Resultatrevision. Jobcenter Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision. Jobcenter Skive"

Transkript

1 Resultatrevision Jobcenter Skive

2 Indhold 1.0 Indledning Resumé Resultatoversigt Ministerens mål Unge i uddannelse Tilgang til førtidspension Langtidsledige Virksomhedskontakt Forsørgelsesgrupper Indsats Aktivering Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Opfølgning på tillæg 3 til Beskæftigelsesplan

3 1.0 Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forløbne år. I resultatrevisionen sammenlignes udviklingen i Skive Kommune med udviklingen i klyngen, dvs. en gruppe på 9 andre kommuner, som har nogenlunde samme rammevilkår 1 som Skive. Resultaterne sammenholdes ligeledes med målene i kommunens beskæftigelsesplan. Alle data stammer fra 3. Resultatrevisionen er trukket den , tallene for besparelsespotentiale er trukket den , mens supplerende tal er trukket den Alle tal for antal af personer er opgjort i fuldtidspersoner. 1.1 Resumé I 2013 har Skive Kommune oplevet et stort fald i antallet af ledige og sygemeldte, hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling, som bl.a. skyldes jobcenterets aktive og tidlige indsats. I modsætning hertil har udviklingen været mindre tilfredsstillende for antal personer på permanent offentlig forsørgelse. Færre på offentlig forsørgelse Skive Kommune har i perioden december 2012 til december 2013 oplevet et stort fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. I en sammenligning med klyngen ligger Skive nr. 2, og målt for alle landets kommuner er Skive Kommune blandt de kommuner, der har haft det største fald. Knap personer var i december 2013 på offentlig forsørgelse enten midlertidigt på fx kontanthjælp, a-dagpenge eller sygedagpenge eller mere permanent på fx ledighedsydelse eller førtidspension. Midlertidig forsørgelse A-dagpenge og kontanthjælp er midlertidige forsørgelsesydelser, hvor langt hovedparten af alle ledige kun modtager ydelsen i relativ kort tid. Men ledigheden rammer skævt i forhold til fx unge og ufaglærte, der har større risiko for ledighed og langtidsledighed. Resultatrevisionen viser generelt meget tilfredsstillende resultater i nedbringelse af antallet af borgere på midlertidig, offentlig forsørgelse: Antallet af ledige på a-dagpenge er faldet med 32 % Antal personer på kontanthjælp er uændret i perioden, mens de fleste kommuner har oplevet en stigning Færre har været på sygedagpenge i 2013 Antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet med 10 % Langtidsledigeden for ledige på a-dagpenge og kontanthjælp er i 2013 faldet med 39 % Permanent offentlig forsørgelse Borgere med nedsat erhvervsevne og/eller fysisk/psykiske handicaps kan have behov for mere permanent ansættelse på særlige vilkår (fleksjob) eller modtager allerede en permanent offentlig ydelse (førtidspension). Jobcenterets hovedopgave er at reducere tilgangen til førtidspension og gennem ressourceforløb, fleksjob m.m. at øge de borgeres muligheder for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultatrevisionen viser generelt en mindre tilfredsstillende forhold til nedbringelse af antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse: 1 Kommunerne har forskellige udgangspunkter eller rammevilkår, når man ser på deres muligheder for gennem beskæftigelsesindsatsen at påvirke, i hvilken grad borgere i den erhvervsaktive alder forsørges af det offentlige. Rammevilkårene afhænger af den enkelte kommunes befolkningssammensætning og de regionale arbejdsmarkedsforhold. 2 Jobindsats.dk samler centrale tal om modtagere af overførselsindkomst og beskæftigelsespolitik 3 Jobindsats.dk samler centrale tal om modtagere af overførselsindkomst og beskæftigelsespolitik 3

4 Tilgangen til førtidspension er faldet med 17 % i perioden, mens den for hele landet er faldet med 47 % Antallet af ledige på ledighedsydelse, der venter på et fleksjob, er steget med 18 % i perioden, mens den gennemsnitlige udvikling for hele landet har været uændret Antallet af personer fleksjob er steget med 11 % i perioden Mål om aktiv indsats Jobcenterets hovedopgave er at tilrettelægge en indsats, der understøtter målet om hurtigste vej til selvforsørgelse. Beskæftigelsesplan 2013 beskriver den tidlige og aktive indsats for at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper. For arbejdsmarkedsparate ledige på dagpenge og kontanthjælp viser resultatrevisionen, at Skive Kommune i 2013 havde en meget høj aktiveringsgrad både målt i forhold til klyngen og i forhold til alle landets kommuner. Dette er et tilfredsstillende udtryk for at indsatsen følger den planlagte linje. Virksomhederne medvirker Jobcenter Skive prioriterer den virksomhedsrettede indsats højt for alle jobcenterets målgrupper. Knap halvdelen af alle virksomheder i Skive har på ét eller andet tidspunkt i 2013 medvirket i en virksomhedspraktik, ansættelse af en ledig eller sygemeldt på særlige vilkår, etablering af jobrotation eller lignende. Dette er meget tilfredsstillende og er et godt afsæt for, at samarbejdet med virksomhederne vil skulle prioriteres endnu højere i den kommende tid. 4

5 2.0 Resultatoversigt 2.1 Ministerens mål Unge i uddannelse Ministerens mål 1 Unge i uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Konkret mål i Beskæftigelsesplan 2013: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 26 % svarende til et uændret niveau fra december 2011 til december Jobindsats.dk giver af tekniske årsager ikke længere mulighed for at trække statistik på dette minister mål. Det er derfor ikke muligt at gøre rede for, hvordan udviklingen i Skive har været i 2013 i forhold til målet. Udviklingen på ungeområdet kan i stedet belyses ved en opgørelse af tallene for unge på offentlig forsørgelse (nedenstående tabel). Denne opgørelse viser, at Skive Kommune har haft et fald på 9,5 % i antallet af unge på offentlig forsørgelse fra december 2012 til december Den gennemsnitlige klyngen har været et fald på 7 %, mens den bedste klyngen har været et fald på 17 %. Periode Udvikling Sammenligning Dec 2012 Dec 2013 måneden før, samme måned Bedste klyngen ift. perioden Gnsn. klyngen ift. perioden Unge under 30 år på offentligforsørgelse Tilgang til førtidspension Ministerens mål 2 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Konkret mål i Beskæftigelsesplan 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 104 personer i december 2013 (rullende år), hvilket svarer til et fald på 10 % fra december 2011 (115 personer) til december

6 Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal perioden før, samme periode Bedste klyngen ift. perioden Gnsn. klyngen ift. perioden Tilgang til førtidspension Dec Målet i Beskæftigelsesplan 2013 var, at tilgangen til førtidspension skulle begrænses til 104 personer. I december 2013 var antallet på 104 personer målet er således nået. Ser man på udviklingen, har der været et fald på 17 % i antallet af personer, der har fået tilkendt førtidspension i Skive i 2013 i forhold til Dette er det mindste fald i klyngen og et væsentligt mindre fald end det gennemsnitlige fald på 55 %. Det største fald i klyngen er på 75 %. Reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet, som trådte i kraft 1. januar 2013, havde som et af sine hovedformål, at færre personer skulle førtidspensioneres. Tallene viser, at Skive Kommune endnu ikke har nået dette mål i samme omfang som de andre kommuner i klyngen. Tallene dækker dog over store udsving i løbet af året, så relativt mange personer fik tilkendt førtidspension i starten af året, mens antallet er lavere i årets sidste måneder. Der er derfor grund til at tro, at Skive vil opleve et væsentligt fald i antallet af nye førtidspensioner i Udviklingen er ikke tilfredsstillende Langtidsledige Ministerens mål 3 Langtidsledige Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Konkret mål i Beskæftigelsesplan 2013: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 309 (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 20 % fra december 2011 (386) til december Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i /Antal perioden samme periode Bedste Gnsn. før, klyngen ift. klyngen ift. perioden perioden året før, Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Der har været et fald på 39 % i antallet af langtidsledige fra december 2012 til december Til sammenligning har jobcentrene i klyngen i gennemsnit haft et fald på 21 %, mens den bedste klyngen har været på 40 %. Målet i Beskæftigelsesplan 2013 var, at antallet af langtidsledige skulle begrænses til 309 personer i december Antallet er faldet langt mere, end det var målsætningen i Beskæftigelsesplan 2013, idet antallet af langtidsledige i december 2013 var

7 Det samlede fald i antallet af langtidsledige dækker over et fald i antallet på dagpengeområdet og en stigning på kontanthjælpsområdet. A-dagpenge En forstærket og håndholdt indsats med særligt fokus på virksomhedsrettet opkvalificering i tilknytning til blandt andet jobrotation har sat sine spor i en positiv retning og givet et stort fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere. Konkret har der været et fald på 60 % i Skive. Til sammenligning har der været et gennemsnitligt fald på 49 % i klyngen, mens den bedste kommune har haft et fald på 64 %. Kontanthjælp På kontanthjælpsområdet har der været en stigning på 226 %. I absolutte tal er der dog kun tale om en stigning på 27 langtidsledige personer på kontanthjælp. Stigningen skyldes bl.a. at flere personer er faldet ud af dagpengesystemet og overgået til kontanthjælp i løbet af Antallet er steget i alle kommuner i klyngen, hvor der har været en gennemsnitlig stigning på 113 %, mens den bedste kommune har haft en stigning på 50 %. Udviklingen er meget tilfredsstillende Virksomhedskontakt Ministerens mål 4 Virksomhedskontakt Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Konkret mål i Beskæftigelsesplan 2013: Jobcenteret ønsker at øge andelen af arbejdssteder i kommunen, som har personer (modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp) i tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud), fra 16,2 % i december Jobcentret ønsker også at fastholde sin position blandt Danmarks 18 højest placerede i denne måling. Ministerens mål Antal virksomheder Samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, (Ministermålet) Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Dec ,3 10,2 46,5 Samarbejdet måles i jobindsats.dk i en samarbejdsgrad. Målingen opgør andelen af virksomheder i den valgte kommune, som har et samarbejde med henholdsvis jobcentret i kommunen og jobcentre uden for kommunen samt samarbejdsgraden med alle jobcentre i og uden for kommunen. Målingen opgør desuden antal virksomheder i kommunen med eget arbejdssted (p-nummer), som i gennemsnit i perioden har mindst 1 person ansat. Jobindsats.dk giver ikke længere mulighed for at lave en opgørelse på det mål, der var fastsat i Beskæftigelsesplan 2013, og som kun omfattede personer på a-dagpenge og kontanthjælp i virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Målingen er i stedet ændret, så den også omfatter fleks- og skånejob, jobrotationsvikarer, voksenlærlinge, mentorer m.m. for alle jobcenterets målgrupper. Samarbejdet med virksomhederne er prioriteret meget højt i arbejdet på alle indsatsområder i Jobcenter Skive. 7

8 Dette afspejler sig også i, at der er en samarbejdsgrad med virksomheder i Skive Kommune på 46,5 %, og at Jobcenter Skive alene har en samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen på 44,3 %. Det giver en placering som nr. 2 i klyngen og nr. 4 målt i forhold til alle landets kommuner. Niveauet er meget tilfredsstillende. 2.2 Forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal måneden før, samme måned Bedste klyngen ift. året før, Gnsn. klyngen ift. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Øvrige grupper Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Forsørgede i alt Samlet for alle forsørgelsesgrupper (5.542 fuldtidspersoner) har der i Skive været et fald på 8 % fra december 2012 til december Den bedste kommune i klyngen ligger på niveau med Skive. Gennemsnittet er et fald på 5 % i perioden. 8

9 Faldet i antal skyldes især, at der er blevet væsentligt færre personer på a-dagpenge og på sygedagpenge. Jobklare i alt For alle jobklare (1.167 fuldtidspersoner) har der i Skive været et fald på 29 % i perioden december 2012 til december Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 20 %, og gennemsnittet i klyngen er et fald på 14 %. Udviklingen er meget tilfredsstillende. Indsatsklare i alt Det samlede antal indsatsklare i Skive (1.148 fuldtidspersoner) er steget med 4 % fra december 2012 til december Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 4 %, og gennemsnittet er en stigning på 2 %. Stigningen skyldes især, at der er blevet flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i perioden. Udviklingen er nogenlunde tilfredsstillende. Midlertidigt passive i alt I Skive var der 191 midlertidigt passive fuldtidspersoner i december Det svarer til et fald på 22 % fra december 2012 til december 2013, mens der i klyngen har været et gennemsnitligt fald på 13 %. Den bedste klyngen er et fald på 45 %. A-dagpenge Antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 32 % i december 2013 sammenlignet med året før. Klyngen har oplevet et gennemsnitligt fald på 22 %, mens den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 27 %. Udviklingen er meget tilfredsstillende. Kontanthjælp Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i /Antal samme periode året før, Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, Gnsn. klyngen ift. perioden Kontanthjælp Dec Antallet af kontanthjælpsmodtagere er samlet set uændret fra december 2012 til december Den gennemsnitlige klyngen har været en stigning på 5 % mens den bedste kommune har oplevet et fald på 9 %. Mens det samlede antal er uændret i perioden, er der sket en forskydning imellem de forskellige kategorier af kontanthjælpsmodtagere, idet antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 36 %, antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 15 % og antallet af midlertidigt passive er faldet med 13 %. Forskydningen imellem jobklare og indsatsklare er ikke helt som gennemsnittet i klyngen, hvor der har været en gennemsnitlig stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere på 9 % og en stigning på 8 % i antallet at indsatsklare. 9

10 Sygedagpenge Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i /Antal samme periode året før, Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, Gnsn. klyngen ift. perioden Sygedagpenge Dec Antallet af sygedagpengemodtagere er samlet set faldet med 15 % fra december 2012 til december Antallet er faldet i alle kategorier af sygedagpengesager. Dette er den bedste klyngen mens den gennemsnitlige klyngen er et fald på 5 %. Udviklingen er meget tilfredsstillende. Revalidering Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i /Antal samme periode året før, Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, Gnsn. klyngen ift. perioden Revalidering Dec Der har i Skive været et fald på 31 % i antallet af fuldtidspersoner på revalidering fra december 2012 til december Dette er den bedste klyngen, mens den gennemsnitlige klyngen er en stigning på 9 %. Ledighedsydelse Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i /Antal samme periode året før, Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, Gnsn. klyngen ift. perioden Ledighedsydelse Dec Antallet af ledighedsydelsesmodtagere i Skive Kommune er samlet set uændret fra december 2012 til december Den bedste kommune i klyngen har oplevet et fald på 27 % i samme periode, mens gennemsnittet er et fald på 5 %. I samme periode er der sket en forskydning imellem jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive ledighedsydelsesmodtagere, så der er blevet 35 % flere jobklare, 30 % færre indsatsklare og 4 % færre midlertidigt passive. Tallene skal ses i sammenhæng med, at indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere blev justeret i 2013, så der blev en klarere opdeling imellem jobklare og indsatsklare personer. Jobklare ledighedsydelsesmodtagere blev tilknyttet samme sektion i jobcenteret som andre jobklare og har så vidt muligt fået samme indsats som disse. Sygedagpengeafdelingen og JobStart har haft ansvaret for indsatsen for de indsatsklare og midlertidigt passive. Omorganiseringen af indsatsen har ikke haft den ønskede virkning og bliver derfor rullet tilbage i Udviklingen er ikke tilfredsstillende. 10

11 Forrevalidering Der var 5 fuldtidspersoner på forrevalidering i Skive i december Det svarer til et fald på 58 % i forhold til antallet i december Den gennemsnitlige klyngen har været en stigning på 48 %, mens den bedste af de andre kommuner i klyngen har oplevet et fald på 33 %. Fleksjob I Skive har der været en stigning på 11 % i antallet af personer i fleksjob, så der i december 2013 var 637 fuldtidspersoner i fleksjob. Den bedste kommune i klyngen har oplevet en stigning på 1 %, og gennemsnittet har haft en stigning på 7 %. Førtidspension I december 2013 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Skive Kommune. Det er et fald på 4 % i forhold til december Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 6 % i samme periode, mens gennemsnittet ligesom Skive har haft et fald på 4 %. 2.3 Indsats Aktivering Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent måneden før, point samme måned point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Aktivering i alt Omfanget af jobcentrets aktivering af borgerne måles i en aktiveringsgrad. Aktiveringsgraden viser, hvor stor en andel af tiden personer i målgruppen i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for en periode. Aktiveringsgraden beregnes som det samlede antal aktiveringstimer divideret med antallet af mulige aktiveringstimer i perioden. Hvis en person f.eks. modtager kontanthjælp 37 timer om ugen, er antallet af mulige aktiveringstimer 37. Hvis den person er i aktivering 10 timer om ugen, er aktiveringsgraden for den person 27 %. Jobcenter Skives samlede aktiveringsgrad var 45 % i december 2013, svarende til en samlet stigning på 3 % i forhold til december Den gennemsnitlige klyngen var en stigning på 23 %, mens den bedste kommune i klyngen havde en stigning på 29 %. Det har igennem flere år været et centralt element i beskæftigelsesindsatsen i Skive, at have en høj aktiveringsgrad. Derfor er niveauet ikke steget så meget Skive som i de fleste andre kommuner. Niveauet er derfor tilfredsstillende. 11

12 A-dagpenge Aktiveringsgraden for ledige på dagpenge var 45 % i december 2013, hvilket svarer til en stigning på 2 % i forhold til året før. Kontanthjælp jobklare For jobklare ledige på kontanthjælp var aktiveringsgraden på 41 % i december 2013, hvilket svarer til et fald på 8 % sammenlignet med året før. Kontanthjælp indsatsklare For indsatsklare ledige på kontanthjælp var der en aktiveringsgrad på 47 % i december svarende til en stigning på 12 % i løbet af året Opfyldelse af minimumskrav Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent måneden før, point samme måned point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Jobcentrene skal overholde en række minimuskrav til de tidsfrister, inden for hvilke de skal holde samtaler med borgerne og giver borgerne aktiveringstilbud. Niveauet for opfyldelse af minimumskravene i Skive er højt. Det afspejler, at jobcenteret prioriterer at have tidlig og hyppig kontakt med alle målgrupper, idet det er dokumenteret, at det hjælper borgerne til at blive selvforsørgende så hurtigt som muligt. Niveauet er tilfredsstillende. 12

13 3.0 Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Jobcenter Skive Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparel sespotentiale (i mio. kr. ) A-dagpenge 2,70 3, ,7 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,39 3, ,8 Sygedagpenge 2,36 2, ,4 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 10,63 10, ,1 I alt 19,08 20, ,1 I forbindelse med resultatrevisionen opgøres der hvert år på jobindsats.dk et besparelsespotentiale for det enkelte jobcenter. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har for 2013 indført en ny måde at beregne besparelsespotentialet på. Besparelsespotentialet beregnes nu som forskellen mellem: - Den andel af borgerne i en kommune, der modtager en specifik offentlig ydelse og - Den andel af borgerne i en kommune, der forudsiges at modtage ydelsen ud fra kommunens rammevilkår. Med andre ord: Den enkelte kommune sammenlignes med sit eget potentiale. Besparelsespotentialet opgøres for perioden 1. kvartal kvartal 2013 A-dagpenge I Skive var 2,70 % af befolkningen på a-dagpenge i Hvis Skive Kommunes niveau skulle svare til det niveau, rammevilkårene indikerer, ville der være yderligere 266 personer på a-dagpenge svarende til 3,57 % af befolkningen. Det ville give en merudgift på 20,7 mio. kr. Niveauet for udgifterne er meget tilfredsstillende. Kontanthjælp I Skive var 3,39 % af befolkningen på kontanthjælp i Hvis Skive Kommunes niveau skulle svare til det niveau, rammevilkårene indikerer, ville der være yderligere 87 personer på kontanthjælp svarende til 3,70 % af befolkningen. Det ville give en merudgift på 6,8 mio. kr. Niveauet for udgifterne er tilfredsstillende. Sygedagpenge I Skive var 2,36 % af befolkningen på sygedagpenge i Hvis Skive Kommunes niveau skulle svare til det niveau, rammevilkårene indikerer, ville der være yderligere 73 personer på sygedagpenge svarende til 2,60 % af befolkningen. Det ville give en merudgift på 7,4 mio. kr. Niveauet for udgifterne er tilfredsstillende. 13

14 Permanente ydelser I Skive var 10,63 % af befolkningen på permanente ydelser i Hvis Skive Kommunes niveau skulle svare til det niveau, rammevilkårene indikerer, ville der være 105 personer færre på permanent ydelse svarende til 10,28 % af befolkningen. Det ville give en indtægt på 9,1 mio. kr. Niveauet for udgifterne er nogenlunde tilfredsstillende. 14

15 4.0 Opfølgning på tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2013 I henhold til aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 skal kommunen udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplan 2011, 2012 og Tillægget indeholder overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav for hvert år. Der skal evalueres på tillægget i resultatrevisionen. Målet i Beskæftigelsesplan 2013 var, at der skulle være 600 fuldtidsaktiverede i virksomhedspraktik og løntilskud i december 2013 i Skive. Som det fremgår af nedenstående tabel, blev resultatet, at der i alt har været 449 fuldtidsaktiverede i virksomhedspraktik og løntilskudsjob i Dette er et lavere antal end i 2012 og er derfor ikke umiddelbart tilfredsstillende. Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal dog ses i sammenhæng med en række af de andre tal, som fremgår af resultatrevisionen - Et fald på 32 % i antallet af ledige a-dagpengemodtagere - Et fald på 36 % i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere - Et fald på 39 % i det samlede antal af langtidsledige Der er med andre ord væsentligt færre personer, som er i målgruppen for virksomhedspraktik og løntilskud. Samtidig har Jobcenter Skive fortsat en tilfredsstillende høj aktiveringsgrad for a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Niveauet for aktivering i virksomhedspraktik og løntilskudsjob er tilfredsstillende. Skive Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpenge Kontanthjælp Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Ydelsesgrupper i alt dec-12 Antal fuldtidspersoner dec-13 Antal fuldtidspersoner i alt Kilde: Jobindsats

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 S. 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2013 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2013 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 14 1. Indledning Jobcentret skal hvert år ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision,

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere