omfattet af 30, nr. 1, eller den tilsvarende tavshedspligtsbestemmelse i forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1. Dette forhold må holdes for øje ved vurderingen af, om der er grundlag for i medfør af 33, nr. 5, at meddele afslag på oplysninger om disciplinærforseelser, der indgår på andre sager end personalesagen, jf. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 25. marts 2010 (j.nr ). Hvis de hensyn, der er nævnt i 33, nr. 5, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold (offentlighedslovens 34, 1. pkt.). Det gælder dog ikke, hvis det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i bestemmelsen ( 34, 2. pkt., nr. 1). Min opfattelse Det følger af ordlyden af bestemmelsen i offentlighedslovens 33, at en anmodning om aktindsigt kun kan afslås herunder i medfør af nr. 5 hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag eller et dokument efter et konkret skøn findes at burde vige for de nærmere opregnede væsentlige hensyn til offentlige og private interesser. En myndighed kan således ikke opstille en generel regel om, at bestemte typer af dokumenter eller oplysninger altid undtages fra aktindsigt. Ifølge forarbejderne til 33, nr. 5, har bestemmelsen som efter gældende ret et snævert anvendelsesområde og forudsættes alene anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet. I forarbejderne til offentlighedslovens 21, stk. 2, om undtagelse af personalesager fra aktindsigt er det anført, at bestemmelsen bl.a. omfatter sager vedrørende suspension og afskedigelse samt klagesager vedrørende den ansattes adfærd, og at bestemmelsen også finder anvendelse i forhold til personalesager hos andre end vedkommendes ansættelsesmyndighed, herunder i tilfælde, hvor der hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden er oprettet en sag vedrørende afskedigelse af den pågældende medarbejder. Endvidere er det anført, at i de tilfælde, hvor dokumenter fra konkrete personalesager (tillige) indgår i generelle personalesager eller i andre sager, vil der normalt på baggrund af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i stk. 2 kunne gives afslag på aktindsigt i de nævnte dokumenter fra den konkrete sag efter 33, nr. 5. Det forudsættes således udtrykkeligt i forarbejderne til offentlighedsloven, at der i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 5, normalt vil kunne gives afslag på aktindsigt i oplysninger i ikke-personalesager, hvis disse oplysninger kommer fra personalesager. 8/19

9 Det er med denne begrundelse, at Statsministeriet i afgørelsen af 20. juni 2014 har undtaget en række oplysninger fra aktlisten fra aktindsigt. I afgørelsen af 20. juni 2014 har Statsministeriet således henvist til, at der var tale om journalindførsler vedrørende personalesager, og til de hensyn, der ligger bag lovens 21, stk. 2. Og i udtalelsen af 10. juli 2014 har Statsministeriet anført, at ministeriet bl.a. på baggrund af drøftelse med Moderniseringsstyrelsen har vurderet, at der er tale om dokumenter, der efter deres indhold og karakter må henregnes til personalesager, og at i et sådant tilfælde er det ministeriets opfattelse, at de oplysninger på aktlisten, som må henregnes til personalesager uden for ministeriet på baggrund af de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i 21, stk. 2 kan undtages i medfør af lovens 33, nr. 5. Statsministeriet har ikke herudover angivet, hvilke konkrete hensyn der ligger bag afslaget. Til dette skal jeg bemærke følgende: I lyset af det, der i forarbejderne til 21 er anført om anvendelse af 33, nr. 5, må der i tilfælde som det foreliggende som udgangspunkt antages at være forholdsvis vid adgang til anvendelse af bestemmelsen. Det må imidlertid samtidig fastholdes, at anvendelse af bestemmelsen også i sådanne tilfælde kræver en konkret vurdering af, om der foreligger så væsentlige hensyn til offentlige og private interesser, at hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet, jf. herved det anførte af Mohammad Ahsan. Dette må ikke mindst gælde i forhold til de pågældende sagers aktlister, idet disse i sagens natur sjældent vil indeholde mere detaljerede oplysninger om den pågældende sag. I den foreliggende sag må det efter min opfattelse også indgå i vurderingen, at de omhandlede konkrete personalesager er offentligt kendte. Herefter og da Statsministeriets afgørelse og udtalelse til mig ikke efterlader indtryk af, at der er foretaget en reelt konkret vurdering kan jeg ikke på det foreliggende grundlag anerkende ministeriets anvendelse af bestemmelsen. Jeg har gjort Statsministeriet bekendt med min opfattelse, og jeg har henstillet til ministeriet at genoptage sagen og i lyset af det, som jeg har anført træffe en ny afgørelse for så vidt angår aktindsigt i aktlisten for sagen med j.nr På baggrund af denne henstilling har jeg ikke grundlag for at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed i oplysningerne i aktlisterne. 9/19

10 Ad 3. At tre akter på sagen j.nr og én akt på sagen ikke fremgår af de to sagers aktlister Ud fra det oplyste er årsagen til, at akt 20 ikke fremgår af aktlisten vedrørende sagen med j.nr , at akt 20 blev ændret til akt 22. Jeg har ikke grundlag for at anfægte det, som Statsministeriet har anført om de mulige årsager til, at akterne 11, 18 og 21 ikke fremgår af aktlisten vedrørende sagen med j.nr Jeg har noteret mig Statsministeriets bemærkninger om ministeriets journaliseringssystem, herunder at ministeriet er opmærksom på, at aktlisten, som journaliseringssystemet kan danne, på nuværende tidspunkt ikke angiver grunden til, at der mangler numre i talrækken, at sagshistorikken ikke indeholder fyldestgørende oplysninger vedrørende ændringer i en sag, og at ministeriet vil drøfte dette med leverandøren af journaliseringssystemet. På den baggrund foretager jeg mig på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende dette klagepunkt. Sagsfremstilling Journalist A anmodede den 9. maj 2014 Statsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg begærer hermed aktindsigt i alle dokumenter mv., som Statsministeriet har sendt til eller modtaget fra Justitsministeriet om emnet aflysningen af Folketingets Christiana-besøg for perioden siden justitsminister Karen Hækkerups tiltræden i december 2013 og frem til dato for besvarelsen af nærværende begæring. Begæringen dækker også det eller de journalkort, som ministeriet måtte have brugt til at journalisere de pågældende dokumenter mv. Jeg anmoder ministeriet om at så hurtigt som muligt sende mig det eller de pågældende journalkort, så snart ministeriet har identificeret dem. Som svar på A s anmodning skrev Statsministeriet den 2. juni 2014 bl.a. følgende til ham: Statsministeriet har i den forbindelse foretaget en søgning i ministeriets elektroniske journalsystem for akter i perioden fra 11. december 2013 til og med 9. maj 2014 og har ved søgningen identificeret sagerne j.nr og sag j.nr , som indeholder akter omfattet af Deres 10/19

11 anmodning. Sagernes aktlister samt de akter, som De meddeles aktindsigt i, vedlægges. Statsministeriet har i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, jf. 23, stk. 1, nr. 2, undtaget akt 16 på sag j.nr samt akt på sag j.nr fra aktindsigt, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Det drejer sig konkret om én fra Statsministeriet til Justitsministeriet, hvorved Statsministeriet anmoder om bemærkninger fra Justitsministeriet til brug for statsministerens besvarelse af et spørgsmål fra Folketinget, samt tre s fra Statsministeriet til Justitsministeriet, hvorved Statsministeriet giver bidrag til materiale til justitsministeren. Statsministeriet har overvejet, om dokumenterne burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende dokumenter. Ifølge et telefonnotat af 3. juni 2014 ringede A i forlængelse af Statsministeriets afgørelse af 2. juni 2014 til ministeriet og anmodede om aktindsigt i sagernes journallister. A blev ifølge telefonnotatet oplyst om, at grunden til at aktlisterne, som de udleverede sager var journaliseret på, ikke var medtaget i afgørelsen var, at de resterende dokumenter ikke var omfattet af A s anmodning om aktindsigt. A s henvendelse ville herefter blive behandlet som en ny anmodning om aktindsigt i de fulde aktlister i sagerne j.nr og j.nr Den 20. juni 2014 traf Statsministeriet en ny afgørelse om aktindsigt og skrev bl.a. følgende: I forlængelse af Statsministeriets afgørelse af 2. juni 2014 har De telefonisk den 3. juni 2014 anmodet ministeriet om aktindsigt i aktlisterne for sagerne j.nr og j.nr Statsministeriet meddeler Dem hermed aktindsigt i de pågældende aktlister, jf. offentlighedslovens 7, stk /19

12 Det bemærkes, at der på grund af en fejl ikke er oprettet en akt 11 på sag j.nr Statsministeriet har i medfør af offentlighedslovens 33, stk. 5 [mener 33, nr. 5; min bemærkning] på baggrund af de hensyn, der ligger bag lovens 21, stk. 2 undtaget akt 4, 9, 10, 14, 17, 27, 28, 50, 51, og på sag j.nr fra aktindsigt. Det følger af offentlighedslovens 21, stk. 2, at retten til aktindsigt bortset fra bestemmelsen i 8 som udgangspunkt ikke gælder for sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Der er tale om journalindførsler vedrørende personalesager, som i perioden indtil den 5. maj 2014 blev håndteret af Moderniseringsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet. Statsministeriet har overvejet, om De burde meddeles aktindsigt i de undtagne journalindførsler efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens 21, stk. 2, og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de undtagne journalindførsler. Ifølge et telefonnotat af 23. juni 2014 kontaktede A i forlængelse af afgørelsen af 20. juni 2014 Statsministeriet. I notatet har Statsministeriet skrevet bl.a. følgende: Jeg oplyste, at aktlisten vedrørende sag j.nr udsendt den 20. juni 2014 indeholder en række yderligere akter (akt 50-65), som ikke var journaliseret på tidspunktet for ministeriets afgørelse af 2. juni Jeg spurgte ham, om han ønskede en skriftlig vurdering af dokumenterne. Dette ønskede han ikke på nuværende tidspunkt. Han spurgte desuden, hvorfor akt 18 og 21 ikke fremgik af aktlisten for sag j.nr og akt 20 ikke fremgik af aktlisten for sag j.nr Jeg oplyste efter at have talt med Journalen at akterne f.eks. kan være blevet slettet eller omjournaliseret. Jeg oplyste i den forbindelse, at jeg desværre ikke kan se yderligere på aktlisten i journalsystemet. A klagede den 23. juni 2014 til mig over Statsministeriets afgørelser af 2. og 20. juni I klagen anførte A bl.a. følgende: Jeg vil derfor klage til Ombudsmanden over Statsministeriets sagsbehandling af min aktindsigtsbegæring. Jeg mener, det er usagligt, at Statsministeriet ikke i første omgang meddelte aktindsigt i de fulde aktlister, jf. ministeriets afgørelse af 2. juni. 12/19

13 Ligeledes mener jeg, at det er usagligt, at Statsministeriet i sin første afgørelse slet ikke har anset de øvrige akter på aktoversigterne som omfattet af min aktindsigtsbegæring. Begge dele forekommer usagligt, navnlig når titlerne på de to sager er henholdsvis Retsudvalgets aflyste besøg på Christiania og Undersøgelse af embedsmænd i Justitsministeriet ifm. Retsudvalgets aflyste besøg på Christiania. Dernæst mener jeg, at ministeriets begrundelse for at undtage akter fra aktoversigterne, jf. ministeriets afgørelse af 20. juni, er forkert. En aktoversigt er typisk ikke så detaljeret, at den indeholder fortrolige oplysninger, og det er der heller ikke noget, der tyder på, når man ser på resten af aktoversigterne, som ministeriet har meddelt aktindsigt i. Endelig undrer det mig, at indtil flere akter ikke optræder på ministeriets aktoversigter, og at ministeriet ikke kan fastslå hvorfor, ligesom det undrer mig, at det skal tage 13 arbejdsdage at meddele aktindsigt i to aktoversigter. Jeg anmodede den 26. juni 2014 Statsministeriet om en udtalelse i sagen og bad ministeriet om at forholde sig til det, som A havde anført i klagen til mig. I en udtalelse af 10. juli 2014 anførte Statsministeriet bl.a. følgende: Folketingets Ombudsmand har anmodet Statsministeriet om at forholde sig til det, som journalist (A) har anført i sin klage. Statsministeriet forstår journalistens klage af 23. juni 2014 således, at der ønskes en udtalelse om: a) Statsministeriets begrundelse for ved sin afgørelse af 2. juni 2014 ikke at udlevere sagernes (j.nr og j.nr ) fulde aktlister, b) Statsministeriets begrundelse for ved sin afgørelse af 20. juni 2014 at undtage oplysninger fra aktindsigt på aktlisten vedrørende sagen med j.nr , og c) det forhold, at akterne 11, 18 og 21 på sagen med j.nr og akt 20 på sagen med j.nr ikke fremgår af de pågældende sagers aktlister. 2. Om de for sagen relevante bestemmelser i offentlighedslovens kan anføres følgende: Det fremgår af offentlighedslovens 7, stk. 1, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en 13/19

14 myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det følger af offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2, at der er adgang til aktindsigt i indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Af den specielle bemærkning til 7, stk. 2, nr. 2, i lovforslaget til den gældende offentlighedslov fremgår, at: Bestemmelsen indebærer, at den pågældende myndighed m.v. på eget initiativ og samtidig med sagens øvrige dokumenter skal meddele aktindsigt i journalindførslen (aktlisten). Den aktindsigtssøgende har således et selvstændigt krav på aktindsigt i journalindførslen, og afslag herpå kan alene meddeles, hvis den pågældende indførsel indeholder oplysninger, der i sig selv er omfattet af de bestemmelser i loven, der undtager oplysninger fra retten til aktindsigt, jf. lovforslagets 30-35, eller hvis oplysningerne er omfattet af særlovgivningens undtagelsesbestemmelser. Der gælder dog ikke en ret til aktindsigt i journalindførslen, hvis aktindsigtsanmodningen angår en sag, f.eks. en straffesag, der som sådan er undtaget fra loven, jf. lovforslagets 19, stk. 1. [Statsministeriets fremhævning] Det følger af offentlighedslovens 21, stk. 2, at retten til aktindsigt bortset fra bestemmelsen i 8 om egenacces som udgangspunkt ikke gælder for sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Følgende fremgår af den specielle bemærkning til 21, stk. 2, i lovforslaget til den gældende offentlighedslov: Bestemmelsen er begrundet i dels hensynet til at sikre ansatte mod den usikkerhed og utryghed, der kan følge af, at en borger begærer aktindsigt i ansattes personaleoplysninger, dels hensynet til, at offentlighed i personalesager vil kunne bevirke, at det offentlige som følge af den nævnte usikkerhed og utryghed ikke kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Bestemmelsen vil typisk finde anvendelse på almindelige personalesager, dvs. de sager, der normalt oprettes ved en medarbejders tiltræden, og hvor der løbende lægges oplysninger om medarbejderens personaleforhold, herunder f.eks. oplysninger om grundløn, ferieoversigter, personalebedømmelser m.v. Herudover omfatter bestemmelsen bl.a. sager vedrørende suspension og afskedigelse samt klagesager vedrørende den ansattes adfærd. Bestemmelsen vil også finde anvendelse i forhold 14/19

15 til personalesager hos andre end vedkommendes ansættelsesmyndighed. Det gælder f.eks. det tilfælde, hvor der hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden er oprettet en sag vedrørende afskedigelse af den pågældende medarbejder. [ ] I de tilfælde, hvor dokumenter fra konkrete personalesager (tillige) indgår i andre sager, vil der normalt på grund af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i offentlighedslovens 21, stk. 2 kunne gives afslag på aktindsigt i de nævnte dokumenter fra den konkrete sag efter 33, stk. 5 [menes 33, nr. 5; min bemærkning]. [ ] Hvis en sag omfattes af bestemmelsen i stk. 2, indebærer det, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen uanset det nærmere indhold som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. Det følger af offentlighedslovens 33, nr. 5, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets karakter er påkrævet. Følgende fremgår af den specielle bemærkning til 33, nr. 5, i lovforslaget til den gældende offentlighedslov: Bestemmelsen skal i første række tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige. Bestemmelsen kan imidlertid også i særlige tilfælde anvendes til at varetage beskyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtagelsesbestemmelserne. 3. For så vidt angår Statsministeriets begrundelse for ved sin afgørelse af 2. juni 2014 ikke at udlevere sagernes (j.nr og j.nr ) fulde aktlister (punkt a ovenfor), kan Statsministeriet oplyse, at journalisten oprindeligt har anmodet om følgende: dokumenter mv., som Statsministeriet har sendt til eller modtaget fra Justitsministeriet [ ] siden justitsminister Karen Hækkerups tiltræden i december 2013 og frem til dato for besvarelsen af nærværende begæring. [samt] det eller de journalkort, som ministeriet måtte have brugt til at journalisere de pågældende dokumenter mv. 15/19

16 Statsministeriet har vurderet dokumenter omfattet heraf, dog alene indtil 9. maj 2014, hvor anmodningen om aktindsigt blev modtaget i ministeriet, jf. offentlighedslovens 7, stk. 1. Statsministeriet har endvidere udleveret aktoversigter over de indførsler i aktlisterne, som var omfattet af journalistens anmodning. Det er ministeriets opfattelse, dels at journalisten alene har anmodet om aktoversigter over disse indførsler, dels at ministeriet alene er forpligtet til af egen drift at udlevere aktoversigter med de dokumenter, som er omfattet af anmodningen. Der kan henvises til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), s. 142, samt Folketingets Ombudsmands beretning Det bemærkes i øvrigt, at man ud fra de udleverede aktnumre i aktoversigterne kan se, at der foreligger flere akter journaliseret på de pågældende sager, og at journalisten således havde mulighed for at anmode om hele aktoversigten for de pågældende sager, hvilket han også gjorde den 3. juni For så vidt angår Statsministeriets begrundelse for ved sin afgørelse af 20. juni 2014 at undtage oplysninger fra aktindsigt på aktlisten vedrørende sagen med j.nr (punkt b ovenfor), kan ministeriet oplyse, at ministeriet i forbindelse med aktindsigtsanmodningen af 3. juni 2014 har været i telefonisk kontakt med Moderniseringsstyrelsen, idet en række akter på ministeriets sag med j.nr er akter, som vedrører personalesager. Moderniseringsstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at dokumenterne, som er journaliseret som akt 4, 9, 10, 14, 17, 27, 28, 50, 51, 55, 57, 60 og 61 på sagen med j.nr , indgår i personalesager, hvor Moderniseringsstyrelsen har rådgivet justitsministeren i forbindelse med behandlingen af sagerne. Vedrørende de dokumenter, som er journaliseret som akt 56 og 62 på sagen med j.nr , kan Statsministeriet oplyse, at der er tale om korrespondance med Justitsministeriet om samme emne som akt 55, 57, 60 og 61, og det er derfor Statsministeriets opfattelse, at også journalindførsler vedrørende disse dokumenter bør undtages i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 5, på baggrund af de hensyn, der ligger bag lovens 21, stk. 2. Statsministeriet har bl.a. efter drøftelse med Moderniseringsstyrelsen vurderet, at der er tale om dokumenter, der efter deres indhold og karakter må henregnes til personalesager. 16/19

17 Det følger af offentlighedslovens 21, stk. 2, at sager vedrørende enkeltpersoners ansættelsesforhold som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt, hvilket indebærer, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen uanset det nærmere indhold som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. Dette gælder også en sags aktliste. Statsministeriets sag med j.nr indeholder som anført dokumenter, som må henregnes til personalesager. I et sådant tilfælde er det ministeriets opfattelse, at de oplysninger på aktlisten, som må henregnes til personalesager uden for ministeriet på baggrund af de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i 21, stk. 2 kan undtages i medfør af lovens 33, nr. 5. For så vidt angår akt på sagen med j.nr , er disse akter ved en beklagelig fejl først blevet journaliseret efter Statsministeriets afgørelse af 2. juni Ministeriet har gjort journalisten opmærksom på dette, se hertil punkt 1 ovenfor. For så vidt angår det forhold, at akterne 11, 18 og 21 på sagen med j.nr og akt 20 på sagen med j.nr ikke fremgår af de pågældende sagers aktlister (punkt c ovenfor), kan Statsministeriet oplyse, at ministeriet den 23. juni 2014 telefonisk oplyste journalisten om, at grunden til, at akterne ikke fremgik af aktlisterne kan skyldes, at de f.eks. er blevet slettet eller omjournaliseret til en anden sag, og at aktoversigten beklageligvis ikke angiver grunden til, at der mangler numre i talrækkefølgen. Ved opslag i de tilgængelige oplysninger om sagernes historik kan det udledes, at akt 20 blev ændret til akt 22 på sagen med j.nr , og at akt 11, 18 og 21 på sagen med j.nr er slettet, hvilket kan skyldes, at der har været fejl ved registreringer f.eks. ved angivelse af brevdato, hvilket som udgangspunkt alene kan ændres ved, at dokumentet bliver journaliseret på ny. Statsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at ministeriet i marts 2013 overgik til et nyt journaliseringssystem cbrain F2, og at ministeriet løbende er i dialog med ( ) vedrørende bestillinger på ændringer mv. Ministeriet er opmærksom på, at aktlisten, som journaliseringssystemet kan danne, på nuværende tidspunkt ikke angiver grunden til, at der mangler numre i talrækken, og at sagshistorikken ikke indeholder fyldestgørende oplysninger vedrørende ændringer i en sag. Ministeriet vil drøfte dette med ( ). Jeg sendte den 14. juli 2014 A en kopi af Statsministeriets udtalelse af 10. juli 2014 med henblik på hans eventuelle bemærkninger. 17/19

18 I brev af 26. juli 2014 fremkom A med bl.a. følgende bemærkninger: Samtidig vil jeg henvise til princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14. Jeg mener, at sagen om aflysningen af Retsudvalgets studietur til Christiania den 29. februar 2012 er af væsentlig almen interesse. Jeg vil også henvise til, at Justitsministeriet allerede har offentliggjort forhørsledelsens rapport om den tjenstlige undersøgelse som følge af Christiania-sagen, og at følgerne af denne undersøgelse er kendt i offentligheden, nemlig at ingen tjenestemænd i Justitsministeriet blev tildelt disciplinær straf. Jeg kan ikke vide, om oplysningerne i aktlisten, som Statsministeriet har undtaget, er fortrolige, men det er der ikke noget, der tyder på, når man ser på resten af aktlisten, og det typisk heller ikke tilfældet, som jeg også skrev i min klage til Ombudsmanden. Samlet set mener jeg, at principperne om meroffentlighed og sagens klare almene interesse taler for, at Statsministeriet ikke undtager oplysninger fra aktlisten. Jeg sendte den 31. juli 2014 Statsministeriet en kopi af A s bemærkninger til ministeriets udtalelse med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger. Statsministeriet skrev den 15. august 2014 bl.a. følgende til mig: For så vidt angår punkt a i Statsministeriets udtalelse af 10. juli 2014, er det som det fremgår af Statsministeriets udtalelse ministeriets opfattelse, dels at journalisten alene har anmodet om aktoversigter over de indførsler i aktlisterne, som var omfattet af journalistens anmodning, dels at ministeriet alene er forpligtet til af egen drift at udlevere aktoversigter med de dokumenter, som er omfattet af anmodningen. For så vidt angår punkt b i Statsministeriets udtalelse af 10. juli 2014, skal det bemærkes, at ministeriet ved sin afgørelse om aktindsigt af 20. juni 2014 alene har vurderet de oplysninger, som fremgår af aktlisterne for sagerne med j.nr og (og ikke de bagvedliggende dokumenter), da den telefoniske anmodning af 3. juni 2014 alene angik aktlisterne. Ministeriet kan i den forbindelse oplyse, at aktlisten for sagen med j.nr ikke indeholder oplysninger omfattet af lovens 21, stk. 3. Jeg sendte den 25. august 2014 til A s orientering en kopi af Statsministeriets brev af 15. august 2014 til A. Samtidig orienterede jeg A om, at jeg nu ville 18/19

19 forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra ham og Statsministeriet. 19/19

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for Ankestyrelsens brev til en region 18. februar 2019 [X]s anmodning om aktindsigt J.nr. 18-73758 [X] har den 12. december 2018 skrevet til Region Midtjylland om regionens afgørelse af 6. december 2018 om

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Hedensted Kommune Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt 22. juni 2018 Hedensted Kommune har den 9. maj 2018 indbragt en borgers klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet FOB 05.141 Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministres og departementschefers besvarelser af spørgeskemaer fra et udvalg nedsat

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere